Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler"

Transkript

1 Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010 Avenue de Tervueren 168(bte 12) Alle rettigheder frbehldt. B-1150 Bruxelles Tlf.: + 32 (0) Fax: + 32 (0) Website:

2 AFSNIT 1 INDLEDNING Disse eurpæiske retningslinjer fr praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler er i tråd med Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning, der fastsætter krav fr fderhygiejne (frrdning 183/2005/EF), særligt artikel 20 til 22, sm tilskynder til udarbejdelsen af retningslinjer fr gd praksis inden fr hygiejne g anvendelse af HACCP-principper. Målet med implementeringen af disse retningslinjer er at tilskynde til, at der indføres franstaltninger, der sikrer sikkerheden af fdermidler, at virksmheder drives i verensstemmelse med de eurpæiske krav til fderstfhygiejne g Cdex Alimentarius, samt at der pnås frbedret sprbarhed. Disse retningslinjer er udarbejdet inden fr rammerne af Eurpean Feed Ingredients Platfrm, EFIP (www.efip-ingredients.rg), i samråd med fderprducenternes eurpæiske brancherganisatin FEFAC (se Tillæg 1 fr nærmere detaljer). Disse retningslinjer er udarbejdet med henblik på at være sammenlignelige g/eller kmpatible med andre retningslinjer eller kdekser fr bedste praksis i tråd med EFIP Feed Ingredients standard fr sectr guides (benchmarkkdeks) 1. Hensigten med dette benchmarkkdeks er, at det skal fungere sm et transparent g bjektivt grundlag fr sammenligning g gensidig anerkendelse af systemer til sikring af fderstfsikkerhed. Husdyrbrug spiller en vigtig rlle fr landbruget i Det Eurpæiske Fællesskab. Deres levedygtighed afhænger af, at frbrugerne har tillid til sikkerheden af de animalske prdukter, der prduceres, g af tilgængeligheden af fder, der ikke påvirker dyrebehldningens sundhed negativt. Den Eurpæiske Unin har etableret en yderst håndfast lvgivning, der har sm mål at sikre sikkerheden gennem hele fderstfkæden. Denne lvgivning mfatter generelle principper fr de invlverede peratører g myndigheder, hygiejneregler fr peratørerne, sikkerhedsnrmer fr fderstfprdukterne g regler fr myndighedskntrl. Disse nye retsfrskrifter sikrer den nødvendige harmnisering af sikkerhedsregler fr fderstf på fællesskabsplan. De pstillede mål kan kun pfyldes, hvis de invlverede peratører engagerer sig helhjertet. Visse sammenslutninger kan gøre en frskel ved at støtte deres peratører i bestræbelserne på at nå disse mål. Det er et grundlæggende princip i fødevare-/fderstflvgivningen, at hver enkelt peratør i kæden selv skal tage ansvar fr at levere sikre prdukter. Lvgivningen freskriver de franstaltninger, sm peratøren skal implementere fr at pnå dette. Operatøren vil anvende disse generisk frmulerede regler, g derved tilpasser peratøren reglerne, således at de tjener fderstfsikkerheden ud fra et virksmhedsmæssigt synspunkt. Disse aktiviteter kan harmniseres på sektrniveau, g resultatet af dette bør være transparent fr alle partnere i kæden. Det grundlæggende princip i disse retningslinjer er derfr subsidiaritet i fødevare- g fderstfkædens sikkerhed g selvfrvaltet fderstfsikkerhed. Bestemmelserne i disse retningslinjer er udarbejdet i tråd med de gældende bestemmelser i vejledende dkumenter, der allerede er eller er i færd med at blive 1 Se 2

3 gjrt gældende i flere sektrer i den eurpæiske fderstfkæde. Disse retningslinjer er desuden udarbejdet i tråd med en række af de frskrifter, der fremgår af ISO 22000:2005. Disse retningslinjer har til frmål at sikre et beskyttelseniveau md fderstfrelaterede farer svarende til det, der er fastlagt i lvgivningen. Det faktum, at HACCP sm et frvaltningsredskab til kntrl af fødevaremæssige farer med str succes g i vid udstrækning er blevet implementeret i anlæg til frarbejdning af fødevarer, har understreget ptentialet i at benytte en lignende fremgangsmåde inden fr fderindustrien. Men HACCP-principperne er ikke tilstrækkelige i sig selv, g hvis frdelene ved en sådan fremgangsmåde skal kunne realiseres, skal de bakkes p af et frvaltningssystem, prcedurer fr sprbarhed (sm i frrdning 178/2002/EF) samt kmmunikatin mellem peratørerne i fderstfindustrien g i den pågældende sektr. En sådan fremgangsmåde kræver intern vervågning g kntrl af alle led inden fr prduktin g distributin af fderstf. Indhldet af disse retningslinjer er udarbejdet fr at fastsætte generelle krav g skal af peratørerne anvendes sm et referenceredskab til brug ved udviklingen af deres frvaltningssystem til fderstfsikkerhed. Disse retningslinjer vil peridisk blive gennemgået i tråd med fremspirende/ny relevant udvikling inden fr teknlgi, videnskab g lvgivning samt lvændringer i sektrerne. 3

4 INDHOLD 1 INDLEDNING 2 2 OMFANG, FORMÅL OG DEFINITIONER Omfang g frmål: Brug af disse retningslinjer Definitiner vedrørende disse retningslinjer Juridiske definitiner Øvrige definitiner 10 3 KRAV TIL FORVALTNINGSSYSTEMET TIL FODERSIKKERHED 13 4 FORVALTNINGSSYSTEM 4.1 Ledelsens ansvar Ledelsens engagement, ansvar g plitik HACCP-teamleder: ansvar, bemyndigelse g kmmunikatin Ledelsesgennemgang Frvaltning af ressurcer Ressurcetildeling Menneskelige ressurcer Organisatinsplan Kmpetence, bevidsthed g uddannelse Persnlig hygiejne Infrastruktur g arbejdsmiljø Grundlæggende krav Krav til faciliteter, prduktinsmråder g udstyr Faciliteter g prduktinsmråder Udstyr Kntrl af vervågnings- g måleudstyr Vedligehldelse Rengøring g hygiejne Skadedyrsbekæmpelse Affaldskntrl Obligatriske regler Generelt Krav til indgående materiale Håndtering af indgående materiale Frhldsregler til at frhindre krydskntaminering Ændringer Prduktin af fdermaterialer Færdigfrarbejdede fdermaterialer Oplagring Transprt 23 4

5 4.4 Frvaltningssystemets bestanddele Dkumentatinskrav Sprbarhed Inspektin, prøveudtagning g analyse Kntrl af prdukt, der ikke er i verensstemmelse med krav Krisehåndtering tilbagetrækning g tilbagekaldelse af sikkerhedsmæssige årsager Intern revisin Leverandør- g kunderelatin Leverandørrelatin Kunderelatin 29 5 Frudsætningsprgrammer Bygningens knstruktin g indretning Lkalitetens g arbejdsstedets indretning Offentlige værker Brtskaffelse af affald Udstyr, rengøring g vedligehldelse Håndtering af indgående materialer Frhldsregler til at frhindre kntaminering Rengøring g hygiejne Skadedyrsbekæmpelse Persnlig hygiejne Persnalefaciliteter Ændringer Prdukttilbagekaldelse Oplagring 30 6 HACCP-system Generel intrduktin Generelle krav HACCP-team g -teamleder Specifikatiner fr indgående materiale g færdige prdukter Prcesinfrmatin Fareanalyse Risikvurdering Fastsættelse af kritiske kntrlpunkter Kritiske grænser g vervågning Krrektin Validering af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed Verificering af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed 39 5

6 7 REFERENCEDOKUMENTER 40 8 SEKTORREFERENCEDOKUMENTER 41 TILLÆG 1: LISTE OVER KONSULTEREDE ORGANISATIONER 42 TILLÆG 2: LISTE OVER AKRONYMER OG FORKORTELSER 45 TILLÆG 3: SEKTORREFERENCEDOKUMENT VEDRØRENDE FORARBEJDNING AF STIVELSE TILLÆG 4: SEKTORREFERENCEDOKUMENT VEDRØRENDE FORARBEJDNING AF OLIE OG FORMALING AF OLIEFRØ 6

7 2 OMFANG, FORMÅL OG DEFINITIONER 2.1 Omfang g frmål: brug af denne vejledning Hensigten med disse eurpæiske retningslinjer er at sikre fderstfsikkerheden ved at: Minimere den risik, sm usikre fderstffer tilfører fderstfkæden. Gøre peratører i stand til at implementere målsætningerne i frrdningen m fderstfhygiejne (frrdning 183/2005/EF). Sørge fr franstaltninger, der skal sikre, at krav i andre relevante frrdninger m fderstfsikkerhed bliver pfyldt. Disse retningslinjer mhandler prduktinen af fderstf fra frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse lige fra mdtagelse af indgående materiale til verdragelse af ejerskab. Retningslinjerne mhandler ikke primærprduktin, prduktin af tilsætningsstffer eller handel med fdermaterialer. Disse retningslinjer er udarbejdet fr at pfylde fderprducenternes brancherganisatins berettigede frventning m at kunne arbejde med fderstfprducenter, der er engagerede i sikkerhed. Disse retningslinjer kan udelukkende pålægges peratører, sm er industrielle fderstfprducenter (herefter kaldet "peratør"). Det er et ffentligt tilgængeligt dkument, hvis indhld frivilligt kan følges af enhver prducent. Overhldelse af disse retningslinjer fritager ikke peratøren fr at pfylde de lvkrav eller administrative krav, der er gældende i hvert land, hvr denne peratør driver virksmhed. 7

8 2.2 Definitiner vedrørende disse retningslinjer Følgende definitiner anvendes i disse retningslinjer g de tilhørende bilag: Juridiske definitiner a) Ved anvendelsen af dette dkument gælder følgende definitiner: Parti: En identificerbar mængde fder, hvrm det er fastslået, at det har fælles karakteristika såsm prindelse, srt, emballagetype, emballeringsvirksmhed, afsender eller mærkning g, i tilfælde af en prduktinsprces, en prduktinsenhed fra ét anlæg, hvr der anvendes ensartede prduktinsparametre, eller et antal af sådanne enheder, når de er fremstillet frtløbende g plagres sammen (frrdning 767/2009/EF). Virksmhed: Enhver enhed af en fderstfvirksmhed (frrdning 183/2005/EF). Fder (eller fderstf): Alle stffer eller prdukter, herunder tilsætningsstffer, sm, uanset m de er ufrarbejdede eller helt eller delvis frarbejdede, er bestemt til at skulle frtæres af dyr (frrdning 178/2002/EF). Fdertilsætningsstffer: Stffer, mikrrganismer g præparater, der ikke er fdermidler g frblandinger, g sm med frsæt er tilsat fderstffer eller vand fr specielt at pfylde en eller flere af følgende funktiner: påvirke fderstffers egenskaber psitivt påvirke animalske prdukters egenskaber psitivt påvirke farven hs akvariefisk g stuefugle psitivt pfylde dyrs ernæringsbehv påvirke animalske prdukters egenskaber psitivt påvirke animalsk prduktin, ydelse g velfærd psitivt, især ved at påvirke tarmflraen eller frdøjeligheden af fderstffer, eller have cccidistatisk eller histmnstatisk virkning. (frrdning 1831/2003/EF g frrdning 183/2005/EF). Fderstfvirksmhed: Et ffentligt eller privat fretagende, sm med eller uden gevinst fr øje udfører en hvilken sm helst aktivitet, der indgår sm led i prduktin, fremstilling, tilvirkning, pbevaring, transprt eller distributin af fder, herunder enhver prducent, sm prducerer, tilvirker eller pbevarer fder til fdring af dyr på den pågældendes egen bedrift (frrdning 178/2002/EF g tilpasset). Se Prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled. Operatør af fderstfvirksmhed: Den fysiske eller juridiske persn, der er ansvarlig fr, at kravene i denne frrdning verhldes i den fderstfvirksmhed, sm er under vedkmmendes ledelse (frrdning 178/2002/EF g tilpasset). Se Fderstfvirksmhed. Fderstfhygiejne: Franstaltninger g betingelser, der er nødvendige fr at bekæmpe farer g sikre, at et fderstf er egnet til fder, hvis det anvendes sm tilsigtet (frrdning 183/2005/EF). 8

9 Fdermidler: Frskellige vegetabilske eller animalske prdukter i naturlig tilstand, friske eller knserverede, g derivater af disse efter industriel frarbejdning samt rganiske eller urganiske stffer, sm kan indehlde fdertilsætningsstffer, hvis primære frmål er at pfylde dyrenes ernæringsmæssige behv, g sm er bestemt til fdring af dyr, i enten ufrandret eller frarbejdet stand, til fremstilling af fderblandinger eller sm bærestf i frblandinger (frrdning 767/2009/EF). Første markedsføring: Den første markedsføring af et fdermateriale i den Eurpæiske Unin efter fremstilling eller imprt af et fdermateriale (frrdning 1831/2003/EF g tilpasset). Fødevarer (eller levnedsmidler): Alle stffer eller prdukter, sm, uanset m de er ufrarbejdede eller helt eller delvis frarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker. Fødevarer mfatter drikkevarer, tyggegummi g ethvert stf, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i frbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling. Fødevarer inkluderer ikke: fder; levende dyr, medmindre de er frberedt til markedsføring med henblik på anvendelse sm menneskeføde; planter, inden de høstes; lægemidler; ksmetik; tbak g tbaksvarer; narktiske eller psyktrpiske stffer; restkncentratiner g frurenende stffer (frrdning 178/2002/EF). Fare: Bilgisk, kemisk eller fysisk agens i fderstfkæden, sm ptentielt kan have en sundhedsskadelig virkning (frrdning 178/2002/EF). Mærkning: Betegnelse af fder med angivelser, plysninger, varemærker, handelsbetegnelser, billeder eller symbler på ethvert medium, der henviser til eller ledsager fderet, såsm emballage, behldere, skilte, etiketter, dkumenter, halsetiketter eller internetsider, herunder til reklamefrmål (frrdning 767/2009/EF). Operatør: Se peratør af fderstfvirksmhed. Markedsføring: Besiddelse af fødevarer eller fder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden verdragelse, sm finder sted md eller uden vederlag, herunder selve salget g distributinen g andre frmer fr verdragelse (frrdning 178/2002/EF). Hjælpestffer: Ethvert stf, der ikke i sig selv indtages sm et fderstf, g sm bevidst anvendes i frarbejdningen af levnedsmidler eller fdermaterialer fr at pfylde teknlgiske frmål under tilberedning eller frarbejdning, g sm kan resultere i en utilsigtet m end teknlgisk uundgåelig tilstedeværelse af restkncentrater af disse stffer eller derivater deraf i det færdige prdukt, frudsat at disse restkncentratiner ikke har ngen skadelig virkning på dyrenes sundhed, menneskets sundhed eller miljøet g ikke har ngen teknlgisk virkning på det færdige fder (frrdning 1831/2003/EF). Risik: En funktin af sandsynligheden fr, at en fare har en negativ indvirkning på sundheden, sammenhldt med, hvr alvrlig denne indvirkning er (frrdning 178/2002/EF). Risikvurdering: En videnskabeligt baseret prces bestående af fire led: knstatering af faren, karakterisering af faren, vurdering af ekspneringen g karakterisering af risiken (frrdning 178/2002/EF). 9

10 Prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled: Alle led, herunder imprt, fra g med den primære prduktin af fødevarer g til g med plagring, transprt, salg eller levering til den endelige frbruger g, i det mfang det er relevant, imprt, prduktin, frarbejdning, pbevaring, transprt, distributin, salg g levering af fder (frrdning 178/2002/EF). Sprbarhed: Muligheden fr at kunne spre g følge en fødevare, et fder, et dyr, der anvendes i fødevareprduktinen, eller et stf, der er bestemt til, eller sm kan frventes at blive tilsat en fødevare eller et fder, gennem alle prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled (frrdning 178/2002/EF). Uønskede stffer: Ethvert stf eller prdukt, brtset fra patgener, der frekmmer i g/eller på prdukter bestemt til fder, g sm udgør en ptentiel fare fr dyrs g menneskers sundhed eller fr miljøet, eller sm kan påvirke den animalske prduktin ugunstigt (direktiv 2002/32/EF). b) I dette dkument betyder termerne m nødvendigt, hvr det er relevant, fyldestgørende g tilstrækkeligt henhldsvis m nødvendigt, hvr det er relevant, fyldestgørende eller tilstrækkeligt med henblik på at pfylde målene i disse retningslinjer (frrdning 852/2004/EF g tilpasset) Øvrige definitiner Ved anvendelsen af dette dkument gælder følgende definitiner: Kalibrering: Påvisningen af, at et givent instrument eller apparat ver et passende antal målinger frembringer resultater inden fr specificerede grænser ved sammenligning med resultater frembragt af en reference eller sprbar standard. Tjek/kntrl: Den tilstand, hvr krrekte prcedurer følges, g kriterier verhldes (Cdex Alimentarius). Kdeks fr bedste praksis: Dkument, der identificerer principper fr fderstfhygiejne, sm er essentielle fr at sikre sikkerheden i fderstf til dyr g dermed sikkerheden i animalske prdukter bestemt til frtæring af mennesker. Frurenende stf: Ethvert bilgisk eller kemisk stf, fremmedlegeme eller andet, sm ikke bevidst er blevet tilsat til fødevarer eller fder, g sm kan kmprmittere fødevarens/fderstffets sikkerhed eller egnethed (Cdex Alimentarius g tilpasset). Kntaminering: Tilførsel eller tilstedeværelse af et frurenende stf i fødevare/fderstf eller fødevare-/fderstfmiljøet (Cdex Alimentarius g tilpasset). Kntrlfranstaltninger: Enhver handling g aktivitet, der kan benyttes til at frhindre eller afhjælpe en fødevare-/fderstfrelateret sikkerhedsrisik eller reducere den til et acceptabelt niveau (Cdex Alimentarius g tilpasset). Krrigerende tiltag: En handling, sm afhjælper årsagen til en påvist manglende verensstemmelse eller anden uønsket situatin (ISO 22000:2005). Krydskntaminering: Kntaminering af et materiale eller prdukt med et andet materiale eller prdukt. Kritisk kntrlpunkt (KKP): Et led, hvr der kan udføres kntrl, g sm er af afgørende betydning fr at frhindre eller afhjælpe en fødevare-/fderstfrelateret sikkerhedsrisik eller reducere den til et acceptabelt niveau (Cdex Alimentarius g tilpasset). 10

11 Kritisk grænse: Et kriterium, sm adskiller acceptable frhld fra uacceptable frhld (Cdex Alimentarius). Fderstfsikkerhed: Højt sikkerhedsniveau i frhld til, at fderstffet eller fdermaterialet hverken vil frårsage skade på husdyr, når det frarbejdes eller frtæres i henhld til den tiltænkte anvendelse, eller på slutfrbrugeren. I disse retningslinjer er det underfrstået, at sikkerhed har samme betydning m fderstfsikkerhed. Flwdiagram: En systematisk repræsentatin af den sekvens af led eller handlinger, der anvendes ved prduktin eller fremstilling af en fødevare eller et fderstf (Cdex Alimentarius g tilpasset). HACCP (Hazard Analysis and Critical Cntrl Pint): Et system, sm identificerer, vurderer g håndterer farer fr fødevaresikkerheden (Cdex Alimentarius g tilpasset). Fareanalyse: Den prces, hvr der indsamles g vurderes infrmatin m farer g de mstændigheder, der fører til tilstedeværelsen af disse, med henblik på at fastlægge, hvilke der har betydning fr fderstfsikkerheden g derfr skal mfattes af HACCP-planen (Cdex Alimentarius). Indgående materiale: En generel betegnelse, sm anvendes m råmateriale, der leveres i begyndelsen af prduktinskæden. Mellemprdukt: Ethvert materiale, sm er blevet frarbejdet af peratøren, men inden det endelige prdukt fremkmmer. Fremstilling/prduktin: Alle prcesser, der mfatter mdtagelse af materialer, frarbejdning, emballering, mpakning, mærkning, mmærkning, kvalitetskntrl, frigivelse, plagring g distributin af fdermaterialer g tilhørende kntrlfunktiner. Plan: Fr at etablere de målsætninger g prcesser, der er nødvendige fr at levere resultater, sm er i verensstemmelse med peratørens kvalitets- g sikkerhedsplitikker. Frudsætningsprgram: En eller flere specificerede prcedurer eller instruktiner, der er specifikke fr den pågældende drifts art g størrelse, sm frbedrer g/eller prethlder driftsbetingelserne fr at sikre en mere effektiv kntrl af fderstfsikkerhedsrisici, g/eller sm kntrllerer sandsynligheden fr tilførslen af fderstfsikkerhedsrisici til, g deres kntaminering eller frmering i, prduktet/prdukterne g disses frarbejdningsmiljø. Der kan anvendes alternative betegnelser fr FP'er (frudsætningsprgrammer). Fr eksempel betegnelserne gd fremstillingspraksis (GMP), gd landbrugspraksis (GAP) g gd hygiejnepraksis (GHP). (ISO 22000:2005 g tilpasset). Prcedure: En specificeret måde at udføre en aktivitet eller prces på (ISO 9000:2005). Kvalitet: I hvilken grad et sæt særlige egenskaber pfylder de pågældende krav (ISO 9000:2005). Råvare: Ethvert materiale, sm indføres i fdermaterialets fremstillingsprces. Optegnelse: Dkument, sm angiver de pnåede resultater eller fremlægger dkumentatin fr de udførte aktiviteter (ISO 9000:2005). Krav: Behv eller frventning, sm er angivet, underfrstået eller bligatrisk (ISO 9000:2005). 11

12 Ændring: Handling fretaget i frhld til et prdukt, der ikke verhlder kravene, fr at få det til at verhlde kravene (ISO 9000:2005). Sikkerhed: Se fderstfsikkerhed. Hldbarhed: En defineret tidsperide, hvr et prdukt fuldt ud er i verensstemmelse med sine specifikatiner, hvis det pbevares krrekt. Mærke/signatur: Bekræftelse i skriftlig eller elektrnisk frm fra en bemyndiget persn med kntrlleret adgang. Specifikatin: Dkument, der angiver krav (ISO 9000:2005). Validering: Indhentning af dkumentatin fr, at kntrlfranstaltningerne vil være effektive (ISO 22000:2005). Verificering: Bekræftelse ved tilvejebringelse af bjektiv dkumentatin fr, at de specificerede krav er blevet pfyldt (ISO 22000:2005). Skriftlige dkumenter: Dkumenter udskrevet på papir. Disse kan erstattes af elektrniske, ftgrafiske eller andre databehandlingssystemer, frudsat at dataene pbevares på passende vis under den frventede pbevaringstid (arkiv) g er umiddelbart tilgængelige i læselig frm. 12

13 3 KRAV TIL FORVALTNINGSSYSTEMET TIL FODERSTOFSIKKERHED Ethvert frvaltningssystem til fderstfsikkerhed, sm anvendes af peratøren, bør være baseret på følgende tre grundpiller: 1) Et frvaltningssystem baseret på en prcesbaseret tilgang g kundefkus. 2) Et frudsætningsprgram, der skal bidrage til at kntrllere sandsynligheden fr tilførsel af farer til fderstfprdukter via arbejdsmiljøet, fderstfprduktinsprcessen, input g indgående materialer, arbejdernes hygiejne g krydskntaminering mellem prdukter. Anvendelsen af disse gde fremstillingspraksisser skal mfatte de hygiejnekrav til fderstf, der er fastsat i EU-frrdningen (183/2005/EF) g tilhørende tekster. Frudsætningsprgrammet skal udarbejdes, implementeres g prethldes regelmæssigt i henhld til bedste hygiejnepraksis. 3) Et HACCP-system (Hazard Analysis Critical Cntrl Pints), sm effektivt prettes, implementeres, dkumenteres g prethldes. HACCP-systemet i fdermaterialeprduktinen bør tage højde fr de syv principper, der er fremsat i Cdex Alimentarius. Fareanalysen er en hjælp til at identificere alle relevante farer, hvraf ngle kan håndteres via frudsætningsprgrammet, mens andre kan kntrlleres via specifikke kritiske kntrlpunkter, sm er fastsat i HACCP-systemet. HACCP g frudsætningsprgrammet interagerer dynamisk. Grundpillerne herver kan kmbineres til et samlet frvaltningssystem, sm det kræves i henhld til ISO 22000:

14 4 FORVALTNINGSSYSTEM 4.1 Ledelsens ansvar Ledelsens engagement, ansvar g plitik Ledelsen (fra den øverste til den nederste ledelse) skal være engagerede i at implementere retningslinjerne med henblik på at bidrage til at sikre fderstfprdukternes sikkerhed. Ledelsen skal sikre, at der bliver defineret, dkumenteret g frmidlet ansvarsmråder g bemyndigede persner inden fr rganisatinen. Ledelsen skal: a) udarbejde en fderstfsikkerhedsplitik g pstille målsætninger samt frmidle plitikken til hele rganisatinen. b) sikre, at disse målsætninger g plitikker er i verensstemmelse med disse retningslinjer g administrative krav. c) definere g dkumentere mfanget af HACCP-systemet ved at identificere de prduktkategrier, prduktinssteder/prceslinjer g utsurcede aktiviteter, der er mfattet af systemet. De medarbejdere, der er udpeget af ledelsen, skal have ansvar fr g bemyndigelse til at: a) identificere g angive alle prblemer, der har at gøre med prduktsikkerhed g peratørens HACCP-system. b) iværksætte afhjælpende franstaltninger g kntrl af sådanne prblemer. c) iværksætte handlinger, sm frhindrer, at der frekmmer manglende verensstemmelse vedrørende prduktsikkerhed HACCP-teamleder: ansvar, bemyndigelse g kmmunikatin Ledelsen skal udpege en HACCP-teamleder, sm, desuagtet andre ansvarsmråder, skal rganisere et HACCP-teams arbejde g have ansvaret fr g bemyndigelse til at: a) sikre, at frvaltningssystemet bliver prettet, implementeret, prethldt g pdateret i henhld til disse retningslinjer. b) aflægge rapprter direkte til rganisatinens ledelse vedrørende frvaltningssystemets effektivitet g egnethed. c) arrangere relevant plæring g uddannelse af HACCP-teamets medlemmer. HACCP-teamlederen skal være en del af ledelsen eller have direkte adgang til ledelsen. 14

15 Ledelsen skal sørge fr fyldestgørende ressurcer til prettelse, implementering, prethldelse, pdatering g kntrl af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Der skal sikres fyldestgørende kmmunikatin, således at HACCP-teamet(s leder) bliver underrettet m ændringer i prdukter eller prcesser Ledelsesgennemgang Ledelsen skal dkumentere de verificeringstiltag, man har sat i værk fr at sikre, at frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed fungerer effektivt. De skal mfatte planlægning, implementering g vervågning af prcesser, sm demnstrerer prdukternes verensstemmelse med krav. Overvågningsprcesserne skal mfatte indsamling af målinger, analyser g data samt, hvis det er relevant, tiltag, sm frbedrer systemets effektivitet. En dkumenteret prcedure skal definere den eller de strukturer, der skal identificere g frvalte krrigerende tiltag, herunder: a) analyse af årsagen til den manglende verensstemmelse. b) definitin af det krrigerende tiltag. c) spring af iværksættelsen af tiltaget. d) verificering af tiltagets effektivitet, hvr det er relevant. Alle vennævnte led skal kunne demnstreres, fx i frm af ptegnelser eller mødereferater. En gang m året skal ledelsen gennemgå implementeringen, effektiviteten g gyldigheden af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed ved at evaluere: a) handlinger, der er iværksat sm følge af fregående ledelsesgennemgange. b) resultater af intern g ekstern revisin. c) resultater af HACCP-verifikatinen. d) klager g andre tilbagemeldinger fra kunder. e) implementering af mfattende krrigerende g frebyggende tiltag. f) ændringer, der kan påvirke gyldigheden af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Resultatet af gennemgangen skal mfatte: a) Knklusinerne vedrørende implementering, effektivitet g gyldighed af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. b) Handlinger g målsætninger, sm skal frbedre frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Rapprten m gennemgangen skal være umiddelbart tilgængelig. 15

16 4.2 Frvaltning af ressurcer Ressurcetildeling Ledelsen skal identificere g tilvejebringe de ressurcer, der er nødvendige fr, at fremstillingen, frarbejdningen g plagringen af prdukterne kan udføres på en effektiv g sikker måde. Fdermaterialevirksmheder skal have tilstrækkeligt mange medarbejdere med de færdigheder g kvalifikatiner, der er nødvendige fr, at de pågældende prdukter kan fremstilles på en sikker måde. Ledelsen skal tilvejebringe infrastruktur, arbejdsmiljøfaciliteter, prduktinsmråder g udstyr, sm er tilstrækkelige g passende udfrmet Menneskelige ressurcer Organisatinsplan Ledelsen skal udarbejde en rganisatinsplan. De ansvarsmråder, der vedrører fderstfsikkerhed, skal dkumenteres g hldes pdateret Kmpetence, bevidsthed g uddannelse Alle medarbejdere, der udfører aktiviteter, sm påvirker fderstfsikkerheden, skal være kmpetente g have den uddannelse, plæring g erfaring samt de færdigheder, der passer sig fr jbbeskrivelsen. Oplæringsprgrammer skal jævnligt gennemgås g pdateres i det mfang, det er nødvendigt. Ledelsen skal: a) identificere g klart definere de nødvendige færdigheder g kmpetencer fr medarbejdere, hvis aktiviteter ifølge deres jbbeskrivelse påvirker fderstfsikkerheden. 16 b) sørge fr den nødvendige uddannelse g/eller plæring i frhld til jbbeskrivelsen fr at sikre g prethlde, at disse nødvendige færdigheder er til stede. c) sikre, at medarbejdere, der har ansvar fr at vervåge fderstfsikkerhedsprcesser, er plært i krrekt vervågningsteknik g de handlinger, der skal udføres, når man mister kntrllen ver prcesserne. d) evaluere vennævnte aktiviteters effektivitet. e) sikre, at medarbejderne er bevidste m, at deres individuelle aktiviteter har relevans fr g spiller en vigtig rlle fr fderstfsikkerheden. f) sikre, at medarbejderne er bevidste m, at effektiv kmmunikatin er en nødvendighed. g) prethlde fyldestgørende ptegnelser ver uddannelse, plæring, færdigheder g erfaring fr alle medarbejdere, hvis arbejde påvirker fderstfsikkerheden.

17 Persnlig hygiejne Ledelsen skal: a) sikre, at medarbejdernes hygiejnefaciliteter er tydeligt g passende angivet, placeret g vedligehldt. b) sørge fr passende arbejdstøj, fx beskyttelsesdragter g sikkerhedsfdtøj, i det mfang, det er nødvendigt, g hlde det i hygiejnisk stand. c) pstille utvetydige regler m ryge- g spise-/drikkefrbud på anlægget. Sørg m nødvendigt fr separate faciliteter fr disse aktiviteter. d) sikre, at besøgende g leverandører respekterer hygiejnekravene, når de besøger/arbejder på anlægget Infrastruktur g arbejdsmiljø Ledelsen skal sørge fr de nødvendige ressurcer til etablering g prethldelse af den infrastruktur, der skal til fr at sikre verensstemmelse med kravene i frvaltningssystemet Grundlæggende krav Ledelsen skal sørge fr et passende arbejdsmiljø, sm er i tråd med lkale, natinale g eurpæiske frrdninger med henblik på, at prdukterne skal verhlde de gældende krav Krav til faciliteter, prduktinsmråder g udstyr Ledelsen skal sørge fr faciliteter g udstyr, der er indrettet, udfrmet, knstrueret g har en passende størrelse til, at man undgår kntaminering, krydskntaminering g generelle negative virkninger på fderstffets sikkerhed Faciliteter g prduktinsmråder Ledelsen skal sørge fr, at lfter, frsænkede lfter g andre verhængende dele af det faste inventar, hvr det er nødvendigt, er udfrmet, knstrueret g fuldført, så ansamling af snavs undgås, g dannelse af kndensvand, uønsket mikrganismevækst g afgivelse af partikler, der kan påvirke fderstffernes sikkerhed g kvalitet, begrænses. Hvis det er nødvendigt fr at hlde lkalerne fri fr vldsm damp g kndens, skal der sørges fr ventilatin med tilstrækkelig kapacitet. Vand, damp g luft, der anvendes ved fremstillingen af fderstffer, skal være af en passende kvalitet. Ledelsen skal sikre sig, at det vand eller den damp, der anvendes ved rengøring eller til prduktin af fdermaterialerne, er sikkert fr dyr. Ledelsen skal sikre, at det vand eller den damp, der anvendes, ikke udgør ngen fare fr dyrenes helbred. Der skal sørges fr tilstrækkelig belysning i alle faciliteter g prduktinsmråder. 17

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN 2. juli 2012 Den her beskrevne perspektivplan er resultatet af en løbende interaktin

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER

RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER INTET KØB ELLER NOGEN FORM FOR BETALING ER NØDVENDIG FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. ET KØB VIL IKKE ØGE CHANCEN FOR AT VINDE. UGYLDIGT, HVOR DET

Læs mere

Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction

Sundhedsregnskabet VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING. InterAction VIRKSOMHEDSSTATUS OG OPERATIONALISERING AF ØNSKET UDVIKLING InterActin Indhldsfrtegnelse. Indhldsfrtegnelse....2 Frrd....3 Frmål...4 Baggrund...5 Metde...6 Måling af sygefravær....7 Måling af psykscialt

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Grundbog i Offentlig Information

Grundbog i Offentlig Information Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g

Læs mere