NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april Strategi for risikohåndtering af bifenyl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl"

Transkript

1 NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015 Strategi for risikohåndtering af bifenyl 1. Resume Denne strategi vedrører bifenyl (CAS nummer ). Bifenyl betragtes som uønsket og blev derfor opført på LOUS-listen i år Dels på grund af dets effekter i vandmiljøet og der af følgende klassificering: meget giftigt og for at kunne forårsage uønskede langtidsvirkninger. Dels fordi det bruges i Danmark i over 100 tons årligt. Den største anvendelse af bifenyl, både i Danmark og internationalt, er som komponent i varmeoverføringsmiddel i lukkede produktions-systemer. Erhvervsmæssig direkte udsættelse for bifenyl synes i Danmark ikke være forbundet med en risiko af betydning. Ved lækager og brud på lukkede systemer med bifenyl kan der være risiko for skader på hud, øjne og især luftveje på grund af stoffets irriterende egenskaber. Der er dog usikkerheder omkring de kroniske effekter af bifenyl. Der er enkelte data, som viser skader på centralnervesystemet. Undersøgelser af mulige skader på arveanlæggene har vist uklare resultater. Det kan derfor ikke udelukkes, at bifenyl har mutagene (genotoksiske) effekter. Levertumorer er påvist i mus, men dataene er vurderet utilstrækkelige for at konkludere, at stoffet skulle være kræftfremkaldende. Der er ikke identificeret bekymring i relation til forbrugeres udsættelse, da tilgængelige data indikerer at bifenyl ikke bruges i forbrugerprodukter. Bifenyl er ikke tilladt som smags- eller tilsætningsstof til fødevarer (tidligere blev det brugt som anti-svampemiddel primært på citrusfrugter) og må heller ikke tilsættes foder. De vigtigste risici med bifenyl er i forhold til miljøet og arbejdsmiljøet. Hovedkilderne er utilsigtede emissioner fra industrielle processer (primært luftog spildevandsudledning) og fra forbrændingsprocesser, hvor bifenyl dannes. Der er grænseværdier for bifenyl i arbejdsmiljøet samt for luft og vand. Bifenyl gennemgår pt. en EU-stofvurdering, der udføres af de portugisiske myndigheder, på baggrund af en bekymring for PBT-effekter. Der er ingen igangværende initiativer vedrørende begrænsninger eller vurdering i forhold til kriterierne for SVHC og kandidatlisten. Der ligger ikke officielle forslag til ændringer af den harmoniserede klassificering. Dog har registranten foreslået en lempeligere miljøfareklassificering. Det vurderes, at det er relevant at afvente resultaterne af stofvurderingen, som forventes medio 2015, inden der tages endelig stilling til igangsættelse af eventuelle initiativer.

2 2. Baggrund Bifenyl blev opført på listen over uønskede stoffer (LOUS) i 2000, fordi det bl.a. er klassificeret på grund af en høj akut og kronisk toksicitet over for vandlevende organismer, og for at kunne forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet samt fordi det blev anvendt i mængder over 100 ton årligt. Bifenyl opfylder stadig udvælgelseskriterierne fra den seneste udgave af LOUS fra Kortlægningsdata Miljøstyrelsen gennemførte en kortlægning af bifenyl i , hvor lovgivning og andre styringsmidler, produktion og anvendelse, affaldsforhold, miljø- og sundhedsaspekter samt alternativer blev undersøgt. Bifenyl kaldes også dibenzen, difenyl eller fenylbenzen. Bifenyl er i fast form ved stuetemperatur og smelter ved ca. 69 grader Celsius. Det har en relativt lav vandopløselighed samt en særlig og behagelig lugt. På EU niveau er de væsentligste anvendelser af bifenyl som komponent i varmeoverføringsmidler, som udgangs- og hjælpestof i den kemiske og farmaceutiske industri samt som farvestofbærere til tekstiler. I Danmark er anvendelsen som komponent i varmeoverføringsmidler den vigtigste. Bifenyl har et moderat damptryk og er derfor en VOC. Dog ligger damptrykket på grænsen, og bifenyl er derfor en af de mindst flygtige VOC er. Bifenyl betragtes ikke som PAH, da man normalt forbinder PAH med flere end 2 aromatiske ringe, som deler mindst 2 kulatomer. Bifenyl er blevet brugt som konserveringsmiddel til primært citrusfrugter og har fødevarenummer E Anvendelser Bifenyl bruges som mellemstof til fremstilling af andre kemikalier eller indarbejdes i slutprodukter og tekniske anvendelser. I figuren neden for ses brugen på verdensplan i 2009 ifølge Dow Chemical Company. 1 Survey of bifenyl, Environmental project XXX, 2015 (høringsudgaven). 2

3 Applications of biphenyl heat transfer fluids 10% 5% 5% 5% 35% dyestuff carriers for textiles chemical intermediate other 20% 20% preservative for citrus fruit solvent for pharmaceutical production dyestuff carrier for copying paper FIGUR 1. HOVEDANVENDELSER AF BIFENYL I VERDEN 2 (THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2009). Varmeoverføringsmidler bruges i lukkede systemer i processer, hvor der er brug for præcise og stabile temperaturforhold. Temperaturen i processerne kan variere fra -115ºC til 400 C. Eksempler er olie og gasprocesser, plastproduktion, produktion af lægemidler, produktion af biobrændsler og i fødevareindustrien. Brugen af bifenyl som mellemstof i produktionen af andre kemikalier har siden 80 erne og 90 erne mindsket kraftigt i takt med en omfattende regulering af de polychlorerede bifenyler (PCB). I dag bruges bifenyl bl.a. til produktion af emulgeringsmidler, midler til garvning af læder, optisk hvidt, plantebeskyttelsesmidler og flammehæmmere. Ifølge REACH-registreringskonsortiet er den dominerende anvendelse i EU nu til dags som indholdsstof i varmeoverførende midler. Det samme gælder for Danmark ifølge SPIN og kontakter med importører af bifenylholdige produkter. I Danmark og andre nordiske lande rapporteres der i SPIN databasen fra også om brug af bifenyl i varmeoverførende midler samt i pesticider til andet end landbrugsmæssig brug, konserveringsmidler til fødevarer og tilsætningsstoffer til brændsel. Det var i forbindelse med udarbejdelsen af kortlægningen ikke muligt at finde frem til, i hvilke produkter disse pesticider og konserveringsmidler bliver brugt eller hvorvidt bifenyl bruges som tilsætningsstof i brændsler i isoleret form eller er tilsat i form af en blanding sammen med andre kulbrinter. Dog rapporterer kortlægningen, at bifenyl forekom som biprodukt i kreosot, som blev brugt til imprægnering af træ. Ifølge en dansk rapport fra 2008, kunne det ikke udelukkes at kreosotbehandlet træ stadig var i brug 3. 2 Product safety assessment sheet of DOW - Biphenyl. 3 Miljøprojekt nr. 1208, Miljøstyrelsen. 3

4 De historiske tendenser verden over indikerer et skifte fra brugen af bifenyl til fx fremstilling af PCB er til anvendelser af bifenyl i varmeoverførende midler og farvestofbærere i tekstiler. Denne tendens gør sig også gældende i EU og de nordiske lande. 3.2 Eksisterende regulering Bifenyl er registreret under REACH i et tonnagebånd på ton pr. år. Bifenyl har en harmoniseret klassificering under CLP forordningen på baggrund af bifenyls hud-, øjen- og luftvejsirriterende egenskaber samt for at være meget giftig i vandmiljøet og for at kunne forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Se tabellen neden for. Tabel 1. Harmoniseret klassificering i henhold til Bilag VI i forordning 1272/2008 (CLP-forordningen). Fareklasse og kategori Faresætninger Piktogram Skin Irrit. 2 (Hudirritation) H315 Forårsager hudirritation Eye Irrit. 2 (Øjenirritation) H319 Forårsager alvorlig øjenirritation STOT SE 3 (Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering) Acuatic Acute 1 (Farlig for vandmiljøet - akut) H335 H400 Kan forårsage irritation af luftvejene Meget giftig for vandlevende organismer Acuatic Chronic 1 (Farlig for vandmiljøet - kronisk) H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer Udover den harmoniserede klassificering er bifenyl selvklassificeret for akut toksicitet ved indånding (Acute Tox. 2; H330: Livsfarlig ved indånding) i knapt halvdelen af de hos ECHA anmeldte klassificeringer. Konsortiet, som har foretaget den fælles REACH-registrering, foreslår at ændre den harmoniserede klassificering for miljøfare til akut toksisk kategori 3 med H412 (Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger). Der er ingen igangværende initiativer vedrørende begrænsninger eller vurdering i forhold til kriterierne for særligt problematiske stoffer (SVHC; substances of very high concern) og kandidatlisten. Derfor er der heller ikke igangværende vurderinger i forhold til godkendelsesordningen. Der ligger ikke officielle forslag til ændringer af den harmoniserede klassificering. Bifenyl er på CoRAP (Community Rolling Action Plan) listen over stoffer som skal vurderes 4 og kom på listen i 2012 til vurdering af Portugal i Vurderingen 4 Community Rolling Action Plan (CoRAP). 4

5 forventes at være færdig medio De oprindelige grunde til bekymring er opført som 1) Miljøet mistænkt PBT og 2) Eksponering høj tonnage. Kemikalieinspektionen i Sverige har inkluderet bifenyl i deres PRIO-database som et priority risk reduction substance på baggrund af stoffets miljøfare, hvilket betyder, at det anbefales at undersøge risikoen ved brugen af stoffet. Målgruppen for PRIO er i hovedsag virksomheder og erhvervsliv og formålet er udfasning eller reduktion afhængig af stoffernes iboende fare. Til forskel fra LOUS-listen, bliver PRIO ikke brugt til at prioritere myndighedernes tiltag for at reducere risikoen. Den tidligere godkendelse af bifenyl som plantebeskyttelsesmiddel blev trukket tilbage i Bifenyl blev brugt som anti-svampemiddel primært på citrusfrugter. I 2005 blev der indført maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenyl i fødevarer og foder fra planter og dyr. For bifenyl gjaldt en standardgrænseværdi på 0,01 mg/kg produkt. I 2011 blev grænseværdierne for bifenyl hævet for visse typer produkter, såsom urter, hyben til te, krydderier og urtete 6. Begrundelsen var bl.a. at grænseværdierne var svære at overholde for disse produkter pga. at stoffet er allestedsnærværende og kommer fra mange forskellige kilder. Bifenyl er på EU register over smagsstoffer for brug i og på fødevarer, som skal vurderes med henblik på at blive opført på en positivliste. Ifølge registeret kræves der yderligere information om effekt og brug af bifenyl, inden det kan blive vurderet. I EU s database 7 med informationer om status for vurderingerne af de enkelte stoffer fremgår det for bifenyl: Not evaluated through the Procedure. Genotoxic in vitro and unresolved problems with potential carcinogenicity En grænseværdi på 1 mg/m 3 er fastsat for bifenyl i arbejdsmiljøet i EU 8. En grænseværdi på 0,005 mg/m 3 for koncentrationer af bifenyl i luften, målt ved firmaernes skel, er blevet fastsat for firmaer i Danmark. Der findes ikke nogen grænseværdi for bifenyl i slam. Det europæiske vandkvalitetskrav for bifenyl er 1 µg/l. Som farligt stof er bifenyl desuden underlagt særlige bestemmelser med hensyn til transport af farligt gods 9. Da bifenyl er en VOC, er stoffet også omfattet af lovgivning i EU og Danmark, som regulerer produkter eller brug af produkter på bagrund af VOC-indhold og lovgivning som regulerer flygtige forbindelser i industrielle processer. Bifenyl er ikke direkte nævnt i kriterier for miljømærkning, men vil blive begrænset i ethvert miljømærket produkt, da ingen eller kun en meget lille mængde kemikalier, som er klassificeret som farligt for miljøet, er tilladt i miljømærkede produkter. Da bifenyl er en VOC, bliver det også begrænset af miljømærkekrav, der regulerer VOC. 3.3 Miljø-/sundhedsrisici De vigtigste risici ved bifenyl er i forhold til miljøet. Hovedkilderne for frigørelse af bifenyl er emissioner fra industriel bearbejdning (primært til luft og 5 Commission decision 2004/129/EG. 6 Commission regulation 524/2011/EU. 7 EU s database med status over vurderinger af smagsstoffer. 8 Directive 91/322/EEC 9 Directive 2008/68/EC 5

6 spildevandsudledning), fra affaldsbortskaffelse (primært til bundfald og jord, i tilfældet af, at spildvandsslam anbringes på land) og utilsigtede emissioner fra ufuldstændig forbrænding, hvor bifenyl dannes (primært til luft og til spildevandsudledning). Den største anvendelse af bifenyl, både i Danmark og internationalt, er som komponent i varmeoverføringsmiddel i lukkede systemer i erhvervsmæssig sammenhæng Datakilder LOUS kortlægningsrapporten udgør den primære kilde til vurdering af bifenyls miljø- og sundhedsrisici. Kortlægningen baserer sig hovedsagligt på sammenstillinger af information om bifenyl fra Miljøstyrelsen og tilsvarende myndigheder i Canada og USA. Disse kilder vurderes som pålidelige, men der kan være mangler i fuldstændig og opdateret viden, særligt om eksponeringsforhold Farevurdering Den kritiske effekt i mennesker på baggrund af akut eksponering for bifenyl ved inhalation betragtes at være effekter, som observeres i luftvejene og lungerne. Dog forårsager bifenyl ikke akut toksicitet ved lave niveauer af eksponering. Et acceptabelt dagligt indtag er 0,05 mg/kg lgv/dag for oral eksponering. Der er data vedrørende kortere tids gentagen eksponering, som viser, at der ikke er grund til bekymring, da man først kan se effekter ved højere doser. Bifenyl kan desuden forårsage hudirritation såvel som øjenirritation. Bifenyl absorberes hurtigt og let efter oral eksponering. Bifenyl kan også blive absorberet gennem dermal eksponering. Data om absorbering gennem inhalation var ikke tilgængelig. Den absorberede bifenyl lagres generelt ikke i væv og udskilles hurtigt primært gennem urinen. Dog er der set relativt høje bioakkumuleringsniveauer i fisk. Data tyder på, at bifenyl ikke er reproduktionstoksisk. Der er undersøgelser med dyr, der peger på, at bifenyl kan forårsage udvikling af kræfttumorer i urinblæren (hanrotter) og i leveren (hunmus) efter langvarig oral fødevare-eksponering. Miljøstyrelsen i USA (US EPA) har konkluderet, at dataene er utilstrækkelige og vurderet, at bifenyl ikke er kræftfremkaldende. Fødevare-myndighederne i EU angiver, at der er uafklarede problemer i forhold til bekymring om potentiel kræftfremkaldende effekt (se oven over under eksistereende regulering). Den kritiske ikke kræft-relaterede effekt af bifenyl omfatter forandringer i urinblæreog eller nyrevæv hos rotter eller mus. Undersøgelserne af potentialet for genotoksicitet har vist uklare resultater. Fødevaremyndighederne i EU angiver, at bifenyl er genotoksisk in vitro. I en nylig afsluttet en vurdering af bifenyls påvirkning af miljøet og sundheden fra Miljøstyrelsen i Canada (Environmental Health Canada), er der blandede resultater i forhold til bifenyls genotoksicitet i tilgængelige in vivo- og in vitroundersøgelser 10. Ifølge vurderingen var bifenyl ikke mutagent i en række in vitro genmutationsanalyser for bakterier. Dog var der positive resultater i forhold til mutationsfrekvens og mitotisk rekombination for dyrkede celler fra pattedyr i forbindelse med eksogen metabolisk aktivering. Og der var blandede resultater for Saccharomyces cerevisiae. Bifenyl medførte kromosomafvigelser i humane celler og celler fra hamster i in vitro forsøg med metabolisk aktivering. Ligeledes blev 10 Vurdering af bifenyl fra Environmental Health Canada,

7 positive resultater vist for andre virkemekanismer, såsom DNA skader og kromatid søster udveksling for pattedyrceller i vitro forsøg med aktivering. Begrænsede data for genotoksicitet fra in vivo forsøg viser også blandede resultater. En enkelt oral dosis på 2000 mg bifenyl per kg legemsvægt forårsagede betydelig DNA-skader i forskellige organer i CD1-mus, herunder mave, lever, nyre, blære, lunge, hjerne og knoglemarv, 24 h efter eksponering. I et efterfølgende studie, forårsagede en enkelt oral indtag af 100 mg/kg legemsvægt DNA-skader i tyktarmen 24 timer efter eksponering. Ved et indtag på 1000 eller 2000 mg/kg legemsvægt blev der observeret skader på DNA i andre vævstyper, såsom mave, lever, nyre, blære, lunge, hjerne og knoglemarv også 24 timer efter eksponering. Til gengæld er der eksempler på studier, hvor der ikke kunne konstateres kromosomafvigelser i knoglemarven af rotter udsat for bifenyl via inhalation. Kronisk eksponering af mennesker er mest forbundet med symptomer på centralnervesystemet, såsom træthed, hovedpine, rysten, søvnbesvær, svækkelse af sanserne og humørsvingninger. Dog er symptomerne sjældne. De økotoksikologiske data for bifenyl tyder på, at bifenyl har en høj akut og kronisk toksicitet over for vandlevende organismer. Bifenyl har på baggrund af dette en harmoniseret klassificering med hensyn til miljømæssige effekter som akut og kronisk giftig på vandmiljøet. Bifenyl har en lav opløselighed i vand og en høj flygtighed. Når det frigives til vand og fugtigt bundfald, har det en tendens til at fordampe, indtil det kommer i kontakt med faste stoffer, hvor det vil blive adsorberet. Visse nedbrydelighedsdata indikerer en langsom nedbrydning i sediment, og derfor kan stoffet opfylde EU s persistenskriterium for PBT. På baggrund af uklare resultater vedrørende bifenyls genotoksiske potentiale kan toksicitetskriteriet også være opfyldt. Flere studier af stoffets bioakkumulerende effekt viser, at stoffet er langt fra at opfylde biaokkumuleringskriteriet for PBT, men enkelte studier viser resultater, som ligger tæt på. Portugal er i øjeblikket i gang med en stofvurdering af bifenyl på baggrund af mistænkte PBT-egenskaber Eksponering Bifenyl findes i naturen og fra menneskeskabte kilder og er registreret under REACH i en mængde på tons om året. Produktion af bifenyl finder ikke sted i Danmark, og produktionen i EU er faldet gennem de seneste årtier. Hovedproduktionen af bifenyl finder derfor sted udenfor EU. I EU er der identificeret en producent i Storbritannien. Bifenyl forekommer naturligt i små mængder i råolie og naturgas. Indirekte emissioner opstår når bifenyl dannes ved ufuldstændig forbrænding af fossilt og biologisk materiale, fx i cigaretrøg, i udstødningsgasser fra motorkøretøjer og forbrændingsbaserede varmefyr. Udgangsmaterialet ved industriel produktion af bifenyl er stenkulstjære fra kulbaserede koks- og gasværker og brændselsolie og andre fraktioner af råolie. Produktionen sker ved hjælp af forskellige raffineringsteknikker, hvor toluen og benzen fungerer som mellemprodukter. Miljøet udsættes for bifenyl ved emissioner til udendørs luft fra industrielle processer i forbindelse med fremstilling af bifenyl og ved brug af stoffet som 7

8 udgangspunkt til at producere andre kemiske stoffer. Desuden kan udledning fra industrielle processer ske til luften ved brug af bifenylholdige kemiske hjælpeprodukter (f.eks. produkter til indfarvning) og slutprodukter (f.eks. varmeoverføringsmidler). Bifenyl kan også udledes via spildevand fra industrielle processer (f.eks. tekstilindfarvning og indfarvning af papir) og i forbindelse med spild og lækager. Desuden kan bifenyl havne i miljøet via spildevandsslam og håndtering af farligt affald. Den største eksponering for forbrugere sker indirekte, da tilgængelige data indikerer at bifenyl ikke bruges i forbrugerprodukter. For arbejdere er billedet ikke nødvendigvis lige klart, da bifenyl forekommer i en del industriprocesser. Direkte eksponering Der er størst risiko for direkte human eksponering af bifenyl i arbejdsmiljøet. Eksponering fra forbrugerprodukter forventes at være ubetydelig, da tilgængelige data indikerer at bifenyl ikke bruges i forbrugerprodukter. I arbejdsmiljøet kan eksponeringen primært ske i forbindelse med produktion af stoffet, ved brug af stoffet som udgangspunkt for at producere andre kemikalier og ved brug af hjælpekemikalier, som f.eks. varmeoverføringsmidler og midler i indfarvningsprocesser, som indeholder stoffet. Indirekte eksponering Indirekte eksponering af bifenyl kan ske via luft, drikkevand og fødevarer. 94% af den indirekte eksponering af både børn og voksne sker via indendørs luft hovedsagligt på grund af cigaretrøg og forbrændingsbaseret rumopvarmning % sker via drikkevandet og resten via føde- og drikkevarer samt udendørs luft. Kontakt med gammelt kreosot-imprægneret træ kan muligvis medføre en eksponering af bifenyl, da bifenyl er en utilsigtet bestanddel i kreosot Identifikation af miljø- og sundhedsrisici Ifølge en nyere vurdering fra de canadiske myndigheder udgør udledningerne af bifenyl til miljøet ikke en risiko for mennesker eller miljø Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. Der er ikke fundet data, som indikerer en bekymring for arbejdstagere, men der er en del usikkerheder i dataene. Påvirkning af miljøet og af forbrugeres sundhed gennem direkte og indirekte eksponering Bifenyl forventes at blive i det miljø, hvor det frigives især i luft og jord på grund af dets fysisk-kemiske egenskaber. Når det frigøres til vand og fugtigt bundfald, har det en tendens til at fordampe, indtil det kommer i kontakt med faste stoffer, hvor det vil blive adsorberet. De canadiske myndigheder har vurderet risikoen for bifenyl i miljøet på baggrund af grænseværdier og fundne niveauer i det canadiske miljø. De konkluderer, at der ikke er nogen negative effekter på miljøet. De danske kontroldata, primært for vand og slam, er af samme størrelsesorden som tilsvarende canadiske data. Til trods for dets anvendelse og den observerede toksicitet over for vandlevende organismer, kommer bifenyl således ikke ud i miljøet i koncentrationer, som udgør en øjeblikkelig eller langsigtet skadelig effekt på miljøet. 8

9 Bifenyl er en del af NOVANA-programmet i Danmark, hvor der findes data vedrørende vand og slam. Til gengæld er der ikke identificeret danske kontroldata for luft. De største niveauer af bifenyl er opmålt i slam. I 58% af prøverne i perioden fandt man bifenyl og middelværdien var på 127 µg/kg tørstof. Der findes ikke nogen grænseværdi for bifenyl i slambekendtgørelsen, som udover danske krav også implementerer EU s direktiv på området. Til sammenligning er der en grænseværdi for den samlede mængde PAH er 3 mg/kg tørstof 11. Man fandt bifenyl i 40 % af prøverne i udledninger fra renseanlæg som repræsenterer spredt bebyggelse alle lå langt under EU s vandkvalitetskrav på 1 µg/l 12. Eksponering af forbrugere forventes at være ubetydelig, da tilgængelige data indikerer at bifenyl ikke bruges i forbrugerprodukter. Påvirkning af arbejdstageres sundhed gennem direkte og indirekte eksponering I Danmark har importen af bifenyl ligget på ca ton årligt siden Den største mængde er som mindre bestanddel (0,1-1%) i stenkulstjære med henblik på produktion af naftalen. Resten blev importeret som en betydende ingrediens i varmeoverføringsmidler (ca ton om året). Ud over disse data er der ikke fundet information om størrelsen af eksponeringen og risikoen ved eksponering af arbejdstagere for bifenyl. Der er usikkerhed om bifenyls kroniske effekter. Dette gør at det ikke er muligt at konkludere endeligt i forhold til påvirkningen af arbejdstagere. 3.4 Alternativer Information om brugen af bifenyl er generelt meget begrænset, hvorfor alternativer til bifenyl er endnu sværere at finde. Dette kan være, fordi bifenyl ikke er til stede i forbrugerprodukter og derfor ikke har været genstand for offentlige bekymringer om de relaterede sundhedsrisici. Bifenyl har dog været til stede i produkter med en direkte risiko for kontakt med forbrugeren, som fx i konserveringsmidler til citrusfrugter, hvor det er blevet begrænset både i EU og i USA. I litteraturen beskrives også, at brugen af bifenyl i farvestoffer er årsag til stigende opmærksomhed. Med hensyn til alternativer til brugen af bifenyl som varmeoverførende midler er de identificerede alternativer fundet til at være mindre toksiske for miljøet og andre til at være mere toksiske for mennesker. Det er vigtigt at bemærke, at EU s regulering på området kræver, at alternative stoffer skal være mindre farlige end dem, de substituerer. Det har ikke været muligt at finde information om aktuelle alternativer til brugen af bifenyl i farvestoffer. Det har heller ikke været muligt at identificere alternativer til at erstatte brugen af bifenyl i farmaceutisk produktion. Det må antages, at den globale produktion af bifenyl i den nærmeste fremtid vil fortsætte med den nuværende mængde, som har været mere eller mindre konstant de sidste 25 år. Produktionen i EU er dog faldet gennem de sidste årtier. 11 Slambekendtgørelsen, BEK nr af 13/12/ Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet. NOVANA. Tilstand og udvikling Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. xxx Under publicering. 9

10 4. Udfordringer, tiltag og effekt På baggrund af kortlægningsrapporten og anden tilgængelig viden vurderes det, at der stadig er enkelte datahuller eller uklare data i forhold til bifenyls miljø- og sundheds-påvirkninger. Det gælder i sær i forhold til potentialet for kræftfremkaldende og genotoksiske effekter samt for PBT. Bifenyl er reguleret i både Danmark og EU inden for fødevarer og foder og der findes grænseværdi for vandkvalitet. Igangværende overvågning af vandmiljøet i Danmark har ikke vist overskridelse af grænseværdierne. Desuden findes der en grænseværdi på maksimalt 1 mg/m 3 for bifenyl i arbejdsmiljøet. Bifenyl er registreret i 58% af slamprøverne i Danmark i perioden Der findes ikke nogen grænseværdi for bifenyl i slam. Tiltag a. Det vurderes, at det er relevant at afvente resultaterne af stofvurderingen i EU inden der tages endelig stilling til igangsættelse af eventuelle initiativer. Danmark følger stofvurderingen og vil komme med indspil med oplysninger fra kort-lægningen, hvis relevant. 10

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer 1. Resume Kortlægningen af bor-forbindelser omfatter 10 bor-stoffer, hvoraf borsyre og borax er langt

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30.

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Forfatter: Nina Cedergren, professor Institut for Plante og Miljøvidenskab

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Liquid Engineering EU Ltd.

Liquid Engineering EU Ltd. Liquid Engineering EU Ltd SIKKERHEDSDATABLAD I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNINGEN (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, AFSNIT 1: Navnet på stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden 1.1 Produktbetegnelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Januar 2014 Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Produktnavn: Multi Purpose (Sort) Heavy Duty (Rød) Multi Surface (Grøn) Power Spray (Rød) ALLE STØRRELSER T: +44 (0)1628 894374 F: +44 (0)1628 894375 SALES@BIGWIPES.COM

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 766410 5. 0. 4 Produktkode: 766410 (25kg) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning BYGGESILIKONE, HVID, 310 ML.

Arbejdspladsbrugsanvisning BYGGESILIKONE, HVID, 310 ML. Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 2273564 Revisionsdato 15.10.2014 Trykdato 17.10.2014 Produkt kode : 08923102 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Det er et problem at der ikke er en endegyldig afklaring af stoffets genotoksiske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Revision 07/10/2012 Revision 3 Erstatter dato 05/10/2012 SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Er der gift i dit barns pelskrave?

Er der gift i dit barns pelskrave? KEMISK PELS Er der gift i dit barns pelskrave? Indholdsfortegnelse 1. Opsummering side 6 2. Formaldehyd side 9-11 3. PAH side 12-13 4. Krom side 14-15 5. NPEO side 16-17 6. Udenlandske undersøgelser side

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik.

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. 1. TITEL GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal Fordampningsprocesser i halvlederindustri Systematisk titel baseret på Use Descriptor

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115734E

Læs mere

Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer

Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Oktober 2012 Lene Bjerring Gede 1 Indledning... 4 Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser... 4 Metode... 5 Databaser... 5 Søgning og registrering

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 2996 * Anvendelse af produktet: Fugtbeskyttelsesmiddel * Producent/leverandør: Remmers

Læs mere