Industrialiseret Ydervægs elementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrialiseret Ydervægs elementer"

Transkript

1 2012 Industrialiseret Ydervægs elementer En behandling af mulighederne for at kombinere fordelene ved præfabrikerede ydervægs elementer med ønsket om at individualisere de enkelte bygningers udtryk arkitektonisk. Sayed Vali Sana

2 Abstract This paper deals with different issues of modern mass produced construction-walls. It reflects on both history, economy, environment, energy-efficiency and, foremost, architecture concerning the use of these prefabricated wall-elements. The current conflict between mass production and the need for individuality in architectural expression is confronted. On the basis of three different examples, the paper suggests, that a combination of newly developed thin but well-isolating concrete-walls, the use of Cortensteel and finally a preference for fairly small elements will answer the multifaceted demands of the future. 1

3 2

4 Forord Brugen af præfabrikerede ydervægge har mange og oplagte fordele. Dels sparer man tid og penge ved en systematiseret produktion og dels er produktionens geografiske koncentration et godt udgangspunkt for at håndtere de stadigt øgede krav til miljømæssige hensyn både hvad angår forurening i umiddelbar forbindelse med produktionen og den mere langsigtede bæredygtighed. De præfabrikerede elementer har imidlertid ikke overraskende en tendens til at blive standardiserede på en måde, der gør det vanskeligt for producenterne at imødekomme tidens krav om individualitet, ligesom det også er svært for arkitekter at få honoreret ønsker om arkitektonisk æstetik og særpræg ved brug af denne type vægge. Moderne byggerier har derfor en tendens til enten at blive ensartede og kedelige eller også meget dyre at bygge. På denne baggrund kunne det være perspektivrigt at sondere mulighederne for at kombinere præfabrikationens uimodsigelige fordele med kravet om individualitet i udtrykket både som enkeltstående arkitektonisk frembringelse og mere overordnet som del af et større byrum. 3

5 Indhold Abstract... 1 Forord... 3 Indledning til Industrialiseret byggeri... 5 Problemformulering:... 6 Industrialiseringens begyndelse... 6 Præfabrikeret ydervæg og arkitektur... 7 Økonomi Industrielt byggeri og bæredygtig Et godt eksempel på fremtidens ydervægs elementer Villa Vid Bjerget i ørstaden Cortenstål Industrialisering og fremtid Arkitekt Jørn Schütze om præfabrikerede elementer Konklusion

6 Indledning til Industrialiseret byggeri Den øgede konkurrence i byggebranchen gør det nødvendigt med rationaliseringer. Standardisering og systematisk produktion kan være effektive værktøjer til at opnå mere rationelt byggeri. Når man tænker på rationelt byggeri tænker man ofte på industrielt byggeri. Industrielt byggeri kan være flere ting f.eks.: Sandwich konstruktioner Præfabrikerede spær Kviste Færdige ydervægselementer Badekabiner Altså præfabrikerede emner generelt. Industrialiseret byggeri kan dog også være typehus-byggeri. Dette er ikke præfabrikata i normal forstand, men i og med at produktionen er sat så meget i system og rationaliseret som tilfældet ofte er, kan dette godt betegnes som industrielt byggeri. Denne generelle effektivisering og rationalisering giver en øget konkurrenceevne, grundet sparede produktionsomkostninger og mindre spild. I denne rapport vil jeg kigger nærmere på præfabrikerede ydervægselementer, deres fordele, ulemper, økonomi, arkitektur og ikke mindst vil jeg komme med et forslag til hvordan præfabrikerede ydervægselementer kunne være og hvorfor. 5

7 Problemformulering: Hvordan kan man honorere behovet for større individualitet i det arkitektoniske udtryk og samtidig bibeholde brugen af ensartede, præfabrikerede ydervæg-elementer og dermed alle de fordele, denne brug traditionelt har. Industrialiseringens begyndelse Anden verdenskrigs nedsatte byggeaktivitet resulterede i stor mangel på boliger. Da størsteparten af byggeriet i 1950'erne var traditionelt opført, bl.a. de mange enfamilieshuse, opstod der mangel på faglært arbejdskraft, som blev imødegået med en industrialisering af byggeriet i overensstemmelse med funktionalismens idéer. I 1960'erne og i begyndelsen af 1970'erne gav højkonjunkturen mulighed for egentlig massefabrikation af byggeelementer og dermed for montagebyggeri. Udviklingen var præget af en lang række initiativer og forsøg med medvirken af alle byggeriets parter, både myndigheder, bygherrer, arkitekter, ingeniører, håndværkere, entreprenører og producenter. Hele boligbyer opførtes på kort tid - dels som parcelhuse i store udstykninger, dels som etagebebyggelse for de almennyttige boligselskaber. Uden at der var tale om en særlig planlagt eller styret udvikling, skete der på få år en omlægning af dansk byggeri fra en meget traditionsbunden, håndværksmæssig proces til en byggemåde, som i stadig større udstrækning kom til at minde om en industriel produktion. Inden man for alvor satsede på den industrielle fremstilling af de enkelte bygningsdele, blev der gjort omfattende forsøg på at rationalisere det traditionelle byggeri. Det var i første omgang større byggerier, som brød med de traditionelle byggemetoder. Arkitektonisk blev de store byggerier vellykkede, men de indfriede ikke forventningerne til besparelser i byggetid og penge. Denne utraditionelle byggemetode var i udgangspunktet planlagt udført med ufaglært arbejdskraft, da der var mangel på faglærte bygningsarbejdere. 6

8 Byggemetoderne var imidlertid så komplicerede, at det viste sig nødvendigt alligevel at anvende uddannede håndværkere. Den eneste mulighed for at øge boligproduktionen var, at det offentlige effektivt støttede alle bestræbelser på at udvikle et alternativ til den traditionelle byggeskik, for således at hæve produktionsniveauet for de eksisterende faglærte bygningshåndværkere. Ydervægge of etageadskillelse blev opført af elementer fremstillet på en feltfabrik på byggepladsen, mens skillevæggene blev støbt på stedet i særlige forskallingselementer, der kunne anvendes flere gange. Lige præcis ydervægge og etageadskillelse er meget interessant i forbindelse med at lukke råhuset hurtigst muligt. I de følgene afsnit vil jeg se nærmere på disse to elementer og især ydervægge, mht. til økonomi, fordel og ulemper og ikke mindst det arkitektoniske udtryk i ydervæg-elementerne. Præfabrikeret ydervæg og arkitektur. Som arkitekt kan man forholde sig til bygningens konstruktion og teknik på to måder: Man kan udtrykke konstruktionen i formen, eller man kan adskille de to og lade formen være uafhængig af konstruktionen. I det første tilfælde lader man konstruktionerne være synlige, og hele husets struktur og rytme falder sammen med det konstruktive system. Der er intet i de udviklede byggesystemer, der principielt er uforeneligt med et varieret byggeri, men der har ikke været politisk og økonomisk vilje til at udvikle og anvende byggesystemerne på en sådan måde, at der kunne opstå en arkitektonisk frugtbar variation i byggerierne. Standarden er blevet hævet, men ikke den arkitektoniske kvalitet. Forklaringen er den samme som i de øvrige industrialiserede lande: de økonomiske besparelser ved gentagelserne, den høje pris for 7

9 variationer, regeringskrav om begrænsede enhedspriser, byggevedtægtsrestriktioner samt behovet for planlægning hos de virksomheder, der står for fabrikationen. At skabe et modulsystem, hvor variationen vægtes højt, så hver familie kan skabe deres eget udtryk, eller en samling af familier og boligejere, sammen kan finde et fælles udtryk. Det er intentionen at efterleve denne uden at gå på kompromis med energikrav og pris. Et væsentligt emne i denne helhedsintegrering er vinduernes placering og egenskaber. De har nemlig indflydelse på både det energimæssige, prisen og ikke mindst arkitekturen. I min konklusion vil jeg forsøge at komme med et forslag til fremtidens præfabrikerede ydervægge. Fordele ved præfabrikerede ydervægge Der er tre faktor som spiller afgørende rolle når der er tale om fordele ved ydervægselementer. Tid Bæredygtighed Kvalitet. Tid Fabriksproduktionen betyder, at elementerne kan produceres meget hurtigt, når først produktionen er sat i system og foregår på samlebånd. Der opstår færre misforståelser og mindre ventetid, ligesom produktionen kan køre uhindret i al slags vejr. Delene bliver produceret, så de er nemme at montere, og de helt store elementer til f.eks. præfabrikerede parcelhuse kan rejses og monteres i løbet af bare få dage. Bæredygtighed Effektiviseringen af produktionen giver mindre materialespild, mindre materialeforbrug samt besparelser på forbrug af el, vand osv. i produktionen. Kvalitet Byggeelementer og moduler gennemgår som regel en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken. I tilfælde af at varen er defekt eller mangelfuld, er det nemt at henvende sig til 8

10 producenten og gøre opmærksom på fejlen. Varen er produceret ét sted med én ansvarlig i stedet for af flere håndværkerteam, hvor det kan være svært at placere ansvaret. Bygningsreglementet stiller flere og flere krav til bygningsdeles isoleringsevne eller modstandsdygtighed over for brand. Her kan det være en fordel at anvende større præfabrikerede byggevarer og moduler, som er afprøvet af producenten og dermed har en godkendt certificering eller klassificering. Der kan også være mange fordele ved, at dele og især konstruktioner samles på en fabrik. Dermed kan man f.eks. undgå byggeskader forårsaget af fugt. Mange af de store præfabrikerede dele og moduler eller hele vægge til præfabrikerede huse kan samles på byggepladsen på få dage. Det betyder, at de ikke ligger flere dage på byggepladsen, hvor de kan optage fugt. Det forudsætter dog, at byggeriet dækkes af og lukkes hurtigt, så det beskyttes mod fugt og nedbør. Ulempe ved industrielt byggeri Præfabrikerede elementer i byggeriet har også nogle ulemper. Elementer produceres på en fabrik for bagefter at blive transporteret til byggepladsen, sætter begrænsninger for, hvor store elementerne kan være. De skal have en højde, længde og bredde, der gør det muligt at transportere dem på vejene, og lastbilen skal kunne komme under broer, kunne dreje og holde sig inden for en vognbane. Det paradoksale er, at elementerne er udvalget af byggevarer blevet meget større, men byggeriet meget ensartet. Kort fortalt giver præfabrikation ulemper i forhold til udvalg og behovet for individuelle løsninger. Når byggematerialer er præfabrikerede, er der ofte "kun" et fast udvalg af løsninger og muligheder til rådighed. Producenten sætter dermed begrænsninger for, hvad der bliver bygget, mens de kreative tanker og ideer tilpasser sig det eksisterende udvalg. 9

11 Økonomi Da det er effektivt at producere byggevarer, elementer og moduler på en fabrik, reduceres antallet af arbejdstimer, og det gør byggevarerne billigere. Der er ingen spildtid i form af arbejdstimer - der står f.eks. ikke et hold tømrere og venter, fordi de ikke kan komme til, fordi murerne er blevet forsinket af dårligt vejr. Derudover kan prisen holdes nede, fordi der kan købes store mængder materialer. Det præfabrikerede er dog ikke altid billigere end byggevarer eller elementer bygget på stedet. Det afhænger meget af kvalitet og materialer. Men hvis du ønsker noget andet end standarden, vil det ofte koste ekstra. Det er også værd at nævne produktion på elementerne kræver dyr maskiner som koster en del at ved lige holde og dermed kommer elementer til at koste mere i nogle tilfælde. Industrielt byggeri og bæredygtig For at sikre et bæredygtigt byggeri er det vigtigt at bruge materialer, som kan genanvendes på en hensigtsmæssig måde. Reduceret energiforbrug skærper kravene til bæredygtige løsninger, hvilket betyder at vores bygninger skal tænkes og tegnes på nye måder. Samtidig er byggeriet udsat for en fortsat øget grad af industrialisering og effektivisering. Et hovedspørgsmål er, hvordan vi sikrer, at dette resulterer i helhedsorienterede arkitektoniske løsninger af høj kvalitet, hvor hele bygningens levetid er tænkt ind, fra dens opførelse, dens eventuelle ombygning, til dens endelige nedrivning og genanvendelse. Spørgsmålet peger på en bred definition af arkitektonisk bæredygtighed som ikke kun favner en bygnings tekniske og fysiske levetid, men også dens brug og anvendelse over tid. Denne forståelse 10

12 af det teknologiske set i sammenhæng med tid, kontekst, social og kulturel betydning er central når arkitektonisk kvalitet skal specificeres og vurderes. Et godt eksempel på fremtidens ydervægs elementer Villa Vid I modsætning til 1960 erne kedelige byggeri er målet ikke en standardisering af de færdige produkter husene men derimod en anvendelse af standardiserede processer kombineret med en anvendelse af standardiserede fabriksproducerede elementer. Variations- og designmuligheder med høj arkitektonisk kvalitet skal bibeholdes. Nøgleordet er læring og effektivisering gennem gentagelse. Men ikke gentagelse af kedelige huse. Og med moderne produktionsteknikker kan det lade sig gøre at producere industrielt i små serier, selv om der er tale om enkeltstående, komplekse produkter. Et godt bud på fremtidens lavenergihus har med rasende fart rejst sig i Tranbjerg syd for Aarhus. Det mener arkitekterne og ingeniørerne bag den lyse betonbolig 'Villa Vid', der med sine kun 35 11

13 centimeter tykke vægge gør op med de dobbelt så tykke mure, der kendetegner en del lavenergi- og passivhuse i mursten. Væggene er en sandwichkonstruktion af blot 2 cm højstyrkebeton på ydermuren, 30 cm polyuretanskum (PUR-isolering) og 3 cm højstyrkebeton på indervæggen. Resultatet er en slank og let konstruktion, der skal vise, at lavenergibyggeri ikke behøver være klassens tykke dreng - og at byggeri i beton har udviklet sig meget siden 60'erne.»Det er helt vildt spændende, fordi vi for at afprøve teknikken bruger nye højstyrkeelementer i både dæk, vægge og tag. Det er første gang, at det er sket,«siger Rolf Kjær, kreativ leder og arkitekt hos Arkitema Architects

14 Bjerget i ørstaden Bjerget ligger i Ørestaden, lige ved siden af Metroen, og er nabo til VM-husene, der ligesom Bjerget er tegnet af tegnestuen BIG. Det helt særligt ved boligbebyggelsen er kombinationen af boliger og parkeringshuset er i fire etager og er på det højeste punkt op til 16 meter højt. Ud over parkeringshuset indeholder Bjerget også erhvervslokaler lokaliseret midt i bygningskroppen. Langs den ene facade er der butikker og en nyåbnet Café. En bjergbane fører igennem parkeringshuset til parkeringsdækkene og til boligerne. Man ankommer til sin bolig via gange, der går på tværs gennem bygningsvolumenet. Gangarealerne er malet i stærke farver, og hver etage har sin egen farve og karakter. Dette er samstemmende for både parkeringsdækkene og boligetagerne. Boligerne har adgang til et stort privat udeareal, en tagterrasse og taghave. Når man ser bebyggelsen på afstand fra syd, ligner haverne en begroet bjergside. Terrassen er beklædt med rullegræs, og man behøver ikke selv passe haven, som bliver vandet automatisk af et vandingssystem. Idéen er at skabe en kombination af en forstad og storby. I udviklingen af den konstruktive struktur i bebyggelsen har fokus tydeligvis været af finde en løsning, der afspejler det overordnede koncept for projektet, hvor arkitekten kobler to meget forskellige funktioner sammen. Det har ført til yderst sammensatte og komplekst bærende 13

15 konstruktionsprincipper, bestående af både søjler/bjælker principper samt bærende vægt og dæk i beton. Den særlige konstruktion har gjort det muligt, at arbejde med en høj grad af variation i bygningsstruktur, hvor lejlighedsplanerne forskydes op gennem etagerne og terrasserne. Kompleksiteten i den bærende konstruktion, hvor skillevæggene mellem lejlighederne også fungerer som en form for bjælke, gør det svært at ændre på bygningens overordnede struktur, men til gengæld åbner den lette træfacade op for et bredere felt for fremtidige muligheder for forandringer. Cortenstål Cortenstål er en type rustfri stål, der er vejrskadebehandlet. Det blev bragt på markedet i 1964 af den amerikanske virksomhed US Steel Co. Det specielle ved netop Cortenstål er, at når stålet bliver udsat for regn, vind og sol dannes der hurtigt et rustlag på det yderste lag, og netop dette rustlag gør, at korrosionshastigheden nedsættes 4-8 gange. Rustlagets vigtigste formål er dog, at det virker asom isolerende materiale, der giver konstruktionen en bedre U-værdi. Et godt eksempel på brug af Cortenstål er Odense Universitet. Grunden til man her har valgt at bruge Cortenstål er, at der har været stor fokus på energikravene, og da stålet som tidligere nævnt har en lav U-værdi, og samtidig giver stålet et arkitektonisk udtryk til bygningen. 14

16 Industrialisering og fremtid Siden 1960 ernes blomstrende industrialisering har innovationen og udviklingen mere eller mindre stået stille. De seneste års finanskrise samt den større interesse for at bygge miljørigtigt har igen sat gang i udviklingen af nye produkter, der både sikrer lavere priser og højere bæredygtighed. Udviklingen sker altså idenfor teknologiske, organisatoriske og samarbejdsmæssige områder, hvor arkitektoniske visioner ikke vægtes højt. Hvor 1960 ernes industrialisering var masseproduceret og monoton, er der i dag et stort ønske om at skabe en industrialiseret arkitektur, der i langt højere grad er brugerorienteret og modsvarer de individuelle krav, brugerne i fremtiden vil stille. Umiddelbart er monoton masseproduktion ikke forenelig med individuelle krav og udtryk. Men den teknologiske udvikling er nået langt siden 1960 erne. Indenfor en overskuelig årrække kan det måske være muligt at lave nye, informationsstyrede og dermed omstillingsparate 15

17 produktionsapparater, der ved at kunne omstille sig hurtigt og fastholde en kontinuerlig fremstillingsrytme vil være med til at sikre, at fremtidens masseproduktion vil kunne fremstilles i mange forskellige og små serier. Dermed vil den personlige og brugerorienterede masseproduktion være en realitet. Arkitekt Jørn Schütze om præfabrikerede elementer Jeg har valgt at konsultere Jørn Schutze som er over Arkitekt på Tegnestuen Jørn Schütze, og som navnet antyder, så er Jørn også indehaveren af tegnestuen. Grunden til at jeg har valgt Jørn er dels fordi han er både MAA og MDD (medlem af AA Akademiske Arkitektforening DD Danske Designere) og dels fordi han har mere end 30 års erfaringer i faget - men i virkeligheden mest fordi Jørn interesserer sig rigtig meget for arkitektur i fremtiden. Netop fordi Jørn også er designer har han i flere omgang designet nogle speciale fremstillet ydervægselementer som han har brugte i nogle projekter. Jeg har spurgte ham om hans opfattelse af industrialiseringens begyndelse, dens nuværende status og fremtiden med henblik på ydervægselementer. Her er hans tanker om problemer og udfordringer: Hermed nogle bemærkninger om præfabrikerede elementer. Ofte forstås i denne forbindelse præfabrikerede betonelementer. Disse var starten på det industrialiserede byggeri som var en simpel nødvendighed efter anden verdenskrig, hvor velstanden kom til Europa, affødt af Marshallhjælpen som finansierede ikke mindst genopbygningen af vest Europa, specielt Tyskland og Kontinentet, snarere end England. Der var ganske enkelt ikke hænder nok til at gennemføre planerne i overensstemmelse med de kæmpe store behov, ved anvendelse af traditionelle håndværksmetoder. Ved gennemførelse af højhusbyggerier bla. Empirestate Building i New York og Paxtons væksthuse i London før da, havde amerikanerne og englænderne vist vejen til ved hjælp af præfabrikation, at nå sine mål indenfor en aftalt tidsramme, og til en aftalt økonomi ved hjælp af den forhåndenværende manpower. Arkitekturen ikke mindst i væksthusene er af 16

18 høj standard, så præfabrikation idebærer ikke, at man går på kompromis med den arkitektoniske kvalitet. Det er velkendt, at der over hele verden er blevet udført meget præfabrikeret betonelementbyggeri uden forståelse for arkitektonisk tilpasning og indarbejdelse af menneskelig skala i byggerierne. Standardisering og rationalitet har i disse byggerier været bærende parametre og en række andre bærende designparametre har ikke fået prioritet, hvilket tydeligt kan aflæses på enkeltbygninger, bebyggelser og hele bydele. Ideen om præfabrikation er god, og kan højne finish, og lave vedligeholdelsesudgifter ved bevidst at anvende få og vedligeholdelseslette materialer, enkle løsninger, og lade detaljen indgå i og under ordne sig byggeriets overordnede og bærende koncept. Dette skal omfatte bygningsmæssig tilpasning, menneskelig skala og udvise stor respekt for menneskelig trivsel og materialeresurser for at være god arkitektur. De gamle bindingsværkskonstruktioner som vi kender fra både by landhuse herhjemme er gode eksempler herpå, og af nyere eksempler kan peges på flere af Utzons byggerier, der rummer de samme menneskelige og arkitektoniske kvaliteter. Fremtiden kan fremstå som en videre udbygning af de kvaliteter som netop disse byggerier rummer, med iagttagelse af alle de hensyn, der skal udvises i forhold til eksisterende bygninger, byer mennesker og landskab for at det kan lykkes. Præfabrikation kan berige og give os store daglige arkitektoniske oplevelser, hvis vi husker at integrere og udbygge ovennævnte designparametre i takt med at resultaterne af ny forskning indenfor byggeforskning, humanistiske fag, videnskab, og arkitektur foreligger. Med venlig hilsen Jørn Schütze 17

19 Konklusion Gennem mit arbejde for at komme med et forslag til fremtidens byggeelementer har jeg fundet frem til følgende væsentlige problemstilling: hvordan laver man et byggeri, der kan leve op til de strenge energikrav uden at gøre byggeelementerne bredere, et byggeri bygget af bæredygtige materialer og som tager hensyn til den økonomiske krise, og samtidig at have et individuelt, arkitektonisk udtryk. Man behøver ikke have en PhD for at regne ud, at det ikke bliver nemt at finde et forslag, der kan løse alle problemer og få sat alle brikkerne på plads. Et forslag, der bare løser nogle af problemerne, ville bringe os videre i den rigtige retning og det er egentlig det jeg vil prøve på. Det helt store emne i byggebranchen i øjeblikket er bærdygtighed, så vi kan på ingen måde komme udenom, at fremtidens byggeelementer bliver bygget af bærdygtige materialer. Der var engang en klog mand der sagde at der skal enten krig eller krise til for at vi kan blive kreative, og netop konsekvensen af den økonomiske krise vi har haft, og til vel stadig har, har gjort dels at byggematerialerne er blevet billigere, og dels at byggemarkedet er blevet kreativt og opfinder produkter som kan det samme, men til en billigere pris; det er ikke her vi møder den største udfordring for at komme med et forslag til fremtidens bygge elementer. De strenge energikrav gør, at vi må forvente, at de fleste nybyggerier i fremtiden skal være 0-energi huse. I stedet for at gøre som i dag, hvor vi bruger mere og mere isolering, som giver nogle enorme, brede ydervægge, skal der tænkes mere i retning af at der skal opfindes materialer der har bedre u- værdi uden at materialet gøres bredere og samtidig ikke er dyrere, dermed få vi knap så bredde elementer til billigere penge. Den største udfordring og måske det mest interessante problem er, hvordan vi i fremtiden kan bygge i elementer, der nok er industriprodukter, men som, hvad der er nok så væsentligt, har et tilfredsstillende arkitektonisk udtryk. Hvis nu man tænkte i den samme bane som man nu har gjort i Villa Vid hus i Tranbjerg, så konstruktionen ikke behøver være bredere for at kunne leve op til de strenge energikrav, så har man en både tyndere og billigere konstruktion. Hvis nu i samme forbindelse brugte Cortenstål eller et andet materiale, der har den samme evne som Cortenstål, som det yderste lag i en elementet, ville man få endnu bedre u-værdi og samtidig vil man tilføje elementerne et arkitektonisk værdifuldt 18

20 udtryk. Hvis man endelig - i modsætning til i dag, hvor elementerne er meget standardiserede og med meget lidt variation - kunne bygge elementerne i små moduler med flere variationer, ville især sammensætningen af de små moduler kunne give endnu flere variationer og endnu bedre arkitektonisk udtryk, så det ikke bliver kedeligt at kigge på. Præcis det samme princip, som man har brugt i bjerget i Ørestaden. Det er muligt at materialer som Cortenstål og højstyrke-beton koster mere, men man kunne spare penge ved at kunne transportere mange flere elementer på en gang og man behøvet ikke de dyre specialfremstillede elementer, netop fordi elementerne er i små moduler. Man kunne spare penge ved at bruge mindre isolering og man vil få elementer, der har et meget stærkere arkitektonisk udtryk. Det er disse tre faktorer en fra hvert af de udvalgte eksempler jeg ser i ét velfungerende hele: De tynde men velisolerende vægge (fra Villa Vid) Cortenstålet (brugt på f.eks. Odense Universitet) De forholdsvis små fleksible elementer (brugt på Bjerget) Tilsammen giver de tre et produkt, som bliver, hvis ikke billigere, så i hvert fald nogenlunde sammenligneligt med det nuværende prisleje, men som derudover er bærdygtigt, meget mere interessant at se på og dermed bedre arkitektonisk, og sidst men ikke mindst en lavenergikonstruktion som er meget tyndere. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men på baggrund af teknikken, materialerne og ikke mindst efterspørgslen tror jeg virkelig, at det ser realistisk ud og jeg tror bestemt at vi i fremtiden har ydervægge, der stort set løser alle de problemer som jeg kom frem til undervejs. 19

21 Kildemateriale fra internettet: 20

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Arkitektonisk helhedssyn

Arkitektonisk helhedssyn Arkitektonisk helhedssyn BY- OG BOLIGMINISTERIET 2000 Indhold 3 Forord 4 Arkitektonisk kvalitet 12 Det industrialiserede byggeris historie 22 Produkt og procesvejen 30 Referencebyggerier -SITUATIONEN OG

Læs mere

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton # 5:2012 Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton EXPAN og dalton leverer rammerne til 180 boliger i et meget attraktivt boligområde på den gamle eternitgrund i hjertet af Aalborg Fra månelandskab

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION

AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION Eller hvordan man printer et hus Forskningsrapport af ved Jakob Knudsen 1 Kolofon: - hvordan man printer et hus Udarbejdet af ved: Jakob Knudsen Red. Anne Beim Grafisk

Læs mere

1. Indledning og resultater 1 1.1. Udviklingstendenser i virksomhedsstrukturen 1 1.2. Konsekvenser af forandringerne i bygge- og anlægsbranchen 3

1. Indledning og resultater 1 1.1. Udviklingstendenser i virksomhedsstrukturen 1 1.2. Konsekvenser af forandringerne i bygge- og anlægsbranchen 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resultater 1 1.1. Udviklingstendenser i virksomhedsstrukturen 1 1.2. Konsekvenser af forandringerne i bygge- og anlægsbranchen 3 2. Ændringer i virksomhedsstrukturen

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce DET MODERNE BYGGERI April 2008 Bølgen fra vandside. Foto: Eyecadcher Media Kvalitet og fælles standarder Digitalt byggeri kan spare bygherren

Læs mere

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser SBi 2011:22 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser Evaluering af ti renoveringer med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

OPP og indkøb af facilities management ydelser

OPP og indkøb af facilities management ydelser OPP og indkøb af facilities management ydelser 3. del rapport Center for Facilities Management Realdania Forskning Lektor Kristian Kristiansen DTU Management Engineering August 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse - energirenovering af etageejendomme

Analyse - energirenovering af etageejendomme Jeg synes faktisk det nogen gange er befriende og se en ejendom der står med et helt andet udtryk - hvis man skal gøre det så skal man bryde radikalt med det oprindelige. "Det er vigtigt at det oprindelige

Læs mere