Europaudvalget 2014 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2014 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18. marts 2014 SAMLENOTAT 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den marts Det Europæiske Semester Synteserapport Præsentation af Rule of Law mekanismen

2 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den marts 2014 KOM-dokument foreligger ikke. Nyt notat. 1. Resumé På rådsmødet (almindelige anliggender) den 18. marts 2014 vil udkast til kommenteret dagsorden for mødet i Det Europæiske Råd den marts 2014 blive præsenteret. Et af de vigtigste emner på dagsordenen forventes at blive fastsættelse af den klima- og energipolitiske ramme for I forlængelse heraf forventes en drøftelse af industriel konkurrenceevne. Herudover forventes Det Europæiske Råd at drøfte Det Europæiske Semester, herunder Europa 2020-strategien. Det styrkede banksamarbejde samt spørgsmål om skatteunddragelse forventes også at blive drøftet. Den seneste udvikling i Ukraine samt det kommende EU-Afrika topmøde forventes ligeledes drøftet. Afhængigt af udviklingen vil der kunne komme yderligere emner på dagsordenen. 2. Baggrund Det Europæiske Råd mødes den marts I henhold til forretningsordenen for Det Europæiske Råd (artikel 3) forbereder Rådet (almindelige anliggender) møder i Det Europæiske Råd. 3. Formål og indhold På rådsmødet (almindelige anliggender) den 18. marts 2013 vil udkast til konklusioner for mødet i Det Europæiske Råd den marts 2014 blive præsenteret. I. Det Europæiske Semester Det Europæiske Semester udgør rammen for de økonomisk-politiske samarbejdsprocesser i EU. Det Europæiske Råd forventes at skulle evaluere fremskridtene med gennemførelse af de landespecifikke henstillinger fra Herudover forventes det, at der på forårstopmødet udstikkes de økonomisk-politiske retningslinjer til brug for medlemslandenes nationale reform- og konvergensprogrammer. De nationale reform- og konvergensprogrammer skal afleveres til Kommissionen medio april Som en del af drøftelserne af Det Europæiske Semester skal der desuden gøres status for EU s vækststrategi Europa Statusdrøftelsen vil blive baseret på et evalueringspapir fra Europakommissionen. II. Industriel konkurrenceevne Drøftelsen af industriel konkurrenceevne i Europa forventes at tage udgangspunkt i Kommissionens meddelelse fra den 22. januar 2014, En industriel renæssance i Europa, som er en del af Kommissionens industripakke. Det Europæiske Råd forventes at understrege vigtigheden af en stærk og konkurrencedygtig europæisk industriel base, som kan være en motor for økonomisk vækst og beskæftigelse med fokus på for eksempel større mainstreaming af industrihensyn i andre politikker, betydningen af at fokusere på nye teknologier og centrale støtteteknologier samt behovet for øget fokus på kompetencer og uddannelse. Herunder forventes Det Europæiske Råd blandt andet at fokusere på energipriser i industriel produktion, infrastruktur og globale værdikæder. III. Klima- og energipolitik 2

3 Kommissionens klima- og energipakke, der blev fremlagt den 22. januar i år, forventes at blive et af mødets vigtigste emner. Kommissionens klima- og energipakke for 2030 indeholder flere forskellige forslag. Udledning af drivhusgasser skal reduceres med 40 % i forhold til niveauet i Mindst 27 % procent af energiforbruget kommer fra vedvarende energi i Dette foreslås af Kommissionens som et fælles EU-mål for vedvarende energi. Herudover er der fokus på energieffektivitet, hvor Kommissionen foreslår, at man afventer resultatet af et review senere i år vedrørende hidtidige erfaringer. Som opfølgning på Det Europæiske Råd i maj 2013 vil energipolitikken, herunder det interne energimarked, blive evalueret i forhold til implementering af målsætningen om etablering af Det Indre Marked for energi i Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilken drøftelse af 2030-pakken, der vil finde sted på marts-mødet. IV. Styrket banksamarbejde og fælles bankafviklingsmekanisme Der forventes en status på forhandlingerne om en fælles afviklingsmekanisme. Rådet nåede den 18. december 2013 til enighed om forslag vedr. etablering af en fælles afviklingsmekanisme (SRM) og sektorfinansieret afviklingsfond for nødlidende banker for de lande, der deltager i det fælles banktilsyn. Forslaget om afviklingsmekanismen forhandles nu med Europa-Parlamentet. Sideløbende er der intensive forhandlinger i EU om en mellemstatslig aftale, der skal fastlægge reglerne for anvendelse og indfasning af en fælles afviklingsfond. V. Skatteunddragelse Der forventes en opfølgning på det intensiverede arbejde med at bekæmpe skatteunddragelse som også blev behandlet på Det Europæiske Råd i maj og december Hovedemnet forventes at være automatisk udveksling af information, herunder er rentebeskatningsdirektivet et væsentligt udestående. VI. Eksterne relationer Ukraine I lyset af de seneste udviklinger må det forventes, at Ukraine kommer på dagsordenen for Det Europæiske Råd. Situationen udvikler sig løbende, og det forventes, at Det Europæiske Råd vil drøfte situationen. EU-Afrika topmøde Det Europæiske Råd forventes at have en drøftelse af forholdet mellem EU og Afrika forud for topmødet i april. Det fjerde EU-Afrika topmøde afholdes i Bruxelles den april Topmødet forventes at løfte vigtige dagsordener i forhold til partnerskabet mellem EU og Afrika, herunder i forhold til kapacitetsopbygningen af den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur, på det udviklingspolitiske område og med kommercielle perspektiver. Afhængigt af udviklingen vil der kunne komme yderligere emner på dagsordenen. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet 3

4 Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Udkastet til konklusioner ventes ikke i sig selv at indebære statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget, for samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. Det er dog muligt, at Det Europæiske Råds konklusioner vil blive fulgt op af konkrete retsakter, målsætninger, konklusioner eller andet, der vil kunne få sådanne konsekvenser. Disse kan dog ikke vurderes på nuværende tidspunkt. 8. Høring Sagen har ikke været sendt i høring. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Andre landes holdninger kendes ikke på nuværende tidspunkt. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen forventes at hilse formandskabets præsentation af udkastet til konklusioner velkommen. Fra dansk side arbejdes der for, at EU fastholder en ambitiøs klima- og energipolitik, og at der snarest træffes beslutning om den fremtidige ramme for EU s klima- og energipolitik. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg. Mødet i Det Europæiske Råd den marts har tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg den 11. februar 2014 til orientering. 4

5 2. Det Europæiske Semester Synteserapport 2014 KOM-dokument foreligger ikke. Nyt notat 1. Resumé Formandskabet ventes på GAC at præsentere den årlige synteserapport, som sammenfatter drøftelserne af vækstundersøgelsen fra en række rådsformationer. Udkast til formandskabets synteserapport foreligger endnu ikke. 2. Baggrund Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2014 blev offentliggjort den 13. november 2013 og udgør startskuddet til det europæiske semester Vækstundersøgelsen skitserer de overordnede økonomisk-politiske udfordringer i EU og opstiller en række prioriteter og generelle politikanbefalinger for medlemslandene for det kommende år i forhold til at få de europæiske økonomier tilbage på sporet og fremadrettet sikre vækst og jobs i EU og i de enkelte medlemslande. Vækstundersøgelsen har været præsenteret og drøftet i en række rådsformationer, herunder ECOFIN, Konkurrenceevnerådet, EPSCO og Det Generelle Råd, og der er vedtaget rådskonklusioner fra ECOFIN og EPSCO. 3. Formål og indhold Formandskabet sammenfatter drøftelserne af vækstundersøgelsen fra de forskellige rådsformationer i en synteserapport, som ventes forelagt for Det Generelle Råd den 18. marts 2014 som led i forberedelsen af Det Europæiske Råd. Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2014, de foreliggende rådskonklusioner og formandskabets synteserapport forventes at danne grundlag for Det Europæiske Råds generelle økonomisk-politiske retningslinjer i konklusionerne fra topmødet den marts. På baggrund af disse udarbejder medlemslandene stabilitets- eller konvergensprogrammer samt nationale reformprogrammer i april. Kommissionen præsenterer en vurdering af programmerne i maj og fremlægger udkast til udtalelser om programmerne og landespecifikke anbefalinger med henblik på behandling og enighed på Det Europæiske Råd i juni. Udkast til formandskabets synteserapport foreligger endnu ikke. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Ikke relevant. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser 5

6 Det styrkede makroøkonomiske samarbejde og overvågning ventes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser, i det omfang en sådan overvågning gennem en konsistent implementering bidrager til at understøtte makroøkonomisk stabilitet, og sikrer en bæredygtig vækst og beskæftigelse i medlemslandene. 8. Høring Sagen har ikke været sendt i høring. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Formandskabets synteserapport foreligger endnu ikke, men der må forventes opbakning fra medlemslandene til synteserapporten. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen er enig i de fem overordnede prioriteter, der er fremlagt i Kommissionens årlige vækstundersøgelse for 2014, og som for at sikre kontinuitet er de samme som i Regeringens politik og reformdagsorden er generelt i overensstemmelse med Kommissionens overordnede prioriteter og anbefalinger. Fra dansk side støttes en rettidig gennemførelse af det europæiske semester med vægt på kvalitet i anbefalinger og stærkt fokus på implementering af strukturreformer. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg. Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 6

7 3. Præsentation af Rule of Law mekanismen KOM-dokument foreligger ikke. Nyt notat 1. Resumé Kommissionen forventes den 12. marts at vedtage en meddelelse om en fremtidig retsstatsmekanisme, som kan udløses, hvis der foregår alvorlige og systemiske brud på retsstatsprincipperne i et medlemsland. Meddelelsen er en udløber af et brev fra den tyske, danske, nederlandske og finske udenrigsminister fra marts 2013, der opfordrede til en bedre monitorering af og dialog om beskyttelsen af EU som værdifællesskab. Indholdet af Kommissionens meddelelse kendes endnu ikke. 2. Baggrund Den tyske, danske, nederlandske og finske udenrigsminister sendte i marts 2013 en fællesskrivelse til kommissionsformanden med opfordring til en bedre monitorering af og dialog om beskyttelsen af EU s grundlæggende værdier, demokrati og retsstatsprincipper i medlemslandene. Formålet med initiativet var overordnet at bevare EU som værdifællesskab og sikre, at alle lande i EU fortsat er baseret på EU s grundlæggende værdier. Tanken er at skabe en bedre dialog inden for EU om eventuelle problemer, som medlemslandene måtte have med efterlevelse af EU's værdier. Traktatens artikel 7 (TEU) indeholder allerede en procedure for håndteringen af grove overtrædelser af EU s grundlæggende værdier, men iværksættelse af proceduren i denne bestemmelse tillægges nu så stor politisk betydning, at dette reelt bliver en hindring for at anvende proceduren, som til tider beskrives som den nukleare løsning (bl.a. fordi den giver mulighed for at fratage et land sine stemmerettigheder i Rådet). Der er derfor behov for et alternativ, så respekten for EU s fælles værdier, demokrati og retsstatsprincipper kan drøftes på et sagligt grundlag, inden problemet har udviklet sig så vidt, at artikel 7-proceduren bliver taget i brug. Mekanismen skal udarbejdes inden for rammerne af den eksisterende traktat. Initiativet blev drøftet på rådsmødet (almindelig anliggender) den 22. april 2013, hvor et flertal af medlemslandene udtrykte støtte til, at der blev arbejdet videre med initiativet. Den 4. september 2013 holdt kommisæren for retlige anliggender, Viviane Reding, en tale, der bekræftede, at Kommissionen ville tage bolden op fra de fire udenrigsministres initiativ og lancere en mekanisme, der adresserede overtrædelser af EU s grundlæggende værdier. Redings udtalelser blev bekræftet i Kommissionsformand José Manuel Barrosos State of the Union-tale den 11. september Formål og indhold Kommissionens meddelelse om en retsstatsmekanisme forventes vedtaget den 12. marts, og det konkrete indhold kendes således endnu ikke. Barroso udtalte i sin State of the Union-tale den 11. september 2013, at der er grundlæggende værdier i EU, der ikke står til forhandling, og dem må EU og medlemslandene stå vagt om. En mekanisme skal baseres på lighed imellem medlemslandene og kun udløses, hvis der er et alvorlig systemisk brud på retsstatsprincipperne i et medlemsland. 7

8 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Kommissionens meddelelse ventes ikke at indebære statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget, for samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Sagen har ikke været sendt i høring. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Tyskland, Nederlandene og Finland har sammen med Danmark opfordret Kommissionen til at fremlægge en meddelelse om beskyttelse af EU s grundlæggende værdier. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen forventes at hilse Kommissionens meddelelse varmt velkommen, da den er svar på initiativet fra de fire lande. Fra dansk side vurderes det at være vigtigt at etablere en ramme for politiske drøftelser på et tidligt tidspunkt, hvis situationen i et medlemsland er ved at udvikle sig i en uhensigtsmæssig retning, og inden forholdene bliver så alvorlige, at proceduren i artikel 7 er aktuel. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Initiativet vedrørende grundlæggende værdier, demokrati og retsstatsprincipper i EU blev sidst behandlet i Folketingets Europaudvalg den 18. juni Kommissionens meddelelse har ikke tidligere være forelagt udvalget. 8

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 97 Offentligt 6. januar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. oktober 2009 Samletnotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den 6. og 7. november

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere