Sæt vækst i Produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt vækst i Produktion"

Transkript

1 Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej, der leder til arbejdspladser, vækst og velfærd. Derfor skal vi have sat rammevilkårene for en konkurrencedygtig produktion øverst på den erhvervspolitiske dagsorden. CO-industri og DI har udpeget 10 konkrete indsatsområder, der tilsammen vil kunne bringe dansk produktion fremad. DI CO-industri 1787 København V Vester Søgade 12, København V di.dk co-industri.dk

2 Danmark står ved en skillevej Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? Det er det grundlæggende valg, som det danske samfund og de danske politikere står over for i disse år. For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge det spor, der leder til arbejdspladser, vækst og velfærd. Det kræver, at Danmark formår at fastholde og udvikle alle dele af erhvervslivet. Det gælder i høj grad også fremstillingsindustrien. Danske virksomheders produktion af varer og tjenesteydelser er afgørende for det danske velstandsniveau. Hvis ikke vi er i stand til at skabe gode arbejdspladser, der producerer attraktive og konkurrencedygtige produkter, så forsvinder grundlaget for det, der er og bør være et dansk kendetegn: Høj vækst og velstand. Derfor skal vi have sat rammevilkårene for en konkurrencedygtig produktion øverst på den erhvervspolitiske dagsorden. Gode rammevilkår for produktion i Danmark kræver en sund samfundsøkonomi med en aktiv arbejdsmarkedspolitik, kvalitetsuddannelse til flere, mere målrettet forskning og innovation, samt en velfungerende infrastruktur. Opgaven er den samme uanset hvilke farve regeringen har. Og opgaven kræver fremsynede politikere med modet til at prioritere de knappe ressourcer og investere i konkurrencedygtige vilkår for danske virksomheder. Danmark og danskerne fortjener en stærk økonomi og gode arbejdspladser. Det kan vi få, hvis vi vælger produktionsvejen. Sæt vækst i produktion. August 2011 Thorkild E. Jensen Formand, CO-industri Karsten Dybvad Adm. direktør, DI

3 Indhold Produktion er afgørende for velstands niveauet 4 Faldende beskæftigelse i fremstillingsindustrien 7 Fremstillingsindustrien fylder meget i yderområderne 8 Stigende produktion og værdiskabelse 10 Produktivitetsudviklingen er højest inden for fremstilling 12 Fremstillingsindustrien står for halvdelen af eksporten 14 Globaliseringens muligheder og udfordringer for dansk økonomi 18 Produktion og viden går hånd i hånd indsats områder, der forbedrer industriens vilkår i Danmark 24 Folkeskoleelevernes kompetencer skal styrkes 25 Styrkelse af erhvervsuddannelserne 26 Flere med en videregående uddannelse 28 Tiltrækning af udenlandske specialister 31 Mere forskning i produktionsteknologi 32 Øget vidensspredning 33 Konkurrencedygtig afgiftsstruktur 34 Færre administrative byrder 36 Infrastrukturen skal understøtte produktionen 38 Eksporten skal styrkes

4 Produktion er afgørende for velstandsniveauet Fremstillingsindustrien har over mange årtier været afgørende for væksten i dansk økonomi. I fremstillingsindustrien er der blevet skabt konkurrencedygtige produkter, gode arbejdspladser og store eksportindtægter. Dermed har branchen været en vigtig forudsætning for dansk velstand og velfærd. I dag står fremstillingsindustrien over for nye og store udfordringer. Skal den historiske betydning og succes bæres med ind i fremtiden, er det ikke nok at gøre tingene, som vi plejer. Der skal tænkes nyt, investeres og reformeres, hvis Danmark fortsat skal være et land med en stærk fremstillingsindustri. Danmark er i dag et videnssamfund med stærke fremstillingsvirksomheder, der formår at udvikle nye produkter på baggrund af den nyeste viden. Konkurrencedygtige produkter, der kan sælges over hele verden, skal også fremadrettet sikre Danmark gode arbejdspladser og solide eksportindægter. Vidste du at: > > Hver anden eksportkrone, der tjenes hjem til Danmark, kommer fra fremstillingsindustrien. > > Over 40 pct. af al produktion i Danmark skyldes eksport. Det er en fordobling set over de seneste 40 år. > > Der har været konstant stigende produktion og værdiskabelse i fremstillingsindustrien, når man ser bort fra kriseårene. > > 100 beskæftigede i fremstillingsindustrien skaber 35 arbejdspladser i andre brancher. > > Fremstillingsindustrien er en af de brancher med højest produktivitetsudvikling i Danmark. > > Fremstillingsindustrien bidrager med halvdelen af alle private forsknings kroner brugt i Danmark. > > Den højeste andel af industriarbejdspladser findes i udkantsdanmark. 4 5

5 Faldende beskæftigelse i fremstillingsindustrien Siden 1960 erne er antallet af beskæftigede i fremstillingsindustrien næsten blevet halveret. I midten af 1960 erne var der beskæftigede i den danske fremstillingsindustri. Nu er beskæftigelsen reduceret til ca , og udgør knap 12 pct. af den samlede beskæftigelse og 17 pct. af den private beskæftigelse. Siden årtusindeskiftet er beskæftigelsen i fremstillingsindustrien faldet med næsten Det svarer til, at hvert fjerde job i fremstillingsindustrien er forsvundet over de seneste 10 år. I samme periode er den samlede beskæftigelse i alle erhverv steget med knap personer. Færre beskæftigede i fremstillingsindustrien Industribeskæftigelse Samlet beskæftigelse personer personer < Industribeskæftigelse Samlet beskæftigelse > Kilde: Danmarks Statistik 6 7

6 Fremstillingsindustrien fylder meget i yderområderne De mange nedlagte industriarbejdspladser rammer særligt hårdt i udkantsområderne. Fremstillingsvirksomhederne er spredt bredt ud over landet med en forholdsmæssig høj koncentration i udkantsdanmark f.eks. Vestjylland. Derfor vil yderligere tab af industriarbejdspladser ramme disse områder særlig hårdt. Selvom den direkte beskæftigelse i produktionen har været faldende, så har produktion i Danmark en stor afsmittende beskæftigelseseffekt på en række andre brancher, f.eks. i engroshandlen hvor varen sælges videre til kunderne, i transportsektoren når varen skal transporteres fra A til B, eller i servicesektoren hvor der købes ydelser som f.eks. rengøring, revisorbistand, IT og kantinedrift. I 2007 var der ca beskæftigede i de danske fremstillingsvirksomheder, men branchens køb af underleverancer fra andre brancher gav anledning til knap yderligere beskæftigede. Beskæftigede i industrien i procent af den samlede beskæftigelse Fremstillingsindustriens beskæftigelse, 2007 Direkte beskæftigede i fremstillingsindustrien Industribeskæftigelse i pct. af samlet beskæftigelse Over Under 8 Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigede gennem underleverancer til fremstillingsindustrien Landbrug mv Forretningsservice (revision, rengøring, kontorservice mv.) Engroshandel mv Transport Hotel og restaurant (herunder kantinedrift) Post og telekommunikation Bygge og anlæg Andre underleverandører Hvis den fysiske produktion af varer i stigende grad sker uden for Danmark, vil grundlaget for en betydelig del af den omsætning og beskæftigelse, disse støttefunktioner giver, også falde bort. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger på Input Output opgørelser 8 9

7 Stigende produktion og værdiskabelse Nedgangen i fremstillingsindustrien i Danmark er først og fremmest en beskæftigelsesnedgang. Ser man bort fra kriseårene, har der år for år været en stigende produktion og værdiskabelse. Fremstillingsindustrien har altså imodsætning til den almindelige opfattelse haft et stigende bidrag til den samlede danske velstand. I 2010 producerede fremstillingsindustrien varer og tjenester for 585 mia. kr. Det vil sige, at de 12 pct. af danskerne, der arbejder i fremstillingsindustrien, stod for knap 20 pct. af den samlede produktion af varer og tjenesteydelser i Danmark. Øget produktion og værdiskabelse i fremstillingsindustrien Index 1990 = 100 Værditilvækst Produktion Note: 2000-priser, kædede værdier Kilde: Danmarks Statistik

8 Produktivitetsudviklingen er højest inden for fremstilling Stigende produktion og værdiskabelse med færre og færre ansatte vidner om en effektiv fremstillingsindustri, der over en lang årrække har formået at løfte produktiviteten. Fremstillingsindustrien udmærker sig ved at være blandt de brancher med den største vækst i produktiviteten, og dermed blandt dem, der har bidraget mest til værdiskabelsen i Danmark. De vareproducerende erhverv har over de seneste 15 år haft den største produktivitetsvækst i Danmark. Danmark har i løbet af de seneste 15 år haft et generelt produktivitetsproblem i forhold til udlandet. Den svage produktivitetsudvikling er en af hovedforklaringerne på den lave vækst i dansk økonomi. En sammenligning af den danske produktivitetsvækst i forhold til udlandet viser, at efterslæbet i forhold til udlandet har været mest udtalt i byggeriet og serviceerhvervene. Formår vi ikke at fastholde fremstillingsindustrien i Danmark, mister vi et af de erhverv, der bidrager betydeligt til velstandsudviklingen. For den danske konkurrenceevne er det uhyre vigtigt, at vi får sat yderligere gang i produktiviteten ikke bare i de eksporterende erhverv, men i hele økonomien. En svag produktivitetsudvikling i de øvrige dele af dansk erhvervsliv er hæmmende for de eksporterende erhvervs konkurrenceevne; f.eks. når der købes underleverancer eller konkurreres om arbejdskraftsressourcerne. Produktivitetsvækst fordelt på sektorer Gennemsnitlig årlig vækst, Danmark EU15 3,0 2,5 Kilde: Eurostat 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Fremstilling Byggeriet Private serviceerhverv Offentlige og personlige tjenester Hele økonomien 12 13

9 Fremstillingsindustrien står for halvdelen af eksporten Danmark har brug for fremstillingsindustrien. Hver anden eksportkrone hentes hjem af fremstillingsindustrien. Branchens eksportandel har været stor og næsten konstant i mange årtier. I 2010 var eksporten af industriprodukter på 400 mia. kr., svarende til 23 pct. af BNP. Fremstillingsindustrien har dermed en afgørende betydning for dansk økonomi. Vi er afhængige af, at vi kan producere varer, som udlandet vil købe. Set over de seneste 40 år har den internationale efterspørgsel været den største bidragsyder til væksten i dansk økonomi. I de kommende år er vækstudsigterne forholdsvis begrænsede i Danmark og på de store eksportmarkeder i Europa. Fremtidens vækst ligger på de nye og voksende markeder i udlandet, f.eks. Asien og Sydamerika. Kun gennem eksport kan Danmark for alvor få del i den vækst. Samtidig er en stor dansk eksport forudsætningen for, at danske forbrugere kan importere de mange udenlandske forbrugsgoder, som vi omgiver os med til daglig (f.eks. fødevarer, medicin, biler og computere). Når samfundets velstand stiger, anvendes en væsentlig del af den øgede velstand til at købe importvarer. Hvis fremtidige betalingsbalanceproblemer skal undgås, er det derfor nødvendigt, at eksporten øges i samme takt som importen. En holdbar fremgang og fornyet vækst kræver således sunde eksporterhverv og her har den danske fremstillingsindustri en afgørende betydning, da det er her vores primære eksportpotentiale ligger. Fremstillingsindustrien er, sammen med råstofudvinding, den branche, der er mest eksportorienteret. Over 70 pct. af fremstillingsindustriens produktion går til udlandet. Ønsker vi at fastholde en stor produktion i Danmark, kræver det konkurrencedygtige virksomheder. I dag kan over 40 pct. af produktionen i de private erhverv henføres til eksporten, hvilket er næsten en fordobling på 40 år. Hvis ikke vi kan producere på konkurrencedygtige vilkår, forsvinder grundlaget for en stor del af produktionen i Danmark. Danmarks eksport Eksport af varer og tjenester fordelt på områder Konkurrencedygtige virksomheder er forudsætningen for produktion i Danmark Andel af produktionen i de private erhverv der skyldes eksport Anden service Skibsfart Andre varer (olie mv.) Landbrug Industri, inkl. skibe Kilde: Danmarks Statistik, NR, betalingsbalancen og udenrigshandlen Pct Pct Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger 14 15

10 Konkurrencen fra udlandet er taget til. Nye vækstlande, som Kina og Indien, har inden for de seneste år meldt sig på banen med produkter, der prismæssigt ligger langt under de danske. Derfor er det ofte nødvendigt for danske virksomheder at satse på såkaldte up-market produkter, der adskiller sig ved at være kvalitativt bedre og dermed kan opnå højere priser på verdensmarkedet. Udviklingen af up-market produkter kræver en høj værditilvækst i produktionen. Det betyder, at vi i Danmark skal gøre tingene smartere og bedre. Vi skal være i stand til at differentiere produkterne i forhold til konkurrenterne. Gennem et højt videnindhold, kreativitet, avancerede produktionsprocesser og teknologi, design eller oplevelser skal produkterne gøres unikke. Samtidig skal det ske i et stadig hurtigere tempo. Konkurrencen skærpes og de andre bliver dygtigere og dygtigere. Derfor er det ikke nok at levere det bedste det skal også ske først og mest fleksibelt. Mange produkter og produktionsprocesser bliver hurtigt kopieret. Derfor er det vigtigt at sikre, at der er velkvalificerede medarbejdere, der kan lave produkter af høj kvalitet og som har evnen til omstilling i et hurtigt tempo med produktion af små serier helt ned til prototyper. Det kræver viden om de mest avancerede produktionsprocesser og det et kræver et velfungerende og veldimensioneret uddannelsessystem på alle uddannelsesniveauer. Derfor er det altafgørende, at vi formår at løfte uddannelsesniveauet

11 Globaliseringens muligheder og udfordringer for dansk økonomi Globaliseringen har gjort verden mindre. Der er kommet nye konkurrenter, men også nye eksportmarkeder for danske virksomheder. Globaliseringen er dermed både en mulighed, der skal gribes og en udfordring, der skal håndteres. Globaliseringen gør det muligt for danske virksomheder at tage del i den internationale arbejdsdeling og er med til at åbne Danmark for investeringer fra udlandet. Men den internationale arbejdsdeling medfører samtidig, at produktion kan outsources til udlandet. Vidste du at: 4 ud af 10 virksomhedsledere og deres tillidsrepræsentanter forventer at oprette arbejdspladser i udlandet over de næste fem år. Virksomhedernes og tillidsrepræsentanternes forventninger om hvorvidt deres virksomhed opretter arbejdspladser i udlandet frem mod 2015 Pct. I alt er danske datterselskaber til stede på de udenlandske markeder, og disse beskæftiger ca. 1,5 mio. personer. Det er i høj grad virksomheder inden for fremstillingsindustrien, der har medarbejdere i udlandet, og det er primært kerneaktiviteter, der drives i udlandet. Danske industrivirksomheder har nu omtrent lige så mange ansatte uden for landets grænser som inden for. For mange danske virksomheder er det derfor ikke længere et spørgsmål, om der skal være udenlandsk produktion, for det er der allerede. Spørgsmålet, som mange danske virksomheder stiller sig selv, er derimod, hvorvidt de fremadrettede investeringer skal ske i den ene eller i den anden geografiske filial af koncernen. Ligesom danske virksomheder i høj grad investerer i udlandet, vælger en række udenlandske virksomheder også at investere i Danmark. Men i løbet af de seneste fem seks år synes der at have været en større appetit på at investere i udlandet, end udlandet har haft lyst til at investere i Danmark. De udenlandske virksomheder i Danmark er vigtige for dansk økonomi og erhvervsliv. Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriet stod de ca udenlandsk ejede virksomheder i Danmark for 20 pct. af beskæftigelsen og 24 pct. af værditilvæksten i de private virksomheder i Kilde: DI s virksomhedspanel og CO-Industris tillidsrepræsentantpanel 10 0 Virksomhederne Medarbejderne 85 pct. af de fremstillingsvirksomheder, der forventer at oprette arbejdspladser i udlandet, angiver, at det er inden for den primære produktion af varer

12 Danske investeringer i udlandet Udenlandske investeringer i Danmark Anm: Direkte investeringer, ekskl. gennemløbsinvesteringer tallene er estimeret på baggrund af strømstatistik Kilde: Danmarks Nationalbank Investeringer i fremstillingsindustrien Udenlandske investeringer i den danske fremstillingsindustri og danske fremstillingsvirksomheders investeringer i udlandet Mia. kr Produktion og viden går hånd i hånd Fremstillingsindustrien står for halvdelen af den samlede private forskning og udvikling. Uden konstant at tilføre produkter og processer ny viden på højt niveau kan danske virksomheder ikke klare sig i den internationale konkurrence. En konkurrence, hvor udviklingslande og nye vækstøkonomier i stadig stigende grad udfordrer Danmark på videnindhold i produkter og processer. Der er behov for en markant oprustning i den offentlige forskningsindsats. Men flere penge gør det ikke alene. Hvis der i Danmark skal komme væsentlig værdiskabelse ud af denne satsning, er det afgørende, at en del af den ny viden indlejres i produkter, der helt eller delvist produceres i Danmark. Ellers vil det meste af det samfundsøkonomiske udbytte af indsatsen falde i udlandet. Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten øges, bl.a. via flere investeringer fra udlandet. Med den massive vækst i investeringerne ud af Danmark er den danske produktivitets- og velstandsudvikling stærkt afhængig af fremadrettet at kunne tiltrække stadig flere udenlandske investeringer. Denne stærke internationalisering af virksomhederne betyder, at der på tværs af landegrænserne er en stadig stærkere konkurrence om at tiltrække og fastholde virksomhedernes investeringer for at styrke værdiskabelsen inden for egne grænser. Vidste du at: Forsknings- og udviklingsaktive virksomheder har højere produktivitet Fremstillingsvirksomheder, der aktivt udfører forskning og udvikling har en produktivitet per medarbejder, der er 23 pct. højere end virksomheder, der ikke aktivt udfører forskning og udvikling. Stabile økonomiske rammer med styr på de offentlige finanser er et vigtigt fundament for at kunne drive virksomhed med succes. Et usikkert økonomisk klima og omskiftelig regulering gør det svært for virksomhederne at planlægge, foretage de rette investeringer samt tiltrække samarbejdspartnere og finansiering. Virksomhedernes investeringer har i mange år været lavere i Danmark end i mange andre lande. Det hæmmer produktiviteten og på sigt virksomhedernes konkurrenceevne. Det er derfor helt afgørende, at omfanget af investeringer i virksomhederne øges. Det skal både ske gennem øget tiltrækning af udenlandske investeringer, men også ved at virksomhederne selv øger investeringerne i produktionsapparatet. Produktivitet pr. medarbejder kr Højteknologisk fremstillingsindustri Lav- og mellemteknologiske fremstillingsindustri F&U-aktive Ikke F&U-aktive Kilde: Forsknings- og innovationsstyrelsen Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation 20 21

13 Ny viden udgør tillige et vigtigt grundlag for at kunne tiltrække og fastholde produktion i Danmark. Men ofte er produktion også forudsætningen for, at der fremover vil blive placeret arbejdspladser med et stort videnindhold i Danmark. I mange tilfælde er det vanskeligt at forestille sig, at vi kan leve af udvikling af nye produkter, kreativitet og design uden, at udviklingen sker i et tæt samspil med produktionen, hvor viden og erfaring fra medarbejdere i produktionen indgår i udvikling af nye eller forbedrede produkter og processer. Det er, alt andet lige, nemmere hvis ingeniøren kan nøjes med at gå til en anden bygning for at få produceret og testet sine ideer i virkeligheden, end hvis han skal tage flyet hele vejen til Kina, hvor sprog og kultur samtidig kan være en udfordring. Det har typisk været virksomhedernes primære produktion af varer og services, der har været forbundet med virksomhedernes udenlandske aktiviteter. Ufaglærte og faglærte job har f.eks. været overrepræsenteret blandt de udflyttede arbejdspladser. Men der er i stigende grad også ingeniøropgaver samt forsknings- og innovationsaktiviteter, der nu er genstand for regulær udflytning. Det fremgår bl.a. af en nylig analyse fra Copenhagen Economics i 2011 om Danmark som produktionsland. Undersøgelser fra DI, blandt de forsknings- og udviklingstunge virksomheder i Danmark, viser tillige, at forskning og udvikling i udlandet spiller en stadig mere central rolle for virksomhederne. Det forhold, at også videnstunge arbejdspladser placeres i udlandet, hænger i høj grad sammen med, at danske virksomheder allerede er massivt tilstede på de udenlandske markeder i form af danske datterselskaber. Men også at der i flere lande i øget omfang er attraktive vilkår for videntunge arbejdspladser bl.a. pga. flere højtuddannede og attraktive videnmiljøer. De globale udfordringer øger kravene til den danske arbejdsstyrke. Det kræver, at personer med en faglært eller videregående uddannelse har kompetencer af international klasse. Hvis ikke vi bevæger os op i den produktionsmæssige værdikæde, kommer virksomhederne til at savne begrundelser for at producere ting i Danmark, der lige så vel kunne produceres billigere i andre lande. Vidste du at: Virksomheder og medarbejdere forventer et stigende behov for et højere uddannelsesniveau hos fremtidens arbejdskraft. Virksomheder og tillidsrepræsentanter vurdering af behovet for følgende typer arbejdskraft i fremtiden Færre eller flere i pct Ufaglærte Faglærte Videregående uddannelser Virksomhederne Medarbejderne Kilde: DI s Virksomhedspanel og CO-Industris tillidsrepræsentantpanel 22 23

14 10 indsatsområder Der forbedrer fremstillingsindustriens vilkår i Danmark Gode rammevilkår for produktion i Danmark kræver en sund samfundsøkonomi med en aktiv arbejdsmarkedspolitik, uddannelse til flere, mere målrettet forskning og innovation, samt en velfungerende infrastruktur. DI og CO-Industri har udpeget 10 konkrete indsatsområder, hver indeholdende en række konkrete initiativer, der tilsammen vil kunne bringe dansk produktion fremad. Folkeskoleelevernes kompetencer skal styrkes Folkeskolen danner grundlaget for fremtidens arbejdsstyrke. Det er afgørende, at eleverne efter endt folkeskole har forudsætningerne for, at kunne løfte det danske uddannelsesniveau op i den absolutte verdensklasse. Eleverne skal bl.a. rustes bedre til at gennemføre en erhvervsuddannelse, det vil styrke den faglærte arbejdskraft i Danmark. Vi foreslår derfor > > 60 flere undervisningstimer i naturfag i folkeskolen over et skoleforløb Det svarer til 80 lektioner. Fordeles timerne over to årgange, bliver det til en lektion ekstra om ugen. > > Flere forsøg med helhedsskoler samt differentierede udskolingsforløb Der bør i folkeskolen laves flere forsøg med at udvide skoledagen til en såkaldt helhedsskole. En helhedsskole er en sammentænkning af skole og fritid, hvor skoledagen udvides til at omfatte tilbud fra kl. 7 om morgenen til kl. 17 om eftermiddagen. Den ekstra tid i skolen skal motivere børn, så flere får lyst til læring. Samtidig bør der være differentierede undervisningsforløb fra klasse, der forbereder eleverne til ungdomsuddannelserne. > > Inklusion af specialskoleelever Inklusion af specialskoleelever har både pædagogiske og økonomiske fordele. Men for at opnå disse fordele er det nødvendigt med investeringer i efteruddannelse, holddeling og brug af nye pædagogiske værktøjer. Pengene kan gives som lån til kommunerne, der efter samme princip som for ESCO-lån betaler pengene tilbage, når de økonomiske gevinster indhentes. > > Flere unge til de tekniske og videnskabelige uddannelser Der skal ske en styrkelse af de naturvidenskabelige fag i folkeskolen, så flere unges interesser for de fag bliver styrket tidligt i skoleforløbet det er vejen til få flere unge til at søge de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

15 Styrkelse af erhvervsuddannelserne > 2 En stærk fremstillingsindustri kræver dygtige produktionsmedarbejdere. Der skal både være nok faglærte og kvaliteten skal være i top. I de kommende 10 år stiger behovet for faglært arbejdskraft samtidig med, at behovet for ufaglært arbejdskraft mindskes. Endvidere er en styrkelse af erhvervsuddannelserne afgørende for at have den faglærte arbejdskraft, der har kompetencerne til at sikre dansk produktion en plads i verdenseliten. Vi foreslår derfor > > Flere unge får en erhvervsuddannelse Behovet for faglært arbejdskraft ventes at være tiltagende i fremtiden. Det problem skal der tages hånd om allerede nu. Derfor skal de enkelte erhvervsskoler hvert år øge optaget og nedbringe frafaldet af elever. > > Antallet af praktikpladser skal øges Indsatsen bør bl.a. fokusere på at øge udbuddet af alternative praktikmuligheder, så de specialiserede virksomheder kan indgå i praktikpladsordningen, ved at deles om praktikanterne. > > Mere tilgængelige erhvervsuddannelser for de unge En udbygning af satellitordninger, der flytter uddannelserne tættere på de unge og virksomhederne vil gøre det nemmere at etablere og få adgang til grundforløb i udkantsområder. På visse uddannelser bør dette også gælde første del af hovedforløbet. > Der skal oprettes erhvervsuddannelser til de dygtige Der er behov for robuste alternativer i erhvervsuddannelserne, så man kan tiltrække og fastholde de dygtige unge. Erfaringerne fra forsøget med Centres of Excellence bør bruges i etablering af sammenhængende forløb på højere niveauer. > > Vejledningssystemet skal i højere grad indrettes så det udfordrer de unge i deres uddannelsesplaner Erhvervsuddannelser skal være en mere tydelig karrierevej også som afsæt til videreuddannelse. Alt for mange unge ender som ufaglærte med en gymnasieuddannelse i bagagen. Vejledningssystemet bør ligeledes blive bedre til at vurdere unges uddannelsesparathed i forhold til den konkrete erhvervsuddannelse samt etablere holdbare alternativer til de svagere unge. > > E-learning skal udbredes Der skal ske en udvikling, samordning og markedsføring af e-learning på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne mhp. at begrænse dræningen af arbejdsstyrken i forbindelse med opkvalificering. > > Der bør ske et løft af kvaliteten i erhvervsuddannelserne Kvaliteten kan løftes gennem en styrkelse af den lærerstyrede undervisning, hvor det er nødvendigt, samt ved i højere grad at inddrage eksperter fra virksomheder, GTSinstitutter og forskningsinstitutioner i undervisningen

16 3 Flere med en videregående uddannelse Regeringen har en målsætning om, at 50 pct. af en årgang skal have en videregående uddannelse. Men prognoser om fremtidens behov for arbejdskraft viser, at målsætningen ikke er tilstrækkelig til at dække efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft. Samtidig viser undersøgelser, at de tekniske/naturvidenskabelige universitetsuddannelser er blandt de uddannelser, der bidrager mest til væksten. Desværre er det også kandidater fra disse uddannelser, der forventes størst mangel på i fremtiden. Vi foreslår derfor > > Handlingsplan for antallet af pladser på de videregående uddannelser Der er behov for en langsigtet plan for, hvordan universiteterne og øvrige uddannelsesinstitutioner kan sikre yderligere pladser inden for de områder, hvor vi ved, der vil komme en stigende efterspørgsel på arbejdsmarkedet. >Erhvervsrettede > universitetsuddannelser også på eliteniveau Der skal øget erhvervsfokus på universitetsuddannelserne samt etableres nye erhvervseliteforløb på universiteterne, der retter sig mod ansættelse i den private sektor. Der er derfor behov for, at alle universitetskandidaterne bliver mere erhvervsrettede. Et af initiativerne kan være, at flere studerende enten udarbejder et projekt i samarbejde med private eller offentlige virksomheder, skriver en opgave om deres studierelevante job eller er i praktik. Der bør samtidig i højere omfang lægges en erhvervsrelevant vinkel ind i undervisningen. > > Flere skal vælge de uddannelser, der giver vækst De tekniske og naturvidenskabelige universitetsuddannelser er blandt de uddannelser, der skaber mest vækst. Desværre er det også kandidater fra disse uddannelser, der forventes størst mangel på i fremtiden. Derfor er der behov for at styrke fødekæden til de videregående tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. På uddannelser, hvor der permanent er overledighed for kandidaterne, og hvor kandidaterne oftere end andre kandidater ikke bruger deres akademiske uddannelse, bør universiteterne reducere optaget

17 Tiltrækning af udenlandske specialister Danske virksomheders succes afhænger af evnen til at tilføre produkterne unikke egenskaber. Udenlandske specialister kan bidrage med viden og udvikling i virksomhederne. Nyere forskning tyder således på, at tilstedeværelsen af udenlandske nøglemedarbejdere i en virksomhed øger produktiviteten og derigennem bidrager til højere vækst i samfundet. Samtidig er muligheden for at skaffe højtuddannet arbejdskraft afgørende for virksomhedernes beslutning om at have aktiviteter i Danmark. 4 Vi foreslår derfor > > Garanti for uddannelsestilbud til børn af udenlandske medarbejdere Udenlandske medarbejderes børn skal sikres engelsksprogede grundskoletilbud. For at sikre tilstrækkelig kapacitet og fleksibilitet i udbuddet skal der være flere typer af grundskoletilbud på engelsk, dvs. både internationale skoler som i dag men også mulighed for, at internationale skoler kan samlokaliseres med danske folkeskoler, ligesom der skal være tilbud om tosproget engelsk/dansk børnehavetilbud. > > Automatisk greencard efter 12 mdr. Der bør indføres et automatisk Green Card for udlændinge med lang videregående uddannelse, der allerede har haft 12 måneders beskæftigelse i Danmark inden for sit fag. > > Greencard til internationale studerende Internationale studerende, der har læst i Danmark, bør have minimum ni måneders green card til at søge arbejde i Danmark

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Branchedirektør Flemming Larsen Træets Arbejdsgivere Møbelindustrien - udfordringer og muligheder Udfordringer Meget svagt hjemmemarked hæmmer afsætningsmuligheder

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere