Kandidatafhandling. En afhandling på Cand.merc.aud-studiet af. Kia Norsker. 2. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatafhandling. En afhandling på Cand.merc.aud-studiet af. Kia Norsker. 2. januar 2013"

Transkript

1 Kandidatafhandling Revision af danske pengeinstitutter i relation til den nansielle krise En afhandling på Cand.merc.aud-studiet af Kia Norsker 2. januar 2013 Vejleder: Kim Klarskov Jeppesen anslag/79,5 normalsider

2 Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg, Denmark Phone

3 Summary Since the nancial crisis started several danish banks have collapsed. This has resulted in a decline of the trust in the economy. In some cases the bank's annual report had received a clean auditor's report shortly before its collapse. This has also contributed to the society's decline of trust, especially in the auditing profession. To increase the trust again it is crucial to ensure the quality of the audit in the future. To do so, it is investigated what the auditor can do to identify nancial problems in danish banks in time. The answer to the question is approached from a high level as not only the auditors actions are considered, but also the auditor's qualications, law initiatives etc. To understand what demands the danish audit profession are subject to, the danish special rules of law for the audit, the new Basel rules and the demands for the banks' capital as well as solvency are described. Furthermore several articles performed by researchers and specialists regarding audit in relation to the nancial crisis have been read and outlined. In order to nd solutions to the question investigated, experienced auditors, economists and journalists have answered a questionnaire and a few of them have been interviewed. They came up with several suggestions as to how the quality of the audit can be ensured and improved. Some of the suggestions need further research and others can be implemented in this very moment by the individual auditor.

4 ii

5 Indhold Summary i 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode Kildekritik Struktur Litteraturgennemgang Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter Danske pengeinstitutters sammenbrud Roskilde Bank

6 iv INDHOLD Amagerbanken Ebh Bank De danske bankpakker Bankpakke I-V Krav til pengeinstitutternes kapital og solvens Basiskapital og solvens Basel I-III og det nye kapitalkravsdirektiv Pengeinstitutternes risikostyring Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operationel risiko Forretningsrisiko Revision Engagementer IT-kontroller Markedsrisiko inkl. nansielle instrumenter Going concern Særkrav til revision af pengeinstitutter Finanstilsynet og ekstern revision Strategi Tilsynsdiamanten

7 INDHOLD v 2.7 EU og et fælles banktilsyn Artikel gennemgang Uafhængighed, ansvar og revisionens kvalitet Konkursforudsigelser og blanke revisionspåtegninger Bankledelse og risikovillighed Dagsværdi Opsummering Analyse Indledning Interviews Bankledelse Eksterne og interne revisorer Ændring af revisors rolle som kontrollør Nye revisionshandlinger Forskel for banksammenbrud hvis ere revisionspåtegninger med forbehold Forbedring af tillid til revisionsbranchen, hvis revisor advarer Forbud mod levering af andre ydelser samtidig med revision Konsekvenser af skærpede lovkrav til pengeinstitutter Brug af ere eksperter Revisors kompetencer

8 vi INDHOLD Autorisation til at revidere danske pengeinstitutter Forslag til forbedring af revisionen af danske pengeinstitutter Spørgeskemaundersøgelse Kravene til revision af danske pengeinstitutter Statens betaling af revisionen af danske pengeinstitutter Revisionspåtegning med anmærkninger Friere formulering af revisionspåtegningen Autorisation og uddannelse Forbud mod rådgivning og revision Flere eksperter Løbende informationsdeling Review af kvartals- og halvårsregnskaber Kvalitetscertikation Tilliden til revisionen af danske pengeinstitutter Forslag til bedre revision Opsummering Interviews Spørgeskemaundersøgelse Konklusion 83 A Spørgeskema resultater 87

9 INDHOLD vii B Interviewspørgsmål 105 B.1 Bankledelse B.2 Ekstern og intern revision Litteratur 109

10 viii INDHOLD

11 Kapitel 1 Indledning De danske pengeinstitutter har siden 2008, da den nansielle krise havde sit indtog i Danmark, været under et stærkt øget pres og ere er gået konkurs (senest Tønder Bank). Der har i den forbindelse været meget kritik af pengeinstitutternes ledelser og revisorer. Kritikken mod revisorerne skyldes ísær de tilfælde, hvor et pengeinstitut er gået konkurs kort tid efter, at revisor har afgivet en blank revisionspåtegning 1. Alligevel er der meget få sager, hvor revisor retligt stilles til ansvar, da det ikke har kunnet konstateres, at revisorerne ikke har opfyldt god revisionsskik. Dette kan oentligheden undre sig over og tilliden til revisionsbranchen falder og måske tillige svigtes retsfølelsen, idet mange småaktionærer også har tabt på deres investeringer, når pengeinstitutterne går konkurs. Det er afgørende for revisorstanden, at der fortsat er tillid til deres arbejde, da de er oentlighedens tillidsrepræsentanter og revisors opgave primært består i at skabe tillid til virksomhederne gennem kontrol af deres regnskaber. Det er derfor interessant at addressere de udfordringer, som revisorerne står over for. I denne afhandling fokuseres der ikke på hvem og hvad, der er skyld i nanskri- 1 En revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

12 2 Indledning sen og pengeinstitutternes problemer, men mere på hvordan revisionsbranchen kan sikre sit arbejde bedre og derved øge tilliden både indad- og udadtil. Det er valgt at zoome ud i et forsøg på at se fremad og komme med nogle mere overordnede forslag, som har til formål at skabe bevidsthed om løsninger af de problemstillinger, som revisorer stilles over for ved revision af danske pengeinstitutter. Især revisorer og økonomer er derfor givet muligheden for at give deres holdning til kende gennem interviews samt besvarelse af et spørgeskema. Hvis revisorerne selv er villige til at foretage forbedringer af revisionen af danske pengeinstitutter, er der også større sandsynlighed for, at det faktisk lykkes. 1.1 Problemformulering I et forsøg på at se fremad er det valgt at undersøge: Hvad kan revisor gøre for i tide at identicere nansielle problemer i danske pengeinstitutter? Problemformuleringen skal forstås fra et overordnet niveau, idet der ikke alene ses på revisors generelle revisionshandlinger, men også på revisors kompetencer, lovtiltag mv. 1.2 Afgrænsning Basel-reglerne vil ikke blive behandlet i detaljer, idet omfanget i forhold til opgavens problemstilling vil blive for omfattende. Det er dog vigtigt at have kendskab til hovedlinjerne i reglerne. De tekniske regler for opgørelsen af basiskapital, kernekapital og solvens samt metoderne hertil vil ikke blive gennemgået grundet omfang og relevans for afhandlingen. De enkelte internationale revisionsstandarder (ISA'er) vil ikke blive behandlet. Kun få nævnes kort, idet det forudsættes, at læseren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser om kravene til revisors arbejde.

13 Målgruppe Målgruppe Denne afhandling henvender sig til revisionsbranchen, undervisere og studerende inden for revision samt andre med interesse herfor. Det forventes, at læseren har kendskab til revisionsmæssige begreber såsom going concern, god revisionsskik mv. samt de grundlæggende krav og regler til revisors arbejde, idet disse ikke vil blive specikt gennemgået. 1.4 Metode For at besvare problemformuleringen vil der i afhandlingen blive benyttet både kvalitative interviews samt kvantitative spørgeskemaer. Det kvalitative interview er udarbejdet som eliteinterview 2 og foretages med ledere i danske pengeinstitutter med indsigt i bankernes nansielle anliggender samt primært statsautoriserede revisorer med erfaring indenfor revision af danske pengeinstitutter, henholdsvis interne og eksterne revisorer. Målet er at interviewe 2 ledere fra forskellige pengeinstitutter og 5 revisorer (statsautoriserede og partnere) fra forskellige revisionsvirksomheder og pengeinstitutter. Interviewspørgsmålene bliver fremsendt til interviewpersonerne forud for interviewet, så de på forhånd kan overveje deres svar. Dette er valgt for at øge sandsynligheden for at opnå et interview med de udvalgte, selvom det kan hindre mere spontane svar. Det kvantitative spørgeskema udsendes efter størstedelen af interviewene er foretaget, således at der er taget højde for rettelser og eventuelle nye input. Spørgeskemaet udarbejdes i digital form ved brug af programmet SurveyXact og udsendes til respondenterne via link i en . Programmet giver ligeledes mulighed for at rykke respondenter, der ikke har svaret efter første udsendelse af spørgeskemaet. Spørgeskemaet indeholder både foruddenerede svarmuligheder samt kommentarfelter, så respondenten frivilligt kan tilføje mere nuancerede svar til værdi for afhandlingen. Det er valgt at benytte en fem-punkts Likertskala som svarmulighed til størstedelen af spørgsmålene, der er udformet som udsagn. Skalaen indeholder muligheden for at afgive et neutralt svar 3. Målet er 2 Brinkmann og Kvale, s.167, [36]. 3 Boolsen, s.75-76, [10].

14 4 Indledning at modtage svar fra mellem 50 og 100 respondenter fordelt nogenlunde ligeligt på revisions- og bankbranchen. Respondenterne og deres kontaktoplysninger er primært fundet via virksomhedernes hjemmesider. Derudover er der søgt efter information og artikler på Infomedia, Google Scholar, Sciencedirect samt Google. De benyttede søgeord har bl.a. været bank crisis audit, fair value audit crisis, revision af pengeinstitutter, revision og bankkrak mv. Det er hovedsageligt artikler fra 2007 og frem til nu, der er benyttet, da disse anses som de mest relevante, idet den nansielle krise indtraf fra dette tidspunkt. 1.5 Kildekritik I afsnit omhandlende nogle udvalgte danske pengeinstitutters sammenbrud er blandt andet advokatundersøgelser benyttet til at identicere den eksterne revisions udfordringer ved revision af et nødlidende pengeinstitut. Der skal dog her gøres opmærksom på, at advokatundersøgelsen er bestilt af det nystiftede selskab under Finansiel Stabilitet A/S, der har overtaget det sammenbrudte pengeinstitut. Formålet er at varetage indskydernes interesser og i denne henseende fastslå, hvorvidt der er grundlag for en erstatningssag, således at det nye pengeinstituts aktiver øges. Som retskildeværdi i en retssag vil denne form for advokatundersøgelse derfor kun være et partsindlæg og ikke være afgørende i sig selv 4. Finanstilsynets rolle er ligeledes forsøgt afdækket ved at benytte deres egne redegørelser, som de har udarbejdet på baggrund af nye lovkrav. For at forholde sig kritisk til denne kilde, som her bedømmer egen indsats, er Rigsrevisionens beretning om Finanstilsynets indsats ligeledes valgt inddraget. I analysen af resultaterne af spørgeskemaet i afsnit 3.3 er der taget forbehold for antallet af respondenter for prolerne journalister og interne revisorer, da der er langt færre journalister og kun ca. halvt så mange interne revisorer end der er eksterne revisorer og økonomer. Det er derfor vigtigt at have in mente, at der næppe med sikkerhed kan konkluderes noget generelt om holdningen fra 4 Camphausen, [15].

15 Struktur 5 disse to grupper. 1.6 Struktur I kapitel 2 bliver der redegjort for baggrunden for afhandlingen i form af en gennemgang af de afgørende faktorer for tre udvalgte pengeinstitutters konkurs og revisors ansvar. Herefter bliver de vedtagne danske bankpakker og krav til danske pengeinstitutter i form af kapital og solvensregler gennemgået. Idet pengeinstitutternes risikostyring eller mangel på samme har spillet en stor rolle i den nansielle krise, er det valgt at give en kort opsummering af risikobegreberne. Efter gennemgangen af de nansielle regler og krav samt teori fokuseres der på revisionen. Her beskrives kort nogle af de vigtigste revisionområder ved revision af pengeinstitutter: Engagementer, IT-kontroller, markedsrisiko og going concern. Der vil herefter redegøres for Finanstilsynets arbejde og tilsynsdiamanten, der angiver nogle grænseværdier, som skal overholdes af pengeinstitutterne. Til slut i kapitel 2 er der lavet en samlet gennemgang af ere artikler, der omhandler revisionsemner vedrørende nanskrisen, såsom revisors uafhængighed, forudsigelser af konkurser og dagsværdi. Som det sidste gives en opsummering på hele kapitlet. I kapitel 3 foretages en analyse dels af de foretagne interviews og dels af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen opdelt i hvert spørgsmål for overskuelighedens skyld. Til slut samles de adspurgtes forslag og der gives en opsummering på analysen. Konklusionen på hele afhandlingen gives i kapital 4.

16 6 Indledning

17 Kapitel 2 Litteraturgennemgang 2.1 Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter I dette kapitel vil nogle af de nansielle problemer, som de danske pengeinstitutter har oplevet, blive identiceret ved at gennemgå tre udvalgte advokatundersøgelser fra konkursramte pengeinstitutter, da problemerne må identiceres, før der kan ndes en løsning på dem. Derudover er det valgt at give en introduktion til de mest relevante lovkrav for pengeinstitutter og kort gennemgå elementerne, der indgår i risikostyringen i et pengeinstitut. Da kandidatafhandlingen omhandler hvad revisor kan give af løsninger, gives der ligeledes en introduktion til de revisionsmæssige krav vedrørende pengeinstitutter og et overblik over Finanstilsynets indydelse. For at kunne give en fyldestgørende redegørelse er det til slut i kapitlet valgt at medtage relevante artikler udarbejdet af forskere og andre. Alle disse informationer danner baggrunden for analysen i afhandlingen og har medvirket som inspiration til udarbejdelsen af interviewspørgsmål samt spørgeskema.

18 8 Litteraturgennemgang Det kom som noget af en overraskelse, da Danske Banks direktør d. 19. december 2012 i en kronik i Politiken åbent tager et medansvar for den nansielle krise 1. I kronikken skriver han: "I vores ambition om at indfri markedets og investorernes forventninger om vækst og skae kortsigtede gevinster til os selv og vores kunder mistede vi i et vist omfang fokus på de langsigtede værdier. Det indrømmer og beklager vi". Kronikken kommer efter en periode, hvor Danske Bank har været under stort pres i forhold til deres image og tilliden til koncernen. Han udtalte som opfølgning til kronikken: "...vi skulle have stoppet vores vækst, stoppet noget udlån og nogle produkter". Hvis kronikken skal ses i et positivt lys kan det være et vendepunkt, hvor pengeinstitut-branchen fremover åbner mere op. Det må i hvert fald tages som et udtryk for at Danske Bank og måske branchen forsøger at lære af den nansielle krise og de faktorer, der har forårsaget den Danske pengeinstitutters sammenbrud I det følgende afsnit vil revisorernes rolle i sammenhæng med tre udvalgte danske pengeinstitutters sammenbrud blive belyst. Ud fra dette vil nogle af revisorernes udfordringer ved revision af nødlidende danske pengeinstitutter kunne identiceres. Det er valgt at gennemgå advokatundersøgelser mv. for Roskilde Bank, EBH Bank og Amagerbanken, da det især er ved disse sager, at den danske revisionspraksis er blevet betvivlet af oentligheden Roskilde Bank I august 2009 blev en advokatundersøgelse omhandlende årsagerne til og ansvaret for Roskilde Banks sammenbrud afsluttet 2. Advokaterne undersøgte og vurderede bl.a. hvorvidt både de interne og eksterne revisorer havde opfyldt deres forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder god revisionsskik, i årene før sammenbruddet. Som hovedårsager til pengeinstituttets sammenbrud blev dets høje risikoprol i form af høj udlånsvækst og koncentration på ejendoms- 1 Kjær og Thiemann, [35]. 2 Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank, [8]

19 Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter 9 markedet samt lille solvensoverdækning, mangelfuld håndtering af kreditsager samt dårlig kreditkultur fremhævet. Disse årsager havde pengeinstituttet selv indydelse på og de blev derfor centrale i advokatundersøgelsen. Naturligvis som for ere andre pengeinstitutter under krisen, var den negative udvikling på ejendoms-, aktie- og pengemarkedet også medvirkende årsag, men dette lå udenfor pengeinstituttets indydelse. Advokaternes undersøgelse af den interne revision i årene påpeger ere kritisable punkter. Flere revisionsrapporter forelå kun i unummererede og udaterede udkast. Der var ubegrundet fravalgt bonitetsvurdering 3 i ere kreditsager. Revisor har altså ikke vist den fornødne omhu. Revisionsrapporterne gennem årene gav et forkert indtryk af de faktiske omstændigheder. Det fremgik eksempelvis, at ere rapporter på udlånsområdet var "tilfredsstillende"selvom dette ikke kan have været korrekt, da revisor slet ikke havde forholdt sig til dokumentationen på ubevilgede overtræk for 393 mio. DKK fordelt på 22 engagementer. Derudover var revisionsaftalen ikke overholdt, da skriftlig kvartalsrapportering slet ikke blev udført. Her kunne det derfor konstateres, at der var manglende kvalitetskontrol fra ekstern revisors side. Der var manglende og fejlagtige informationer i revisionsprotokollatet, da der blev givet indtryk af en mere omfattende revision end der faktisk var foretaget. Der manglede også vurdering af systemproblemernes indydelse på fejlrisikoen i årsrapporten. Gennem årene vurderes ere engagementer til at være med normal forretningsmæssig risiko, selvom de reelt ikke var det (bl.a. 2006: 5 engagementer med udlån, der var mere end 10 gange større end lånerens egenkapital). Det blev heller ikke oplyst i revisionsprotokollatet fra 2007 vedrørende regnskabsåret 2006, at den nytiltrådte og underskrivende revisionschef (ansat i 9 dage) må have haft begrænset viden om forholdene for hændelser i året I årene 2007 og 2008 frem til sammenbruddet blev den interne revision dog betydeligt forbedret. Advokaternes konklusion var derfor, at den interne revision i 2005 og 2006 ikke var tilfredsstillende og at den tidligere revisionschef havde overtrådt god revisionsskik for revisionen vedrørende regnskabsåret Den nytiltrådte revisionschef havde ligeledes overtrådt god revisionsskik, da hun burde have taget forbehold eller givet supplerende oplysning om sin manglende viden, idet hun ved at undlade dette, legitimerede intern revisions mangelfulde arbejde. Det blev yderligere konkluderet, at der forelå et ansvarsgrundlag over 3 Bonitet er udtryk for kreditværdigheden af en kunde eller et engagement. Høj bonitet er lig lav risiko.

20 10 Litteraturgennemgang for banken. Roskilde Banks eksterne revisor i årene var Ernst & Young. Advokatundersøgelsen påpeger ere kritisable punkter: Den eksterne revision vurderede den interne revision til at være kvaliceret til, at de kan basere deres afsluttende revision på intern revisions udførte arbejde, hvilket var fejlagtigt, da arbejdet var yderst mangelfuldt. Dette blev tilmed gjort ved at benytte revisionsbekendtgørelsens standardformulering frem for en selvstændig og præciserende formulering om manglerne. De erklærede sig ligeledes enige i intern revisions protokollat trods ere mangler. Bankens kredithåndtering kommenteres ligefrem som "betryggende", selvom der ikke var belæg for dette. Således manglede en nedskrivningsmodel, der var kæmpe udlånsvækst i en konjunkturfølsom branche, der var konstateret væsentlige svagheder i kontrolmiljøet og Finanstilsynet havde afgivet påbud og risikoadvarsler. Disse oplysninger forholdt ekstern revision sig ikke til som de burde. I 2006 ændrede ledelsens optionsprogram sig fra at være afdækket til at blive uafdækket. Dette burde revisor ligeledes have oplyst og kommenteret på. Der blev ikke givet tilstrækkeligt indskærpende oplysninger til bestyrelsen om de manglende ressourcer i kreditafdelingen og konsekvenserne heraf. Revisor forholdt sig heller ikke til den nytiltrådte revisionschefs manglende grundlag for at underskrive revisionsprotokollatet for regnskabsåret I 2007 burde den eksterne revisor også have omtalt de mange bemærkninger om kreditprocedurerne i de interne revisionsrapporter, således at bestyrelsen var blevet opmærksom herpå. Alt i alt blev advokaternes konklusion vedrørende den eksterne revision, at god revisionsskik var blevet overtrådt for regnskabsåret 2006 og at der var et ansvarsgrundlag over for banken. Ud over advokaternes undersøgelse, foretog Finanstilsynet en undersøgelse af tilsynets egen rolle. Konklusionen var bl.a. at: "Banken og dennes revision angav, at tilsynets påbud blev efterlevet, hvorfor tilsynet ikke havde grundlag for at anfægte, at banken i det væsentlige ikke blev drevet inden for lovens rammer. Da tilsynet desuden havde henledt bankens ledelse på de påtagne risici, havde Finanstilsynet ikke mulighed for at gribe yderligere ind." 4. Finanstilsynet hæfter sig ligeledes ved, at den eksterne revision ingen af årene har taget forbehold. Dog har rigsrevisionen efterfølgende kritiseret Finanstilsynet for at gemme sig bag revisionen. Ifølge rigsrevisionen benyttede Finanstilsynet ikke alle de mulige 4 Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til Ÿ352 a i lov om nansiel virksomhed, afsnit 5.2, [22]

21 Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter 11 beføjelser de har til at gøre opmærksom på og hindre forværringen af Roskilde Banks økonomiske tilstand. Dette er understreget i Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S: "Finanstilsynet anvendte i forhold til Roskilde Bank A/S alene påbud og risikooplysninger. Finanstilsynets øvrige redskaber blev ikke bragt i anvendelse over for Roskilde Bank A/S." 5. "Finanstilsynet var vidende om problemerne i Roskilde Bank A/S, men tilsynet fulgte ikke op på, om en række påbud blev efterlevet. Finanstilsynet burde have fulgt aktivt med i sagernes udvikling og ikke i denne situation henholde sig til bekendtgørelsen om revision af pengeinstitutter, hvorefter revisionen kontrollerer, at tilsynets påbud bliver fulgt." Amagerbanken I april 2012 blev en advokatundersøgelse omhandlende ansvaret for Amagerbankens sammenbrud afsluttet 7. Advokaterne undersøgte og vurderede bl.a. hvorvidt de eksterne revisorer havde opfyldt deres forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder god revisionsskik, i årene før sammenbruddet. Gennem de pågældende år ( ) afgav ekstern revisor sine revisionspåtegninger uden forbehold. Nogle af årene blev der dog givet supplerende oplysninger. De supplerende oplysninger omhandlede i 2008 usikkerhed og risiko vedrørende måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme, aktier og virksomhedsobligationer. Ved revisionen af årsrapporten i 2008 blev 29 engagementer gennemgået. 15 af disse var målt korrekt, men 14 af dem kunne revisor ikke konkludere på, da banken bl.a. manglede at opstille betalingsrækker for engagementer med OIV 8. Det pengemæssige beløb for de 14 engagementer oversteg 5 mia. DKK og må dermed anses som væsentligt. For delårsrapporten, der dækkede Kvartal af 2009, blev der ikke revideret, men kun foretaget review. Heri var der heller ikke taget forbehold, men dog givet supplerende oplysninger om 5 Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, s.20, punkt 93, [48]. 6 Beretning til statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, s.20, punkt 96, [48]. 7 Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S, [16]. 8 OIV er en forkortelse for "Objektiv Indikation for Værdiforringelse", der indikerer den samlede risiko for hvert engagement, fx hvor låntager kommer i betydelige økonomiske vanskeligheder. Har et engagement OIV skal det overvejes, om der skal ske en nedskrivning eller hensættelse hertil. OIV vurderes ved skøn.

22 12 Litteraturgennemgang forudsætningen for fortsat drift, der kunne vise sig fejlagtig, hvis Finanstilsynet ikke forlængede sin frist for opfyldelse af bankens solvensbehov, mens behandlingen af statsgarantien stod på. Ligeledes blev der oplyst om usikkerhed og risiko vedrørende måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme. I 2010 (1.halvår) omhandlede de supplerende oplysninger forudsætningen for fortsat drift, da der var modtaget individuel statsgaranti fra Finansiel Stabilitet A/S efter bankpakke II. Dette krævede at basiskapitalen blev øget med min. 750 mio. DKK. Dette kunne opnås gennem aktiesalg og ansvarlig lånekapital. Hvis ikke kunne forudsætningen om fortsat drift være fejlagtig. Advokatundersøgelsen konkluderer, at ekstern revision har opfyldt god revisionsskik i 2007 men kun delvist i 2008 og I 2009 er der handlet i strid med god revisionsskik. Ifølge advokaten burde der i 2008 være taget forbehold for mangelfulde oplysninger om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn, manglende kvantitative oplysninger om kreditrisiko, manglende nedskrivning på engagementer med sikkerhed i en børsnoteret aktiepost samt forbehold for utilstrækkeligt revisionsbevis ved vurderingen af en række af de største engagementer. I 2009 (1.kvartal) burde der være taget forbehold for mangelfulde oplysninger om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn i revisors udtalelse om ledelsesberetningen. I reviewet (1.-3. kvartal) burde der være taget forbehold for uenighed med ledelsen om væsentlige regnskabsforhold. Ifølge advokaten burde den eksterne revisor i sin udtalelse om ledelsesberetningen for 1.kvartal 2010 have taget forbehold for uenighed med ledelsen, da der manglede mere konkrete oplysninger om forudsætningerne for de regnskabsmæssige skøn. Den endelige konklusion på advokatundersøgelsen var, at god revisionsskik i ere tilfælde var blevet overtrådt, men det kunne ikke påvises, at banken havde lidt et tab på baggrund af dette. Et afgørende spørgsmål, som oentligheden efter sammenbruddet har stillet, er, hvordan staten (Finansiel Stabilitet A/S) kunne godkende den individuelle statsgaranti på 13,4 mia. DKK og hvad Finanstilsynets rolle var, når de kendte til bankens økonomiske situation og risiko 9. Dette har Rigsrevisionen taget stilling til og fastslår, at Finanstilsynets rolle i sagen var at vurdere, hvorvidt Amagerbanken opfyldte det krævede solvensbehov og at dette var opgjort korrekt. Dette gjorde banken på tidspunktet for tildeling af statsgarantien efter Finanstilsynets overbevisning, men de gjorde Finansiel Stabilitet opmærksom 9 Artikel: Finanstilsynets rolle skal granskes, [51].

23 Den nansielle krise og de danske pengeinstitutter 13 på, at dette muligvis ikke ville være tilfældet på længere sigt. Rigsrevisionens konklusion var derfor, at Finanstilsynet havde udført sin opgave korrekt 10. Dog burde Finanstilsynet have været endnu mere opmærksom på Amagerbankens særligt risikable forretningsmetoder samt have gennemgået en større del af bankens engagementer Ebh Bank I november 2009 blev en advokatundersøgelse omhandlende årsagerne og ansvaret for ebh bankens sammenbrud afsluttet 12. Advokaterne undersøgte og vurderede bl.a. hvorvidt de eksterne revisorer havde opfyldt deres forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder god revisionsskik, i årene før sammenbruddet. De identicerede hovedårsager til bankens sammenbrud mindede til forveksling om omstændighederne hos Roskilde Bank (se afsnit ). Hos ebh bank var der ligeledes en høj risikoprol med udlånsvækst og koncentration på ejendomsmarkedet. I dette tilfælde var der dog også en tendens til at give blancolån 13. Ligesom Roskilde Bank havde ebh bank også dårlig risikostyring og kredithåndtering i form af manglende kreditpolitik vedrørende fast ejendom og pantebreve samt mange såkaldte presserende sager. Dette var de faktorer, som banken selv havde indydelse på og de var derfor også fokus i advokatundersøgelsen. Ligesom resten af banksektoren var den negative udvikling på ejendoms-, penge- og aktiemarkedet også medvirkende faktorer til bankens svære situation 14. Advokaternes vurdering var, at den interne og eksterne revision har overholdt god revisionsskik i alle år med undtagelse af For regnskabsåret 2007 burde væsentlige risikooplysninger og anbefalinger fra revisionsprotokollen have været fremhævet, da banken havde svage og OIV engagementer blandt sine største (og dermed reviderede engagementer) 15. Der burde have været taget forbehold 10 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S, s.1, [24]. 11 Beretning til Statsrevisorerne om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S, s.3, [49]. 12 Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, [56]. 13 Udlån uden sikkerhed. 14 Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, s.1, [56]. 15 Sammenfatning af advokatundersøgelse af visse forhold i EBH Bank A/S, s.6, [56].

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 24. marts 2010 Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Spørgsmål

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2012 BERETNING OM FINANSIEL STABILITET A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II. Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet

Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II. Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet Dagsorden Finansielt tilsyn Pengeinstitutter og regnskabsregler Basel II og udfordringer ved Basel II Finansielt tilsyn

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere