Notat om globale tendenser og perspektiver i solcelle F&U (&D)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om globale tendenser og perspektiver i solcelle F&U (&D)"

Transkript

1 Notat om globale tendenser og perspektiver i solcelle F&U (&D) Kilde: NREL, USA Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Globale tendenser Krystallinsk Si teknologi a Fremstilling af Si b Rensning af Si c Krystalvækst d Savning e Cellefremstilling d Modulfremstilling Tyndfilmsteknologier a Amorft/micromoft Si b CdTe c CIS/CIGS Mulige flaskehalse Nye solcelleteknologier Tendenser i EU USA Japan Resten af verden (ROW) Perspektiver Forside billedet illustrerer udviklingen i den bedste effektivitit for forskellige solcelletyper på laboratorieniveau, d.v.s. før industriel produktion. Kilde: New and Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, Colorado, USA. Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

3 1. Introduktion Princippet i en solcelle (eng.: photo-voltaic (PV)), hvor en del af lysets energiindhold omsættes direkte til elektricitet, blev beskrevet allerede sidst i 1800-tallet, men først i blev de første solceller udviklet m.h.p. el-produktion til satellitter. Siden er udviklingen gået stærkt og i 2007 blev der globalt produceret 4 GW solcellemoduler til anvendelse på jorden og solcellesektoren skønnes ligeledes i 2007 at repræsentere en forretningsmæssig værdi svarende til miliarder. Den årlige markedsvækst har siden 2000 været godt 40 % i gennemsnit og i de seneste år godt 60 %, og denne vækst synes at fortsætte i hvert fald i de nærmeste år. En sådan udvikling forudsætter en massiv F&U indsats, og globale tendenser og perspektiver i denne indsats, som primært foregår i tre kraftcentre: Europa USA og Japan, vil blive forsøgt beskrevet i det følgende. 2. Globale tendenser 2.1 Krystallinsk Si teknologi Solcellemoduler baseret på krystallinske Si celler fremstilles i seks hovedtrin: (a) fremstilling af Si, (b) rensning af Si, (c) krystalvækst, (d) savning af skive (wafer), (e) cellefremstilling og (f) modulfremstilling. Alle trin er for så vidt prioriterede F&U områder m.h.p. at opnå et forbedret pris/ydelses forhold, og de vigtigste indsatsområder er kort kommenteret i det følgende. 2.1.a Fremstilling af Si Si som grundstof findes i store mængder i naturen som SiO 2. Si produceres industrielt af et meget begrænset antal producenter globalt i 2007 blev der produceret ca tons. Fremstillingsprocesserne er meget energikrævende, og foregår ved temperaturer op til 2000 C. Der forskes primært i at finde nye fremstillingsmetoder med reduceret energiforbrug. 2.1.b Rensning af Si For at Si kan anvendes til halvledere eller solceller kræves en meget høj grad af renhed. Si til halvlederproduktion skal typisk have en renhed på 99, % (10N); til solceller kræves typisk 6N-8N rent Si, hvilket kræver komplicerede og kostbare produktionsanlæg. Der forskes i billigere metoder til rensning og i mere effektiv opgradering af Si 5N (metallurgical grade Si). 2.1.c Krystalvækst Til solceller anvendes mono-krystallinsk og poly-krystallinsk Si. Mono-krystallinsk Si, som indebærer de højeste effektiviteter, dyrkes normalt efter Choralsky metoden ved høje temperaturer. Processen er energikrævende, langsommelig og kostbar. Poly-krystallinsk Si lader sig støbe i større blokke og er noget billigere at producere, men effektiviteten af den Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

4 færdige solceller er typisk % mod mono-krystallinske cellers 15-22%. Der forskes i nye krystalliseringsmetoder, som kan gennemføres kontinuerligt og som kræver mindre kompliceret produktionsudstyr. 2.1.d Savning Mono-krystallinsk Si fremtræder som runde cylindre. For at opnå en god pakketæthed af de færdige solceller tilskæres cylindrene til kvadratiske stave en proces der er tidskrævende og som indebærer materialetab. Poly-krystallinsk Si støbes i relativt store blokke, som igen skæres ud i kvadratiske stave. Skiven (wafer), som solcellen opbygges på, skæres ud af de kvadratiske stave i en tykkelse på 0,3 0,4 mm. Igen indebærer savningsprocessen et højt tidsforbrug og et stort materialespild. Der anvendes typisk 10 gram Si per Watt solcelleeffekt. Der forskes primært i at nedbringe skivetykkelsen til 0,1 0,2 mm for at reducere materialeforbrug og teoretiske udredninger viser at man måske kan reducere materialetforbruget fra nu 10 gram til 2 gram per Watt. 2.1.e Cellefremstilling Skiven gennemgår en række rensnings- og dopningsprocesser samt overfladebehandling og kontaktering, hvilket i dag i vid udstrækning er automatiseret. De stadigt tyndere skiver stiller større og større krav til den automatiske produktionslinie for at kunne holde kassationsprocenten i skak. Der forskes i optimerede produktionslinier, i ensartet produktion og i metoder til at øge solcellernes effektivitet. 2.1.d Modulfremstilling Efter en sortering samles cellerne i serie- og parallelforbindelser til den ønskede elektriske kapacitet, og cellernes indbages i et laminat med en transparent forside, normalt glas. Laminatet forsynes med el-tilslutning og eventuelt med en ramme af metal eller plast, og modulet er færdigt. Der forskes i at nedbringe materialeforbruget til modulfremstillingen og i at opnå mere kontinuerlige produktionsforløb. Siger man at den totale fremstillingspris for et Si solcellemodul er 1, vil processerne udgøre: - Si + rensning: 0,2 - Savning: 0,2 - Cellen: 0,3 - Modulet: 0,3 2.2 Tyndfilmsteknologier Der er p.t. tre hovedtyper af tyndfilmssolceller: (a) amorft/micromorft Si, (b) CdTe, og (c) CIS/CIGS. Fremstillingsprocesserne er overordentlig højteknologiske og komplicerede og industriel masseproduktion magtes endnu kun af relativt få virksomheder, omend mange nye virksomheder de sidste år har meldt sig som (mulige) producenter. Det har vist sig at tage 20 Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

5 år eller mere at gå fra laboratoriefremstilling til industriel produktion. Forbruget af aktivt materiale er langt ringere end for krystallinske typer, d.v.s 1 % eller mindre. 2.2.a Amorft/micromoft Si Denne kategori af tyndfilmssolceller udgjorde i 2007 godt ¾ af den samlede tyndfilmsproduktion. Den foretrukne produktionsmetode kaldes PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition), hvor gasformig Si ved relativt lave temperaturer ( C) deponeres på glas eller andre velegnede substrater. Der forskes her primært i at opnå højere virkningsgrader, d.v.s. stabiliseret virkningsgrad > 10 %. 2.2.b CdTe Tyndfilmssolceller af Cadmium-Tellur (CdTe) har p.t. de højeste virkningsgrader i tyndfilmsfamilien på omkring % på modulniveau og udviser samtidig de laveste produktionspriser, f.eks. oplyser First Solar USA en produktionstid på 2,5 time fra rent glas til færdigt solcellemodul. På visse markeder, bl.a. Japan, har det vist sig umuligt at sælge CdTe moduler p.g.a. frygt for udslip af Cadmium. Der er tre forskellige produktionsmetoder, electrochemical deposition, sintring af en pasta samt mest almindeligt thermal vaporisation ved en temperatur på omkring 650 C. Potentialet for prisreduktion anses fortsat for stort, og der forskes i at optimere produktionsprocessen med henblik herpå. 2.2.c CIS/CIGS Tyndfilmssolceller af CIS/CIGS ( copper indium diselenide / copper indium gallium diselenide ) fremstilles på to forksellige måder: co-vaporisation, hvor alle CIS elementer fordampes på samme tid ved høj temperatur, eller cathode sputtering af alle elementer efterfulgt af en højtryks- og bageproces i en speciel atmosfære, hvorved det solcelle-aktive materiale udkrystalliseres og aktiveres. CIS/CIGS har vist potentiale for effektiviteter over 20 %, og der forskes primært i at forøge effektiviteten fra det nuværende typiske %. 2.3 Mulige flaskehalse Si har siden 2006 udgjort en flaskhals for solcellesektoren, og det har bl.a. medført meget høje priser på Si til solceller. Denne prisstigning har dels accelereret forskning i at nedbringe forbruget af Si, dels forskning i de forskellige tyndfilmsteknologier. Prisstigningen har også resulteret i en voldsom udbygning af produktionskapaciteten for Si, og i løbet af 2009 forventes der markante prisfald på Si som følge af større udbud. Grafit anvendes som varmeisolator i de kedler, der anvendes til fremstilling og rensning af Si p.g.a. de høje temperature. Grafit (ISO graphite) fremstilles kun i mindre mængder, og der kan være risiko for at der opstår mangel på dette materiale. Der indgår i solcellefremstilling ofte (begrænset) brug af sjældne grundstoffer, og fremskrivning af solcellemarkedet til 2030 og senere indikerer, at der kan opstå flaskehalse omkring adgang til disse grundstoffer, som typisk også anvendes til fremstilling af fladskærme og elektronik komponenter. Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

6 Glas (specielt glas med høj lysgennemgang) udgør et væsentligt element i de fleste solcellemoduler enten som frontglas eller som substrat. Til fremstilling af den globale solcellemodulproduktion i 2007 på omkring 4 GW skønnes der medgået omkring tons glas. Når det årlige globale solcellemarked passerer GW vil behovet for glas blive væsentlig i forhold til den nuværende globale glasproduktion, og der kan blive risiko for en flaskehals. 2.4 Nye solcelleteknologier Udover ovennævnte første (krystallinsk Si) og anden (tyndfilm) generationsteknologier taler man om ikke kommercielle tredje generationsteknologier omfattende bl.a. høj effektive stakkede eller fler-junction tyndfilmsceller, hvor to eller flere individuelle solceller, der udnytter hver sin del af sollysets spektrum, kombineres med meget høj effektivitet til følge helt op til mere end 40 % ved samtidig optisk koncentration af sollyset. Denne type meget kostbare celler anvendes til satelliter og forsøgsvis til koncentrator solcelle anlæg (Concentrating PV, CPV) i områder med meget høj direkte solindstråling. Tredje generations teknologier omfatter også de såkaldte organiske celler (PhotoElectroChemical PEC) og polymere celler, som der bl.a. forskes i ved Teknologisk Institut og Risø-DTU. Potentialet er en meget lav pris, men indtil videre kæmpes der mod lav effektivitet og kort levetid. Endelig kan man nævne fjerde generationsteknolgier, som endnu kun er i idéfasen, f. eks. anvendelse af nano-strukturer til optimering af solceller, materialer der giver full spectrum omsættelse af sollyset til elektricitet, solcellekonstruktioner der også kan udnytte infrarødt lys og solceller der imiterer planternes fotosyntese. I fagtidsskrifter rapporteres der relativ ofte om nye gennembrud, men som dette notats forsidebillede viser synes der ikke endnu at have været tale om praktisk anvendelige gennembrud. En tommelfingerregel i solcelleudvikling har været, at der går ca. 20 år fra et succesrigt laboratorie produkt til et industrielt produkt, hvis ikke denne transformering opgives undervejs hvad der er det normale. På den anden side er solcellesektoren nu blevet så stor, at den selvstændigt kan gennemføre fundamental F&U, og det kan måske føre til en acceleret udviklingsproces fra laboratoriet til industri. 3. Tendenser i EU Indtil for relativt nylig har F&U indsatsen på solcelleområdet været fragmenteret og præget af individuelle programmer og nationale prioriteter, men efter 2005 er indsatsen langt mere koordineret som beskrevet i det følgende. Kommissionen har store forventninger til solcellerne som både et væsentligt element i en fremtidig el-forsyning og også som en industriel sektor med højt eksportpotentiale og gode jobskabelsesmuligheder. Solcelleteknologi er derfor højt prioriteret og indgår som et ude af i alt 8 indsatsområder i Kommissionens Strategic Energy Technology (SET) Plan. Der er etableret en PV Technology Platform, hvor EU s solcelleindustri indtager en væsentlig position, og der er udarbejdet A Strategic Research Agenda (SRA) for PV Technology frem til 2030 og længere. Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

7 Kommissionen har siden 1970 erne investeret væsentligt i F&U indenfor solcelleområdet. Dette skønnes dog kun at udgøre ¼ af EU medlemslandenes tilsvarende nationale F&U indsats. I 2005 blev der med støtte fra Kommissionen etableret European Research Area (ERA) projektet PV-ERANet, hvor 16 medlemslande, inlusiv Danmark, og regioner samarbejder om at koordinere F&U indsatsen på solcelleområdet; dette har bl.a. i 2008 resulteret i et såkaldt Joint Call for Proposals, hvor seks nationer, inklusiv Danmark, er gået sammen om et fælles F&U udbud. SRA, som p.t. er under udmøntning i en egentlig F&U plan, specificerer en bred F&U indsats på næsten samtlige solcelleområder: krystallinsk Si, eksisterende tyndfilm, nye tyndfilm, koncentrator teknologier, solcelleteknologi udover celler/moduler (balance of system BOS), standarder & kvalitets sikring & miljøpåvirkning & sikkerhed samt socio-økonomiske forhold. For hvert område opstiller SRA relativt detaljerede og kvantifcerede mål på kort sigt ( ), mellem lang sigt ( ) og lang sigt ( og længere). Den overordnede udviklingstendens er illustreret herunder (today er 2007). 4. USA I USA har industrien har i 2004 udviklet en rodmap frem til 2030; denne roadmap er skitseret herunder. Roadmap en viser den forventede udvikling i samlet installeret mængde solceller og i produktion heraf i to scenarier: business as usual (BAU) og roadmap ens fremskrivning. Med den forventede udvikling i produktionsvolumen forudsættes en høj eksport andel. Roadmap en detaljerer ikke direkte de F&U aktiviteter, der skal danne grund for udviklingen, men der er et Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

8 grundlæggende fokus på prisreduktioner og industriel udvikling. Department of Energy (DOE) har etableret et Solar Energy Technologies Programme, der i perioden forventer en halvering af prisen på solcelleanlæg. Programmet omfatter F&U aktiviteter rettet mod forbedring af omkostninger, pålidelighed og ydeevne af enheder, komponenter og systemer. DOE har også etableret et Solar Programme med følgende omkostningsmål. I 2007 udviklede DOE sammen med institutioner, universiteter og industrien 10 teknologispecifikke roadmaps frem til 2015 omfattende krystallinsk Si teknologi, tyndfilms teknologier, organiske teknologier og nye teknologier. Et eksempel herpå (krystallinsk Si teknologi er vist herunder. Endelig har USA også sit Solar America Initiative og One Million Roof Program som omtalt i Notat om Solceller. Generelt kan det siges, at USA ikke har nogen samlet overordnet F&U strategi på solcelleområdet, men en række uafhængige programmer og initiativer, der i et vist omfang konkurerer. Endvidere kan det siges at privat kapital i vid udstrækning præger F&U indsatsen enten i form af selvstændige investeringer eller i form af offentlig/private partnerskaber. 5. Japan I Japan har solcelleudviklingen siden begyndelsen af 1990 erne været præget af meget brede men veldefinerede og velkoordinerede indsatser både indenfor F&U men også markedsudvikling og reduktion af ikke-tekniske barrierer. Den overordnede energipolitik er de tre E er : - Security of Japanese Energy Supply (alternativer til olie m.v.) - Economic Efficiency (markeds mekanisme) Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

9 - Harmony with Environment (Kyoto mål) Den overordnede japanske roadmap for F&U samt omkostningsmål er illustreret herunder. I Japan er NEDO (New Energy Development Organisation) en uafhængig, regeringsejet institution ansvarlig for F&U indendfor vedvarende energi, og solcelleaktiviteterne er koncentreret om tre søjler: - New Energy Technology Developemnt - Introduction and Dissemination of New Energy and Energy Conservation - International Projects. Hver søjle har en detaljeret nedbrydning af specifikke tekniske og tidsmæssige F&U mål. 6. Resten af verden (ROW) Udenfor de tre ovennænvte kraftcentre for F&U indenfor solcelleteknologi fremstår Australien 1 som et eksempel på høj og international anerkendt kompetence i F&U af krystallinsk Si teknologi uden nogen egentlig national forankring eller tilknytning til lokal industri. F&U kompetencen er tilknyttet en forholdsvis begrænset personkreds. 1 University of New South Wales Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

10 I Korea og Taiwan er der F&U kompetencer under udvikling primært drevet af en stærkt voksende solcelleindustri, men F&U sektoren er stadig i sin vorden. Kina, som har den p.t. hurtigst voksende solcelleindustri, har endnu ikke markeret sig på F&U området, men må siges i vid udstrækning at være afhængig F&U aktiviteter primært i Europa og USA. 7. Perspektiver Solcelleteknologi i bred forstand udgør en potentiel endog meget stor bidragyder til den globale el- og energiforsyning. Energihøsten per arealenhed er for solceller godt 10 %; for anden generations biobrændsler skønnes den at være < 0,5 %. Den forventede udbredelse i EU betinget af grid parity, d.v.s. konkurrencedygtighed med konventionel el, er illustreret ovenfor for 2010, 2015 og 2020, og Danmark forventes at være omfattet i Det forudsætter en omfattende, kontinuerlig og koordineret F&U indsats for at en sådan udvikling kan realiseres. Danmark har måske begrænsede muligheder for at yde en væsentlig F&U indsats på 1. og 2. generations solcelle/-modul teknologierne, men Danmark har stadig gode muligheder for at yde en indsats på 3. generations teknologierne, hvor bl.a. Teknologisk Institut og Forskningscentre Risø har løbende udviklingsaktiviteter, samt på de endnu mest ukendte 4. Generations teknologier eller idéer. Også på kraftelektronikområdet yder Danmark allerede en anerkendt indsats, bl.a. i et sambejde mellem Ålborg Universitet og Danfoss. En fortsat og måske udbygget dansk F&U indsats på solcelleområdet vil være en forudsætning for et aktivt og effektivt dansk industrielt engagement på området, når udviklingen betinger en mere massiv udbygning. Solceller F&U, Vers PA Energy Ltd.

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Del I - Solcellestrategi 2010 1 af 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Resumé... 3 3. Strategi... 5 3.1 Solcelleteknologi udvikling

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN. Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar.

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN. Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar. FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN Vigtigste konkurrencemæssige fordele ved LG Solar. FINANSIEL STYRKE HVORDAN ER DEN AKTUELLE SITUATION INDEN FOR SOLAR-INDUSTRIEN? Markedet for solarenergi ændrer sig væsentligt.

Læs mere

Desertec forventer at kunne levere en stor del af strømmen til mellemøsten og Nordafrika og 15% af EU s samlede energiforbrug i 2050.

Desertec forventer at kunne levere en stor del af strømmen til mellemøsten og Nordafrika og 15% af EU s samlede energiforbrug i 2050. 6. november 2009 J.nr. Ref. FMA + JEW Side 1/6 Sol i Sahara potentialer. Indledning Fra forskelligt hold forventes det, at energi fra solen i fremtiden vil kunne komme til at spille en væsentlig rolle

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Alkalisk elektrolyse til energilagring Restricted Siemens AG All rights reserved

Alkalisk elektrolyse til energilagring Restricted Siemens AG All rights reserved EnergiForsk 2013, Juni 2013, Carsten Vandel Nielsen, Siemens A/S Alkalisk elektrolyse til energilagring Paradigmeskift Udfordringen er net-stabilitet Stor skala VE Uforudsigelig produktion Vind Solfarme

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration.

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration. Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration. Del II Anbefalede Indsatsområder 2016 1 af 12 PA Energy Ltd. i. Indhold i. Indhold... 2 ii. Forord... 3 iii. Resumé... 4 1. Indledning...

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby, 26. juni 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet...

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet... Solcelle KIT Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer,

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Solceller i lavenergiboliger

Solceller i lavenergiboliger Solceller i lavenergiboliger Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Ivan Katic Seniorkonsulent, Center for Vedvarende Energi & Transport Teknologisk Institut Nogle udfordringer BR2010 : Lavenergiklasse 2 bliver minimumskrav

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Udkast 4 1 af 30 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 7 4. Solceller et

Læs mere

Notat om solcelleteknologi

Notat om solcelleteknologi Notat om solcelleteknologi Foto: EnergiMidt A/S 1 PA Energy Ltd. Indholdsfortegnelse 1. Solcelleteknologi karakteristika... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Solcelleteknologier... 3 1.3 Ressourcen orientering

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Solcelleanlæg nu og i fremtiden

Solcelleanlæg nu og i fremtiden Solcelleanlæg nu og i fremtiden Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Fra idé til virkelighed Widex 19-01-2012 Solceller er sexede nu også i Danmark! Udvikling fra 1995

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration.

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration. Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration. Del II Anbefalede Indsatsområder 2015 Udkast 04 1 af 15 PA Energy Ltd. i. Indhold i. Indhold... 2 ii. Forord... 3 iii. Resumé... 4 1. Indledning...

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Producer din egen elektricitet...

Producer din egen elektricitet... Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer, de er testet

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby 28. august 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

DAN. Højtydende. 100 % 0,005 % 15 år. Over 40 års erfaring med alle tagtyper

DAN. Højtydende. 100 % 0,005 % 15 år. Over 40 års erfaring med alle tagtyper DAN Højtydende 100 % 0,005 % 15 år Over 40 års erfaring med alle tagtyper HØJERE EFFEKTIVITET -fotovoltaiske moduler er yderst kompakte af udseende - ligesom denne brochure. Deres rigtige størrelse afsløres

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Energi Nord Stiftet i 2001 Ejere: Himmerlands Elforsyning Nord Energi 260.000 afregningskunder

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Perspektiver for solceller som fremtidig bidragyder til energiforsyningen

Perspektiver for solceller som fremtidig bidragyder til energiforsyningen Perspektiver for solceller som fremtidig bidragyder til energiforsyningen 9. oktober 2014 Flemming Kristensen Energimidt Bestyrelsesformand Dansk Solcelleforening Mission & Vision Mission Det er brancheforeningens

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Solvarme et væsentligt bidrag

Solvarme et væsentligt bidrag Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 201 Offentligt Solvarme et væsentligt bidrag Vores budskab: Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning til målsætningen om 30% VE i 2025

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Del II - Baggrundsnotat 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 6 4.

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Temadag 2008 Alternative kølemetoder. Præsentation af HIH Aarhus Universitet

Temadag 2008 Alternative kølemetoder. Præsentation af HIH Aarhus Universitet Temadag 2008 Alternative kølemetoder Præsentation af HIH Aarhus Universitet Markedsanalyse Stirling Kort om teknologien Styrker/barrierer Aktører Anvendelsesområder Magnetisk + Termoelektrika Aktører Anvendelsesområder

Læs mere

Solcellekonference 2016

Solcellekonference 2016 Sæt solcellerne fri Solcellekonference 2016 Solceller er en teknologi i rivende udvikling. Udviklingen internationalt har betydet et prisfald på 85 % over de seneste otte år på solpaneler, som gør solenergi

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Nakskov Maskinindustri

Nakskov Maskinindustri Nakskov Maskinindustri NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Lidt om os Velkommen til Nakskov Maskinindustri. Vi er en moderne virksomhed, der er præget af stabilitet og god udvikling. Vi har traditioner og værdier,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Indlægsholder: Formål: Ole Pilgaard, VELUX Bestyrelsesmedlem i Dansk Solvarmeforening (DSF) Præsident i European Solar Thermal Indusstry

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt. Notat til Udvalgsmøde i Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt. Notat til Udvalgsmøde i Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 159 Offentligt Notat til Udvalgsmøde i Folketinget Mange tak fordi vi kan få foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget med deltagelse

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

Tendenser og udviklingen for solceller. Vejle, 28. august 2014

Tendenser og udviklingen for solceller. Vejle, 28. august 2014 Tendenser og udviklingen for solceller Vejle, 28. august 2014 Dansk Solcelleforening Introduktion Dansk Solcelleforening er en interesseorganisation der arbejder for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Solceller. Mikkel Jørgensen Seniorforsker Institut for Energikonvertering og Lagring DTU

Solceller. Mikkel Jørgensen Seniorforsker Institut for Energikonvertering og Lagring DTU Solceller Mikkel Jørgensen Seniorforsker Institut for Energikonvertering og Lagring DTU Oversigt 1. Solenergi og silicium solceller Generelt om energi fra solen Hvordan virker solceller? Silicium solceller

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Stort, spændende, afvekslende, kompettetivt, udviklende, Grønt

Stort, spændende, afvekslende, kompettetivt, udviklende, Grønt Stort, spændende, afvekslende, kompettetivt, udviklende, Grønt Amerikanerne bruger mere end $500 mia. på energi årligt. $16,8 mia. blev afsat i ARRA til vedvarende energi området. osv. Obama administrationen

Læs mere

Perspektiver for solceller i energiforsyningen. 31. oktober 2014

Perspektiver for solceller i energiforsyningen. 31. oktober 2014 Perspektiver for solceller i energiforsyningen 31. oktober 2014 Introduktion Dansk Solcelleforening er en interesseorganisation der arbejder for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark Brancheforeningen

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Intelligente energiløsninger

Intelligente energiløsninger Intelligente energiløsninger fra green force company a/s Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing Monteringen startede om morgenen, og samme dag var vi selvforsynende med el Lise og Hans Peter Buch -

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration.

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration. Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration. Del I - Baggrundsnotat 2016 Final 1 af 29 PA Energy Ltd. i. Indhold i. Indhold... 2 ii. Forord... 3 iii. Resumé... 4 1. Indledning... 5

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Mission, Vision & Strategi. 4. Marts 2014

Mission, Vision & Strategi. 4. Marts 2014 4. Marts 2014 Introduktion Dansk Solcelleforening er en interesseorganisation der arbejder for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark Brancheforeningen omfatter virksomheder, institutioner

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere