Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler"

Transkript

1 Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010 Avenue de Tervueren 168(bte 12) Alle rettigheder frbehldt. B-1150 Bruxelles Tlf.: + 32 (0) Fax: + 32 (0) Website:

2 AFSNIT 1 INDLEDNING Disse eurpæiske retningslinjer fr praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler er i tråd med Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning, der fastsætter krav fr fderhygiejne (frrdning 183/2005/EF), særligt artikel 20 til 22, sm tilskynder til udarbejdelsen af retningslinjer fr gd praksis inden fr hygiejne g anvendelse af HACCP-principper. Målet med implementeringen af disse retningslinjer er at tilskynde til, at der indføres franstaltninger, der sikrer sikkerheden af fdermidler, at virksmheder drives i verensstemmelse med de eurpæiske krav til fderstfhygiejne g Cdex Alimentarius, samt at der pnås frbedret sprbarhed. Disse retningslinjer er udarbejdet inden fr rammerne af Eurpean Feed Ingredients Platfrm, EFIP (www.efip-ingredients.rg), i samråd med fderprducenternes eurpæiske brancherganisatin FEFAC (se Tillæg 1 fr nærmere detaljer). Disse retningslinjer er udarbejdet med henblik på at være sammenlignelige g/eller kmpatible med andre retningslinjer eller kdekser fr bedste praksis i tråd med EFIP Feed Ingredients standard fr sectr guides (benchmarkkdeks) 1. Hensigten med dette benchmarkkdeks er, at det skal fungere sm et transparent g bjektivt grundlag fr sammenligning g gensidig anerkendelse af systemer til sikring af fderstfsikkerhed. Husdyrbrug spiller en vigtig rlle fr landbruget i Det Eurpæiske Fællesskab. Deres levedygtighed afhænger af, at frbrugerne har tillid til sikkerheden af de animalske prdukter, der prduceres, g af tilgængeligheden af fder, der ikke påvirker dyrebehldningens sundhed negativt. Den Eurpæiske Unin har etableret en yderst håndfast lvgivning, der har sm mål at sikre sikkerheden gennem hele fderstfkæden. Denne lvgivning mfatter generelle principper fr de invlverede peratører g myndigheder, hygiejneregler fr peratørerne, sikkerhedsnrmer fr fderstfprdukterne g regler fr myndighedskntrl. Disse nye retsfrskrifter sikrer den nødvendige harmnisering af sikkerhedsregler fr fderstf på fællesskabsplan. De pstillede mål kan kun pfyldes, hvis de invlverede peratører engagerer sig helhjertet. Visse sammenslutninger kan gøre en frskel ved at støtte deres peratører i bestræbelserne på at nå disse mål. Det er et grundlæggende princip i fødevare-/fderstflvgivningen, at hver enkelt peratør i kæden selv skal tage ansvar fr at levere sikre prdukter. Lvgivningen freskriver de franstaltninger, sm peratøren skal implementere fr at pnå dette. Operatøren vil anvende disse generisk frmulerede regler, g derved tilpasser peratøren reglerne, således at de tjener fderstfsikkerheden ud fra et virksmhedsmæssigt synspunkt. Disse aktiviteter kan harmniseres på sektrniveau, g resultatet af dette bør være transparent fr alle partnere i kæden. Det grundlæggende princip i disse retningslinjer er derfr subsidiaritet i fødevare- g fderstfkædens sikkerhed g selvfrvaltet fderstfsikkerhed. Bestemmelserne i disse retningslinjer er udarbejdet i tråd med de gældende bestemmelser i vejledende dkumenter, der allerede er eller er i færd med at blive 1 Se 2

3 gjrt gældende i flere sektrer i den eurpæiske fderstfkæde. Disse retningslinjer er desuden udarbejdet i tråd med en række af de frskrifter, der fremgår af ISO 22000:2005. Disse retningslinjer har til frmål at sikre et beskyttelseniveau md fderstfrelaterede farer svarende til det, der er fastlagt i lvgivningen. Det faktum, at HACCP sm et frvaltningsredskab til kntrl af fødevaremæssige farer med str succes g i vid udstrækning er blevet implementeret i anlæg til frarbejdning af fødevarer, har understreget ptentialet i at benytte en lignende fremgangsmåde inden fr fderindustrien. Men HACCP-principperne er ikke tilstrækkelige i sig selv, g hvis frdelene ved en sådan fremgangsmåde skal kunne realiseres, skal de bakkes p af et frvaltningssystem, prcedurer fr sprbarhed (sm i frrdning 178/2002/EF) samt kmmunikatin mellem peratørerne i fderstfindustrien g i den pågældende sektr. En sådan fremgangsmåde kræver intern vervågning g kntrl af alle led inden fr prduktin g distributin af fderstf. Indhldet af disse retningslinjer er udarbejdet fr at fastsætte generelle krav g skal af peratørerne anvendes sm et referenceredskab til brug ved udviklingen af deres frvaltningssystem til fderstfsikkerhed. Disse retningslinjer vil peridisk blive gennemgået i tråd med fremspirende/ny relevant udvikling inden fr teknlgi, videnskab g lvgivning samt lvændringer i sektrerne. 3

4 INDHOLD 1 INDLEDNING 2 2 OMFANG, FORMÅL OG DEFINITIONER Omfang g frmål: Brug af disse retningslinjer Definitiner vedrørende disse retningslinjer Juridiske definitiner Øvrige definitiner 10 3 KRAV TIL FORVALTNINGSSYSTEMET TIL FODERSIKKERHED 13 4 FORVALTNINGSSYSTEM 4.1 Ledelsens ansvar Ledelsens engagement, ansvar g plitik HACCP-teamleder: ansvar, bemyndigelse g kmmunikatin Ledelsesgennemgang Frvaltning af ressurcer Ressurcetildeling Menneskelige ressurcer Organisatinsplan Kmpetence, bevidsthed g uddannelse Persnlig hygiejne Infrastruktur g arbejdsmiljø Grundlæggende krav Krav til faciliteter, prduktinsmråder g udstyr Faciliteter g prduktinsmråder Udstyr Kntrl af vervågnings- g måleudstyr Vedligehldelse Rengøring g hygiejne Skadedyrsbekæmpelse Affaldskntrl Obligatriske regler Generelt Krav til indgående materiale Håndtering af indgående materiale Frhldsregler til at frhindre krydskntaminering Ændringer Prduktin af fdermaterialer Færdigfrarbejdede fdermaterialer Oplagring Transprt 23 4

5 4.4 Frvaltningssystemets bestanddele Dkumentatinskrav Sprbarhed Inspektin, prøveudtagning g analyse Kntrl af prdukt, der ikke er i verensstemmelse med krav Krisehåndtering tilbagetrækning g tilbagekaldelse af sikkerhedsmæssige årsager Intern revisin Leverandør- g kunderelatin Leverandørrelatin Kunderelatin 29 5 Frudsætningsprgrammer Bygningens knstruktin g indretning Lkalitetens g arbejdsstedets indretning Offentlige værker Brtskaffelse af affald Udstyr, rengøring g vedligehldelse Håndtering af indgående materialer Frhldsregler til at frhindre kntaminering Rengøring g hygiejne Skadedyrsbekæmpelse Persnlig hygiejne Persnalefaciliteter Ændringer Prdukttilbagekaldelse Oplagring 30 6 HACCP-system Generel intrduktin Generelle krav HACCP-team g -teamleder Specifikatiner fr indgående materiale g færdige prdukter Prcesinfrmatin Fareanalyse Risikvurdering Fastsættelse af kritiske kntrlpunkter Kritiske grænser g vervågning Krrektin Validering af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed Verificering af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed 39 5

6 7 REFERENCEDOKUMENTER 40 8 SEKTORREFERENCEDOKUMENTER 41 TILLÆG 1: LISTE OVER KONSULTEREDE ORGANISATIONER 42 TILLÆG 2: LISTE OVER AKRONYMER OG FORKORTELSER 45 TILLÆG 3: SEKTORREFERENCEDOKUMENT VEDRØRENDE FORARBEJDNING AF STIVELSE TILLÆG 4: SEKTORREFERENCEDOKUMENT VEDRØRENDE FORARBEJDNING AF OLIE OG FORMALING AF OLIEFRØ 6

7 2 OMFANG, FORMÅL OG DEFINITIONER 2.1 Omfang g frmål: brug af denne vejledning Hensigten med disse eurpæiske retningslinjer er at sikre fderstfsikkerheden ved at: Minimere den risik, sm usikre fderstffer tilfører fderstfkæden. Gøre peratører i stand til at implementere målsætningerne i frrdningen m fderstfhygiejne (frrdning 183/2005/EF). Sørge fr franstaltninger, der skal sikre, at krav i andre relevante frrdninger m fderstfsikkerhed bliver pfyldt. Disse retningslinjer mhandler prduktinen af fderstf fra frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse lige fra mdtagelse af indgående materiale til verdragelse af ejerskab. Retningslinjerne mhandler ikke primærprduktin, prduktin af tilsætningsstffer eller handel med fdermaterialer. Disse retningslinjer er udarbejdet fr at pfylde fderprducenternes brancherganisatins berettigede frventning m at kunne arbejde med fderstfprducenter, der er engagerede i sikkerhed. Disse retningslinjer kan udelukkende pålægges peratører, sm er industrielle fderstfprducenter (herefter kaldet "peratør"). Det er et ffentligt tilgængeligt dkument, hvis indhld frivilligt kan følges af enhver prducent. Overhldelse af disse retningslinjer fritager ikke peratøren fr at pfylde de lvkrav eller administrative krav, der er gældende i hvert land, hvr denne peratør driver virksmhed. 7

8 2.2 Definitiner vedrørende disse retningslinjer Følgende definitiner anvendes i disse retningslinjer g de tilhørende bilag: Juridiske definitiner a) Ved anvendelsen af dette dkument gælder følgende definitiner: Parti: En identificerbar mængde fder, hvrm det er fastslået, at det har fælles karakteristika såsm prindelse, srt, emballagetype, emballeringsvirksmhed, afsender eller mærkning g, i tilfælde af en prduktinsprces, en prduktinsenhed fra ét anlæg, hvr der anvendes ensartede prduktinsparametre, eller et antal af sådanne enheder, når de er fremstillet frtløbende g plagres sammen (frrdning 767/2009/EF). Virksmhed: Enhver enhed af en fderstfvirksmhed (frrdning 183/2005/EF). Fder (eller fderstf): Alle stffer eller prdukter, herunder tilsætningsstffer, sm, uanset m de er ufrarbejdede eller helt eller delvis frarbejdede, er bestemt til at skulle frtæres af dyr (frrdning 178/2002/EF). Fdertilsætningsstffer: Stffer, mikrrganismer g præparater, der ikke er fdermidler g frblandinger, g sm med frsæt er tilsat fderstffer eller vand fr specielt at pfylde en eller flere af følgende funktiner: påvirke fderstffers egenskaber psitivt påvirke animalske prdukters egenskaber psitivt påvirke farven hs akvariefisk g stuefugle psitivt pfylde dyrs ernæringsbehv påvirke animalske prdukters egenskaber psitivt påvirke animalsk prduktin, ydelse g velfærd psitivt, især ved at påvirke tarmflraen eller frdøjeligheden af fderstffer, eller have cccidistatisk eller histmnstatisk virkning. (frrdning 1831/2003/EF g frrdning 183/2005/EF). Fderstfvirksmhed: Et ffentligt eller privat fretagende, sm med eller uden gevinst fr øje udfører en hvilken sm helst aktivitet, der indgår sm led i prduktin, fremstilling, tilvirkning, pbevaring, transprt eller distributin af fder, herunder enhver prducent, sm prducerer, tilvirker eller pbevarer fder til fdring af dyr på den pågældendes egen bedrift (frrdning 178/2002/EF g tilpasset). Se Prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled. Operatør af fderstfvirksmhed: Den fysiske eller juridiske persn, der er ansvarlig fr, at kravene i denne frrdning verhldes i den fderstfvirksmhed, sm er under vedkmmendes ledelse (frrdning 178/2002/EF g tilpasset). Se Fderstfvirksmhed. Fderstfhygiejne: Franstaltninger g betingelser, der er nødvendige fr at bekæmpe farer g sikre, at et fderstf er egnet til fder, hvis det anvendes sm tilsigtet (frrdning 183/2005/EF). 8

9 Fdermidler: Frskellige vegetabilske eller animalske prdukter i naturlig tilstand, friske eller knserverede, g derivater af disse efter industriel frarbejdning samt rganiske eller urganiske stffer, sm kan indehlde fdertilsætningsstffer, hvis primære frmål er at pfylde dyrenes ernæringsmæssige behv, g sm er bestemt til fdring af dyr, i enten ufrandret eller frarbejdet stand, til fremstilling af fderblandinger eller sm bærestf i frblandinger (frrdning 767/2009/EF). Første markedsføring: Den første markedsføring af et fdermateriale i den Eurpæiske Unin efter fremstilling eller imprt af et fdermateriale (frrdning 1831/2003/EF g tilpasset). Fødevarer (eller levnedsmidler): Alle stffer eller prdukter, sm, uanset m de er ufrarbejdede eller helt eller delvis frarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker. Fødevarer mfatter drikkevarer, tyggegummi g ethvert stf, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i frbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling. Fødevarer inkluderer ikke: fder; levende dyr, medmindre de er frberedt til markedsføring med henblik på anvendelse sm menneskeføde; planter, inden de høstes; lægemidler; ksmetik; tbak g tbaksvarer; narktiske eller psyktrpiske stffer; restkncentratiner g frurenende stffer (frrdning 178/2002/EF). Fare: Bilgisk, kemisk eller fysisk agens i fderstfkæden, sm ptentielt kan have en sundhedsskadelig virkning (frrdning 178/2002/EF). Mærkning: Betegnelse af fder med angivelser, plysninger, varemærker, handelsbetegnelser, billeder eller symbler på ethvert medium, der henviser til eller ledsager fderet, såsm emballage, behldere, skilte, etiketter, dkumenter, halsetiketter eller internetsider, herunder til reklamefrmål (frrdning 767/2009/EF). Operatør: Se peratør af fderstfvirksmhed. Markedsføring: Besiddelse af fødevarer eller fder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden verdragelse, sm finder sted md eller uden vederlag, herunder selve salget g distributinen g andre frmer fr verdragelse (frrdning 178/2002/EF). Hjælpestffer: Ethvert stf, der ikke i sig selv indtages sm et fderstf, g sm bevidst anvendes i frarbejdningen af levnedsmidler eller fdermaterialer fr at pfylde teknlgiske frmål under tilberedning eller frarbejdning, g sm kan resultere i en utilsigtet m end teknlgisk uundgåelig tilstedeværelse af restkncentrater af disse stffer eller derivater deraf i det færdige prdukt, frudsat at disse restkncentratiner ikke har ngen skadelig virkning på dyrenes sundhed, menneskets sundhed eller miljøet g ikke har ngen teknlgisk virkning på det færdige fder (frrdning 1831/2003/EF). Risik: En funktin af sandsynligheden fr, at en fare har en negativ indvirkning på sundheden, sammenhldt med, hvr alvrlig denne indvirkning er (frrdning 178/2002/EF). Risikvurdering: En videnskabeligt baseret prces bestående af fire led: knstatering af faren, karakterisering af faren, vurdering af ekspneringen g karakterisering af risiken (frrdning 178/2002/EF). 9

10 Prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled: Alle led, herunder imprt, fra g med den primære prduktin af fødevarer g til g med plagring, transprt, salg eller levering til den endelige frbruger g, i det mfang det er relevant, imprt, prduktin, frarbejdning, pbevaring, transprt, distributin, salg g levering af fder (frrdning 178/2002/EF). Sprbarhed: Muligheden fr at kunne spre g følge en fødevare, et fder, et dyr, der anvendes i fødevareprduktinen, eller et stf, der er bestemt til, eller sm kan frventes at blive tilsat en fødevare eller et fder, gennem alle prduktins-, frarbejdnings- g distributinsled (frrdning 178/2002/EF). Uønskede stffer: Ethvert stf eller prdukt, brtset fra patgener, der frekmmer i g/eller på prdukter bestemt til fder, g sm udgør en ptentiel fare fr dyrs g menneskers sundhed eller fr miljøet, eller sm kan påvirke den animalske prduktin ugunstigt (direktiv 2002/32/EF). b) I dette dkument betyder termerne m nødvendigt, hvr det er relevant, fyldestgørende g tilstrækkeligt henhldsvis m nødvendigt, hvr det er relevant, fyldestgørende eller tilstrækkeligt med henblik på at pfylde målene i disse retningslinjer (frrdning 852/2004/EF g tilpasset) Øvrige definitiner Ved anvendelsen af dette dkument gælder følgende definitiner: Kalibrering: Påvisningen af, at et givent instrument eller apparat ver et passende antal målinger frembringer resultater inden fr specificerede grænser ved sammenligning med resultater frembragt af en reference eller sprbar standard. Tjek/kntrl: Den tilstand, hvr krrekte prcedurer følges, g kriterier verhldes (Cdex Alimentarius). Kdeks fr bedste praksis: Dkument, der identificerer principper fr fderstfhygiejne, sm er essentielle fr at sikre sikkerheden i fderstf til dyr g dermed sikkerheden i animalske prdukter bestemt til frtæring af mennesker. Frurenende stf: Ethvert bilgisk eller kemisk stf, fremmedlegeme eller andet, sm ikke bevidst er blevet tilsat til fødevarer eller fder, g sm kan kmprmittere fødevarens/fderstffets sikkerhed eller egnethed (Cdex Alimentarius g tilpasset). Kntaminering: Tilførsel eller tilstedeværelse af et frurenende stf i fødevare/fderstf eller fødevare-/fderstfmiljøet (Cdex Alimentarius g tilpasset). Kntrlfranstaltninger: Enhver handling g aktivitet, der kan benyttes til at frhindre eller afhjælpe en fødevare-/fderstfrelateret sikkerhedsrisik eller reducere den til et acceptabelt niveau (Cdex Alimentarius g tilpasset). Krrigerende tiltag: En handling, sm afhjælper årsagen til en påvist manglende verensstemmelse eller anden uønsket situatin (ISO 22000:2005). Krydskntaminering: Kntaminering af et materiale eller prdukt med et andet materiale eller prdukt. Kritisk kntrlpunkt (KKP): Et led, hvr der kan udføres kntrl, g sm er af afgørende betydning fr at frhindre eller afhjælpe en fødevare-/fderstfrelateret sikkerhedsrisik eller reducere den til et acceptabelt niveau (Cdex Alimentarius g tilpasset). 10

11 Kritisk grænse: Et kriterium, sm adskiller acceptable frhld fra uacceptable frhld (Cdex Alimentarius). Fderstfsikkerhed: Højt sikkerhedsniveau i frhld til, at fderstffet eller fdermaterialet hverken vil frårsage skade på husdyr, når det frarbejdes eller frtæres i henhld til den tiltænkte anvendelse, eller på slutfrbrugeren. I disse retningslinjer er det underfrstået, at sikkerhed har samme betydning m fderstfsikkerhed. Flwdiagram: En systematisk repræsentatin af den sekvens af led eller handlinger, der anvendes ved prduktin eller fremstilling af en fødevare eller et fderstf (Cdex Alimentarius g tilpasset). HACCP (Hazard Analysis and Critical Cntrl Pint): Et system, sm identificerer, vurderer g håndterer farer fr fødevaresikkerheden (Cdex Alimentarius g tilpasset). Fareanalyse: Den prces, hvr der indsamles g vurderes infrmatin m farer g de mstændigheder, der fører til tilstedeværelsen af disse, med henblik på at fastlægge, hvilke der har betydning fr fderstfsikkerheden g derfr skal mfattes af HACCP-planen (Cdex Alimentarius). Indgående materiale: En generel betegnelse, sm anvendes m råmateriale, der leveres i begyndelsen af prduktinskæden. Mellemprdukt: Ethvert materiale, sm er blevet frarbejdet af peratøren, men inden det endelige prdukt fremkmmer. Fremstilling/prduktin: Alle prcesser, der mfatter mdtagelse af materialer, frarbejdning, emballering, mpakning, mærkning, mmærkning, kvalitetskntrl, frigivelse, plagring g distributin af fdermaterialer g tilhørende kntrlfunktiner. Plan: Fr at etablere de målsætninger g prcesser, der er nødvendige fr at levere resultater, sm er i verensstemmelse med peratørens kvalitets- g sikkerhedsplitikker. Frudsætningsprgram: En eller flere specificerede prcedurer eller instruktiner, der er specifikke fr den pågældende drifts art g størrelse, sm frbedrer g/eller prethlder driftsbetingelserne fr at sikre en mere effektiv kntrl af fderstfsikkerhedsrisici, g/eller sm kntrllerer sandsynligheden fr tilførslen af fderstfsikkerhedsrisici til, g deres kntaminering eller frmering i, prduktet/prdukterne g disses frarbejdningsmiljø. Der kan anvendes alternative betegnelser fr FP'er (frudsætningsprgrammer). Fr eksempel betegnelserne gd fremstillingspraksis (GMP), gd landbrugspraksis (GAP) g gd hygiejnepraksis (GHP). (ISO 22000:2005 g tilpasset). Prcedure: En specificeret måde at udføre en aktivitet eller prces på (ISO 9000:2005). Kvalitet: I hvilken grad et sæt særlige egenskaber pfylder de pågældende krav (ISO 9000:2005). Råvare: Ethvert materiale, sm indføres i fdermaterialets fremstillingsprces. Optegnelse: Dkument, sm angiver de pnåede resultater eller fremlægger dkumentatin fr de udførte aktiviteter (ISO 9000:2005). Krav: Behv eller frventning, sm er angivet, underfrstået eller bligatrisk (ISO 9000:2005). 11

12 Ændring: Handling fretaget i frhld til et prdukt, der ikke verhlder kravene, fr at få det til at verhlde kravene (ISO 9000:2005). Sikkerhed: Se fderstfsikkerhed. Hldbarhed: En defineret tidsperide, hvr et prdukt fuldt ud er i verensstemmelse med sine specifikatiner, hvis det pbevares krrekt. Mærke/signatur: Bekræftelse i skriftlig eller elektrnisk frm fra en bemyndiget persn med kntrlleret adgang. Specifikatin: Dkument, der angiver krav (ISO 9000:2005). Validering: Indhentning af dkumentatin fr, at kntrlfranstaltningerne vil være effektive (ISO 22000:2005). Verificering: Bekræftelse ved tilvejebringelse af bjektiv dkumentatin fr, at de specificerede krav er blevet pfyldt (ISO 22000:2005). Skriftlige dkumenter: Dkumenter udskrevet på papir. Disse kan erstattes af elektrniske, ftgrafiske eller andre databehandlingssystemer, frudsat at dataene pbevares på passende vis under den frventede pbevaringstid (arkiv) g er umiddelbart tilgængelige i læselig frm. 12

13 3 KRAV TIL FORVALTNINGSSYSTEMET TIL FODERSTOFSIKKERHED Ethvert frvaltningssystem til fderstfsikkerhed, sm anvendes af peratøren, bør være baseret på følgende tre grundpiller: 1) Et frvaltningssystem baseret på en prcesbaseret tilgang g kundefkus. 2) Et frudsætningsprgram, der skal bidrage til at kntrllere sandsynligheden fr tilførsel af farer til fderstfprdukter via arbejdsmiljøet, fderstfprduktinsprcessen, input g indgående materialer, arbejdernes hygiejne g krydskntaminering mellem prdukter. Anvendelsen af disse gde fremstillingspraksisser skal mfatte de hygiejnekrav til fderstf, der er fastsat i EU-frrdningen (183/2005/EF) g tilhørende tekster. Frudsætningsprgrammet skal udarbejdes, implementeres g prethldes regelmæssigt i henhld til bedste hygiejnepraksis. 3) Et HACCP-system (Hazard Analysis Critical Cntrl Pints), sm effektivt prettes, implementeres, dkumenteres g prethldes. HACCP-systemet i fdermaterialeprduktinen bør tage højde fr de syv principper, der er fremsat i Cdex Alimentarius. Fareanalysen er en hjælp til at identificere alle relevante farer, hvraf ngle kan håndteres via frudsætningsprgrammet, mens andre kan kntrlleres via specifikke kritiske kntrlpunkter, sm er fastsat i HACCP-systemet. HACCP g frudsætningsprgrammet interagerer dynamisk. Grundpillerne herver kan kmbineres til et samlet frvaltningssystem, sm det kræves i henhld til ISO 22000:

14 4 FORVALTNINGSSYSTEM 4.1 Ledelsens ansvar Ledelsens engagement, ansvar g plitik Ledelsen (fra den øverste til den nederste ledelse) skal være engagerede i at implementere retningslinjerne med henblik på at bidrage til at sikre fderstfprdukternes sikkerhed. Ledelsen skal sikre, at der bliver defineret, dkumenteret g frmidlet ansvarsmråder g bemyndigede persner inden fr rganisatinen. Ledelsen skal: a) udarbejde en fderstfsikkerhedsplitik g pstille målsætninger samt frmidle plitikken til hele rganisatinen. b) sikre, at disse målsætninger g plitikker er i verensstemmelse med disse retningslinjer g administrative krav. c) definere g dkumentere mfanget af HACCP-systemet ved at identificere de prduktkategrier, prduktinssteder/prceslinjer g utsurcede aktiviteter, der er mfattet af systemet. De medarbejdere, der er udpeget af ledelsen, skal have ansvar fr g bemyndigelse til at: a) identificere g angive alle prblemer, der har at gøre med prduktsikkerhed g peratørens HACCP-system. b) iværksætte afhjælpende franstaltninger g kntrl af sådanne prblemer. c) iværksætte handlinger, sm frhindrer, at der frekmmer manglende verensstemmelse vedrørende prduktsikkerhed HACCP-teamleder: ansvar, bemyndigelse g kmmunikatin Ledelsen skal udpege en HACCP-teamleder, sm, desuagtet andre ansvarsmråder, skal rganisere et HACCP-teams arbejde g have ansvaret fr g bemyndigelse til at: a) sikre, at frvaltningssystemet bliver prettet, implementeret, prethldt g pdateret i henhld til disse retningslinjer. b) aflægge rapprter direkte til rganisatinens ledelse vedrørende frvaltningssystemets effektivitet g egnethed. c) arrangere relevant plæring g uddannelse af HACCP-teamets medlemmer. HACCP-teamlederen skal være en del af ledelsen eller have direkte adgang til ledelsen. 14

15 Ledelsen skal sørge fr fyldestgørende ressurcer til prettelse, implementering, prethldelse, pdatering g kntrl af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Der skal sikres fyldestgørende kmmunikatin, således at HACCP-teamet(s leder) bliver underrettet m ændringer i prdukter eller prcesser Ledelsesgennemgang Ledelsen skal dkumentere de verificeringstiltag, man har sat i værk fr at sikre, at frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed fungerer effektivt. De skal mfatte planlægning, implementering g vervågning af prcesser, sm demnstrerer prdukternes verensstemmelse med krav. Overvågningsprcesserne skal mfatte indsamling af målinger, analyser g data samt, hvis det er relevant, tiltag, sm frbedrer systemets effektivitet. En dkumenteret prcedure skal definere den eller de strukturer, der skal identificere g frvalte krrigerende tiltag, herunder: a) analyse af årsagen til den manglende verensstemmelse. b) definitin af det krrigerende tiltag. c) spring af iværksættelsen af tiltaget. d) verificering af tiltagets effektivitet, hvr det er relevant. Alle vennævnte led skal kunne demnstreres, fx i frm af ptegnelser eller mødereferater. En gang m året skal ledelsen gennemgå implementeringen, effektiviteten g gyldigheden af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed ved at evaluere: a) handlinger, der er iværksat sm følge af fregående ledelsesgennemgange. b) resultater af intern g ekstern revisin. c) resultater af HACCP-verifikatinen. d) klager g andre tilbagemeldinger fra kunder. e) implementering af mfattende krrigerende g frebyggende tiltag. f) ændringer, der kan påvirke gyldigheden af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Resultatet af gennemgangen skal mfatte: a) Knklusinerne vedrørende implementering, effektivitet g gyldighed af frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. b) Handlinger g målsætninger, sm skal frbedre frvaltningssystemet til fderstfsikkerhed. Rapprten m gennemgangen skal være umiddelbart tilgængelig. 15

16 4.2 Frvaltning af ressurcer Ressurcetildeling Ledelsen skal identificere g tilvejebringe de ressurcer, der er nødvendige fr, at fremstillingen, frarbejdningen g plagringen af prdukterne kan udføres på en effektiv g sikker måde. Fdermaterialevirksmheder skal have tilstrækkeligt mange medarbejdere med de færdigheder g kvalifikatiner, der er nødvendige fr, at de pågældende prdukter kan fremstilles på en sikker måde. Ledelsen skal tilvejebringe infrastruktur, arbejdsmiljøfaciliteter, prduktinsmråder g udstyr, sm er tilstrækkelige g passende udfrmet Menneskelige ressurcer Organisatinsplan Ledelsen skal udarbejde en rganisatinsplan. De ansvarsmråder, der vedrører fderstfsikkerhed, skal dkumenteres g hldes pdateret Kmpetence, bevidsthed g uddannelse Alle medarbejdere, der udfører aktiviteter, sm påvirker fderstfsikkerheden, skal være kmpetente g have den uddannelse, plæring g erfaring samt de færdigheder, der passer sig fr jbbeskrivelsen. Oplæringsprgrammer skal jævnligt gennemgås g pdateres i det mfang, det er nødvendigt. Ledelsen skal: a) identificere g klart definere de nødvendige færdigheder g kmpetencer fr medarbejdere, hvis aktiviteter ifølge deres jbbeskrivelse påvirker fderstfsikkerheden. 16 b) sørge fr den nødvendige uddannelse g/eller plæring i frhld til jbbeskrivelsen fr at sikre g prethlde, at disse nødvendige færdigheder er til stede. c) sikre, at medarbejdere, der har ansvar fr at vervåge fderstfsikkerhedsprcesser, er plært i krrekt vervågningsteknik g de handlinger, der skal udføres, når man mister kntrllen ver prcesserne. d) evaluere vennævnte aktiviteters effektivitet. e) sikre, at medarbejderne er bevidste m, at deres individuelle aktiviteter har relevans fr g spiller en vigtig rlle fr fderstfsikkerheden. f) sikre, at medarbejderne er bevidste m, at effektiv kmmunikatin er en nødvendighed. g) prethlde fyldestgørende ptegnelser ver uddannelse, plæring, færdigheder g erfaring fr alle medarbejdere, hvis arbejde påvirker fderstfsikkerheden.

17 Persnlig hygiejne Ledelsen skal: a) sikre, at medarbejdernes hygiejnefaciliteter er tydeligt g passende angivet, placeret g vedligehldt. b) sørge fr passende arbejdstøj, fx beskyttelsesdragter g sikkerhedsfdtøj, i det mfang, det er nødvendigt, g hlde det i hygiejnisk stand. c) pstille utvetydige regler m ryge- g spise-/drikkefrbud på anlægget. Sørg m nødvendigt fr separate faciliteter fr disse aktiviteter. d) sikre, at besøgende g leverandører respekterer hygiejnekravene, når de besøger/arbejder på anlægget Infrastruktur g arbejdsmiljø Ledelsen skal sørge fr de nødvendige ressurcer til etablering g prethldelse af den infrastruktur, der skal til fr at sikre verensstemmelse med kravene i frvaltningssystemet Grundlæggende krav Ledelsen skal sørge fr et passende arbejdsmiljø, sm er i tråd med lkale, natinale g eurpæiske frrdninger med henblik på, at prdukterne skal verhlde de gældende krav Krav til faciliteter, prduktinsmråder g udstyr Ledelsen skal sørge fr faciliteter g udstyr, der er indrettet, udfrmet, knstrueret g har en passende størrelse til, at man undgår kntaminering, krydskntaminering g generelle negative virkninger på fderstffets sikkerhed Faciliteter g prduktinsmråder Ledelsen skal sørge fr, at lfter, frsænkede lfter g andre verhængende dele af det faste inventar, hvr det er nødvendigt, er udfrmet, knstrueret g fuldført, så ansamling af snavs undgås, g dannelse af kndensvand, uønsket mikrganismevækst g afgivelse af partikler, der kan påvirke fderstffernes sikkerhed g kvalitet, begrænses. Hvis det er nødvendigt fr at hlde lkalerne fri fr vldsm damp g kndens, skal der sørges fr ventilatin med tilstrækkelig kapacitet. Vand, damp g luft, der anvendes ved fremstillingen af fderstffer, skal være af en passende kvalitet. Ledelsen skal sikre sig, at det vand eller den damp, der anvendes ved rengøring eller til prduktin af fdermaterialerne, er sikkert fr dyr. Ledelsen skal sikre, at det vand eller den damp, der anvendes, ikke udgør ngen fare fr dyrenes helbred. Der skal sørges fr tilstrækkelig belysning i alle faciliteter g prduktinsmråder. 17

18 Afløbsfaciliteterne skal være tilstrækkelige til deres tiltænkte frmål; de skal være udfrmet g knstrueret til at frhindre risiken fr kntaminering Udstyr Ledelsen skal sørge fr prduktinsudstyr, der er placeret, udfrmet, knstrueret g vedligehldt, så det er egnet til fremstilling af sikre fdermaterialer. Hvr det er relevant, skal udstyr være placeret med afstand til vægge fr at gøre det nemt at gøre rent g frhindre angreb af skadedyr Kntrl af vervågnings- g måleudstyr Ledelsen skal sikre, at der kan udføres vervågning g målinger på en måde, der er i verensstemmelse med de dkumenterede prcedurer. I de tilfælde, hvr det er nødvendigt at sikre gyldige resultater, skal måleudstyret: a) inden fr specificerede intervaller eller inden brug kalibreres eller verificeres i frhld til målestandarder, der kan spres tilbage til internatinale eller natinale målestandarder. I de tilfælde, hvr der ikke eksisterer ngen standarder, skal grundlaget fr kalibrering eller verificering angives. b) justeres eller genjusteres efter behv. c) identificeres, således at kalibreringsstatus kan fastslås. d) m muligt sikres imd justeringer, sm vil gøre målingsresultatet ugyldigt. e) beskyttes md skader g frringelse ved håndtering, vedligehldelse g pbevaring. Derudver skal ledelsen vurdere g angive gyldigheden af de fregående måleresultater, når det påvises, at udstyret ikke pfylder de gældende krav. Ledelsen skal iværksætte de nødvendige tiltag. Der skal føres ptegnelser ver resultaterne af kalibrering g verificering Vedligehldelse Operatøren skal sørge fr den vedligehldelse, der er planlagt fr fabrikken. Der skal freligge et vedligehldelsesprgram fr anlægget. Der skal føres ptegnelser ver det udførte arbejde. De anvendte smøremidler skal være fødevaregdkendte, hvr det er relevant. 18

19 4.2.6 Rengøring g hygiejne Ledelsen skal prette g dkumentere et rengøringsprgram. Prgrammets effektivitet skal dkumenteres. Det skal sikres, at alle indendørs g udendørs arealer, bygninger, faciliteter g udstyr hldes rene g i gd stand, således at de fungerer efter hensigten g fr at frhindre kntaminering. Udstyret skal være udfrmet således, at manuel rengøring eller CIP-rengøring kan udføres uden prblemer. Behldere g udstyr, der anvendes til transprt, pbevaring, verførsel, håndtering g vejning af fdermaterialer, skal hldes rent. Der skal implementeres et skema ver rengøringsmetde, anvendte rengøringsmidler g hyppighed, sm inkluderer ansvarsfrhld fr pgaverne. Rengøringsmidlerne skal anvendes g pbevares i henhld til prducentens anvisning(er), være tydeligt mærket, pbevares adskilt fra indgående materialer g færdige prdukter g anvendes krrekt fr at undgå kntaminering af indgående materialer g færdige prdukter Skadedyrsbekæmpelse Ledelsen skal udarbejde en skriftlig plan fr skadedyrsbekæmpelse inklusive en beskrivelse af peridiske inspektiner. Planens effektivitet skal dkumenteres. Der skal implementeres et skema ver de mråder, faciliteter g det udstyr, der skal inspiceres, herunder gså hyppighed samt plysninger m de pesticider, desinficerende midler g fælder, der anvendes, samt ansvarsfrdeling af pgaverne. De anvendte pesticider, desinficerende midler g fælder skal være egnede g verhlde de lkale frrdninger fr det pågældende frmål, anvendes g pbevares i henhld til prducentens anvisning, være tydeligt mærket g pbevares adskilt fra indgående materialer g færdige prdukter g anvendes krrekt fr at undgå kntaminering af indgående materialer g færdige prdukter. Fældernes g lkkedåsernes placering skal krtlægges. HACCP-planen skal tage risiken fr kntaminering på grund af skadedyrsangreb eller brug af pesticider i betragtning. Spild g støv skal hldes under kntrl fr at frebygge indtrængen af skadedyr. Resultaterne af skadedyrsbekæmpelsen indgår i den årlige ledelsesgennemgang. Når der er fare fr kntaminering i frm af skadedyr, skal vinduer, lftsventiler g ventilatin med åbning md det fri sikres md insekter. Døre, der åbner md det fri, skal være lukket eller afskærmet, når de ikke er i brug. 19

20 4.2.8 Affaldskntrl Operatøren skal kntrllere affald g materialer, der indehlder skadelige niveauer af frurenende stffer eller andre farlige stffer. Disse skal brtskaffes på en passende måde, så man undgår kntaminering af fdermaterialerne. Hvr det er nødvendigt fr at undgå sådanne farer: a) Brtskaf på en måde, så kntaminering frhindres. b) Opbevar affald i lukkede eller tildækkede behldere på udpegede affaldsindsamlingspladser. d) Affaldsbehldere skal være tydeligt mærkede. e) Affald skal brtskaffes i henhld til lkale frrdninger g på en måde, sm sikrer, at udstyr g fdermaterialernes sikkerhed ikke påvirkes. 20

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073.

Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073. Autklaverbare, stive, medicinske endskper g endskpiske instrumenter Brugsanvisning g behandlingsinstruktiner A. BESKRIVELSE AF UDSTYRET DFU-0073 Revisin 5 Dette endskp består af en kularlinse, en frbindelse

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektin af ksmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-17/2 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fa 7222 7448 E-pst midt@sst.dk Læge: Klinik: B Jønssn Danske Privathspitaler

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313

Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dato 070313 LandbNrd Bilag 1 Ansøgningsnr. 48179 Dat 070313 Oplysninger m ejendmmen Åstrupvej 42 Krt beskrivelse Ansøger søger m en udvidelse af kvægprduktinen på ejendmmen fra 292,25 DE til 509,42 DE. Udvidelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi P6_TA(2009)0040 Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn g børneprngrafi Eurpa-Parlamentets henstilling af 3. februar 2009 til Rådet m bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn g børneprngrafi (2008/2144(INI))

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere