KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG INDUSTRIENS SPOR - EN UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS HISTORIE I ÅRHUS AMT Af Anne Trine Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 2005. INDUSTRIENS SPOR - EN UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS HISTORIE I ÅRHUS AMT 1840-1970 Af Anne Trine Larsen"

Transkript

1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 2005 INDUSTRIENS SPOR - EN UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS HISTORIE I ÅRHUS AMT Af Anne Trine Larsen Indledning I 2004 gennemførte Kulturhistorisk Museum Randers - med støtte fra Kulturarvsstyrelsen - en undersøgelse af industriens historie i Århus Amt Anledningen til at undersøge den østjyske industris historie var Kulturarvsstyrelsens hensigt om at udpege 25 danske industrianlæg, der kan fortælle historien om industrisamfundet. 2 De fleste af de gamle fabrikker er nemlig revet ned, gået til grunde, eller de bliver brugt til helt andre formål, end de egentlig var tiltænkt. Sporene af industrisamfundet er således ved at forsvinde, og det er derfor på høje tid, hvis nogle af de fysiske minder fra industrisamfundet skal bevares. Da hensigten med projektet var at udpege en række fabrikker med industrihistorisk betydning, var der knyttet både en historiker og en arkitekt til undersøgelsen, så de historiefagligt begrundede forslag til industriminder kunne suppleres med en arkitektfaglig vurdering af fabriksanlæggene. Projektet resulterede i de to rapporter Industriens historie i Århus Amt og Industriminder i Århus Amt. 3 Kulturarvsstyrelsen havde sat den kronologiske ramme for den historiske undersøgelse til at dække tiden fra 1840 til 1970, da det er den periode, hvor industrien slog igennem i Danmark. Dermed var spørgsmålene til den historiske undersøgelse også givet af Kulturarvsstyrelsens projekt, idet meningen var at undersøge, hvornår der blev anlagt industri, hvilken industri der blev anlagt, og hvilke fysiske spor industrien satte i amtet. Endvidere var industrivirksomheder på forhånd defineret som vareproducerende virksomheder med mere end fem ansatte, hvor der eventuelt blev anvendt maskiner i produktionen. Udgangspunktet for den historiske undersøgelse var den eksisterende litteratur om industrien i amtet og de optællinger af industrivirksomheder, der er foretaget i J.P. Trap Danmark. 4 Således giver undersøgelsen et godt udgangspunkt for at sige noget om udviklingen i antallet af fabrikker i amtet og om, hvilke brancher der har været fremherskende i de forskellige egne i løbet af perioden Spørgsmålet er imidlertid, om der var lokale forskelle, som kan bidrage til at forklare udviklingen i amtet. Derfor er det følgende opdelt geografisk efter område. Århus og Randers: mange driftige borgere Omkring 1800 var der kun meget lidt industri i Danmark, om end nogle få industrivirksomheder var begyndt at blive anlagt i de større byer. Det gjaldt selvfølgelig i København, der var først med industrialiseringen i Danmark, men der var også i Århus Amt, i de to største byer Århus og Randers, nogle få virksomheder, der kunne betegnes som fabrikker. Når de kunne få denne betegnelse, var det, fordi de havde mere end fem ansatte og eventuelt anvendte dampmaskiner til deres produktion af varer. Imidlertid var der kun få ydre tegn, der i dag ville gøre disse virksomheder genkendelige som industri. Det siger sig selv, at en virksomhed med blot seks ansatte kunne klemmes ind i en baggård 1

2 eller være placeret på en enkelt etage i et af byens huse, uden at nogen ville opdage, at der skjulte sig en fabrik bag murene. Derfor var det primært de virksomheder, der anvendte dampmaskiner, og derfor havde en skorsten, som signalerede over for byens indbyggere, at noget helt nyt var på spil - og som for en nutidig beskuer ville antyde, at der var tale om en fabrik. Grundlæggerne af disse første fabrikker var som regel nogle af byens bedrestillede borgere, der så nye muligheder for at tjene penge i den nye måde at producere på, men det kunne også være opfindsomme håndværkere, der var initiativtagere til anlæggelsen af disse første fabrikker. En væsentlig årsag til anlæggelsen af de første fabrikker i både Århus og Randers var dermed, at begge byer havde et pengestærkt handelsborgerskab og en række initiativrige håndværkere, der havde lyst til at starte en industriel produktion. I denne tidlige bevægelse fra landbrugssamfund til begyndende industrisamfund havde Århus og Randers imidlertid også en anden en fordel i forhold til resten af amtet. De var nemlig områdets to store byer med cirka og indbyggere omkring 1850, så der var et vist befolkningsgrundlag, som udgjorde et marked for industrivarerne, og som tillige kunne være arbejdskraft i de nyetablerede fabrikker. 5 Den tidlige industrialisering i Århus og Randers fandt først og fremmest sted indenfor Næringsog nydelsesmiddelindustrien, i tekstilindustrien og i jernindustrien. I nærings- og nydelsesmiddelindustrien var det først fremstillingen af tobak, brændevin og øl, der blev lagt om til industriel produktion. Det antyder, at der var tale om vigtige varer, som det kunne betale sig at producere billigere med mulighed for en øget indtægt. Tobaksproduktionen blev udvidet og fik industriel karakter, fordi fabrikkerne havde mange ansatte, mens produktionen af sprit fik industriel karakter, fordi de nye dampmaskiner blev taget i anvendelse. I kontrast hertil blev brygningen af øl industrialiseret ved, at produktionen blev koncentreret på færre fabriksanlæg, der bød på mere ensartede produkter, mens det først var efter 1870, at der blev installeret dampkraft på bryggerierne. 6 Da Thor startede i Randers i 1851 og Ceres i Århus i 1856, var det således i skarp konkurrence med mange små og enkelte større lokale bryggerier. 7 Indtil da havde brygning af hvidtøl udgjort størstedelen af ølbrygningen, men de nye bryggerier udvidede med nye øltyper som eksempelvis bajersk øl. Udviklingen på Ceres og Thor var meget ensartet og karakteristisk for ølbrygningen i det øvrige Danmark, idet de to nye bryggerier udkonkurrerede eller opkøbte andre. Deres succes skyldtes i høj grad de nye øltyper, der åbenbart faldt i østjydernes smag. Ceres og Thor fortsatte da også deres udvidelser efter århundredeskiftet, hvor der i flere perioder i løbet af 1900-tallet var mere end 200 ansatte på bryggerierne. Begge bryggerier blev dog dele af videre koncentrationer i branchen, da Ceres efter tiltagende samarbejde med først jyske siden sjællandske bryggerier reelt ophørte med at være en selvstændig lokal virksomhed i 1989, 8 men Ceres er dog ikke lukket endnu, som Thor blev det i Thor havde ellers gennemgået en lignende udvikling med en række fusioner først med Ceres og Aalborgbryggeriet Urban i 1976 til Jyske Bryggerier A/S siden med Faxe bryggeri A/S til Bryggeriet Faxe A/S, der senere blev til Bryggerigruppen A/S. I nærings- og nydelsesmiddelindustrien var det dermed tobaks-, snaps- og ølproduktionen, der først blev industrialiseret i de to byer. Men det betød ikke, at det hele gik op i røg og druk. I anden halvdel af 1800-tallet blev produktionen af fødevarer nemlig også industrialiseret, så der blev oprettet mejerier, slagterier og brødfabrikker i begge byer. Den øgede satsning på industriel produktion af fødevarer betød også, at der blev opfundet et helt nyt produkt, som det kunne betale sig at producere i store mængder. Det nye produkt var margarine, som Otto Mønsted begyndte at producere i Århus i Produktet blev kaldt OMA-margarine og i løbet af 1900-tallet voksede fabrikken, så den havde mere end 400 ansatte og producerede nok til at dække 45% af danskernes margarineforbrug. Efter koncentrationer i branchen lukkede fabrikken imidlertid i efterkrigstiden. Råstofferne til produktionen af margarine fik Otto Mønsted fra Århus Oliefabrik, som blev grundlagt i 1871 og i starten producerede proteinrigt kraftfoder. Snart blev det imidlertid klart, at 2

3 den animalske olie, som var et restprodukt fra foderproduktionen, kunne anvendes som grundsubstans i den spirende margarineindustri såvel som i chokoladeindustrien. Herefter blev produktionen af råvarer til margarine- og chokoladeindustrien vigtigst. Oliefabrikken har gennemgående beskæftiget omkring 1000 personer i 1900-tallet med et højdepunkt på 1500 i 1930erne, hvor fabrikken også stod for 10 % af Danmarks samlede industrieksport. Fabrikken har haft filialer over det meste af verden, og efterhånden er Århus-afdelingen primært blevet en afdeling for udvikling og forskning. 9 Århus Oliefabrik A/S har snart produceret planteolier til fødevareindustrien i 140 år, og var i 1930erne den største danske eksportør af industrivarer. Industrihistorisk udmærker Århus Oliefabrik sig nationalt ved sin størrelse, hvilket siloanlægget på havnen kan illustrere. Oliefabrikkens siloanlæg er opført i støbt jernbeton af Christiani & Nielsens ingeniørfirma, der under den nordiske funktionalisme var pionererne inden for dansk betonbyggeri. Det var det største siloanlæg i Europa i Siloanlægget rummer kvaliteter af national arkitekturhistorisk betydning. Foto Leif Høgfeldt Hansen. I løbet af 1800-tallet blev der således etableret industriel produktion af nærings- og nydelsesmidler i både Århus og Randers. Gennemgående var branchen præget af tiltagende koncentrationer i første halvdel af 1900-tallet med det resultat, at kun nogle få store virksomheder overlevede. De havde til gengæld mange ansatte, producerede store mængder og var placeret på omfangsrige fabriksanlæg. Gode eksempler på det er bryggerierne Thor og Ceres samt Otto Mønsteds margarinefabrik og Århus Oliefabrik. Tiden efter 1900 betød imidlertid ikke kun koncentrationer i industrien. Den bød også på mere raffinerede produktioner på de allerede eksisterende fabrikker, som når slagterierne videreforarbejdede de slagtede dyr f.eks. på Randers Andelsslagteri. Men det var konservesindustrien, der oplevede den største vækst i perioden. I nogle tilfælde blev der endog anlagt helt nye fabrikker til forarbejdning til konserves. Det gjaldt 3

4 eksempelvis konservesfabrikken JAKA, der blev anlagt i 1954 i Brabrand ved Århus. 10 Den ny fabrik nåede på få år op på at have 500 ansatte. På fabrikken i Brabrand blev der produceret kødkonserves til nationalt forbrug, men så sandelig også til internationalt. Virksomheden fik nemlig hurtigt oparbejdet en betragtelig eksport og er nationalt såvel som internationalt berømt ikke mindst for sit særegne produkt dåseskinken, JAKA-bov. I forbindelse med en række sammenlægninger i slagteribranchen blev JAKA i 1990 en del af Tulip International A/S. JAKA startede sin produktion af kødkonserves i 1954 og er som sådan et fremragende eksempel på en typisk efterkrigstidsproduktion med forarbejdning og eksport af landbrugsprodukter. Endvidere er fabriksanlægget et arkitektonisk mønstereksempel på funktionel rationalitet. Bygningen har formentlig nationale arkitektoniske kvaliteter i forhold til industrielle slagterianlæg i 1900-tallet. Foto Leif Høgfeldt Hansen. Den første industrialisering i Århus og Randers var imidlertid ikke kun baseret på nærings- og nydelsesmidler. Tekstiler klæde og stof samt tilvirkning af stoffet til beklædning tøj undergik en tilsvarende forandring. Allerede i begyndelsen af 1800-tallet begyndte produktionen af tekstiler på fabrikker. Det startede med vævere, farvere og garvere, så fulgte spinderier, og i anden halvdel af 1800-tallet, fulgte beklædningsindustrien. Antallet af fabrikker inden for tekstil- og beklædningsindustrien blev udvidet frem til omkring 1880, mens branchen i de sidste tyve år frem til århundredeskiftet oplevede en del centraliseringer. I starten af 1900-tallet lukkede en del af de ældre fabrikker, der producerede tekstiler, og det var som regel ikke i denne del af branchen, at der blev oprettet nye virksomheder. Det skete overvejende i beklædningsindustrien, hvor der blev oprettet en del nye fabrikker også under den økonomiske krise i mellemkrigstiden. En del af dem lukkede selvfølgelig igen, men der var også nogle af de nye, som voksede sig store i efterkrigstiden. Det gjaldt eksempelvis Falbe Hansen i Randers, der blev etableret i 1938 og havde næsten 400 ansatte i starten af 1960 erne. 11 Ligesom det gjaldt for Tage Vanggards kjolefabrik i Århus, der blev 4

5 oprettet i 1938 og i 1962 beskæftigede omkring 600 mennesker. 12 Randers Handskefabrik er en af de få virksomheder, der klarede sig igennem begge århundreder og fortsat eksisterer uden at være lukket eller at have flyttet sin produktion til udlandet. Til al den nye produktion var der brug for maskiner. Det gav god grobund for udvikling af jernog metalindustrien, hvor nye maskiner blev opfundet og udviklet, så væksten i industrien kunne fortsætte. I jern- og metalindustrien var produktionen begyndt allerede i midten af 1800-tallet med blandt andet fremstilling af maskiner til den øvrige industri. Det vil i første omgang sige dampmaskiner og dampkedler, såvel som alle de andre maskiner, der var brug for til den industrielle produktion af næringsmidler og tøj eller til brug i landbruget. Flere af fabrikkerne i jernindustrien blev meget store målt i mængden af anvendt arbejdskraft, men der var især ét område, hvor Århus og Randers kom til at udmærke sig nationalt. Det var med produktionen af materiel til jernbanerne. 13 Den første jyske jernbanestrækning blev da også anlagt mellem Århus og Randers og åbnede i Produktionen af materiel til jernbanen fordelte sig mellem byerne, så Århus stod for lokomotivproduktionen, mens Randers tog sig af produktionen af togvogne. Lokomotiverne blev produceret på A/S Frichs Fabrikker, der var blevet oprettet allerede i I starten producerede Frichs dampmaskiner, dampkedler og maskiner til den spirende landbrugsindustri. 14 Siden blev den specialiseret i produktion af maskiner, og efter at fabrikken var blevet for stor, til at kunne udvide sine bygninger i bymidten yderligere, blev den omkring 1910 flyttet ud til forstaden Åbyhøj nær jernbanen. Herefter specialiserede fabrikken sig i produktion af lokomotiver, da den havde fået eneret på levering til Statsbanerne. Det gik da også ganske godt på fabrikken, der i sin storhedstid fra midten af tyverne til starten af tresserne havde op mod 1000 ansatte. Desværre gik det galt, da fabrikken tabte sin eneret på salg til Statsbanerne, så den endte med at lukke i Indtil midten af 1980 erne blev fabrikken brugt til andre industrielle formål, men bygningerne har senere fundet anvendelse til serviceerhverv som eksempelvis skatteforvaltning. I Randers blev Scandia anlagt i 1861 med henblik på at producere togmateriel til jernbanen i Jylland. 15 Scandia var den første rigtig store industriarbejdsplads i Randers og i mange år en af de største industriarbejdspladser i provinsen med ansatte omkring Virksomheden fortsatte sin produktion af togvogne og forsøgte sig også med sporvogne til hele det europæiske marked, efter at det jyske jernbanenet var ved at være udbygget. Ligesom Frichs Fabrikker fik Scandia eneret på leverancer af togvogne til Statsbanerne i starten af 1900-tallet. Scandia fik derfor - ligesom Frichs i Århus - problemer, da Statsbanerne ophævede fabrikkens eneret i efterkrigstiden. Det førte til en del kreativ tænkning og produktudvikling såvel som til en hel del usikre perioder for de ansatte på Scandia. Men i modsætning til Frichs eksisterer fabrikken endnu, selvom den er blevet opkøbt af en international koncern. Men metalindustrien i Århus og Randers var ikke kun baseret på produktion af jernbanemateriel. Allerede i 1800-tallet blev der som nævnt anlagt en del andre store virksomheder i branchen som eksempelvis Dronningborg Maskinfabrik med en produktion af landbrugsmaskiner i Randers og Thomas Sabroe med en produktion af kølemaskiner i Århus. Især i tiden frem til midten af 1920 erne fortsatte væksten i antallet af nye virksomheder i branchen i begge byer. Under den økonomiske krise i mellemkrigstiden blev der også grundlagt en række nye virksomheder, men en del af dem havde kort levetid. I efterkrigsårene var udviklingen i begge byer præget af, at der ikke var plads til at oprette nye virksomheder i bymidten, men der blev fortsat grundlagt nye virksomheder inden for branchen i forstæderne. Et godt bud på det er Sekura i Randers, der blev grundlagt, netop da krise var ved at vende til vækst. Sekura blev startet af en automekaniker, der i 1957 indledte en produktion af styrtbøjler til traktorer. I perioden fra voksede virksomheden fra 4 til 100 ansatte. Virksomheden fortsatte med at ekspandere med nye produkter, med eksport og med anlæggelse af afdelinger i andre lande. Efter at have specialiseret sig i 5

6 produktion af førerhuse til rendegravere blev Sekura solgt til det hollandske Bosal i Herefter kom den til at hedde Bosal-Sekura Industries A/S, og i 2004 blev produktionen flyttet til Litauen. 17 Som nævnt har nærings- og nydelsesmiddelindustrien, tekstil- og beklædningsindustrien samt jern- og metalindustrien været de tre vigtigste brancher i både Århus og Randers, i hvert fald hvis målestokken for vigtighed er antallet af medarbejdere og fabriksanlæggenes størrelse. Om det også har været tilfældet målt i indtjening, vil være en oplagt antagelse, men det må bero på nærmere undersøgelser af de to byers industrivirksomheder. Det skal dog understreges, at der også blev oprettet fabrikker inden for andre industriområder i begge byer. Således har der været en del virksomheder i træ- og møbelindustrien, hvor der blev oprettet savskærerier i slutningen af tallet og siden en række møbelfabrikker. Der har sandsynligvis været tale om en del små og nogle mellemstore virksomheder, der kan have haft en vis betydning for den lokale beskæftigelse. 18 Ligeledes har der været virksomheder i papirindustrien og i sten-, ler- og glasindustrien, men antageligt med en endnu ringere betydning for den lokale beskæftigelse og økonomi. Disse tre brancher må dog underlægges nærmere undersøgelser, før det er muligt at give mere håndfaste bud på deres betydning lokalt, regionalt og nationalt. Endelig har der været nogle få virksomheder i den kemiske industri, men det er en branche, der næsten udmærker sig ved sit fravær i både Århus og Randers. I hvert fald hvis der ses bort fra C.F.E. Hoffs tændstikfabrik i Randers, der lukkede i starten af 1900-tallet, og fra sæbe- og skosværteproduktionen i især Århus. Gennemgående er der således klare paralleller mellem udviklingen i de to byers industriudvikling. Men der er dog to forskelle, der springer i øjnene: væksten i indbyggerantallet og væksten i antallet af industrivirksomheder. Århus er i dag er en noget større by end Randers, men i 1850 var de to byer som nævnt næsten lige store med indbyggere i Århus og indbyggere i Randers. I 1870 var indbyggerantallet vokset til henholdsvis og Denne forskel var yderligere forstærket omkring år 1900, idet Århus havde indbyggere ved århundredeskiftet, mens Randers kun havde omkring At Århus voksede stærkere end Randers i anden halvdel af 1800-tallet, er tidligere blevet begrundet med, at anlæggelsen af jernbanen mellem Silkeborg og Skanderborg i 1871 betød, at handlen fra Silkeborg begyndte at gå via Århus med den nye transportform i stedet for via Randers ad Gudenåen. 21 Denne forklaring kan være korrekt, men den er aldrig blevet nærmere undersøgt, og selvom jernbanen kan have været central for handelsudviklingen, så er det et åbent spørgsmål, hvilken betydning den har haft for den industrielle udvikling i de to byer. Således antyder en opgørelse over antallet af industrivirksomheder, at industriens vækst kan have fundet sted tidligere i Århus end i Randers, idet der i en opgørelse fra 1859 var godt 80 industrivirksomheder i Århus, mens der var omkring det halve i Randers. 22 Det antyder, at Århus i højere grad end Randers havde fået etableret en industri i midten af 1850 erne, mens de to byer endnu var tilnærmelsesvist lige store, og dermed i højere grad havde fået etableret et nyt grundlag for industriel vækst i fremtiden. Antallet af industrivirksomheder giver imidlertid kun et øjebliksbillede af situationen i 1859, så det må bero på videre udforskning, om den tidlige industriudvikling gav grundlaget for de senere forskelle imellem de to byers vækst. Politisk diktat: Silkeborg Silkeborg blev grundlagt i midten af 1800-tallet som følge af en politisk beslutning om at anlægge en midtjysk industriproduktion og en handelsplads for oplandet. Placeringen ved Gudenåen var afgørende, fordi åen kunne fungere både som transportvej for handlen og som energikilde til den industrielle produktion. Det blev derfor besluttet at starte en produktion af papir, som samtidig betød, at byen Silkeborg blev grundlagt. Da beslutningen om at anlægge en papirfabrik blev taget, var der således kun 16 indbyggere i området, men allerede i 1871 var indbyggertallet i Silkeborg vokset til personer og i 1900 til

7 Produktionen af papir på Silkeborg Papirfabrik begyndte i 1845, og fabrikken voksede hurtigt, så den i 1871 beskæftigede 228 arbejdere. 24 Men i løbet af 1800-tallet nåede fabrikken både at brænde ned, at blive genopbygget og endda at lukke efter en langvarig krise i dansk papirindustri. En mere stabil periode blev dog indledt efter, at fabrikken i 1894 blev genåbnet for at producere finere papir. Det betød, at fabrikken blev leverandør af papir til pengesedler, og den leverede papir både til den islandske og danske nationalbank kort efter århundredeskiftet. I kriseårene i 1920 erne og -30 erne var papirfabrikken en af de virksomheder i Silkeborg, der udvidede, så fabrikken i trediverne beskæftigede 400 mennesker. Silkeborg Papirfabrik klarede sig dermed pænt gennem den økonomiske krise om end med nogle besværligheder sidst i årtiet og under anden verdenskrig. Årene efter verdenskrigen bød på ny udvikling i branchen, og det betød flere udvidelser på papirfabrikken. Fra starten af 1960 erne var der imidlertid øget international konkurrence i papirindustrien, hvor de danske virksomheder klarede sig mindre godt. Der kom nye aktionærer til, og i 1980 erne blev fabrikken solgt til en svensk papirkoncern og siden, i 1990 erne, til en tysk, hvorefter den blev lukket i Silkeborg Papirfabrik er mest kendt for sin produktion af papir til pengesedler. Silkeborg papirfabrik producerede papir i tiden fra 1845 til sin lukning i De mange år med produktion på fabrikken afspejler sig i de tilbageværende bygninger, hvor hele fabrikkens udvikling kan spores. Efter fabrikkens lukning i 2000 er bygningerne blevet ombygget og istandsat, så de i dag overvejende anvendes til kulturelle formål og serviceerhverv. Papirfabrikken kan således illustrere en lang periode i industrisamfundets historie og dets konvertering til servicesamfund. Foto Leif Høgfeldt Hansen. Papirfabrikken havde dog allerede i mellemkrigstidens kriseår mistet sin status som byens ubetinget største virksomhed. Dette skal ses i lyset af mindst to forskellige forhold. På den ene side havde grundlæggelsen af papirfabrikken betydet, at der var blevet oprettet en række andre 7

8 industrivirksomheder i byen især i de sidste to årtier af 1800-tallet. De nye virksomheder blev oprettet inden for alle brancher, men det var oprettelsen af virksomheder i tekstilindustrien og jernog metalindustrien, som fik størst betydning for byens beskæftigelse, selvom der også blev oprettet en del fabrikker i fødevare- og trævareindustrien. Papirfabrikkens relativt mindre betydning hang sammen med en vækst i tekstilindustrien både målt i antallet af virksomheder og i antallet af beskæftigede i industrien. Ligesom papirindustrien havde tekstilindustrien haft fordel af de protektionistiske handelspolitikker i kriseårene i mellemkrigstiden. Der blev derfor færre virksomheder og en del arbejdsløse i branchen, da beskyttelsespolitikken begyndte at blive ophævet i I Silkeborg blev der imidlertid gjort en aktiv politisk indsats for at ændre den kritiske situation for byens tekstilindustri. Således tog byens erhvervsråd kontakt til Kaj Neckelmann, der havde startet en produktion af kunststofgarn i Brede i 1957, men søgte en ny placering til sin fabrik, da Nationalmuseet havde købt grunden til museumsformål. Neckelmann valgte Silkeborg, fordi byen kunne tilbyde billige grunde, og fordi udflytningen kunne ske med egnsudviklingsstøtte. Der var nemlig kommet en lov om egnsudviklingsstøtte i 1958 for at sikre, at der også blev etableret industri i provinsen. 26 A/S Kaj Neckelmann gav umiddelbart beskæftigelse til et par hundrede mennesker, men virksomheden ekspanderede i løbet af 1960 erne, hvor den blev Silkeborgs største arbejdsplads. Fabrikken startede med at producere kunststofgarner, men fra starten af 1970 erne var det ikke længere så populært med kunststofferne, og kunderne var blevet ligeglade med, at de var strygefri. Selvom nye produkter blev overvejet, gik det mindre godt for fabrikken i 1970 erne, så selskabet blev først overtaget af en tysk koncern og siden (i 2004) af et stort indisk tekstilindustriforetagende. Udviklingen i Silkeborg ligner udviklingen i Århus og Randers, idet både jern-og metalindustrien, og tekstil- og beklædningsindustrien var centrale for byens industrielle udvikling. Ligeledes har der også været en del trævareindustri og fødevareindustri i Silkeborg. Vurderet ud fra brancher er den mest markante forskel mellem Silkeborg og byerne Århus og Randers således betydningen af papirindustrien, der kun har haft en marginal betydning i de to større byer. Endvidere er det værd at hæfte sig ved, at udviklingen i Silkeborg var lidt forskudt i forhold til de to andre byer, idet virksomhederne blev grundlagt senere i Silkeborg. Dette kan givet tilskrives det forhold, at der stort set ikke var nogle indbyggere i området, som kunne starte andre produktioner, da papirfabrikken blev anlagt. Den mest iøjnefaldende forskel imellem de tre byers industriudvikling er imidlertid betydningen af politiske beslutninger for udviklingen i Silkeborg: Først blev papirfabrikken grundlagt som følge af en politisk beslutning. Dernæst bidrog en protektionistisk handelspolitik i mellemkrigstiden til, at tekstilindustrien blev vigtigst for byens beskæftigelse. Endelig bevarede tekstilindustrien tilsyneladende sin særstatus for byens beskæftigelse på grund af egnsudviklingsstøtten, der var en medvirkende årsag til placeringen i Silkeborg af byens største arbejdsplads i efterkrigstiden. Én engageret iværksætter: Grenå En bemærkelsesværdig undtagelse fra udviklingen i Århus, Randers og Silkeborg var industrialiseringen af Grenå. Byen adskilte sig for det første fra de tre andre byer ved at være mindre, idet den kun havde indbygger i 1870 og indbyggere i For det andet adskilte Grenå sig ved, at der i løbet af 1800-tallet kun blev anlagt ganske få virksomheder, som kan betegnes som industrivirksomheder. I stedet var købstaden erhvervsmæssigt præget af nogle velstillede købmænd samt en del håndværkere. 28 For det tredje adskilte den sig ved, at byens industrielle udvikling i særlig grad har været båret af en enkelt virksomhed i tiden frem til Den fabrik, der fik særlig betydning for Grenås industri, var Grenå Dampvæveri, der blev grundlagt i 1893 af købmand H.P. Rosenvinge. Fabrikken indledte med at væve bomuldsgarn og færdigbehandle de vævede stoffer til salg. Det skete på 16 væve, der var indkøbt brugt, men som 8

9 allerede i 1901 var erstattet af 80 nye. Udvidelserne af dampvæveriet fortsatte efter århundredeskiftet, så der blev anskaffet flere maskiner og ansat flere mennesker. Fabrikken udvidede og rationaliserede i løbet af 1930 erne, så der var beskæftigede og omkring 1950 beskæftigede dampvæveriet ca. 800 mennesker. Dampvæveriets størrelse i forhold til Grenå by kan anskueliggøres ved, at fabrikken havde sit eget elektricitetsværk. Men en fornemmelse for fabrikkens størrelse i national henseende kan sikkert bedre illustreres med, at fabrikken i 1960 producerede 1/3 af den bomuldsmetervare, der blev fremstillet i Danmark. De gode tider varede imidlertid ikke ved. Fabrikken begyndte at indskrænke sit antal af ansatte i slutningen af 1950 erne. Dette blev indledningen til en række svære årtier, hvorefter fabrikken lukkede i Grenå Dampvæveri har frem til 1960 haft afgørende lokal betydning som den eneste storindustri i byen. Tillige var dampvæveriet Danmarks største bomuldsvæveri fra 1919 og har dermed også haft en uomtvistelig betydning nationalt, og gennem sin omfattende eksportvirksomhed har væveriet bidraget til at sætte Danmark på det industrielle verdenskort. Arkitekturens atmosfære af industrihistorie gør Dampvæveriet til et nationalt bevaringsværdigt monument. Foto Leif Høgfeldt Hansen. Da dampvæveriet begyndte at skære ned på antallet af ansatte i slutningen af 1950 erne, var der ingen andre virksomheder, som kunne erstatte væveriets betydning for den lokale industri. Der var ganske vist blevet oprettet en del virksomheder især inden fødevare- og jernindustrien i de første årtier af 1900-tallet, men perioden havde budt på en del virksomhedslukninger. Lukningerne kan forklares med, at virksomhedernes produktionsmetoder var blevet utidssvarende med den tiltagende centralisering i dansk industri. Men trods alt var der også virksomheder, der klarede sig igennem de kritiske år, og det skete nogle gange ved at specialisere produktionen og ved en øget satsning på eksport. 30 9

10 I efterkrigstiden gik det lidt bedre med etableringen af nye virksomheder i Grenå. Således grundlagde Dansk Lin- og Celluloseindustri sin produktion af emballagepap i 1954, og beskæftigede 80 mand i starten af 1960erne. Dansk-Norsk-Kvælstoffabrik startede sin produktion i 1963, og Grenå Værk A/S startede sin produktion af jernkonstruktioner i 1962, mens emballagefabrikken Danapak blev bygget i Med disse nyanlæggelser var der lagt op til en ændring af byens industristruktur, så industrien blev baseret på flere mellemstore virksomheder, i stedet for at være afhængig af en enkelt meget stor fabrik som Dampvæveriet. De nye virksomheder udvidede i løbet af 1960erne, og det samme gjaldt for Grenaa Motorfabrik, der var oprettet allerede i Generelt om udviklingen i Grenå er det således værd at fremhæve, at byens industri i særlig grad var baseret på en enkelt meget stor virksomhed indtil starten af 1960 erne, hvor der blev oprettet en række mellemstore virksomheder i byen. Et andet særtræk er, at Grenå ikke nåede at vokse sig tilnærmelsesvist så stor som Århus, Randers eller Silkeborg. En del af forklaringen på det kan være, at Grenå indtil 1960erne var afhængig af en enkelt virksomhed, og dermed først fik differentieret sin industristruktur, da industrisamfundet var ved at være på retur, men det var der ikke ret mange i Danmark, der var opmærksomme på under højkonjunkturen i 1960 erne. Naturgrundlaget Hvor industrialiseringen i Århus og Randers havde at gøre med, at der var tale om handelsbyer med veludviklede handelsveje, og industrialiseringen i Silkeborg havde været bestemt af politiske beslutninger, mens en enkelt engageret iværksætter stod for den første industrialisering af Grenå, da var naturgrundlaget afgørende for industrialiseringen i resten af amtet. Ude på landet var naturen således styrende for, hvilke fabrikker der blev anlagt. Det betød, at det var forskelligt fra egn til egn, hvilken industri der blev anlagt, men der var dog to dominerende træk. I nogle områder blev landbrugsindustrien dominerende. Først med anlæggelsen af en hel del fællesmejerier fra starten af 1870 erne og ikke mindst med grundlæggelsen af andelsmejerier fra starten af 1880 erne og frem til omkring Den nye måde at producere mejeriprodukter på var industriel, for så vidt som der blev anvendt maskiner til produktionen, men mejerierne var ofte bittesmå med en enkelt eller to ansatte. Fra omkring 1910 begyndte en centralisering af mejerierne, så produktionen af mejeriprodukter blev koncentreret på færre og større anlæg. I andre områder var produktionen af byggematerialer dominerende. Den nordlige og østlige del af amtet var domineret af bygningsindustri med mange små kalk- og teglværker og nogle enkelte større anlæg

11 Der kan peges på en del områder på Djursland, som er præget af bygningsindustriens historie, hvor egnen omkring Balle og Glatved er en af de mest karakteristiske. Billedet viser nogle små kalkovne ved Balle, hvor der er blevet brændt kalk til dækning af lokale behov, mens der på anlægget ved Glatved strand er blevet brudt og udskibet kalk. Hele området omkring Balle og Glatved bærer præg af en egnstypisk industri med både masseproduktion til store landsdækkende virksomheder og en række supplerende småvirksomheder. Området illustrerer, hvordan denne industri har ændret hele landskabets karakter, der nu fremstår som industriminde for den forbipasserende. Kalkovnene i området omkring Balle har stor arkitektonisk værdi trods deres ydmyge størrelse. Foto Leif Høgfeldt Hansen. Det havde været almindeligt at udvinde kalk og ler på Djursland og i den nordlige del af amtet i århundreder, men i anden halvdel af 1800-tallet blev der anlagt en del teglværker og nogle cementfabrikker, som indebar, at denne produktion begyndte at få industriel karakter. Et helt bemærkelsesværdigt anlæg var de tre cementfabrikker i Assens ved Mariager Fjord

12 FLS Industries A/S: Dania. På sydsiden af Mariager Fjord har cementindustrien været aldeles dominerende med tre cementfabrikker i starten af 1900-tallet. Store dele af anlægget findes endnu, ligesom der er arbejder-, funktionær- og direktørboliger. Endvidere er der havneanlæg. Som helhed betragtet er der tale om et anlæg, som helt eksemplarisk kan formidle et stykke industri- og kulturhistorie. Anlægget har arkitekturhistoriske kvaliteter, der er værd at bevare. Foto Leif Høgfeldt Hansen. 12

13 Det startede med anlæggelsen af cementfabrikken Cimbria i 1873, herefter fulgte Dania i 1886 og Kongsdal i Cimbria var den første cementfabrik i Danmark, men den blev nedlagt i 1920 efter at være sammensluttet med Dania og Kongsdal. Fabrikkerne på Dania var uden sammenligning fjordområdets betydeligste industri i generationer. Da det gik bedst, var der beskæftiget på fabrikken. Det var omkring Kongsdal blev nedlagt i 1937, efter at fabrikkerne var blevet overtaget af A/S Ålborg Portland. Danias produktion blev løbende udvidet, og der blev rationaliseret, så i midten af 1960 erne beskæftigede fabrikken kun 200 personer. Den industrielle cementproduktion på Dania sluttede i 1975, men fabrikken fortsatte yderligere ni år som forsøgsfabrik. Herefter er andre virksomheder rykket ind på fabriksområdet. Det gælder for en række småindustrier, blandt andet jernindustri, elektronikindustri, emballagefabrikker og glasfiberantenneproduktion. Det generelle billede af den industrielle udvikling ude på landet er dog, at det har været svært at igangsætte ny industri, når den industri, som var direkte relateret til naturgrundlaget, forsvandt. 35 Lokale behov Det generelle billede, som er tegnet ovenfor siger imidlertid intet om, hvordan det gik med industrialiseringen af de mange mindre byer i amtet. De vigtige byer er de tre mindre købstæder Skanderborg, Mariager og Ebeltoft og alle de byer, der blev anlagt som stationsbyer i forbindelse med jernbanens udbredelse. Det har imidlertid været sparsomt med fabrikker i disse mindre byer, og de har ofte produceret til lokale behov. Men der har naturligvis været undtagelser fra denne regel som eksempelvis Lundbergs Maltgøreri i Ebeltoft, der blev oprettet i 1861 og A. Bloms Maskinfabrik i Skanderborg fra 1866, der begge solgte deres produkter til et større geografisk område end det lokale. 36 Afslutning Det generelle billede af den industrielle udvikling i Århus Amt viser, at årsagerne til den første industrialisering var lokalt forskellige. Således var der mange velsituerede borgere og opfindsomme håndværkere, der startede industrivirksomheder i Århus og Randers, mens grundlæggelsen af den første industri i Silkeborg var politisk dikteret. I kontrast hertil var en initiativrig købmand primus motor i industrien i Grenå, mens naturens beskaffenhed var afgørende for anlæggelsen af industrivirksomheder ude på landet. Udgangspunktet for overhovedet at klarlægge industriens historie i Århus Amt var at undersøge, om der var nogle regionale forslag til nationale industriminder. Det vil mere præcist sige at afdække, om der var nogle fabriksanlæg i Århus Amt, der kunne bidrage til at fortælle historien om industrisamfundet i Danmark og dermed indgå i Kulturarvsstyrelsens pulje af 25 nationale industriminder. Undersøgelsen af industriens historie viste, at det var der utvivlsomt, idet det var muligt at pege på en række fabriksanlæg, som kunne formidle den nationale industrihistorie, og enten var nationalt særegne eller repræsentative for en generel dansk industrihistorisk udvikling. Da denne undersøgelse blev forenet med den arkitektfaglige vurdering, endte det med, at der kunne opnås nogenlunde enighed om at udpege seks regionale fabriksanlæg som mulige nationale industriminder. 37 Af artiklens illustrationer fremgår det, at der er tale om seks anlæg, som eksemplarisk kan formidle industriens historie i Danmark. De seks forslag var: Oliefabrikken i Århus, JAKA i Brabrand, Papirfabrikken i Silkeborg, Dania i Assens, kalkindustrien på Djursland og Grenå Dampvæveri i Grenå. 1 Det vil sige det område, der indtil 1. januar 2007 har betegnelsen Århus Amt. I undersøgelsens periode hed området imidlertid heller ikke Århus Amt, men bestod ifølge den ældre amtsinddeling af: Århus Amt, dele af 13

14 Randers Amt, dele af Skanderborg Amt, dele af Viborg Amt og en enkelt del af Holbæk Amt, nemlig Samsø. For overskuelighedens skyld har jeg i det følgende valgt blot at referere til Århus Amt. 2 Yderligere information om Kulturarvsstyrelsens industrimindeprojekt kan findes på 3 Anne Trine Larsen Industriens historie i Århus Amt samt Anne Trine Larsen og Leif Høghfeldt Hansen Industriminder i Århus Amt. Kulturhistorisk Museum Randers, j. nr Der er en ret fyldig liste over litteraturen om industrien i Århus Amt i rapporten Anne Trine Larsen Industriens historie i Århus Amt. Kulturhistorisk Museum Randers, j. nr De lokale byhistorier har været en uvurderlig støtte til beskrivelsens af industriens historie i de enkelte områder. Nogle gange har de udgjort de eneste beskrivelser af industrivirksomheder, men de har nogle gange især når der har været tale om større virksomheder - kunnet suppleres med anden litteratur om virksomheden. 5 J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind II. S. 413 og Jørgen Fink De skabte Århus, s. 21; Rasmus Christiansen A/S Bryggeriet Thors 50 aars jubilæum d. 19. november Der findes en del litteratur om begge bryggerierne, Ceres og Thor. Om Ceres er der: C.P.N. Nørgaard Bryggeriet Ceres Historie; Bryggeriet Ceres, Aarhus: Et jysk Storbryggeri gennem 75 Aar i: Tidsskrift for Industri 1932, s ; Ib Gejl Århus byens historie; Jørgen Fink De skabte Århus; Gudmundsen Dansk Handel og industri. Bind III. S. F2; Og om Thor: Aktieselskabet Bryggeriet Thor s 50 aars Jubilæum, den 19. november 1923; Povl Drachmann Jubilerende Provinsbryggeri: Bryggeriet Thor i Randers gennem 75 Aar i: Tidsskrift for Industri, s ; Helge Fokdal Dansk ingeniørforenings afdeling formidtjylland ; Bryggeriet Thor i Randers gennem et sekel i: Brygmesteren, årg. 13, 1956; Semler-Jørgensen Træk af Thors historie i: Brygmesteren, nr. 6; Rapporter fra Kulturhistorisk Museum Randers: KHM j. nr Bryggeriet Thor og KHM j. nr Landsomfattende registrering af bryggerierne. 8 Ib Gejl Århus byens historie. Bind. IV, s Gudmundsen (red.) Dansk Handel og industri. Bind III; Århus Byhistoriske Udvalg Det talte man om - rids fra Århus i 100 år; Povl Drachmann Otto Mønsted i Tidsskrift for Industri, s ; Helge Søgaard Aarhus i: Johannes Brøndsted (red.) Danmark før og nu, s ; Helge Paludan (m.fl.) Århus Bys historie; Ib Gejl Århus byens historie; FDB startede også en produktion af margarine efter århundredeskiftet. Se P. Grønborg Fabrikkerne i Viby i: Kemisk Maanedsblad og nordisk Handelsblad for kemisk Industri. Årgang 20, s Ib Gejl Århus byens historie; J. P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind VI. 11 J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind VI. S Trap J.P Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind VIII. S Det ene af to centralværksteder for jernbanemateriel i Danmark var også placeret i Århus det andet lå i København. Centralværkstedet i Århus blev grundlagt i 1862 af det engelske entreprenørfirma Peto, Brassey og Betts, der forestod anlæggelsen af jernbanen mellem Århus og Randers. Allerede i 1867 blev centralværkstedet overtaget af staten. Centralværkstedet forestod reparation og vedligeholdelse af togmateriel, og var en af de største arbejdspladser i Århus med omkring 1500 ansatte i de første efterkrigsår. Se Helge Paludan. (m.fl.) Århus Bys Historie; Ib Gejl (red.) De skabte Århus; Ib Gejl Århus byens historie; Farvel til Centralværkstedet: DSB sletter sporene i Århus midtby efter 140 års virke i: Østjysk hjemstavn Årg. 65, s Hanne Holmbo Kaad (m.fl. 1985). Jernstøberierne i Århus Vækst og ejerforhold. En studie i industrialiseringsprocessen i Danmarks største provinsby i: Erhvervshistorisk Årbog, s ; August F Schmidt A/S Frichs i: August F. Schmidt: Aaby Sogns Historie, bd.2, s ; Den danske Lokomotivfabrikation. Hos A/S Frichs i: Tidsskrift for Industri 1915, s ; Udarb. af en gruppe på 6 historiestuderende ved Aarhus Universitet år på Frichs; A/S Frichs: september , 1954; A/S Frichs gennem 75 Aar: Den største danske Maskinfabrik udenfor Kjøbenhavn fejrer Jubilæum i: Tidsskrift for Industri 1929, s ; Fritz le Fevre Søren Frich og hans fabrik i Erhvervshistorisk Årbog; Jørgen Fink De skabte Århus; Ib Gejl: Århus byens historie Jubilæum for dansk Lokomotivindustri i: Dansk Arbejde Årg. 28, nr. 5. s. 8-11; O. Nielsen. u.å. Frichs fabrikker. 15 Vognfabrikken Scandia. KHM j. nr. 1491; Vognfabriken "Scandia", Randers: Fabriken, der har bygget de nye Lyntogs-Waggone i: Tidsskrift for Industri 1935, s ; Vogne til hele verden. Om Vognfabrikken Scandia A/S i: Samvirke 1958, nr. 11 s ; C.F. von Rosen "Scandia" i Jul i Randers, årg. 6 s ; Georg Nørregaard Vognfabrikken Scandia ; Kirsten Møller Nielsen Fra vognfabrik til samlehal. Kulturhistorisk Museum Randers Årbog, årg. 39 nr. 2; Jens Jensen Skinnebus og motorvogn: overingeniør Jens Jensens erindringer. Erhvervshistorisk årbog bind. 47; Gunnar Hansen En af vore store virksomheder i provinsen - Scandia, Randers i: Løn og Virke årg. 63 s ; Kaj Hansen Maskinlærling hos Scandia i: Jernbanen 40. årg., nr. 4; Historier fra Randers. 2001/2002; Hvor vore Jernbanevogne bygges. Vognfabrikken Scandia 14

15 A/S i: Dansk Arbejde 1932, årg. 23, nr. 1 s. 2; Inger Marie Hyldgaard m.fl Randers. Fra handelsplads til storkommune ; Asger Christiansen Scandias hestesporvogne: ; Asger Christiansen Mellem rismarker og templer i: Jernbanen 39. årg., nr. 2; Asger Christiansen Skandia fylder 125 år i: Jernbanen 27. årg. nr. 1; Asger Christiansen Scandias Kauri-sporvogn. Bytrafik 21. årg., nr. 6; Asger Christiansen Fra Hvide Mølle til Scandia 16 B. Liisberg (m.fl.) De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. s Søren Toft Hansen og Jens Aage Søndergaard. Fra landhåndværk til maskinindustri. KHM j. nr. xxx, Da tyrkerne kom til Randers KHM j. nr. 2069; Inger Marie Hyldgaard m.fl Randers. Fra handelsplads til storkommune Anne Trine Larsen Industriens Historie i Århus Amt. KHM j. nr J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. 6. del. S. 12; J.P. Trap Statistisktopografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. 5. del. S J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind V. s. 31; Povl von Spreckelsen (red.) Randers købstads historie. s Povl von Spreckelsen (red.) Randers købstads historie. s J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind II. S og J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind VI. s. 126 og J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind IV. s Kjeld Dalsgaard Larsen Silkeborg. En udpræget industri- og arbejderby. 25 Hans Chr Johansen Dansk industri efter bind. 1 Industriens vækst og vilkår , s Keld Dalsgaard Larsen Silkeborg. En udpræget industri- og arbejderby, s. 92; J.P. Trap Statistisktopografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind VIII. s. 514; Bent Lichscheidt Kaj Neckelmann A/S ; Troels Andersen m.fl Silkeborg : historie, natur, kultur; Silkeborg Museum Silkeborg Museum, s J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind IV., s ; J.P. Trap Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Bind V. s Børge Kjær Grenå som industriby indtil 1970 i Grenå og Omegn Før og nu, s Århus Stiftstidende d. 8. december 2004: Halvdelen af dampvæveriet er solgt ; Ingrid Marie Madsen Historien bag Grenaa Dampvæveri i: Grenå og Omegn; Niels Jakob Mørk Hansen Et glimt af Grenaa Dampvæveris storhedstid i: Grenå og Omegn; A/S Grenaa Dampvæveri. Lad skyttelen gaa; A/S Grenaa Dampvæveri Bomulds-Nøglen. 30 Børge Kjær Grenå som industriby indtil 1970 i Grenå og Omegn Før og nu. 31 Børge Kjær Grenå og den vide verden. 32 Børge Kjær Grenå som industriby indtil 1970 i Grenå og Omegn Før og nu. s Børge Kjær Djurslands Kalk. 34 Jørgen Toubro Cementfolket beretter; Jørgen Toubro Dania i billeder; Helge Fokdal (m.fl red) Dansk Ingeniør Forenings Midtjydske Afdeling ; E. Boeck-Hansen Træk af dansk cementindustris historie i: Jul ved Mariagerfjord. 35 Anne Trine Larsen Industriens Historie i Århus Amt. Kulturhistorisk Museum Randers, j. nr For mere information om de mindre byer se Anne Trine Larsen Industriens Historie i Århus Amt. Kulturhistorisk Museum Randers, j. nr Eller Jørgen Fink Butik og værksted: erhvervslivet i stationsbyerne Denne frasortering er imidlertid problematisk fra et historisk synspunkt, da et fabriksanlæg udmærket kan fungere som et industriminde og formidle industriens historie, selvom det er grimt eller uinteressant fra et arkitektonisk synspunkt. Se i øvrigt Anne Trine Larsen og Leif Høghfeldt Hansen Industriminder i Århus Amt. Kulturhistorisk Museum Randers, j. nr

INDHOLD. 147 tekst Litteratur og forfattere. 3 tekst Indledning

INDHOLD. 147 tekst Litteratur og forfattere. 3 tekst Indledning 1 tekst side INDHOLD billeder side 3 tekst Indledning 5 kort Århus 6 tekst A/S Bryggeriet Ceres 61 billeder 7 tekst Århus Oliefabrik A/S 63 billeder 9 tekst A/S Frichs fabrikker 65 billeder 10 tekst Centralværkstedet

Læs mere

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter.

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Af Mette Lund Andersen og Lene Tønder Buur Udarbejdet for museumsrådene i Storstrøms og Vestsjællands Amter, efteråret

Læs mere

Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009

Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009 Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger Januar Udarbejdet af Dansk Center for Byhistorie. Copyright til billeder og kort er angivet i rapportens bilagsmateriale. Materialet kan dog frit benyttes.

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistorisk Note 59

Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistorisk Note 59 Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistorisk Note 59 Industri- og servicevirksomhederne i byernes planlægning september 2007 Forord Byplanhistorisk udvalg har i anledning af Industrikulturens år, 2007 sat

Læs mere

I medgang og modgang - Rapport over udviklingen af den moderne havn i Aarhus fra o. 1840-2006.

I medgang og modgang - Rapport over udviklingen af den moderne havn i Aarhus fra o. 1840-2006. I medgang og modgang - Rapport over udviklingen af den moderne havn i Aarhus fra o. 1840-2006. Dampskibsbroen o. 1860 efter maleri i Den Gamle By. Indholdsfortegnelse 1. Indledning, s. 3. 2. Eksisterende

Læs mere

Aalborgbogen 2006 Aalborg og cementen Af Henning Bender og Morten Pedersen Aalborgbogen 2006 Udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum

Læs mere

Industriminder i Ringkøbing amt.

Industriminder i Ringkøbing amt. Industriminder i Ringkøbing amt. Ved Søren Toftgaard Poulsen Herning Museum 2005 Indholdfortegnelse: Industriens udvikling i Ringkøbing amt de sidste 200 år. side 4 Tekstilindustrier i Herning, Birk og

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering 705119_omslag.qxp 14/10/04 8:05 Side 1 04:20 Der tales meget om de negative konsekvenser af globalisering. I denne rapport søger forfatterne at vurdere risikoen for svagere tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Nr. 6 August 2008. Boulevarden DEN LANGE REJSE

Nr. 6 August 2008. Boulevarden DEN LANGE REJSE Nr. 6 August 2008 Boulevarden DEN LANGE REJSE Billedtema Billederne i Boulevarden i år er en stille kommentar til skriftets tema den lange rejse. Århus-fotografen Aage Fredslund-Andersens stemningsmættede

Læs mere

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST 200 års JUBILÆUMSSKRIFT Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 PROFILAVIS 3. SEKTION DJURSLANDSPOSTEN 28. MAJ 2013 Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 GRENAA HAVN: Kenny Jensby Indhold En

Læs mere

Nr. 2 / November 2013

Nr. 2 / November 2013 Nr. 2 / November 2013 Berit Guldmann Andersen og Allan Leth Frandsen / Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø / Sissel Bjerrum Fossat / Revolution i detailhandlen?

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter Speciale af Sebastian Fogh Nordentoft Studienr. 20031521 Antal enheder: 238.768 Vejleder: Søren

Læs mere

Danske byers historie gennem 1300 år

Danske byers historie gennem 1300 år Danske byers historie gennem 1300 år Af Kristian Buhl Thomsen. Forskningsmedarbejder, Dansk Center for Byhistorie December 2009 Tekst, billeder og kort må gengives frit med angivelse af Dansk Center for

Læs mere

Fagbevægelsen og det moderne Danmark

Fagbevægelsen og det moderne Danmark Fagbevægelsen og det moderne Danmark Af Lars K. Christensen Det forrige århundredes sidste halvdel er kendetegnet ved et omfattende opgør med traditionelle måder at producere, organisere og tænke på. Resultatet

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING PROVINSEN

ERHVERVSUDVIKLING PROVINSEN ERHVERVSUDVIKLING PROVINSEN i Betænkning afgivet af det af arbejdsministeren den 6. november 1957 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 206 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 I. Udenlandske synspunkter og

Læs mere

Først under industrialiseringen blev livet inddelt

Først under industrialiseringen blev livet inddelt 1 FOLKEFERIE ferieformer, ferieindhold og dannelsesidealer 1938-1988 Af Anja Warschawsky I forbindelse med den nye ferielov i 1938 dannede arbejderbevægelsen ferieorganisationen Folkeferie. Folkeferies

Læs mere

Erhvervsklyngerne i den danske geografi

Erhvervsklyngerne i den danske geografi LANDSPLANAFDELINGEN Arbejdsnotat Erhvervsklyngerne i den danske geografi Titel Erhvervsklyngerne i den danske geografi Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen 4. kontor Arbejdsnotatet

Læs mere

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder 099 Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder en kvalitativ undersøgelse af fem virksomheder Steen E. Navrbjerg og Maria T.T. Strand Januar 2009 ISBN 978-87-91833-38-0 Employment Relations

Læs mere

Demografi, kommuner, erhverv og geografi

Demografi, kommuner, erhverv og geografi Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Aarhus,

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2010 En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen

Læs mere

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk... Landsbyhåndbogen Indholdsfortegnelse Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3 Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4 Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...5 Kap. 4 Erhvervslivet

Læs mere

Landdistrikternes urbanisering

Landdistrikternes urbanisering Landdistrikternes urbanisering En analyse af de rurale byers opståen, udvikling og karakteristika ca. 1840-1960 Urbanization of the Rural Districts An Analysis of the Origin, Development, and Characteristics

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S a x o i n s t i t u t, a f d e l i n g f o r h i s t o r i e Magisterkonferens Caspar Christiansen Til Commerciens

Læs mere