Bakterier kan frigøre os fra olie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bakterier kan frigøre os fra olie"

Transkript

1 21 Bakterier kan frigøre os fra olie En gammelkendt industriel fermenteringsproces kaldet ABE-processen til bæredygtig produktion af kemikalier og brændstof er blevet aktuel igen. Det skyldes mulighederne for at forbedre de Clostridium-bakterier, processen bygger på. Bakterier af slægten Clostridium forbinder vi ofte med sygdom, død og ødelæggelser. Toksiner (gift) fra disse bakterier kan påvirke kroppens nervesignaler og forårsage koldbrand, stivkrampe, pølseforgiftning (botulisme) og akut diarre. Et af de mest potente giftstoffer, vi kender til, er således Botulinumtoksin eller BTX, som stammer fra bakterien Clostridium botulinum. Stoffet hindrer frigivelse af signalstoffet acetylcholin og blokerer dermed signaloverførsel mellem nervecelle og muskelcelle, hvilket hurtigt medfører kvælningsdøden. Der skal blot 50 gram af det naturlige giftstof til at slå hele menneskeheden ihjel! At der sjældent er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, illustreres af, at man i dag anvender giftstoffet i meget små doser som lægemiddel mod muskelspasmer, og det bruges også til kosmetiske behandlinger kendt under navnet Botox. I virkeligheden er langt hovedparten af de over 100 kendte arter af Clostridium fredsommelige, og de byder på et væld af muligheder for os mennesker. Der findes endda arter, som kan være med til at gøre fremtidens samfund både bæredygtigt og mindre afhængig af fossil olie. I denne artikel skal vi se nærmere på en af disse arter, Clostridium acetobutylicum, og dens kæmpe potentiale indenfor det ypperste af moderne fermenteringsbioteknologi med industrielle ambitioner. Pionérbakterie i industriel bioteknologi Clostridium-bakterier er stavformede organismer med en længde på ca. 5 μm. Cellerne udnytter mange forskellige substrater (kulstofkilder) til vækst, og de er alle anaerobe dvs. de kræver iltfrie vækstbetingelser. I industriel bioteknologi er det en Om forfatterne Torbjørn Ølshøj Jensen postdoc, Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ivan Baumann, ph.d.-studerende, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, Kbh.

2 22 Ilt eller ikke ilt? Sammenlignet med aerobe bakterier har anaerobe bakterier flere fordele i industriel øjemed. Det skyldes bl.a. den måde, som cellen producerer energi. Energiproduktion målt i ATP fra omsætning af glukose under både aerobe og anaerobe forhold er listet i nedenstående formler. Aerob omsætning af glukose: Glukose + 6 O ADP + 38 fosfat 6 CO H 2 O + 38 ATP Anaerob omsætning af glukose: Glukose + 2 ADP + 2 fosfat + 2 NAD + 2 pyruvat + 2 ATP + 2 NADH + 2 H + Ved anaerob omsætning bliver pyruvat omsat til produkter som organiske syrer, opløsningsmidler og gasser. Imidlertid er effektiviteten af aerobe organismer mere end 15 gange så stor som de anaerobe målt i ATP, hvilket medfører, at anaerobe bakterier omsætter mere glukose og dermed producerer langt flere produkter for at danne en tilsvarende mængde energi. Desuden udnytter anaerobe bakterier glukose mere effektivt mht. kulstof (de danner mindre CO 2 ), og netop disse forhold udnyttes kommercielt. C6-SUKRE, Glukose, Galaktose etc. C5-SUKRE, Xylose, Arabinose etc. ACETONE BUTANOL Disakkarider, Sukrose, Maltose etc. Clostridium ETHANOL Clostridium-bakterier kan via cellens anaerobe metabolisme omsætte en bred vifte af forskellige kulstofkilder, både C6- og C5-sukre samt nogle disaccharider, og producere acetone, butanol og ethanol. Heraf betegnelsen ABE-fermentering. Glukose Bi-faset fermentering C. acetobutylicum vokser i to faser, når den omsætter sukker. Den første fase er karakteriseret ved, at bakterien danner eddikesyre og smørsyre (røde bokse), samt ATP-molekyler, der er energirige og nødvendige for cellevækst og celledeling. Syrerne udskilles af cellen og medfører, at dens omgivelser forsures og ph falder. Det sure miljø stresser cellen, så den skifter metabolisme til den anden fase, hvori syrerne genoptages af cellen, som så producerer alkoholerne acetone, butanol og ethanol (blå bokse). I denne fase er cellens energiudbytte lille, og cellen kan ikke opretholde denne fase i længere tid, da alkoholerne opløser både cellemembran og membranbundne proteiner, så cellen i sidste ende dør. Acetone Eddikesyre 2 Acetyl-CoA Ethanol Acetoacetate Acetoacetyl-CoA Smørsyre Butyryl-CoA Butanol

3 BIOTEKNOLOGI 23 fordel at bruge anaerobe bakterier, fordi der generelt dannes flere produkter ved anaerob vækst, og fordi iltning af bioreaktorer koster meget energi. (se boks) C. acetobutylicum er modelorganisme til produktion af biokemikalier og biobrændstoffer. Det betyder, at bakterien benyttes i mange laboratorier overalt i verden, og at dens genetik og metabolisme (stofomsætning) er nogenlunde velforstået. Allerede før 1. verdenskrig blev bakterien isoleret med henblik på dens evne til at producere biokemikalier. Den blev optimeret til at omsætte stivelse og producere butanol, som blev anvendt til produktion af gummi, der skulle bruges til fremstilling af bildæk. Foruden butanol producer den også acetone og ethanol, hvorfor fermenteringsprocessen med bakterien blev kendt som ABE-fermentering. Senere er processen også kendt som Weizmann-processen efter kemikeren Chaim Weizmann, som først isolerede stammen. Fermenteringen er meget karakteristisk for arten, og den er opdelt i to faser. Først omsættes glukose via pyruvat til eddikesyre og smørsyre, hvorved ph falder, og når den kommer under ph 6, skifter metabolismen. Dernæst optages syrerne, og cellen producerer nu acetone, butanol og ethanol. I løbet af den anden fase dannes også sporer, som udgør et hvilestadium for bakterierne, hvor metabolismen stopper. Et sådant produktionsstop er selvfølgelig uønsket i en industriel sammenhæng. For at omgå dette anvendte man i de tidlige forsøg med ABEfermentering en strategi, hvor mange mindre reaktorer i forskellige stadier var placeret sammen, hvorved man opnåede en næsten kontinuerlig produktion af alkoholer uden fermenteringsstop. Produkterne blev traditionelt adskilt fra fermenteringsvæsken ved destillation, da kogepunkterne for produkterne (med undtagelse af butanol) er lavere end vands kogepunkt. Industriel udnyttelse af ABE-processen voksede frem til 1950 erne, men lave oliepriser på verdensmarkedet bevirkede, at produktionen efterhånden blev udkonkurreret af en produktionsform, som var baseret på olie, og de sidste industrielle fermenteringsanlæg lukkede i 1980 erne. Bæredygtig ABE Nu er ABE-processen kommet til ære og værdighed igen med C. acetobutylicum i centrum. Det skyldes processens potentiale for at kunne fremstille bæredygtige brændstoffer og kemikalier til erstatning for tilsvarende produkter fremstillet ud fra olie. Produkterne acetone og butanol har et stort eksisterende marked som kemikalier, både som opløsningsmidler og som byggestensmolekyler til eksempelvis produktion af plastik. Ydermere er butanol et godt alternativ til den benzin, vi tanker bilen op med. Da egenskaberne minder om benzins, vil butanol kunne erstatte benzin med kun få modifi k- tioner af vores biler og på landets tankstationer. Oprindelig var ABE-processen baseret på stivelse, men for at opfylde det 21. århundredes krav til bæredygtighed skal processen ikke blot være økonomisk- og ressourcemæssig effektiv, den skal samtidig udnytte rest-og affaldsprodukter, som er uegnet til menneskeføde. Det kan være biomasse fra land- og skovbrug som lignin-og celluloseholdige produkter fra eksempelvis halm og træ, der i dag hovedsageligt brændes af til varmeproduktion. Bakteriel omsætning af lignocellulose er en naturlig proces, men for at der sker en effektiv omsætning og produktion af kemikalier eller brændstoffer kræver det bl.a., at bakterierne er forbedrede ved genetisk modifikation. En anden udfordring er, at vores laboratorieforsøg viser, at bakterierne hæmmes af stoffer, som dannes, når vi nedbryder cellulosen til sukre. Vi har løst dette ved langvarig tilvænning. Opgradering af C. acetobutylicum Vores viden om bakterier og værktøjer til at manipulere dem er blevet væsentligt forbedret siden 1980 erne, og DNA-sekventering har bidraget betydeligt og fremmet udviklingen. Genomet fra C. acetobutylicum blev sekventeret i 2001 og har gjort det muligt at finde gener, der er oplagte mål for genetisk manipulation, hvis man ønsker at fremme eller hæmme specifi kke egenskaber. Men der er en række forhold, som generelt gør det svært at genmanipulere Clostridium-bakterier. Fx er bakteriens tykke cellevæg en barriere for at indføre fremmed DNA i bakterien. Desuden har bakterien et enzymberedskab, der beskytter cellen mod indtrængende DNA ved at genkende specifi kke DNAsekvenser og klippe det fremmede DNA i stykker. Det er lykkedes os at overkomme nogle af disse udfordringer i beslægtede stammer ved at kortlægge beredskabets klippemønstre og derefter modificere DNA et, så det beskyttes, inden det transformeres. På denne måde er der efterhånden etableret en solid værktøjskasse til at arbejde med C. acetobutylicums gener. C. acetobutylicum version 2.0 For at øge bakteriens omsætning af forskellige sukre direkte til det ønskede produkt som eksempelvis butanol, er gener, som koder for de vigtige enzymer i syntesevejen til butanol, blevet opreguleret. Samtidig er enzymer i konkurrerende synteseveje til biprodukterne eddikesyre og smørsyre blevet nedreguleret. Desuden er genet Spo0A, som koder for enzymer til sporedannelse, blevet inaktiveret. Derved har vi opnået en mutant, som ikke danner sporer, og som giver konstant produktion af butanol i højere koncentrationer end vild-typen. Senest har engelske forskere indsat flere gener fra den varmeelskende slægtning Clostridium thermocellum i C. acetobutylicum. Disse gener koder for et enzym-kompleks, som kaldes et cellulosom og som har flere virkningsmekanismer. Inden-

4 24 Chaim Weizmann: fra bioteknolog til statsmand Udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914 øgede straks efterspørgs- resultater til, at Churchill besluttede at opføre et fermente- len på kordit, som man benyttede til fremføring af ammuni- ringsanlæg til industriel produktion af acetone vha. Weiz- tion. Fremstilling af kordit kræver bl.a. acetone, som dengang mann-processen. Metoden blev yderligere effektiviseret ved blev produceret vha. mikrobiel fermentering. Den store efter- at benytte majsstivelse som substrat til fermenteringen. spørgsel på kordit betød derfor, at produktionen af acetone Senere i krigen blev majs og andre stivelsesprodukter en måtte effektiviseres den skulle sættes i system af viden- mangelvare, hvorfor Weizmann forsøgte sig med kastanjer, skabsfolk med stor indsigt i bioteknologisk produktion. som blev indsamlet af skolebørn over hele Storbritannien. Det viste sig imidlertid, at kastanjer hæmmede fermente- Kemikeren Chaim Weizmann ( ) havde i 1912 ind- ringsprocessen, og en egentlig produktion i stor skala blev sendt en patentansøgning på en forbedret metode til frem- flyttet til Canada, hvor der var stivelse at få. stilling af butanol og acetone vha. bakteriel fermentering. Chaim Weizmann Metoden var baseret på den anaerobe bakterie Clostridium Da amerikanerne trådte ind i 1. Verdenskrig i 1917 iværk- acetobutylicum med kartoffelstivelse som substrat. Winston satte de også fremstilling af acetone vha. Weizmann-proces- Churchill ( ), som på det tidspunkt var britisk flå- sen, og faciliteterne blev placeret i det amerikanske Midtve- deminister, anmodede derfor Weizmann om at opskalere sin sten, hvor der også dengang var stor majsproduktion og der- fermenteringsproces for at undersøge, om den kunne imøde- med adgang til stivelse. komme kravet om industriel storskalaproduktion af acetone til krigsindustrien. Efter krigen ville den britiske regering hædre Weizmann for hans afgørende bidrag til briternes krigsindsats. Han afslog Weizmann accepterede, hvorefter han forlod universitetet i dog personlig hæder, men undlod ikke at fremføre sin vision Manchester for at danne et team af unge videnskabsfolk. Et om en jødisk stat i Palæstina. Mange år senere (i 1948) blev pilotforsøg på et destilleri i London gav tilstrækkeligt lovende Chaim Weizmann staten Israels første præsident. Cellulosomet Cellulose Enzymatiske enheder Bakterie celle Cellulose bindende molekyle Forankringsprotein Den seneste modifikation af C. acetobutylicum, har været at integrere det såkaldte cellulosom fra den termofile organisme Clostridium thermocellum. Cellulosomet består i hovedtræk af 3 dele: En forankringsdel, som binder cellulosomet til plantecellen, en cellulosebindende del og de enzymatisk aktive enheder. Cellulosomet bringer bakterien i tæt kontakt med cellens sukkersubstrater, som dannes af de enzymatiske enheder ved nedbrydning af cellulose. Aktuel Naturvidenskab

5 BIOTEKNOLOGI 25 for bakteriens cellemembran bliver generne aktiveret, afl æst og oversat til enzymer, som derefter transporteres ud af cellen, hvor de bliver samlet til et aktivt enzymkompleks. Cellulosomet består af flere aktive enheder, hvoraf nogle genkender og binder enzymkomplekset til cellulose, mens andre bryder glukosebindingerne. Det sidste medfører, at cellulose og hemicellulose i planters cellevægge bliver spaltet til mono og di-sakkarider, som C. acetobutylicum derefter optager og fermenterer til butanol. Fremtidens ABE-proces Der arbejdes nu på at øge både mængden og aktiviteten af cellulosomet i bakterien, og lykkes dette, vil den genmodificerede bakterie være i stand til både at nedbryde og omsætte lignocellulose, der er en meget kompleks kulstofkilde. Derved kan plantebiomasse med lignin, cellulose og hemicellulose blive nedbrudt uden kemisk og termisk forbehandling og uden tilsætning af kostbare enzymer, da bakteriecellen klarer det hele. Forbehandling er både energikrævende og dyrt, og derfor vil C. acetobutylicum i denne forbedrede version bidrage til at gøre ABEfermentering både miljømæssig bæredygtig og økonomisk attraktiv. På den måde kan den tidligere så udbredte ABE-fermentering blive genintroduceret i en ny industriel version, hvor omdannelse af ligninholdige rest- og affaldsprodukter er en integreret del af organismens stofomsætning til produktion af biobrændstoffer. Og hvor bakteriens metabolisme er optimeret således, at produktion af det energirige butanol står på maksimum og kun en minimal mængde kulstof går til produktion af produkter med mindre energitæthed som eksempelvis ethanol. På processiden betyder bakteriens ændrede egenskaber, at frigørelse og fermentering af sukre kan forløbe i én og samme reaktortank. Fx ved at hakke halm i småstykker, tilsætte vand og derefter varme halmsuppen op til 37 C, som C. acetobutylicum gror bedst ved. Efter podning med bakterien, kan processen nu følges ved bl.a. at undersøge sukkerog butanolkoncentrationen over tid. Med nutidens efterspørgsel på bæredygtige kemikalier og brændstoffer tyder meget på, at C. acetobutylicum eller beslægtede Clostridier kan blive aktuelle igen. C. acetobutylicums rolle som modelorganisme har drevet udviklingen fremad inden for især genmanipulation af anaerobe bakterier og har dermed været med til at fremme udviklingen af bæredygtige alternativer til olie. Videre læsning: Svampen på toiletbrættet - en videnskabelig succes Aktuel Naturvidenskab nr. 5/2011. Tracy, B.P. et al (2012): Clostridia: the importance of their exceptional substrate and metabolite diversity for biofuel and biorefi nery applications. Curr. Opin. Biotechnol. 23: Jensen, T. Ø., T. Kvist, M. J. Mikkelsen & P. Westermann. Rapid and reliable method for identifi cation of associated endonuclease cleavage and recognition sites. Lett Appl Microbiol 2014 Jun 11;58(6):

Vejrudsigten: nu med

Vejrudsigten: nu med 10 BIOLOGI Vejrudsigten: nu med Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfl aden fx fra overfl aden af blade på planter og træer. Nogle af disse bakterier har evnen til at hæve

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2010 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU Gensplejsede planter TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 23/1998 m Gensplejsede planter Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Danmarks

Læs mere

Kemisk design af lægemidler

Kemisk design af lægemidler Kemisk design af lægemidler Af ph.d. studerende Lars Linderoth, ph.d. studerende Flemming Gundorph Hansen og Professor Robert Madsen Vi er blevet gode til at forstå sygdomme i detaljer, dvs. hvilke molekylære

Læs mere

En spids vinkel på sygdomme og medicin

En spids vinkel på sygdomme og medicin 24 TEMA: TRE TIGERSPRING FOR MATERIALEFORSKNINGEN En spids vinkel på sygdomme og medicin Næsten al medicin virker ved, at et medicinsk molekyle vekselvirker med et molekyle i kroppen, der direkte eller

Læs mere

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole LÆGEMIDDELFORSKNING 2000 D A N M A R K S F A R M A C E U T I S K E H Ø J S K O L E Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole Redaktion: Mette Rasmussen (ansvarshavende), Jesper Munck,

Læs mere

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 NYVIDEN S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 Livet er fedt Af professor Ole G. Mouritsen Særnummer af NYVIDEN. Redaktion: Informationschef Bo Kristiansen (ansvh.), Kent Kristensen

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Under fremstilling af genetisk modificerede planter indsættes som regel gener, som gør planteceller modstandsdygtige overfor et antibiotikum eller et ukrudtsmiddel.

Læs mere

Bæredygtig vækst. Beretning. Regnskab. Enzymer i vin Med enzymer i produktionen af vin udnytter vi naturens ressourcer bedre

Bæredygtig vækst. Beretning. Regnskab. Enzymer i vin Med enzymer i produktionen af vin udnytter vi naturens ressourcer bedre Årsrapport 2001 Bæredygtig vækst Beretning Den administrerende direktørs beretning Økonomiske nøgletal Verdens førende inden for enzymer Bestyrelsens beretning Øget vækst med nye strategiske initiativer

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Morgenmad og motionsløb

Morgenmad og motionsløb 2013 Morgenmad og motionsløb Gruppe R 183a Aalborg Universitetet 1. semester idræt 18-12-2013 Side 1 af 72 Synopsis Denne projektrapport omhandler morgenmåltidets indvirkning på en Coopers løbetest. Der

Læs mere

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu.

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu. Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Forsidebillede taget fra www.emu.dk Indledning... 3 1. Mål... 3 1.1 Pædagogiske mål... 3 1.2 Kompetencer... 4 1.3 Organisering... 5 1.4 Anvendelse af it...

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6 Læsevejledning til dette dokument 3 Principper 4 Om energi 4 Energiens livscyklus 6 Energiudvinding og produktion 6 Energilagring 6 Energidistribution og transport 7 Fornyelig og ikke-fornyelig energi

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki 3. årgang Nummer 13 April 2006 Forskning i Bioenergi Optimering af biogasprocessen 1 Ustabil proces kostede en million kroner 3 Fra gas til flydende brændsler 4 Sådan fordobles gasproduktionen ved tilførsel

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED GENTEKNOLOGI & SIKKERHED afgivet af indenrigsministeriets betænkning nr. 1043 gensplejsningsudvalg københavn 1985 ISBN 87-503-5545-7 In 00-64-bet. AKA print, Århus Indhold Udvalgets medlemmer 6 Kommissorium

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere