Industrialiseret Ydervægs elementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrialiseret Ydervægs elementer"

Transkript

1 2012 Industrialiseret Ydervægs elementer En behandling af mulighederne for at kombinere fordelene ved præfabrikerede ydervægs elementer med ønsket om at individualisere de enkelte bygningers udtryk arkitektonisk. Sayed Vali Sana

2 Abstract This paper deals with different issues of modern mass produced construction-walls. It reflects on both history, economy, environment, energy-efficiency and, foremost, architecture concerning the use of these prefabricated wall-elements. The current conflict between mass production and the need for individuality in architectural expression is confronted. On the basis of three different examples, the paper suggests, that a combination of newly developed thin but well-isolating concrete-walls, the use of Cortensteel and finally a preference for fairly small elements will answer the multifaceted demands of the future. 1

3 2

4 Forord Brugen af præfabrikerede ydervægge har mange og oplagte fordele. Dels sparer man tid og penge ved en systematiseret produktion og dels er produktionens geografiske koncentration et godt udgangspunkt for at håndtere de stadigt øgede krav til miljømæssige hensyn både hvad angår forurening i umiddelbar forbindelse med produktionen og den mere langsigtede bæredygtighed. De præfabrikerede elementer har imidlertid ikke overraskende en tendens til at blive standardiserede på en måde, der gør det vanskeligt for producenterne at imødekomme tidens krav om individualitet, ligesom det også er svært for arkitekter at få honoreret ønsker om arkitektonisk æstetik og særpræg ved brug af denne type vægge. Moderne byggerier har derfor en tendens til enten at blive ensartede og kedelige eller også meget dyre at bygge. På denne baggrund kunne det være perspektivrigt at sondere mulighederne for at kombinere præfabrikationens uimodsigelige fordele med kravet om individualitet i udtrykket både som enkeltstående arkitektonisk frembringelse og mere overordnet som del af et større byrum. 3

5 Indhold Abstract... 1 Forord... 3 Indledning til Industrialiseret byggeri... 5 Problemformulering:... 6 Industrialiseringens begyndelse... 6 Præfabrikeret ydervæg og arkitektur... 7 Økonomi Industrielt byggeri og bæredygtig Et godt eksempel på fremtidens ydervægs elementer Villa Vid Bjerget i ørstaden Cortenstål Industrialisering og fremtid Arkitekt Jørn Schütze om præfabrikerede elementer Konklusion

6 Indledning til Industrialiseret byggeri Den øgede konkurrence i byggebranchen gør det nødvendigt med rationaliseringer. Standardisering og systematisk produktion kan være effektive værktøjer til at opnå mere rationelt byggeri. Når man tænker på rationelt byggeri tænker man ofte på industrielt byggeri. Industrielt byggeri kan være flere ting f.eks.: Sandwich konstruktioner Præfabrikerede spær Kviste Færdige ydervægselementer Badekabiner Altså præfabrikerede emner generelt. Industrialiseret byggeri kan dog også være typehus-byggeri. Dette er ikke præfabrikata i normal forstand, men i og med at produktionen er sat så meget i system og rationaliseret som tilfældet ofte er, kan dette godt betegnes som industrielt byggeri. Denne generelle effektivisering og rationalisering giver en øget konkurrenceevne, grundet sparede produktionsomkostninger og mindre spild. I denne rapport vil jeg kigger nærmere på præfabrikerede ydervægselementer, deres fordele, ulemper, økonomi, arkitektur og ikke mindst vil jeg komme med et forslag til hvordan præfabrikerede ydervægselementer kunne være og hvorfor. 5

7 Problemformulering: Hvordan kan man honorere behovet for større individualitet i det arkitektoniske udtryk og samtidig bibeholde brugen af ensartede, præfabrikerede ydervæg-elementer og dermed alle de fordele, denne brug traditionelt har. Industrialiseringens begyndelse Anden verdenskrigs nedsatte byggeaktivitet resulterede i stor mangel på boliger. Da størsteparten af byggeriet i 1950'erne var traditionelt opført, bl.a. de mange enfamilieshuse, opstod der mangel på faglært arbejdskraft, som blev imødegået med en industrialisering af byggeriet i overensstemmelse med funktionalismens idéer. I 1960'erne og i begyndelsen af 1970'erne gav højkonjunkturen mulighed for egentlig massefabrikation af byggeelementer og dermed for montagebyggeri. Udviklingen var præget af en lang række initiativer og forsøg med medvirken af alle byggeriets parter, både myndigheder, bygherrer, arkitekter, ingeniører, håndværkere, entreprenører og producenter. Hele boligbyer opførtes på kort tid - dels som parcelhuse i store udstykninger, dels som etagebebyggelse for de almennyttige boligselskaber. Uden at der var tale om en særlig planlagt eller styret udvikling, skete der på få år en omlægning af dansk byggeri fra en meget traditionsbunden, håndværksmæssig proces til en byggemåde, som i stadig større udstrækning kom til at minde om en industriel produktion. Inden man for alvor satsede på den industrielle fremstilling af de enkelte bygningsdele, blev der gjort omfattende forsøg på at rationalisere det traditionelle byggeri. Det var i første omgang større byggerier, som brød med de traditionelle byggemetoder. Arkitektonisk blev de store byggerier vellykkede, men de indfriede ikke forventningerne til besparelser i byggetid og penge. Denne utraditionelle byggemetode var i udgangspunktet planlagt udført med ufaglært arbejdskraft, da der var mangel på faglærte bygningsarbejdere. 6

8 Byggemetoderne var imidlertid så komplicerede, at det viste sig nødvendigt alligevel at anvende uddannede håndværkere. Den eneste mulighed for at øge boligproduktionen var, at det offentlige effektivt støttede alle bestræbelser på at udvikle et alternativ til den traditionelle byggeskik, for således at hæve produktionsniveauet for de eksisterende faglærte bygningshåndværkere. Ydervægge of etageadskillelse blev opført af elementer fremstillet på en feltfabrik på byggepladsen, mens skillevæggene blev støbt på stedet i særlige forskallingselementer, der kunne anvendes flere gange. Lige præcis ydervægge og etageadskillelse er meget interessant i forbindelse med at lukke råhuset hurtigst muligt. I de følgene afsnit vil jeg se nærmere på disse to elementer og især ydervægge, mht. til økonomi, fordel og ulemper og ikke mindst det arkitektoniske udtryk i ydervæg-elementerne. Præfabrikeret ydervæg og arkitektur. Som arkitekt kan man forholde sig til bygningens konstruktion og teknik på to måder: Man kan udtrykke konstruktionen i formen, eller man kan adskille de to og lade formen være uafhængig af konstruktionen. I det første tilfælde lader man konstruktionerne være synlige, og hele husets struktur og rytme falder sammen med det konstruktive system. Der er intet i de udviklede byggesystemer, der principielt er uforeneligt med et varieret byggeri, men der har ikke været politisk og økonomisk vilje til at udvikle og anvende byggesystemerne på en sådan måde, at der kunne opstå en arkitektonisk frugtbar variation i byggerierne. Standarden er blevet hævet, men ikke den arkitektoniske kvalitet. Forklaringen er den samme som i de øvrige industrialiserede lande: de økonomiske besparelser ved gentagelserne, den høje pris for 7

9 variationer, regeringskrav om begrænsede enhedspriser, byggevedtægtsrestriktioner samt behovet for planlægning hos de virksomheder, der står for fabrikationen. At skabe et modulsystem, hvor variationen vægtes højt, så hver familie kan skabe deres eget udtryk, eller en samling af familier og boligejere, sammen kan finde et fælles udtryk. Det er intentionen at efterleve denne uden at gå på kompromis med energikrav og pris. Et væsentligt emne i denne helhedsintegrering er vinduernes placering og egenskaber. De har nemlig indflydelse på både det energimæssige, prisen og ikke mindst arkitekturen. I min konklusion vil jeg forsøge at komme med et forslag til fremtidens præfabrikerede ydervægge. Fordele ved præfabrikerede ydervægge Der er tre faktor som spiller afgørende rolle når der er tale om fordele ved ydervægselementer. Tid Bæredygtighed Kvalitet. Tid Fabriksproduktionen betyder, at elementerne kan produceres meget hurtigt, når først produktionen er sat i system og foregår på samlebånd. Der opstår færre misforståelser og mindre ventetid, ligesom produktionen kan køre uhindret i al slags vejr. Delene bliver produceret, så de er nemme at montere, og de helt store elementer til f.eks. præfabrikerede parcelhuse kan rejses og monteres i løbet af bare få dage. Bæredygtighed Effektiviseringen af produktionen giver mindre materialespild, mindre materialeforbrug samt besparelser på forbrug af el, vand osv. i produktionen. Kvalitet Byggeelementer og moduler gennemgår som regel en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken. I tilfælde af at varen er defekt eller mangelfuld, er det nemt at henvende sig til 8

10 producenten og gøre opmærksom på fejlen. Varen er produceret ét sted med én ansvarlig i stedet for af flere håndværkerteam, hvor det kan være svært at placere ansvaret. Bygningsreglementet stiller flere og flere krav til bygningsdeles isoleringsevne eller modstandsdygtighed over for brand. Her kan det være en fordel at anvende større præfabrikerede byggevarer og moduler, som er afprøvet af producenten og dermed har en godkendt certificering eller klassificering. Der kan også være mange fordele ved, at dele og især konstruktioner samles på en fabrik. Dermed kan man f.eks. undgå byggeskader forårsaget af fugt. Mange af de store præfabrikerede dele og moduler eller hele vægge til præfabrikerede huse kan samles på byggepladsen på få dage. Det betyder, at de ikke ligger flere dage på byggepladsen, hvor de kan optage fugt. Det forudsætter dog, at byggeriet dækkes af og lukkes hurtigt, så det beskyttes mod fugt og nedbør. Ulempe ved industrielt byggeri Præfabrikerede elementer i byggeriet har også nogle ulemper. Elementer produceres på en fabrik for bagefter at blive transporteret til byggepladsen, sætter begrænsninger for, hvor store elementerne kan være. De skal have en højde, længde og bredde, der gør det muligt at transportere dem på vejene, og lastbilen skal kunne komme under broer, kunne dreje og holde sig inden for en vognbane. Det paradoksale er, at elementerne er udvalget af byggevarer blevet meget større, men byggeriet meget ensartet. Kort fortalt giver præfabrikation ulemper i forhold til udvalg og behovet for individuelle løsninger. Når byggematerialer er præfabrikerede, er der ofte "kun" et fast udvalg af løsninger og muligheder til rådighed. Producenten sætter dermed begrænsninger for, hvad der bliver bygget, mens de kreative tanker og ideer tilpasser sig det eksisterende udvalg. 9

11 Økonomi Da det er effektivt at producere byggevarer, elementer og moduler på en fabrik, reduceres antallet af arbejdstimer, og det gør byggevarerne billigere. Der er ingen spildtid i form af arbejdstimer - der står f.eks. ikke et hold tømrere og venter, fordi de ikke kan komme til, fordi murerne er blevet forsinket af dårligt vejr. Derudover kan prisen holdes nede, fordi der kan købes store mængder materialer. Det præfabrikerede er dog ikke altid billigere end byggevarer eller elementer bygget på stedet. Det afhænger meget af kvalitet og materialer. Men hvis du ønsker noget andet end standarden, vil det ofte koste ekstra. Det er også værd at nævne produktion på elementerne kræver dyr maskiner som koster en del at ved lige holde og dermed kommer elementer til at koste mere i nogle tilfælde. Industrielt byggeri og bæredygtig For at sikre et bæredygtigt byggeri er det vigtigt at bruge materialer, som kan genanvendes på en hensigtsmæssig måde. Reduceret energiforbrug skærper kravene til bæredygtige løsninger, hvilket betyder at vores bygninger skal tænkes og tegnes på nye måder. Samtidig er byggeriet udsat for en fortsat øget grad af industrialisering og effektivisering. Et hovedspørgsmål er, hvordan vi sikrer, at dette resulterer i helhedsorienterede arkitektoniske løsninger af høj kvalitet, hvor hele bygningens levetid er tænkt ind, fra dens opførelse, dens eventuelle ombygning, til dens endelige nedrivning og genanvendelse. Spørgsmålet peger på en bred definition af arkitektonisk bæredygtighed som ikke kun favner en bygnings tekniske og fysiske levetid, men også dens brug og anvendelse over tid. Denne forståelse 10

12 af det teknologiske set i sammenhæng med tid, kontekst, social og kulturel betydning er central når arkitektonisk kvalitet skal specificeres og vurderes. Et godt eksempel på fremtidens ydervægs elementer Villa Vid I modsætning til 1960 erne kedelige byggeri er målet ikke en standardisering af de færdige produkter husene men derimod en anvendelse af standardiserede processer kombineret med en anvendelse af standardiserede fabriksproducerede elementer. Variations- og designmuligheder med høj arkitektonisk kvalitet skal bibeholdes. Nøgleordet er læring og effektivisering gennem gentagelse. Men ikke gentagelse af kedelige huse. Og med moderne produktionsteknikker kan det lade sig gøre at producere industrielt i små serier, selv om der er tale om enkeltstående, komplekse produkter. Et godt bud på fremtidens lavenergihus har med rasende fart rejst sig i Tranbjerg syd for Aarhus. Det mener arkitekterne og ingeniørerne bag den lyse betonbolig 'Villa Vid', der med sine kun 35 11

13 centimeter tykke vægge gør op med de dobbelt så tykke mure, der kendetegner en del lavenergi- og passivhuse i mursten. Væggene er en sandwichkonstruktion af blot 2 cm højstyrkebeton på ydermuren, 30 cm polyuretanskum (PUR-isolering) og 3 cm højstyrkebeton på indervæggen. Resultatet er en slank og let konstruktion, der skal vise, at lavenergibyggeri ikke behøver være klassens tykke dreng - og at byggeri i beton har udviklet sig meget siden 60'erne.»Det er helt vildt spændende, fordi vi for at afprøve teknikken bruger nye højstyrkeelementer i både dæk, vægge og tag. Det er første gang, at det er sket,«siger Rolf Kjær, kreativ leder og arkitekt hos Arkitema Architects

14 Bjerget i ørstaden Bjerget ligger i Ørestaden, lige ved siden af Metroen, og er nabo til VM-husene, der ligesom Bjerget er tegnet af tegnestuen BIG. Det helt særligt ved boligbebyggelsen er kombinationen af boliger og parkeringshuset er i fire etager og er på det højeste punkt op til 16 meter højt. Ud over parkeringshuset indeholder Bjerget også erhvervslokaler lokaliseret midt i bygningskroppen. Langs den ene facade er der butikker og en nyåbnet Café. En bjergbane fører igennem parkeringshuset til parkeringsdækkene og til boligerne. Man ankommer til sin bolig via gange, der går på tværs gennem bygningsvolumenet. Gangarealerne er malet i stærke farver, og hver etage har sin egen farve og karakter. Dette er samstemmende for både parkeringsdækkene og boligetagerne. Boligerne har adgang til et stort privat udeareal, en tagterrasse og taghave. Når man ser bebyggelsen på afstand fra syd, ligner haverne en begroet bjergside. Terrassen er beklædt med rullegræs, og man behøver ikke selv passe haven, som bliver vandet automatisk af et vandingssystem. Idéen er at skabe en kombination af en forstad og storby. I udviklingen af den konstruktive struktur i bebyggelsen har fokus tydeligvis været af finde en løsning, der afspejler det overordnede koncept for projektet, hvor arkitekten kobler to meget forskellige funktioner sammen. Det har ført til yderst sammensatte og komplekst bærende 13

15 konstruktionsprincipper, bestående af både søjler/bjælker principper samt bærende vægt og dæk i beton. Den særlige konstruktion har gjort det muligt, at arbejde med en høj grad af variation i bygningsstruktur, hvor lejlighedsplanerne forskydes op gennem etagerne og terrasserne. Kompleksiteten i den bærende konstruktion, hvor skillevæggene mellem lejlighederne også fungerer som en form for bjælke, gør det svært at ændre på bygningens overordnede struktur, men til gengæld åbner den lette træfacade op for et bredere felt for fremtidige muligheder for forandringer. Cortenstål Cortenstål er en type rustfri stål, der er vejrskadebehandlet. Det blev bragt på markedet i 1964 af den amerikanske virksomhed US Steel Co. Det specielle ved netop Cortenstål er, at når stålet bliver udsat for regn, vind og sol dannes der hurtigt et rustlag på det yderste lag, og netop dette rustlag gør, at korrosionshastigheden nedsættes 4-8 gange. Rustlagets vigtigste formål er dog, at det virker asom isolerende materiale, der giver konstruktionen en bedre U-værdi. Et godt eksempel på brug af Cortenstål er Odense Universitet. Grunden til man her har valgt at bruge Cortenstål er, at der har været stor fokus på energikravene, og da stålet som tidligere nævnt har en lav U-værdi, og samtidig giver stålet et arkitektonisk udtryk til bygningen. 14

16 Industrialisering og fremtid Siden 1960 ernes blomstrende industrialisering har innovationen og udviklingen mere eller mindre stået stille. De seneste års finanskrise samt den større interesse for at bygge miljørigtigt har igen sat gang i udviklingen af nye produkter, der både sikrer lavere priser og højere bæredygtighed. Udviklingen sker altså idenfor teknologiske, organisatoriske og samarbejdsmæssige områder, hvor arkitektoniske visioner ikke vægtes højt. Hvor 1960 ernes industrialisering var masseproduceret og monoton, er der i dag et stort ønske om at skabe en industrialiseret arkitektur, der i langt højere grad er brugerorienteret og modsvarer de individuelle krav, brugerne i fremtiden vil stille. Umiddelbart er monoton masseproduktion ikke forenelig med individuelle krav og udtryk. Men den teknologiske udvikling er nået langt siden 1960 erne. Indenfor en overskuelig årrække kan det måske være muligt at lave nye, informationsstyrede og dermed omstillingsparate 15

17 produktionsapparater, der ved at kunne omstille sig hurtigt og fastholde en kontinuerlig fremstillingsrytme vil være med til at sikre, at fremtidens masseproduktion vil kunne fremstilles i mange forskellige og små serier. Dermed vil den personlige og brugerorienterede masseproduktion være en realitet. Arkitekt Jørn Schütze om præfabrikerede elementer Jeg har valgt at konsultere Jørn Schutze som er over Arkitekt på Tegnestuen Jørn Schütze, og som navnet antyder, så er Jørn også indehaveren af tegnestuen. Grunden til at jeg har valgt Jørn er dels fordi han er både MAA og MDD (medlem af AA Akademiske Arkitektforening DD Danske Designere) og dels fordi han har mere end 30 års erfaringer i faget - men i virkeligheden mest fordi Jørn interesserer sig rigtig meget for arkitektur i fremtiden. Netop fordi Jørn også er designer har han i flere omgang designet nogle speciale fremstillet ydervægselementer som han har brugte i nogle projekter. Jeg har spurgte ham om hans opfattelse af industrialiseringens begyndelse, dens nuværende status og fremtiden med henblik på ydervægselementer. Her er hans tanker om problemer og udfordringer: Hermed nogle bemærkninger om præfabrikerede elementer. Ofte forstås i denne forbindelse præfabrikerede betonelementer. Disse var starten på det industrialiserede byggeri som var en simpel nødvendighed efter anden verdenskrig, hvor velstanden kom til Europa, affødt af Marshallhjælpen som finansierede ikke mindst genopbygningen af vest Europa, specielt Tyskland og Kontinentet, snarere end England. Der var ganske enkelt ikke hænder nok til at gennemføre planerne i overensstemmelse med de kæmpe store behov, ved anvendelse af traditionelle håndværksmetoder. Ved gennemførelse af højhusbyggerier bla. Empirestate Building i New York og Paxtons væksthuse i London før da, havde amerikanerne og englænderne vist vejen til ved hjælp af præfabrikation, at nå sine mål indenfor en aftalt tidsramme, og til en aftalt økonomi ved hjælp af den forhåndenværende manpower. Arkitekturen ikke mindst i væksthusene er af 16

18 høj standard, så præfabrikation idebærer ikke, at man går på kompromis med den arkitektoniske kvalitet. Det er velkendt, at der over hele verden er blevet udført meget præfabrikeret betonelementbyggeri uden forståelse for arkitektonisk tilpasning og indarbejdelse af menneskelig skala i byggerierne. Standardisering og rationalitet har i disse byggerier været bærende parametre og en række andre bærende designparametre har ikke fået prioritet, hvilket tydeligt kan aflæses på enkeltbygninger, bebyggelser og hele bydele. Ideen om præfabrikation er god, og kan højne finish, og lave vedligeholdelsesudgifter ved bevidst at anvende få og vedligeholdelseslette materialer, enkle løsninger, og lade detaljen indgå i og under ordne sig byggeriets overordnede og bærende koncept. Dette skal omfatte bygningsmæssig tilpasning, menneskelig skala og udvise stor respekt for menneskelig trivsel og materialeresurser for at være god arkitektur. De gamle bindingsværkskonstruktioner som vi kender fra både by landhuse herhjemme er gode eksempler herpå, og af nyere eksempler kan peges på flere af Utzons byggerier, der rummer de samme menneskelige og arkitektoniske kvaliteter. Fremtiden kan fremstå som en videre udbygning af de kvaliteter som netop disse byggerier rummer, med iagttagelse af alle de hensyn, der skal udvises i forhold til eksisterende bygninger, byer mennesker og landskab for at det kan lykkes. Præfabrikation kan berige og give os store daglige arkitektoniske oplevelser, hvis vi husker at integrere og udbygge ovennævnte designparametre i takt med at resultaterne af ny forskning indenfor byggeforskning, humanistiske fag, videnskab, og arkitektur foreligger. Med venlig hilsen Jørn Schütze 17

19 Konklusion Gennem mit arbejde for at komme med et forslag til fremtidens byggeelementer har jeg fundet frem til følgende væsentlige problemstilling: hvordan laver man et byggeri, der kan leve op til de strenge energikrav uden at gøre byggeelementerne bredere, et byggeri bygget af bæredygtige materialer og som tager hensyn til den økonomiske krise, og samtidig at have et individuelt, arkitektonisk udtryk. Man behøver ikke have en PhD for at regne ud, at det ikke bliver nemt at finde et forslag, der kan løse alle problemer og få sat alle brikkerne på plads. Et forslag, der bare løser nogle af problemerne, ville bringe os videre i den rigtige retning og det er egentlig det jeg vil prøve på. Det helt store emne i byggebranchen i øjeblikket er bærdygtighed, så vi kan på ingen måde komme udenom, at fremtidens byggeelementer bliver bygget af bærdygtige materialer. Der var engang en klog mand der sagde at der skal enten krig eller krise til for at vi kan blive kreative, og netop konsekvensen af den økonomiske krise vi har haft, og til vel stadig har, har gjort dels at byggematerialerne er blevet billigere, og dels at byggemarkedet er blevet kreativt og opfinder produkter som kan det samme, men til en billigere pris; det er ikke her vi møder den største udfordring for at komme med et forslag til fremtidens bygge elementer. De strenge energikrav gør, at vi må forvente, at de fleste nybyggerier i fremtiden skal være 0-energi huse. I stedet for at gøre som i dag, hvor vi bruger mere og mere isolering, som giver nogle enorme, brede ydervægge, skal der tænkes mere i retning af at der skal opfindes materialer der har bedre u- værdi uden at materialet gøres bredere og samtidig ikke er dyrere, dermed få vi knap så bredde elementer til billigere penge. Den største udfordring og måske det mest interessante problem er, hvordan vi i fremtiden kan bygge i elementer, der nok er industriprodukter, men som, hvad der er nok så væsentligt, har et tilfredsstillende arkitektonisk udtryk. Hvis nu man tænkte i den samme bane som man nu har gjort i Villa Vid hus i Tranbjerg, så konstruktionen ikke behøver være bredere for at kunne leve op til de strenge energikrav, så har man en både tyndere og billigere konstruktion. Hvis nu i samme forbindelse brugte Cortenstål eller et andet materiale, der har den samme evne som Cortenstål, som det yderste lag i en elementet, ville man få endnu bedre u-værdi og samtidig vil man tilføje elementerne et arkitektonisk værdifuldt 18

20 udtryk. Hvis man endelig - i modsætning til i dag, hvor elementerne er meget standardiserede og med meget lidt variation - kunne bygge elementerne i små moduler med flere variationer, ville især sammensætningen af de små moduler kunne give endnu flere variationer og endnu bedre arkitektonisk udtryk, så det ikke bliver kedeligt at kigge på. Præcis det samme princip, som man har brugt i bjerget i Ørestaden. Det er muligt at materialer som Cortenstål og højstyrke-beton koster mere, men man kunne spare penge ved at kunne transportere mange flere elementer på en gang og man behøvet ikke de dyre specialfremstillede elementer, netop fordi elementerne er i små moduler. Man kunne spare penge ved at bruge mindre isolering og man vil få elementer, der har et meget stærkere arkitektonisk udtryk. Det er disse tre faktorer en fra hvert af de udvalgte eksempler jeg ser i ét velfungerende hele: De tynde men velisolerende vægge (fra Villa Vid) Cortenstålet (brugt på f.eks. Odense Universitet) De forholdsvis små fleksible elementer (brugt på Bjerget) Tilsammen giver de tre et produkt, som bliver, hvis ikke billigere, så i hvert fald nogenlunde sammenligneligt med det nuværende prisleje, men som derudover er bærdygtigt, meget mere interessant at se på og dermed bedre arkitektonisk, og sidst men ikke mindst en lavenergikonstruktion som er meget tyndere. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men på baggrund af teknikken, materialerne og ikke mindst efterspørgslen tror jeg virkelig, at det ser realistisk ud og jeg tror bestemt at vi i fremtiden har ydervægge, der stort set løser alle de problemer som jeg kom frem til undervejs. 19

21 Kildemateriale fra internettet: 20

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE 1 Indholdsfortegnelse Oversigt - individuelle drømme / priser.. 4 Morgensol eller aftenssol - placering..... 8 Showroom - individuelle materialevalg. 10 Beslutningsfasen og

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Individuelt byggeri med personlighed og stil

Individuelt byggeri med personlighed og stil Individuelt byggeri med personlighed og stil MODERNE ENERGI KLASSISK Mere end 25 år med husbyggeri Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laursen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor INDUSTRIELLE LØSNINGER Den industrialiserede arkitektur udfordrer den klassiske forestilling om det fuldendte arkitekturværk

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

maskulint drømmehus i luksus

maskulint drømmehus i luksus maskulint drømmehus i luksus Danish Smart House Eco er et nyt svanemærket hus tegnet af de unge, visionære arkitekter maa Eva Kristine Brørup og Stefan Valbæk fra Valbæk Brørup Arkitekter. Stilen er firkantet,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

10% større dækflade 10% lettere montage

10% større dækflade 10% lettere montage 10% større dækflade 10% lettere montage DIAMANT TAgprofIl www.gerardroofs.eu EN VIRKsOMhED For over 50 år siden producerede Lou Fisher fra New Zealand verdens første pressede metaltag med stengranulat

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Fremtidens huse. skal ikke holde i 100 år

Fremtidens huse. skal ikke holde i 100 år Fremtidens huse skal ikke holde i 100 år Danske leverandører skal på banen med præfabrikerede elementer, mener arkitekten der stablede klodserne til det mest omfattende passivhusbyggeri n Af Bjarne Madsen

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere