Kandidatafhandling. En afhandling på Cand.merc.aud-studiet af. Kia Norsker. 2. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatafhandling. En afhandling på Cand.merc.aud-studiet af. Kia Norsker. 2. januar 2013"

Transkript

1 Kandidatafhandling Revision af danske pengeinstitutter i relation til den nansielle krise En afhandling på Cand.merc.aud-studiet af Kia Norsker 2. januar 2013 Vejleder: Kim Klarskov Jeppesen anslag/79,5 normalsider

2 Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg, Denmark Phone

3 Summary Since the nancial crisis started several danish banks have collapsed. This has resulted in a decline of the trust in the economy. In some cases the bank's annual report had received a clean auditor's report shortly before its collapse. This has also contributed to the society's decline of trust, especially in the auditing profession. To increase the trust again it is crucial to ensure the quality of the audit in the future. To do so, it is investigated what the auditor can do to identify nancial problems in danish banks in time. The answer to the question is approached from a high level as not only the auditors actions are considered, but also the auditor's qualications, law initiatives etc. To understand what demands the danish audit profession are subject to, the danish special rules of law for the audit, the new Basel rules and the demands for the banks' capital as well as solvency are described. Furthermore several articles performed by researchers and specialists regarding audit in relation to the nancial crisis have been read and outlined. In order to nd solutions to the question investigated, experienced auditors, economists and journalists have answered a questionnaire and a few of them have been interviewed. They came up with several suggestions as to how the quality of the audit can be ensured and improved. Some of the suggestions need further research and others can be implemented in this very moment by the individual auditor.

4 ii

5 Indhold Summary i 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode Kildekritik Struktur Litteraturgennemgang Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter Danske pengeinstitutters sammenbrud Roskilde Bank

6 iv INDHOLD Amagerbanken Ebh Bank De danske bankpakker Bankpakke I-V Krav til pengeinstitutternes kapital og solvens Basiskapital og solvens Basel I-III og det nye kapitalkravsdirektiv Pengeinstitutternes risikostyring Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operationel risiko Forretningsrisiko Revision Engagementer IT-kontroller Markedsrisiko inkl. nansielle instrumenter Going concern Særkrav til revision af pengeinstitutter Finanstilsynet og ekstern revision Strategi Tilsynsdiamanten

7 INDHOLD v 2.7 EU og et fælles banktilsyn Artikel gennemgang Uafhængighed, ansvar og revisionens kvalitet Konkursforudsigelser og blanke revisionspåtegninger Bankledelse og risikovillighed Dagsværdi Opsummering Analyse Indledning Interviews Bankledelse Eksterne og interne revisorer Ændring af revisors rolle som kontrollør Nye revisionshandlinger Forskel for banksammenbrud hvis ere revisionspåtegninger med forbehold Forbedring af tillid til revisionsbranchen, hvis revisor advarer Forbud mod levering af andre ydelser samtidig med revision Konsekvenser af skærpede lovkrav til pengeinstitutter Brug af ere eksperter Revisors kompetencer

8 vi INDHOLD Autorisation til at revidere danske pengeinstitutter Forslag til forbedring af revisionen af danske pengeinstitutter Spørgeskemaundersøgelse Kravene til revision af danske pengeinstitutter Statens betaling af revisionen af danske pengeinstitutter Revisionspåtegning med anmærkninger Friere formulering af revisionspåtegningen Autorisation og uddannelse Forbud mod rådgivning og revision Flere eksperter Løbende informationsdeling Review af kvartals- og halvårsregnskaber Kvalitetscertikation Tilliden til revisionen af danske pengeinstitutter Forslag til bedre revision Opsummering Interviews Spørgeskemaundersøgelse Konklusion 83 A Spørgeskema resultater 87

9 INDHOLD vii B Interviewspørgsmål 105 B.1 Bankledelse B.2 Ekstern og intern revision Litteratur 109

10 viii INDHOLD

11 Kapitel 1 Indledning De danske pengeinstitutter har siden 2008, da den nansielle krise havde sit indtog i Danmark, været under et stærkt øget pres og ere er gået konkurs (senest Tønder Bank). Der har i den forbindelse været meget kritik af pengeinstitutternes ledelser og revisorer. Kritikken mod revisorerne skyldes ísær de tilfælde, hvor et pengeinstitut er gået konkurs kort tid efter, at revisor har afgivet en blank revisionspåtegning 1. Alligevel er der meget få sager, hvor revisor retligt stilles til ansvar, da det ikke har kunnet konstateres, at revisorerne ikke har opfyldt god revisionsskik. Dette kan oentligheden undre sig over og tilliden til revisionsbranchen falder og måske tillige svigtes retsfølelsen, idet mange småaktionærer også har tabt på deres investeringer, når pengeinstitutterne går konkurs. Det er afgørende for revisorstanden, at der fortsat er tillid til deres arbejde, da de er oentlighedens tillidsrepræsentanter og revisors opgave primært består i at skabe tillid til virksomhederne gennem kontrol af deres regnskaber. Det er derfor interessant at addressere de udfordringer, som revisorerne står over for. I denne afhandling fokuseres der ikke på hvem og hvad, der er skyld i nanskri- 1 En revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

12 2 Indledning sen og pengeinstitutternes problemer, men mere på hvordan revisionsbranchen kan sikre sit arbejde bedre og derved øge tilliden både indad- og udadtil. Det er valgt at zoome ud i et forsøg på at se fremad og komme med nogle mere overordnede forslag, som har til formål at skabe bevidsthed om løsninger af de problemstillinger, som revisorer stilles over for ved revision af danske pengeinstitutter. Især revisorer og økonomer er derfor givet muligheden for at give deres holdning til kende gennem interviews samt besvarelse af et spørgeskema. Hvis revisorerne selv er villige til at foretage forbedringer af revisionen af danske pengeinstitutter, er der også større sandsynlighed for, at det faktisk lykkes. 1.1 Problemformulering I et forsøg på at se fremad er det valgt at undersøge: Hvad kan revisor gøre for i tide at identicere nansielle problemer i danske pengeinstitutter? Problemformuleringen skal forstås fra et overordnet niveau, idet der ikke alene ses på revisors generelle revisionshandlinger, men også på revisors kompetencer, lovtiltag mv. 1.2 Afgrænsning Basel-reglerne vil ikke blive behandlet i detaljer, idet omfanget i forhold til opgavens problemstilling vil blive for omfattende. Det er dog vigtigt at have kendskab til hovedlinjerne i reglerne. De tekniske regler for opgørelsen af basiskapital, kernekapital og solvens samt metoderne hertil vil ikke blive gennemgået grundet omfang og relevans for afhandlingen. De enkelte internationale revisionsstandarder (ISA'er) vil ikke blive behandlet. Kun få nævnes kort, idet det forudsættes, at læseren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser om kravene til revisors arbejde.

13 Målgruppe Målgruppe Denne afhandling henvender sig til revisionsbranchen, undervisere og studerende inden for revision samt andre med interesse herfor. Det forventes, at læseren har kendskab til revisionsmæssige begreber såsom going concern, god revisionsskik mv. samt de grundlæggende krav og regler til revisors arbejde, idet disse ikke vil blive specikt gennemgået. 1.4 Metode For at besvare problemformuleringen vil der i afhandlingen blive benyttet både kvalitative interviews samt kvantitative spørgeskemaer. Det kvalitative interview er udarbejdet som eliteinterview 2 og foretages med ledere i danske pengeinstitutter med indsigt i bankernes nansielle anliggender samt primært statsautoriserede revisorer med erfaring indenfor revision af danske pengeinstitutter, henholdsvis interne og eksterne revisorer. Målet er at interviewe 2 ledere fra forskellige pengeinstitutter og 5 revisorer (statsautoriserede og partnere) fra forskellige revisionsvirksomheder og pengeinstitutter. Interviewspørgsmålene bliver fremsendt til interviewpersonerne forud for interviewet, så de på forhånd kan overveje deres svar. Dette er valgt for at øge sandsynligheden for at opnå et interview med de udvalgte, selvom det kan hindre mere spontane svar. Det kvantitative spørgeskema udsendes efter størstedelen af interviewene er foretaget, således at der er taget højde for rettelser og eventuelle nye input. Spørgeskemaet udarbejdes i digital form ved brug af programmet SurveyXact og udsendes til respondenterne via link i en . Programmet giver ligeledes mulighed for at rykke respondenter, der ikke har svaret efter første udsendelse af spørgeskemaet. Spørgeskemaet indeholder både foruddenerede svarmuligheder samt kommentarfelter, så respondenten frivilligt kan tilføje mere nuancerede svar til værdi for afhandlingen. Det er valgt at benytte en fem-punkts Likertskala som svarmulighed til størstedelen af spørgsmålene, der er udformet som udsagn. Skalaen indeholder muligheden for at afgive et neutralt svar 3. Målet er 2 Brinkmann og Kvale, s.167, [36]. 3 Boolsen, s.75-76, [10].

14 4 Indledning at modtage svar fra mellem 50 og 100 respondenter fordelt nogenlunde ligeligt på revisions- og bankbranchen. Respondenterne og deres kontaktoplysninger er primært fundet via virksomhedernes hjemmesider. Derudover er der søgt efter information og artikler på Infomedia, Google Scholar, Sciencedirect samt Google. De benyttede søgeord har bl.a. været bank crisis audit, fair value audit crisis, revision af pengeinstitutter, revision og bankkrak mv. Det er hovedsageligt artikler fra 2007 og frem til nu, der er benyttet, da disse anses som de mest relevante, idet den nansielle krise indtraf fra dette tidspunkt. 1.5 Kildekritik I afsnit omhandlende nogle udvalgte danske pengeinstitutters sammenbrud er blandt andet advokatundersøgelser benyttet til at identicere den eksterne revisions udfordringer ved revision af et nødlidende pengeinstitut. Der skal dog her gøres opmærksom på, at advokatundersøgelsen er bestilt af det nystiftede selskab under Finansiel Stabilitet A/S, der har overtaget det sammenbrudte pengeinstitut. Formålet er at varetage indskydernes interesser og i denne henseende fastslå, hvorvidt der er grundlag for en erstatningssag, således at det nye pengeinstituts aktiver øges. Som retskildeværdi i en retssag vil denne form for advokatundersøgelse derfor kun være et partsindlæg og ikke være afgørende i sig selv 4. Finanstilsynets rolle er ligeledes forsøgt afdækket ved at benytte deres egne redegørelser, som de har udarbejdet på baggrund af nye lovkrav. For at forholde sig kritisk til denne kilde, som her bedømmer egen indsats, er Rigsrevisionens beretning om Finanstilsynets indsats ligeledes valgt inddraget. I analysen af resultaterne af spørgeskemaet i afsnit 3.3 er der taget forbehold for antallet af respondenter for prolerne journalister og interne revisorer, da der er langt færre journalister og kun ca. halvt så mange interne revisorer end der er eksterne revisorer og økonomer. Det er derfor vigtigt at have in mente, at der næppe med sikkerhed kan konkluderes noget generelt om holdningen fra 4 Camphausen, [15].

15 Struktur 5 disse to grupper. 1.6 Struktur I kapitel 2 bliver der redegjort for baggrunden for afhandlingen i form af en gennemgang af de afgørende faktorer for tre udvalgte pengeinstitutters konkurs og revisors ansvar. Herefter bliver de vedtagne danske bankpakker og krav til danske pengeinstitutter i form af kapital og solvensregler gennemgået. Idet pengeinstitutternes risikostyring eller mangel på samme har spillet en stor rolle i den nansielle krise, er det valgt at give en kort opsummering af risikobegreberne. Efter gennemgangen af de nansielle regler og krav samt teori fokuseres der på revisionen. Her beskrives kort nogle af de vigtigste revisionområder ved revision af pengeinstitutter: Engagementer, IT-kontroller, markedsrisiko og going concern. Der vil herefter redegøres for Finanstilsynets arbejde og tilsynsdiamanten, der angiver nogle grænseværdier, som skal overholdes af pengeinstitutterne. Til slut i kapitel 2 er der lavet en samlet gennemgang af ere artikler, der omhandler revisionsemner vedrørende nanskrisen, såsom revisors uafhængighed, forudsigelser af konkurser og dagsværdi. Som det sidste gives en opsummering på hele kapitlet. I kapitel 3 foretages en analyse dels af de foretagne interviews og dels af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen opdelt i hvert spørgsmål for overskuelighedens skyld. Til slut samles de adspurgtes forslag og der gives en opsummering på analysen. Konklusionen på hele afhandlingen gives i kapital 4.

16 6 Indledning

17 Kapitel 2 Litteraturgennemgang 2.1 Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter I dette kapitel vil nogle af de nansielle problemer, som de danske pengeinstitutter har oplevet, blive identiceret ved at gennemgå tre udvalgte advokatundersøgelser fra konkursramte pengeinstitutter, da problemerne må identiceres, før der kan ndes en løsning på dem. Derudover er det valgt at give en introduktion til de mest relevante lovkrav for pengeinstitutter og kort gennemgå elementerne, der indgår i risikostyringen i et pengeinstitut. Da kandidatafhandlingen omhandler hvad revisor kan give af løsninger, gives der ligeledes en introduktion til de revisionsmæssige krav vedrørende pengeinstitutter og et overblik over Finanstilsynets indydelse. For at kunne give en fyldestgørende redegørelse er det til slut i kapitlet valgt at medtage relevante artikler udarbejdet af forskere og andre. Alle disse informationer danner baggrunden for analysen i afhandlingen og har medvirket som inspiration til udarbejdelsen af interviewspørgsmål samt spørgeskema.

18 8 Litteraturgennemgang Det kom som noget af en overraskelse, da Danske Banks direktør d. 19. december 2012 i en kronik i Politiken åbent tager et medansvar for den nansielle krise 1. I kronikken skriver han: "I vores ambition om at indfri markedets og investorernes forventninger om vækst og skae kortsigtede gevinster til os selv og vores kunder mistede vi i et vist omfang fokus på de langsigtede værdier. Det indrømmer og beklager vi". Kronikken kommer efter en periode, hvor Danske Bank har været under stort pres i forhold til deres image og tilliden til koncernen. Han udtalte som opfølgning til kronikken: "...vi skulle have stoppet vores vækst, stoppet noget udlån og nogle produkter". Hvis kronikken skal ses i et positivt lys kan det være et vendepunkt, hvor pengeinstitut-branchen fremover åbner mere op. Det må i hvert fald tages som et udtryk for at Danske Bank og måske branchen forsøger at lære af den nansielle krise og de faktorer, der har forårsaget den Danske pengeinstitutters sammenbrud I det følgende afsnit vil revisorernes rolle i sammenhæng med tre udvalgte danske pengeinstitutters sammenbrud blive belyst. Ud fra dette vil nogle af revisorernes udfordringer ved revision af nødlidende danske pengeinstitutter kunne identiceres. Det er valgt at gennemgå advokatundersøgelser mv. for Roskilde Bank, EBH Bank og Amagerbanken, da det især er ved disse sager, at den danske revisionspraksis er blevet betvivlet af oentligheden Roskilde Bank I august 2009 blev en advokatundersøgelse omhandlende årsagerne til og ansvaret for Roskilde Banks sammenbrud afsluttet 2. Advokaterne undersøgte og vurderede bl.a. hvorvidt både de interne og eksterne revisorer havde opfyldt deres forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder god revisionsskik, i årene før sammenbruddet. Som hovedårsager til pengeinstituttets sammenbrud blev dets høje risikoprol i form af høj udlånsvækst og koncentration på ejendoms- 1 Kjær og Thiemann, [35]. 2 Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank, [8]

19 Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter 9 markedet samt lille solvensoverdækning, mangelfuld håndtering af kreditsager samt dårlig kreditkultur fremhævet. Disse årsager havde pengeinstituttet selv indydelse på og de blev derfor centrale i advokatundersøgelsen. Naturligvis som for ere andre pengeinstitutter under krisen, var den negative udvikling på ejendoms-, aktie- og pengemarkedet også medvirkende årsag, men dette lå udenfor pengeinstituttets indydelse. Advokaternes undersøgelse af den interne revision i årene påpeger ere kritisable punkter. Flere revisionsrapporter forelå kun i unummererede og udaterede udkast. Der var ubegrundet fravalgt bonitetsvurdering 3 i ere kreditsager. Revisor har altså ikke vist den fornødne omhu. Revisionsrapporterne gennem årene gav et forkert indtryk af de faktiske omstændigheder. Det fremgik eksempelvis, at ere rapporter på udlånsområdet var "tilfredsstillende"selvom dette ikke kan have været korrekt, da revisor slet ikke havde forholdt sig til dokumentationen på ubevilgede overtræk for 393 mio. DKK fordelt på 22 engagementer. Derudover var revisionsaftalen ikke overholdt, da skriftlig kvartalsrapportering slet ikke blev udført. Her kunne det derfor konstateres, at der var manglende kvalitetskontrol fra ekstern revisors side. Der var manglende og fejlagtige informationer i revisionsprotokollatet, da der blev givet indtryk af en mere omfattende revision end der faktisk var foretaget. Der manglede også vurdering af systemproblemernes indydelse på fejlrisikoen i årsrapporten. Gennem årene vurderes ere engagementer til at være med normal forretningsmæssig risiko, selvom de reelt ikke var det (bl.a. 2006: 5 engagementer med udlån, der var mere end 10 gange større end lånerens egenkapital). Det blev heller ikke oplyst i revisionsprotokollatet fra 2007 vedrørende regnskabsåret 2006, at den nytiltrådte og underskrivende revisionschef (ansat i 9 dage) må have haft begrænset viden om forholdene for hændelser i året I årene 2007 og 2008 frem til sammenbruddet blev den interne revision dog betydeligt forbedret. Advokaternes konklusion var derfor, at den interne revision i 2005 og 2006 ikke var tilfredsstillende og at den tidligere revisionschef havde overtrådt god revisionsskik for revisionen vedrørende regnskabsåret Den nytiltrådte revisionschef havde ligeledes overtrådt god revisionsskik, da hun burde have taget forbehold eller givet supplerende oplysning om sin manglende viden, idet hun ved at undlade dette, legitimerede intern revisions mangelfulde arbejde. Det blev yderligere konkluderet, at der forelå et ansvarsgrundlag over 3 Bonitet er udtryk for kreditværdigheden af en kunde eller et engagement. Høj bonitet er lig lav risiko.

20 10 Litteraturgennemgang for banken. Roskilde Banks eksterne revisor i årene var Ernst & Young. Advokatundersøgelsen påpeger ere kritisable punkter: Den eksterne revision vurderede den interne revision til at være kvaliceret til, at de kan basere deres afsluttende revision på intern revisions udførte arbejde, hvilket var fejlagtigt, da arbejdet var yderst mangelfuldt. Dette blev tilmed gjort ved at benytte revisionsbekendtgørelsens standardformulering frem for en selvstændig og præciserende formulering om manglerne. De erklærede sig ligeledes enige i intern revisions protokollat trods ere mangler. Bankens kredithåndtering kommenteres ligefrem som "betryggende", selvom der ikke var belæg for dette. Således manglede en nedskrivningsmodel, der var kæmpe udlånsvækst i en konjunkturfølsom branche, der var konstateret væsentlige svagheder i kontrolmiljøet og Finanstilsynet havde afgivet påbud og risikoadvarsler. Disse oplysninger forholdt ekstern revision sig ikke til som de burde. I 2006 ændrede ledelsens optionsprogram sig fra at være afdækket til at blive uafdækket. Dette burde revisor ligeledes have oplyst og kommenteret på. Der blev ikke givet tilstrækkeligt indskærpende oplysninger til bestyrelsen om de manglende ressourcer i kreditafdelingen og konsekvenserne heraf. Revisor forholdt sig heller ikke til den nytiltrådte revisionschefs manglende grundlag for at underskrive revisionsprotokollatet for regnskabsåret I 2007 burde den eksterne revisor også have omtalt de mange bemærkninger om kreditprocedurerne i de interne revisionsrapporter, således at bestyrelsen var blevet opmærksom herpå. Alt i alt blev advokaternes konklusion vedrørende den eksterne revision, at god revisionsskik var blevet overtrådt for regnskabsåret 2006 og at der var et ansvarsgrundlag over for banken. Ud over advokaternes undersøgelse, foretog Finanstilsynet en undersøgelse af tilsynets egen rolle. Konklusionen var bl.a. at: "Banken og dennes revision angav, at tilsynets påbud blev efterlevet, hvorfor tilsynet ikke havde grundlag for at anfægte, at banken i det væsentlige ikke blev drevet inden for lovens rammer. Da tilsynet desuden havde henledt bankens ledelse på de påtagne risici, havde Finanstilsynet ikke mulighed for at gribe yderligere ind." 4. Finanstilsynet hæfter sig ligeledes ved, at den eksterne revision ingen af årene har taget forbehold. Dog har rigsrevisionen efterfølgende kritiseret Finanstilsynet for at gemme sig bag revisionen. Ifølge rigsrevisionen benyttede Finanstilsynet ikke alle de mulige 4 Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til Ÿ352 a i lov om nansiel virksomhed, afsnit 5.2, [22]

21 Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter 11 beføjelser de har til at gøre opmærksom på og hindre forværringen af Roskilde Banks økonomiske tilstand. Dette er understreget i Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S: "Finanstilsynet anvendte i forhold til Roskilde Bank A/S alene påbud og risikooplysninger. Finanstilsynets øvrige redskaber blev ikke bragt i anvendelse over for Roskilde Bank A/S." 5. "Finanstilsynet var vidende om problemerne i Roskilde Bank A/S, men tilsynet fulgte ikke op på, om en række påbud blev efterlevet. Finanstilsynet burde have fulgt aktivt med i sagernes udvikling og ikke i denne situation henholde sig til bekendtgørelsen om revision af pengeinstitutter, hvorefter revisionen kontrollerer, at tilsynets påbud bliver fulgt." Amagerbanken I april 2012 blev en advokatundersøgelse omhandlende ansvaret for Amagerbankens sammenbrud afsluttet 7. Advokaterne undersøgte og vurderede bl.a. hvorvidt de eksterne revisorer havde opfyldt deres forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder god revisionsskik, i årene før sammenbruddet. Gennem de pågældende år ( ) afgav ekstern revisor sine revisionspåtegninger uden forbehold. Nogle af årene blev der dog givet supplerende oplysninger. De supplerende oplysninger omhandlede i 2008 usikkerhed og risiko vedrørende måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme, aktier og virksomhedsobligationer. Ved revisionen af årsrapporten i 2008 blev 29 engagementer gennemgået. 15 af disse var målt korrekt, men 14 af dem kunne revisor ikke konkludere på, da banken bl.a. manglede at opstille betalingsrækker for engagementer med OIV 8. Det pengemæssige beløb for de 14 engagementer oversteg 5 mia. DKK og må dermed anses som væsentligt. For delårsrapporten, der dækkede Kvartal af 2009, blev der ikke revideret, men kun foretaget review. Heri var der heller ikke taget forbehold, men dog givet supplerende oplysninger om 5 Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, s.20, punkt 93, [48]. 6 Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, s.20, punkt 96, [48]. 7 Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S, [16]. 8 OIV er en forkortelse for "Objektiv Indikation for Værdiforringelse", der indikerer den samlede risiko for hvert engagement, fx hvor låntager kommer i betydelige økonomiske vanskeligheder. Har et engagement OIV skal det overvejes, om der skal ske en nedskrivning eller hensættelse hertil. OIV vurderes ved skøn.

22 12 Litteraturgennemgang forudsætningen for fortsat drift, der kunne vise sig fejlagtig, hvis Finanstilsynet ikke forlængede sin frist for opfyldelse af bankens solvensbehov, mens behandlingen af statsgarantien stod på. Ligeledes blev der oplyst om usikkerhed og risiko vedrørende måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme. I 2010 (1.halvår) omhandlede de supplerende oplysninger forudsætningen for fortsat drift, da der var modtaget individuel statsgaranti fra Finansiel Stabilitet A/S efter bankpakke II. Dette krævede at basiskapitalen blev øget med min. 750 mio. DKK. Dette kunne opnås gennem aktiesalg og ansvarlig lånekapital. Hvis ikke kunne forudsætningen om fortsat drift være fejlagtig. Advokatundersøgelsen konkluderer, at ekstern revision har opfyldt god revisionsskik i 2007 men kun delvist i 2008 og I 2009 er der handlet i strid med god revisionsskik. Ifølge advokaten burde der i 2008 være taget forbehold for mangelfulde oplysninger om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn, manglende kvantitative oplysninger om kreditrisiko, manglende nedskrivning på engagementer med sikkerhed i en børsnoteret aktiepost samt forbehold for utilstrækkeligt revisionsbevis ved vurderingen af en række af de største engagementer. I 2009 (1.kvartal) burde der være taget forbehold for mangelfulde oplysninger om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn i revisors udtalelse om ledelsesberetningen. I reviewet (1.-3. kvartal) burde der være taget forbehold for uenighed med ledelsen om væsentlige regnskabsforhold. Ifølge advokaten burde den eksterne revisor i sin udtalelse om ledelsesberetningen for 1.kvartal 2010 have taget forbehold for uenighed med ledelsen, da der manglede mere konkrete oplysninger om forudsætningerne for de regnskabsmæssige skøn. Den endelige konklusion på advokatundersøgelsen var, at god revisionsskik i ere tilfælde var blevet overtrådt, men det kunne ikke påvises, at banken havde lidt et tab på baggrund af dette. Et afgørende spørgsmål, som oentligheden efter sammenbruddet har stillet, er, hvordan staten (Finansiel Stabilitet A/S) kunne godkende den individuelle statsgaranti på 13,4 mia. DKK og hvad Finanstilsynets rolle var, når de kendte til bankens økonomiske situation og risiko 9. Dette har Rigsrevisionen taget stilling til og fastslår, at Finanstilsynets rolle i sagen var at vurdere, hvorvidt Amagerbanken opfyldte det krævede solvensbehov og at dette var opgjort korrekt. Dette gjorde banken på tidspunktet for tildeling af statsgarantien efter Finanstilsynets overbevisning, men de gjorde Finansiel Stabilitet opmærksom 9 Artikel: Finanstilsynets rolle skal granskes, [51].

23 Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter 13 på, at dette muligvis ikke ville være tilfældet på længere sigt. Rigsrevisionens konklusion var derfor, at Finanstilsynet havde udført sin opgave korrekt 10. Dog burde Finanstilsynet have været endnu mere opmærksom på Amagerbankens særligt risikable forretningsmetoder samt have gennemgået en større del af bankens engagementer Ebh Bank I november 2009 blev en advokatundersøgelse omhandlende årsagerne og ansvaret for ebh bankens sammenbrud afsluttet 12. Advokaterne undersøgte og vurderede bl.a. hvorvidt de eksterne revisorer havde opfyldt deres forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder god revisionsskik, i årene før sammenbruddet. De identicerede hovedårsager til bankens sammenbrud mindede til forveksling om omstændighederne hos Roskilde Bank (se afsnit ). Hos ebh bank var der ligeledes en høj risikoprol med udlånsvækst og koncentration på ejendomsmarkedet. I dette tilfælde var der dog også en tendens til at give blancolån 13. Ligesom Roskilde Bank havde ebh bank også dårlig risikostyring og kredithåndtering i form af manglende kreditpolitik vedrørende fast ejendom og pantebreve samt mange såkaldte presserende sager. Dette var de faktorer, som banken selv havde indydelse på og de var derfor også fokus i advokatundersøgelsen. Ligesom resten af banksektoren var den negative udvikling på ejendoms-, penge- og aktiemarkedet også medvirkende faktorer til bankens svære situation 14. Advokaternes vurdering var, at den interne og eksterne revision har overholdt god revisionsskik i alle år med undtagelse af For regnskabsåret 2007 burde væsentlige risikooplysninger og anbefalinger fra revisionsprotokollen have været fremhævet, da banken havde svage og OIV engagementer blandt sine største (og dermed reviderede engagementer) 15. Der burde have været taget forbehold 10 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S, s.1, [24]. 11 Beretning til Statsrevisorerne om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S, s.3, [49]. 12 Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, [56]. 13 Udlån uden sikkerhed. 14 Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, s.1, [56]. 15 Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, s.6, [56].

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK

SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK 5. august 2009 SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK Bestyrelsen i Roskilde Bank har ved kommissorium af 12. februar 2009 anmodet advokaterne Mogens Skipper-Pedersen og

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere