KØDatlas Fakta og figurer om de dyr vi spiser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØDatlas Fakta og figurer om de dyr vi spiser"

Transkript

1 KØDatlas Fakta og figurer om de dyr vi spiser Resumé og politiske krav Denne udgivelse er blevet til med finansiel støtte fra Europa-Kommissionen. Friends of the Earth Europe er alene ansvarlig for rapportens indhold, og indholdet kan under ingen omstændigheder betragtes som Europa Kommissionens holdninger. Januar 2014 NOAH Friends of the Earth Danmark Nørrebrogade 39, 1 tv 2200 København N Tel

2 Introduktion Den globale og intensive kød- og mejeriproduktion er i stigende grad både socialt og miljømæssigt ødelæggende systemet er uholdbart. Der er brug for nytænkning af produktionen og forbruget af kød- og mejeriprodukter for at bremse industriens kontrol over fødevarer, reducere sundheds- og miljøpåvirkningen og hjælpe borgerne på vej mod en mere bæredygtig kost. Formålet med KØDatlasset er at katalysere debatten om behovet for at omstille produktionen af mad, så vi får bedre, sikrere og mere bæredygtige fødevarer, inspirere borgere til at overveje deres eget forbrug og få politikere på alle niveauer til at støtte de landmænd, forarbejdningsvirksomheder, detailhandlere og netværk, som arbejder for at opnå forandring. Kost er ikke bare en privat sag. Hvert måltid har stor effekt på mennesker i hele verden, miljøet, biodiversiteten og klimaet noget der ofte bliver glemt, når man spise kød. 40 % af den årlige produktion af hvede, rug, havre og majs anvendes til dyrefoder og beslaglægger næsten en tredjedel af verdens 14 mia. hektar opdyrkede jord. 70 % af landbrugsjorden og omkring en fjerdedel af klodens tilgængelige ferskvandsressourcer anvendes til husdyrproduktion. I Danmark anvendes over 80 % af landbrugsjorden til produktion af husdyrfoder. Dertil kommer, at dansk landbrugsproduktion lægger beslag på et areal større end Sjælland til produktionen af proteinholdigt sojafoder primært i Sydamerika. Produktionen af ét kilo oksekød kræver 6,5 kg korn, 36 kg grovfoder og liter vand. Dette resulterer i et alvorligt pres på knappe ressourcer og natur inklusiv regnskov og har mange skjulte omkostninger. Problemer Vi spiser for meget kød. Den globale efterspørgsel på kød er voksende. Trods en stagnation i det europæiske og amerikanske forbrug, kan efterspørgslen på kød- og mejeriprodukter stige op imod 80 % i 2022 i de voksende økonomier i Asien og andre steder. FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) antager, at nye markeder i 2050 kun vil få dækket 46 % af deres kaloriebehov fra korn, mens 29 % vil komme fra kød, mælk og ost. Hvis det sker, må landmænd og landbrugsvirksomheder øge deres kødproduktion fra 300 mio. tons til 470 mio. tons i En så stor stigning i produktionen af kød- og mejeriprodukter vil forårsage et overvældende pres på jordens knappe ressourcer, naturen og klimaet. Hvem kontrollerer kød- og mejeriproduktionen? Nogle få internationale virksomheder opnår stadigt stigende kontrol med den intensive kød- og mejeriproduktion. Stramme fortjenstmargener forfordeler stordriftsøkonomier, som resulterer i øget produktionseffektivitet til en lavere pris. Kødsektorens fokus på stordriftsfordele viser sig i dobbelt forstand: virksomheder bliver større gennem sammenlægninger og opkøb, udvider udover nationale grænser, og produktionen intensiveres, sådan at flere dyr er opstaldet 2/ 6

3 sammen og forarbejdes hurtigere. Samtidig tager de store virksomheder kontrol over hele kæden fra jord til bord De tre største virksomheder i kødsektoren er: JBS. Verdens største fødevareforarbejdningsvirksomhed og førende i slagtekapacitet med en årlig omsætning på 38,7 mia. $. TysonFood. Verdens største kødproducent og andenstørste forarbejder af kylling, okse og svin med en årlig omsætning på 33,3 mia. $. Cargill. Sidder på 22 % af det amerikanske kødmarked og er den største eksportør i Argentina og har en årlig omsætning på 32,5 mia. $. Bare ti firmaer står for 88 % af produktionen af slagtesvin. Danish Crown er et af dem og er verdens største eksportør af svinekød. Hvad er prisen? Intensiv kød- og mejeriproduktion går ud over menneskers helbred, befolkningernes levebrød og miljøet. Det kræver også store finansielle omkostninger. Det er estimeret, at oprensning efter kvælstofforurening, primært fra husdyrproduktion, koster op til 320 mia. euro årligt alene i Europa. Den tilsvarende oprensning er estimeret til omkring 3 mia. euro i Kina pr. år. Udbredelsen af storskala-produktion er også ødelæggende for småproducenter. Mellem 1985 og 2005 forsvandt 70 mio. mindre fjerkræsproducenter. Intensivt produceret kød er ikke sundt. Brugen af antibiotika og hormoner, såvel som overforbruget af landbrugskemikalier og GMO i produktionen af foder, er problematisk. Industriel husdyrproduktion bruger enorme mængder af antibiotika. Selvom EU i 2006 forbød brugen af antibiotika som vækstfremmer, har det ikke ført til en signifikant reduktion af brugen. I 2011 blev tons antimikrobielle ingredienser distribueret i 25 europæiske lande. Glyphosat-resistente sojabønner er verdens mest sælgende genmodificerede afgrøde og bruges som foder til fjerkræ, svin og kvæg i intensiv husdyrproduktion. Omkring 85 % af de dyrkede genmodificerede afgrøder på verdensplan er resistente over for ukrudtsmidler. De offentlige myndigheder tester i øjeblikket ikke risikoen ved glyphosat på trods af det udbredte forbrug. Glyphosat-rester er konstateret gentagne gange i urin fra mennesker, hvilket giver anledning til seriøs bekymring for tilstedeværelsen af glyphosat i den menneskelige krop, samt eventuelle cocktaileffekter, der kan opstå, når andre kemikalier anvendes sammen med glyphosat. En planet fattig på husdyrracer. Stadigt færre husdyrracer dominerer markedet som et resultat af intensivering: 83 % af malkekøer stammer fra én race; Holsten. 60 % af kødkvæg er enten Angus, Hereford eller Simmental og 75 % af alle svin stammer fra tre racer. Dette er en trussel imod biodiversiteten og kan resultere i en planet, hvor den genetiske diversitet er gået tabt. Handel over standarder. Den aktuelle diskussion om en transatlantisk frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP) vil have en stor indflydelse på kødproduktion og -forbrug i begge regioner og på verdensplan. Aftalen kan gøre det meget sværere at adressere de negative miljø-, sociale- og sundhedsmæssige aspekter af industriel animalsk produktion. En sådan 3/ 6

4 aftale kan resultere i ændringer af standarder i bl.a. brugen af antibiotika og hormoner i kødproduktion, genetisk modificerede organismer og dyrevelfærd. Løsninger At spise kød behøver ikke ødelægge klimaet og miljøet. Faktisk kan en gennemtænkt brug af husdyr på landbrugsjord ligefrem have miljømæssige fordele. Over 40 % of planetens landoverflade er enten for tør, for stejl, for varm eller for kold til afgrøder. I sådanne områder har kvægavlere en strategisk fordel: de kan bruge deres dyr til at omdanne den lokale vegetation til mad og energi. Produktionsmetoderne må tilpasses de lokale tilstande; det kræver specifikke husdyrracer og en gennemgribende forståelse af dyrenes behov og den lokale situation. I et land som Danmark kan husdyrenes afgræsning være den bedste måde at bevare særlige naturtyper. Alternativer eksisterer. Mange initiativer viser allerede, hvordan kød kan blive produceret med respekt for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Én model, som er med til at sikre bønders levebrød og øge tilliden mellem landmænd og forbrugere ved at støtte ansvarlige produktionsmetoder, er et landbrug understøttet af borgerene. I dette landbrug garanterer en gruppe af borgere, at landmændenes produktion, som grøntsager, kød, mejeriprodukter og honning, bliver afsat. De deler også risikoen for fx fejlslagne afgrøder. Betalingen foregår forud, hvilket finansierer produktionsomkostningerne undervejs. Forandring er mulig. Nogle siger, at forbrugsmønstrene ikke kan ændres. Men der er en hel bevægelse i gang, hvor mange mennesker nu spiser mindre eller intet kød. For dem er det ikke et tab; det er en del af en sund og moderne livsstil. Et voksende antal mennesker insisterer på kun at købe produkter, der beskytter miljøet og respekterer dyrevelfærd. Mange vælger en flexitarian kost, som består af mindre og bedre kød og mere plantebaseret protein. Mange civilsamfundsorganisationer og bondebevægelser opfordrer til et andet fødevare- og landbrugssystem, der respekterer både mennesker og naturen, og er fortalere for mindre kød i kostsammensætningen og sunde måltider i offentlige institutioner såsom hospitaler og skoler. Kødfri Mandag-bevægelsen findes i 29 lande rundt omkring i verden. Bekymring omkring dyrevelfærd tiltrækker opmærksomhed på verdensplan, hvor organisationer opfordrer til ikke at spise kød eller at øge dyrevelfærden for husdyr. En kombination af individuelle valg og politiske ændringer vil kunne medføre en ændring i samfundets forhold til kød. NOAH anbefaler: EU-institutionerne bør: Offentligt anerkende behovet for at ændre kødproduktionen og -forbruget; 4/ 6 Stoppe støtten til industriel husdyrproduktion gennem den fælles landbrugspolitik (ingen udviklingsfonde til landdistrikterne bør bruges til opførelsen af nye

5 fabrikslandbrug) og i stedet støtte bæredygtige mindre husdyrsavlere, som behandler dyrene ordentligt, distribuerer deres produkter i korte forsyningskæder og til lokale markeder; Styrke miljø- og fødevarelovgivning for at hindre skadevirkningerne fra industriel husdyrproduktion. Dette vil bl.a. inkludere EU s Vandrammedirektiv, Ammoniakdirektivet og Handlingsplanen mod Antimikrobiel Resistens Introducere principper for en bæredygtig kost i den nye Strategi for Bæredygtige Fødevarer, herunder at spise mindre og bedre kød og spilde færre kødprodukter; Standse frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA; Introducere standarder for fødevarer, som sikrer, at måltider betalt af det offentlige afspejler miljø- og sundhedsmæssige faktorer, der bygger på mindre men bedre kødog mejeriprodukter; Måle ressourceforbrug og introducere målsætninger, der fører til mindsket brug af jord og vand til produktion af animalske produkter; Gennemgå aktuelle og fremtidige mærkningsordninger og fødevaredeklarationer for at sikre en gennemsigtig og obligatorisk mærkning, som ikke bare er let at forstå og relevant, men også indeholder verificerbare oplysninger. EU bør også levere klare retningslinjer til virksomheder med henblik på at implementere disse deklarationer samt retningslinjer for bæredygtige kostvaner. Medlemslandenes regeringer bør indlede en hurtig indsats for at: Fastsætte retningslinjer, målsætninger og politikker for at opnå mere bæredygtige kostvaner; Sætte forskning i værk, der kan pege på, hvordan man bedst opnår denne forandring; Ændre officielle retningslinjer for sund kost og miljøadfærd til at inkludere fordele ved at spise mindre kød; Introducere klare og obligatoriske standarder for at sikre at måltider betalt af skatteborgerne i skoler, hospitaler, plejehjem og alle styrelser og ministerier afspejler miljø- og sundhedsmæssige faktorer, som bygger på færre men bedre kød- og mejeriprodukter; Forpligte landmænd til at behandle al husdyrgødning på deres egen jord. Du kan: Overveje hvilke ændringer du kan lave i dit valg af fødevarer; Tage små skridt og se hvad der virker; Ændre hvad du køber og spiser med inspiration fra fx og Den fulde rapport er tilgængelig på: 5/ 6

6 Friends of the Earth Europe Medlemsgrupper Austria Global 2000 Belgium (Wallonia & Brussels) Les Amis de la Terre Belgium (Flanders & Brussels) Friends of the Earth Bulgaria Za Zemiata Croatia Zelena Akcija Cyprus Friends of the Earth Czech Republic Hnutí Duha Denmark NOAH England, Wales & Northern Ireland Friends of the Earth Estonia Eesti Roheline Liikumine Finland Maan Ystävät Ry France Les Amis de la Terre Georgia Sakhartvelos Mtsvaneta Modzraoba Germany Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Macedonia Malta The Netherlands Norway Poland Scotland Slovakia Spain Sweden Switzerland Ukraine Magyar Természetvédok Szövetsége Friends of the Earth Amici della Terra Latvijas Zemes Draugi Lietuvos Zaliuju Judéjimas Mouvement Ecologique Dvizhenje na Ekologistite na Makedonija Friends of the Earth Malta Milieudefensie Norges Naturvernforbund Polski Klub Ekologiczny Friends of the Earth Scotland Priatelia Zeme Amigos de la Tierra Jordens Vänner Pro Natura Zelenyi Svit Friends of the Earth Europe kæmper for bæredygtige og retfærdige samfund, for at beskytte miljøet og samler mere end 30 nationale organisationer med tusindvis af lokalgrupper og er del af verdens største græsrodsbevægelse inden for miljø; Friends of the Earth International. 6/ 6 NOAH Friends of the Earth Danmark Nørrebrogade 39, 1 tv 2200 København N Tel

En grøn fødevarepolitik for Europa

En grøn fødevarepolitik for Europa En grøn fødevarepolitik for Europa Styrkelse af den europæiske fødevarekultur (Som vedtaget på De Grønnes Forsamling i Montreuil, Paris, den 9.-12. oktober 2008) 1. Sund og velsmagende mad er politisk

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Handel, miljø og bæredygtighed

Handel, miljø og bæredygtighed EU Handel, miljø og bæredygtighed NOAH Friends of the Earth Denmark BAGGRUND Tænkepause Da Frankrig og Holland havde stemt nej til forfatningstraktaten var der på Det Europæiske Råd den 16.-17. juni 2005

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010.

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010. ÅRSBERETNING 2010 Indhold: Forord... 3 Ingen klimalov på denne side af et valg... 4 CO 2 -lagring = falsk løsning... 5 Vulkanen viste vej... 6 Tjæresand... 7 Store mangler i dansk plan for vedvarende energi...

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2011 KOM(2011) 218 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-89-8 Udgivet af: Det Etiske Råd 2010 Grafisk

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

ROVDRIFT PÅ JAGUARENS HJEM

ROVDRIFT PÅ JAGUARENS HJEM MAGASIN DECEMBER 2013 Levende Natur Årgang 31 ROVDRIFT PÅ JAGUARENS HJEM TEMA: SOJA & PALMEOLIE EU FÆLDER REGNSKOVEN Vores massive forbrug rydder skov i troperne HVEM HAR ANSVARET? Bliv klogere på palmeolien

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

NOTITS. J.nr.: Bilag: 0

NOTITS. J.nr.: Bilag: 0 NOTITS Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Danmarks Eksportråd Landbrug & Fødevarer Fødevareindustrien Bilag: 0 Fra: Den Danske Ambassade, Beijing Dato: 24. marts

Læs mere

DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME

DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME Af Knud Vilby Centrale budskaber Ulandenes debat om genmodificerede fødevarer er

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere