Har du en leder i maven?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du en leder i maven?"

Transkript

1 Har du en leder i maven? Jamilla Jaffer Con3bute Tagensvej 85C, 1. tv København N

2 1. Baggrund Københavns Kommune har gennem en længere årrække arbejdet aktivt med integration af etniske minoritetsborgere gennem visionære integrationspolitikker og har med Københavns Mangfoldighedscharter en vision om, at blive den mest inkluderende storby i Københavns Mangfoldighedscharter, sætter bl.a. fokus på at gøre mangfoldighed til en praksis i egen organisation. I forlængelse af Mangfoldighedspolitikken har Københavns Kommune også underskrevet Eurocity Charter, der forpligter kommunen til bl.a. ud fra et arbejdsgiverperspektiv at take steps where required to reflect our city s diversity in the composition of our workforce across all staffing levels Ensure that all staff including staff with migrant background, experience fair and equal treatment by their managers and colleagues Ensure that staff understand and respect diversity and equality issues. Med ovenstående in mente ønsker Københavns Kommune nu også at sætte fokus på en vertikal integration således, at en mangfoldig medarbejdersammensætning også afspejles på alle medarbejderniveauer, ikke mindst på lederniveau. Der et stort udviklingspotentiale i at igangsætte et talentudviklingsprogram for etniske minoriteter, der er motiverede og interesserede i ledelse. Nedenstående er Con3butes bud på et konkret forløb for etniske minoriteter, der kan sikre afklaring vedrørende et muligt karriereforløb som potentiel leder. Tilbuddet er udarbejdet på baggrund af møde med Kontorchef Peter Maarbjerg og etnisk ligestillingskonsulent Solveig Larsen begge Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune og Direktør Jamilla Jaffer og konsulent Mutya Koudal, begge Con3bute Formål og succeskriterier Formålet med forløbet er en målrettet kompetenceafklaring af potentielle ledere i Københavns Kommune med etnisk minoritetsbaggrund, der sikrer indsigt og viden om egen motivation og kompetencer samt krav, forventninger og opgaver i en potentiel lederstilling i Københavns Kommune. Succeskriterier for forløbet er: Afklaring af kompetencer og ønsker i relation til en potentiel karriere som leder Øget indsigt i personlige styrker og udviklingsområder Øget kendskab til jobmuligheder og karriereveje i Københavns kommune Opnået kvalificeret beslutningsgrundlag for deltagerne og deres nærmeste leder i valg af karrierevej som mulig leder Udarbejdelse af personlig handleplan Øget motivation for fastholdelse i Københavns Kommune 2

3 Kendskab til relevante ledelsesværktøjer og ledelsesteorier 1.3 Tilgangen til opgaven Con3butes overordnede metode er tværfaglig og funderet i bl.a. psykologien, sociologien, kulturstudier, coaching samt ledelsesteori. I vores arbejde mener vi ikke, at vores opgaveløsning er mulig ved kun at følge en teori eller en metode. Grundholdningen i vores metodiske tilgang er dog forankret i begreberne anerkendelse og relationsarbejde. For at skabe udvikling og varig forandring sættes faglighed, relationer og personlig udvikling i spil i løbet af processen Faglighed Relationer Personlig udvikling 2. Målgruppe Etniske minoritetsmedarbejdere, der ønsker en introduktion til muligheden for at vælge ledelse som karrierevej samt afklaring af, om det er noget for den enkelte medarbejder. Mere specifikt er målgruppen karakteriseret ved: at have tilkendegivet interesse for ledelse at have vist potentiale og kompetencer for en ledelsesposition at have behov for et afklaringsforløb og introduktion til karriereveje i kommunen at have danske sprogkundskaber og kan gøre sig forståelig på dansk Deltagerantallet skal være mellem 15 og 20 for det bedste resultat 3. Kursusforløb og aktiviteter Forløbet Har du en leder i maven? bygges op over en vekselvirkning mellem fællesaktivteter (seminardage) og individuelle aktiviteter (test, coaching og mentorforløb), der udmønter sig i en personlig handlingsplan vedr. karriere og personlig udvikling. 3

4 3.1. Udvælgelsesproces Målgruppen for forløbet vil være mellem 15 og 20 deltagere og disse vil blive udvalgt igennem en toleddet proces. 1) Kommunen kommunikerer bredt ud, at det vil være muligt at deltage i et karriereudviklingsforløb for etniske minoriteter, der ønsker en afklaring af deres kompetencer i forhold til en eventuelt fremtidig ledende position. Dette kommunikeres som et led i Københavns Kommunes Mangfoldighedspolitik. 2) I samarbejde med deltagerens nærmeste leder koordinerer og strukturer personaleafdelingen udvælgelsen af potentielle deltagere (prikkerunde) og sikrer, at forløbet er forankret mellem medarbejder og nærmeste leder gennem aftaler om deltagelse og opfølgning. Denne toleddede proces er nødvendig, da vi har erfaring med, at mange etniske minoritetsmedarbejdere, især ufaglærte, på trods af motivation positivt skal tilskyndes af nærmeste leder eller andre medarbejdere Personprofil, 1. coaching og individuel handlingsplan Når man skal arbejde med kompetenceudvikling og videndeling, er det vigtigt at være bevidst om sine egne mønstre, overbevisninger og gennemslagskraft for derigennem at kunne yde den bedst mulige indsats. Ved at kende sine styrker og få indblik i egne overbevisninger skærpes medarbejdernes mulighed for at bidrage til at opnår succes i arbejdet med de tosprogede, samtidig med at man som medarbejder styrker sin egen selvindsigt og får en større viden og nysgerrighed. Derfor gennemfører deltagerne inden første modul en ProPerson personlighedsprofil, der i samarbejde med properson er udviklet særligt med henblik på arbejdet med etniske minoriteter. Resultatet af testen bruges som platform for udvikling af personlige styrker og ressourcer, personlige ønsker for karrierevej og udvikling samt personlig udvikling i relation til jobfunktioner. Den danner også grundlag for udarbejdelsen af den personlige handlingsplan. Testen anvendes ved rekruttering, lederudvikling samt personlig udvikling og foretages ved besvarelse af et elektronisk spørgeskema. Under hele forløbet arbejder deltagerne aktivt med udviklingen af en individuel handlingsplan, der i særdeleshed kvalificeres af properson profilen og den individuelle coaching. 4

5 Hele forløbet - Har du en leder I maven? - afsluttes med en udviklingsplan den enkelte deltager kan præsentere for sin nærmeste leder og denne danner således udgangspunkt for en personlig karrieresamtale Modul 1 personligt lederskab Første modul afvikles over to dage og tager udgangspunkt i deltagernes personlige ressourcer. Vi vil arbejde med lederskabstemaet ud fra: Personlige handlemønstre og succesmønstre Lederen som kultur -og værdiskaber hvad betyder etnicitet for mit lederskab? Lederen som coach At være på og gå foran er det noget for mig? Hvad er god ledelse? Oplæg fra ledere om egne erfaringer og udfordringer Udover dette vil der blandt andet indgå teori om U-teorien, forandringsledelse og kommunikation. Via øvelser, refleksion og diskussioner vil deltagerne udvikle en forståelse for generelle aspekter ved ledelsesjobbet og rollen Netværksmøde Mellem moduler er deltagerne i gang med at udvikle sig sammen og har derfor et naturligt fælles fokus for at lægge grundstenen til en potentielt fremtidig givende relationsopbygning og erfaringsudveksling. Netværksmødet faciliteres mellem deltagerne i grupper af 4 5 deltagere, således at de i fællesskab kan reflektere, udvikle og diskutere den proces de er i gang med, samt gøre brug af deres netværksgrupper efter forløbets afslutning. Grunden til det faciliterede netværksmøde bygger på erfaringer, der viser at et netværks største udfordring er at vedblive med at være interessant nok til at deltagerne prioritere at bruge tid i netværket. Netværksmødet har derfor to fokuspunkter: 1. Hvad skal deltagerne bruge netværket til og hvordan? Deltagerne definerer sit fokus, aftaler mødetidspunkter og fordeler arbejdsopgaverne mellem sig (det kunne være at invitere bestemte personer til sine netværksmøder, diskussion af bestemte emner, holde oplæg for hinanden m.m.) 2. Et relevant emne som deltagerne har defineret på modul 1 5

6 3.5. Modul 2 Teamlederskab Andet modul afvikles ligeledes over 2 dage og tager denne gang udgangspunkt I bl.a. teamledelse, og der vil bl.a. blive arbejdet med: Hvorfor skal nogle ville ledes af mig? Motivation og gruppeprocesser Fordomme og forforståelse hos andre og mig selv i rollen som leder Opbygning og udvikling af teams Konflikthåndtering i en interkulturel kontekst Lederen som kompetenceudvikler Gennem teambuildingsøvelser udvikler deltagerne en forståelse for gruppe dynamikker, den enkeltes rolle i samarbejder og hvordan man motiverer og inspirerer medarbejdere coaching Den anden personlige coaching opsamler forløbet i den personlige udviklingsplan og tager udgangspunkt i: Deltagerens afklaring vedrørende ønske om potentiel lederstilling Opfølgning på udviklingsplanen Mulige karriereveje Deltagerens styrker og udviklingsområder Hvad gør jeg nu? 3.7. Afslutning på forløbet og omvendt mentorskab Vi anbefaler, at deltagerne får mulighed for en afsluttende samtale med deres nærmeste chef om deres egne udviklingsplaner og forhåbninger, således at ledelsen er orienteret og har indsigt i deltagernes kompetencer, afklaringsproces og karriereønsker. Ledelsen kan naturligvis ikke garantere deltagerne muligheden for et job som leder men for at holde momentum og forankre læringen, kan man med fordel lade deltagerne fungere som mentorer for fungerende ledere eller ledere andet steds i organisationen. Vi kalder det, det omvendte mentorskab. Det tager udgangspunkt i, at etniske minoriteter er ressourcepersoner, der har viden og kompetencer, der kan benyttes i en virksomhed til fx at rekruttere og fastholde etniske minoritetsmedarbejdere eller til at løse kulturelle udfordringer på en arbejdsplads. Denne konstellation lægger op til, at man som etnisk dansk leder eller medarbejder får muligheden for at sætte sig i hinandens sted. Det omvendte mentorskab giver ledere og medarbejdere mulighed for en unik indsigt i og viden om arbejdspladsen set fra en minoritetsvinkel. En kompetent etnisk minoritetsmedarbejder kan give kvalificeret sparring på alt fra rekruttering, diskrimination, sproglige og uddannelsesmæssige barrierer, såvel som kulturelle kløfter. Arbejdspladsen kan selv opstille temaer, mentorskabet skal kredse om. 6

7 Succeskriterier: Indsigt i at sikre et bredere rekrutteringsgrundlag Refleksion over, hvad det vil sige at være på en mangfoldig arbejdsplads Konkrete metoder og redskaber til at bedre dialogen med etniske minoritetsmedarbejdere og vice versa Rollen som mentor inkorporeres i de 2 moduler og det påtænkes at deltagerne kan bruge netværksgrupperne til at videndele i og følge op på erfaringer og viden 3.8. Mentorskab Som led i forankringsstrategien skabes en relation til en mentor, der allerede er leder i Københavns kommune. Mentorens opgaver bliver at rådgive, sparre og guide menteen i forhold til videre karrierevej, om det så er ledervejen eller som medarbejder. Mentorworkshoppen indeholder følgende elementer: Mentorrollen og opgaver Målgruppen Barriere og udfordringer for målgruppen Hvad kan jeg gøre? Hvordan opbygges tillid og god kommunikation Det første møde forventningsafstemning Handlingsplan for mentorskabet Mit motiv for at være mentor Mentorværktøjskassen Efter den afholdte workshop skal samtlige mentorer og mentees afsætte ½ - 1 time til et interview for derigennem at kunne foretage det bedst mulige match. Mentorforløbet strækker sig over 2 3 møder, hvorefter der afholdes et evaluerings/opsamlingsmøde. Om relationen fortsætter herefter er helt op til de enkelte personer. 4. Bemanding CV - Jamilla Jaffer - Direktør Con3bute TIDLIGERE ERFARINGER Konsulent i Ankerhus A/S ( ) Daglig leder af fagbevægelsens Videncenter for Integration ( ) Konsulent i Integrationsministeriet på "Brug for alle unge" ( ) 7

8 UDDANNELSE OG KOMPETENCER Cand.Jur fra Københavns Universitet Certificeret i Properson personlighedstest Uddannet coach Jamilla har siden 2003 arbejdet som konsulent med fokus på udvikling og implementering af integrationspolitiske processer nationalt såvel som lokalt. Arbejdsområderne er integration og etniske ligestilling, mentoring, udvikling af integrationspolitikker, facilitering af uddannelsesaktiviteter samt coaching. Jamilla har stor erfaring med politisk arbejde og med beslutningsprocesser i politiske organisationer. KONSULENTERFARING Rekruttering og uddannelse af rollemodeller i personligt lederskab, demokrati og antiradikalisering Træning af unge i kommunikation og personlig fremtoning i forbindelse med salg Udvikling og undervisning på NGO projektlederuddannelse Temadage, PenSam, Udlændingeservice Planlægning, gennemførelse og facilitering af NIF (Netværk i Fagbevægelsen) årsmøde samt facilitering af NIF netværket Udarbejdelse af integrationspolitik i Dansk Metal samt gennemførelse af strategien Udvikling af pjece om etniske ligestillingspolitikker ANDEN ERFARING Bestyrelsesmedlem i Gam3 (2008-) Bestyrelsesmedlem Københavns Åbne Gynmasium ( ) Næstformand Demokratiske Muslimer ( ) CV - Mutya Koudal - Interkulturel konsulent Con3bute TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE Programmedarbejder Dansk Flygtningehjælp, Somalia ( ) Konsulent i Integrationsministeriet på Brug for alle unge (2008) Projektmedarbejder i Fagbevægelsens Videncenter for Integration ( ) Freelancer, Afghanistan (2005) 8

9 Projektleder i Dansk Flygtningehjælp, Danmark ( ) Informationsmedarbejder i Kvindernes U-landsudvalg (2003) Underviser i menneskerettigheder i palæstinensisk flygtningelejr for UNRWA i Syrien UDDANNELSE OG KOMPETENCER Cand. Mag. i Religionssociologi og Minoritetsstudier Mutya har siden 2004 arbejdet med implementering af integrationsprojekter samt udvikling og kvalitetssikring af integrationsprojekter med særlig fokus på unge, uddannelse og beskæftigelse samt køn og æresrelaterede spørgsmål. Dertil har hun meget erfaring med motivering og mobilisering af frivillige. KONSULENTERFARING Udvikling og facilitering af den første rollemodelcamp for alle rollemodeller i DK Implementering af det omvendte mentorskabsprojekt i LO Vinder af Reklame for Alvor kampagnen i 2005 VeryWe Udvikling og facilitering af undervisningsforløb for efterskoleelever om kvinders rettigheder og kærlighed i Afghanistan Udvikling af undervisningsmateriale for filmfestivalen Salaam.dk ANDEN ERFARING Medstifter og bestyrelsesmedlem hos People Uniting and Generating Aid for Development ( ) Bestyrelsesmedlem hos Kvindernes U-landsudvalg ( ) Foredragsholder og underviser bl.a. : Salaam.dk, Flakkebjergefterskole, Images of Asia, Global Edusport, Sygeplejerskolen, Integrationsministeriets rollemodeller UDGIVELSER Analyse af muslimske kvinders ret til skilsmisse i krydsfeltet mellem islamisk ret og den danske familieret Analyse af Amerikansk udviklingsbistands sammenkædning af bistand og abortpolitik 9

10 5. Økonomi Vores honorarer bygger på en timepris på kr og en dagspris på kr inkl. forberedelse og ekskl. moms. Udgifter til kursussted og forplejning afholdes af Københavns kommune. Aktiviteter: Kr. (ekskl. moms) Første coaching dages seminar v/ to konsulenter Fire netværksmøder a 3 timer dages seminar v/ to konsulenter Anden coaching a to timer Properson personprofil 20 stk Samlet pris dags mentorkursus mentor match Evalueringsmøde Samlet pris Samlet pris for hele forløbet Jeg ser frem til et forhåbentlig spændende og udbytterig samarbejde. Con3bute, København den 5. Januar

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere