Notat om globale tendenser og perspektiver i solcelle F&U (&D)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om globale tendenser og perspektiver i solcelle F&U (&D)"

Transkript

1 Notat om globale tendenser og perspektiver i solcelle F&U (&D) Kilde: NREL, USA Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Globale tendenser Krystallinsk Si teknologi a Fremstilling af Si b Rensning af Si c Krystalvækst d Savning e Cellefremstilling d Modulfremstilling Tyndfilmsteknologier a Amorft/micromoft Si b CdTe c CIS/CIGS Mulige flaskehalse Nye solcelleteknologier Tendenser i EU USA Japan Resten af verden (ROW) Perspektiver Forside billedet illustrerer udviklingen i den bedste effektivitit for forskellige solcelletyper på laboratorieniveau, d.v.s. før industriel produktion. Kilde: New and Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, Colorado, USA. Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

3 1. Introduktion Princippet i en solcelle (eng.: photo-voltaic (PV)), hvor en del af lysets energiindhold omsættes direkte til elektricitet, blev beskrevet allerede sidst i 1800-tallet, men først i blev de første solceller udviklet m.h.p. el-produktion til satellitter. Siden er udviklingen gået stærkt og i 2007 blev der globalt produceret 4 GW solcellemoduler til anvendelse på jorden og solcellesektoren skønnes ligeledes i 2007 at repræsentere en forretningsmæssig værdi svarende til miliarder. Den årlige markedsvækst har siden 2000 været godt 40 % i gennemsnit og i de seneste år godt 60 %, og denne vækst synes at fortsætte i hvert fald i de nærmeste år. En sådan udvikling forudsætter en massiv F&U indsats, og globale tendenser og perspektiver i denne indsats, som primært foregår i tre kraftcentre: Europa USA og Japan, vil blive forsøgt beskrevet i det følgende. 2. Globale tendenser 2.1 Krystallinsk Si teknologi Solcellemoduler baseret på krystallinske Si celler fremstilles i seks hovedtrin: (a) fremstilling af Si, (b) rensning af Si, (c) krystalvækst, (d) savning af skive (wafer), (e) cellefremstilling og (f) modulfremstilling. Alle trin er for så vidt prioriterede F&U områder m.h.p. at opnå et forbedret pris/ydelses forhold, og de vigtigste indsatsområder er kort kommenteret i det følgende. 2.1.a Fremstilling af Si Si som grundstof findes i store mængder i naturen som SiO 2. Si produceres industrielt af et meget begrænset antal producenter globalt i 2007 blev der produceret ca tons. Fremstillingsprocesserne er meget energikrævende, og foregår ved temperaturer op til 2000 C. Der forskes primært i at finde nye fremstillingsmetoder med reduceret energiforbrug. 2.1.b Rensning af Si For at Si kan anvendes til halvledere eller solceller kræves en meget høj grad af renhed. Si til halvlederproduktion skal typisk have en renhed på 99, % (10N); til solceller kræves typisk 6N-8N rent Si, hvilket kræver komplicerede og kostbare produktionsanlæg. Der forskes i billigere metoder til rensning og i mere effektiv opgradering af Si 5N (metallurgical grade Si). 2.1.c Krystalvækst Til solceller anvendes mono-krystallinsk og poly-krystallinsk Si. Mono-krystallinsk Si, som indebærer de højeste effektiviteter, dyrkes normalt efter Choralsky metoden ved høje temperaturer. Processen er energikrævende, langsommelig og kostbar. Poly-krystallinsk Si lader sig støbe i større blokke og er noget billigere at producere, men effektiviteten af den Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

4 færdige solceller er typisk % mod mono-krystallinske cellers 15-22%. Der forskes i nye krystalliseringsmetoder, som kan gennemføres kontinuerligt og som kræver mindre kompliceret produktionsudstyr. 2.1.d Savning Mono-krystallinsk Si fremtræder som runde cylindre. For at opnå en god pakketæthed af de færdige solceller tilskæres cylindrene til kvadratiske stave en proces der er tidskrævende og som indebærer materialetab. Poly-krystallinsk Si støbes i relativt store blokke, som igen skæres ud i kvadratiske stave. Skiven (wafer), som solcellen opbygges på, skæres ud af de kvadratiske stave i en tykkelse på 0,3 0,4 mm. Igen indebærer savningsprocessen et højt tidsforbrug og et stort materialespild. Der anvendes typisk 10 gram Si per Watt solcelleeffekt. Der forskes primært i at nedbringe skivetykkelsen til 0,1 0,2 mm for at reducere materialeforbrug og teoretiske udredninger viser at man måske kan reducere materialetforbruget fra nu 10 gram til 2 gram per Watt. 2.1.e Cellefremstilling Skiven gennemgår en række rensnings- og dopningsprocesser samt overfladebehandling og kontaktering, hvilket i dag i vid udstrækning er automatiseret. De stadigt tyndere skiver stiller større og større krav til den automatiske produktionslinie for at kunne holde kassationsprocenten i skak. Der forskes i optimerede produktionslinier, i ensartet produktion og i metoder til at øge solcellernes effektivitet. 2.1.d Modulfremstilling Efter en sortering samles cellerne i serie- og parallelforbindelser til den ønskede elektriske kapacitet, og cellernes indbages i et laminat med en transparent forside, normalt glas. Laminatet forsynes med el-tilslutning og eventuelt med en ramme af metal eller plast, og modulet er færdigt. Der forskes i at nedbringe materialeforbruget til modulfremstillingen og i at opnå mere kontinuerlige produktionsforløb. Siger man at den totale fremstillingspris for et Si solcellemodul er 1, vil processerne udgøre: - Si + rensning: 0,2 - Savning: 0,2 - Cellen: 0,3 - Modulet: 0,3 2.2 Tyndfilmsteknologier Der er p.t. tre hovedtyper af tyndfilmssolceller: (a) amorft/micromorft Si, (b) CdTe, og (c) CIS/CIGS. Fremstillingsprocesserne er overordentlig højteknologiske og komplicerede og industriel masseproduktion magtes endnu kun af relativt få virksomheder, omend mange nye virksomheder de sidste år har meldt sig som (mulige) producenter. Det har vist sig at tage 20 Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

5 år eller mere at gå fra laboratoriefremstilling til industriel produktion. Forbruget af aktivt materiale er langt ringere end for krystallinske typer, d.v.s 1 % eller mindre. 2.2.a Amorft/micromoft Si Denne kategori af tyndfilmssolceller udgjorde i 2007 godt ¾ af den samlede tyndfilmsproduktion. Den foretrukne produktionsmetode kaldes PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition), hvor gasformig Si ved relativt lave temperaturer ( C) deponeres på glas eller andre velegnede substrater. Der forskes her primært i at opnå højere virkningsgrader, d.v.s. stabiliseret virkningsgrad > 10 %. 2.2.b CdTe Tyndfilmssolceller af Cadmium-Tellur (CdTe) har p.t. de højeste virkningsgrader i tyndfilmsfamilien på omkring % på modulniveau og udviser samtidig de laveste produktionspriser, f.eks. oplyser First Solar USA en produktionstid på 2,5 time fra rent glas til færdigt solcellemodul. På visse markeder, bl.a. Japan, har det vist sig umuligt at sælge CdTe moduler p.g.a. frygt for udslip af Cadmium. Der er tre forskellige produktionsmetoder, electrochemical deposition, sintring af en pasta samt mest almindeligt thermal vaporisation ved en temperatur på omkring 650 C. Potentialet for prisreduktion anses fortsat for stort, og der forskes i at optimere produktionsprocessen med henblik herpå. 2.2.c CIS/CIGS Tyndfilmssolceller af CIS/CIGS ( copper indium diselenide / copper indium gallium diselenide ) fremstilles på to forksellige måder: co-vaporisation, hvor alle CIS elementer fordampes på samme tid ved høj temperatur, eller cathode sputtering af alle elementer efterfulgt af en højtryks- og bageproces i en speciel atmosfære, hvorved det solcelle-aktive materiale udkrystalliseres og aktiveres. CIS/CIGS har vist potentiale for effektiviteter over 20 %, og der forskes primært i at forøge effektiviteten fra det nuværende typiske %. 2.3 Mulige flaskehalse Si har siden 2006 udgjort en flaskhals for solcellesektoren, og det har bl.a. medført meget høje priser på Si til solceller. Denne prisstigning har dels accelereret forskning i at nedbringe forbruget af Si, dels forskning i de forskellige tyndfilmsteknologier. Prisstigningen har også resulteret i en voldsom udbygning af produktionskapaciteten for Si, og i løbet af 2009 forventes der markante prisfald på Si som følge af større udbud. Grafit anvendes som varmeisolator i de kedler, der anvendes til fremstilling og rensning af Si p.g.a. de høje temperature. Grafit (ISO graphite) fremstilles kun i mindre mængder, og der kan være risiko for at der opstår mangel på dette materiale. Der indgår i solcellefremstilling ofte (begrænset) brug af sjældne grundstoffer, og fremskrivning af solcellemarkedet til 2030 og senere indikerer, at der kan opstå flaskehalse omkring adgang til disse grundstoffer, som typisk også anvendes til fremstilling af fladskærme og elektronik komponenter. Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

6 Glas (specielt glas med høj lysgennemgang) udgør et væsentligt element i de fleste solcellemoduler enten som frontglas eller som substrat. Til fremstilling af den globale solcellemodulproduktion i 2007 på omkring 4 GW skønnes der medgået omkring tons glas. Når det årlige globale solcellemarked passerer GW vil behovet for glas blive væsentlig i forhold til den nuværende globale glasproduktion, og der kan blive risiko for en flaskehals. 2.4 Nye solcelleteknologier Udover ovennævnte første (krystallinsk Si) og anden (tyndfilm) generationsteknologier taler man om ikke kommercielle tredje generationsteknologier omfattende bl.a. høj effektive stakkede eller fler-junction tyndfilmsceller, hvor to eller flere individuelle solceller, der udnytter hver sin del af sollysets spektrum, kombineres med meget høj effektivitet til følge helt op til mere end 40 % ved samtidig optisk koncentration af sollyset. Denne type meget kostbare celler anvendes til satelliter og forsøgsvis til koncentrator solcelle anlæg (Concentrating PV, CPV) i områder med meget høj direkte solindstråling. Tredje generations teknologier omfatter også de såkaldte organiske celler (PhotoElectroChemical PEC) og polymere celler, som der bl.a. forskes i ved Teknologisk Institut og Risø-DTU. Potentialet er en meget lav pris, men indtil videre kæmpes der mod lav effektivitet og kort levetid. Endelig kan man nævne fjerde generationsteknolgier, som endnu kun er i idéfasen, f. eks. anvendelse af nano-strukturer til optimering af solceller, materialer der giver full spectrum omsættelse af sollyset til elektricitet, solcellekonstruktioner der også kan udnytte infrarødt lys og solceller der imiterer planternes fotosyntese. I fagtidsskrifter rapporteres der relativ ofte om nye gennembrud, men som dette notats forsidebillede viser synes der ikke endnu at have været tale om praktisk anvendelige gennembrud. En tommelfingerregel i solcelleudvikling har været, at der går ca. 20 år fra et succesrigt laboratorie produkt til et industrielt produkt, hvis ikke denne transformering opgives undervejs hvad der er det normale. På den anden side er solcellesektoren nu blevet så stor, at den selvstændigt kan gennemføre fundamental F&U, og det kan måske føre til en acceleret udviklingsproces fra laboratoriet til industri. 3. Tendenser i EU Indtil for relativt nylig har F&U indsatsen på solcelleområdet været fragmenteret og præget af individuelle programmer og nationale prioriteter, men efter 2005 er indsatsen langt mere koordineret som beskrevet i det følgende. Kommissionen har store forventninger til solcellerne som både et væsentligt element i en fremtidig el-forsyning og også som en industriel sektor med højt eksportpotentiale og gode jobskabelsesmuligheder. Solcelleteknologi er derfor højt prioriteret og indgår som et ude af i alt 8 indsatsområder i Kommissionens Strategic Energy Technology (SET) Plan. Der er etableret en PV Technology Platform, hvor EU s solcelleindustri indtager en væsentlig position, og der er udarbejdet A Strategic Research Agenda (SRA) for PV Technology frem til 2030 og længere. Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

7 Kommissionen har siden 1970 erne investeret væsentligt i F&U indenfor solcelleområdet. Dette skønnes dog kun at udgøre ¼ af EU medlemslandenes tilsvarende nationale F&U indsats. I 2005 blev der med støtte fra Kommissionen etableret European Research Area (ERA) projektet PV-ERANet, hvor 16 medlemslande, inlusiv Danmark, og regioner samarbejder om at koordinere F&U indsatsen på solcelleområdet; dette har bl.a. i 2008 resulteret i et såkaldt Joint Call for Proposals, hvor seks nationer, inklusiv Danmark, er gået sammen om et fælles F&U udbud. SRA, som p.t. er under udmøntning i en egentlig F&U plan, specificerer en bred F&U indsats på næsten samtlige solcelleområder: krystallinsk Si, eksisterende tyndfilm, nye tyndfilm, koncentrator teknologier, solcelleteknologi udover celler/moduler (balance of system BOS), standarder & kvalitets sikring & miljøpåvirkning & sikkerhed samt socio-økonomiske forhold. For hvert område opstiller SRA relativt detaljerede og kvantifcerede mål på kort sigt ( ), mellem lang sigt ( ) og lang sigt ( og længere). Den overordnede udviklingstendens er illustreret herunder (today er 2007). 4. USA I USA har industrien har i 2004 udviklet en rodmap frem til 2030; denne roadmap er skitseret herunder. Roadmap en viser den forventede udvikling i samlet installeret mængde solceller og i produktion heraf i to scenarier: business as usual (BAU) og roadmap ens fremskrivning. Med den forventede udvikling i produktionsvolumen forudsættes en høj eksport andel. Roadmap en detaljerer ikke direkte de F&U aktiviteter, der skal danne grund for udviklingen, men der er et Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

8 grundlæggende fokus på prisreduktioner og industriel udvikling. Department of Energy (DOE) har etableret et Solar Energy Technologies Programme, der i perioden forventer en halvering af prisen på solcelleanlæg. Programmet omfatter F&U aktiviteter rettet mod forbedring af omkostninger, pålidelighed og ydeevne af enheder, komponenter og systemer. DOE har også etableret et Solar Programme med følgende omkostningsmål. I 2007 udviklede DOE sammen med institutioner, universiteter og industrien 10 teknologispecifikke roadmaps frem til 2015 omfattende krystallinsk Si teknologi, tyndfilms teknologier, organiske teknologier og nye teknologier. Et eksempel herpå (krystallinsk Si teknologi er vist herunder. Endelig har USA også sit Solar America Initiative og One Million Roof Program som omtalt i Notat om Solceller. Generelt kan det siges, at USA ikke har nogen samlet overordnet F&U strategi på solcelleområdet, men en række uafhængige programmer og initiativer, der i et vist omfang konkurerer. Endvidere kan det siges at privat kapital i vid udstrækning præger F&U indsatsen enten i form af selvstændige investeringer eller i form af offentlig/private partnerskaber. 5. Japan I Japan har solcelleudviklingen siden begyndelsen af 1990 erne været præget af meget brede men veldefinerede og velkoordinerede indsatser både indenfor F&U men også markedsudvikling og reduktion af ikke-tekniske barrierer. Den overordnede energipolitik er de tre E er : - Security of Japanese Energy Supply (alternativer til olie m.v.) - Economic Efficiency (markeds mekanisme) Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

9 - Harmony with Environment (Kyoto mål) Den overordnede japanske roadmap for F&U samt omkostningsmål er illustreret herunder. I Japan er NEDO (New Energy Development Organisation) en uafhængig, regeringsejet institution ansvarlig for F&U indendfor vedvarende energi, og solcelleaktiviteterne er koncentreret om tre søjler: - New Energy Technology Developemnt - Introduction and Dissemination of New Energy and Energy Conservation - International Projects. Hver søjle har en detaljeret nedbrydning af specifikke tekniske og tidsmæssige F&U mål. 6. Resten af verden (ROW) Udenfor de tre ovennænvte kraftcentre for F&U indenfor solcelleteknologi fremstår Australien 1 som et eksempel på høj og international anerkendt kompetence i F&U af krystallinsk Si teknologi uden nogen egentlig national forankring eller tilknytning til lokal industri. F&U kompetencen er tilknyttet en forholdsvis begrænset personkreds. 1 University of New South Wales Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

10 I Korea og Taiwan er der F&U kompetencer under udvikling primært drevet af en stærkt voksende solcelleindustri, men F&U sektoren er stadig i sin vorden. Kina, som har den p.t. hurtigst voksende solcelleindustri, har endnu ikke markeret sig på F&U området, men må siges i vid udstrækning at være afhængig F&U aktiviteter primært i Europa og USA. 7. Perspektiver Solcelleteknologi i bred forstand udgør en potentiel endog meget stor bidragyder til den globale el- og energiforsyning. Energihøsten per arealenhed er for solceller godt 10 %; for anden generations biobrændsler skønnes den at være < 0,5 %. Den forventede udbredelse i EU betinget af grid parity, d.v.s. konkurrencedygtighed med konventionel el, er illustreret ovenfor for 2010, 2015 og 2020, og Danmark forventes at være omfattet i Det forudsætter en omfattende, kontinuerlig og koordineret F&U indsats for at en sådan udvikling kan realiseres. Danmark har måske begrænsede muligheder for at yde en væsentlig F&U indsats på 1. og 2. generations solcelle/-modul teknologierne, men Danmark har stadig gode muligheder for at yde en indsats på 3. generations teknologierne, hvor bl.a. Teknologisk Institut og Forskningscentre Risø har løbende udviklingsaktiviteter, samt på de endnu mest ukendte 4. Generations teknologier eller idéer. Også på kraftelektronikområdet yder Danmark allerede en anerkendt indsats, bl.a. i et sambejde mellem Ålborg Universitet og Danfoss. En fortsat og måske udbygget dansk F&U indsats på solcelleområdet vil være en forudsætning for et aktivt og effektivt dansk industrielt engagement på området, når udviklingen betinger en mere massiv udbygning. Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Notat om solcelleteknologi

Notat om solcelleteknologi Notat om solcelleteknologi Foto: EnergiMidt A/S 1 PA Energy Ltd. Indholdsfortegnelse 1. Solcelleteknologi karakteristika... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Solcelleteknologier... 3 1.3 Ressourcen orientering

Læs mere

Solcelleanlæg nu og i fremtiden

Solcelleanlæg nu og i fremtiden Solcelleanlæg nu og i fremtiden Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Fra idé til virkelighed Widex 19-01-2012 Solceller er sexede nu også i Danmark! Udvikling fra 1995

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Udkast 4 1 af 30 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 7 4. Solceller et

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Del II - Baggrundsnotat 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 6 4.

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund SOLCELLER - EN LØSNING Vi har brug for at mindske vores udledning af kuldioxid (CO 2 ) til gavn for jordens klima. Over

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Kvalitet af princip. WINAICO s højeffektive moduler

Kvalitet af princip. WINAICO s højeffektive moduler I D:000 0 0 2 8 7 59 Kvalitet af princip WINAICO s højeffektive moduler WINAICO-kvalitet homogent modulbillede, også ved 7.000 WSP-moduler som her i Hannover, Tyskland, 2011. WINAICO-produktsortimentet:

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver.

Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver. Tilsendt Folketingets Energipolitiske Udvalg den 21. juni 2006. Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver. Af

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober 2009

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Lys fra silicium-nanopartikler. Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard

Lys fra silicium-nanopartikler. Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard Lys fra silicium-nanopartikler Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard Oversigt Hvorfor silicium? Hvorfor lyser nano-struktureret silicium? Hvad er en nanokrystal og hvordan laver man den? Hvad studerer

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Ny chance for solceller i dansk byggeri?

Ny chance for solceller i dansk byggeri? Ny chance for solceller i dansk byggeri? Af Ivan Katic, Teknologisk Institut, april 2005 Denne artikel er et forsøg på at gøre status for udviklingen indenfor bygningsintegrerede solcelleanlæg der er inde

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

Markise med transparente solceller

Markise med transparente solceller Markise med transparente solceller Projektet er udført med tilskud fra det 3-årige udviklings- og demonstrationsprogram for bygningsintegrerede solceller som administreres af Energistyrelsen. J.nr. 51181/01-0016

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil Solvarme - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil ...og en decentral løsning på et centralt problem At der skal findes et alternativ til de fossile energiformer i varmesektoren, synes

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne + Streng kvalitetssikring i hele produktionskæden Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene:

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene: Solcellemodulerne skal muliggøre

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere