Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter"

Transkript

1 1 Aktivitetsområde 1: Fra affald til råvare Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsområde (navn): Fra affald til råvare Aktivitetsområde nr.: 1 Sammenfatning Vi bliver stadig flere mennesker på jorden, der skal deles om stadig færre ressourcer. Prisstigningerne på energiressourcer og materialeressourcer har været med til at sætte gang i en ny grøn bølge af genanvendelsesaktiviteter. En egentlig bæredygtig industriel produktion kræver imidlertid innovation; regulering er ikke nok. Det handler om at lave produkter, der bidrager positivt til et bæredygtigt samfund og at genanvende de materialer, som produkterne er lavet af. Af hensyn til både samfundets grønne målsætninger og til små og store virksomheders konkurrenceevne på miljøteknologi, så bør Danmark fortsat gå foran også teknologisk. Vi kan angribe ressourceproblematikken gennem nye metoder til målrettet produktudvikling, der gør de varer, vi køber, egnede til effektiv ressourceudnyttelse. Og vi kan udvikle moderne teknologi til genanvendelse, som kan sikre en effektiv samfundsmæssig udnyttelse af de bortskaffede produkter. De to tilgange vil FORCE Technology fusionere. Produkterne skal indstilles på de genvindingsteknologiske muligheder, og genvindingsteknologi skal videreudvikles til at håndtere moderne produkter. Affaldsbegrebet som problemetikette skal afskaffes fordi det for første gang nogensinde er blevet en realistisk mulighed. Cradle-to-cradle (C2C) eller vugge-til-vugge-paradigmet er et nyt metodegrundlag inden for miljøbeskyttelse og ressourcegenvinding. Hvor vi hidtil har talt om at nedbringe vores miljøbelastning, taler vi nu om at bruge teknologi og viden til aktivt at forbedre miljø og klima igennem produkter og processer. Der er et udtrykt behov for at hjemtage og sprede viden om C2C til danske virksomheder, ligesom der er brug for at udvikle en dansk udgave af konceptet. Derfor ønsker vi at oprette et videncenter for C2C. FORCE Technology indgår allerede i et tæt samarbejde med DTU Management og CBS om at tage viden hjem fra C2C Europe i Hamborg og en række hollandske universiteter (Delft, Rotterdam m.fl). Det at få alle ender til at mødes i samfundets materialestrømme er en forsknings- og udviklingsdisciplin, som i høj grad understøttes af nye landvindinger i sorteringsteknologi. Her har FORCE Technology igennem en årrække opbygget viden om metoder og teknologi til sortering af affald, navnlig ved brug af sensorer. FORCE Technology vil bygge bro mellem fremstillingsvirksomheder på den ene side og genanvendelsesvirksomheder på den anden side. Vi ser talrige muligheder for at videreudvikle en række applikationer inden for Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

2 sortering: Grundstofanalysemetoder, online analyse af røntgenbilleder, online billedanalyse i det synlige område og optiske metoder, metaldetektorer, robotificering og vægtfyldeadskillelse. Ud over kontrolprocedurer er der brug for at udvikle metoder til at matche produkter med genvindingsinfrastrukturen. Endelig ligger der en opgave i verifikation af produkters reelle genanvendelighed på den ene side og i dokumentation af genvindingsprocessers effektivitet og miljøperformance på den anden side. Målgruppen består af affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder, producenter af affaldsbehandlingsudstyr, fremstillingsvirksomheder og myndigheder. Formål og målgruppe Vi bliver stadig flere mennesker på jorden, der skal deles om stadig færre ressourcer. På få år har et dybt skred fundet sted i den globale politik, så vi i dag kan tale om Danmark som en fremtidig grøn vindernation. En grøn skattereform, der forskyder skatteprovenuet fra arbejde til ressourceforbrug og forurening var for få år siden umulig. Det skred kan bl.a. være drevet af prisen på energiressourcer og materialeressourcer, som er steget voldsomt siden årtusindskiftet. For eksempel steg verdensmarkedsprisen på stål seks gange i perioden 2001 til Det satte gang i en ny grøn bølge af genanvendelsesaktiviteter, som danskerne adfærdsmæssigt har bragt sig på toppen af; det bør vi også fortsat gøre rent teknologisk, af hensyn til de grønne målsætninger og til små og store virksomheders konkurrenceevne på miljøteknologi. Vi kan regulere os til meget, men vi skal innovere for at nå i mål med en egentlig bæredygtig industriel produktion. Det handler om at lave produkter, der bidrager positivt til et bæredygtigt samfund og at genanvende de materialer, som produkterne er lavet af. EU s og Danmarks strategi på affaldsområdet (i affaldsrammedirektivet fra 2008) følger det globale skred mod bæredygtighed og sætter genanvendelse på dagsordenen helt uden forbehold. Ligeledes fokuserer EU s handlingsplan for bæredygtig produktion og forbrug fra 2008 på mulighederne for at designe produkter, så deres indhold af værdifulde ressourcer kan genvindes og bruges i nye produkter til gavn for fremtidige generationer: Det handler om at fremme optimal ressourceudnyttelse og genanvendelse. Det nye perspektiv skyldes, at to drivkræfter nu spiller sammen, så miljøpolitisk vilje og markedsøkonomiske mekanismer går i takt og skaber helt nye rammebetingelser for på en bæredygtig måde og gennem kommercielle mekanismer at forbedre vores udnyttelse af de ressourcer, som vi nu engang har til rådighed på planeten Jorden. Men den grønne forretning, hvor affald først og fremmest ses som en ressource, har bl.a. teknologisk innovation som sin forudsætning. Vi kan angribe ressourceproblematikken gennem nye metoder til målrettet produktudvikling, der gør de varer, vi køber, egnede til effektiv ressourceudnyttelse. Og vi kan udvikle moderne teknologi til genanvendelse, som kan sikre en effektiv samfundsmæssig udnyttelse af de bortskaffede produkter. FORCE Technology ser det som sin opgave at Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

3 udnytte Danmarks frontposition på miljøområdet til at fusionere de to tilgange! Produkterne skal indstilles på de genvindingsteknologiske muligheder, og genvindingsteknologi skal videreudvikles til at håndtere moderne produkter. Affaldsbegrebet som problemetikette skal afskaffes fordi det for første gang nogensinde er blevet en realistisk mulighed. De mange kommentarer til affaldsområdet på BedreInnovation.dk afspejler tydeligt det samfundsmæssige paradigmeskift og det brede behov for teknologiske løsninger for at gå fra affald til råvare. Ny viden og forskningshøjde Cradle-to-cradle eller på dansk vugge-til-vugge paradigmet for det moderne klima- og miljøforbedrende produkt er et nyt paradigme og et nyt metodegrundlag inden for miljøbeskyttelse og ressourcegenvinding, som repræsenterer et opgør med den hidtidige miljøreduktionistiske tankegang, der som bekendt sigter imod, at vi skal reducere os ud af miljøproblemerne. Hvor vi hidtil har talt om at nedbringe vores miljøbelastning, taler vi nu om at bruge teknologi og viden til aktivt at forbedre miljø og klima igennem produkter og processer. Et eksempel fra Danmark kan være det ny aktiv-hus som VKR Holding lige nu demonstrerer, som aktivt producerer vedvarende energi, samtidig med at det er en bolig. Cradle-to-cradle er således en Bright Green (bright = lysende, intelligent, men også ikke-miljøfundamentalistisk) -tankegang, og som sådan har den vundet overordentlig stor opmærksomhed i Danmark. Rockwool-prisen i 2009 gik således til en af C2C tankegangens fædre, den amerikanske arkitekt William McDonough. Der er et udtrykt behov for at hjemtage og sprede viden om C2C til de danske virksomheder, ligesom der er brug for at udvikle en dansk udgave af konceptet. Det er derfor oplagt at oprette et videncenter for C2C i GTS regi evt. med støtte fra Miljøstyrelsen, som også mener, de bør forholde sig til den ny tankegang, ligesom FORCE Technology nu indgår i tættere samarbejde med DTU Management og CBS for at tage viden hjem fra C2C Europe i Hamburg og en række hollandske universiteter (Delft, Rotterdam m.fl). En af grundstenene i C2C filosofien er, at affald skal være en råvare eller såkaldt nutrient for andre produkter. Dette er i tråd med den fremherskende trend i affaldsbortskaffelse, nemlig at affald skal ses som en råvare. Rent lovgivningsmæssigt flyttes grænsen imellem affald og råvare ganske meget til fordel for at se affald som en råvare i de nye udgaver af affaldslovgivningerne i EU og Danmark. At få alle enderne til at mødes i de materialestrømme, som samfundet omfatter, er derfor nu en forsknings- og udviklingsdisciplin af voksende betydning, som ikke kun omfatter en holistisk og systemisk tilgang, men som i høj grad understøttes af nye landvindinger i sorteringsteknologi. Her er FORCE Technology også med helt fremme, idet vi igennem en årrække har opbygget viden om metoder og teknologi til sortering af affald, navnlig ved brug af sensorer. Sensorer rummer nemlig en masse Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

4 nye muligheder for at detektere og udsortere komplicerede affaldsfraktioner, og brugen af dem i affaldssorteringen forventes at bringe teknologistadet i genvindingsindustrien et kvantespring videre. Der er tale om et felt med betydelig teknologisk forskningshøjde. Formål FORCE Technology vil bruge sin viden til at bygge bro mellem fremstillingsvirksomheder på den ene side og genanvendelsesvirksomheder på den anden, så vi holder råvarerne inde i samfundets omsætning. Set fra oven vil vi udvikle og sprede nye metoder og ny teknologi til i samspil at indrette både produkter og genanvendelsesteknologi til en effektiv og miljørigtig udnyttelse af ressourcerne. Den gennemgående taktik i genvinding af ressourcer bygger på stadig mere effektiv udsortering i fraktioner, som er mere værdifulde og som nemmere kan oparbejdes til brugbare råvarer. Der skal ikke længere være tale om bortskaffelsesprocesser, men om produktionsprocesser af råvarer. De nye landvindinger inden for råvareproduktion fra affald kommer i meget høj grad fra teknologi, som kan anvendes til bedre sortering. FORCE Technology har haft held med at udvikle og adaptere sensorer og IT til brug i affaldssortering, og vi ser talrige muligheder for, sammen med f.eks. kunder, at videreudvikle en række applikationer inden for sortering: Sensorteknologi Grundstofanalysemetoder, f.eks. Prompte Gamma Neutron Aktiverings Analyse og røntgenfluorescensanalyse (PGNAA) Online analyse af røntgenbilleder Online billedanalyse i det synlige område og optiske metoder Metaldetektorer. Sorteringsteknologi Robotificering Vægtfylde adskillelse (pneumatiske eller fluid). FORCE Technology har også igennem en årrække arbejdet med fremstillingsvirksomhedernes respons til strategien om bæredygtig industriel produktion. Vi har i dag udmærkede metoder til at opgøre miljøbelastningen for produkter, som de gennemlever en livscyklus i samfundet de såkaldte LCA metoder. LCA er imidlertid et dokumentationsværkstøj, men egner sig ikke til produktudvikling, så innovation er nødvendig for at kunne håndtere virksomhedernes behov. I produktudvikling kræves ret nøjagtig viden om muligheder og begrænsninger ved moderne genanvendelsesmetoder, ligesom der er brug for at indsætte denne viden i ret forskellige produktudviklingstraditioner i de danske fremstillingsvirksomheder. I praksis vil man omforme viden om muligheder og begrænsninger ved genanvendelse til konkrete kontrolprocedurer og kravspecifikationer i forhold til specifikke, kendte genanvendelsesscenarier for på den måde at Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

5 sikre genanvendeligheden af produkterne. Målet er 100 % genvinding, og dette er efterhånden en almindeligt udbredt ambition. Altså: Nul affald i det gamle årtusinds forstand! Ud over kontrolprocedurer er der brug for at udvikle metoder til at matche produkter med genvindingsinfrastrukturen kort sagt til at regne ud, hvordan man nu i praksis skal få sorteret og genanvendt forskellige produkter, når de optræder som affald, og finde de genvindingsprocesser og -veje, som giver den bedste og mest økonomiske ressourcegenvinding med den ringeste miljøbelastning. Endelig ligger der en opgave i verifikation af produkters reelle genanvendelighed på den ene side og i dokumentation af genvindingsprocessers effektivitet og miljøperformance på den anden side. Det sidste har vi bl.a. Environmental Technology Verification og LCAmetoder til, men verifikationen af den reelle genanvendelighed af et produkt, såvel som produktets deciderede miljø- og klimaforbedrende egenskaber vil kræve udvikling af nye verifikations- og evt. certificeringsmetoder såvel som -ordninger. Der vil her navnlig blive arbejdet med: international videnshjemtagning i tæt samarbejde med DTU og CBS at omsætte design filosofier, som retter sig mod at skabe produkter, der aktivt forbedrer klima og miljø, til konkrete kontrolprocedurer og kravspecifikationer at kompetenceopbygge industrielle designere og designere af forbrugerprodukter, såsom modetøj og danske designermøbler, til at kunne bruge disse værktøjer i praksis at samle aktører fra affaldshåndtering og produktion for i fællesskab at skabe både produkter og affaldsteknologi, som kan sikre, at råmaterialerne forbliver i kredsløb at evaluere og tilpasse cradle-to-cradle paradigmet for udvikling af klima- og miljøforbedrende produkter til en dansk kontekst, som er meget præget af at se miljø, som noget vi skal spare os til, i stedet for noget vi kan påvirke positivt igennem vores teknologiske udvikling. Målgruppe Affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder Producenter af affaldsbehandlingsudstyr Fremstillingsvirksomheder Myndigheder Forventede effekt hos målgruppen Affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder får tilført ny teknologi, som gør, at de kan øge deres lønsomhed og udvide deres forretning ved at kunne sortere flere økonomisk bæredygtige fraktioner ud fra de almindelige affaldsstrømme. FORCE Technology overlader typisk vores opfindelser til virksomheder, som kan producere og markedsføre Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

6 teknologien, og her kommer vores aktiviteter producenter af affaldsbehandlingsudstyr til gode. Flere fremstillingsvirksomhederne har udtrykt behov for at få stillet den ny viden om udvikling af klima- og miljøforbedrende produkter til rådighed på Dansk jord, fordi de forventer en forbedret konkurrencedygtighed og lavere omkostninger til råvarer, samt kan markedsføre deres produkter som særligt miljøforbedrende. Myndighederne, f.eks. Miljøstyrelsen, har brug for viden for at kunne opstille de rette rammebetingelser for erhvervslivet og samfundet som helhed. BedreInnovation.dk Vi har under udarbejdelsen hentet inspiration i de forslag, der har været præsenteret på BedreInnovation.dk og i den dialog, som har været i det offentlige rum. Blandt i alt ca. fem aktivitetsforslag drejer det sig primært om følgende tre: Fremme af miljøteknologier, der kan sikre økonomisk og miljømæssig optimal håndtering og nyttiggørelse af affald Menneskets sundhed og sikkerhed i samspil med miljøfaktorer Fremtidens grønne energiressourcer Ekstern anerkendelse fra erhvervsliv og vidensystem Aktivitetens erhvervsmæssige relevans samt forsknings- og udviklingsmæssige højde er demonstreret gennem anerkendelser fra erhvervsliv og vidensystem. Aktivitetsplanens indhold Aktiviteter, der ønskes gennemført: Videnhjemtagning og videnopbygning inden for produktudvikling med fokus på reduktion (eliminering) af affald som ikke-genanvendelig masse. Videnspredning af fundne muligheder for at erstatte begrebet bortskaffelsesprocesser med produktionsprocesser af råvarer. Forskning i, hvordan ecodesign /bæredygtig produktudvikling kan anvendes til at fremstille produkter, som efter endt anvendelse fortsat kan betragtes som en ressource for vores samfund. Det kan være i kraft af optimal energiudnyttelse, genanvendelse af materialer eller ligefrem udnyttelse af brugte materialer til direkte at producere nye ressourcer (f.eks. som gødning eller organisk produktion af bioprodukter). Udvikling af værktøjer til bæredygtig produktudvikling med henblik på eliminering af ikke-genanvendeligt affald. Dokumentation af de miljømæssige forbedringseffekter ved den ovenfor beskrevne produktudvikling med henblik på at kunne vurdere, hvilke indsatser på affaldsområdet, der giver de største miljøforbedringer i forhold til de omkostninger og ressourceforbrug, som indsatserne medfører. Både undervejs i produktudviklingen, hvor råmaterialer og delprodukter skal miljøvurderes før de anvendes, men Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

7 også til slut i produktudviklingen, hvor de nydesignede produkter skal analyseres op i mod målsætningen for den miljømæssige performance. Dokumentation kan for eksempel være med LCA, kemiske risikovurderinger og produktcertificering/verifikation. Afprøvning og demonstration af løsninger baseret på PGNAA sensorer til frasortering af nikkel/cadmiumbatterier fra andre batterier og PVC og andet chlorholdigt materiale fra plastfraktioner til samfyring med kul i konventionelle kraftværker i regi af EU-innovationsprojektet ECOSORT. Udvikling af supplerende sensorteknologi på FORCE Technologys kerneområder f.eks. røntgen vision til batterisortering. Integration med mere konventionel sensorteknologi og med state of the art-sorteringsteknologi til løsning af praktiske affaldssorterings opgaver i henhold til identificerede markedsbehov. Ovenstående aktiviteter genererer ny viden, som kan anvendes til at designe og producere produkter, som ikke kun er til gavn for vores samfund i produktions- og anvendelsesfasen, men som også er til gavn i bortskaffelsesfasen, hvor affald betragtes som en ressource i stedet for et problem. Desuden tilfører aktiviteterne ny viden om den miljømæssigt mest optimale anvendelse af vores affaldsressourcer i Danmark. Viden genereret skal anvendes til udvikling af værktøjer og metoder til udvikling af bæredygtig produktdesign og til at fremme den bedst mulige ressourcegenvinding med mindst miljøbelastning. Denne viden tilføres dansk erhvervsliv og andre samfundsinteressenter (som for eksempel myndigheder) via rådgivning, kurser og seminarer. Forbedringspotentialet ligger i det nye perspektiv, hvor et innovativt arbejde med produktudvikling og affaldsbehandling kombineres. Andre serviceinstitutter arbejder traditionelt enten med produktudvikling eller affaldsbehandling. Men først når produktudvikling og affaldsbehandling kombineres, opnår man den mest optimale udnyttelse af produkterne, når de ikke længere har værdi for de primære brugere og bliver bortskaffet til affaldsbehandling. Det antages, at aktiviteterne allerede efter en 3-årig periode vil resultere i brugbare redskaber til bedre udnyttelse af affald som en ressource. Resultater som markedet kan anvende til produktudvikling og optimal indretning af affaldshåndtering, og som kan bruges til at rådgive bredt i dansk industri til fordel for en dansk udnyttelse af produktaffald med et positivt dækningsbidrag. Væsentlige samarbejdspartnere: I videnopbygningen planlægger vi samarbejde med bla. DTU, CBS, Syddansk Universitet, DAKOFA, GTS institutter, Miljøstyrelsen (affaldskontoret), dansk retursystem, Videncenter og EU s Temacenter for affald, som ligger i København. Internationalt samarbejde indenfor Cradle-to-cradle planlægges med centrale Europæiske aktører Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

8 Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Formidlings- og spredningseffekt: Centrale kompetencer involveret i FoUprojektet Det koordineres med følgende FoU aktiviteter Innovationsnetværk PlastNet om bioplast EU projekt ECOSORT om PGNAA-baseret affaldssortering Kunder i den tre-årige periode: ti virksomheder, heraf fem smv er. Omsætning i den tre-årige periode: tre mio. kr. Heraf en mio. kr. til smv er. Kurser i den tre-årige periode: tre stk. Seminarer i den tre-årige periode: et stk. Opsøgende arbejde i den tre-årige periode: femten aktive virksomhedskontakter, ti aktive kontakter til forskningsinst., NGOer og myndigheder. Konferencepapers i den tre-årige periode: tre stk. De centrale medarbejdere vil være Cand.scient, Kristian Dammand Nielsen, Anvendt Miljøvurdering PhD, Anders Chr, Schmidt, Anvendt Miljøvurdering Civilingeniør, Jesper Cramer, Biomasse og Affald Civilingeniør, Torben Sevel, Sensor og Non Destruktiv Testning, Innovation Civilingeniør, Niels Hald Pedersen, Sensor Innovation Milepæle år 1 Videnhjemtagning og videnopbygning inden for anvendelse af materialer og råstoffer i produktudvikling, som eliminerer produktionen af ikke-genanvendeligt affald. Dette finder sted ved en række fælles seminarer med deltagelse fra FORCE, C2C Europe (Hamborg) og universitetet i Delft. Udvikling af de første værktøjer til mere optimal produktudvikling baseret på ecodesign. Der udvikles kontrolprocedurer (kemikalie- og materialeindhold)og verifikationsværktøj for minimum to grupper af dansk designede forbrugerprodukter, fx tekstiler og møbler, Rådgivning af fem virksomheder, heraf tre smv er mht. brug af de udviklede design-metoder. Der afholdes minimum to kurser, seminarer og workshops til afdækning af behovet i dansk industri og til formidling af tidligere resultater, erfaringer og designværktøjer. et konferencepaper om danske erfaringer med Cradle to cradle metoder Forsøg med Ni/Cd batteri frasortering gennemført og demonstrationsudstyr sat i drift på en sorteringslinie. Forsøg med sortering for samfyring sat i gang. Innovationsnetværk: I forbindelse med aktivitetsplanen er målsætningen at vi årligt henviser minimum 20 virksomheder til relevante Innovationsnetværk for yderligere sparring, videnhjemtagning og samarbejde. Det drejer sig her primært om Innovationsnetværket Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

9 Milepæle år 2 Videreudvikling af metoder og værktøjer til ecodesign, idet der nu indbygges rutiner og kontrolprocedurer som sikrer at produkterne har maksimal genanvendelighed Rådgivning af fem virksomheder, heraf tre smv er. Der afholdes minimum et kursus, seminar eller workshop til videnspredning. ti aktive virksomhedskontakter og fem aktive kontakter til forskningsinst., NGOer og myndigheder er etableret på ryggen af den ny vidensplatform et konferencepaper om danske erfaringer med C2C metoder Frasortering af Ni/Cd batterier præsenteret og evalueret teknisk og kommercielt. Frasortering af PVC for samfyring demonstreret på sorteringslinie, præsenteret og evalueret teknisk og kommercielt. Demonstrationsenhed for integration af røntgenvision og frasortering af Ni/Cd batterier med PGNAA præsenteret. Deltagelse på to relevante konferencer paper og præsentation af sorteringsteknologi til batterier og affald til samfyring. Innovationsnetværk: I forbindelse med aktivitetsplanen er målsætningen at vi årligt henviser minimum 20 virksomheder til relevante Innovationsnetværk for yderligere sparring, videnhjemtagning og samarbejde. Det drejer sig her primært om Innovationsnetværket Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. Milepæle år 3 Rådgivning af syv virksomheder, heraf fire smv er. et kursus, seminar eller workshop til videnformidling. Yderligere fem aktive virksomhedskontakter og en aktiv kontakter til forskningsinst., NGOer og myndigheder Et konferencepaper om sortering af batterier og affald til samfyring. publiceret Design af driftsoptimerede systemer med fuld kapacitet foreligger (batterisortering og sortering af affald til samfyring). To eller flere nye affaldsproblemstillinger og tilhørende miljømæssigt lovende løsningsmuligheder baseret på affaldssortering identificeret. Et eller flere koncepter for sorteringsløsninger med supplerende, ny sensor- og sorteringsteknologi beskrevet. Innovationsnetværk: I forbindelse med aktivitetsplanen er målsætningen at vi årligt henviser minimum 20 virksomheder til relevante Innovationsnetværk for yderligere sparring, videnhjemtagning og samarbejde. Det drejer sig her primært om Innovationsnetværket Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. Bilag Strategiplan og resultatkontrakt

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

KL Affaldsplan. Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008

KL Affaldsplan. Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008 KL Affaldsplan Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008 Affaldsplaner De fleste planer følger affaldshierakiet De fleste planer følger den nationale affaldsplan De fleste planer er

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl. 10.00-14.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal. 1780 Kbh V Velkomst præsentation af deltagerne 2 Deltagere

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden

Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 30. april 2014 Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden Indledning Formålet med dette notat er at give en kort status over håndteringen af shredderaffald,

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden

Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden Effektiv udnyttelse af ressourcer står centralt på både den miljø-, innovations- og erhvervspolitiske dagsorden. Ikke kun i Danmark, men også globalt.

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere