Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter"

Transkript

1 1 Aktivitetsområde 1: Fra affald til råvare Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsområde (navn): Fra affald til råvare Aktivitetsområde nr.: 1 Sammenfatning Vi bliver stadig flere mennesker på jorden, der skal deles om stadig færre ressourcer. Prisstigningerne på energiressourcer og materialeressourcer har været med til at sætte gang i en ny grøn bølge af genanvendelsesaktiviteter. En egentlig bæredygtig industriel produktion kræver imidlertid innovation; regulering er ikke nok. Det handler om at lave produkter, der bidrager positivt til et bæredygtigt samfund og at genanvende de materialer, som produkterne er lavet af. Af hensyn til både samfundets grønne målsætninger og til små og store virksomheders konkurrenceevne på miljøteknologi, så bør Danmark fortsat gå foran også teknologisk. Vi kan angribe ressourceproblematikken gennem nye metoder til målrettet produktudvikling, der gør de varer, vi køber, egnede til effektiv ressourceudnyttelse. Og vi kan udvikle moderne teknologi til genanvendelse, som kan sikre en effektiv samfundsmæssig udnyttelse af de bortskaffede produkter. De to tilgange vil FORCE Technology fusionere. Produkterne skal indstilles på de genvindingsteknologiske muligheder, og genvindingsteknologi skal videreudvikles til at håndtere moderne produkter. Affaldsbegrebet som problemetikette skal afskaffes fordi det for første gang nogensinde er blevet en realistisk mulighed. Cradle-to-cradle (C2C) eller vugge-til-vugge-paradigmet er et nyt metodegrundlag inden for miljøbeskyttelse og ressourcegenvinding. Hvor vi hidtil har talt om at nedbringe vores miljøbelastning, taler vi nu om at bruge teknologi og viden til aktivt at forbedre miljø og klima igennem produkter og processer. Der er et udtrykt behov for at hjemtage og sprede viden om C2C til danske virksomheder, ligesom der er brug for at udvikle en dansk udgave af konceptet. Derfor ønsker vi at oprette et videncenter for C2C. FORCE Technology indgår allerede i et tæt samarbejde med DTU Management og CBS om at tage viden hjem fra C2C Europe i Hamborg og en række hollandske universiteter (Delft, Rotterdam m.fl). Det at få alle ender til at mødes i samfundets materialestrømme er en forsknings- og udviklingsdisciplin, som i høj grad understøttes af nye landvindinger i sorteringsteknologi. Her har FORCE Technology igennem en årrække opbygget viden om metoder og teknologi til sortering af affald, navnlig ved brug af sensorer. FORCE Technology vil bygge bro mellem fremstillingsvirksomheder på den ene side og genanvendelsesvirksomheder på den anden side. Vi ser talrige muligheder for at videreudvikle en række applikationer inden for Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

2 sortering: Grundstofanalysemetoder, online analyse af røntgenbilleder, online billedanalyse i det synlige område og optiske metoder, metaldetektorer, robotificering og vægtfyldeadskillelse. Ud over kontrolprocedurer er der brug for at udvikle metoder til at matche produkter med genvindingsinfrastrukturen. Endelig ligger der en opgave i verifikation af produkters reelle genanvendelighed på den ene side og i dokumentation af genvindingsprocessers effektivitet og miljøperformance på den anden side. Målgruppen består af affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder, producenter af affaldsbehandlingsudstyr, fremstillingsvirksomheder og myndigheder. Formål og målgruppe Vi bliver stadig flere mennesker på jorden, der skal deles om stadig færre ressourcer. På få år har et dybt skred fundet sted i den globale politik, så vi i dag kan tale om Danmark som en fremtidig grøn vindernation. En grøn skattereform, der forskyder skatteprovenuet fra arbejde til ressourceforbrug og forurening var for få år siden umulig. Det skred kan bl.a. være drevet af prisen på energiressourcer og materialeressourcer, som er steget voldsomt siden årtusindskiftet. For eksempel steg verdensmarkedsprisen på stål seks gange i perioden 2001 til Det satte gang i en ny grøn bølge af genanvendelsesaktiviteter, som danskerne adfærdsmæssigt har bragt sig på toppen af; det bør vi også fortsat gøre rent teknologisk, af hensyn til de grønne målsætninger og til små og store virksomheders konkurrenceevne på miljøteknologi. Vi kan regulere os til meget, men vi skal innovere for at nå i mål med en egentlig bæredygtig industriel produktion. Det handler om at lave produkter, der bidrager positivt til et bæredygtigt samfund og at genanvende de materialer, som produkterne er lavet af. EU s og Danmarks strategi på affaldsområdet (i affaldsrammedirektivet fra 2008) følger det globale skred mod bæredygtighed og sætter genanvendelse på dagsordenen helt uden forbehold. Ligeledes fokuserer EU s handlingsplan for bæredygtig produktion og forbrug fra 2008 på mulighederne for at designe produkter, så deres indhold af værdifulde ressourcer kan genvindes og bruges i nye produkter til gavn for fremtidige generationer: Det handler om at fremme optimal ressourceudnyttelse og genanvendelse. Det nye perspektiv skyldes, at to drivkræfter nu spiller sammen, så miljøpolitisk vilje og markedsøkonomiske mekanismer går i takt og skaber helt nye rammebetingelser for på en bæredygtig måde og gennem kommercielle mekanismer at forbedre vores udnyttelse af de ressourcer, som vi nu engang har til rådighed på planeten Jorden. Men den grønne forretning, hvor affald først og fremmest ses som en ressource, har bl.a. teknologisk innovation som sin forudsætning. Vi kan angribe ressourceproblematikken gennem nye metoder til målrettet produktudvikling, der gør de varer, vi køber, egnede til effektiv ressourceudnyttelse. Og vi kan udvikle moderne teknologi til genanvendelse, som kan sikre en effektiv samfundsmæssig udnyttelse af de bortskaffede produkter. FORCE Technology ser det som sin opgave at Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

3 udnytte Danmarks frontposition på miljøområdet til at fusionere de to tilgange! Produkterne skal indstilles på de genvindingsteknologiske muligheder, og genvindingsteknologi skal videreudvikles til at håndtere moderne produkter. Affaldsbegrebet som problemetikette skal afskaffes fordi det for første gang nogensinde er blevet en realistisk mulighed. De mange kommentarer til affaldsområdet på BedreInnovation.dk afspejler tydeligt det samfundsmæssige paradigmeskift og det brede behov for teknologiske løsninger for at gå fra affald til råvare. Ny viden og forskningshøjde Cradle-to-cradle eller på dansk vugge-til-vugge paradigmet for det moderne klima- og miljøforbedrende produkt er et nyt paradigme og et nyt metodegrundlag inden for miljøbeskyttelse og ressourcegenvinding, som repræsenterer et opgør med den hidtidige miljøreduktionistiske tankegang, der som bekendt sigter imod, at vi skal reducere os ud af miljøproblemerne. Hvor vi hidtil har talt om at nedbringe vores miljøbelastning, taler vi nu om at bruge teknologi og viden til aktivt at forbedre miljø og klima igennem produkter og processer. Et eksempel fra Danmark kan være det ny aktiv-hus som VKR Holding lige nu demonstrerer, som aktivt producerer vedvarende energi, samtidig med at det er en bolig. Cradle-to-cradle er således en Bright Green (bright = lysende, intelligent, men også ikke-miljøfundamentalistisk) -tankegang, og som sådan har den vundet overordentlig stor opmærksomhed i Danmark. Rockwool-prisen i 2009 gik således til en af C2C tankegangens fædre, den amerikanske arkitekt William McDonough. Der er et udtrykt behov for at hjemtage og sprede viden om C2C til de danske virksomheder, ligesom der er brug for at udvikle en dansk udgave af konceptet. Det er derfor oplagt at oprette et videncenter for C2C i GTS regi evt. med støtte fra Miljøstyrelsen, som også mener, de bør forholde sig til den ny tankegang, ligesom FORCE Technology nu indgår i tættere samarbejde med DTU Management og CBS for at tage viden hjem fra C2C Europe i Hamburg og en række hollandske universiteter (Delft, Rotterdam m.fl). En af grundstenene i C2C filosofien er, at affald skal være en råvare eller såkaldt nutrient for andre produkter. Dette er i tråd med den fremherskende trend i affaldsbortskaffelse, nemlig at affald skal ses som en råvare. Rent lovgivningsmæssigt flyttes grænsen imellem affald og råvare ganske meget til fordel for at se affald som en råvare i de nye udgaver af affaldslovgivningerne i EU og Danmark. At få alle enderne til at mødes i de materialestrømme, som samfundet omfatter, er derfor nu en forsknings- og udviklingsdisciplin af voksende betydning, som ikke kun omfatter en holistisk og systemisk tilgang, men som i høj grad understøttes af nye landvindinger i sorteringsteknologi. Her er FORCE Technology også med helt fremme, idet vi igennem en årrække har opbygget viden om metoder og teknologi til sortering af affald, navnlig ved brug af sensorer. Sensorer rummer nemlig en masse Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

4 nye muligheder for at detektere og udsortere komplicerede affaldsfraktioner, og brugen af dem i affaldssorteringen forventes at bringe teknologistadet i genvindingsindustrien et kvantespring videre. Der er tale om et felt med betydelig teknologisk forskningshøjde. Formål FORCE Technology vil bruge sin viden til at bygge bro mellem fremstillingsvirksomheder på den ene side og genanvendelsesvirksomheder på den anden, så vi holder råvarerne inde i samfundets omsætning. Set fra oven vil vi udvikle og sprede nye metoder og ny teknologi til i samspil at indrette både produkter og genanvendelsesteknologi til en effektiv og miljørigtig udnyttelse af ressourcerne. Den gennemgående taktik i genvinding af ressourcer bygger på stadig mere effektiv udsortering i fraktioner, som er mere værdifulde og som nemmere kan oparbejdes til brugbare råvarer. Der skal ikke længere være tale om bortskaffelsesprocesser, men om produktionsprocesser af råvarer. De nye landvindinger inden for råvareproduktion fra affald kommer i meget høj grad fra teknologi, som kan anvendes til bedre sortering. FORCE Technology har haft held med at udvikle og adaptere sensorer og IT til brug i affaldssortering, og vi ser talrige muligheder for, sammen med f.eks. kunder, at videreudvikle en række applikationer inden for sortering: Sensorteknologi Grundstofanalysemetoder, f.eks. Prompte Gamma Neutron Aktiverings Analyse og røntgenfluorescensanalyse (PGNAA) Online analyse af røntgenbilleder Online billedanalyse i det synlige område og optiske metoder Metaldetektorer. Sorteringsteknologi Robotificering Vægtfylde adskillelse (pneumatiske eller fluid). FORCE Technology har også igennem en årrække arbejdet med fremstillingsvirksomhedernes respons til strategien om bæredygtig industriel produktion. Vi har i dag udmærkede metoder til at opgøre miljøbelastningen for produkter, som de gennemlever en livscyklus i samfundet de såkaldte LCA metoder. LCA er imidlertid et dokumentationsværkstøj, men egner sig ikke til produktudvikling, så innovation er nødvendig for at kunne håndtere virksomhedernes behov. I produktudvikling kræves ret nøjagtig viden om muligheder og begrænsninger ved moderne genanvendelsesmetoder, ligesom der er brug for at indsætte denne viden i ret forskellige produktudviklingstraditioner i de danske fremstillingsvirksomheder. I praksis vil man omforme viden om muligheder og begrænsninger ved genanvendelse til konkrete kontrolprocedurer og kravspecifikationer i forhold til specifikke, kendte genanvendelsesscenarier for på den måde at Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

5 sikre genanvendeligheden af produkterne. Målet er 100 % genvinding, og dette er efterhånden en almindeligt udbredt ambition. Altså: Nul affald i det gamle årtusinds forstand! Ud over kontrolprocedurer er der brug for at udvikle metoder til at matche produkter med genvindingsinfrastrukturen kort sagt til at regne ud, hvordan man nu i praksis skal få sorteret og genanvendt forskellige produkter, når de optræder som affald, og finde de genvindingsprocesser og -veje, som giver den bedste og mest økonomiske ressourcegenvinding med den ringeste miljøbelastning. Endelig ligger der en opgave i verifikation af produkters reelle genanvendelighed på den ene side og i dokumentation af genvindingsprocessers effektivitet og miljøperformance på den anden side. Det sidste har vi bl.a. Environmental Technology Verification og LCAmetoder til, men verifikationen af den reelle genanvendelighed af et produkt, såvel som produktets deciderede miljø- og klimaforbedrende egenskaber vil kræve udvikling af nye verifikations- og evt. certificeringsmetoder såvel som -ordninger. Der vil her navnlig blive arbejdet med: international videnshjemtagning i tæt samarbejde med DTU og CBS at omsætte design filosofier, som retter sig mod at skabe produkter, der aktivt forbedrer klima og miljø, til konkrete kontrolprocedurer og kravspecifikationer at kompetenceopbygge industrielle designere og designere af forbrugerprodukter, såsom modetøj og danske designermøbler, til at kunne bruge disse værktøjer i praksis at samle aktører fra affaldshåndtering og produktion for i fællesskab at skabe både produkter og affaldsteknologi, som kan sikre, at råmaterialerne forbliver i kredsløb at evaluere og tilpasse cradle-to-cradle paradigmet for udvikling af klima- og miljøforbedrende produkter til en dansk kontekst, som er meget præget af at se miljø, som noget vi skal spare os til, i stedet for noget vi kan påvirke positivt igennem vores teknologiske udvikling. Målgruppe Affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder Producenter af affaldsbehandlingsudstyr Fremstillingsvirksomheder Myndigheder Forventede effekt hos målgruppen Affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder får tilført ny teknologi, som gør, at de kan øge deres lønsomhed og udvide deres forretning ved at kunne sortere flere økonomisk bæredygtige fraktioner ud fra de almindelige affaldsstrømme. FORCE Technology overlader typisk vores opfindelser til virksomheder, som kan producere og markedsføre Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

6 teknologien, og her kommer vores aktiviteter producenter af affaldsbehandlingsudstyr til gode. Flere fremstillingsvirksomhederne har udtrykt behov for at få stillet den ny viden om udvikling af klima- og miljøforbedrende produkter til rådighed på Dansk jord, fordi de forventer en forbedret konkurrencedygtighed og lavere omkostninger til råvarer, samt kan markedsføre deres produkter som særligt miljøforbedrende. Myndighederne, f.eks. Miljøstyrelsen, har brug for viden for at kunne opstille de rette rammebetingelser for erhvervslivet og samfundet som helhed. BedreInnovation.dk Vi har under udarbejdelsen hentet inspiration i de forslag, der har været præsenteret på BedreInnovation.dk og i den dialog, som har været i det offentlige rum. Blandt i alt ca. fem aktivitetsforslag drejer det sig primært om følgende tre: Fremme af miljøteknologier, der kan sikre økonomisk og miljømæssig optimal håndtering og nyttiggørelse af affald Menneskets sundhed og sikkerhed i samspil med miljøfaktorer Fremtidens grønne energiressourcer Ekstern anerkendelse fra erhvervsliv og vidensystem Aktivitetens erhvervsmæssige relevans samt forsknings- og udviklingsmæssige højde er demonstreret gennem anerkendelser fra erhvervsliv og vidensystem. Aktivitetsplanens indhold Aktiviteter, der ønskes gennemført: Videnhjemtagning og videnopbygning inden for produktudvikling med fokus på reduktion (eliminering) af affald som ikke-genanvendelig masse. Videnspredning af fundne muligheder for at erstatte begrebet bortskaffelsesprocesser med produktionsprocesser af råvarer. Forskning i, hvordan ecodesign /bæredygtig produktudvikling kan anvendes til at fremstille produkter, som efter endt anvendelse fortsat kan betragtes som en ressource for vores samfund. Det kan være i kraft af optimal energiudnyttelse, genanvendelse af materialer eller ligefrem udnyttelse af brugte materialer til direkte at producere nye ressourcer (f.eks. som gødning eller organisk produktion af bioprodukter). Udvikling af værktøjer til bæredygtig produktudvikling med henblik på eliminering af ikke-genanvendeligt affald. Dokumentation af de miljømæssige forbedringseffekter ved den ovenfor beskrevne produktudvikling med henblik på at kunne vurdere, hvilke indsatser på affaldsområdet, der giver de største miljøforbedringer i forhold til de omkostninger og ressourceforbrug, som indsatserne medfører. Både undervejs i produktudviklingen, hvor råmaterialer og delprodukter skal miljøvurderes før de anvendes, men Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

7 også til slut i produktudviklingen, hvor de nydesignede produkter skal analyseres op i mod målsætningen for den miljømæssige performance. Dokumentation kan for eksempel være med LCA, kemiske risikovurderinger og produktcertificering/verifikation. Afprøvning og demonstration af løsninger baseret på PGNAA sensorer til frasortering af nikkel/cadmiumbatterier fra andre batterier og PVC og andet chlorholdigt materiale fra plastfraktioner til samfyring med kul i konventionelle kraftværker i regi af EU-innovationsprojektet ECOSORT. Udvikling af supplerende sensorteknologi på FORCE Technologys kerneområder f.eks. røntgen vision til batterisortering. Integration med mere konventionel sensorteknologi og med state of the art-sorteringsteknologi til løsning af praktiske affaldssorterings opgaver i henhold til identificerede markedsbehov. Ovenstående aktiviteter genererer ny viden, som kan anvendes til at designe og producere produkter, som ikke kun er til gavn for vores samfund i produktions- og anvendelsesfasen, men som også er til gavn i bortskaffelsesfasen, hvor affald betragtes som en ressource i stedet for et problem. Desuden tilfører aktiviteterne ny viden om den miljømæssigt mest optimale anvendelse af vores affaldsressourcer i Danmark. Viden genereret skal anvendes til udvikling af værktøjer og metoder til udvikling af bæredygtig produktdesign og til at fremme den bedst mulige ressourcegenvinding med mindst miljøbelastning. Denne viden tilføres dansk erhvervsliv og andre samfundsinteressenter (som for eksempel myndigheder) via rådgivning, kurser og seminarer. Forbedringspotentialet ligger i det nye perspektiv, hvor et innovativt arbejde med produktudvikling og affaldsbehandling kombineres. Andre serviceinstitutter arbejder traditionelt enten med produktudvikling eller affaldsbehandling. Men først når produktudvikling og affaldsbehandling kombineres, opnår man den mest optimale udnyttelse af produkterne, når de ikke længere har værdi for de primære brugere og bliver bortskaffet til affaldsbehandling. Det antages, at aktiviteterne allerede efter en 3-årig periode vil resultere i brugbare redskaber til bedre udnyttelse af affald som en ressource. Resultater som markedet kan anvende til produktudvikling og optimal indretning af affaldshåndtering, og som kan bruges til at rådgive bredt i dansk industri til fordel for en dansk udnyttelse af produktaffald med et positivt dækningsbidrag. Væsentlige samarbejdspartnere: I videnopbygningen planlægger vi samarbejde med bla. DTU, CBS, Syddansk Universitet, DAKOFA, GTS institutter, Miljøstyrelsen (affaldskontoret), dansk retursystem, Videncenter og EU s Temacenter for affald, som ligger i København. Internationalt samarbejde indenfor Cradle-to-cradle planlægges med centrale Europæiske aktører Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

8 Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Formidlings- og spredningseffekt: Centrale kompetencer involveret i FoUprojektet Det koordineres med følgende FoU aktiviteter Innovationsnetværk PlastNet om bioplast EU projekt ECOSORT om PGNAA-baseret affaldssortering Kunder i den tre-årige periode: ti virksomheder, heraf fem smv er. Omsætning i den tre-årige periode: tre mio. kr. Heraf en mio. kr. til smv er. Kurser i den tre-årige periode: tre stk. Seminarer i den tre-årige periode: et stk. Opsøgende arbejde i den tre-årige periode: femten aktive virksomhedskontakter, ti aktive kontakter til forskningsinst., NGOer og myndigheder. Konferencepapers i den tre-årige periode: tre stk. De centrale medarbejdere vil være Cand.scient, Kristian Dammand Nielsen, Anvendt Miljøvurdering PhD, Anders Chr, Schmidt, Anvendt Miljøvurdering Civilingeniør, Jesper Cramer, Biomasse og Affald Civilingeniør, Torben Sevel, Sensor og Non Destruktiv Testning, Innovation Civilingeniør, Niels Hald Pedersen, Sensor Innovation Milepæle år 1 Videnhjemtagning og videnopbygning inden for anvendelse af materialer og råstoffer i produktudvikling, som eliminerer produktionen af ikke-genanvendeligt affald. Dette finder sted ved en række fælles seminarer med deltagelse fra FORCE, C2C Europe (Hamborg) og universitetet i Delft. Udvikling af de første værktøjer til mere optimal produktudvikling baseret på ecodesign. Der udvikles kontrolprocedurer (kemikalie- og materialeindhold)og verifikationsværktøj for minimum to grupper af dansk designede forbrugerprodukter, fx tekstiler og møbler, Rådgivning af fem virksomheder, heraf tre smv er mht. brug af de udviklede design-metoder. Der afholdes minimum to kurser, seminarer og workshops til afdækning af behovet i dansk industri og til formidling af tidligere resultater, erfaringer og designværktøjer. et konferencepaper om danske erfaringer med Cradle to cradle metoder Forsøg med Ni/Cd batteri frasortering gennemført og demonstrationsudstyr sat i drift på en sorteringslinie. Forsøg med sortering for samfyring sat i gang. Innovationsnetværk: I forbindelse med aktivitetsplanen er målsætningen at vi årligt henviser minimum 20 virksomheder til relevante Innovationsnetværk for yderligere sparring, videnhjemtagning og samarbejde. Det drejer sig her primært om Innovationsnetværket Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

9 Milepæle år 2 Videreudvikling af metoder og værktøjer til ecodesign, idet der nu indbygges rutiner og kontrolprocedurer som sikrer at produkterne har maksimal genanvendelighed Rådgivning af fem virksomheder, heraf tre smv er. Der afholdes minimum et kursus, seminar eller workshop til videnspredning. ti aktive virksomhedskontakter og fem aktive kontakter til forskningsinst., NGOer og myndigheder er etableret på ryggen af den ny vidensplatform et konferencepaper om danske erfaringer med C2C metoder Frasortering af Ni/Cd batterier præsenteret og evalueret teknisk og kommercielt. Frasortering af PVC for samfyring demonstreret på sorteringslinie, præsenteret og evalueret teknisk og kommercielt. Demonstrationsenhed for integration af røntgenvision og frasortering af Ni/Cd batterier med PGNAA præsenteret. Deltagelse på to relevante konferencer paper og præsentation af sorteringsteknologi til batterier og affald til samfyring. Innovationsnetværk: I forbindelse med aktivitetsplanen er målsætningen at vi årligt henviser minimum 20 virksomheder til relevante Innovationsnetværk for yderligere sparring, videnhjemtagning og samarbejde. Det drejer sig her primært om Innovationsnetværket Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. Milepæle år 3 Rådgivning af syv virksomheder, heraf fire smv er. et kursus, seminar eller workshop til videnformidling. Yderligere fem aktive virksomhedskontakter og en aktiv kontakter til forskningsinst., NGOer og myndigheder Et konferencepaper om sortering af batterier og affald til samfyring. publiceret Design af driftsoptimerede systemer med fuld kapacitet foreligger (batterisortering og sortering af affald til samfyring). To eller flere nye affaldsproblemstillinger og tilhørende miljømæssigt lovende løsningsmuligheder baseret på affaldssortering identificeret. Et eller flere koncepter for sorteringsløsninger med supplerende, ny sensor- og sorteringsteknologi beskrevet. Innovationsnetværk: I forbindelse med aktivitetsplanen er målsætningen at vi årligt henviser minimum 20 virksomheder til relevante Innovationsnetværk for yderligere sparring, videnhjemtagning og samarbejde. Det drejer sig her primært om Innovationsnetværket Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Visioner for automatisering i affaldssektoren

Visioner for automatisering i affaldssektoren Visioner for automatisering i affaldssektoren Finn Tang Thomsen Project manager Research projects Innosort innovationskonsortie Innovationskonsortie Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt,

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

CradleBar på DAC Fra en lineær til en cirkulær økonomi

CradleBar på DAC Fra en lineær til en cirkulær økonomi CradleBar på DAC Fra en lineær til en cirkulær økonomi 31.08.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Lad os eliminere affald, og kigge på mulighederne i en grøn omstilling. Lad os bygge et samfund hvor

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET VISIONSKATALOG CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET FIRE VISIONER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID Vision 1: Bæredygtig elektronik Det er vores vision at alt elektronik er bæredygtig på

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

KL Affaldsplan. Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008

KL Affaldsplan. Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008 KL Affaldsplan Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008 Affaldsplaner De fleste planer følger affaldshierakiet De fleste planer følger den nationale affaldsplan De fleste planer er

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi.

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi. Miljø- og Fødevareministeriet Att: Thomas Nicolai Pedersen (tpe@mim.dk) Klaus Retoft (kre@mim.dk) Mikkel Stenbæk (mshan@mst.dk). 10. august 2015 EU-høring af forslag til cirkulær økonomi Dansk Erhverv

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Lidt om AgroTech og om fremtiden

Lidt om AgroTech og om fremtiden Lidt om AgroTech og om fremtiden René Damkjer Den korte disposition så I ved, hvad der kommer Hvad er AgroTech? Lidt om de globale udfordringer og potentielle løsninger Eksempler Afrunding Præsentation

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald

Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald 24. April 2014 Jette Bjerre Hansen Dagens program 13.00 Velkomst v/anne Nielsen, Miljøstyrelsen 13.10 Det strategiske samarbejde for genanvendelse

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Strategi Affaldets nye veje!

Strategi Affaldets nye veje! Strategi 2017-2021 - Affaldets nye veje! Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer Formålet med DAKOFA: At være det samlende kompetencecenter for affalds- og ressourcesektoren For at nå målet vil

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

STYREGRUPPEMØDE NR. 5

STYREGRUPPEMØDE NR. 5 STYREGRUPPEMØDE NR. 5 HVORNÅR: 7. marts 2012 kl. 13.00 16.00 HVOR: Gypsum Recycling, Egebækgaard, Egebækvej 98, 2850 Nærum Deltagere: Leif Mortensen, Affald Danmark Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik : Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink Business. Om at

Læs mere

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi.

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi. Miljø- og Fødevareministeriet Specialudvalget Att: Thomas Nicolai Pedersen (tpe@mim.dk) Klaus Retoft (kre@mim.dk) Mikkel Stenbæk (mshan@mst.dk). 11. august 2015 EU-høring af forslag til cirkulær økonomi

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Dagsorden: 1. Maersk Line s miljøprioriteter 2. Vores nybygningsprogram og Triple-E

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud,

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Miljøministeriets og DI s vision for fremtidens samspil om vækst og miljø

Miljøministeriets og DI s vision for fremtidens samspil om vækst og miljø Miljøministeriets og DI s vision for fremtidens samspil om vækst og miljø Vækst og miljø skal gå hånd i hånd. Danmarks fremtidige vækst skal være bæredygtig, hvis vi skal fastholde vores styrkepositioner

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere