Fonden Valdemarhus Kærgade Randers SV. Årsrapport 1. januar 2008 til 31. december CVR. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Valdemarhus Kærgade 153 8940 Randers SV. Årsrapport 1. januar 2008 til 31. december 2008. CVR. Nr. 25 88 19 90"

Transkript

1 Fonden Valdemarhus Kærgade Randers SV Årsrapport 1. januar 2008 til 31. december 2008 CVR. Nr J.C. Nørgaard / Dansk Revision Randers Telefon: Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Fax: Hadsten Hillerød Hjørring Holbæk Kalundborg Tronholmen 5 CVR nr.: Kolding-Egtved Korsør København Køge Nykøbing Falster DK-8960 Randers SØ Bank: Odder Odense Odsherred Randers Roskilde Silkeborg Skive Slagelse Sorø Sønderborg Viborg Århus

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om opholdsstedet 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængig revisors påtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 10 Balance, aktiver 11 Balance, passiver 12 Fonden Valdemarhus 2

3 Oplysninger om opholdsstedet Institution Fonden Valdemarhus Kærgade Randers SV CVR. nr Telefon: Hjemmeside: Bestyrelse Niels Rasmussen Finn Sauntved Annemette Lyngesen Ulrik Christensen Mogens Bech Per Sørensen Pengeinstitut Sparekassen Kronjylland Revisor J.C. Nørgaard/Dansk Revision Kontaktperson: Flemming Nielsen René Vassard Fonden Valdemarhus 3

4 Ledelsesberetning Beskrivelse af opholdsstedet Fonden Valdemarhus blev godkendt af Århus Amt den 1. marts Opholdsstedet er godkendt/normeret til 7 elever i alderen 4 18 år. Opholdsstedets målgruppe er karakteriseret således: * Børn og unge som kræver særlige pædagogisk støtte, behandling og omsorg i trygge rammer. * Børn og unge der er svært omsorgssvigtede, tidligt skadede. * Børn og unge med adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemer med betragtelige tilknytningsforstyrrelser. * Børn og unge med identitetsproblemer i forbindelse med anden etnisk oprindelse. * Fonden Valdemarhus kan modtage børn og unger der har behov for et længerevarende behandlingsophold der ikke kan løses i almindelig familiepleje. Personalenormering Opholdsstedet har budgetteret med følgende personalenormering: 1 Leder 1 Stedfortræder 6 Uddannet personale 1 SOS, personale Den gennemsnitlige faktiske personalenormering er 1 Leder 1 Stedfortræder 6 Uddannet personale 1 SOS, personale Personalets sammensætning er et udtryk for Fonden Valdemarhus personalebehov. Oplysninger om faktisk beboerbelægning Opholdsstedet har haft en gennemsnitlig beboerbelægning på 6,88 elever. Redegørelse for udviklingen i opholdsstedets økonomiske aktiviteter Med baggrund i, at opholdsstedet Valdemarhus, i perioden 1. juni 2008 til 5. december 2008, havde en ledig plads og dermed manglende budgetterede indtægter på ca. kr anser bestyrelsen Fondens samlede regnskab for tilfredsstillende. Dog er det ikke tilfredsstillende, at opholdsstedet Valdemarhus isoleret set kommer ud af året 2008 med et underskud på kr Bestyrelsen forventer derfor at opholdsstedet Valdemarhus kan fremvise et positivt resultat i Opholdsstedet er meget sårbart overfor huller i belægningen, hvorfor bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, at der i de kommende år sker årlige henlæggelser på mellem kr For opholdsstedet Valdemarhus har det været et svært år for personalet, da vi desværre så os nødsaget til at opsige aftalen om anbringelse for en af børnene, begrundet i gentagne, meget grænseoverskridende seksuelle krænkelse. Dette resulterede i at vi måtte foranstalte et midlertidigt projekt Fonden Valdemarhus 4

5 Ledelsesberetning over 2 måneder, som trak store emotionelle og psykiske kræfter ud af personalegruppen. Vi er dog kommet styrket igennem dette. De ekstra indtægter under opholdsbetalingen er for en 3 måneders udslusning, samt refusion af medicin, transport og tilsynsgebyr. De største udsving i forhold til budgetterede udgifter har været: Der er forbrugt ca. kr mindre til personalelønninger, hvilket skyldes at der har været holdt igen med forbrug af ekstra personale, ligesom personalet har ydet en ekstra indsats med et minimum af bemanding det seneste halve år. Indvendig vedligehold har også i år været en svær post at håndtere og der er forbrugt ca. kr mere end budgetteret. Vores nuværende børnegruppe er meget udadreagerende og destruktive, hvorfor der er et stort forbrug til elektrikere, udbedring af skader, reparationer af diverse hårde hvidevarer, rensninger/spulinger af kloak- og vandrør, samt nyt vandstik. Vi har også set os nødsaget til at få opsat nyt køkken, da det gamle viste sig at være betydeligt mere nedslidt end vi umiddelbart havde antaget og det udgjorde efterhånden en ekstra belastning for personalets arbejdsopgaver. Udgifterne til forplejning er overskredet med kr hvilket til dels skyldes stigende priser, men også det forhold at vi i henhold til vores akkreditering har sat ekstra fokus på, at vi laver mere varieret og sundere mad. Udgifter til transport er overskredet med kr hvilket skyldes at vores børn bruger betydeligt flere udgifter hertil, begrundet i at det er et fåtal af forældrene som selv afhenter børn. Bogføring figurerer ikke i budget 2008, men er kommet til med en post på kr ligesom tilsynsgebyr heller ikke var budgetsat. Valdemarskolens regnskab bærer præg af stor stabilitet i belægningen, samt det forhold at der i dele af året var 7 elever og at der i budgettet, er regnet med 6 elever. Valdemarskolen har ønske om, at få etableret en bedre legeplads til børnene i 2009 samt få bygget et opbevarings/redskabsskur og indrettet et rigtigt musiklokale. Fonden Valdemarhus 5

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2008 til 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Regnskabsbrev udarbejdet af Randers Kommune og med udgangspunkt i årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af opholdsstedets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Randers, den 30. april 2009 Bestyrelsen: Niels Rasmussen (Formand) Finn Sauntved Annemette Lyngesen Ulrik Christensen Mogens Beck Per Sørensen Fonden Valdemarhus 6

7 Den uafhængig revisors påtegning Til bestyrelsen i Fonden Valdemarhus. Vi har revideret årsrapporten for Fonden Valdemarhus for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Bestyrelsen ansvar for årsrapporten Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for opholdsstedets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af opholdsstedets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen/bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af opholdsstedets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af opholdsstedets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæring om udført forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Randers Kommunes retningslinjer til udarbejdelse af årsregnskab for 2008 for private opholdssteder for børn og unge, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt om Fonden Valdemarhus har etableret forretningsgange, der sikre en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udført forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Fonden Valdemarhus 7

8 Den uafhængig revisors påtegning Supplerende oplysninger Vi har påset at fordelingsnøgler og grundlag herfor anses for at være realistiske og i overensstemmelse med de faktiske forhold samt i overensstemmelse med det godkendte. Endvidere har vi påset at udsendte vejledninger for budget og regnskab er fulgt. Randers, den 30 april 2009 J.C. Nørgaard/Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Nielsen Registreret revisor FRR Fonden Valdemarhus 8

9 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med retningslinier i Socialministeriets vejledning samt Regnskabsbrev til udarbejdelse af årsregnskab 2008, udarbejdet af Randers Kommune og med baggrund i årsregnskabsloven. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægtskriterier Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer samt fakturerbare solgte ydelser og varer. Leje- og leasingforhold Der er leaset en minibus. Årets betalte leasingydelser er indregnet i resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver Bil bohave og inventar samt kontor og edb-udstyr måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider: Bil Bohave og inventar Kontor og edb-udstyr 3 år 3 år 3 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles i balancen til nominel værdi. Fonden Valdemarhus 9

10 Resultatopgørelse Perioden 1. januar december 2008 Realiseret Budget Afvigelse DKK DKK DKK 1 Opholdsbetaling mv Andre indtægter Indtægter i alt Lønninger og personaleudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat, Valdemarhus Indtægter, Intern skole Udgifter, Intern skole Resultat, Valdemarskolen Indtægter, specialprojekt Udgifter, specialprojekt Resultat, specialprojekt Årets nettoresultat Som fordeler sig således: Overført resultat Valdemarhus Overført resultat Valdemarskolen I alt Fonden Valdemarhus 10

11 Balance Aktiver pr. 31. december DKK DKK 10 Minibus Bohave og inventar Kontorinventar og EDB-udstyr Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender opholdsbetalinger For meget betalt husleje Huslejedepositum Forudbetalt husleje Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende i alt Kassebeholdning Erhvervskredit nr Skolekonto nr Dankortkonto nr Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Fonden Valdemarhus 11

12 Balance Passiver pr. 31. december DKK DKK Fondskapital Overført resultat, primo Årets resultat Overført resultat Valdemarhus i alt Overført resultat, primo Årets resultat Overført resultat Valdemarskolen i alt Egenkapital i alt Forudmodtaget opholdsbetaling Forudmodtaget skolepenge 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Fonden Valdemarhus 12

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Jydsk Boldspil-Union. Årsrapport 2006/2007

Jydsk Boldspil-Union. Årsrapport 2006/2007 CVR-nummer 46289714 Årsrapport 2006/2007 Dansk Revision Århus Telefon: +45 87 33 12 00 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsaktieselskab Telefax: +45 86 11 65 99 Hadsten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere