Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard Niels Hörup Martin Damm Niels Ulrich Hermansen Ib Poulsen Ulla Koch Ulla Skaarup Peter Terman Petersen Anette Ilsøe Jane Strange Nielsen Jim Stjerne Hansen Lars Hvidtfeldt Erik Otto Gert Scheel Flemming Lassen Jørn O. Stryger Palle Svendsen Lis Andresen Laila Busted Vibeke Hansen Grethe Funch Petersen Henrik Holmer

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Nyt medlem og ny tilforordnet til Vækstforum 4 Sjælland 3. Udpegning til overvågnings- og styringsudvalgene 5 vedr. Interreg IV (Femarnbeltregion) 4. Øresundsaktiviteter 6 5. Partnerskabsaftale: forslag til kommende fyrtårne 9 6. Studietur til Nordjylland Orientering om tema " Internationale 15 virksomheder" 8. Økonomioversigt Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter Opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger Gensidig orientering Eventuelt

3 Møde i Vækstforum Sjælland i Region Sjælland Tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Brevid: Godkendelse af dagsorden Indstilling Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

4 2. Nyt medlem og ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Jan Schmidt og Birgit Hartvig Larsen har ønsket at udtræde af Vækstforum Sjælland. Regionsrådet har efter indstilling fra relevante erhvervsorganisationer udpeget nye repræsentanter. Sagsfremstilling Medlem Jan Schmidt, Danske Bank, og tilforordnet Birgit Hartvig Larsen, Grønt Center, har ønsket at udtræde af Vækstforum Sjælland. Regionsrådet har 7. april 2011 og 5. maj 2011 udpeget et nyt medlem og en ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland Udpegningerne er sket på baggrund af indstillinger fra erhvervsorganisationerne i henhold til sammensætningen af Vækstforum beskrevet i Lov om erhvervsfremme. Det nye medlem er Gert Scheel, regionsdirektør, Region Sjælland, Danske Bank. Han repræsenterer Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet i Vækstforum Sjælland. Ny tilforordnet er Lis Andresen, konsulent, Grønt Center og sekretariatsleder for Fødevareplatformen. Hun repræsenterer Landbrug og Fødevarer i Vækstforum Sjælland. Vedlagt er en opdateret oversigt over medlemmerne af Vækstforum Sjælland Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 2: - Oversigt over medlemmer af Vækstforum Sjælland maj

5 3. Udpegning til overvågnings- og styringsudvalgene vedr. Interreg IV (Femarnbeltregion) Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum foretager i henhold til lovgivning indstilling om og/eller udpegning medlemmer til en række udvalg og organisationer. Direktør Birgit Hartvig Larsen, Grønt Center, fratrådte sin stilling pr. 1. februar Hun er udpeget af Region Sjælland som medlem af Fehmarnbeltregion overvågningsudvalg og suppleant i Fehmarnbeltregion styringsudvalg. Sagsfremstilling Region Sjællands Regionsråd skal foretage nyudpegning af medlem og suppleant til Styrings- og overvågningsudvalgene vedrørende Interreg IV Fehmarnbeltregion. Efter 24 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond udpeger de danske regioner, omfattet af programmet, de danske medlemmer af Overvågnings- og Styringsudvalget. Hidtil har tilforordnet i Vækstforum Birgit Hartvig Larsen været medlem af overvågningsudvalget og suppleant i styringsudvalget. Medlem af Vækstforum Ib Poulsen er medlem af styringsudvalget og suppleant i overvågningsudvalget. Birgit Hartvig Larsen fratrådte sin stilling som direktør på Grønt Center den 1. februar På den baggrund har Region Sjælland anmodet Vækstforum om at foretage indstillinger om nyudpegning til programmet. I henhold til Ligestillingslovens 9 skal der ved indstilling af ét medlem indstilles både en kvinde og en mand. Da det er en kvinde, som forlader udvalgene, skal der indstilles en kvinde. Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet om et medlem til overvågningsudvalget og en suppleant til styringsudvalget. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at der indstilles en kvinde som medlem og en kvinde og som suppleant til styringsudvalget for Fehmarnbeltregionprogrammet. Sagen afgøres af Regionsrådet. Bilag til punkt nr. 3: - Overvågning- og styringsudvalgenes opgaver - 5 -

6 4. Øresundsaktiviteter Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der lægges op til en samlet drøftelse af aktiviteter i Øresundsregi med henblik på en strategisk tilgang til, hvilke typer af aktiviteter Vækstforum og regionen deltager i og medfinansierer fremover. Sagsfremstilling Øresundsregionen består af Region Skåne, Region Hovedstaden inkl. Bornholm og Region Sjælland. Region Sjælland deltager bl.a. via Vækstforum i en lang række samarbejdsaktiviteter i Øresundsregionen. Der sker en stigende integration i Øresundsregionen bl.a. gennem omfattende pendling, hvor Øresundsbroen har bidraget væsentligt. Pendlingen i regionen er dog størst mellem regionerne Sjælland og Hovedstaden, mens pendlingen over Øresund er noget mindre. Hele Østdanmark er et samlet arbejdsmarked med over daglige pendlere fra Region Sjælland til Region Hovedstaden og pendlere den modsatte vej. Tendens Øresund 2010 viser, at pendler dagligt over Øresund. Heraf pendler næsten alle fra den svenske til den danske side. Heraf pendler ca. 75 % fra Sydskåne til København og omegn, mens 3 % pendler til Region Sjælland. I modsætningen til pendlingen inden for Østdanmark og over Øresund er pendlingen over Storebælt beskeden. Samarbejdsaktiviteter Der er behov for et overblik over aktiviteter i Øresundsregionen, for at have et grundlag for en mere strategisk tilgang til de aktiviteter Region Sjælland/Vækstforum Sjælland deltager i eller kan have interesse for. Region Sjælland deltager eller har inden for de seneste par år deltaget i følgende aktiviteter: Aktivitet Bemærkning Evt. beløb (kr.) Øresundskomiteen Region Sjælland medlem 2,1 mio. p.a. ØRUS RS med via Øresundskomiteen Interreg IV A Øresund RS/VF med i Styringsudvalg Øresund Science Region VF/RS medlem. Nedlagt 0,5 mio. p.a ØSR Platforme: Food, VF/RS medlem via ØSR. Jf. ØSR Logistics, IT, Environment Nedlagt Medicon Valley Alliance VF/RS medlem 0,8 mio. p.a. MVA Ambassador Prog. Projekt ,2 mio. i alt Infrastrukt.+byudv.IBU IR-projekt ,5-2 mio. i alt Job & Kompetence IR-projekt , BRHS 0,7 mio. i alt ØMIC Øresund Material Innovation Community IR-Projekt ,3 mio. i ialt - 6 -

7 Nanoteknologi Øresund IR-projekt , 0,5 mio. i alt Ørestat Tidl. Interreg-projekt. 1 mio. i alt Ny ansøgn Tendens Øresund Udgives hvert 2.år. Regionen p.a. i arb.gruppe Øresundsinstituttet VF/RR medlem p.a. medlemsblade årligt European Spallatial Source ESS Mange aktiviteter på vej, Jf. bl.a. ØMIC Diverse Mindre interreg-projekter mm. Oversigten viser, at der er en række igangværende og afsluttede aktiviteter. Samtidig viser den, at aktiviteterne har forskellig karakter. Der drejer sig om politisk deltagelse i møder, projektbevillinger, medlemskaber, deltagelse i bestyrelser og styregrupper, projektledelse og arbejdsgrupper. Øresundskomiteen danner rammen om det politiske samarbejde i regionen. Arbejdet i komiteen bidrager til, at der udvikles forskellige initiativer. Den Øresundsregionale Udviklingsstrategi (ØRUS) er pendant til de danske regioners regionale udviklingsplaner/-strategier og udstikker vision og indsatsfelter for det grænseoverskridende samarbejde. I forhold til erhvervsudvikling og forskning har Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region (ØSR) været omdrejningspunkt i flere år. ØSR og tilhørende teknologiplatforme (IT, Food, Environment, Logistics) er nedlagt i 2011, og der er ikke nogen ny organisering på området. Medicon Valley Alliance var tidligere med i ØSR, men er nu selvstændig. Derudover har Regionen via Vækstforum støttet flere enkeltprojekter, som medfinansiering til større Interreg-projekter. Strategiske muligheder Region Sjælland ligger centralt placeret i forhold til flere naturlige geografiske samarbejder. Regionen er en del af Øresundsregionen og ligger endvidere godt placeret i EU s makroregionperspektiv på Østersøregionen. Med den faste forbindelse over Femern Bælt bliver mulighederne for samarbejde med den tyske side endnu bedre, således at Region Sjælland bliver bindeleddet mellem metropolerne København, Hamborg og Berlin. Region Sjælland kan også være bindeled mellem Øst- og Vestdanmark. I kraft af det fælles arbejdsmarked og en række andre relationer er Region Sjælland uløseligt bundet til Region Hovedstaden. Nærheden til metropolen er også kendetegnende for Region Skåne, hvorfor regionerne Sjælland og Skåne kan have en række fælles interesser. Der kan tages udgangspunkt i følgende tre tilgange i drøftelsen af det fortsatte Øresundssamarbejde: 1: Status Quo model: Samarbejdet fortsætter som nu med diverse faste bidrag og ad hoc projekter, som opstår ved at en af regionerne eller en aktør i en af regionerne igangsætter et projekt, som opnår støtte i de andre regioner. Fordelen med modellen er at den bevarer nuværende samarbejdsrelationer

8 Ulempen kan være faldende engagement pga. manglende prioritering i overensstemmelse med regionale strategier. 2: Minimumsmodel: Faste bidrag søges reduceret. Regionen deltager i de projekter, som har konkret regional interesse uafhængigt af om de andre regioner deltager. Fordelen kan være lavere omkostninger. Ulempen kan være at regionen glider ud af samarbejdet og ikke indgår i statistik og internationale analyser af Øresund. 3: Strategisk udviklingsmodel: Udvikle nye strategiske felter, som Region Sjælland skal indgå mere aktivt i og med ressourcer (penge, arbejdskraft og repræsentation). Fordelen kan være bedre samspil med regionale strategier. Ulempen kan være højere omkostninger og evt. manglende enighed i regionen, om hvad der skal satses på. Det foreslås at der på baggrund af drøftelsen i Vækstforum udarbejdes et strategisk notat med forslag til videre satsning på området, som forelægges til Vækstforums næste møde. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Øresundssamarbejdet drøftes 2. der udarbejdes et strategisk forslag til det videre øresundssamarbejde til behandling på næste møde i Vækstforum Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

9 5. Partnerskabsaftale: forslag til kommende fyrtårne Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der skal forberedes et regionalt indspil til dette års revidering af partnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum Sjælland. Der foreslås temaer for mulige fyrtårne i den kommende partnerskabsaftale. Sagsfremstilling Økonomi- og Erhvervsministeriet er statens koordinator for den regionale partnerskabsaftale om vækst og beskæftigelse, som er indgået mellem regeringen og Vækstforum Sjælland. Ministeriet har primo maj udmeldt tidsplan og forventninger til indhold i de kommende aftaler. Tyngden i de kommende aftaler forventes i lighed med sidste år at ligge på fyrtårnene. Tidsplan skal give tid til dialog mellem vækstforum og ministerier om udviklingen af fyrtårnsinitiativer i den enkelte region, samt imødekomme ønsket om plads til, at medlemmerne af vækstforaene kan involvere deres baglande både i forhold til at udvikle initiativønsker, der kan spilles ind, og til at drøfte regeringens forhandlingsudspil. I efteråret gennemføres status for 2010-aftalerne. Ministeriets tidsplan (regionale møder i kursiv): 9. august Frist for indspil på embedsmandsplan fra de regionale vækstfora og ressortministerierne til nye fyrtårnsinitiativer. August til oktober Udvikling af initiativer i dialog mellem ministerier og vækstfora. 1. september Frist for bidrag til status for initiativer i aftalerne. Skabeloner udsendes forinden. 9. september Vækstforum drøfter indspil og status for 2010 Ultimo oktober November/december (VFSJ 6/12) December 2011/ januar 2012 Regeringens udspil til nye partnerskabsaftaler udsendes til vækstfora. Møder i de regionale vækstfora, hvor regeringens forhandlingsudspil drøftes. Politiske drøftelser mellem regeringen og vækstforaenes formandskaber Det foreslås, at Vækstforum beslutter, hvilke temaer der vil være relevante som regionale indspil til fyrtårne i den kommende partnerskabsaftale. Administrationen vil på det grundlag gå i dialog med Økonomi- og Erhvervsministeriet og andre relevante ministerier om udformningen af konkrete fyrtårne. Forberedelsessekretariatet inddrages løbende for at sikre dialogen blandt Vækstforums parter. Forslag til temaer for fyrtårne til den kommende partnerskabsaftale På baggrund af aftalerne indgået i 2010, hvor fyrtårnene optræder for første gang, er det administrationens opfattelse, at aftalen kan rumme to til seks fyrtårne. Fyrtårnene skal indeholde aktiviteter, hvor både aktører i regionen og - 9 -

10 staten har en klar og konkret rolle at spille, og hvor parterne er enige om at gøre en fælles prioriteret indsats. Aktiviteterne skal kunne iværksættes indenfor eksisterende økonomiske rammer. Det forventes at staten vil forsøge at afbalancere eller udvælge fyrtårne på tværs af aftalerne, så der er tydelig forskel på dem fra region til region. Det foreslås, at temaerne for de nuværende tre fyrtårne videreføres, dog med revideret indhold: Femern Bælt Vækststrategi Den nuværende overskrift foreslås uændret, men indholdet skal være mere konkret. Der etableres p.t. et fælles vidensgrundlag i samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det vil resultere i en fælles kortlægningsrapport før sommer. Rapporten vil danne grundlag for, at samarbejde med yderligere parter om en Vækststrategi igangsættes. Fyrtårnet i den kommende partnerskabsaftale bør afspejle, hvilke prioriteringer regionen ønsker for den kommende strategi. Her vil Vækstforums strategiske handlingsplan for Femern Bælt indsatsen være et væsentligt udgangspunkt. Planen implementeres i samarbejde med Femern Belt Development og har fokus på kompetenceudvikling, erhvervsudvikling og lokalisering, transport og logistik samt turisme. Regional kompetencesatsning Den nuværende overskrift Styrket uddannelsesindsats i regionens yderområder foreslås ændret til Styrket uddannelsesindsats i Region Sjælland. Samtidig bør indholdet i den kommende aftale udspecificeres. Fyrtårnet har fokus på campus-dannelser og Kompetenceparat Der er behov for nytænkning fx på erhvervsuddannelsesområdet, hvilket kan kræve dispensation fra lovgivningen. Derudover vil det tværinstitutionelle samarbejde i campus kræve, at visse regler lempes både på ungdomsuddannelses-, de videregående uddannelser og efter- og videreuddannelsesområdet. Der vil blive igangsat arbejde omkring mulighederne for at bryde den sociale arv i relation til uddannelsesadfærd. Det vil kræve et tæt og anderledes samarbejde mellem en række aktører. Også her er der brug for at Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet giver plads til forsøg fx dispensationer i forhold til udbudsmuligheder, indhold i uddannelserne og finansieringsformer. Teknologiudvikling på energiområdet Titlen for det nuværende fyrtårn sætter fokus på klima, energi, miljø og understreger nogle af de særlige styrker, regionen har indenfor dette område. At dette er et stærkt prioriteret regionalt område, afspejler sig både i Vækstforums, Regionsrådets, kommuners og mange virksomheders arbejde. Der er en række regionale aktiviteter, hvor mulighederne for at samarbejde med staten kan undersøges og skrives ind i partnerskabsaftalen. Eksempelvis: Risø Park og Vindtunnelen. Fastholdelse af nationale vidensmiljøer i regionen med tilknytning til det grønne område. Satsningerne på et nationalt symbiosecenter og et bioraffinaderi i Kalundborg. Energieffektivisering i nybygnings- og renovationsprojekter. Omdannelse af metangas i lossepladser til energi og/eller CO2 og deraf dokumenterbar reduktion i CO2-regnskabet i samarbejde med Energistyrelsen. Som temaer for nye mulige fyrtårne foreslås:

11 Fødevaresatsningen, herunder særligt samarbejdet med MadX og Vækstforum Sjællands kommende strategi for regional udmøntning af Grøn Vækst puljen ( 200 mio. kr. puljen ). Dette er konkrete, aftalte samarbejder, som kræver fortsat fælles fokus og udvikling for, at samarbejdet har den ønskede effekt i regionen. Det er dog samtidig i begge tilfælde initiativer med national rækkevidde. Tiltrækning af kapital til regionen. I forlængelse af den eksisterende aftale (initiativ nr. 10) er der indgået et samarbejde mellem Vækstfonden, CAT, Væksthus Sjælland og Vækstforum Sjælland om at analysere og give anbefalinger vedr. behovet for at øge virksomhedernes adgang til kapital i regionen. Analysearbejdet har bl.a. åbnet for at undersøge mulighederne for at etablere en regional investeringsfond. Fokus på at udnytte denne mulighed bør holdes ved, fra regional side, at foreslå dette som et fyrtårn. Kulturhistorisk satsning. Vækstforums strategi for turisme i Region Sjælland stiller bl.a. skarpt på at skabe produktudvikling og vækst i turismeerhvervet med afsæt i regionens kulturarv og kulturhistoriske attraktioner. Det undersøges om det turistmæssige fokus i samarbejde med fødevaresatsningen samt det øvrige arbejde indenfor oplevelsesøkonomi og kulturområdet specifikt, som foregår blandt aktører i regionen, kan danne baggrund for et konkret samarbejde med Kulturministeriet. Status for arbejdet med den nuværende aftale På Vækstforums møde den 10. februar 2011 blev der gjort status for arbejdet med fyrtårnene og i særlig grad initiativ nr. 10 vedr. kapital. Denne gang gives en særskilt status for fyrtårnet Teknologi på energiområdet med fokus på arbejdet med det nationale symbiosecenter samt et bioraffinaderi i Kalundborg. Status er vedlagt som bilag. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at Vækstforum godkender de foreslåede temaer for regionale indspil til fyrtårne i den kommende partnerskabsaftale. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 5: - Status partnerskabsaftale

12 6. Studietur til Nordjylland Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der fremlægges forslag til koncept og program for Vækstforums studietur til Nordjylland. Sagsfremstilling Vækstforum Sjælland besluttede på møde den 24. november 2010 at tage på studietur til Nordjylland, herunder at mødes med Vækstforum Nordjylland. Formålet er at hente inspiration ved at mødes med politiske og institutionelle samarbejdspartnere og besøge aktiviteter. Samt at indgå i dialog med et vækstforum, som forventes at have udfordringer, som ligner Vækstforum Sjællands. Tidsramme Det foreslås, at studieturen træder i stedet for Vækstforums årlige døgnseminar. Samtidig vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at lægge studieturen i forbindelse med et ordinært møde i Vækstforum, da det vil levne kort tid til studieturens aktiviteter. Da efterårsmøderne i Vækstforum afholdes den 9. september og den 6. december 2011 foreslås det, at turen arrangeres i oktober/primo november Samt at besøget strækker sig over to dage med én overnatning i Ålborg. Transport Det foreslås, at Vækstforum kører samlet i bus til Ålborg, evt. over Odden Århus. Bussen giver mulighed for at tale sammen/afholde møde i bussen, samt indlægge besøg undervejs hos Væksthuset Midtjylland. Indhold Dag 1: Væksthus Midtjylland og Katrinebjerg i Århus. Møde og middag med Vækstforum Nordjylland Dag 2: Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnpark og Nordjydsk investeringsfond Baggrund Overskriften for studieturen foreslås at være Fremme af samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Det er relevant for Vækstforum at gennemføre en studietur til Jylland med dette fokus af flere grunde. Det er en af Region Sjællands udfordringer at styrke samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv, og det er vurderingen, at både Region Nordjylland og Region Midtjylland (som foreslås besøgt på vejen) kan fremvise interessante cases på, hvordan dette samarbejde kan styrkes. Særligt Nordjylland har en evne til at fremme samspillet og at bruge videninstitutioner aktivt til at opnå mål inden for erhvervs- og samfundsudviklingen. Det skal besøget også afspejle

13 Der er i de jyske regioner lang erfaring med samspil mellem videninstitutioner og erhvervslivet. Det er over årene udmøntet i markante videnmiljøer som Katrinebjerg i Århus og miljøet omkring Ålborg Universitet. Nogle initiativer inden for dette felt har rødder tilbage til det jysk-fynske erhvervssamarbejde, hvor samspillet mellem videnmiljøer og erhverv var et centralt element. Endvidere er der i de jyske regioner større erfaringer med at udnytte EUmidler i forbindelse med samarbejde mellem forskning og erhvervsliv. Det har i Region Nordjylland gjort sig gældende gennem en række EU-finansierede projekter og lokale fonde i samarbejde med universitetet. For Vækstforum Sjælland er det relevant at få et nærmere indtryk af, dels hvordan der kan arbejdes mere målrettet med samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder, og dels hvordan der kan arbejdes målrettet med innovations- og vækstprogrammer for virksomheder. Der lægges derfor op til, at studieturen har stop i Århus og Ålborg: Århus Besøg på Væksthus Midtjylland, som er det væksthus, der har størst erfaring med at gennemføre vækstforumprojekter - de regionale megasatsninger - og hvor EU-midlerne anvendes aktivt over hele linjen i virksomhedsrettede projekter. Væksthuset er beliggende i IT-videnmiljøet Katrinebjerg. I forbindelse med besøget på Væksthuset indgår derfor en orientering om Katrinebjerg, og om hvordan samspillet mellem universitet og erhvervsliv har udviklet sig. Ålborg Møde med Vækstforum Nordjylland for at udveksle erfaringer og drøfte samarbejdsfelter. Region Nordjylland har en række erhvervs- og uddannelsesmæssige træk, som ligner Region Sjællands. Regionen er imidlertid i højere grad præget af målrettet samarbejde mellem det regionale universitet og erhvervslivet, hvilket har bidraget til at skabe erhvervsmæssige styrkepositioner. EU-midlerne har i en længere årrække været brugt til at understøtte denne udvikling. Besøg på Ålborg Universitet, som altid har haft fokus på samarbejde med erhvervslivet, og som er det danske universitet, der i størst grad har deltaget i EU-programmer. Forskellige erhvervsrettede initiativer er udsprunget af universitetsmiljøet, herunder vækstmiljøer inden for IT og elektronik. Desuden NOVI - Nordjyllands Videnpark, som er en kombineret forskerpark, virksomhedsmiljø og finansieringsfond. Et miljø som ligner CAT i Region Sjælland. Desuden møde med Vækst-Invest Nordjylland. Der er skabt en fond med 100 mio. kr., som investerer risikovillig kapital i små og mellemstore virksomheder i regionen. I Vækstforums arbejde med risikovillig kapital i Region Sjælland har den nordjyske fond været nævnt som et muligt forbillede, da den investerer i en virksomhedstype, som også er typisk for Region Sjællands erhvervsliv. Økonomi Udgifterne for studieturen sammensættes af transportform, overnatning og middag. Et foreløbigt estimat er max kr

14 Indstilling Administrationen indstiller, at konceptet for studieturen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 6: - Tentativt program Vækstforums studietur til Nordjylland

15 7. Orientering om tema " Internationale virksomheder" Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforums tema Internationale virksomheder gennemføres parallelt med Regionsrådets tema. Der er modtaget otte projektidéer på Vækstforums område og derudover et antal småprojekter relateret til temaet. Der er samlet søgt for 33 mio. kr., heraf 14 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler og 19 mio. kr. EU s Socialfondsmidler. Sagsfremstilling Temaet Internationale virksomheder er det andet tema i 2011 i handlingsplan Under temaet igangsættes et større projekt sammen med Væksthus Sjælland med henblik på at styrke virksomhedernes internationale aktiviteter. Temaet er igangsat parallelt med Regionsrådets tema for mellemstore projekter: En globaliseret region Arbejdskraftens mobilitet og Interkulturelle kompetencer. Der blev afholdt fælles projektseminar den 11. februar 2011, hvor Væksthuset præsenterede sit forslag til projekt. På seminaret deltog repræsentanter for erhvervscentre, universiteter, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner mv. Efter projektseminaret er der modtaget i alt 19 idéer, hvoraf otte har et erhvervsorienteret formål og derfor behandles i Vækstforum. Væksthusets internationaliseringsprojekt er indkommet som en af idéerne under temaet. Derudover er der indkommet et antal småprojekter (ansøgninger), som er relateret til temaet. Småprojekterne fremgår under sagen i den aktuelle dagsorden Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. Der er samlet søgt for kr. under temaet, heraf kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og kr. fra EU s Socialfondsmidler. Der blev på seminaret opfordret til, at parterne gik sammen om et mindre antal større projekter. De mange modtagne idéer afspejler, at der har været begrænset samarbejde om at udvikle fælles projekter. I forhold til Vækstforums tema ligger de indsendte idéer inden for temaet, og mange har fokus på Kina som marked. I forhold til Regionsrådets tema handler mange idéer om kulturprojekter, mens få retter sig mod arbejdskraftens mobilitet. Forberedelsessekretariatets behandling af de indkomne idéer og småprojekter Forberedelsessekretariatet behandlede den 10. marts 2011 de otte idéer og de ni småprojekter relateret til temaet Internationale virksomheder. De indsendte idéer og småprojekter overskrider langt den økonomiske ramme for temaet, som er 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Det er samtidig opfattelsen, at flere af projekterne kan kobles sammen til færre samlede og større projekter. På den baggrund gives en række afslag, som i nogle tilfælde opfordrer til samspil med de godkendte idéer. Uddybning af forberedelsessekretariatets behandling fremgår af vedlagte bilag

16 Følgende ideer blev godkendt: Global Akademiet: Dette er Væksthusets projekt, som bygger på beskrivelsen i Vækstforums handlingsplan. Godkendt med en række bemærkninger, herunder at elementer fra andre idéer skal søges indarbejdet. Fra Sjælland til Shanghai Værdikæder i netværk: Godkendt med bemærkninger om, at andre idéer skal søges indarbejdet. Projektet anses for det primære i etableringen af ét samlet stort Kina-projekt. Internationale Summerschools i Region Sjælland: Godkendt under forudsætning af en kommende ansøgning formår at styrke projektets erhvervsmæssige sigte. Forberedelsessekretariatet vurderer, at de godkendte projektidéer vil bidrage til at opfylde Vækstforums ønske om mere internationalt orienterede virksomheder. Global Akademiet lægger op til at føre et større antal virksomheder igennem et forløb, som øger deres internationale kompetencer og aktiviteter. Projektet vedr. tættere samspil med Kina giver mulighed for at styrke markedspositionen for deltagende virksomheder bl.a. inden for cleantech-området. Der blev givet afslag til følgende indsendte idéer: Nye metoder til at skabe internationalisering og erhvervsinnovation Ørestat III (projektansøgning) Internationalisering af virksomheder i Region Sjælland ZealandInnovationPlatform Development of the regional energy system in Zhejiang Province, China Alle småprojektansøgninger er indstillet til afslag: Fra gårdbutik til E-handel (ansøgning trukket af ansøger) Udbredelse af viden om og interesse for bæredygtigt og økologisk byggeri Østersøuniversitetet Udvikling af syrebestandig overfladebehandling til beton Bæredygtigt Sejerø Merværdi til lokale fisk - en undersøgelse omkring det østlige Storebælt Vidensspredning og produktudvikling i Region Sjælland og Zhejiang Produktionsskolerne på Makvärkets byggefestival Destinationsudvikling på småøerne Sejerø og Nekselø som eksempler (ansøgning trukket af ansøger) Administrationens bemærkninger I forlængelse af forberedelsessekretariatets behandling har småprojekterne; "Fra gårdbutik til E-handel" og "Destinationsudvikling på småøerne Sejerø og Nekselø som eksempler" trukket deres ansøgning. Projektansøgningen vedr. Ørestat III samt småprojektansøgningerne fremlægges til behandling i Vækstforum. Derudover indgår også ansøgning vedr. eksportcenter, som blev behandlet på seneste møde i Vækstforum. Se også sag om Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter Økonomi

17 Der er afsat 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til temaet. De fordeles med reservation af 1 mio. kr. til et fælles Kina-projekt med udgangspunkt i projektet Fra Sjælland til Shanghai, 1 mio. kr. til Væksthusets projekt Globalakademiet, hvortil der samtidig reserveres 1 mio. kr. for hvert af årene 2012 og Dertil kommer reservationer fra Socialfonden, mål 2 på kr. til Global Akademiet og kr. til Internationale Summerschools. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 7: - Vækstforums internationalt orienterede projekter - Uddybning af behandling af ideer og småprojekter under temaet Internationale virksomheder

18 8. Økonomioversigt Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som er indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen på Mål 2-midlerne er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og Regionalfonden. Økonomioversigten viser, at arbejdet med at implementere den nye Erhvervsudviklingsstrategi er kommet rigtig godt fra start, og at der fortsat er behov for at prioritere ansøgninger i henhold til de fastsatte temaer. Derfor forslås en time-out for ansøgninger til regionale midler, som ikke knytter sig til temaer. Sagsfremstilling De regionale erhvervsudviklingsmidler I 2011 er der i alt 73 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter, heraf er 8 mio. kr. rammesat af Regionsrådet til anvendelse til aktiviteter med umiddelbar positiv effekt på virksomhedernes vækstmuligheder og arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder, fortrinsvis inden for en grøn og energirigtig region. Til dette møde indstilles det, at der reserveres 4 mio. kr. fra de rammesatte midler til projektet, Vindtunnel til vindenergi. Til dette møde indstilles det, at der af midlerne i 2011 i alt bevilliges kr. Dertil kommer Forberedelsessekretariatets reservation på 2 mio. kr. til ideer under det gennemførte tema Internationale virksomheder. I den disponerede ramme for 2011 ligger endnu 6 mio. kr. til årets sidste to temaer, som er beskrevet i Handlingsplan og 4 mio. kr. til rammesatte aktiviteter fra Regionsrådet. De resterende to temaer i 2011 gennemføres parallelt med tilsvarende temaer, som afholdes af Regionsrådet. Hertil er der afsat 3 mio. fra de regionale udviklingsmidler per tema. Disse midler disponeres af Regionsrådet. Der er mulighed for at igangsætte tværgående initiativer under hvert tema. Herudover er der i økonomioversigten foretaget reservationer frem til og med Det er endnu ikke besluttet, hvilken budgetramme Vækstforum vil have for de kommende år i forhold til de regionale erhvervsudviklingsmidler, men i økonomioversigten er der taget afsæt i en forventning om, at der afsættes samme beløb som i 2011, dvs. 65 mio. kr. årligt. Det skal desuden bemærkes, at der er en forventning om, at Regionsrådet vil overføre 3 mio. kr. Vækstforum til den indsats, som omhandler Videnscenter for bæredygtigt byggeri. Initiativet indgår i Region Sjællands samarbejde med Næstved Kommune i forbindelse med den store sygehusplan, der blev vedtaget i Dette afgøres efter Vækstforums møde og vil fremgå af økonomioversigten for kommende Vækstmøde, den 9. september Mål 2 midler

19 Der er i de danske mål 2-programmer i indeværende strukturfondsperiode ( ) afsat kr. under regionalfonden og mio. kr. under socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland. Frem til dette møde er der inkl. reservationer, i alt bevilliget kr. vedr. regionalfonden og kr. vedr. socialfonden. Desuden indstilles i det aktuelle møde kr. fra regionalfonden og kr. fra socialfonden til bevilling eller reservering. Der resterer på den baggrund kr. i regionalfonden og kr. i socialfonden, som skal anvendes i den resterende del af perioden frem til udgangen af Forslag om time-out for ansøgninger for resten af 2011 De mange disponerede udviklingsmidler vidner om en styrket og fokuseret vækstforumindsats i 2010 og i starten af Bevillinger og reservationer af midler skal nu for alvor ud og arbejde og sikre, at Vækstforum i løbet af strategiperioden opnår de ønskede resultater og effekter. Udover at gennemføre de planlagte temaer, er der behov for at følge de igangsatte initiativer og sikre, at de opnår de tilsigtede resultater. Som led i det fortsat fokuserede strategiarbejde og som en konsekvens af, at der er begrænsede frie regionale erhvervsudviklingsmidler, foreslås det, at Vækstforum vedtager en time-out for ansøgninger til de regionale erhvervsudviklingsmidler for den resterende del af Time-out en vil ikke omfatte følgende type af ansøgninger: 1. Ansøgninger om idéer til de kommende temaer. 2. Ansøgninger på baggrund af tidligere godkendte idéer, dvs. allerede reserverede midler. 3. Ansøgninger til mål 2, som ikke omfatter øvrig regional medfinansiering. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. 2. Vækstforum vedtager time-out som beskrevet for ansøgninger til de regionale erhvervsudviklingsmidler for resten af Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 8: - De regionale erhvervsudviklingsmidler. Økonomioversigt

20 Møde i Vækstforum Sjælland i Region Sjælland Tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Brevid: Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter Resume Dette er samlesagen vedr. tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller Regionalfonden. Der behandles i alt 21 ansøgninger. De enkelte ansøgninger præsenteres i grupper vedr. kontrakter, gennemførte projekttemaer, mindre projekter, medfinansiering til nationale fonde og øvrige. Sagsfremstilling I denne samlesag fremlægges 21 ansøgninger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper: to ansøgninger fra den aktuelle idéindkaldelse Internationale virksomheder to ansøgning på baggrund af godkendte idéer fra tidligere projekttemaer/idéindkaldelser syv ansøgninger i kategorien mindre projekter to ansøgninger om medfinansiering af nationale satsninger seks øvrige ansøgninger to ansøgninger om reservation af midler til kommende regionale satsninger, som understøtter partnerskabsaftalen med regeringen. Dermed er knap halvdelen af de fremsendte ansøgninger, indkommet som mindre projekter. Dette til trods, at der hverken via projekttemaet eller i erhvervsudviklingsstrategien har været lagt op til, at Vækstforum særligt ønsker denne type projekter. De mange mindre projekter kan formentlig forklares ved, at det ikke er muligt at ansøge Vækstforum uden for det aktuelle projekttema, eller at de for små til Mål 2-programmerne. Alle mindre projekter til dette møde indstilles til afslag. Det kan desuden nævnes, at der til dette møde er fremsendt en ansøgning fra Forskningscenter Risø om placering af en Vindtunnel til test af vindmøllekomponenter på Risø. Videnskabsministeren har besluttet, at der skal placeres en Vindtunnel på Risø. Herudover bliver der også behandlet en ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler til det kommende nationale Videncenter for kystturisme, som bliver placeret i Hvide Sande. Dette for at sikre en særlig effekt af centrets arbejde for udviklingen af kystturismen i Region Sjælland. Ansøgning til aktuel idéindkaldelse Internationale virksomheder

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen- afbud Mette Touborg- afbud Stig Vestergaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere