Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014"

Transkript

1 Opslag Samfundspartnerskaber om innovation april 2014 Dette opslag vedrører samfundspartnerskaber om innovation 2014 inden for følgende områder: Blå arbejdspladser via grønne løsninger Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin Vandeffektiv industriel produktion Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse Opslaget beskriver samfundspartnerskaber om innovation, udvælgelseskriterier, finansiering, regler vedrørende immaterielle rettigheder og statsstøtte m.m., samt ansøgningsforløb og tidsfrister mm. Ansøgere skal i første omgang udarbejde en interessetilkendegivelse til InnovationsFondens bestyrelse. Nærmere beskrivelse af udformning af interessetilkendegivelse findes i Retningslinjer Udarbejdelse af interessetilkendegivelse. Frist for upload af interessetilkendegivelse er 2. juni 2014 kl Indhold 1. InnovationsFonden INNO+ Det Innovative Danmark Samfundspartnerskaber om innovation Parter Udvælgelseskriterier Samfundseffekt: Innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer Marked: Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale Teknologi: Forskning og innovation af høj international standard Entrepreneurship: Ledelse og samspil Finansieringsmodel og yderligere egenfinansiering Det stærke samfundspartnerskab InnovationsFondens rolle Formidling og kommunikation Aftaleindgåelse og starttidspunkt EU s regler for statsstøtte Ansøgningsforløb Spørgsmål og kontakt INNO+ og målsætninger for de fem samfundspartnerskaber om innovation... 12

2 1. InnovationsFonden InnovationsFonden er etableret pr. 1. april 2014 ved at samle forsknings-, teknologiudviklings- og innovationsordningerne fra Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i en ny og slagkraftig fond. InnovationsFonden har som overordnet formål at støtte udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Det sker bl.a. ved at investere risikovilligt i samfundspartnerskaber om innovation, således at gode idéer realiseres og omsættes til resultater, der skaber værdi for de deltagende parter og for det danske samfund. 2. INNO+ Det Innovative Danmark Med udgangspunkt i INNO+ kataloget (http://ufm.dk/publikationer/2013/inno-det-innovativedanmark) indkalder InnovationsFonden hermed interessetilkendegivelser om støtte til samfundspartnerskaber om innovation inden for hver af følgende fem INNO+ udfordringer: 1) Blå arbejdspladser via grønne løsninger 2) Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion 3) Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin 4) Vandeffektiv industriel produktion 5) Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse De fem temaer er uddybende beskrevet i INNO+ kataloget. Ansøgerne skal særligt forholde sig til afsnittet om målsætninger, som er beskrevet i INNO+ kataloget, herunder hvordan disse kan realiseres, og om det evt. vil give en større effekt at fokusere indsatsen på dele af målsætningerne. Målsætningerne er kort gengivet i afsnit 14. Der forudsættes en væsentlig innovationsmæssig nyhedsværdi i løsningen af INNO+ udfordringerne. Deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner konkretiserer i fællesskab, hvordan de vil udvikle løsninger til de udfordringer, der er beskrevet i INNO+ kataloget. Samfundspartnerskaber om innovation udbydes i fri konkurrence. Fonden modtager derfor gerne flere ansøgninger til hvert af de fem partnerskaber, men der vil maksimalt blive givet én bevilling inden for hvert af de fem områder. Tildeling af bevilling forudsætter, at ansøgningen lever op til Fondens kvalitetskrav. InnovationsFondens bestyrelse træffer afgørelse om, hvilke idéer Fonden vil investere i blandt de indkomne ansøgninger. 3. Samfundspartnerskaber om innovation Samfundspartnerskaber om innovation er en satsning, der skal frembringe nye, innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer og derigennem skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. InnovationsFonden investerer i samfundspartnerskaber, hvor 5-10 kerneparter sammen har defineret, hvordan partnerskabet vil løse INNO+ udfordringerne, og hvordan globale udfordringer kan vendes til danske løsninger, der kan sælges på globale markeder. Løsningerne 2 af 13

3 frembringes gennem et målrettet samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder Investeringen fra InnovationsFonden lægger grundlaget for, at en vifte af nye, banebrydende projekter med andre parter kan opstå omkring samfundspartnerskabets kerneparter og -teknologier. Det er derfor forventningen, at partnerskabet har en plan for i løbet af projektperioden at involvere andre virksomheder og forskningsmiljøer, samt at tiltrække yderligere finansiering til den pågældende INNO+ udfordring. Yderligere finansiering kan fx komme fra anden privat investering, nationale og internationale private og offentlige fonde og programmer, ligesom partnerskaber senere kan søge InnovationsFondens øvrige virkemidler. Et samfundspartnerskab om innovation er et samarbejde mellem virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Antallet af parter i et samfundspartnerskab bør begrænses til maksimalt 5-10 kerneparter. Hertil kommer samarbejde med relevante offentlige myndigheder. Partnerskabet kan herudover på løsere basis tilknytte eller indgå samarbejdsaftaler med en række andre aktører, netværk og virksomheder. Et godt samfundspartnerskab er kendetegnet ved at leve op til de overordnede succesparametre: Skabe forandring Et samfundspartnerskab om innovation skal skabe forandring. Partnerskabet skal have den fornødne volumen og slagkraft til at kunne skabe løsninger, der gør en reel forskel i forhold til en given samfundsudfordring og erhvervsområde. Klart fokus og konkrete målsætninger Et samfundspartnerskab om innovation skal have et klart fokus og konkrete målsætninger. Et partnerskab skal inden for 3-5 år levere konkrete og efterspurgte løsninger på baggrund af konkrete mål. Effektiv organisering Organiseringen af det enkelte samfundspartnerskab om innovation skal understøtte, at partnerskabet på den mest effektive og hensigtsmæssige måde når dets mål. De relevante parter samarbejder Det er afgørende, at det er de mest relevante danske og udenlandske aktører på tværs af virksomheder, viden- og uddannelsesinstitutioner, sektorer, fagligheder, leverandør- og kundeforhold mv., der samles om en indsats for at skabe effektive og efterspurgte løsninger. Virksomheder og slutbrugere i fremtrædende rolle Virksomheder og slutbrugere skal spille en fremtrædende rolle for at sikre, at resultaterne kan omsættes til konkrete løsninger. Den udviklede teknologi forventes at føre til nye løsninger på konkrete samfundsudfordringer og samtidig fungere som et springbræt for fremtidige kommercielle aktiviteter inden for flere områder. Et samfundspartnerskab om innovation kan organiseres på forskellige måder, afhængigt af INNO+ udfordring, sigte og fagområde fx: Et nationalt initiativ, hvor en række virksomheder - eventuelt fra flere forskellige brancher - og forskningsinstitutioner går sammen om at løfte et område radikalt ved hjælp af en ny teknologi. Et samarbejde bestående af flere virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner, som tilsammen repræsenterer leddene i en værdikæde fra teknologi til slutbruger og marked. 3 af 13

4 Det er forventningen, at kernen i partnerskaberne er konkrete aktiviteter inden for forskning, teknologiudvikling og innovation. Bevillingsperioden er 3-5 år. Der kan søges om DKK 30-50m til forsknings-, teknologiudviklingsog innovationsaktiviteter til det enkelte samfundspartnerskab om innovation. Der forventes en betydelig medfinansiering. 4. Parter Såvel danske som udenlandske virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner kan deltage i samfundspartnerskaber om innovation. Det er dog et krav, at de støttede aktiviteter fremmer og styrker dansk vækst, forskning, teknologiudvikling og innovation. Ved offentlige forskningsinstitutioner forstås universiteter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsudførende hospitaler, forskningsinstitutioner under Kulturministeriet og andre offentlige forskningsinstitutioner inden for den offentlige forvaltning. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter har samme status som offentlige forskningsinstitutioner, se særskilt sats for timetakster og overhead i Retningslinjer udarbejdelse af interessetilkendegivelse. Offentlige myndigheder er tiltænkt en aktiv rolle i partnerskaberne for at sikre anvendelse og udbredelse af de løsninger, som udvikles i partnerskaberne. Det fremgår af Oversigt over hvordan ministerierne tilbyder at bidrage til samfundspartnerskaberne om innovation og Ministeriernes information om væsentlig regulering, herunder planlagt regulering af relevans for samfundspartnerskaberne om innovation, som findes på hvordan de relevante ministerier tilbyder at bidrage til samfundspartnerskaberne. Der gives ikke støtte til de offentlige myndigheders deltagelse i partnerskaberne, såfremt de har tilsyns- og/eller reguleringsansvar. De relevante myndigheder forventes at indgå i en følgegruppe for at sikre en løbende dialog om aktiviteterne i partnerskabet. Dermed kan nye løsninger løbende afstemmes med gældende rammer og lovgivning, og eventuelle behov for bedre regulering eller nye administrative procedurer kan identificeres. Det offentlige kan også have en rolle som bruger/efterspørger og kan dermed være med til at fremme innovation. Når det offentlige har rollen som bruger, kan det offentliges rolle principielt sidestilles med private brugere, idet der dog skal tages hensyn til eventuelle særlige reguleringer, fx udbudsregler mv. 5. Udvælgelseskriterier InnovationsFonden investerer i den gode idé til realisering af INNO+ målsætningerne, hvor der inden for en kortere årrække på 3-5 år findes nye innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. InnovationsFondens bestyrelse udvælger samfundspartnerskaber om innovation på baggrund af følgende hovedkriterier: InnovationsFondens bestyrelse: Jørgen Mads Clausen Bestyrelsesformand, Danfoss (formand) Jens Maaløe - President og CEO, Terma (næstformand) Peter Kurtzhals Forskningsdirektør, Novo Nordisk Claus Hviid Christensen - Director, Head of Group R&D, Dong Flemming Besenbacher Professor, Aarhus Universitet og bestyrelsesformand, Carlsbergfondet Anja Boisen Professor, Danmarks Tekniske Universitet Claus Jensen Forbundsformand, Dansk Metal Peter Olesen Direktør, ActiFoods Conni Simonsen Direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Samfundseffekt: Innovative løsninger på de konkrete samfundsudfordringer. 4 af 13

5 Marked: Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale. Teknologi: Forskning og innovation af høj international standard. Entrepreneurship: Ledelse og samspil mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner samt myndigheder. 5.1 Samfundseffekt: Innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer InnovationsFonden støtter samfundspartnerskaber, som fører til, at gode idéer realiseres og omsættes til innovative løsninger på de konkrete samfundsudfordringer, der skaber værdi for det danske samfund. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: Partnerskabets vision og strategi for realiseringen af målsætningerne i INNO+ katalogets beskrivelse af udfordringen og de overordnede succeskriteriers relevans. Partnerskabets målbare succeskriterier, herunder Key Performance Indicators (KPI) og sandsynliggørelsen af, at disse kan realiseres. Partnerskabets internationale dimension. 5.2 Marked: Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale InnovationsFonden støtter samfundspartnerskaber om innovation, hvis resultater kan kommercialiseres og bidrage til vækst og beskæftigelse. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: Partnerskabets erhvervspotentiale på det danske og globale marked Partnerskabets virksomhedsengagement, herunder virksomhedernes deltagelse i planlægning og udførelse af aktiviteterne. Aktiviteternes faglige og erhvervsmæssige fokus og relevans, herunder især omfanget af virksomhedsdeltagelsen, inklusive deltagelsen af små og mellemstore virksomheder. Medfinansiering, herunder særligt den private medfinansiering. Den overordnede plan for resultaternes anvendelse og kommercialisering. Parternes forudsætninger for at realisere idéen og skabe indtjening. Herunder vil bl.a. deltagernes eksisterende markedsposition, konkurrenceforhold, internationale benchmark og position i forhold til state-of-the-art blive taget i betragtning. Resultaternes effekt for de deltagende virksomheders forretningsudvikling. Resultaternes værdi og effekt for slutbrugeren. 5.3 Teknologi: Forskning og innovation af høj international standard InnovationsFonden støtter samfundspartnerskaber, som kræver forskning og innovation af høj international standard for at kunne realiseres. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: Kvaliteten af partnerskabets planlagte aktiviteter inden for forskning, teknologiudvikling og innovation. Synergier med allerede igangsatte aktiviteter inden for forskning, teknologiudvikling og innovation. At forsknings- og/eller innovationsindholdet er originalt og af høj international standard. At deltagernes forsknings- og innovationskompetencer kan måle sig internationalt. At alle relevante faglige kompetencer er repræsenteret i samfundspartnerskabet. 5.4 Entrepreneurship: Ledelse og samspil InnovationsFonden støtter samfundspartnerskaber, som indebærer et tæt og forpligtende samarbejde mellem virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og myndigheder. For at realisere en fælles idé skal parterne udveksle teknologi, viden, ekspertise, faciliteter, personer m.m. Ledelsesstruktur og fokus på samspil mellem forskellige kulturer og kompetencer er af afgørende betydning for resultatet. 5 af 13

6 Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på: Partnerskabets ledelse og organisering, herunder sammensætningen af styregruppe og følgegruppe samt lederens og de øvrige nøglepersoners kompetencer. Partnerskabets samspil mellem offentlige og private aktører, herunder offentlige myndigheder. Videnudveksling, herunder inddragelse af små og mellemstore virksomheder. At parterne har en fælles vision for samfundspartnerskabets resultat. At der foreligger en operationel projektplan med klare mål, milepæle og succeskriterier for aktiviteterne. At samspil og rollefordeling og den enkelte deltagers bidrag og forventede udbytte er klart defineret fra start. At samfundspartnerskabet ledes af en projektleder, som kan skabe momentum i aktiviteterne, fastholde retningen og få forskellige organisationskulturer til at arbejde mod fælles mål. At samfundspartnerskabet har en styregruppe, som består af repræsentanter fra alle de deltagende parter. Styregruppen skal udvise lederskab og være i stand til at tage nødvendige beslutninger, herunder frigøre og fastholde ressourcer, for at sikre den overordnede fremdrift i samfundspartnerskabet gennem hele bevillingsperioden. 6. Finansieringsmodel og yderligere egenfinansiering Der kan søges om DKK 30-50m til forsknings-, teknologiudviklings- og innovationsaktiviteter til det enkelte samfundspartnerskab om innovation. Såvel virksomheder som forskningsinstitutioner kan modtage midler fra Fonden. Der kan ikke gives støtte til de offentlige myndigheders deltagelse i samfundspartnerskaberne, hvis de har et tilsyns- og/eller reguleringsansvar. Det offentlige kan også have rollen som bruger/efterspørger og i disse tilfælde kan det offentliges rolle principielt sidestilles med private brugere, idet der dog skal tages hensyn til eventuelle særlige reguleringer, fx udbudsregler. For at sikre et ambitiøst samfundspartnerskab med dedikerede parter, anvendes en finansieringsmodel, hvor alle parter selv satser ressourcer på samarbejdet. InnovationsFonden stiller krav om medfinansiering, således at de offentlige parter tilsammen bidrager med 1/6, virksomheder med 2/6, og Fonden med 3/6 af det samlede budget. For samfundspartnerskaber gælder således, at Fonden finansierer op til 50 % af de samlede udgifter. Deltager Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) i samfundspartnerskabet, kan Fondens andel af udgifterne øges. Den skitserede model angiver minimumsniveauet for parternes egenfinansiering. Ud over modellen ser InnovationsFonden gerne, at parterne lægger yderligere egenfinansiering. Finansiering, herunder særligt den private egenfinansiering, vil indgå i InnovationsFondens vurdering af de indkomne interessetilkendegivelser. Fordeling af Fondens bevilling kan aftales mellem parterne. Dog kan en virksomhed maksimalt få dækket 50 % af sine udgifter, en SMV maksimalt 60 %. For definition af SMV, nærmere beskrivelse af finansieringen og budgeteksempler, se Retningslinjer Udarbejdelse af interessetilkendegivelse, som findes på 6 af 13

7 7. Det stærke samfundspartnerskab Oprigtigt samarbejde I et samfundspartnerskab samarbejder parterne sig til ny viden og nye muligheder. Risikoprofilen er høj i kraft af de ambitiøse målsætninger, men også fordi parterne skal turde være afhængige af hinandens bidrag og resultater for at kunne lykkes. Sandsynligheden for, at et samfundspartnerskab opnår signifikante resultater stiger markant, når alle deltagere aktivt støtter op om det oprigtige samarbejde. Det kan fx være gennem: Vilje til at dele fortrolig viden og teknologi. Udveksling af apparatur og udstyr. Fælles fokus på det overordnede projektmål. Parternes forskellige kompetencer løfter samarbejdet, men rummer også et potentiale for konflikt. Hver part vil have egne værdier, ambitioner, forventninger til andres bidrag og målsætninger for egne resultater, som driver deres engagement. Dette skal samfundspartnerskabet kunne rumme og udnytte. Det kræver respekt for hinandens kompetencer og en løbende forventningsafstemning at sikre, at alle parter får noget ud af samarbejdet. Alle parter er forpligtede til at deltage i justering og præcisering af samfundspartnerskabets mål, roller, ressourcer og succeskriterier. Fælles vision og ambitiøse mål En stærk fælles vision og tydelige succeskriterier hjælper samfundspartnerskabet til at fastholde momentum og retning i samarbejdet. Parterne skal i fællesskab formulere, hvilke overordnede trin på vejen mod realisering af visionen, samfundspartnerskabet bidrager med - hvilke håndgribelige resultater skal samfundspartnerskabet opnå, for at parterne kan betegne det som en succes? De forventede resultater strukturerer indsatsen i et antal delmål, som angiver den kritiske vej i samfundspartnerskabet. For at sikre overblik over de forskellige aktiviteters gensidige afhængighed og respektive fremdrift, kan det være gavnligt at aftale fælles delmål på forskellige udviklingsstadier, hvor parternes foreløbige resultater føjes sammen. Effektiv projektledelse og organisation Målrettet ledelse og organisation øger sandsynligheden for, at samfundspartnerskabets idé kan realiseres. For at sikre størst mulig værdiskabelse i det enkelte samfundspartnerskab, stiller InnovationsFonden krav om, at der etableres en styregruppe, som udpeger en projektleder. Projektleder og styregruppe vurderer samfundspartnerskabets videre behov i forhold til organisering og ledelse. Styregruppe Styregruppen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af samfundspartnerskabet og skal sammensættes af repræsentanter fra alle de deltagende parter. Styregruppeformanden skal komme fra en af de deltagende virksomheder. Styregruppen skal sætte den strategiske retning for samfundspartnerskabet, fastholde momentum og tage beslutninger, der sikrer fremdrift mod relevante mål. Styregruppen er ansvarlig for at foretage midtvejsevaluering og løbende effektmåling. Styregruppen vurderer samfundspartnerskabet 360 rundt. Den sætter samfundspartnerskabets resultater og udfordringer i relation til faktorer som parternes strategiske dispositioner, markedsforhold, ny teknologi, patenter, lovgivning, netværk oa., og diskuterer samfundspartnerskabets positionering i forhold til marked og state-of-the-art forskning. 7 af 13

8 Styregruppen varetager den løbende forventningsafstemning. Parterne kommer her til enighed om den overordnede retning og de nødvendige mål på den kritiske vej frem mod det endelige slutresultat. Ikke alle idéer lader sig realisere i den form, som de først blev forelagt i ansøgningsprocessen. Styregruppen kan, med accept fra Fonden, foretage justeringer i projektplan, mål, organisation, ressourcer og lignende, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Da styregruppens fokus er strategisk, vil detaljeret videndeling typisk foregå i andre fora. Såvel den enkelte part som det samlede samfundspartnerskab bør overveje den optimale profil for styregruppemedlemmerne, så der sikres dynamisk samspil mellem kompetencer. Behov for kompetencer kan ændre sig undervejs i samfundspartnerskabet. Det kan derfor være værdifuldt for resultatskabelsen at skifte ud i styregruppens profiler i forløbet. Det er vigtigt, at de valgte styregruppemedlemmer har mandat til at frigøre og fastholde ressourcer i deres respektive organisationer. Projektleder Et samfundspartnerskab ledes af en projektleder på fuld tid. Projektlederen står for den daglige ledelse og skal sikre løbende engagement og fremdrift i aktiviteterne. Projektlederen repræsenterer og handler altid på vegne af det samlede samfundspartnerskab og må have øje for samspillet mellem parternes forskellige værdier og incitamenter for at samarbejde, så det sikres, at alle arbejder vedholdende mod fælles mål. Projektledelse er tidskrævende, men afgørende for succes. Det er vigtigt, at parterne både inden og under bevillingsperioden diskuterer, hvilke ressource- og kompetencemæssige behov det har. Et samfundspartnerskab med mange parter, stor tværfaglighed eller mange parallelle aktiviteter kan kræve mere end én projektleder. Ved tilsagn vil Fonden diskutere ledelsesbehovet med parterne. Samtidig kan forskellige faser stille forskellige krav til projektlederens kompetencer, således at det kan være værdifuldt at skifte projektleder undervejs. Et samfundspartnerskab kan fx have behov for en forskningsfaglig profil i begyndelsen og en mere forretningsorienteret profil senere i forløbet. Administrativ støtte til fx økonomihåndtering kan give en bedre udnyttelse af projektlederens tid. Følgegruppe Der skal etableres en følgegruppe med deltagelse af de relevante offentlige myndigheder og evt. også international deltagelse. Det er vigtigt, at formål og forventninger til udbytte fra følgegrupper står klart fra start for at sikre reel effekt på resultaterne. Ressourcer Et samfundspartnerskab er ikke ejet af en bestemt part. For at sikre alle parters engagement i samfundspartnerskabet, kan rollen som styregruppeformand, -næstformand og projektleder med fordel besættes af forskellige parter i samfundspartnerskabet. Styregruppen skal dog ledes af en virksomhedspart, og projektlederen skal være dedikeret fuld tid. Personsammenfald mellem styregruppemedlemmer og projektleder bør undgås. Fordi samarbejdet gør parterne gensidigt afhængige af hinanden, er den enkelte parts bidrag også et fælles anliggende. Parterne bør så tidligt som muligt afdække ressourcebehovet, fx: 8 af 13

9 Hvilke eksisterende kompetencer kan den enkelte part bidrage med? Hvilke kompetencer skal hyres ind og af hvem? Hvornår skal hvilke kompetencer i spil? I hvilke delaktiviteter konvergerer parters indsats, således at profiler med gode samarbejdsevner bør anvendes? Hvilke delaktiviteter kræver særligt fokus på intern videndeling, fx gennem møder, workshops, nyhedsbreve eller lignende? Kan samfundspartnerskabet i perioder have gavn af initiativer som medvejledning, udlån af medarbejder, fælles faciliteter oa.? 8. InnovationsFondens rolle InnovationsFonden ønsker at bakke op om den enkelte investering med en effektiv og målrettet organisering. Alle samfundspartnerskaber tildeles derfor en SPOC (Single Point of Contact), som følger samfundspartnerskabet igennem projektperioden. SPOC en deltager i styregruppens møder som observatør og er i tæt dialog med projektleder og styregruppe om forretningsmæssige, faglige, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer. Tilgangen er positiv, pragmatisk og med fokus på samfundspartnerskabets samarbejde og resultatskabelse. Den direkte kontakt holder Fonden opdateret på samfundspartnerskabets aktuelle resultater og udfordringer. Indsigten giver SPOC en mulighed for at rejse spørgsmål eller videregive relevante erfaringer og observationer. For at fastholde fokus på fremdrift, kan SPOC en i samarbejde med samfundspartnerskabet vælge at trække eksperter ind i samfundspartnerskabet, fx i forbindelse med en midtvejsevaluering af samfundspartnerskabet. 9. Formidling og kommunikation InnovationsFonden ønsker at sætte fokus på formidling og kommunikation, der kan synliggøre samfundspartnerskabet, dets parter og resultater såvel internt som for en bredere kreds af samarbejdspartnere, kunder, investorer, slutbrugere og samfundet som helhed. Det forventes derfor, at partnerskabet sørger for en aktiv formidling af resultaterne særligt i forhold til små og mellemstore virksomheder, men også i forhold til den bredere offentlighed. 10. Aftaleindgåelse og starttidspunkt For at sikre en hurtig opstart af samfundspartnerskabet, er tilsagn betinget af, at der senest 60 dage efter tilsagn indgås en aftale mellem Fonden og parterne. Aftalen regulerer forholdet mellem InnovationsFonden og det enkelte samfundspartnerskab om innovation. For at skabe størst mulig værdi for de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner, er det vigtigt, at parterne inden projektstart fastlægger en overordnet projektplan og ressourcefordeling, etablerer en handlekraftig organisation, samt aftaler ejerskab og anvendelse af de resultater, som samfundspartnerskabet frembringer. Aftalen er en vigtig forudsætning for, at samfundspartnerskabets parter kan etablere et oprigtigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor man arbejder aktivt med hinandens fortrolige viden. 9 af 13

10 Forhandlingerne kan være tidskrævende, men resultatet er mere end en juridisk sikring af partnerskabets fokus og rettigheder til fremtidige resultater. Ofte er drøftelserne med til at præcisere mål, succeskriterier og roller yderligere. Dette styrker partnerskabet, giver en mere fokuseret opstart af aktiviteterne og øger sandsynligheden for, at parterne sammen opnår væsentlige resultater. Det kan være værdifuldt allerede i ansøgningsprocessen at starte en diskussion af den enkeltes rolle og forventninger til samfundspartnerskabet, fx: Hvilke resultater vil den enkelte part komme til at stå som ejer eller medejer af? Hvilke resultater har den enkelte part behov for at publicere? Hvilke resultater har den enkelte part behov for ejerskab eller rettigheder til? Hvis der er flere deltagende virksomheder, hvorledes er deres forretningsområder eventuelt forbundne eller afhængige? Er der behov for bilaterale aftaler, som regulerer en parts anvendelse af en anden parts viden eller samfundspartnerskabsresultater? Fondens tilsagn kan i visse tilfælde være betinget af, at samfundspartnerskabet justerer i plan, mål, ledelsesmodel, ressourcefordeling eller andet. Bevillingsperioden, og dermed opstart af samfundspartnerskabets aktiviteter, skal påbegyndes senest 120 dage efter tilsagnet. InnovationsFonden vil kunne kræve midler tilbage, hvis de aftalte tilskudsforudsætninger ikke overholdes. 11. EU s regler for statsstøtte InnovationsFonden finansieres af staten via årlige bevillinger på Finansloven. Da InnovationsFonden også yder støtte til private virksomheder, skal dens virkemidler og støtteprofil godkendes af Europakommissionen. Der tages forbehold for Europakommissionens endelige godkendelse af samfundspartnerskaber om innovation. InnovationsFondens statsstøtteordning forventes håndteret under den generelle gruppefritagelsesforordning, Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) 1. Forudsætningen for at der kan gives støtte til store virksomheder er ex ante dokumentation af opfyldelsen af den såkaldte tilskyndelsesvirkning, dvs. at støtten skal få støttemodtageren til at ændre adfærd, således at modtageren øger sit aktivitetsniveau inden for forskning, udvikling og innovation, fx ved forøgelse af projektomfang, forøgelse af projektets udstrækning, forøgelse af tempo, forøgelse af samlet beløb til forskning, udvikling og innovation, jf. den nærmere beskrivelse i EU-Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation 2. Små og mellemstore virksomheder omfatter i henhold til EU-kommissionens definition virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og hvor mindst et af følgende to kriterier er opfyldt: 1) Den årlige omsætning er under 50 mio. euro og 2) Balancesummen er under 43 mio. euro. Hvis en virksomhed har koncernfællesskab med andre virksomheder, skal koncernen som af 13

11 helhed opfylde de nævnte betingelser. For de nærmere regler henvises til 12. Ansøgningsforløb Ansøgere til samfundspartnerskaber om innovation 2014 skal i første omgang indsende en interessetilkendegivelse, som kortfattet redegør for parternes gode idé, jf. ansøgningsskema. Fondens bestyrelse udvælger herefter et antal samfundspartnerskaber, hvis parter vil blive opfordret til at indsende en egentlig ansøgning. Fonden indhenter vurderinger af ansøgningerne fra forskningsfaglige bedømmere. Disse vurderinger sendes i partshøring til samfundspartnerskabet, således at parterne får mulighed for at kommentere på vurderingen. På baggrund af det samlede materiale beslutter Fondens bestyrelse, hvilke idéer Fonden vil investere i. Vigtige datoer i ansøgningsforløbet 2. juni 2014 kl : Frist for upload af interessetilkendegivelse. 30. juni 2014: Udvalgte ansøgere modtager anmodning om egentlig ansøgning. Øvrige ansøgere modtager afslag på interessetilkendegivelsen. 22. august 2014 kl : Frist for upload af ansøgning. 3. oktober 2014: Endeligt tilsagn eller afslag fremsendes til samfundspartnerskaberne. Retningslinjer Udarbejdelse af interessetilkendegivelse beskriver interessetilkendegivelsens bestanddele, formkrav og indsendelsesproces. Fondens skemaer anvendes til udarbejdelse af interessetilkendegivelse og ansøgning. Alle relevante skemaer og dokumenter til udarbejdelse af en interessetilkendegivelse kan findes på Interessetilkendegivelse og ansøgning indleveres via https://mit.innovationsfonden.dk. InnovationsFonden skal have modtaget interessetilkendegivelsen senest Mandag den 2. juni 2014 kl Der ydes ikke tillægsbevillinger, men deltagere i samfundspartnerskaber om innovation kan søge nye bevillinger i fri konkurrence i InnovationsFondens senere uddelingsrunder. Interessetilkendegivelser og ansøgninger, der ikke overholder de beskrevne formkrav eller tidsfrister, kan afvises. 13. Spørgsmål og kontakt InnovationsFonden indgår gerne i en dialog om samfundspartnerskaber. Ved spørgsmål til opslag, retningslinjer, udarbejdelse og indsendelse af interessetilkendegivelse og ansøgning kan Signe Rømer Holm (telefon ) og Mathias Vinzent-Kerkov (telefon ) kontaktes i InnovationsFonden. 11 af 13

12 14. INNO+ og målsætninger for de fem samfundspartnerskaber om innovation I dialog med en bred kreds af samfundsinteressenter har INNO+ afdækket konkrete og markante samfundsudfordringer, hvor Danmark har et særligt potentiale for at skabe innovative løsninger på kort eller mellemlangt sigt. INNO+ er et væsentligt led i arbejdet med regeringens innovationsstrategi. Samfundsudfordringerne er samlet i et katalog, som kan findes her: Udgangspunktet er, at partnerskaberne skal realisere de målsætninger, der fremgår af INNO+ katalogets enkelte afsnit om de konkrete indsatsområder og de beskrevne aktiviteter. De fem INNO+ udfordringer er beskrevet i dybden i kataloget. Nedenfor ses en kort opsummering af målsætningerne: 1. Blå arbejdspladser via grønne løsninger Målsætningen for partnerskabet er at udvikle løsninger, som demonstrerer, at det er muligt frem mod 2020 for fremtidens skibe at realisere følgende: CO 2 -udledningen pr. transportenhed skal reduceres med mindst 30 procent i forhold til niveau. Målet er et mindstemål, og der skal sigtes mod at nå en CO 2 -reduktion på op i mod 50 procent, NO x - og SO 2 -udledningen skal reduceres med 80 procent i forhold til dagens standard, støjen fra skibspropellere skal reduceres med 3 db i forhold til dagens standard. Mulige, endnu skrappere krav, som kan blive stillet i emissionskontrolområderne, skal også indgå som reduktionsmål for partnerskabet, så danske skibe kan imødekomme fremtidige krav fra IMO. 2. Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Målsætningen for partnerskabet er at etablere et fuldt funktionelt modellandskab, hvor der i løbet af tre til fem år er implementeret løsninger, som demonstrerer, at planteproduktionen kan differentieres i forhold til dyrkningsarealernes produktionsegenskaber. Specifikke delmålsætninger er: at de opnåede innovative løsninger løbende implementeres i rådgivning, IT, landbrugsmaskiner og regulering, at få indsamlet viden til udvikling af en mulig ny regulering ved differentieret dyrkning. 3. Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin Målsætningen for partnerskabet er på 5 år at gøre Danmark til det foretrukne land for tidlig klinisk afprøvning af nye lægemidler inden for en række sygdomsområder. Partnerskabet skal etablere 3-5 pilotcentre for eksperimentel behandling og kliniske proof of concept-studier (fase II) af en kvalitet, der kan tiltrække studier af nye lægemiddelstoffer i centrene. Der skal med pilotcentrene udvikles et koncept for eksperimentelle behandlingscentre, der kan tilbyde danske og internationale lægemiddelvirksomheder adgang til at få gennemført state-ofthe-art kliniske proof of concept-studier i Danmark. Pilotcentrene etableres f.eks. inden for områderne onkologi, parkinsonisme, dermatologi, allergi og diabetes, hvor Danmark har stærke kliniske forskningsmiljøer og danske lægemiddelvirksomheder. Sigtet er herefter, baseret på dokumenteret effekt, at konceptet spredes og implementeres på flere sygdomsområder. 12 af 13

13 4. Vandeffektiv industriel produktion Det er målsætningen inden for tre til fem år at udvikle og demonstrere løsninger, der gør det muligt: at mindst 15 % af vandforbruget i industrien kan baseres på anvendelse af genbrugsvand i den rette kvalitet at reducere forbruget af grundvand i industrien med mindst 20 % gennem vandbesparelser, genbrug af vand og udveksling af vand gennem industriel symbiose. 5. Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse Målsætningerne for partnerskabet er, at branchen på tre til fem år demonstrerer bæredygtige og omkostningseffektive renoveringsløsninger for et mindre antal fuldskala-demonstrationsprojekter, som kan: reducere det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger med 50 % efter renovering, som i dag efter endt renovering kan reduceres med cirka 30 % reducere ressourceforbruget under hele renoveringsprocessen med 30 procent med hensyn til forbrug af materialer, energi m.v. skabe en produktivitetsforøgelse i renoveringsarbejdet på 20 procent. Dette opslag findes på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellem de to versioner af opslaget er den danske version gældende. 13 af 13

Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår

Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår Opslag Højteknologiske projekter 2014, efterår 21. maj 2014 j.nr. O-2014-3 Dette opslag vedrører højteknologiske projekter og indleder ansøgningsrunden 2014, efterår. Opslaget beskriver højteknologiske

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Innovationsfondens strategi

Innovationsfondens strategi Innovationsfondens strategi Dette dokument præsenterer strategien for Danmarks Innovationsfond. Strategien blev offentliggjort d. 29. januar 2015. Strategiprocessen begyndte efter Innovationsfondens stiftelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

INNO+ partnerskaber 21. januar 2014

INNO+ partnerskaber 21. januar 2014 INNO+ partnerskaber 21. januar 2014 Innvatinsstrategien Ny mdel fr samarbejde m innvatin i nye samfundspartnerskaber Partnerskaber skal accelerere innvatin (på 3-5 års sigt) Indsatsen skal bygge ven på

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere