Effektundersøgelse af busfremkommelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektundersøgelse af busfremkommelighed"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Effektundersøgelse af busfremkommelighed Ida Hvid, Via Trafik Abstrakt Effektundersøgelsen har til formål at afdække de samfundsøkonomiske effekter af forskellige typer busfremkommelighedsprojekter og omfatter fem konkrete projekter, som er etableret inden for de sidste fem år: Aalborg BRT: Busvej i eget tracé over en strækning på ca. 2 km Sluseholmen: Optimeret placering af busbane samt nyt gatingsignal 1 Toftegårds Allé: Busbane og signalprioritering Flintholm Station: Ombygning af busterminal ved station samt busfremkommelighedstiltag i 9 kryds omkring stationen Linje 202A i Roskilde: Signalprioritering og nyt gatingsignal De fem projekter varierer i omfang og virkemidler. De har det til fælles, at de er anlagt på strækninger med meget høje buspassagertal, og for alle fem projekter er det lykkedes at reducere bussens rejsetid. Samtidig er alle fem projekter etableret på strækninger med høje biltrafiktal. I nogle tilfælde har projekterne medført en rejsetidsgevinst for både bus- og biltrafik, og i andre er busfremkommeligheden opnået på bekostning af biltrafikken. Alle fem projekter er yderst rentable og har en intern rente, der ligger mellem 8% og 105%, hvilket er på niveau med andre typer infrastrukturprojekter, der er vedtaget eller udført inden for de seneste år. På baggrund af effektundersøgelsen anbefales det, at der ved fremtidige busfremkommelighedsprojekter er særligt fokus på følgende fire emner: Fokus på strækninger eller områder med mange passagerer Sikre tilstrækkelig kapacitet Afvejning af hensyn til bustrafik og hensyn til biltrafik Indsatser i større netværk eller på hele busruter med særligt fokus på at minimere flaskehalse 1 Forsignal, der tillader busser at køre indenom biltrafik ved hjælp af busbane også kaldet slusevirkende signal. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

2 Indledning Busfremkommelighed er en afgørende parameter i forhold til at understøtte et attraktivt kollektivt trafiknet. Særligt i byerne er bustrafikken udfordret af den stigende trængsel på vejnettet. Derfor arbejdes der målrettet på at forbedre bussernes fremkommelighed, således at passagererne oplever høj regularitet og konkurrencedygtig rejsetid. Fremkommelighedsprojekterne spænder vidt fra signaltekniske tiltag over mindre ændringer af vejgeometri til større netværkstiltag eller infrastrukturudvidelser. På vegne af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje har fra Via Trafik og MOE Tetraplan udarbejdet en effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter. Formålet med effektundersøgelsen var at afdække de samfundsøkonomiske effekter af forskellige typer busfremkommelighedstiltag. Effektundersøgelsen omfatter fem busfremkommelighedsprojekter, som er udført inden for de sidste fem år. De fem projekter varierer i omfang og virkemidler. For hvert af de fem projekter er der foretaget en analyse af projektets samfundsøkonomiske effekter. På den baggrund har vi opstillet en samlet vurdering af de fem projekter, og givet en række anbefalinger til fremtidige projekter med hensyn til hvilke effekter, der bør være særligt fokus på, og hvad der bør tages højde for i udvælgelsen af projekter. Figur 1 Busbane på Toftegårds Allé i Valby Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

3 Metode Via Trafik har i samarbejde med Vejregelgruppen udvalgt fem projekter, der alle er udført inden for de seneste fem år. Projekterne er udvalgt, så de tilsammen er repræsentative for busfremkommelighedsprojekter i Danmark, dvs. at de tilsammen så vidt muligt dækker et bredt udvalg af tekniske løsninger, trafikale forudsætninger og geografisk placering. I udvælgelsen har der desuden været fokus på mulighederne for at indsamle tilstrækkeligt mange data til at gennemføre en valid analyse. På den baggrund er følgende projekter udvalgt til at indgå i effektundersøgelsen: Aalborg BRT: Busvej i eget tracé over en strækning på ca. 2 km Sluseholmen: Optimeret placering af busbane samt nyt gatingsignal Toftegårds Allé: Busbane og signalprioritering Flintholm Station: Ombygning af busterminal ved station samt busfremkommelighedstiltag i 9 kryds omkring stationen Linje 202A i Roskilde: Signalprioritering og nyt gatingsignal For hvert projekt har vi vurderet effekterne ved at sammenligne udviklingen fra året før til året efter etablering af projektet. Desuden har vi foretaget en kvalitativ vurdering af effekterne samt en samfundsøkonomisk analyse. Den kvalitative vurdering omfatter en vurdering af, i hvilket omfang de målte effekter skyldes ydre faktorer, samt hvilken effekt det aktuelle projekt forventes at have. Effekterne er så vidt muligt opgjort ud fra målte data fra de aktuelle strækninger. For hvert projekt har vi foretaget en konkret vurdering af, i hvor høj grad de målte effekter kan tilskrives det aktuelle projekt. Ofte vil det ikke være muligt helt at isolere effekten af projektet fra ydre faktorer. Derfor har vi suppleret de samfundsøkonomiske analyser, i det omfang det er relevant, med følsomhedsanalyser af de effekter, der vurderes at kunne have signifikant betydning for projekternes rentabilitet. For fire af projekterne (busvejen i Aalborg, Sluseholmen, Toftegårds Allé og linje 202A) har vi alene opgjort effekterne for den aktuelle projektstrækning. Projekterne har sandsynligvis haft indflydelse på det tilstødende vejnet, men det er ikke muligt at isolere effekten af det konkrete projekt fra andre faktorer så som øvrige ombygninger af vejnettet, byudvikling i andre områder osv. Derfor er analysen kun baseret på de effekter, der registreres på den specifikke strækning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at data vedrørende diverse effekter er indhentet fra forskellige kilder, hvor de er registreret til andre formål end evaluering af specifikke projekter. Der er ikke foretaget specifikke før- og eftermålinger i forbindelse med de enkelte projekter. Flintholm projektet skiller sig ud fra de øvrige, idet det omfatter et større netværk samt en række busomlægninger. Det betyder, at det ikke har været muligt at foretage sammenlignelige før- og eftermålinger af det samlede projekt. Derfor er den samfundsøkonomiske analyse af dette projekt baseret på modeldata udarbejdet i forbindelse med projekteringen af projektet. Modellen omfatter også netværkseffekter, så som overflytning fra bil til kollektiv trafik og mellem de kollektive transportformer. For så vidt muligt at validere modeldata, har vi indsamlet trafikdata og evalueret korte delstrækninger som supplement til modeldata. De samfundsøkonomiske analyser er gennemført i overensstemmelse med Transportministeriets og Finansministeriets retningslinjer. Analyserne er foretaget med Transportministeriets model til samfundsøkonomiske analyser TERESA 3.03 og med brug af nøgletal fra de Transportøkonomiske enhedspriser. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

4 Præsentation af de fem projekter I det følgende gives en kort præsentation af de fem projekter, der indgår i effektundersøgelsen, og deres overordnede effekter. For en uddybende beskrivelse af analyserne af de enkelte projekter henvises til rapporten Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter, der er tilgængelig på Vejregelprotalen (vejregler.lovportaler.dk). Aalborg BRT: År: 2012 Strækning: ca. 2 km Anlægsøkonomi: ca. 60 mio. kr. Figur 2 Oversigtskort over projektstrækningen. (Ortofoto stammer fra Vejdirektoratets kortinfo.vd.dk) Projektet består af en busvej i et selvstændigt tracé langs Universitetsboulevarden i Aalborg mellem Sohngårdsholmsvej og Aalborg Universitet en strækning på ca. 2 km. Der kører 3 buslinjer på strækningen, som primært betjenes af Metrobus 2, der kører med høj frekvens i dagtimerne. Aalborg Kommune anlagde busvejen i 2012, og projektets samlede anlægsøkonomi var ca. 60 mio. kr. Projektet har forbedret bussernes rejsetid og regularitet væsentligt. Samtidig er antallet af passagerer steget markant, hvilket dog i lige så høj grad skyldes den byudvikling, der er sket i området, bl.a. er antallet af studerende ved Aalborg Universitet steget markant. Ifølge Nordjyllands Trafikselskab er busserne på Metrobus 2 fyldte i spidstimerne, men trafikselskabet har ikke mulighed for at sætte flere busser ind. Der er altså ikke kapacitet til at transportere flere passagerer på nuværende tidspunkt. Det er derfor sandsynligt, at antallet af passagerer ville være steget yderligere, såfremt det var muligt at øge kapaciteten på Metrobus 2. Biltrafikken på Universitetsboulevarden er steget med ca. 6%, hvilket dog ikke vurderes at være en følge af projektet. Bilernes rejsetid er steget, hvilket primært skyldes den øgede trafikmængde. Derudover har krydsombygningerne på strækningen påvirket bilernes rejsetid, blandt andet fordi det har været nødvendigt at etablere separate signalfaser for bustrafikken. Alt i alt vurderes det, at projektet har medført en lille forøgelse i bilernes rejsetid i forhold til, hvad bilernes rejsetid ville have været, hvis busvejen ikke var blevet anlagt. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

5 Sluseholmen År: Omfang: 2 kryds Anlægsøkonomi: ca. 4 mio. kr. Figur 3 Oversigtskort over projektets udstrækningen. (Ortofoto stammer fra Vejdirektoratets kortinfo.vd.dk) I forbindelse med en vedtaget krydsombygning på strækningen har Københavns Kommune udført en række mindre busfremkommelighedstiltag. Projektet omfatter en række signaltekniske forbedringer og et nyt gatingsignal i krydset Sydhavnsgade/ Sluseholmen samt en optimeret placering af busbanen på Sydhavnsgade i forhold til bussernes rute, hvilket har forenklet trafikafviklingen på strækningen. Samtidig er der gennemført en række mindre geometriske ændringer i krydsene på strækningen, hvilket dog ikke er relateret til busfremkommelighed. Der kører 3 buslinjer på strækningen. Projektet er udført i 2012 og Den samlede anlægsøkonomi for projektet var ca. 4,5 mio. kr. heraf var ca kr. relateret til busfremkommelighedstiltagene. Projektet har medført mindre rejsetidsforbedringer for bustrafikken, mens bilernes rejsetid er reduceret markant som følge af den forenklede trafikafvikling. Samtidig vurderes det, at den forenklede trafikafvikling har en let uheldsreducerende effekt, særligt fordi risikoen for trængningsuheld 2 og bagendekollisioner er reduceret. Det er dog endnu ikke muligt at foretage en eftermåling af uheldsdata, der kan understøtte denne tese, da projektet er relativt nyt. Det vurderes, at projektet ikke har medført signifikante ændringer i antallet af buspassagerer eller i den samlede vejtrafik på strækningen. 2 Et trængningsuheld er uheld mellem ligeudkørende trafikanter i samme retning. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

6 Toftegårds Allé År: 2012/2013 Strækning: ca. 300 m Anlægsøkonomi: ca kr. Figur 4 Oversigtskort over projektstrækningen. (Ortofoto stammer fra Vejdirektoratets kortinfo.vd.dk) Projektet omfatter en ny busbane på Toftegårds Allé i nordlig retning mellem Toftegårds Plads og Valby Station. Busbanen er etableret ved at inddrage det højre kørespor, således at vejen nu er indsnævret til ét kørespor for biltrafik. Efterfølgende er der etableret busprioritering i signalanlægget i krydset Toftegårds Allé/Gammel Jernbanevej nord for Valby Station. Der er to A-buslinjer, der kører ad projektstrækningen med meget høj frekvens. Busbanen blev anlagt i 2012, og den samlede anlægsøkonomi for busbanen var ca kr. Signalprioriteringen i krydset Toftegårds Allé/Gammel Jernbanevej blev taget i brug i sommeren 2014, og indgår som en del af et mere omfattende trafikledelsessystem gennem flere kryds med aktiv signalstyring. Anlægsomkostninger for dette kryds isoleret set var ca kr. Busbanen har medført en signifikant rejsetidsforbedring for buslinje 4A, der kører ad Vigerslev Allé og drejer til højre (mod nord) ad Toftegårds Allé. For buslinje 8A (tidligere 18), der kører ad Gammel Køge Landevej, er der registreret en mindre rejsetidsforøgelse. Samtidig er bilernes rejsetid forlænget som følge af, at vejen er indsnævret til ét kørespor for biler, og antallet af biler i nordlig retning er faldet med ca. 10%. Signalprioriteringen i krydset Toftegårds Allé/Gammel Jernbanevej har samlet set medført rejsetidsforbedringer i begge retninger for de to buslinjer. Det vurderes ikke, at signalprioriteringen har påvirket bilernes rejsetid signifikant. Det vurderes, at projektet ikke har medført signifikante ændringer i antallet af buspassagerer på strækningen. Endvidere vurderes det ikke, at projektet vil have nogen signifikant indflydelse på uheldsbilledet på strækningen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

7 Flintholm Station FLINTHOLM ST. År: Omfang: Stationsforplads og 9 kryds Anlægsøkonomi: 45 mio. Figur 5 Oversigtskort over projektets udstrækning. (Ortofoto stammer fra Vejdirektoratets kortinfo.vd.dk) Som led i et storstilet projekt omhandlende forbedret busbetjening i København 3, blev Flintholm station ombygget, og en række kryds i området omkring stationen blevet ombygget og udstyret med signalprioritering. Samtidig blev et større antal busser omlagt. Effektvurderingen omfatter udelukkende de fysiske anlægsprojekter og ikke busomlægningerne. Projektet er etableret i og havde en samlet anlægsøkonomi på ca. 46 mio. kr. Idet der er tale om et større netværk, og idet busserne ikke kører ad samme rute i før- og efterperioden, er det ikke muligt at foretage effektvurderingen baseret på målte data. Den samfundsøkonomiske analyse af dette projekt er derfor baseret på modeldata udarbejdet i forbindelse med planlægningen af Flintholm projektet. For at validere modeldata er der indhentet og analyseret målte data for udvalgte delstrækninger. Bussernes rejsetid er væsentligt forbedret som følge af projektet. Samtidig er passagertallet steget markant, hvilket dog primært skyldes busomlægninger og den samlede indsats for at forbedre busbetjeningen i København. Rejsetidsmålinger på korte delstrækninger tyder på, at bilernes rejsetid generelt er steget i området. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at målingerne kun repræsenterer korte delstrækninger, og endvidere 3 Projektet omfattede en større omlægning af A-buslinjerne i Købehavn og omegn med henblik på at optimere busdriften i forhold til den kommende Metro Cityring. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

8 ikke tager højde for ændrede trafikmængder osv. Modelberegninger viser ikke en øget rejsetid for biltrafikken. Derfor har vi foretaget følsomhedsanalyser af bilrejsetid. Følsomhedsanalyserne viser, at resultaterne er robuste, og at det samlede projekt er rentabelt, uanset om der regnes med en øget eller reduceret bilrejsetid. Det vurderes, at projektet samlet set vil have en uheldsreducerende effekt, primært som følge af en opstrammet geometri i de påvirkede kryds. 202A i Roskilde År: 2013 Omfang: 5 kryds Anlægsøkonomi: ca. 2,125 mio. Figur 6 Oversigtskort over projektets udstrækningen. (Ortofoto stammer fra Vejdirektoratets webkort.vd.dk) Som led i Roskilde Kommunes arbejde med at optimere A-busnettet, blev der implementeret supplerende fremkommelighedstiltag på linje 202A. Projektet omfattede: Busbane og gatingsignal på Køgevej fra syd frem mod krydset med Østervang. Busbanen er ca. 90 m lang. Mindre krydsombygning i krydset Køgevej/Østre Ringvej. GPS-styret signalprioritering i alle signalanlæg på 202A s rute. Projektet er udført i 2013 og den samlede anlægsøkonomi var ca. 2,17 mio. kr. Ud over linje 202A kører der 8 andre busser på dele af projektstrækningen. Disse busser kører dog med lavere frekvens end linje 202A. Projektet har medført et fald i 202A s rejsetid i dagtimerne på 10-20%. Der er endvidere registreret en markant stigning i antallet af passagerer på 202A. Denne stigning skyldes dog en overflytning af passagerer fra linje 208E. Biltrafikken er steget på strækningen (ca. 2% syd for Østre Ringvej og ca. 12% nord for Østre Ringvej), og der er registreret en forøgelse i bilernes rejsetid. Det vurderes dog ikke, at dette er en konsekvens af det aktuelle busprojekt. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

9 Resultater Effektundersøgelsen omhandler fem meget forskellige projekter. Aalborg BRT og Flintholm Station er to meget omfattende projekter, mens Sluseholmen, Toftegårds Allé og 202A i Roskilde er mindre anlægsprojekter suppleret af signaltekniske tiltag. Aalborg BRT består af ny infrastruktur for bustrafikken, Sluseholmen og Toftegårds Allé er etableret ved hjælp af mindre justeringer af eksisterende infrastruktur over korte strækninger, mens Flintholm omfatter en større ombygning af busterminalen ved stationen og et større antal kryds i området. Alle fem projekter indeholder signalprioritering af busserne i større eller mindre grad. Resultater af samfundsøkonomiske analyser Alle fem projekter er yderst rentable, og har en intern rente mellem 8% og 105%. Finansministeriet anbefaler, at projekter der besluttes, har et samfundsøkonomisk afkast på mere end 4%. Tabel 1 Resumé af de fem projekter 4 Aalborg BRT Sluseholmen Toftegårds Allé Busbane Toftegårds Allé Busbane og signalprio. Anlægsperiode Berørte buslinjer Berørte buspassagerer pr. år Bilister inkl. pass. på projektstrækning pr. år 5 Ca. 3 mio. Ca. 1,5 mio. Ca. 3 mio. Ca. 2 mio. Ca. 1 mio. Ca. 7,5 mio. Ca. 27 mio. Ca. 14,5 mio. - Ca. 8,5 mio. Primære samfundsøkonomiske effekter Anlægsomkostninger [mio. kr.] -70,3-5,2-0,2-0,9-52,5-2,6 Driftsbesparelser Bus [mio. kr.] 41,8 11,4 8,4 17,9 286,4 11,7 Vej [mio. kr.] -8, ,5 0 Brugereffekter Bus [mio. kr.] 132,6 1,6 78,3 118,9 408,5 16,1 Vej [mio. kr.] -1,7 65,3-80,2-80,2 12,1 0 Resultat af samfundsøkonomisk analyse Prisniveau NNV [mio. kr.] 105,6 82,2 6,1 61,3 721,8 28,6 Intern rente 8% 46% 20% 105% 34% 32,5 Flintholm 202 A Roskilde De samfundsøkonomiske analyser viser, at ud over brugereffekter udgør besparelser på driftsomkostninger en stor andel af de samfundsøkonomiske gevinster for alle fem projekter. Analysen af busbanen på 4 Nettonutidsværdien repræsenterer den samlede værdi af nutidsværdierne for gevinster og omkostninger ved et tiltag fra analysetidspunktet til dets levetid udløber. Den interne rente angiver det årlige samfundsøkonomiske afkast af en investering. Kilde: Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Anvendt metode og praksis i Transportministeriet, Transportministeriet, marts Under antagelse af en gennemsnitlig belægningsgrad på 1,55. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

10 Toftegårds Allé viser, at på trods af at projektets samlede brugereffekter udgør et samfundsøkonomisk tab, bliver projektet rentabelt som følge af besparelser i driftsudgifter for bustrafikken. Effekter De fem projekter har det til fælles, at de er implementeret på strækninger med meget høje buspassagertal, og for alle fem projekter er det lykkedes at reducere bussernes rejsetid. Samtidig er projekterne etableret på strækninger med meget store mængder biltrafik. Ved Sluseholmen har busprojektet forenklet trafikafviklingen således, at bilernes rejsetid er reduceret. På Toftegårds Allé er busbanen etableret ved at inddrage det ene kørespor, hvilket har formindsket vejens kapacitet for biltrafik, og dermed er bilernes rejsetid forøget som følge af projektet. Buspassagertallet er steget på alle fem projektstrækninger. Det er dog vanskeligt at vurdere, i hvor høj grad passagertilvæksten skyldes det enkelte projekt, og i hvor høj grad ydre faktorer så som byudvikling og projekter andre steder på bussernes ruter spiller ind. Sandsynligvis vil hvert projekt isoleret set have en meget begrænset effekt på passagertallet. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at summen af busfremkommelighedstiltag har stor betydning for, at det samlede kollektive trafikudbud er attraktivt og konkurrencedygtigt, og dermed har tiltagene tilsammen stor betydning for passagertallet. Et eksempel på dette er linje 4A, hvor det samlede antal passagerer pr. år er steget med ca. 4% fra 2012 til 2014, mens der i samme periode er registreret et mindre fald (ca. 2%) på de øvrige buslinjer i Hovedstadsområdet. Tilsvarende kan der ikke opgøres nogle signifikante miljøeffekter for de fem projekter isoleret set. Et samlet attraktivt kollektiv trafikudbud, har dog stor betydning for, hvor mange der vælger bilen frem for kollektiv trafik, og dermed har busfremkommelighedstiltag samlet set en positiv effekt på miljøet. Tabel 2 Væsentligste brugereffekter af hvert af de fem projekter Grøn tekst = positiv effekt af projektet Rød tekst = negativ effekt af projektet Grå tekst = ændring vurderes ikke at være som følge af projektet alene Aalborg BRT Sluseholmen Toftegårds Allé Busbane Toftegårds Allé Busbane og signaprio. Flintholm 202A i Roskilde Busrejsetid Reduceret Reduceret Reduceret Reduceret Reduceret Reduceret Passagertal Forøget Forøget Forøget Forøget Forøget Forøget Bilrejsetid Forøget Reduceret Forøget Uændret Forøget Forøget Vejtrafik Forøget Ukendt Reduceret Uændret Ukendt Forøget I Aalborg er bussernes regularitet signifikant forbedret som følge af projektet. Der foreligger ingen opgørelse af regulariteten på de aktuelle projektstrækninger ved Sluseholmen og Toftegårds Allé. Regulariteten på buslinje 4A, der kører gennem begge projektstrækninger, er dog samlet set forbedret fra 2012 til Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

11 Anbefalinger og konklusioner Fokus på strækninger eller områder med mange passagerer I prioriteringen af busfremkommelighedsprojekter bør der være stort fokus på at sætte ind i områder eller på busruter med mange passagerer. Selv små rejsetids- eller regularitetsforbedringer vil have en stor, positiv samfundsøkonomisk effekt, når de opnås på strækninger med høje passagertal. Endvidere er driftsomkostninger for busser som regel høje på strækninger med mange passagerer. Sikre tilstrækkelig kapacitet Når der etableres busfremkommelighedstiltag på strækninger med mange passagerer, bør det samtidigt undersøges, om der er tilstrækkelig buskapacitet på den aktuelle strækning. Dette er særligt relevant, hvis passagerprognoser viser et fremtidigt øget behov, fx som følge af byudvikling. Afvejning af hensyn til bustrafik og hensyn til biltrafik Det er vigtigt at være opmærksom på, at busruter med mange passagerer ofte kører ad meget trafikerede vejstrækninger. Der bør derfor så vidt muligt være fokus på fremkommelighed for såvel bus- som biltrafik. Sluseholmen er et eksempel på et projekt, der har medført rejsetidsgevinster for både bus- og biltrafik. Figur 7 Toftegårds Allé ved Toftegårds Plads (set fra nord mod syd) Mange busfremkommelighedstiltag opnår dog forbedringer for bustrafikken på bekostning af biltrafikken. Rejsetidsgevinster og omkostninger kan have stor indflydelse på den samlede samfundsøkonomiske effekt. Det er derfor vigtigt at foretage en afvejning af, hvor store gener biltrafikken pålægges i forhold til, hvor store gevinster der kan opnås for bustrafikken. Dette kan fx gøres ved hjælp af samfundsøkonomiske analyser. Busbanen på Toftegårds Alle er et eksempel på et projekt, hvor busfremkommeligheden er forbedret på bekostning af biltrafikken. Her er det samlede projekt samfundsøkonomisk rentabelt, idet der opnås store driftsbesparelser for bustrafikken, og anlægsomkostningerne er lave. Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

12 Indsatser i større netværk eller på hele busruter med særligt fokus på at minimere flaskehalse Regularitet er en afgørende parameter i forhold til at sikre, at trafikanterne oplever bustrafik som et attraktivt alternativ til andre transportformer. Ofte betyder forbedret regularitet mere for buspassagererne end mindre rejsetidsforbedringer. Mange busfremkommelighedsprojekter er afgrænsede til delstrækninger. Her kan der tit opnås store procentvise rejsetidsbesparelser, men busserne på strækningen kan dog fortsat være påvirkede af flaskehalse andre steder på deres rute. Dermed er det ikke givet, at passagererne samlet set oplever forbedret regularitet. Dette er fx tilfældet for projekter som Sluseholmen og Toftegårds Allé, hvor det ikke har været muligt at opgøre, om de enkelte projekter har påvirket bussernes regularitet. Såfremt målet med et busfremkommelighedsprojekt er at forbedre regularitet, er det nødvendigt, at der implementeres tiltag i større netværk eller på hele busruter. Et eksempel er linje 4A i København, hvor der er implementeret en lang række tiltag langs hele busruten særligt i form af signalprioritering, busbaner og ændrede ind- og udstigningsforhold. Projekterne på Sluseholmen og på Toftegårds Allé er en del af disse tiltag. Der er opnået en signifikant forbedret regularitet på ruten, og der er samtidig sket en markant stigning i passagertallet. I perioden fra 2012 til 2014 er det samlede passagertal pr. år steget med ca. 4%. Overordnet set viser undersøgelsen, at mindre projekter som Sluseholmen og Toftegårds Allé kan have stor effekt. Det indikerer, at det kan svare sig at analysere busruterne med henblik på at udpege flaskehalse, da mange flaskehalse vil kunne afhjælpes med relativt enkle og billige tiltag. Samtidig viser undersøgelsen, at meget omfattende projekter, som busvejen i Aalborg og tiltagene omkring Flintholm Station også kan være rentable. Det er derfor vigtigt, at der fortsat arbejdes med større, strategiske infrastrukturprojekter, således at den kollektive trafik forsat kan være et attraktivt transportmiddelvalg, og at den kan øge sine markedsandel fremover. Figur 8 Flintholm Station set fra sydvest Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

13 God rentabilitet Den interne rente for de fem projekter, der indgår i denne effektundersøgelse, ligger mellem 8% og 105%. Til sammenligning viser andre samfundsøkonomiske analyser, at Storebæltsbroen har givet en intern rente på ca. 14% 6, og den kommende jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted ventes at give en intern rente på ca. 6,2% 7. De 9 supercykelstier, der pt. er ved at blive etableret i Hovedstadsområdet, ventes at give en intern rente på mellem 6% og 120% 8. En evaluering af Vejdirektoratets rådighedspulje angiver endvidere, at en række mindre fremkommelighedsforbedrende anlægstiltag på statsvejnettet samlet set har givet en intern rente på ca. 70% 9. Mio. kr Omkostninger Gevinster Arbejdsudbudsforvridning Arbejdsudbudsgevinst Drifts- og vedl.omk. Brugereffekter, kollektiv trafik Brugereffekter, biltrafik Anlægsomkostninger Figur 9 Eksempel: De opgjorte samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger for den evaluerede projektstrækning af 202A i Roskilde. Dette projektet har opnået en intern rente på 32,5 %. 6 Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storbæltsforbindelsen, Tetraplan og Incentive, Transportministeriet og Sund & Bælt, august Samfundsøkonomisk analyse Forudsætninger og resultater for analyse af København-Ringsted løsningsforslag, Trafikstyrelsen, september Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne, Incentive, Sekretariatet for Cykelsuperstier, april Evaluering af rådighedspuljen, Vejdirektoratet og Transportministeriet, marts Trafikdage på Aalborg Universitet 2016 ISSN

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail:

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail: Effektundersøgelse af busfremkommelighed Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: 4820 900 / mail: via@viatrafik.dk KAN INVESTERING I BUSFREMKOMMELIGHED BETALE SIG? EFFEKTUNDERSØGELSEN Gennemført af Vejregelgruppen

Læs mere

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail:

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail: Effektundersøgelse af busfremkommelighed Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: 4820 900 / mail: via@viatrafik.dk KAN DET BETALE SIG AT INVESTERE I BUSFREMKOMMELIGHED? EFFEKTUNDERSØGELSEN Gennemført af Vejregelgruppen

Læs mere

Vejdirektoratet. Vejregelgruppen kollektiv trafik på veje Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter NOTAT 2. marts 2016 IH/MM/HP

Vejdirektoratet. Vejregelgruppen kollektiv trafik på veje Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter NOTAT 2. marts 2016 IH/MM/HP Vejregelgruppen kollektiv trafik på veje Effektundersøgelse af busfremkommelighedsprojekter NOTAT 2. marts 2016 IH/MM/HP Forord På vegne af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje har Via Trafik og MOE

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Ny busfremkommelighed på statsvejnettet

Ny busfremkommelighed på statsvejnettet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effektivisering af det strategiske busnet 2019

Effektivisering af det strategiske busnet 2019 Effektivisering af det strategiske busnet 2019 Troels Vorre Olsen, tvo@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Opgaven Baggrund Movia er opdragsgiver Opgaven udspringer af behov for justeringer og effektiviseringer

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 6. runde

Fremkommelighedspuljen 6. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 88,5 mio. kr. til 6 projekter. Dermed er der 92 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen,

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme

1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme 2. Resumé

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 133

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 133 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 133 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 133, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Fremtiden er kollektiv. Mogens Møller,

Fremtiden er kollektiv. Mogens Møller, Fremtiden er kollektiv Ny vejregel-eksempelsamling for kollektiv bustrafik Mogens Møller, mm@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Velkommen til de næste 15 min. med 10 nye eksempler på kollektiv bustrafik Mogens

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

NY: Busfremkommelighed

NY: Busfremkommelighed Projekt nr.: Sammenhæng med: Fagudvalg: BMU Funktion: Kommentar [SRN1]: Indsæt funktion NY: Busfremkommelighed 2013 p/l Afholdt før 2013 2014 2015 2016 Samlet overslag Anlægsudgifter 4.400 3.000 3.000

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Trafik- og Teknikudvalget 27.01.2014 Punkt 6, bilag 1 Projektering af busfremkommelighedstiltag for linje 200S Projektbeskrivelse NOTAT 18. december 2013 ph/tak 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

BRT OG HØJKLASSET BUSTRAFIK

BRT OG HØJKLASSET BUSTRAFIK BRT OG HØJKLASSET BUSTRAFIK TØF Kollektiv Trafik Konference 3. Seminarrunde - Seminar S Mogens Møller mm@viatrafik.dk OPLÆGSHOLDER OG ORDSTYRER Trafikplanlægger i 20 år Medstifter af VIA TRAFIK siden 2000

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Forvaltningernes anbefaling og vurdering af de tre løsningsforslag

Forvaltningernes anbefaling og vurdering af de tre løsningsforslag Til TMU, ØU og BR Bilag 2 Forvaltningernes anbefaling og vurdering af de tre løsningsforslag Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen anbefaler løsningsforslaget Busbaner og dosering som grundlag

Læs mere

Vejdirektoratet, Movia og NT Ny busfremkommelighed på statsvejnettet Katalog over fremkommelighedstiltag

Vejdirektoratet, Movia og NT Ny busfremkommelighed på statsvejnettet Katalog over fremkommelighedstiltag Vejdirektoratet, Movia og NT Ny busfremkommelighed på statsvejnettet Katalog over fremkommelighedstiltag NOTAT 17. januar 2017 Dato: 17. januar 2017 Titel: Ny busfremkommelighed på statsvejnettet Katalog

Læs mere

Bedre bus til Nørre Campus

Bedre bus til Nørre Campus Forfattere: Civilingeniør Peter Hvid Nielsen, Via Trafik, ph@viatrafik.dk Trafikplanlægger Simon Baadsgaard, Københavns Kommune, sib@okf.kk.dk Introduktion Nørre Campus er fællesbetegnelsen for et byudviklingsområde,

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Busprioritering med GPS-detektering

Busprioritering med GPS-detektering Busprioritering med GPS-detektering Trafikingeniør Anders Boye Madsen, Københavns Kommune, BJ39@tmf.kk.dk, og Civilingeniør Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg, jak@afhh.dk For at forbedre bussernes

Læs mere

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget...3 MTU2 Færre uheld i trafikken...3 MTU3 Flere buspassagerer på det samlede

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 161

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 161 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 161 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 161, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Nyt Bynet i Hvidovre Kommune

Nyt Bynet i Hvidovre Kommune Nyt Bynet i Hvidovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Hvidovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 6A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv transport

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Rammerne og indholdet i Transportministeriets nye samfundsøkonomiske manual

Rammerne og indholdet i Transportministeriets nye samfundsøkonomiske manual Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 72, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 10

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 10 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 10 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 10, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter Udvidet resumé 37 Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter - med ny bane og motorvejsudvidelse på Vestfyn som illustrativt eksempel Ole Kveiborg, COWI A/S,

Læs mere

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS Sammenfatning Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. september 2014 servicemål og principper for prioritering af trafikken. Servicemålene er fastsat for cykler, fodgængere, busser og biler på udvalgte

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 14

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 14 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 14 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 14, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 18 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 18, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 139

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 139 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 139 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 139, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 13

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 13 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 13 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 13, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012

Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012 Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012 Ved Jeppe Gaard 10.05.2012 / København Fremkommelighed der batter Dagsorden 1. Projektets formål og succeskriterier 2. Tidsplan 3. Processen for

Læs mere

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Center for Regional Udvikling Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Møde i miljø- og trafikudvalget 1. november 2016 En stærk international infrastruktur

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nyt Bynet i Valby - Fra Cityringens åbning i 2019

Nyt Bynet i Valby - Fra Cityringens åbning i 2019 Nyt Bynet i Valby - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 3 Nyt Bynet i Valby 4 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 6 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk Introduktion til vejregelarbejdet Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk 1 Vejreglerne Vejregler er en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 34

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 34 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 34 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 34, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 78

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 78 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 78 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 78, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Abstrakt. Baggrund og formål

Abstrakt. Baggrund og formål Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat af special session BRT højklassede busser i Danmark mandag den 22. august 2016

Referat af special session BRT højklassede busser i Danmark mandag den 22. august 2016 Notat Til: Trafikdage 2016, Aalborg Universitet Kopi til: JEG Sagsnummer Sagsbehandler FIV Direkte - Fax - fiv@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. september 2016 Referat af special

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 142

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 142 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 142 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 142, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 5. runde

Fremkommelighedspuljen 5. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 5. runde 26. april 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold F2011-5-01, Rudersdal Kommune Ombygning af Holte Stationsforplads 5 F2011-5-2, Slagelse Kommune Strategi for busfremkommelighed

Læs mere

Oprettelse af Pendlernettet i Movias område

Oprettelse af Pendlernettet i Movias område Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nyt Bynet på Vesterbro/ Kgs. Enghave

Nyt Bynet på Vesterbro/ Kgs. Enghave Nyt Bynet på Vesterbro/ Kgs. Enghave - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Vesterbro/Kgs. Enghave 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Internationale erfaringer af effekterne af BRT, letbaner og metro

Internationale erfaringer af effekterne af BRT, letbaner og metro Internationale erfaringer af effekterne af BRT, letbaner og metro Trafikdage, 28. august 2018 Jesper Bláfoss Ingvardson, Postdoc, DTU Management Engineering jbin@dtu.dk Sammenligning af effekterne af forskellige

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 2. Resumé Korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 31

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 31 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 31 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 31, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 184

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 184 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 184 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 184, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 15E, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag,

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag, 105. Bestilling til Movia af det resterende busnet til åbningen af Cityringen Åbent - 13.05.16-G01-3-17 Resumé Den 12. marts 2018 blev By- og Miljøudvalget forelagt resultaterne af høringen af det nye

Læs mere