Mod conducive produktion: bredere roller for psykologer og sociologer 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod conducive produktion: bredere roller for psykologer og sociologer 2"

Transkript

1 Robert Karasek 1 Mod conducive produktion: bredere roller for psykologer og sociologer 2 Forfatteren introducerer et nyt arbejdsbegreb for markedsøkonomier: Conducive Work 3, som i langt højere grad end den klassiske vareproduktion åbner mulighed for design af sunde, aktive og udviklende job. Conducive Work stiller nye krav til økonomisk tænkning og øget anvendelse af psykologisk og sociologisk viden i arbejdsorganisationen. Udfordringer i de nuværende ændringer i arbejdskravene Artiklen diskuterer, hvilke nye arbejdslivsrelevante kompetencer, der skal til for at møde den udfordring, der består i at udvikle et sundt arbejdsmiljø i den moderne globale økonomi. De ændringer af arbejdsaktiviteter, der finder sted i organisationen på det globale plan, har drastiske konsekvenser for den arbejdslivsrelevante sundhedspraksis, der hidtil hovedsageligt har bestået i analyser af sundhedsfaktorer og design af psykosocialt sunde job. Det er et væsentligt karakteristikum ved den gruppe, som denne artikel henvender sig til, nemlig forskere og praktikere inden for det psykosociale arbejdsmiljøområde, at de har et andet målsæt et sæt af brede humanistiske mål end det, der gælder for de vidt diskuterede profitmål i økonomiske termer. Den markedsbaserede model (neoklassisk økonomi), som er styrende for udviklingen i vores globale økonomi, er beregnet på opfyldelsen af meget specifikke private profitmål, men er blevet den centrale basis for næsten al social-politisk diskussion. Men professionsudøvere inden for folkesundhed og mange sociale videnskaber har bredere mål, som ud over interessen i konventionel produktionseffektivitet inddrager et veludviklet advokatur for menneskelig trivsel og udviklingsmuligheder i arbejdslivet såvel som i andre livssfærer. Dette målsæt er afgørende, da det kan føre til nye perspektiver i kombinationen af øko- Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

2 nomi og sundhedspolitik, når det er kombineret med kendskabet til arbejdslivet og dets organisation og konsekvenser. Artiklen tager udgangspunkt i en generel erkendelse af, at psykosociale faktorer er den væsentligste kilde til stress og helbredssvigt i arbejdet. Den omfattende dokumentation, der ligger til grund for denne konklusion, skal ikke præsenteres, men enkelte henvisninger til revue-artikler anføres. Tilsvarende er præsentationen af nye produktionsformer kun yderst sporadisk. Men det er også artiklens primære hensigt at diskutere det næste trin: Med udgangspunkt i de psykosociale omkostninger ved moderne arbejde samt i de nye produktivitetsformer, som karakteriserer den industrielle udvikling, fremkommer der helt nye perspektiver for sundhedshensyn og økonomisk udvikling, og dette skaber behov for et helt nyt sæt af funktioner og roller for arbejdslivsforskere. Artiklen bygger endvidere på den opfattelse, at de konventionelle politiske tiltag omkring sundhed i arbejdslivet er utilstrækkelige, fordi de mangler forståelse for de psykosociale aspekter i arbejdet og de politiske implikationer af moderne arbejdsorganisationer. Det drejer sig om dilemmaer i de menneskeskabte økonomiske vækststrategier, om jobsikkerhed og arbejdsintensitet, om service og relationen mellem civilt demokrati og økonomi. Dette taler for, at forskere, som måske primært hidtil har fokuseret på sundhed i arbejdet, indstiller sig på at deltage i den bredere politiske debat omkring alternative former for produktion og konsekvenser heraf. Den aktuelle situation: Positive og negative udviklingstræk i psykosocialt perspektiv På den positive side opstår der i mange industrier menneskeligt udviklingsfremmen- de arbejdsorganisatoriske ændringer, som på en global skala har væsentlig betydning for arbejdets indhold: Udvidet anvendelse af færdigheder, et reduceret hierarki, mere horisontalt samarbejde, engagement fra kunderne og kreative produktudviklingstiltag. Typiske slogans, der anvendes til at beskrive den nye arbejdsorganisation, er: Slut på hierarkiet, Medarbejderinvolvering i beslutninger og Anvendelse af den menneskelige intellektuelle kapital (Stewart 1997). Dette nye billede af fremtiden er ganske vist for en stor del retorisk, men det er bakket op af så økonomisk magtfulde institutioner, at det næppe kan betegnes udelukkende som en utopisk drøm. Fx fremhæver hovedartiklen The Horizontal Corporation, i Business Week (Miller & Kerwin 1993) det faktum, at rigide vertikale hierarkier med mange autoritetsniveauer bliver gjort fladere, hvorved den skæve magtbalance mellem ledelse og medarbejdere reduceres. Internetforbindelser, hjemmearbejde og arbejde uden for virksomheden forstærker muligheden for ikke-hierarkiske arbejdsrelationer. Et andet tema i arbejdsorganiseringsprocessen, der er beregnet på at gøre organisationer mere fleksible, er behovet for en udvidelse af den enkelte medarbejders mulighed for at tage beslutninger. James Champy, en af arkitekterne bag Process Business Re-engineering, beskriver, hvordan Putting Employees in the Driver s Seat (1996) vil øge effektiviteten i erhvervsorganisationer. Mere magt til folket er umiskendeligt indholdet af dette budskab. På den negative side er der også globalt skabt nye arbejdslivsproblemer i løbet af den senere udvikling: større jobusikkerhed (selv under forhold med lav arbejdsløshed), høj arbejdsintensitet og en underminering af sociale institutioner, som varetager arbejderbeskyttelse og social sikkerhed konsekvenser af den mere aggressive anvendelse 78 Mod conducive produktion: Bredere roller for psykologer og sociologer

3 af fri markedsøkonomi, som udelukkende fokuserer på profit. Dette afspejles i et andet truende sæt af overskrifter, som fx End of the job, Rewriting the social contract, Productivity to nowhere. I USA, som for øjeblikket synes at danne model for europæisk erhvervspolitik, har virksomhedernes større magt medført en højere arbejdsintensitet. Selve jobbet, som er en central institution i arbejdslivet en basal social enhed og som sådan en kilde til stabilitet i det moderne samfund af arbejdsspecialister, bliver truet. Jobbet er blevet en social artifact that has outlived its usefulness (Bridges 1994). Denne trussel, som i høj grad gør sig gældende i USA, skaber høj grad af jobusikkerhed (over 40% af arbejdsstyrken rapporterer om usikkerhed i et stort antal surveys). Den sociale og psykologiske kontrakt, som er opstået som en del af normerne på arbejdsmarkedet og som vedrører arbejdsforhold, jobstabilitet, relative lønninger, fagforeningsforhold og kollektive overenskomster er ved at blive ændret. Desuden bevæger den multinationale kapitalisme sig ind på en ny dominerende position i magtbalancen mellem kapital og nationale demokratiske institutioner og mellem kapital og arbejdskraft. I mange tilfælde indføres de nye former for arbejdsorganisering i den gamle, profit-måls orienterede kontekst, fx slank produktion. Dette repræsenterer en ny modsætning mellem midler og mål og fører til forvirring i den sociale politik. Denne konflikt søges i denne artikel løst gennem udvikling af en reformulering af slutmålet i produktionsprocesser; en ny definition af produktivitet, som jeg her betegner conducive produktion. Denne nye definition er mere i overensstemmelse med indholdet i menneskeligt udviklende arbejde i vidensbaseret produktion. Den er desuden i overensstemmelse med de nye træk i den økonomiske udvikling og hvad der er af speciel betydning for dette blads læsere den er også i overensstemmelse med målene for udviklingen af psykosocial sundhed på arbejdspladsen. Utilsigtede omkostninger ved industriel produktion I størstedelen af dette århundrede har man anset de utilsigtede omkostninger ved masseproduktion for at bestå i arbejdets fysiske belastninger og risici. De kroniske sygdomme, der dukkede op i det tyvende århundrede, hvoraf mange havde stressrelaterede oprindelser, blev ikke betragtet som havende arbejdsmæssige årsager. Først i nyere tid, hvor stressrelaterede sygdomme blev mere fremtrædende, har de sociale og psykologiske problemer, der er relateret til det voksne arbejdsliv, påkaldt sig mere opmærksomhed. Endelig har arbejdsorganisatoriske årsager til mange kroniske helbredsbrist i det seneste årti påkaldt sig en bredere social opmærksomhed. Imidlertid synes mange praktikere inden for sundhedssektoren med en socialvidenskabelig baggrund fortsat hovedsageligt at være beskæftiget med eftervirkningen af patienternes symptomer uden at undersøge de nye præventive muligheder, som opstår i forhold til udformningen af arbejdspladser, selv om de arbejdsrelaterede årsager til disse sygdomme er bekræftet. Snarere end at redesigne arbejdspladser, er deres nuværende rolle begrænset til at lappe på de utilsigtede konsekvenser af den stadigt mere krævende økonomiske konkurrence, selv om der eksisterer alternative muligheder, som påstået nedenfor. Således kunne nye bredt præventive opgaver blive varetaget af arbejdspsykologer og -sociologer. Det er desværre ikke muligt inden for denne artikels rammer at præsentere den Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

4 omfattende forskningslitteratur, som knytter psykosociale jobkarakteristika til sygdom. Det kan kort nævnes, at medvirkende årsager til sygdom omfatter mangel på social support (både på arbejdspladsen og uden for denne), jobusikkerhed, utilstrækkelig anerkendelse for arbejdet, ligesom krav-kontrol-modellen, som denne forfatter har medvirket til, har akkumuleret i en meget omfattende litteratur, som demonstrerer arbejdets sundhedsmæssige konsekvenser (Schnall et al. 1994, Kristensen 1995, Theorell & Karasek 1996). Sammenfattende kan det konstateres, at ringe beslutningsmuligheder, lav social support og høje psykologiske krav i arbejdet prædikerer en bred stribe af stressrelaterede kroniske sygdomme i international forskning. Yderligere forskning i årsager og udbredelse af disse risikoforhold er og vil fortsat være en væsentlig opgave for arbejdslivsforskere. Mulige fordele ved nye produktionsformer: Et dobbeltfokus på sundhed Menneskelig trivsel er ikke blot et spørgsmål om fravær af sygdom. Arbejdets udformning bør også fremme positive mål for menneskelige udviklingsmuligheder. Eftersom produktivitet imidlertid er det primære mål for en virksomheds tilrettelæggelse af arbejdet, kan større reorganiseringer næppe foretages med helbredshensyn som det eneste mål. Derfor må redesign af arbejdssystemer fokusere på produktivitetsmæssige såvel som på sundhedsmæssige konsekvenser af jobudformningen. I den udstrækning arbejdernes personlige udvikling kan være i overensstemmelse med virksomhedens produktivitetsmål, kan der skabes en stærk flerpartsmotivation for væsentlige redesign i virksomhederne, som vil kunne blive understøttet af såvel sundhedsprofessioner som af virksomhedernes økonomiske mål. Dette synspunkt er allerede blevet taget op i management litteraturen som New Work Organization, men efter min mening er der behov for en bredere ansvarlig definition af denne aktivitet. En kost-benefit-relevant analytisk model, som viser de integrerede bånd mellem produktion og sundhed udtrykt i psykosociale jobkarakteristika, er krav-kontrolmodellen, som er nævnt tidligere i artiklen. Foruden sundhedshensynet indeholder modellen hypoteser om produktivitetsfordele i form af høj motivation, læringsorienterede arbejdsbetingelser (aktive job med høj selvbestemmelse og høje men ikke for høje krav). Virksomhedens mål med hensyn til at opnå både forbedret produktivitet og reduceret sygdom gennem forøget selvbestemmelse, anvendelse af færdigheder og forbedret samspil mellem kolleger og arbejdsledere bliver tilgodeset i modellen. For at forstå hvordan produktivitet og forbedret trivsel kan opnås i en produktiv social proces, er det imidlertid nødvendigt med en mere detaljeret forståelse af disse sociale processer i produktionen. Den historiske udvikling af nye produktionsformer og socialvidenskabernes bidrag hertil Naturligvis styrer den konventionelle form for masseproduktion, som herefter kaldes vareproduktion, stadigvæk meget af verdens økonomiske politik. De nye udviklingstendenser er imidlertid meget signifikante og indebærer muligheder for betydelige forbedringer i arbejdet. For det første har de arbejdsbetingelser, som er mest effektive i produktionen af varer, en meget generel negativ virkning på den psyko- 80 Mod conducive produktion: Bredere roller for psykologer og sociologer

5 sociale sundhed. Det skyldes, at profitabiliteten af vareorienterede produktionsprocesser er maksimeret gennem masseproduktion, som igen er baseret på maskinstyret og specialiseret arbejdsfordeling. Endvidere er den mest profitable masseproduktion baseret på store markeder. Jo større markedet er, desto større er produktionsprocesserne, og jo mere specialiseret er arbejdskraften. Men en specialisering af arbejdskraften er naturligvis det samme som ringe beslutningskompetence i jobbene. Kvalifikationsanvendelsen er reduceret og indsnævret i det specialiserede arbejde, som fører til, at kontrol over væsentlige livsaktiviteter i arbejdet bliver reduceret for mange lavstatus arbejdere (Karasek & Theorell 1990). Således påstår vi, at den konventionelle økonomimodel i produktionen, som anvendes på de globale markeder, ikke vil lede til psykosocialt sunde arbejdspladser. Dette frie markedsstyrede kvantitative fysiske objekt-fokus har udelukket relevante hensyn til psykosociale faktorer i almindelighed relevante både for arbejdernes sundhed og for produktionen. Arbejdspsykologers og -sociologers rolle har i den seneste periode af industriel produktion, dvs. siden starten af samlebåndsarbejdet af biler, bestået i at bidrage til indsigt i bestræbelserne på at forbedre den sociale adfærd i fysisk objektorienterede masseproduktionsprocesser i store hierarkiske virksomheder. Sommetider ved at opmuntre til effektiv arbejdsindsats i kedelige jobs, sommetider ved at løse ledelses- og kommu-nikationsproblemer i rigide kommunikations- og autoritetsstrukturer. Fx udviklede socialpsykologer kendskab til lederskab (Mayo 1946) og organisationsstrukturer (organizational charting) (Gulick and Urwick 1937) og til effektiv deltagelse i arbejdsgrupper (Homans 1950). Den såkaldte Human Relations skole, som opstod i organisationer og i business schools managementafdelinger skaffede sociale færdigheder til ledelsen og det tekniske personale, som overskred de tidligere udelukkende kvantitative vurderinger af jobindhold og lønrater fra Taylors tidligere scientific management æra. Imidlertid anså mange ledere disse sociale færdigheder for charmekurser som supplement til de mere værdsatte informationer om input fra ingeniører og regnskabsfolk om investeringer af maskiner, komplekse tekniske processers effektivitet og fysiske ressourceinput. Selv mere avancerede bidrag af den type (Marsh & Simon 1958) anbefaler management procedurer, som er uafhængige af det sociale indhold i selve jobbet. Viden om de sociale relationers betydning, hvor nødvendig den end var, blev stadigvæk betragtet som grundlæggende perifer: Den var underlagt hensynet til materiel produktion. Men økonomien har ændret sig væsentligt, siden disse oprindelige formuleringer af den klassiske økonomi først blev udviklet af Adam Smith for mere end 200 år siden. (Smith 1976) I The Competitive Advantage of the Nation fastholder Michael Porter (1990), at den genvej til økonomisk udvikling, som virkede i det 18. og 19. århundrede gennem opbygning af nationale ressourcer i form af jern, kul og billig arbejdskraft, ikke er gangbar i det 20. århundrede. De menneskelige ressourcer er nøgleingredienserne i det indeværende årti. Det er arbejdernes kvalifikationer, herunder deres kommunikations- og samarbejdsfærdigheder samt forståelsen af kundernes krav, der er afgørende. Kunderne er ikke mere bare passivt tilfredse, men stiller også aktivt krav til de varer og den service, som er med til at stimulere den økonomiske udvikling. Sociale relationer bliver mere centrale i produktionsprocesserne. Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

6 En ny psykosocial definition af sund produktivitet: Conducive produktion I modsætning til vareproduktionen fokuserer den ny conducive produktion, som introduceres nedenstående, på arbejdskraftens kvalitet. Nye principper for psykosocial koordination i arbejdet er grundlaget for den nye færdighedsbaserede og social-relationelt conducive produktionsmodel. Sådanne principper er også synlige i mange af nutidens mest dynamiske industrier. Fx er produktiviteten på internettet baseret på sociale netværksdannelser, og denne værdiform er også central i det meste af servicesektoren. Disse nye udviklinger medfører vidt forskellige mønstre i den sociale koordination i produktionen. Overensstemmende med ovennævnte økonomiske evidens, men mere beskrivende for den aktuelle produktionsform, som i særlig grad involverer menneskelige ressourcer og deres udvikling, præsenteres nedenfor en alternativ definition af produktionsoutput og værdi, som her benævnes conducive produktion (Karasek 1981 og 1999; Karasek & Theorell 1990). Begrebet introducerer en ny social form for produktivitet. I conducive produktion er det sådan, at det, som producenten producerer til en kunde, er et værktøjslignende output, som giver kunden lejlighed til at vokse og udvikle sig. Værdien af outputtet er baseret på den udviklingsmæssige kapacitet, som den befordrer hos kunden. Dette output er således fundamentalt forskellig fra et output, der tilfredsstiller biologiske behov, fx en tunfisk sandwich, som man spiser, når man er sulten. Tænk på et eksempel på et conducive produkt i form af computer software: En simpel ordprocessor. Den blev produceret til en kunde, som brugte den til at udvikle sine færdigheder i at publicere. Måske startede kunden med at skrive forretningsbreve, men efterhånden blev han interesseret i at producere nyhedsbreve eller desktop grafik. Kundens udvikling betød, at han bevægede sig til et nyt niveau i form af udvikling af egne produktionsværktøjer. Kunden var vokset, og værktøjet var vokset med ham. Denne udviklingsproces skaber et behov for mere af den samme intellektuelt kvalificerede produktion, som producerede ordprocessoren i første omgang. Således skaber conducity modellen behov for intelligent højt kvalificeret arbejde: en ny slags økonomisk dynamik, som stimulerer behovet for menneskelig udvikling, ikke behovet for restriktiv adfærd som hos den specialiserede arbejdskraft. Conducive værdi: En form for produktionsværdi, som omfatter kreative sociale relationer På denne platform, som består af nye mønstre for arbejdskoordinering, defineres en ny form for produktionsoutput-værdi. Distinktionen mellem koordinationsmønstret og arten af output-værdien er en væsentlig distinktion, fordi mange af de såkaldt New work organization eksempler er baseret på rent konventionelle private profitmaksimeringsmål. Det kan føre til den komplekse form for arbejdsinhumanitet, som man nu ser i lean production. I lean production har arbejderne et bredere sæt kvalifikationer end samlebåndsarbejderen havde, men hvis de gamle centralt kontrollerede beslutningsstrukturer ikke udskiftes med decentrale strukturer og processer, fører lean production til stress og mistrivsel Mod conducive produktion: Bredere roller for psykologer og sociologer

7 Conducive værdi er en færdighedsbaseret, associativ værdi, som udvikles i horisontalt fleksible, kreative produktionsprocesser. Denne nye form for værdi forekommer i særlig grad i innovative produktionsindustrier og i servicesektoren. Denne værdi udvikles både hos arbejderne og hos kunderne som en del af en ny form for social udveksling, som lægger vægt på udviklingskapaciteter i individer og organisationer. Conducive produktion skaber værdier i udviklingskapable processer snarere, end den skaber værdier i døde fysiske objekter som varer: olie, stålrør og selv computer chips. Eksisterende masseproduktionsprocesser skaber fx øgede værdier til et objekt ved, at det bliver bearbejdet på maskiner fra et stykke råjern, til det er blevet en vare. Men denne vare er død det er en vare, som ikke indeholder nogen selvstændig udviklingskapabilitet. I conducive modellen indtager de udviklende potentialer så som personer, organisationer og samfund en central logisk position. Når en lærer fx hjælper en elev med at læse, eller en læge lærer en ældre patient, hvordan hun skal klare sine diabetes, så er det den menneskelige person, som vinder værdi ved det udførte arbejde. Kreative og interaktive sociale relationer er uadskillelige komponenter af den conducive værdi en værdi, som ikke karakteriserer det materielle objekt. Det fysisk objektbaserede begreb om vareværdi kommer historisk fra en tidligere æra, hvor samfundets mest værdifulde output var de fysiske objekter, som ofte var skabt ved at tilføre arbejdskraft til naturens ressourcer, fx gennem landbrug, hvor man producerer korn. I dag består udfordringen imidlertid i at udvikle menneskelige ressourcer. Konventionelle økonomiske modeller hviler på en nul-sums kalkule: hvad en person tager fra budgettet, kan en anden ikke få. Omvendt kan værdien af uddannelse ikke kalkuleres på denne måde. Forelæsninger, som bliver givet til mange individer igen og igen, mister aldrig deres værdi for den person, der har givet sin viden videre. Sammenlign værdien af kagebagningsfærdigheder med værdien af selve kagen. Kagen i sig selv har den traditionelle nul-sums økonomiske værdi, som det er reflekteret i det velkendte ordsprog: You can t have your cake and eat it too. Men du kan lære mange elever kagebagningens kunst uden at miste dine egne kagebagningsfærdigheder i processen. Rent faktisk vil dine færdigheder endda blive forbedret. Sådanne færdigheder kapaciteten af aktive enheder er ikke bundne eller begrænsede på samme måde som materielle ting eller materielle objekter. De udvikles og knytter an til andre færdigheder, samtidigt med at de uundgåeligt opfylder systemets eller individets udviklingsmål. I dette nye perspektiv ligger værdien i associationen ikke i selve objektet. Det kan være i forbindelsen af potentielt integrerbare kapaciteter, når disse bliver bragt ind i den nye sammenhæng: Værdien af et team af samarbejdspartnere, værdien af velintegrerede computerprogrammer eller værdien af sammenhængen mellem elementerne i et godt byggeinvesteringstilbud. Disse værdiformer inkorporerer interaktive sociale forbindelser som den centrale basis for skabelsen af værdi, ikke som perifere hjælpemidler, som det var tilfældet i vareproduktionen. Eksempler på conducive produktion og værdi af serviceydelser Eksempler på conducive produktion og værdier kan i dag findes både i servicesektoren og i produktionsindustrien (Karasek Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

8 1999). Et svensk eksempel fra serviceområdet viser, at både sundhedstilstanden hos ældre patienter på et plejehjem og de ansattes arbejdstilfredshed blev forbedret som et resultat af en ny arbejdsorganisering, der fokuserer på at forbedre kapabiliteten hos patienterne (kapabilitetsforøgelsen repræsenterer forøgelsen i conducive værdi). I et eksempel fra et lidt ældre plejehjem i Sverige udviklede forskerne en plan gående ud på at aktivere patienterne ved at analysere, hvilke handlinger hos de ansatte, der styrkede patienternes aktivitetsniveau. I en afdeling blev patienterne aktiveret ved, at man interviewede dem om, hvad de havde foretaget sig i deres aktive liv med henblik på at re-etablere denne interesse og igen gøre dem aktive på plejehjemmet. Plejehjemspersonalet ville så skaffe magasiner og bøger, tale med de ældre om deres interesser eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet. Kontrolgruppen fik den socialt passive behandling, som var den almindelige standard på plejehjemmet. I løbet af de følgende otte måneder øgedes aktivitetsniveauet hos patienterne i den eksperimentelle gruppe, ligesom de også blev fysiologisk sundere. Blandt andet ønskede de at overtage nogle områder inden for policy administrationen på plejehjemmet. Fraværet af plejepersonale var ligeledes lavere i den eksperimentelle gruppe, hvor man blev motiveret, fordi man endelig blev aktivt beskæftiget med at tage sig af patienterne på den professionelt sofistikerede måde, man var uddannet til. Dette eksperiment viser, at den nye kapabilitets-relaterede form for produktivitet er praktisk realiserbar i servicesektoren. Sådanne kapabilitetsmål giver mere mening for plejesektoren end omkostningsbaserede produktivitetsmål, som stammer fra en fejlagtig anvendelse af en markedsmodel for vareoutput. Vare-output har naturligvis intet at gøre med de faktiske produktivitetsmål i plejehjemmet, der jo består i at forbedre sundheden (Karasek & Theorell 1990), og ikke blot i at reducere sundhedsomkostningerne. Eksempler på conducive produktion og værdi i computerog kommunikationsbranchen Et andet eksempel kan hentes fra computerog kommunikationsindustrien, som alle ledende erhvervstidsskrifter anser for at blive det centrale område for økonomisk vækst i det næste århundrede. På dette område gør de nye modeller for værdi sig allerede gældende, selv om den nye model ikke altid er klart identificeret. Internettet er et tydeligt eksempel. Dette net, som udgør den formodede rygrad i fremtidens informationsbaserede økonomiske vækst blev ikke bygget af en enkelt virksomhed i forsøget på at udmanøvrere konkurrenterne. I stedet blev det konstrueret af offentlige institutioner med henblik på at fremme opbygningen af vidensfremmende forbindelser mellem forskere i forskellige dele af verden eller med andre ord: ved at sammenkoble adskilte kapabiliteter. Forskerne ønskede at arbejde sammen, ligesom de gør på konferencer. Internettet fremmer den slags produktivitet. Psykologiske værktøjer til participativ jobudvikling Job redesign er ikke blot et spørgsmål om at analysere problemer på arbejdspladser. Det kræver også udvikling af sociale processer, som åbner mulighed for alternative løsninger på disse problemer. Her har der været mange bidrag fra psykologer og sociologer startende med Eric Trist, Thorsrud og Emery i 1950 erne og 60 erne i Skandinavien (Trist 1963). Udviklingen mod 84 Mod conducive produktion: Bredere roller for psykologer og sociologer

9 industrielt demokrati og socio-teknisk design fortsatte med Gustavssons demokratiske dialog i 1980 erne (Gustavsson 1992). I alle disse bidrag har de organisatoriske ændringer i masseproduktionen været baseret på demokratisk aktive og kreative social relations værktøjer, som ofte har haft vanskeligheder ved at overleve i de kulturer, som eksisterer i store hierarkisk organiserede masseproduktionsindustrier. Denne nye social relation erkendelse, som efter denne forfatters mening er indbygget i disse ændringer, har via deres eksempler på humanitet og effektivitet i arbejdet bidraget signifikant til udviklingen af nye mere berigende former for produktion. Ikke desto mindre kræver disse nye oven for skitserede conducive produktionsmetoder med deres eksplicitte vægt på tilpasningsdygtig produktion et endnu mere sofistikeret sæt psyko-sociale værktøjer. Et eksempel fra forfatterens Nordnet projekt viser dette (Karasek 1992). Det var et conducive produktionsprogram, som samtidigt skulle øge beslutningsdeltagelsen og kompetenceudvikling blandt virksomhedens arbejdere. Målet var at forbedre produktionsfleksibiliteten i nogle netværksbaserede produktionsprocesser, der blev udviklet i dialog mellem ledelse og arbejdere. Praktiske overbliksværktøjer vedrørende sociale og psykologiske karaktistika i arbejdet var nødvendige for at fremme de sociale processer, som samtidigt forøgede virksomhedens og arbejdernes kapabiliteter. Participative jobudviklingsprocesser, som har til formål at aktivere arbejderne på værkstedsgulvet, kan anvende oversigtsværktøjerne til at stimulere arbejdernes eget handlingsorienterede sprog om arbejdets organisering og således bringe arbejderne ind i kommunikationsprocessen omkring jobudviklingen. Når vi har brugt sådanne oversigtsværktøjer i praksis blandt arbej- dere med begrænset formel uddannelse i små produktionsvirksomheder i Sverige (Karasek 1992), har arbejderne på drastisk vis øget deres engagement i redesign diskussionerne. Arbejdere er ikke altid opmærksomme på betydningen af den slags kendskab, fordi de sjældent opmuntres til at bruge den. Men med en støttende ledelse og ved hjælp af disse overbliksværkstøjer overtager værkstedsarbejderne i disse projekter gerne selv komplekse arbejdsplanlægningsaktiviteter. At skabe praktiske værktøjer til udvikling af et lokalt sprog omkring arbejdsorganisation og jobudvikling er en anden rolle for arbejdslivsforskere og -praktikere. Forudsætning for conducive produktion: Basal økonomisk og social tryghed Conducive produktion er i særlig grad relevant i en social kontekst, hvor tilfredsstillelse af grundlæggende biologiske behov for føde og husly ikke er problematisk. Dette er i dag situationen i de fleste industrilande. Den fundamentale forudsætning for en conducive økonomi er, at de basale behov til stadighed bliver tilfredsstillet, ellers vil mere primitive motivationsformer vende tilbage og dominere den sociale adfærd. Grundlæggende menneskelige behov for at udvikle et tillidsforhold til andre vil blive opfyldt i samarbejdende team og netværk. Således må det conducive samfund formindske reaktioner, som stammer fra overlevelsesusikkerhed, ved at gøre materielle fornødenheder bredt tilgængelige (og derved formindske de biologiske behov) og ved at skabe økonomiske og sociale sikkerhedsplatforme, fx i familier og lokalsamfund. Dette vil etablere den politiske forudsætning for de kreative former for arbejde, som er beskrevet ovenfor. Et hermed sammen- Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

10 hængende krav er social tillid. Putnam (1993) sammenligner det tillidsfulde og økonomisk velstående Norditalien med dets innovative produktionsnetværk, med det autokratiske, angstdominerede og økonomisk tilbagestående Syditalen både i tallet og i dag. Dette illustrerer det reciprokke forhold mellem tillidsbaserede sammenslutninger i en civil kontekst og den økonomiske innovation. Disse relationer fremmer kreative horisontale forbindelser mellem aktive individer med relativt samme sociale status. Den aktuelle fare for jobusikkerhed De seneste udviklinger inden for medarbejderforhold har på den negative side skabt øget jobusikkerhed og arbejdsbetinget udmatning for mange mennesker. Det bliver stadig mere klart, at disse nye trusler kan underminere muligheden for conducive produktion og andre produktionsformer med socialt progressive mål. Den mikroøkonomiske løsning, som består i conducive produktion påkalder sig nødvendigheden af opfyldelsen af et sæt makroøkonomiske og makro-sociale krav. For at forstå arten af den conducive økonomis makroniveau kontekst er en yderligere kort analyse af årsagerne til den nuværende jobusikkerhed nødvendig. En væsentlig kilde til denne jobusikkerhed er den øgede kapitalmobilitet, som underminerer stabiliteten af lokale ansættelsesforhold. En yderligere og måske endnu mere grundlæggende årsag til usikkerheden kan også bestå i den stadigt mere indsnævrede definition af, hvad der skulle kvalificere som en økonomisk værdifuld aktivitet. Definition tenderer mod at gælde kun sådanne aktiviteter, som viser et direkte, måleligt økonomisk udbytte. Den indskrænkende definition af værdifuldt arbejde kombineret med en overflod af produktionsfaciliteter på næsten ethvert vareeksportmarked betyder, at arbejdere i mange lande står over for en stadig fare for tab af job på mange områder, især når kapitalen frit kan relokere eksisterende begrænsede jobmulig-heder til andre lokationer. Et forsvar for betydningen af lokalt værdsatte serviceydelser er nødvendig. Et sådant forsvar kan være en vigtig opgave for arbejdslivsforskere. Derfor må den conducive økonomi model bygge på en social-økonomisk platform: Det forudsætter en velfærdsstat at vedligeholde et basalt niveau af økonomisk tryghed for alle samfundslag. At tillade individer at gå ind i tillidsbaserede og samarbejdende relationer, som den conducive produktion kræver. I den conducive økonomi er velfærdspolitikken platformen og ikke målet for den sociale udvikling. De kreative koordinationsmål vil betyde forskellige operationsprincipper for de sociale institutioner: Forekomsten af rigide centraliserede bureaukratiske operationsprocedurer ville være begrænsede. Arten af den conducive form for økonomisk udvikling involverer sandsynligvis væsentlige positive feedback kvaliteter. Mens den øgede jobusikkerhed og skævhed i distributionen af indkomst kan eliminere den hurtige udvikling af disse nye former for produktion, kan udnyttelse af den conducive produktion i sig selv reducere usikkerheden, hvorved dens egne udviklingsmuligheder fremmes. Den nødvendige brobygningsfunktion Naturligvis vil den konventionelle varebaserede økonomiske aktivitet fortsætte med at eksistere. Så den væsentlige udfordring til conducive arbejdsorganisationer vil bestå 86 Mod conducive produktion: Bredere roller for psykologer og sociologer

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv. Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen

Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv. Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv Delrapport 3: 2010 Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen Nyhedsprojektet Delrapport 3: 2010 Psykisk

Læs mere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Sociologiska institutionen Lunds universitet Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Om forandringer i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager Magisteruppsats Soc. 464, 61-80 p Vårterminen 2004

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Virksomhedens sociale system og det udviklende arbejde

Virksomhedens sociale system og det udviklende arbejde Helge Hvid og Niels Møller Virksomhedens sociale system og det udviklende arbejde Det udviklende arbejde (DUA) er en helhedsorienteret strategi, som omfatter større udviklingsmuligheder, indflydelse og

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

1970 erne var et årti, hvor der skete

1970 erne var et årti, hvor der skete To be in control vejen til godt psykisk arbejdsmiljø, læring og innovation? 1 Helge Hvid Kontrolbegrebet, som har en lidt anden betydning på engelsk end det har på dansk, har i 30 år haft en central placering

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø?

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Virksomhedens sociale kapital en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tage Søndergård Kristensen, Peter Hasle & Jan Hyld Pejtersen Siden 1990 har der været en omfattende forskning og teoriudvikling

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Lean og professionel autonomi på hospitaler

Lean og professionel autonomi på hospitaler Peter Hasle Lean og professionel autonomi på hospitaler Hospitaler står overfor store udfordringer fra voksende krav fra både patienter og samfund samtidig med begrænsede budgetter og stadig flere medicinske

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag En gennemgang af den internationale litteratur om arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i ydelserne Tage Søndergård Kristensen 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

EN FAGFORENING I FREMTIDEN?

EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Lunds universitet Sociologiska institutionen EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Författere: Monica Sawroop Uppsats SOC 344, 41-60 p Vårterminen 2001 Handledere: Britt-Marie Johansson och Birgitta Ericsson ABSTRACT

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Tage Søndergård Kristensen Trivsel og produktivitet to sider af samme sag En gennemgang af den internationale litteratur om social kapital, arbejdsmiljø,

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Fremtidens arbejdsmiljø Nye problemer, nye muligheder, nye strategier Øje på arbejdsmiljøet, marts 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen - casestudier i socialforvaltningen Projekt PRIAM. Delrapport 7 December 2008 Jørgen Møller Christiansen og Annikie Sørensen CASA Organisatorisk

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere