Det industrielle Thy. samspillet mellem industrialisering og samfundsudvikling i Thy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det industrielle Thy. samspillet mellem industrialisering og samfundsudvikling i Thy 1850-2000"

Transkript

1 /06/11 11:58 Side 7 Det industrielle Thy samspillet mellem industrialisering og samfundsudvikling i Thy af Knud Holch Andersen Industrisamfundets kulturarv er blevet et vigtigt satsningsområde i museums- og arkivverdenen, og 2007 er udnævnt til»industrikulturens år«med en lang række planlagte aktiviteter mange steder i Danmark. Redaktionen har bedt Knud Holch Andersen anlægge en Thy-vinkel på industrihistorien. Grundlaget for artiklen er et forskningsprojekt, der blev gennemført af Museumsrådet i Viborg Amt i Livet i det moderne Thy er noget af det mest industrialiserede, man kan forestille sig. Det er meget få af de utallige forbrugsvarer, der fylder vores dagligdag, der ikke er industrielt producerede. Samtidig er 26% af arbejdskraften beskæftiget i industrielle virksomheder. I Danmark som helhed drejer det sig kun om 15%. Desuden kan man konstatere, at landsdelens traditionelt bærende erhverv, landbruget, i dag har udviklet en gennemindustrialiseret produktionsmåde med en ekstrem høj produktivitet pr. ansat. Set gennem historikerens briller er det den mest afgørende forandring, der har fundet sted i nyere tid. Og ret beset en meget overraskende udvikling. Havde man for blot to generationer siden præsenteret thyboerne for et sådant fremtidsscenarie, var det næppe mange, der ville have troet på det. Med afsæt i nutiden kan der med andre ord være al mulig grund til at beskæftige sig med den lokale industrihistorie. Men går man på opdagelse i den hundredårige række af historiske årbøger fra Thy, vil man opdage, at industrikulturen har fået en ganske stedmoderlig behandling. Den lokale kulturhistorie har traditionelt haft sin hovedinteresse i landsbyen og landbokulturen. De historiske sam- fund og de kulturhistoriske museer kom til verden på et tidspunkt omkring 1900, da den agrare almuekultur var truet af den første bølge af industrialisering. Derved kom det industrielle gennem lang tid til at fremstå som det uhistoriske og dermed uinteressante. Det er vel samme logik, der netop i disse år, midt i globaliseringens dramatiske forandringsklima, får så mange til at besinde sig på den industrielle kulturarv. Hensigten med denne artikel er at tegne hovedlinjerne i den udvikling, der har omformet det lokale samfund i industriel retning. Det bliver også historien om et stadigt mere intensiveret samspil med verden uden for Thy. For at få et blot nogenlunde holdbart afsæt for fremstillingen er man nødt til at opstille en definition på industriel produktion. Den mest enkle og holdbare er at udnævne en virksomhed med mindst fem arbejdere eller seks ansatte i alt til industri. Det er den statistisk anerkendte definition, men den har adskillige uheldige konsekvenser. Den medfører bl.a., at de små andelsmejerier, der netop producerede industrielle lurmærkede standardvarer, ikke kommer til at optræde som industrivirksomheder. Moderne landbrug bliver det heller ikke. Omvendt vil en større

2 /06/11 11:58 Side 8 Landlyst Teglværk, 1913 håndværksvirksomhed let kunne udnævnes til industri. Industrihistorikeren bliver derfor nødt til at lempe sig frem og supplere den grundlæggende definition med andre kriterier, ikke mindst mekaniseringsgraden, produktionens organisation og principperne for afsætning af de færdige produkter. Nøglebegrebet i industrialiseringsprocessen er»arbejdsdeling«. Gårdene i Thy har langt ind i 1800-tallet stort set været selvforsynende, og der har kun været et ganske svagt pengekredsløb med indtægter fra salg af korn, nogle stude eller heste og lidt ost eller smør. Udgifterne har så dækket skat til kongen, lidt til skole, kirke og fattigvæsen, samt reparationer hos smeden, noget salt og andre nødvendigheder, man købte i byen. Forhåbentlig blev der så et overskud til kistebunden. I overvejende grad var der tale om selvforsyning og bytteøkonomi. Knud Aagaard taler i sin topografi over Thy fra 1802 meget om thyboernes vindskibelighed, deres dygtighed til at bruge hænderne og udnytte ressourcerne til sidste stump. Udviklingen siden da er reelt historien om, hvordan det ene produkt efter det andet er blevet udskilt fra husholdningerne på landet og i byen og gjort til industrielle standardvarer. Produktionen på gårdene bliver specialiseret med salg og især eksport for øje, og i byen adskilles familieliv og arbejde i stigende grad. Derfor har industrialiseringen meget omfattende social- og kulturhistoriske følgevirkninger med tilhørende nostalgi. Man kommer til at»dyrke«gamle dage, da man godt nok havde det hårdt, men hvor der også var mere sammenhæng og helhed tror man i hvert fald. En landlig råstofindustri Under den thylandske muld gemmer der sig nyttige og nødvendige råstoffer som ler, kalk og grus. Bønderne har længe brændt teglsten

3 /06/11 11:58 Side 9 og hentet kalk til eget forbrug. E. Djørup taler i sin topografi fra 1842 om mere end 60 teglværker i Thy. Ved midten af 1800-tallet har flere af disse produktioner udviklet sig til egentlige industrier med afsætning til et større marked. Det er en udvikling, der sikkert skal ses i sammenhæng med den økonomiske vækst, det voksende kornsalg til England havde sat i gang efter Der blev bygget mange nye stalde og stuehuse på landet, næsten alt nyt blev nu bygget med grundmur. Købstaden Thisted nød gavn af den øgede handel, og der blev råd til at bygge nyt, ikke mindst ville man gerne have teglsten på tagene for at mindske brandfaren. O. J. Rawerts industrilister fra 1847 omtaler 16 teglværker med i alt 37 arbejdere i Hillerslev-Hundborg Herred. I Hassing-Refs Herred finder han 28 teglværker med i alt 31 arbejdere, og endelig i Han Herred 14 værker med 56 arbejdere. Den første»officielle«danske industritælling fra 1855 bekræfter billedet af den betydelige teglproduktion. På Aagaards teglværk i Thisted Landsogn blev der af seks arbejdere produceret mursten og et tilsvarende antal tagsten om året. I Nors producerede Hansens Teglværk sten om året. I Hillerslev var der hele to industrier, der kombinerede tegl- og kalkproduktion. Også i Sydthy var der en betydelig teglproduktion, bl.a. hos Chr. Sindberg i Heltborg, hvor 6 arbejdere producerede mursten og drænrør om året. P. B. Fabricius på Futtrupgaard nåede helt op på mursten om året. Her har vi vel det tidligste industrielle gennembrud i Thy, og det er et landligt fænomen, knyttet til lokaliseringen af råstofferne. I øvrigt var manglen på brændsel i det træløse Thy et alvorligt problem for både tegl- og kalkværkerne. Den råstofbaserede industri fastholder en stabil position i den lokale industrihistorie. Fra 1860 erne vinder brugen af ringovne og dampmaskiner indpas, og der bliver tale om en koncentration på færre, større værker, som Landlyst Teglværk i Thisted landsogn og teglværker i Hurup, Helligsø, Ydby og Bedsted, der i mellemkrigsperioden hver havde omkring 20 ansatte. På kalkområdet udviklede især Thisted Kalkværk sig til en anseelig virksomhed. Den blev oprettet i 1896 ved en sammenslutning af et antal mindre kalkværker. Der blev i 1902 bygget en moderne type»schackt-ovne«, der øgede produktionen væsentligt. Thisted kalkværk blev i de første årtier af 20. århundrede regnet for det største i Danmark og beskæftigede omkring 50 arbejdere. En særlig niche udgør tørveproduktionen, der med de to verdenskrige fik et betydeligt opsving. Erhvervstællingen i 1935 omtaler hele 9 tørveproducerende industrier, hver med 6-8 arbejdere, bl.a. i Gjærsbøl, Snedsted, Sperring og Hundborg. En mønsterbryder Medmindre råstofforekomst eller brugen af vandkraft talte specielt for det, vil man i ældre tid sjældent finde industrielle virksomheder uden for købstæderne. Med næringsfrihedsloven i 1857 blev der åbnet for muligheden, men det blev forsat regnet for praktisk og naturligt at etablere sig i købstaden. Et sjældent eksempel på en industrivirksomhed, der går på tværs af det traditionelle mønster, er maskinfabrikken og jernstøberiet i Sundby, der omkring 1850 blev startet af smeden J. C. Svankjær fra Vilsund. Han tilbød landbrugsredskaber»såvel for bonden som for herremanden.«svankjærs lille maskinfabrik optræder i industritællingen fra 1855 med 5 faste arbejdere, nogle løse og et

4 /06/11 11:58 Side 10 Maskinfabrikken Thy. barn. Han har ikke nogen dampmaskine, men bruger vindkraft som energikilde. I 1856 fik Svankjær tre års eneret for hele kongeriget på»kornkastere og rensemaskiner«og i 1857 fik han kongelig privilegium på også at fremstille støbegods, gryder, kakkelovne og komfurer. Virksomheden var i vækst, og i 1872 var der 11 ansatte, heraf tre løse arbejdere. Sundby Jernstøberi blev aldrig en stor fabrik, men holdt faktisk produktionen i gang til slutningen af 1980 erne. I de seneste år især dæksler til afløbsbrønde og riste m.v. til brug ved vejanlæg. Købstad med en enlig dampmaskine I 1855 havde England for længst udviklet store enorme industricentre som Manchester og Birmingham med kvalmende røg, social elendighed og en enorm produktion for et stadigt voksende verdensmarked. Til stor undren og foruroligelse for besøgende fra kontinentet som f.eks. danske N. F. S. Grundtvig. I København havde Baumgarten og Burmeister i 1846 grundlagt den maskinfabrik, der i kommende generationer skulle levere et stort antal dampmaskiner og andet udstyr til danske industrier, og i en række provinsbyer blev der i 1840 erne etableret jernstøberier. Den industrielle»jernalder«var så småt ved at komme til Danmark. I Thisted købstad var der endnu lidt stille. Men der var gang i en enkelt dampmaskine, der kunne yde fire hk. Den stod i en af byens meget få industrielle virksomheder, J.H. Werners Brændevinsbrænderi, der årligt producerede potter brændevin til en værdi af rbd. For at få alt det fra hånden havde Werner 10 faste folk i sit brød, suppleret med

5 /06/11 11:58 Side 11 et tilsvarende antal løsarbejdere fra tid til anden. Brændevinsbrænderiet blev i 1880 omdannet til A/S Thisted Dampmølle, én af byens solide industrivirksomheder langt op i 20. århundrede. Så der er industrihistorie bag rytmerne i det moderne diskotek»dampmøllen«, der nu befinder sig på samme sted. Men det industrielle miljø i Thisted var overskueligt. Ud over brændevinsbrænderiet nævner fabriks- og industritabellerne fra 1855 kun tre virksomheder. Mest markant er F. C. Bendixsens Tobaksfabrik, grundlagt i 1834, hvor otte voksne arbejdere og fem børn årligt producerede enheder, sikkert overvejende skråtobak. Industritællingen i 1872 viser, at tobaksfabrikken har været i vækst. Antallet af arbejdere er fordoblet, og de har fået en dampmaskine til hjælp. Cigarfabrikationen blev omkring århundredskiftet overtaget af Damborgs tobaksfabrik i Nykøbing og i 1910 flyttet til København. Produktionen af røgtobak og kardus fortsatte til fabrikant Carl Bendixsens død i Den anden virksomhed var helt i overensstemmelse med tidens trend et jernstøberi, grundlagt i 1843 og i 1854 overtaget af W. Bonne, der i nogle år havde været medarbejder på støberiet. En anden medarbejder var N. A. Christensen, der i 1853 drog til Nykøbing og startede det jernstøberi, der blev én af branchens sværvægtere. Støberiet beskæftigede otte arbejdere og en dreng. Der blev produceret 400 stk. støbegods på årsbasis til en værdi af rbd. Det meste støbegods er formentlig efter god traditionel håndværkerskik blevet produceret på bestilling. I en årrække gik det godt for Bonnes jernstøberi. I 1872 beskæftigede han 14 arbejdere, heraf to ufaglærte, og i 1864 installerede han en dampmaskine, der dermed blev nummer to i Thisted havde flere bryggerier. Carocksminde Ølbryggeri

6 /06/11 11:58 Side 12 byen. Omsætningen var vokset til rbd. Desuden havde fabrikant Bonne i 1865 oprettet en kradsuldsfabrik i en lagerbygning ved jernstøberiet med 29 arbejdere. Også her blev der opstillet en dampmaskine. Kradsuld var baseret på en omfattende kludeindsamling, og produktet blev afsat til papirfabrikation. Den sidste industrivirksomhed i Thisted ifølge tællingen i 1855 var P. Halds skibsbyggeri ved den nyanlagte havn. Med fem»faste«og 10»løse«arbejdere kan den lige kravle over den statistiske definition på en industrivirksomhed. Men industrialiseret skibsbyggeri har der nu næppe været tale om. Status over den lille hengemte købstads industri ved midten af 1800-tallet bliver altså: brændevin, tobak og noget støbegods. Alt sammen formentlig afsat til byens egen befolkning og til oplandets bønder. Sammenlignet med udviklingen i en række andre købstæder, ikke mindst langs den jyske østkyst, har Thisted så absolut ikke førertrøjen på. En købstad med rygende skorstene I de sidste tre årtier af 1800-tallet bevægede industrialiseringen sig med raske skridt hen over det europæiske kontinent, eller rettere: den kørte på skinner i form af det stadig tættere jernbanenet, der nu omspandt Europa. Thisted blev hægtet på som et af kontinentets yderste led med åbningen af Thybanen fra Struer i Med Fjerritslevbanen blev der i 1904 også forbindelse mød øst. Verden var ikke længere helt så langt væk, som den tidligere havde været. Endnu mere afgørende var det måske, at også søvejen blev væsentligt forbedret. Først og fremmest med anlægget af Thisted Havn i 1841, men mindst lige så betydningsfuldt var det, at der i 1861 blev gravet en ordentlig kanal ved Løgstør, så større skibe kunne komme igennem, og at Vesterhavet året efter gav udviklingen en håndsrækning i form af et nyt og større gennembrud på Aggertangen. Indtil da have problemet med skibsfart på Thisted faktisk været så alvorligt, at der var seriøse planer om at grave en kanal enten mellem Klitmøller og Thisted eller gennem Bygholm Vejle. Projektet var ikke mindst inspireret af den Suez-kanal, der var under bygning i disse år. Der blev helt i tidens ånd tænkt stort og globalt. Trafiknet og industrialisering er tætforbundne kar. Med jernbane og havn, der bl.a. gav ruteforbindelse til Aalborg og København, havde den lille købstad faktisk fået ganske gode kort på hånden. Men for at få gang i det økonomiske kredsløb skal man jo også have en eftertragtet vare at sælge. Det havde Thisted sådan set ikke. Det havde derimod bønderne i Thy. Den traditionelle studeeksport, der jo kunne gå på egne ben, blev i 1840 erne suppleret med en stadig voksende korneksport, der gik gennem de store Thisted-købmænds lagre ved havnen. Da priserne på korn faldt drastisk fra midten af 1870 erne, netop på grund af industrialiseringen med jernbanenet i USA og Rusland og dampskibe over Atlanten, blev dyreholdet i form af køer, grise og høns udbygget, og bønderne satsede med held på eksport af især smør, æg og bacon, først og fremmest til de engelske morgen- og middagsborde. Denne produktionsomlægning rummer i sig selv et stærkt element af industrialisering. Men det dynamiske landbrug stimulerede samtidig væksten i købstaden. Handel med oplandet havde sådan set gennem hele historien været det, der gav den lille isolerede købstad eksistensberettigelse. Men nu udviklede arbejdsdelingen sig for alvor. Pengeøkonomien greb om sig, og bønderne overlod det til byboerne at producere andet og mere end brændevin og skråtobak

7 /06/11 11:58 Side 13 I perioden fra 1870 til 1895 steg industriens bidrag til den samlede bruttofaktorindkomst dvs. produktionsresultatet i Danmark fra 4% til 8%. Det er vanskeligt at afgøre, om Thisted helt fulgte dette mønster, men der kan i hvert fald iagttages en betydelig vækst både i antallet af industrivirksomheder og i deres størrelse. Men man må samtidig huske på, at den forbedrede kommunikation med omverdenen jo også har øget konkurrencen fra industrivarer, der blev produceret andre steder. Som nævnt var tobaksfabrik og jernstøberi i en pæn vækst, og brændevinsbrænderiet blev til Thisted Dampmølle. Det lokale grundmateriale til industritællingen fra 1900 er desværre ikke blevet bevaret i Rigsarkivet, men en undersøgelse, baseret på borgerskabsprotokoller og andre kilder, kan dokumentere, at der har udviklet sig et lidt bredere spektrum af først og fremmest forbrugsorienteret industri i byen. Det gælder A/S Thisted Bryghus, der blev oprettet i 1899 af en kreds af borgere, der»rettelig indså, at det var af stor betydning for by og omegn at få så mange industrivirksomheder som muligt knyttet til byen, og efter adskillige år med mere eller mindre held drevet arbejde er det nu efterhånden lykkedes at overtyde befolkningen om det nyttige i dette formål.«sådan kommenterer læreren og museumsmanden P. L. Hald udviklingen i»jyske Byer og deres Mænd«fra By med industrielle skorstene. I midten uldspinderiet. Luftfoto af Thisted midtby i slutningen af 1950 erne

8 /06/11 11:58 Side 14 Koopmanns svineslagteri i Thisted. Administrationsbygningen. G. Undén grundlagde i 1881 et uldspinderi i lejede lokaler. I 1892 blev det til en selvstændig fabrik, der blev udbygget i flere etaper frem til Kort før 1900 havde Koopmann-koncernen etableret et svineslagteri på havnen. Thisted Andels Svineslagteri blev først oprettet i Desuden kan man registrere en maltfabrik, to ølbryggerier ud over Thisted Bryghus tre mineralvandfabrikker, en klædefabrik, fire farverier, en lingerifabrik, to møbelfabrikker, en konservesfabrik, tre bogtrykkerier, fire maskinfabrikker og sågar en cykelfabrik. Der har været status og inflation i ordet»fabrik«. Der skal nok lidt mere end god vilje til for at betragte de fleste af disse virksomheder som industrielle. På det jernindustrielle område var der lidt drama i luften. Bonne havde i 1875 omdannet sit støberi til et interessentskab og omdøbt det til»bonnes Jernstøberi og Maskinfabrik«. Samtidig fik virksomheden en konkurrent i form af støberiet og maskinfabrikken»thy«på Kastet. Det blev den nye fabrik, der fik overtaget i konkurrencen, og i 1882 var den simpelthen i stand til at overtage Bonnes jernstøberi. Den samlede virksomhed beskæftigede omkring 40 mand. Men selv om man satsede hårdt på maskiner og redskaber til egnens landbrug, gik det ikke alt for godt. Med skiftende ejere blev virksomheden holdt i gang til I årtierne omkring 1900 var enhver købstads stolthed store skorstene, hvorfra der kvalmede tyk, sort røg. Jo flere jo bedre. Det var tegn på driftighed og udvikling. Thisteds»skyline«var på ingen måde domineret af industrielle skorstene. Men de var synlige, også fordi man med omhu placerede de lidt større industrier så tæt ved havn og jernbane

9 /06/11 11:58 Side 15 Jernstøberier i skarp konkurrence, Thisted Amtsavis og (Kilde: Erik Holm og Svend Sørensen: Udvikling i støbeskeen, som muligt. Bortset fra jern og tobak har grundlaget været lokalt producerede råstoffer, og afsætningsmarkedet har overvejende været lokalt. Byen opfyldte sin traditionelle købstadsrolle, blot i en lidt udvidet udgave. Virksomhederne har været små, og der har ikke været basis for dannelsen af en industriel arbejderklasse. De ansatte har ganske givet følt sig som enten faglærte håndværkere med den status, det nu gav, eller ufaglærte daglejere. Kommunale industrier De kommunale»værker«udgør en ofte overset, men betydningsfuld vinkel på industrialiseringen i tiden omkring Måske er det, når det kommer til stykket, denne nye»produktion«, der har påvirket livsvilkårene allermest og øget forskellen mellem land og by. Thisted fik sit kommunalt ejede gasværk allerede i 1883, og efterhånden som gasledningerne kom rundt, blev husmødres og tjene- stepigers hverdag lidt lettere. Kloakering og vandforsyning rummer basale forbedringer af sundhed og livskvalitet. Selv om byrådet tøvede længe med at tage livtag med de store investeringer, og først under Første Verdenskrig blev der kloakeret i spredt fægtning rundt om i byen. Først i løbet af 1920 erne kom der gang i tilkobling af WC er til kloaksystemet. Kommunal renovation fik byen i 1910 Den kommunale vandforsyning blev etableret med bygningen af det første vandtårn i Samme år blev der dannet et privat elværk, der i 1914 blev overtaget af kommunen. Noget tøvende og med en betydelig skepsis, for ikke at sige modvilje, blev købstaden klædt på til den sundhedstilstand og den bekvemmelighed, der kom til at høre det 20. århundrede til. Den lurmærkede industrialisering I den store europæiske sammenhæng er industrialisering tæt knyttet til urbanisering og vandring fra land til by. Det gælder også for Danmark. Men det er et helt afgørende særpræg for Danmark, at landbrugserhvervet i sig selv bliver en industriel dynamo og helt afgørende for landets valutaindtjening gennem generationer. De mange små andelsmejerier, der skyder op i de sidste to årtier af 1800-tallet, er kernetropperne i denne historiske proces. Det klassiske andelsmejeri er en udpræget industriel virksomhed i sin udnyttelse af teknologien: dampmaskine, centrifuge, smørkerne m.v., i sin organisation af produktionen og sin afsætning af standardvarer til fjerne markeder. Det industrihistoriske problem er sådan set kun, at det er småvirksomheder, der ikke bliver opsamlet i industritællingerne. Og så er kapitalgrundlag og ejerforhold jo helt anderledes end den gængse, industrielle kapitalisme. Andelsprincippet er et udslag af ti

10 /06/11 11:58 Side 16 dens politiske og sociale modsætning mellem land og by. I Thy blev der oprettet omkring 20 mejerier, hvoraf kun ét var privatejet, nemlig»pasteur«i Thisted. Endnu i 1960 var de fleste i drift, og et tæt netværk af daglige mælkeruter bandt den enkelte landmand sammen med mejeriet. Så slog stordriften igennem, og det private mejeri blev under navnet»mejerigården«den eneste overlever. Parallelt med andelsmejerierne fremmede moderniseringen af landbruget en række andre virksomheder som f.eks. smede og maskinværksteder, foderstofforeninger, byggehåndværk og meget andet, som med fordel kan etableres tæt på producenterne. Derfor kom den helt specielle danske variant af industrialiseringen ikke til at betyde en affolkning af landet, tværtimod. Akkurat som nye byer skød op som paddehatte, da der blev lagt jernbaneskinner hen over den amerikanske prærie, fik Thy sin egen lille»frontier«i form af stationsbyer, der rummede en række af de servicefunktioner, landbruget havde behov for. Først med Thybanen fra 1882: Hurup, Bedsted, Hørdum, Snedsted, Sjørring. Og på den anden side af Thisted med Fjerritslevbanen fra 1904: Nors, Hillerslev, Østerild, Vesløs, Øsløs. Ofte holder den gamle landsby sig på afstand af al den ny foretagsomhed og bliver en mere værdig»kirkeby«, medens stationsbyen udvikler sig med en lille hovedgade, der gerne må lugte lidt af købstad. Der er da også et klart konkurrenceforhold mellem de nye stationsbyer og den gamle købstad. Ud over mejerierne voksede der forskellige industrivirksomheder op i de nye stations- Mejeriet Nordthy, Østerild, med kuske og personale i hvidt

11 /06/11 11:58 Side 17 byer. Mest tydeligt i Hurup, der jo også ligger langt fra købstaden: en landbrugsmaskinfabrik, kendt for sine roeoptagere, og en vindmotorfabrik, der leverede en stor del af de stolte møller, der kom til at pryde bøndergårdene i et halvt århundrede. Desuden var der et savværk og et ølbryggeri. Snedsted havde ligeledes et ølbryggeri og en cementfabrik. Hørdum en mineralvandsfabrik. Købstad i stagnation Med den lidt forsigtige industrialisering i årtierne omkring 1900 havde Thisted udbygget sin klassiske position som leverandør af varer og tjenesteydelser til egnens landbrug. Thisted var en by i vækst, selv om den måtte dele lidt med de nye»opkomlinge«i form af stationsbyerne. Det er imidlertid en afgørende kendsgerning, at gennem det halve århundrede, der strækker sig fra Første Verdenskrig til omkring 1970, oplevede Thisted en meget svag industriel vækst. Måske kan man på nogle områder tale om en direkte industriel tilbagegang. Industritællingen i 1935 registrerede 23 virksomheder i Thisted Købstad. Industritællingen i 1948 nåede kun op på 16. En del af forklaringen er formentlig, at det landbrug, der var helt afgørende for det lokale, økonomiske kredsløb, befandt sig i alvorlige kriser, først i 1930 erne og igen i 1950 erne og 1960 erne. De fleste industrielle virksomheder i Thisted har overvejende afsat deres produkter på det lokale marked. Samtidig havde industriprodukter fra det øvrige Danmark fundet vej til købmændenes og brugsforeningernes hylder. En stadig større del af forbruget blev i mellemog efterkrigstiden prægede af industrielle mærkevarer, der blev markedsført landsdækkende. Men det var en udvikling, virksomhederne i Thisted ikke rigtigt havde del i. En væsentlig nydannelse var Thisted Andelssvineslagteri, der efter oprettelsen i 1931 hurtigt kom til at beskæftige ca. 30 medarbejdere og dermed var på niveau med Koopmanns slagteri. Set fra et beskæftigelsessynspunkt var de to slagterier byens førende industrivirksomheder. Thisted Uldspinderi havde i 1920 erne været tæt på lukning, men blev i 1930 reddet af behjertet, lokal kapital. Uldspinderiet beskæftigede i arbejdere. Dette tal voksede til 42 i ernes toldbeskyttelse og krigsårenes varemangel gav den danske tekstilindustri betydeligt medvind. Det kom også til udtryk i Valdemar Smiths tekstilfabrik, oprettet i 1901, der i 1935 beskæftigede 20 arbejdere. Dette tal var vokset til 35 i Bendixsens tobaksfabrik var flyttet væk fra Thisted. Maskinfabrikken Thy lukkede endegyldigt i 1931 efter flere genoplivningsforsøg. Thisted Bryghus holdt skansen med 14 medarbejdere. En tidstypisk nydannelse er A.P. Andersens autoværksted med 12 ansatte. Thisted Margarinefabrik var oprettet i 1921 og kunne med 6 arbejdere godt og vel leve op til industristatistikkens minimumskrav. Det samme gælder mejeriet Pasteur, oprettet Så er der to trævarefabrikker og tre bogtrykkerier. Der har fortsat været røg i nogle skorstene. Dampmaskinerne arbejdede støt videre og blev fodret med kul, koks, cinders eller tørv. Men praktiske og fleksible elmotorer vandt mere og mere indpas og har især været til stor fordel for de mindre virksomheder. Den industrielle revolution i Thy Når vi i dag med rette kan kalde Thy et industrisamfund, kan det næppe forklares med den forsigtige industrialisering frem til erne. Det er kun ret få virksomheder fra den ældre industrialisering, der har formået at overleve. Det gælder for Thisteds vedkom

12 /06/11 11:58 Side 18 Gammel industrikultur i fugleperspektiv: Havnens kullager, Dampmøllen og Smithson. mende Thisted Bryghus, Thisted Maltfabrik, Dragsbæk Margarinefabrik og Thisted Andels-Svineslagteri. Industristatistikken vidner imidlertid om en ganske kraftig industriel ekspansion. I 1948 var der 16 industrivirksomheder inden for den senere Thisted storkommunes område. I 1972 var tallet 32 og i Det samlede antal ansatte i disse virksomheder steg fra 427 i 1948 til 1325 i I 2004 beskæftigede i alt 56 industrivirksomheder i Thisted medarbejdere. Den industrielle revolution var ikke begrænset til Thisted. I Sydthy Kommune steg antallet af virksomheder fra med 1245 ansatte og i Hanstholm, der i 1970 var et helt Fra slagteriet i Thisted

13 /06/11 11:58 Side 19 Thisteds første planlagte industrikvarter ved Ringvejen i 1970 erne. Med det nye uddannelsescenter i baggrunden. nyt bysamfund, var der i industrielle virksomheder med 731 ansatte. I Thy som helhed kan man tale om en fordobling af antallet af industrivirksomheder fra 1972 til Samtidig er der blevet tale om virksomheder af en helt anden størrelse tidligere. Adskillige har over 500 ansatte, og et betydeligt antal har mellem 50 og 200 ansatte. Som nævnt i indledningen er 26% af egnens arbejdskraft ansat i industrivirksomheder. Dermed er der skabt et samfund af en helt anden økonomisk og social karakter end det, der eksisterede ved indgangen til 1960 erne. Som det oftest er tilfældet, når en mere dybtgående, historisk forandring indtræffer, kan man vanskeligt pege på en enkelt årsag. Der er tale om et samspil af omstændigheder, der åbner for nogle muligheder, næppe mange havde forudset. Østdanmark havde allerede fra slutningen af 1950 erne oplevet en kraftig industrialisering med fuld beskæftigelse og store lønstig- ninger til følge. Thy blev i denne sammenhæng betragtet som et marginaliseret område, en»arbejdsløshedsø«, der højst kunne håbe på en voksende turisme. I en vis forstand var det den manglende udvikling, der blev den store chance. De østdanske industrier søgte i stigende grad mod områder med stabil reservearbejdskraft og lave lønninger, akkurat som industrien i 1990 erne søgte mod Østeuropa og senere mod Asien. Det blev en proces, der kom til at forandre Danmark ganske meget. Udviklingen blev støttet af lovgivningen om egnsudvikling fra slutningen af 1950 erne, der ydede direkte støtte til virksomheder, der søgte mod vest. Thisted Købstad i samspil med Thisted Erhvervsråd havde et veludviklet blik for mulighederne i den nye lovgivning og støttede processen på en dygtig måde. Derved blev Thisted en af de jyske byer, der fik allermest gavn af de statslige støttemillioner. Den samlede støtte er blevet beregnet til omkring

14 /06/11 11:58 Side 20 Ries Konfektion. Det førstopførte kommunale industrihus. Ca mio. kr., og der blev skabt 20 nye virksomheder. Blandt de udflyttede virksomheder var Coloplast, Oticon, Hellesens Batterifabrik og Joran Bor. Store veletablerede virksomheder, i flere tilfælde med koncernledelse i København. De bragte en hel ny industrikultur med sig og skabte særdeles mange arbejdspladser, ikke mindst til ufaglærte kvinder. Parallelt med denne udvikling voksede et antal lokale virksomheder op ofte med udgangspunkt i en traditionel håndværksvirksomhed og ofte i et mindre bysamfund og blev til gedigne industrivirksomheder. Det gælder maskinfabrikkerne i Sjørring, Thorsted og Hillerslev. Det gælder møbelfabrikkerne i Nors og i Thisted f.eks. maskinfabrikken Cimbria med korntørringsanlæg som speciale. Branchemæssigt blev der tale om en betydelig spredning, men den gamle tekstilindustri forsvandt. Den traditionelle tilknytning til lokale råstoffer levede dog videre i form af Tican, andelssvineslagteriet, der uafbrudt har beholdt førertrøjen som egnens største virksomhed, Thisted Maltfabrik og det hæderkronede Thisted Bryghus ernes industrielle revolution skabte et helt nyt økonomisk kredsløb. Indtil da havde købstaden levet af sit opland, først og fremmest baseret på landbrugserhvervet. Den ny økonomi byggede på en eksportrettet industri, der sådan set kun var knyttet til egnen på grund af behovet for arbejdskraft. Det stadigt mindre antal landbrug bidrog til den globale eksportøkonomi, men beskæftigede kun ganske få procent af arbejdsstyrken. Thy blev et lønmodtagersamfund M/K ernes industrialisering rummede en kønsrollerevolution. Mange af de nye fabrikker efterspurgte især slanke kvindehænder. I løbet af 1970 ernes første fem år voksede antallet af beskæftigede på arbejdsmarkedet i Thisteds nye industrikvarter ved Aalborgvej med Joran Bor i forgrunden

15 /06/11 11:58 Side 21 Oticons nye fabrik i Tilsted, Thisted Kommune fra til En del var mænd, der tidligere havde været selverhvervende, men en betydelig del var kvinder, der hermed kom på arbejdsmarkedet for første gang. Og blev der. Anlægget af Hanstholm Havn indgår også i samspillet af vækstfremmende faktorer. Der var store forventninger til byudviklingen, og mange mente, den ny havneby ville sætte Thisted skakmat. Det blev på ingen måde tilfældet. Der udviklede sig nogle maskinindustrier i tilknytning til fiskerierhvervet og især fabrikker til forarbejdning af fisk. Fiskerierhvervets vanskeligheder har imidlertid sat grænser for væksten. Beskæftigelsen kulminerede med omkring 900 ansatte i midten af 1980 erne. I 2004 var antallet mere end halveret. Sydthy Kommune har gennem hele perioden leveret arbejdskraft til industrialiseringen i Thisted. Samtidig har især Hurup haft sin egen industrielle vækst. Allerede i 1960 erne var madrasfabrikken HUMA, skofabrikken N. K. P. Sko og Hurup Andelssvineslagteri betydelige virksomheder, og i 1970 erne kom der adskillige nye til, bl.a. Hurup Møbelfabrik, Stobi og H. K. Konfektion. Specielt fra midten af 1990 erne fik området et særligt industrieventyr knyttet til træindustri, først og fremmest vinduesfabrikken IdealCombi, der i løbet af få år med gazelle-spring blev en af egnens største virksomheder. Den industri, der bærer samfundsudviklingen i det moderne Thy, er på flere måder et meget diskret fænomen. Der er ingen rygende skorstene, ikke nogen nævneværdig støj. Arbejderne kommer ikke strømmende i træsko og arbejdstøj fra nærliggende boligkvarterer. Der er tale om lave, velproportionerede bygninger med plæner omkring, diskret placeret

16 /06/11 11:58 Side 22 i planlagte industrikvarterer. Med bilen som det altdominerende transportmiddel kan arbejdsstyrken fortsætte med at bo i de lokalsamfund, hvor de har deres tilknytning, og på mange måder fortsætte en livsform, der ikke behøver at lade sig styre af den industrielle arbejdsdag. Turisten, der besøger Thy, kan med lethed fastholde illusionen af at befinde sig i et lidt tilbagestående samfund med bondegårde, landsbyer og fiskerlejer, hvor alt er som i de gode, gamle dage. Joran Bor, Anton Schulz ved drejebænken, Knud Holch Andersen Født Cand. mag. i historie og dansk. Lektor ved Thisted Gymnasium & HF. Forfatter til flere lokalhistoriske bøger. Materialegrundlag: Grundlaget for denne artikel er især rapporten:»den industrielle udvikling i Viborg Amt «med tilhørende CD-Rom, der rummer et omfattende talmateriale. Rapporten er resultatet af et forskningsprojekt, der med støtte fra Museumsrådet i Viborg Amt og Kulturarvsstyrelsen blev gennemført i Undersøgelsen blev gennemført af en historikergruppe, bestående af Susanne Overgaard, Morslands Historiske Museum, Brian Wiborg, Fjandbo Arkivet (nu Industrimuseet i Horsens) og Knud Holch Andersen, Thisted Gymnasium & HF. Rapport og CD-Rom kan lånes på museer og arkiver i Viborg Amt

Industriprojekt Viborg Amt 1850-2000. Den industrielle udvikling i Thy - Analyse af det projektbaserede statistiske materiale

Industriprojekt Viborg Amt 1850-2000. Den industrielle udvikling i Thy - Analyse af det projektbaserede statistiske materiale Industriprojekt Viborg Amt 1850-2000. Den industrielle udvikling i Thy - Analyse af det projektbaserede statistiske materiale Undersøgelsen bygger på de punktnedslag, de industrihistoriske kildefonde tillader,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DETAILBESKRIVELSE AF TEMA

DETAILBESKRIVELSE AF TEMA Titel Elevgruppe Formål DETAILBESKRIVELSE AF TEMA Fra arbejdsfællesskab til bofællesskab. Familiens udvikling fra oldtid til nutid 3. 4. klassetrin Formålet med temaet er at give eleverne indblik i, viden

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2).

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). I 1800-årene var de fleste husmænd meget fattige, og mange af dem flyttede

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

På tæppejagt i Kaukasus

På tæppejagt i Kaukasus På tæppejagt i Kaukasus TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN FOTOS FRA KAUKASUS: THOMAS BIRATH Da sovjetunionen kollapsede i 1989 begyndte gamle og antikke kaukasiske tæpper, som er så eftertragtede blandt samlere

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF JULIE HØJ THOMSEN, OPERATION DAGSVÆRK Økonomi og politik hænger sammen og der er forskellige bud på hvordan

Læs mere

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Netværkstur til Petersen Tegl 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Byens Netværk drog den 15. maj 2013 på netværkstur og virksomhedsbesøg hos Petersen Tegl i Sønderjylland. Teglværket

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum Danmarks Tekniske Museum E N E R G I & K R A F T Dampens kraft Kraften i hjertets muskler driver blodstrømmen, men dampstrømmens kraft driver stemplet i cylinderen Sådan beskriver forfatteren Johannes

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Prutbarometer. Varighed: Ca. en time. Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold. Løbsbeskrivelse:

Prutbarometer. Varighed: Ca. en time. Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold. Løbsbeskrivelse: Prutbarometer Varighed: Ca. en time Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold Løbsbeskrivelse: Løbet er et stjerneløb, der handler om, at pigerne skal producere varer. For at de kan det, skal de ud i

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Temadag Vækst i Fødevaresektoren

Temadag Vækst i Fødevaresektoren 215 Temadag Vækst i Fødevaresektoren CHRJE Bornholms Regionskommune 4-5-215 Bornholm et fødevaredemografisk overblik Fødevarer og Bornholm er nærmest to uadskillelige ord. Som alle andre samfund før industrialiseringen

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C.

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C. NOTAT Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk DATO 17. april 2009 REF. JOURNAL NR. 2009/035267 002 1/5 Borgmester Jan Boye: Tale

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne.

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne. 1. Modul Uge 34-38 Intro til faget Danske landskaber 1. Istider 2. Istidslandskaber 3. Hedesletter og bakkeøer 4. Morænelandskaber 5. Tunneldale 6. Smeltevandsdale 7. Åse 8. Landskaber 9. Hvorfra kom isen?

Læs mere

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. Byvandring Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. 1. Brandts Klædefabrik I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere