Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen til teknisk designer. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Der er i forbindelse med EUD reformen fastsat at Teknisk designer uddannelsen har fast uddannelseslængde på 3 år 6 måneder. Uddannelsen for den enkelte elev afsluttes ved udløbet af uddannelsesaftalen. Der er etableret euv i uddannelsen. Der er ændret i grundene og der er beskrevet på højere niveau. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der henvises til 1 i bekendtgørelse om uddannelsen til Teknisk designer. 4. Uddannelsens struktur struktur for Teknisk designer, 3 år og 6 måneder. Grundforløb 1 år Hovedforløb 2 år 6 måneder Grundforløb Grundforløb Praktik Skole 20 uger Praktik Skole 20 uger Praktik 1 20 uger 2 20 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 40 uger. Uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grund, obligatoriske uddannelsesspecifikke, valgfri uddannelsesspecifikke og valg samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skole og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende /praktikmål understøtter. 6. Elevtyper og rækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skole og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke på højeste lige niveau som betegnes speciale. Hvert er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende /praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin række. 1

2 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke og praktikmål bidrager til kompetencemålet Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Prøven og bedømmelsen er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Grundlaget for Teknisk Designeruddannelsen er mål- og beskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelse af den enkelte elev ved den afsluttende eksamen. Efterfølgende retningslinjer er således bindeleddet mellem beskrivelserne og den konkrete eksamen. Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det lige udvalg. Det lige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for den afsluttende prøve (eksamen) Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det lige udvalg. Iværksættelse af prøven Censorerne til Teknisk Designer indvarsles til bedømmelse ca. 5 uger før prøven, idet iværksættelses-papirerne tilsendes fra skolen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det lige udvalg, kan medtages ved bedømmelsen. Bedømmelse Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det lige udvalg seneste 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt eleven, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Det lige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen er ens for de 2 specialer. Projektopgaven med skriftlig dokumentation omfatter at eleven: - i samarbejde med skolen og eventuelt praktikvirksomheden formulerer en projektopgave - indsamler og bearbejder data. - anvender viden og erhvervede kvalifikationer fra de valgte uddannelsesspecifikke. - inddrager tværlig viden og elementer fra obligatoriske uddannelsesspecifikke, grund, eventuelle relevante valgfri uddannelsesspecifikke og valg samt praktikerfaringer. 2

3 - anvender ssvarende teknologier, metoder, teknikker og inddragelse af miljømæssige, administrative og økonomiske overvejelser. - udarbejder den nødvendige skriftlige dokumentation for projektet. Ved bedømmelsen af projektets skriftlige del gives der ud fra en helhedsvurdering af den lige kvalitet og den skriftlige fremstilling efter votering, af læreren og censorerne samlet en karakter for projektopgavens skriftlige del. Bedømmelsen foregår efter følgende kriterier: 1) Teknisk lige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Projektfremlæggelse med mundtlig eksamen der lægges vægt på at eleven kan, 1) kombinere de lige kompetencer, som projektopgaven omhandler, 2) anvende relevante informationsteknologiske hjælpeværktøjer og 3) redegøre for systematik og metodik i løsning af opgaven, herunder bearbejdningsmetoder, arbejdsproces og implementering af teori og praksis. Ved bedømmelsen af projektets mundtlige del gives ud fra en helhedsvurdering af elevens projektfremlæggelse, herunder planlægning, gennemførelse og konklusioner efter votering, af læreren og censorerne samlet en karakter for den mundtlige eksamination. Bedømmelsen foregår efter følgende kriterier: 1) Teknisk lige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 3

4 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke og valgfri uddannelsesspecifikke. Fag markeret med gul er beskrevet på et højere niveau SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb bidrager til Grund 4 uger i alt 3 1 Matematik Mål nr D niveau 2 X Engelsk Mål nr E niveau 2 X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke 27 uger i alt Specialet Teknisk designer, industriel produktion og Teknisk designer, bygge og anlæg Obligatoriske uddannelsesspecifikke der er fælles 9,5 uger 8,5 1 Teknisk dokumentation 1, 3, 8, 10, Rutineret 5 X Mål nr Udformning og opfølgning på planlægning 5,12, mål nr Rutineret 1,5 X Beregning og konstruktion 6,13, mål nr Rutineret/ 2 X 4

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Økonomi, Teknisk designer bidrager til 5,6,12,13, mål nr Specialet Teknisk designer, industriel produktion 17,5 uger 8,5 9 Maskiner, styring og bevægelsesmekanik 2,6, mål nr Rutineret 2 X Tegning og konstruktion i parametrisk CAD Prisberegning og beregning af materialeforbrug Kvalitetsstyring, produktion 3D parter og modeller i parametrisk CAD Animation af industrielle konstruktioner Pladekonstruktion med 3D- CAD 1, mål nr , mål nr ,5, mål nr ,6, mål nr , mål nr ,3,6, mål nr.1435 Maskindetaljer 1,3,6, mål nr Rutineret/ 3 X Rutineret/ 1,5 X Rutineret/ 1 X 5

6 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Rørkonstruktioner i 3D CAD Stålkonstruktioner i 3D CAD Projekt Teknisk dokumentation produktion bidrager til 1,3,6 mål nr , 2, 3, 4, 5, 6 mål nr ,3,6 mål nr X Specialet Teknisk designer, bygge og anlæg 17,5 uger 8,5 9 Anlægsteknik, B&A 9, 11, 13, mål nr Rutineret/ 2 X Fremstilling af tekniske tegninger, B&A Beregning og prisoverslag, B&A 1, 8, mål nr , mål nr Kvalitetsstyring, B&A 9, 12, mål nr Visualisering og animation med kamera, B&A 10, mål nr Rutineret/ 3 X Rutineret/ 1,5 X 6

7 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb bidrager til Anvendelse af GIS I 8, 11, 13, mål nr Bygningskonstruktioner 13, mål nr D afbildninger af bygninger Projekt Teknisk dokumentation B&A 8, 10, 11, mål nr , 9, 10, 11, 12, 13 Mål nr X 2 X 4 X Valgfri uddannelsesspecifikke 7 uger i alt 7 uger Fælles valgfrispeciale for Specialerne Teknisk designer industriel produktion og Teknisk designer bygge og anlæg Design og formgivning I 1, 3, 8, 10, mål nr Design og formgivning II 1, 3, 8, 10, mål nr Systemadministration 4, 11, mål nr Styring og regulering 1, 6, 8, 13, mål nr X 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb bidrager til Stærkstrøm 1, 6, 8, 13, mål nr Visualisering og animation 3, 10 mål nr Projektassistent 4, 5, 11, 12, mål nr Teknisk innovation 5, 6, 12, 13, mål nr Specialet Teknisk designer industriel produktion Teknisk dossier og risikovurdering Design brief og produktionsdesign Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Ledelse ved produktionsomlægning 2, 6, mål nr , 6, mål nr , mål nr , mål nr , mål nr X 2 X 8

9 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Driftstekniske og driftsøkonomiske beregninger Opbygning af lagerstyringssystemer og logistik Udarbejdelse af produktionsplaner Statistisk Proces Control (SPC) bidrager til Proceskontrol 6, mål nr.1434 Maskinteknisk konstruktion og beregning Geometrisk produktspecifikation Styrkeberegning i 3D CAD Design konstruktion i 3D CAD 1, 3, 6, mål nr , 2, 4, 6 mål nr , 3, 4, 6 mål nr , 2, 3, 4, 6 mål nr , 5, 6, mål nr , 6, mål nr , mål nr , mål nr.1433 Rutineret 2 X Specialet Teknisk designer bygge og anlæg 9

10 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Jura og lovgivning i byggeriet bidrager til 9, mål nr

11 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Bygningsreglementet og brandkrav Landmåling og kortlægning bidrager til Anvendelse af GIS II 10, 11, 13, mål nr Afløbsinstallationer 13, mål nr Forsyningsledninger 13, mål nr VVS-installationer 8, 13, mål nr Energirigtigt byggeri 8, 12, 13, mål nr Planlægning i bygge- og anlægsprojekter Assistentopgaver ved byggeledelse I - udbudsfasen 12, mål nr , 12, mål nr , 9, mål nr , 11, 13, mål nr ,5 X 2,5 X 2 X Assistentopgaver ved byg- 11, 12, 11

12 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb geledelse II - udførelsesfasen bidrager til Bæredygtigt byggeri 8, 12, 13, mål nr Bygningsdetaljer 8, 9, 13, mål nr mål nr s valg 2 uger i alt 2 uger i alt Antal skoleuger i alt 40 uger i alt 20 uger i alt 20 uger i alt 12

13 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare til varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Navn på det, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Beregning og konstruktion mål nr Tegning og konstruktion i parametrisk CAD mål nr Kvalitetsstyring, produktion mål nr D parter og modeller i parametrisk CAD mål nr Anlægsteknik, B&A mål nr Fremstilling af tekniske tegninger, B&A mål nr Kvalitetsstyring, B&A mål nr Beregning og konstruktion 3 Tegning og konstruktion i parametrisk CAD 1,5 Kvalitetsstyring, produktion 1 3D parter og modeller i parametrisk CAD Rutineret Rutineret Rutineret Rutineret 2 Anlægsteknik, B&A Rutineret 3 Fremstilling af tekniske tegninger, B&A Rutineret 1,5 Kvalitetsstyring, B&A Rutineret 13

14 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke og valgfri uddannelsesspecifikke. Fag markeret med gul er beskrevet på et højere niveau SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb bidrager til Grund 4 uger i alt 3 1 Matematik Mål nr D niveau 2 X Engelsk Mål nr E niveau 2 X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke 27 uger i alt Specialet Teknisk designer, industriel produktion og Teknisk designer, bygge og anlæg Obligatoriske uddannelsesspecifikke der er fælles 9,5 uger 8,5 1 Teknisk dokumentation 1, 3, 8, 10, Mål nr Rutineret 5 X Udformning og opfølgning på planlægning 5,12, mål nr Beregning og konstruktion 6,13, mål nr Rutineret 1,5 X Rutineret/ 2 X Økonomi, Teknisk desig- 5,6,12,13, 14

15 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb bidrager til ner mål nr Specialet Teknisk designer, industriel produktion 17,5 uger 8,5 9 Maskiner, styring og bevægelsesmekanik 2,6, mål nr Rutineret 2 X Tegning og konstruktion i parametrisk CAD Prisberegning og beregning af materialeforbrug Kvalitetsstyring, produktion 3D parter og modeller i parametrisk CAD Animation af industrielle konstruktioner Pladekonstruktion med 3D- CAD 1, mål nr , mål nr ,5, mål nr ,6, mål nr , mål nr ,3,6, mål nr.1435 Rutineret/ 3 X Rutineret/ 1,5 X Rutineret/ 1 X Maskindetaljer 1,3,6, mål nr Rørkonstruktioner i 3D 1,3,6 15

16 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb bidrager til CAD mål nr Stålkonstruktioner i 3D CAD 1,3,6 mål nr Projekt Teknisk dokumentation produktion 1, 2, 3, 4, 5, 6 mål nr X Specialet Teknisk designer, bygge og anlæg 17,5 uger 8,5 9 Anlægsteknik, B&A 9, 11, 13, mål nr Rutineret/ 2 X Fremstilling af tekniske tegninger, B&A Beregning og prisoverslag, B&A 1, 8, mål nr , mål nr Kvalitetsstyring, B&A 9, 12, mål nr Visualisering og animation med kamera, B&A 10, mål nr Rutineret/ 3 X Rutineret/ 1,5 X 16

17 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb bidrager til Anvendelse af GIS I 8, 11, 13, mål nr Bygningskonstruktioner 13, mål nr D afbildninger af bygninger Projekt Teknisk dokumentation B&A 8, 10, 11, mål nr , 9, 10, 11, 12, 13 Mål nr X 2 X 4 X Valgfri uddannelsesspecifikke 5 uger i alt 5 uger Fælles valgfrispeciale for Specialerne Teknisk designer industriel produktion og Teknisk designer bygge og anlæg Design og formgivning I 1, 3, 8, 10, mål nr Design og formgivning II 1, 3, 8, 10, mål nr Systemadministration 4, 11, mål nr Styring og regulering 1, 6, 8, 13, mål nr X 17

18 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb bidrager til Stærkstrøm 1, 6, 8, 13, mål nr Visualisering og animation 3, 10 mål nr Projektassistent 4, 5, 11, 12, mål nr Teknisk innovation 5, 6, 12, 13, mål nr Specialet Teknisk designer industriel produktion Teknisk dossier og risikovurdering Design brief og produktionsdesign Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Ledelse ved produktionsomlægning 2, 6, mål nr , 6, mål nr , mål nr , mål nr , mål nr X 2 X 18

19 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Driftstekniske og driftsøkonomiske beregninger Opbygning af lagerstyringssystemer og logistik Udarbejdelse af produktionsplaner Statistisk Proces Control (SPC) bidrager til Proceskontrol 6, mål nr.1434 Maskinteknisk konstruktion og beregning Geometrisk produktspecifikation Styrkeberegning i 3D CAD Design konstruktion i 3D CAD 1, 3, 6, mål nr , 2, 4, 6 mål nr , 3, 4, 6 mål nr , 2, 3, 4, 6 mål nr , 5, 6, mål nr , 6, mål nr , mål nr , mål nr.1433 Rutineret 2 X Specialet Teknisk designer bygge og anlæg 19

20 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Jura og lovgivning i byggeriet bidrager til 9, mål nr

21 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Bygningsreglementet og brandkrav Landmåling og kortlægning bidrager til Anvendelse af GIS II 10, 11, 13, mål nr Afløbsinstallationer 13, mål nr Forsyningsledninger 13, mål nr VVS-installationer 8, 13, mål nr Energirigtigt byggeri 8, 12, 13, mål nr Planlægning i bygge- og anlægsprojekter Assistentopgaver ved byggeledelse I - udbudsfasen 12, mål nr , 12, mål nr , 9, mål nr , 11, 13, mål nr ,5 X 2,5 X 2 X Assistentopgaver ved byg- 11, 12, 21

22 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb geledelse II - udførelsesfasen bidrager til Bæredygtigt byggeri 8, 12, 13, mål nr Bygningsdetaljer 8, 9, 13, mål nr mål nr s valg 0 uger i alt 0 uger i alt Antal skoleuger i alt 36 uger i alt 20 uger i alt 16 uger i alt 22

23 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare til varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Navn på det, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Beregning og konstruktion mål nr Tegning og konstruktion i parametrisk CAD mål nr Kvalitetsstyring, produktion mål nr D parter og modeller i parametrisk CAD mål nr Anlægsteknik, B&A mål nr Fremstilling af tekniske tegninger, B&A mål nr Kvalitetsstyring, B&A mål nr Beregning og konstruktion 3 Tegning og konstruktion i parametrisk CAD 1,5 Kvalitetsstyring, produktion 1 3D parter og modeller i parametrisk CAD Rutineret Rutineret Rutineret Rutineret 2 Anlægsteknik, B&A Rutineret 3 Fremstilling af tekniske tegninger, B&A Rutineret 1,5 Kvalitetsstyring, B&A Rutineret 23

24 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål praktikmål Aktiviteten bidrager til Kryds indikerer, hvilket speciale praktikmålet skal være nået på. Teknisk designer industriel produktion Teknisk designer bygge og anlæg Praktikmål Specialerne Teknisk designer industriel produktion og bygge og anlæg Illustration og teknisk design 1, 3, 8, 10, nr X X Planlægning og projektgennemførelse 5, 12, nr X X Specialet Teknisk designer industriel produktion Teknisk dokumentation i industriel produktion 2, 4, 6, nr X Specialet Teknisk designer bygge og anlæg Byggesagsbehandling og projektering af byggeri 9, 11, 13, nr X 24

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere