Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler"

Transkript

1 Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010 Avenue de Tervueren 168(bte 12) Alle rettigheder frbehldt. B-1150 Bruxelles Tlf.: + 32 (0) Fax: + 32 (0) Website:

2 AFSNIT 1 INDLEDNING Disse eurpæiske retningslinjer fr praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler er i tråd med Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning, der fastsætter krav fr fderhygiejne (frrdning 183/2005/EF), særligt artikel 20 til 22, sm tilskynder til udarbejdelsen af retningslinjer fr gd praksis inden fr hygiejne g anvendelse af HACCP-principper. Målet med implementeringen af disse retningslinjer er at tilskynde til, at der indføres franstaltninger, der sikrer sikkerheden af fdermidler, at virksmheder drives i verensstemmelse med de eurpæiske krav til fderstfhygiejne g Cdex Alimentarius, samt at der pnås frbedret sprbarhed. Disse retningslinjer er udarbejdet inden fr rammerne af Eurpean Feed Ingredients Platfrm, EFIP (www.efip-ingredients.rg), i samråd med fderprducenternes eurpæiske brancherganisatin FEFAC (se Tillæg 1 fr nærmere detaljer). Disse retningslinjer er udarbejdet med henblik på at være sammenlignelige g/eller kmpatible med andre retningslinjer eller kdekser fr bedste praksis i tråd med EFIP Feed Ingredients standard fr sectr guides (benchmarkkdeks) 1. Hensigten med dette benchmarkkdeks er, at det skal fungere sm et transparent g bjektivt grundlag fr sammenligning g gensidig anerkendelse af systemer til sikring af fderstfsikkerhed. Husdyrbrug spiller en vigtig rlle fr landbruget i Det Eurpæiske Fællesskab. Deres levedygtighed afhænger af, at frbrugerne har tillid til sikkerheden af de animalske prdukter, der prduceres, g af tilgængeligheden af fder, der ikke påvirker dyrebehldningens sundhed negativt. Den Eurpæiske Unin har etableret en yderst håndfast lvgivning, der har sm mål at sikre sikkerheden gennem hele fderstfkæden. Denne lvgivning mfatter generelle principper fr de invlverede peratører g myndigheder, hygiejneregler fr peratørerne, sikkerhedsnrmer fr fderstfprdukterne g regler fr myndighedskntrl. Disse nye retsfrskrifter sikrer den nødvendige harmnisering af sikkerhedsregler fr fderstf på fællesskabsplan. De pstillede mål kan kun pfyldes, hvis de invlverede peratører engagerer sig helhjertet. Visse sammenslutninger kan gøre en frskel ved at støtte deres peratører i bestræbelserne på at nå disse mål. Det er et grundlæggende princip i fødevare-/fderstflvgivningen, at hver enkelt peratør i kæden selv skal tage ansvar fr at levere sikre prdukter. Lvgivningen freskriver de franstaltninger, sm peratøren skal implementere fr at pnå dette. Operatøren vil anvende disse generisk frmulerede regler, g derved tilpasser peratøren reglerne, således at de tjener fderstfsikkerheden ud fra et virksmhedsmæssigt synspunkt. Disse aktiviteter kan harmniseres på sektrniveau, g resultatet af dette bør være transparent fr alle partnere i kæden. Det grundlæggende princip i disse retningslinjer er derfr subsidiaritet i fødevare- g fderstfkædens sikkerhed g selvfrvaltet fderstfsikkerhed. Bestemmelserne i disse retningslinjer er udarbejdet i tråd med de gældende bestemmelser i vejledende dkumenter, der allerede er eller er i færd med at blive 1 Se 2

3 gjrt gældende i flere sektrer i den eurpæiske fderstfkæde. Disse retningslinjer er desuden udarbejdet i tråd med en række af de frskrifter, der fremgår af ISO 22000:2005. Disse retningslinjer har til frmål at sikre et beskyttelseniveau md fderstfrelaterede farer svarende til det, der er fastlagt i lvgivningen. Det faktum, at HACCP sm et frvaltningsredskab til kntrl af fødevaremæssige farer med str succes g i vid udstrækning er blevet implementeret i anlæg til frarbejdning af fødevarer, har understreget ptentialet i at benytte en lignende fremgangsmåde inden fr fderindustrien. Men HACCP-principperne er ikke tilstrækkelige i sig selv, g hvis frdelene ved en sådan fremgangsmåde skal kunne realiseres, skal de bakkes p af et frvaltningssystem, prcedurer fr sprbarhed (sm i frrdning 178/2002/EF) samt kmmunikatin mellem peratørerne i fderstfindustrien g i den pågældende sektr. En sådan fremgangsmåde kræver intern vervågning g kntrl af alle led inden fr prduktin g distributin af fderstf. Indhldet af disse retningslinjer er udarbejdet fr at fastsætte generelle krav g skal af peratørerne anvendes sm et referenceredskab til brug ved udviklingen af deres frvaltningssystem til fderstfsikkerhed. Disse retningslinjer vil peridisk blive gennemgået i tråd med fremspirende/ny relevant udvikling inden fr teknlgi, videnskab g lvgivning samt lvændringer i sektrerne. 3

4 INDHOLD 1 INDLEDNING 2 2 OMFANG, FORMÅL OG DEFINITIONER Omfang g frmål: Brug af disse retningslinjer Definitiner vedrørende disse retningslinjer Juridiske definitiner Øvrige definitiner 10 3 KRAV TIL FORVALTNINGSSYSTEMET TIL FODERSIKKERHED 13 4 FORVALTNINGSSYSTEM 4.1 Ledelsens ansvar Ledelsens engagement, ansvar g plitik HACCP-teamleder: ansvar, bemyndigelse g kmmunikatin Ledelsesgennemgang Frvaltning af ressurcer Ressurcetildeling Menneskelige ressurcer Organisatinsplan Kmpetence, bevidsthed g uddannelse Persnlig hygiejne Infrastruktur g arbejdsmiljø Grundlæggende krav Krav til faciliteter, prduktinsmråder g udstyr Faciliteter g prduktinsmråder Udstyr Kntrl af vervågnings- g måleudstyr Vedligehldelse Rengøring g hygiejne Skadedyrsbekæmpelse Affaldskntrl Obligatriske regler Generelt Krav til indgående materiale Håndtering af indgående materiale Frhldsregler til at frhindre krydskntaminering Ændringer Prduktin af fdermaterialer Færdigfrarbejdede fdermaterialer Oplagring Transprt 23 4

5 4.4 Frvaltningssystemets bestanddele Dkumentatinskrav Sprbarhed Inspektin, prøveudtagning g analyse Kntrl af prdukt, der ikke er i verensstemmelse med krav Krisehåndtering tilbagetrækning g tilbagekaldelse af sikkerhedsmæssige årsager Intern revisin Leverandør- g kunderelatin Leverandørrelatin Kunderelatin 29 5 Frudsætningsprgrammer Bygningens knstruktin g indretning Lkalitetens g arbejdsstedets indretning Offentlige værker Brtskaffelse af affald Udstyr, rengøring g vedligehldelse Håndtering af indgående materialer Frhldsregler til at frhindre kntaminering Rengøring g hygiejne Skadedyrsbekæmpelse Persnlig hygiejne Persnalefaciliteter Ændringer Prdukttilbagekaldelse Oplagring 30 6 HACCP-system Generel intrduktin Generelle krav HACCP-team g -teamleder Specifikatiner fr indgående materiale g færdige prdukter Prcesinfrmatin Fareanalyse Risikvurdering Fastsættelse af kritiske kntrlpunkter Kritiske grænser g vervågning Krrektin Validering af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed Verificering af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed 39 5

6 7 REFERENCEDOKUMENTER 40 8 SEKTORREFERENCEDOKUMENTER 41 TILLÆG 1: LISTE OVER KONSULTEREDE ORGANISATIONER 42 TILLÆG 2: LISTE OVER AKRONYMER OG FORKORTELSER 45 TILLÆG 3: SEKTORREFERENCEDOKUMENT VEDRØRENDE FORARBEJDNING AF STIVELSE TILLÆG 4: SEKTORREFERENCEDOKUMENT VEDRØRENDE FORARBEJDNING AF OLIE OG FORMALING AF OLIEFRØ 6

7 2 OMFANG, FORMÅL OG DEFINITIONER 2.1 Omfang g frmål: brug af denne vejledning Hensigten med disse eurpæiske retningslinjer er at sikre fderstfsikkerheden ved at: Minimere den risik, sm usikre fderstffer tilfører fderstfkæden. Gøre peratører i stand til at implementere målsætningerne i frrdningen m fderstfhygiejne (frrdning 183/2005/EF). Sørge fr franstaltninger, der skal sikre, at krav i andre relevante frrdninger m fderstfsikkerhed bliver pfyldt. Disse retningslinjer mhandler prduktinen af fderstf fra frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse lige fra mdtagelse af indgående materiale til verdragelse af ejerskab. Retningslinjerne mhandler ikke primærprduktin, prduktin af tilsætningsstffer eller handel med fdermaterialer. Disse retningslinjer er udarbejdet fr at pfylde fderprducenternes brancherganisatins berettigede frventning m at kunne arbejde med fderstfprducenter, der er engagerede i sikkerhed. Disse retningslinjer kan udelukkende pålægges peratører, sm er industrielle fderstfprducenter (herefter kaldet "peratør"). Det er et ffentligt tilgængeligt dkument, hvis indhld frivilligt kan følges af enhver prducent. Overhldelse af disse retningslinjer fritager ikke peratøren fr at pfylde de lvkrav eller administrative krav, der er gældende i hvert land, hvr denne peratør driver virksmhed. 7

8 2.2 Definitiner vedrørende disse retningslinjer Følgende definitiner anvendes i disse retningslinjer g de tilhørende bilag: Juridiske definitiner a) Ved anvendelsen af dette dkument gælder følgende definitiner: Parti: En identificerbar mængde fder, hvrm det er fastslået, at det har fælles karakteristika såsm prindelse, srt, emballagetype, emballeringsvirksmhed, afsender eller mærkning g, i tilfælde af en prduktinsprces, en prduktinsenhed fra ét anlæg, hvr der anvendes ensartede prduktinsparametre, eller et antal af sådanne enheder, når de er fremstillet frtløbende g plagres sammen (frrdning 767/2009/EF). Virksmhed: Enhver enhed af en fderstfvirksmhed (frrdning 183/2005/EF). Fder (eller fderstf): Alle stffer eller prdukter, herunder tilsætningsstffer, sm, uanset m de er ufrarbejdede eller helt eller delvis frarbejdede, er bestemt til at skulle frtæres af dyr (frrdning 178/2002/EF). Fdertilsætningsstffer: Stffer, mikrrganismer g præparater, der ikke er fdermidler g frblandinger, g sm med frsæt er tilsat fderstffer eller vand fr specielt at pfylde en eller flere af følgende funktiner: påvirke fderstffers egenskaber psitivt påvirke animalske prdukters egenskaber psitivt påvirke farven hs akvariefisk g stuefugle psitivt pfylde dyrs ernæringsbehv påvirke animalske prdukters egenskaber psitivt påvirke animalsk prduktin, ydelse g velfærd psitivt, især ved at påvirke tarmflraen eller frdøjeligheden af fderstffer, eller have cccidistatisk eller histmnstatisk virkning. (frrdning 1831/2003/EF g frrdning 183/2005/EF). Fderstfvirksmhed: Et ffentligt eller privat fretagende, sm med eller uden gevinst fr øje udfører en hvilken sm helst aktivitet, der indgår sm led i prduktin, fremstilling, tilvirkning, pbevaring, transprt eller distributin af fder, herunder enhver prducent, sm prducerer, tilvirker eller pbevarer fder til fdring af dyr på den pågældendes egen bedrift (frrdning 178/2002/EF g tilpasset). Se Prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled. Operatør af fderstfvirksmhed: Den fysiske eller juridiske persn, der er ansvarlig fr, at kravene i denne frrdning verhldes i den fderstfvirksmhed, sm er under vedkmmendes ledelse (frrdning 178/2002/EF g tilpasset). Se Fderstfvirksmhed. Fderstfhygiejne: Franstaltninger g betingelser, der er nødvendige fr at bekæmpe farer g sikre, at et fderstf er egnet til fder, hvis det anvendes sm tilsigtet (frrdning 183/2005/EF). 8

9 Fdermidler: Frskellige vegetabilske eller animalske prdukter i naturlig tilstand, friske eller knserverede, g derivater af disse efter industriel frarbejdning samt rganiske eller urganiske stffer, sm kan indehlde fdertilsætningsstffer, hvis primære frmål er at pfylde dyrenes ernæringsmæssige behv, g sm er bestemt til fdring af dyr, i enten ufrandret eller frarbejdet stand, til fremstilling af fderblandinger eller sm bærestf i frblandinger (frrdning 767/2009/EF). Første markedsføring: Den første markedsføring af et fdermateriale i den Eurpæiske Unin efter fremstilling eller imprt af et fdermateriale (frrdning 1831/2003/EF g tilpasset). Fødevarer (eller levnedsmidler): Alle stffer eller prdukter, sm, uanset m de er ufrarbejdede eller helt eller delvis frarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker. Fødevarer mfatter drikkevarer, tyggegummi g ethvert stf, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i frbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling. Fødevarer inkluderer ikke: fder; levende dyr, medmindre de er frberedt til markedsføring med henblik på anvendelse sm menneskeføde; planter, inden de høstes; lægemidler; ksmetik; tbak g tbaksvarer; narktiske eller psyktrpiske stffer; restkncentratiner g frurenende stffer (frrdning 178/2002/EF). Fare: Bilgisk, kemisk eller fysisk agens i fderstfkæden, sm ptentielt kan have en sundhedsskadelig virkning (frrdning 178/2002/EF). Mærkning: Betegnelse af fder med angivelser, plysninger, varemærker, handelsbetegnelser, billeder eller symbler på ethvert medium, der henviser til eller ledsager fderet, såsm emballage, behldere, skilte, etiketter, dkumenter, halsetiketter eller internetsider, herunder til reklamefrmål (frrdning 767/2009/EF). Operatør: Se peratør af fderstfvirksmhed. Markedsføring: Besiddelse af fødevarer eller fder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden verdragelse, sm finder sted md eller uden vederlag, herunder selve salget g distributinen g andre frmer fr verdragelse (frrdning 178/2002/EF). Hjælpestffer: Ethvert stf, der ikke i sig selv indtages sm et fderstf, g sm bevidst anvendes i frarbejdningen af levnedsmidler eller fdermaterialer fr at pfylde teknlgiske frmål under tilberedning eller frarbejdning, g sm kan resultere i en utilsigtet m end teknlgisk uundgåelig tilstedeværelse af restkncentrater af disse stffer eller derivater deraf i det færdige prdukt, frudsat at disse restkncentratiner ikke har ngen skadelig virkning på dyrenes sundhed, menneskets sundhed eller miljøet g ikke har ngen teknlgisk virkning på det færdige fder (frrdning 1831/2003/EF). Risik: En funktin af sandsynligheden fr, at en fare har en negativ indvirkning på sundheden, sammenhldt med, hvr alvrlig denne indvirkning er (frrdning 178/2002/EF). Risikvurdering: En videnskabeligt baseret prces bestående af fire led: knstatering af faren, karakterisering af faren, vurdering af ekspneringen g karakterisering af risiken (frrdning 178/2002/EF). 9

10 Prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled: Alle led, herunder imprt, fra g med den primære prduktin af fødevarer g til g med plagring, transprt, salg eller levering til den endelige frbruger g, i det mfang det er relevant, imprt, prduktin, frarbejdning, pbevaring, transprt, distributin, salg g levering af fder (frrdning 178/2002/EF). Sprbarhed: Muligheden fr at kunne spre g følge en fødevare, et fder, et dyr, der anvendes i fødevareprduktinen, eller et stf, der er bestemt til, eller sm kan frventes at blive tilsat en fødevare eller et fder, gennem alle prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled (frrdning 178/2002/EF). Uønskede stffer: Ethvert stf eller prdukt, brtset fra patgener, der frekmmer i g/eller på prdukter bestemt til fder, g sm udgør en ptentiel fare fr dyrs g menneskers sundhed eller fr miljøet, eller sm kan påvirke den animalske prduktin ugunstigt (direktiv 2002/32/EF). b) I dette dkument betyder termerne m nødvendigt, hvr det er relevant, fyldestgørende g tilstrækkeligt henhldsvis m nødvendigt, hvr det er relevant, fyldestgørende eller tilstrækkeligt med henblik på at pfylde målene i disse retningslinjer (frrdning 852/2004/EF g tilpasset) Øvrige definitiner Ved anvendelsen af dette dkument gælder følgende definitiner: Kalibrering: Påvisningen af, at et givent instrument eller apparat ver et passende antal målinger frembringer resultater inden fr specificerede grænser ved sammenligning med resultater frembragt af en reference eller sprbar standard. Tjek/kntrl: Den tilstand, hvr krrekte prcedurer følges, g kriterier verhldes (Cdex Alimentarius). Kdeks fr bedste praksis: Dkument, der identificerer principper fr fderstfhygiejne, sm er essentielle fr at sikre sikkerheden i fderstf til dyr g dermed sikkerheden i animalske prdukter bestemt til frtæring af mennesker. Frurenende stf: Ethvert bilgisk eller kemisk stf, fremmedlegeme eller andet, sm ikke bevidst er blevet tilsat til fødevarer eller fder, g sm kan kmprmittere fødevarens/fderstffets sikkerhed eller egnethed (Cdex Alimentarius g tilpasset). Kntaminering: Tilførsel eller tilstedeværelse af et frurenende stf i fødevare/fderstf eller fødevare-/fderstfmiljøet (Cdex Alimentarius g tilpasset). Kntrlfranstaltninger: Enhver handling g aktivitet, der kan benyttes til at frhindre eller afhjælpe en fødevare-/fderstfrelateret sikkerhedsrisik eller reducere den til et acceptabelt niveau (Cdex Alimentarius g tilpasset). Krrigerende tiltag: En handling, sm afhjælper årsagen til en påvist manglende verensstemmelse eller anden uønsket situatin (ISO 22000:2005). Krydskntaminering: Kntaminering af et materiale eller prdukt med et andet materiale eller prdukt. Kritisk kntrlpunkt (KKP): Et led, hvr der kan udføres kntrl, g sm er af afgørende betydning fr at frhindre eller afhjælpe en fødevare-/fderstfrelateret sikkerhedsrisik eller reducere den til et acceptabelt niveau (Cdex Alimentarius g tilpasset). 10

11 Kritisk grænse: Et kriterium, sm adskiller acceptable frhld fra uacceptable frhld (Cdex Alimentarius). Fderstfsikkerhed: Højt sikkerhedsniveau i frhld til, at fderstffet eller fdermaterialet hverken vil frårsage skade på husdyr, når det frarbejdes eller frtæres i henhld til den tiltænkte anvendelse, eller på slutfrbrugeren. I disse retningslinjer er det underfrstået, at sikkerhed har samme betydning m fderstfsikkerhed. Flwdiagram: En systematisk repræsentatin af den sekvens af led eller handlinger, der anvendes ved prduktin eller fremstilling af en fødevare eller et fderstf (Cdex Alimentarius g tilpasset). HACCP (Hazard Analysis and Critical Cntrl Pint): Et system, sm identificerer, vurderer g håndterer farer fr fødevaresikkerheden (Cdex Alimentarius g tilpasset). Fareanalyse: Den prces, hvr der indsamles g vurderes infrmatin m farer g de mstændigheder, der fører til tilstedeværelsen af disse, med henblik på at fastlægge, hvilke der har betydning fr fderstfsikkerheden g derfr skal mfattes af HACCP-planen (Cdex Alimentarius). Indgående materiale: En generel betegnelse, sm anvendes m råmateriale, der leveres i begyndelsen af prduktinskæden. Mellemprdukt: Ethvert materiale, sm er blevet frarbejdet af peratøren, men inden det endelige prdukt fremkmmer. Fremstilling/prduktin: Alle prcesser, der mfatter mdtagelse af materialer, frarbejdning, emballering, mpakning, mærkning, mmærkning, kvalitetskntrl, frigivelse, plagring g distributin af fdermaterialer g tilhørende kntrlfunktiner. Plan: Fr at etablere de målsætninger g prcesser, der er nødvendige fr at levere resultater, sm er i verensstemmelse med peratørens kvalitets- g sikkerhedsplitikker. Frudsætningsprgram: En eller flere specificerede prcedurer eller instruktiner, der er specifikke fr den pågældende drifts art g størrelse, sm frbedrer g/eller prethlder driftsbetingelserne fr at sikre en mere effektiv kntrl af fderstfsikkerhedsrisici, g/eller sm kntrllerer sandsynligheden fr tilførslen af fderstfsikkerhedsrisici til, g deres kntaminering eller frmering i, prduktet/prdukterne g disses frarbejdningsmiljø. Der kan anvendes alternative betegnelser fr FP'er (frudsætningsprgrammer). Fr eksempel betegnelserne gd fremstillingspraksis (GMP), gd landbrugspraksis (GAP) g gd hygiejnepraksis (GHP). (ISO 22000:2005 g tilpasset). Prcedure: En specificeret måde at udføre en aktivitet eller prces på (ISO 9000:2005). Kvalitet: I hvilken grad et sæt særlige egenskaber pfylder de pågældende krav (ISO 9000:2005). Råvare: Ethvert materiale, sm indføres i fdermaterialets fremstillingsprces. Optegnelse: Dkument, sm angiver de pnåede resultater eller fremlægger dkumentatin fr de udførte aktiviteter (ISO 9000:2005). Krav: Behv eller frventning, sm er angivet, underfrstået eller bligatrisk (ISO 9000:2005). 11

12 Ændring: Handling fretaget i frhld til et prdukt, der ikke verhlder kravene, fr at få det til at verhlde kravene (ISO 9000:2005). Sikkerhed: Se fderstfsikkerhed. Hldbarhed: En defineret tidsperide, hvr et prdukt fuldt ud er i verensstemmelse med sine specifikatiner, hvis det pbevares krrekt. Mærke/signatur: Bekræftelse i skriftlig eller elektrnisk frm fra en bemyndiget persn med kntrlleret adgang. Specifikatin: Dkument, der angiver krav (ISO 9000:2005). Validering: Indhentning af dkumentatin fr, at kntrlfranstaltningerne vil være effektive (ISO 22000:2005). Verificering: Bekræftelse ved tilvejebringelse af bjektiv dkumentatin fr, at de specificerede krav er blevet pfyldt (ISO 22000:2005). Skriftlige dkumenter: Dkumenter udskrevet på papir. Disse kan erstattes af elektrniske, ftgrafiske eller andre databehandlingssystemer, frudsat at dataene pbevares på passende vis under den frventede pbevaringstid (arkiv) g er umiddelbart tilgængelige i læselig frm. 12

13 3 KRAV TIL FORVALTNINGSSYSTEMET TIL FODERSTOFSIKKERHED Ethvert frvaltningssystem til fderstfsikkerhed, sm anvendes af peratøren, bør være baseret på følgende tre grundpiller: 1) Et frvaltningssystem baseret på en prcesbaseret tilgang g kundefkus. 2) Et frudsætningsprgram, der skal bidrage til at kntrllere sandsynligheden fr tilførsel af farer til fderstfprdukter via arbejdsmiljøet, fderstfprduktinsprcessen, input g indgående materialer, arbejdernes hygiejne g krydskntaminering mellem prdukter. Anvendelsen af disse gde fremstillingspraksisser skal mfatte de hygiejnekrav til fderstf, der er fastsat i EU-frrdningen (183/2005/EF) g tilhørende tekster. Frudsætningsprgrammet skal udarbejdes, implementeres g prethldes regelmæssigt i henhld til bedste hygiejnepraksis. 3) Et HACCP-system (Hazard Analysis Critical Cntrl Pints), sm effektivt prettes, implementeres, dkumenteres g prethldes. HACCP-systemet i fdermaterialeprduktinen bør tage højde fr de syv principper, der er fremsat i Cdex Alimentarius. Fareanalysen er en hjælp til at identificere alle relevante farer, hvraf ngle kan håndteres via frudsætningsprgrammet, mens andre kan kntrlleres via specifikke kritiske kntrlpunkter, sm er fastsat i HACCP-systemet. HACCP g frudsætningsprgrammet interagerer dynamisk. Grundpillerne herver kan kmbineres til et samlet frvaltningssystem, sm det kræves i henhld til ISO 22000:

14 4 FORVALTNINGSSYSTEM 4.1 Ledelsens ansvar Ledelsens engagement, ansvar g plitik Ledelsen (fra den øverste til den nederste ledelse) skal være engagerede i at implementere retningslinjerne med henblik på at bidrage til at sikre fderstfprdukternes sikkerhed. Ledelsen skal sikre, at der bliver defineret, dkumenteret g frmidlet ansvarsmråder g bemyndigede persner inden fr rganisatinen. Ledelsen skal: a) udarbejde en fderstfsikkerhedsplitik g pstille målsætninger samt frmidle plitikken til hele rganisatinen. b) sikre, at disse målsætninger g plitikker er i verensstemmelse med disse retningslinjer g administrative krav. c) definere g dkumentere mfanget af HACCP-systemet ved at identificere de prduktkategrier, prduktinssteder/prceslinjer g utsurcede aktiviteter, der er mfattet af systemet. De medarbejdere, der er udpeget af ledelsen, skal have ansvar fr g bemyndigelse til at: a) identificere g angive alle prblemer, der har at gøre med prduktsikkerhed g peratørens HACCP-system. b) iværksætte afhjælpende franstaltninger g kntrl af sådanne prblemer. c) iværksætte handlinger, sm frhindrer, at der frekmmer manglende verensstemmelse vedrørende prduktsikkerhed HACCP-teamleder: ansvar, bemyndigelse g kmmunikatin Ledelsen skal udpege en HACCP-teamleder, sm, desuagtet andre ansvarsmråder, skal rganisere et HACCP-teams arbejde g have ansvaret fr g bemyndigelse til at: a) sikre, at frvaltningssystemet bliver prettet, implementeret, prethldt g pdateret i henhld til disse retningslinjer. b) aflægge rapprter direkte til rganisatinens ledelse vedrørende frvaltningssystemets effektivitet g egnethed. c) arrangere relevant plæring g uddannelse af HACCP-teamets medlemmer. HACCP-teamlederen skal være en del af ledelsen eller have direkte adgang til ledelsen. 14

15 Ledelsen skal sørge fr fyldestgørende ressurcer til prettelse, implementering, prethldelse, pdatering g kntrl af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Der skal sikres fyldestgørende kmmunikatin, således at HACCP-teamet(s leder) bliver underrettet m ændringer i prdukter eller prcesser Ledelsesgennemgang Ledelsen skal dkumentere de verificeringstiltag, man har sat i værk fr at sikre, at frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed fungerer effektivt. De skal mfatte planlægning, implementering g vervågning af prcesser, sm demnstrerer prdukternes verensstemmelse med krav. Overvågningsprcesserne skal mfatte indsamling af målinger, analyser g data samt, hvis det er relevant, tiltag, sm frbedrer systemets effektivitet. En dkumenteret prcedure skal definere den eller de strukturer, der skal identificere g frvalte krrigerende tiltag, herunder: a) analyse af årsagen til den manglende verensstemmelse. b) definitin af det krrigerende tiltag. c) spring af iværksættelsen af tiltaget. d) verificering af tiltagets effektivitet, hvr det er relevant. Alle vennævnte led skal kunne demnstreres, fx i frm af ptegnelser eller mødereferater. En gang m året skal ledelsen gennemgå implementeringen, effektiviteten g gyldigheden af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed ved at evaluere: a) handlinger, der er iværksat sm følge af fregående ledelsesgennemgange. b) resultater af intern g ekstern revisin. c) resultater af HACCP-verifikatinen. d) klager g andre tilbagemeldinger fra kunder. e) implementering af mfattende krrigerende g frebyggende tiltag. f) ændringer, der kan påvirke gyldigheden af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Resultatet af gennemgangen skal mfatte: a) Knklusinerne vedrørende implementering, effektivitet g gyldighed af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. b) Handlinger g målsætninger, sm skal frbedre frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Rapprten m gennemgangen skal være umiddelbart tilgængelig. 15

16 4.2 Frvaltning af ressurcer Ressurcetildeling Ledelsen skal identificere g tilvejebringe de ressurcer, der er nødvendige fr, at fremstillingen, frarbejdningen g plagringen af prdukterne kan udføres på en effektiv g sikker måde. Fdermaterialevirksmheder skal have tilstrækkeligt mange medarbejdere med de færdigheder g kvalifikatiner, der er nødvendige fr, at de pågældende prdukter kan fremstilles på en sikker måde. Ledelsen skal tilvejebringe infrastruktur, arbejdsmiljøfaciliteter, prduktinsmråder g udstyr, sm er tilstrækkelige g passende udfrmet Menneskelige ressurcer Organisatinsplan Ledelsen skal udarbejde en rganisatinsplan. De ansvarsmråder, der vedrører fderstfsikkerhed, skal dkumenteres g hldes pdateret Kmpetence, bevidsthed g uddannelse Alle medarbejdere, der udfører aktiviteter, sm påvirker fderstfsikkerheden, skal være kmpetente g have den uddannelse, plæring g erfaring samt de færdigheder, der passer sig fr jbbeskrivelsen. Oplæringsprgrammer skal jævnligt gennemgås g pdateres i det mfang, det er nødvendigt. Ledelsen skal: a) identificere g klart definere de nødvendige færdigheder g kmpetencer fr medarbejdere, hvis aktiviteter ifølge deres jbbeskrivelse påvirker fderstfsikkerheden. 16 b) sørge fr den nødvendige uddannelse g/eller plæring i frhld til jbbeskrivelsen fr at sikre g prethlde, at disse nødvendige færdigheder er til stede. c) sikre, at medarbejdere, der har ansvar fr at vervåge fderstfsikkerhedsprcesser, er plært i krrekt vervågningsteknik g de handlinger, der skal udføres, når man mister kntrllen ver prcesserne. d) evaluere vennævnte aktiviteters effektivitet. e) sikre, at medarbejderne er bevidste m, at deres individuelle aktiviteter har relevans fr g spiller en vigtig rlle fr fderstfsikkerheden. f) sikre, at medarbejderne er bevidste m, at effektiv kmmunikatin er en nødvendighed. g) prethlde fyldestgørende ptegnelser ver uddannelse, plæring, færdigheder g erfaring fr alle medarbejdere, hvis arbejde påvirker fderstfsikkerheden.

17 Persnlig hygiejne Ledelsen skal: a) sikre, at medarbejdernes hygiejnefaciliteter er tydeligt g passende angivet, placeret g vedligehldt. b) sørge fr passende arbejdstøj, fx beskyttelsesdragter g sikkerhedsfdtøj, i det mfang, det er nødvendigt, g hlde det i hygiejnisk stand. c) pstille utvetydige regler m ryge- g spise-/drikkefrbud på anlægget. Sørg m nødvendigt fr separate faciliteter fr disse aktiviteter. d) sikre, at besøgende g leverandører respekterer hygiejnekravene, når de besøger/arbejder på anlægget Infrastruktur g arbejdsmiljø Ledelsen skal sørge fr de nødvendige ressurcer til etablering g prethldelse af den infrastruktur, der skal til fr at sikre verensstemmelse med kravene i frvaltningssystemet Grundlæggende krav Ledelsen skal sørge fr et passende arbejdsmiljø, sm er i tråd med lkale, natinale g eurpæiske frrdninger med henblik på, at prdukterne skal verhlde de gældende krav Krav til faciliteter, prduktinsmråder g udstyr Ledelsen skal sørge fr faciliteter g udstyr, der er indrettet, udfrmet, knstrueret g har en passende størrelse til, at man undgår kntaminering, krydskntaminering g generelle negative virkninger på fderstffets sikkerhed Faciliteter g prduktinsmråder Ledelsen skal sørge fr, at lfter, frsænkede lfter g andre verhængende dele af det faste inventar, hvr det er nødvendigt, er udfrmet, knstrueret g fuldført, så ansamling af snavs undgås, g dannelse af kndensvand, uønsket mikrganismevækst g afgivelse af partikler, der kan påvirke fderstffernes sikkerhed g kvalitet, begrænses. Hvis det er nødvendigt fr at hlde lkalerne fri fr vldsm damp g kndens, skal der sørges fr ventilatin med tilstrækkelig kapacitet. Vand, damp g luft, der anvendes ved fremstillingen af fderstffer, skal være af en passende kvalitet. Ledelsen skal sikre sig, at det vand eller den damp, der anvendes ved rengøring eller til prduktin af fdermaterialerne, er sikkert fr dyr. Ledelsen skal sikre, at det vand eller den damp, der anvendes, ikke udgør ngen fare fr dyrenes helbred. Der skal sørges fr tilstrækkelig belysning i alle faciliteter g prduktinsmråder. 17

18 Afløbsfaciliteterne skal være tilstrækkelige til deres tiltænkte frmål; de skal være udfrmet g knstrueret til at frhindre risiken fr kntaminering Udstyr Ledelsen skal sørge fr prduktinsudstyr, der er placeret, udfrmet, knstrueret g vedligehldt, så det er egnet til fremstilling af sikre fdermaterialer. Hvr det er relevant, skal udstyr være placeret med afstand til vægge fr at gøre det nemt at gøre rent g frhindre angreb af skadedyr Kntrl af vervågnings- g måleudstyr Ledelsen skal sikre, at der kan udføres vervågning g målinger på en måde, der er i verensstemmelse med de dkumenterede prcedurer. I de tilfælde, hvr det er nødvendigt at sikre gyldige resultater, skal måleudstyret: a) inden fr specificerede intervaller eller inden brug kalibreres eller verificeres i frhld til målestandarder, der kan spres tilbage til internatinale eller natinale målestandarder. I de tilfælde, hvr der ikke eksisterer ngen standarder, skal grundlaget fr kalibrering eller verificering angives. b) justeres eller genjusteres efter behv. c) identificeres, således at kalibreringsstatus kan fastslås. d) m muligt sikres imd justeringer, sm vil gøre målingsresultatet ugyldigt. e) beskyttes md skader g frringelse ved håndtering, vedligehldelse g pbevaring. Derudver skal ledelsen vurdere g angive gyldigheden af de fregående måleresultater, når det påvises, at udstyret ikke pfylder de gældende krav. Ledelsen skal iværksætte de nødvendige tiltag. Der skal føres ptegnelser ver resultaterne af kalibrering g verificering Vedligehldelse Operatøren skal sørge fr den vedligehldelse, der er planlagt fr fabrikken. Der skal freligge et vedligehldelsesprgram fr anlægget. Der skal føres ptegnelser ver det udførte arbejde. De anvendte smøremidler skal være fødevaregdkendte, hvr det er relevant. 18

19 4.2.6 Rengøring g hygiejne Ledelsen skal prette g dkumentere et rengøringsprgram. Prgrammets effektivitet skal dkumenteres. Det skal sikres, at alle indendørs g udendørs arealer, bygninger, faciliteter g udstyr hldes rene g i gd stand, således at de fungerer efter hensigten g fr at frhindre kntaminering. Udstyret skal være udfrmet således, at manuel rengøring eller CIP-rengøring kan udføres uden prblemer. Behldere g udstyr, der anvendes til transprt, pbevaring, verførsel, håndtering g vejning af fdermaterialer, skal hldes rent. Der skal implementeres et skema ver rengøringsmetde, anvendte rengøringsmidler g hyppighed, sm inkluderer ansvarsfrhld fr pgaverne. Rengøringsmidlerne skal anvendes g pbevares i henhld til prducentens anvisning(er), være tydeligt mærket, pbevares adskilt fra indgående materialer g færdige prdukter g anvendes krrekt fr at undgå kntaminering af indgående materialer g færdige prdukter Skadedyrsbekæmpelse Ledelsen skal udarbejde en skriftlig plan fr skadedyrsbekæmpelse inklusive en beskrivelse af peridiske inspektiner. Planens effektivitet skal dkumenteres. Der skal implementeres et skema ver de mråder, faciliteter g det udstyr, der skal inspiceres, herunder gså hyppighed samt plysninger m de pesticider, desinficerende midler g fælder, der anvendes, samt ansvarsfrdeling af pgaverne. De anvendte pesticider, desinficerende midler g fælder skal være egnede g verhlde de lkale frrdninger fr det pågældende frmål, anvendes g pbevares i henhld til prducentens anvisning, være tydeligt mærket g pbevares adskilt fra indgående materialer g færdige prdukter g anvendes krrekt fr at undgå kntaminering af indgående materialer g færdige prdukter. Fældernes g lkkedåsernes placering skal krtlægges. HACCP-planen skal tage risiken fr kntaminering på grund af skadedyrsangreb eller brug af pesticider i betragtning. Spild g støv skal hldes under kntrl fr at frebygge indtrængen af skadedyr. Resultaterne af skadedyrsbekæmpelsen indgår i den årlige ledelsesgennemgang. Når der er fare fr kntaminering i frm af skadedyr, skal vinduer, lftsventiler g ventilatin med åbning md det fri sikres md insekter. Døre, der åbner md det fri, skal være lukket eller afskærmet, når de ikke er i brug. 19

20 4.2.8 Affaldskntrl Operatøren skal kntrllere affald g materialer, der indehlder skadelige niveauer af frurenende stffer eller andre farlige stffer. Disse skal brtskaffes på en passende måde, så man undgår kntaminering af fdermaterialerne. Hvr det er nødvendigt fr at undgå sådanne farer: a) Brtskaf på en måde, så kntaminering frhindres. b) Opbevar affald i lukkede eller tildækkede behldere på udpegede affaldsindsamlingspladser. d) Affaldsbehldere skal være tydeligt mærkede. e) Affald skal brtskaffes i henhld til lkale frrdninger g på en måde, sm sikrer, at udstyr g fdermaterialernes sikkerhed ikke påvirkes. 20

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005

SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005 SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005 Indhldsfrtegnelse OVERORDNET BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN.... 2 FORMÅL... 2 FORUDSÆTNINGER... 2 UDDANNELSENS VARIGHED... 2 TAKSONOMI... 2 EVALUERING OG EKSAMEN...

Læs mere

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X Vejledning til peratinsmanual (RPAS/UAS OM) fr at pnå gdkendelse af rganisatin. Denne vejledning er tiltænkt sm et eksempel udarbejdet af Trafikstyrelsen fr at standardisere den perative g tekniske dkumentatin

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN 2. juli 2012 Den her beskrevne perspektivplan er resultatet af en løbende interaktin

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Klima-, Energi- g Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 334 Offentligt N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Effektvurdering af ecdesign- g energimærkningskrav fr prdukter Energistyrelsen

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere