3. SYDBYEN. J. nr P15 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf."

Transkript

1

2 J. nr P15 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Tlf.: Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling 25. januar 2006 Offentlighedsperiode 10. marts - 5. maj 2006 Forslaget revideret 26. maj 2006 Udvalgsbehandlet 7. juni 2006 Byråd 2. behandling 21. juni

3 Oversigtskort 3

4 Indledning Kommuneplan Roskildes kommuneplan er en plan for byens udvikling frem til år 2017, men den revideres helt eller delvis indenfor hver 4-årig byrådsperiode. Kommuneplanen består af 5 strategihæfter, som udgør kommuneplanens hovedstruktur.»roskilde i blåt og grønt«udgør den fysiske del af hovedstrukturen, der udmøntes i nærværende rammebestemmelser for den østlige del af kommunen.»roskilde i blåt og grønt«angiver Byrådets overordnede indsatsområder og politiske målsætninger for byen. Rammebestemmelserne indeholder konkrete fysiske retningslinier. Disse skal sikre, at den fremtidige lokalplanlægning tager udgangspunkt i Byrådets målsætninger, således, at intentionerne for helheden blandt andet afspejles i lokalplanlægningen. Overordnet planlægning Kommuneplanen er underlagt den overordnede planlægning i form af landsplandirektiver og regionplanlægning. Denne kommuneplan er baseret på Regionplan 2005, som blev vedtaget af HUR 25. oktober Regionplanen fastlægger retningslinier for byudvikling, detailhandel, erhvervsudvikling, boligudbygning samt retningslinier for det åbne land, natur- og miljøbeskyttelse, kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinier m.v. (Se endvidere afsnittet bag i hæftet om Lands-, region- og kommuneplanlægningen for det åbne land). Revision af kommuneplanen Roskilde Kommune har gennemført en tematisk revision af kommuneplanen. Det er en proces, der blev igangsat med Byrådets vedtagelse af planstrategien den 24. marts Ved vedtagelsen af planstrategien besluttede Byrådet samtidig, at foretage en tematisk revision af den gældende kommuneplan (Kommuneplan ), samt at genvedtage de dele fra den gældende kommuneplan, der ikke er omfattet af den tematiske revision. Den tematiske revision sker med udgangspunkt i de temaer byrådet prioriterede i planstrategien. Byrådet har vedtog nedenstående strategihæfter, som udgør Roskildes kommuneplan: Byudvikling: Roskilde i blåt og grønt Musikbyen Roskilde Roskildes kultur og kreative miljøer Erhverv i Roskilde Den Dynamiske Bymidte Samlet overblik Roskildes kommuneplan udgøres af følgende dokumenter, som kan findes på under emnet byudvikling: Planstrategi 2003 (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 24. marts 2004), - Hovedstruktur Byudvikling Roskilde i Blåt og Grønt (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) 4

5 Musikbyen Roskilde (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Roskildes Kultur og kreative Miljøer (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Erhverv i Roskilde (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Den Dynamiske Bymidte (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 25. maj 2005) Rammebestemmelser for henholdsvis Østbyen, Sydbyen, Vestbyen og Bymidten. De dele af Roskilde kommuneplan , som blev vedtaget endeligt den 24. oktober 2001 af Roskilde Byråd, og som ikke er ændret med denne revision er følgende sider: side 6-7, side 18-25, side og side Strategihæfterne Ud fra et ønske om at øge offentlighedens forståelse, interesse for og deltagelse i kommuneplanarbejdet og et ønske om at stimulere aktør- og partnernetværk til at virkeliggøre byrådets intentioner besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien en trinvis ramme for kommuneplanrevisionen, hvor revisionen sker løbende, tema for tema. Undervejs i denne proces har der for hvert tema været anvendt en offentlighedsprocedure med workshops, konferencer, seminarer og traditionelle borgermøder. 5

6 Indholdsfortegnelse Oversigtskort 3 Indledning 4 Indholdsfortegnelse 6 Redegørelse Læsevejledning 7 Sydbyens hovedtræk 11 Kommuneplan Byudvikling og byomdannelse 21 Boligudbygningsområder 22 Sydbyens landskaber 25 Rammer Generelle rammebestemmelser 32 Rammer øst for Køgevej 34 Rammer vest for Køgevej 44 Landsbyerne 54 Det åbne land 66 Regionplanens retningslinier Landskab, natur- og kulturværdier i det åbne land 72 6

7 Redegørelse Læsevejledning Rammebestemmelser for bydel 3 Sydbyen Kommuneplanens rammedel er opdelt i 4 hæfter, et for hver af følgende bydele: 1. Bymidten 2. Østbyen 3. Sydbyen 4. Vestbyen Hæfterne består af 3 dele: 1. Beskrivelse af bydelen og redegørelse for udmøntningen af Kommuneplanens Hovedstruktur,»Byudvikling, Roskilde i Blåt og Grønt«for den pågældende bydel. 2. Rammer for lokalplanlægningen i den pågældende bydel. 3. Præsentation af udvalgte retningslinier fra Regionplanen, som findes relevante i forhold til administration og udmøntning af kommuneplanen. Dette hæfte omfatter bydel 3, Sydbyen. Rammeområderne i sydbyen er vist på 4 kortudsnit, som omhandler følgende byområder: - Sydbyen øst for Køgevej, side 34 - Sydbyen vest for Køgevej, side 44 - Landsbyerne, side 54 - Det åbne land, side 66 Område og anvendelsesbestemmelser I tilknytning til kortene er anvendelsesbestemmelser for de enkelte rammeområder anført. Et område er f.eks. betegnet 3. BP 5. Tre-tallet angiver bydelen (3 for Sydbyen). Dernæst følger et eller to bogstaver, der refererer til anvendelsen, f.eks. BP for parcelhuse eller E for erhvervsområder. Til sidst anføres et løbenummer. I eksemplet ovenfor angiver løbenummeret, at det pågældende parcelhusområde er nummer 5 i Sydbyen. I anvendelsesbestemmelserne er der for mange områder henvist til en fodnote. Herved undgås at gentage hyppigt forekommende bestemmelser under de enkelte rammeområder. Er der ikke henvist til en fodnote er bestemmelsen anført i sin helhed under områdenummeret. Andre forhold Generelle rammebestemmelser Under»Andre forhold«er specielle forhold for området anført. Tillige er der hyppigt henvist til de generelle rammebestemmelser for bydelen, der er gengivet på side 32 og 33 i hæftet. I de fleste tilfælde skal man således læse dels under fodnoten og endelig under»generelle rammebestemmelser«. 7

8 Redegørelse Generelle forhold om forståelsen af rammebestemmelserne Boliger Ved åbent-lavt byggeri forstås typehuse, længehuse, parcelhuse opført fritliggende på egen grund. Ved tæt-lavt byggeri forstås: gårdhavehuse, klyngehuse, kædehuse, rækkehuse, terrassehuse og lignende. Tæt- lavt byggeri kan kun opdeles i lodrette lejlighedsskel. Ved etagebyggeri forstås: højhuse, stokbebyggelse, punkthuse. Etagebyggeri kan opdeles i både vandrette og lodrette lejlighedsskel. Erhverv Ved liberale erhverv forstås almindeligvis kontorlignende erhverv, hvor der mest arbejdes med papir og hvor der er relativt få kundeekspeditioner, som for eksempel revisorer, advokater, realkreditinstitutter. Læge-, tandlæge- og fysioteapeut-klinikker, banker og frisører betragtes dog også som liberale erhverv, som blot har en større orientering mod kundeekspeditioner. Ved fremstillingsvirksomhed forstås virksomheder indenfor fremstilling, byggeri og anlæg, transport og offentlige tekniske anlæg. Lagerbygninger og entreprenørpladser hører med i denne virksomhedskategori. I sådanne områder tillades kun opført kontorbebyggelse, som er nødvendig for den enkelte virksomheds administration. Ved administrations- og servicevirksomheder forstås virksomheder indenfor administration og service med tilknyttede laboratorier og engroshandel og lignende og uden eksterne miljøgener. Bolig- og erhvervsområder er mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder indenfor fremstilling, byggeri, anlæg og transport og engroshandel, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj, lugt og rystelser. Offentlige formål Offentlige formål vil efter omstændighederne kunne forestås af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn. Detailhandel Ved dagligvarebutikker forstås butikker, som primært handler med fødevarer. Ved udvalgsvarebutikker forstås butikker, som forhandler tøj, sko, legetøj, elektronik, cykler, bøger og lignende. Pladskrævende varegrupper defineres i Lov om Planlægning, som biler, både, tømmerhandel, hvidevarer og møbler og lign. Ved butik til områdets daglige forsyning menes kiosk, bager, solcentre o. lign. med et helt primært lokalt kundeopland. Definition af bruttoetagearealer til butiksformål Bruttoetagearealet til butiksformål består af det samlede areal, der medgår til butikkens drift. Dvs. salgsarealer, der omfatter de arealer, hvor 8

9 Redegørelse kunderne færdes og bliver betjent, samt arealer til personalerum, lagre, kældre samt overdækkede arealer og andel i fællesarealer i butikscentre. Derimod indgår overdækkede parkeringsarealer ikke i bruttoetagearealet. Alle etagearealer er angivet i bruttoetageareal. Definition af udvalgsvarecenter I kommuneplanen udpeges et udvalgsvarecenter på Københavnsvej mellem Byageren og Ringvejen. I dette center lægges vægten på etablering af større lokale udvalgsvarebutikker, som vanskeligt kan indpasses i bymidten, f.eks. køkkenbutikker, hårde hvidevarer, møbler og lignende. Definition af særligt pladskrævende varegrupper Særligt pladskrævende varegrupper: Grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som for eksempel biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Beklædning, elektronik, radio/tv og hårde hvidevarer tilhører ikke gruppen af særlig pladskrævende varer. Enkelte steder henvises til ICP opgørelser. ICP er en forkortelse af Institut for Center Planlægning, der har forestået en opgørelse af detailhandelsarealet i Roskilde. Ændringer af rammeområder i forhold til Kommuneplan 2013 Der er foretaget enkelte ændringer i rammeområderne siden sidste udgave af Kommuneplanrammerne. Rammeområde, der har ændret nummer eller navn: 3. BP 15 Hjortlund Rammeområde, der har ændret navn: 3. D 14 Sandvejen er ændret til 3. BT 7 Nyt rammeområde: 3. BP 17 vindinge Vest Rammeområder, som har ændret indhold: 3. BS 1 udvides mod nord 3. CL 5 Søndre Ringvej lokalcenter 3. D 8 3. E 4 Maglegårdsvej 1 3. E 5 Unicon 3. E 9 Nunc, Kamstrup 3. F 18 Øde Hastrupgrusgrav m.m. Rammeområder, som har ændret indhold: 3. E 1 Bytoften 3. E 4 Maglegårdsvej 3. E 5 Maglelunden, Unicon 3. E 8 Erhvervsområde, Rønøs Alle Rammeområde, som udgår: 3. CK 1 overføres til bymidten 9

10 Redegørelse 10

11 Redegørelse Sydbyens hovedtræk Sydbyen består af den sydligste del af Roskilde by, som ligger syd for jernbanen og det åbne land med landbrug og grusgravningsområder, dyrskueplads, en del af det store rekreative område Hedeland og en række landsbyer. Længst mod sydøst ligger Københavns lufthavn, Roskilde. Med Holbækmotorvejen afskæres byområdet fra landområderne syd for Roskilde. Bydelen gennemskæres desuden af de tungt trafikerede indfaldsveje Køgevej, Vindingevej og Københavnsvej og ringvejen Østre -/Søndre Ringvej. Boliger Den sydligste del af Roskilde by er overvejende udbygget med parcelhuse, hvis alder aftager jo længere fra centrum, man kommer. Bydelen har desuden en stor andel af almennyttige og private etageboliger opført i perioden fra 1940 til I den sydvestligste del af området ligger tre kolonihaveforeninger. To af dem ligger på hver sin side af og tæt på motorvejen, den tredje ligger syd herfor, frit i det åbne land. Etageboligområderne Syd og vest for vandtårnet, som er et vartegn for området ved Bymarken, ligger to store 4 etages boligbebyggelser ved Dommervænget og Gyvelvej, opført i 50 erne. Omkring krydset Køgevej/Østre Ringvej ligger mod øst de store almennyttige 4 etages boligområder Vognmandsmarken (1971), Bakkegården (1959) og Gartnervang fra starten af 1980 erne. Mod vest Ringparken og Stenkrogen fra midten af 60 erne, men fornyet i Umiddelbart syd for jernbanen ved Søndre Ringvej rejser siloen sig Velbevarede dobbelthuse ved Kløvervej 11

12 Redegørelse som et pejlemærke Siloens fremtidige anvendelse er fastlagt til boligformål. Rækkehuse ved Bymarken Parcelhusområderne Tættest på centrum i området nord for Ledagervej ved Vindingevej ligger de ældste parcelhuse fra 20 erne og 30 erne. Her findes en del huse, som repræsenterer traditionel dansk byggeskik og som fremstår relativt tro mod den oprindelige byggeskik. Ved Kløvervej ligger der mellem parcelhusene meget fine og velbevarede 2 etages udlejningsejendomme, række- og dobbelthuse fra 20 erne og 30 erne. Disse ejendomme er velbevarede og har fine kvaliteter såvel med hensyn til bygningskvalitet som friarealer. Nord for Vindingevej langs den vestlige side af Bymarken ligger en særegen rækkehusbebyggelse fra slutningen af 40 erne. Denne bebyggelse, der fremstår med pudsede røde facader, har også store kvaliteter. I området mellem Ledagervej og Østervang ligger et homogent område med parcelhuse fra 1940 erne og 50 erne og syd herfor mellem Østervang og Østre Ringvej ligger»blomsterkvarteret«, som er en et større parcelhusområde, udbygget i perioden fra 1960 og frem til ca Området fremstår åbent og grønt med grønne rabatter, vejtræer og den konsekvente brug af levende hegn i vejskel. l bydelens vestligste del ved Bakkedraget ligger et parcelhusområde med bebyggelse fra samme periode. Den sydlige del af området ved Bakkekammen er karakteristisk ved en stor udstykning fra begyndelsen af 60 erne med ens mindre gul-murede huse. Ved Eriksvej lige nord for amtsgården ligger et ældre bevaringsværdigt boligområde, som er en blanding af relativt lave almene etageboliger og parcelhuse. Ved den gamle cromlæderfabrik, som ønskes bevaret, som et historisk landmark i området blev der i 2002 opført ca. 100 ungdomsboliger. Den karakteristiske vejprofil i det nyere villakvarter ved Blomstervang For Sydbyens villakvarterer gælder overvejende, at disse ikke er omfattet af lokalplaner. De enkelte kvarterer har imidlertid stærke bevaringsværdige træk, som bør fastholdes, lige som uheldige tilbygninger og ombygninger bør undgås. Der er derimod stor forskel på de enkelte områders sårbarhed i forhold til ombygninger, alt efter hvilken type byggerier, der er tale om. Det er vigtigt, at: Roskilde kommune, som en del af kommunens arkitekturpolitik, udarbejder bevarende lokalplaner alternativt vejledninger, for at fastholde de bygningsmæssige kvaliteter, som karakteriserer de forskellige boligkvarterer og der for de spredt beliggende erhvervsejendomme, som med tiden kan omdannes til boligformål tilvejebringes en lokalplanlægning, der for den enkelte ejendom sikrer passende luft og friarealer. Kolonihaveforeninger Mellem Østre Ringvej og motorvejen syd for Villakvarteret ved Østervang/ Bymarken ligger haveforeningen Granly og umiddelbart syd for motorvejen ligger haveforeningen Ny Maglehøj. Syd herfor, omgivet af åbent land ligger haveforeningen Roars Gave. Haveforeningerne har generelt ikke samme nære tilknytning til etageboligområderne, som i Vestbyen. Haveforeningen Maglehøj 12

13 Redegørelse Parcelhusområder i Sydbyen Offentlige institutioner Store offentlige institutioner som Amtsgården, Amtssygehuset, Roskilde Kommunes socialforvaltning samt erhversuddannelserne Handelsskolen, Slagteriskolen og Teknisk Skole ligger alle i Sydbyen. Roskilde Amtssygehus Øst for Køgevej og syd for banen ligger Roskilde Amtssygehus, som siden det blev bygget i 1855 har udvidet sig med tilbygninger frem til i dag. Tilbygningerne til sygehuset har gennem tiden været tro både mod den oprindelige arkitektur, og over for den byggestil, der har været fremherskende på det pågældende byggetidspunkt. Sygehuset har således formået at bevare sin bygningsmæssige helhed på trods af de mange tilbygninger gennem 150 år. Store dele af bebyggelsen har høj bevaringsværdi. Amtsgården og Socialforvaltningen Vest for Køgevej ligger Amtsgården, der blev opført i Bygningen er et eksempel på god tidstypisk arkitektur. Som følge af strukturreformen overgår bygningen til anden offentlig myndighed. Syd for Amtsgården ligger Roskilde kommunes Socialforvaltning, der blev bygget i Denne bebyggelse er på en mere uheldig måde karakteristisk for sin tid med de store ensformige betonelementer. Den ældre del af Roskilde Amssygehus Erhvervsuddannelsesinstitutioner Slagteriskolen, Handelsskolen og Teknisk Skole samt Slagteriernes Forskningsinstitut har koncentreret størstedelen af sine aktiviteter omkring Maglegårdsvej. Teknisk Skole Vilvorde, som er en uddannelsesinstitution for anlægsgarneri, landbrug og dyrepasning ligger umiddelbart syd for motorvejen. Skolen, som er en tidligere landbrugsejendom, har ansøgt om tilladelse til udbygning af området med flere staldbygninger. Lokalplan for udvidelsen ventes udarbejdet primo Erhverv Umiddelbart øst for slagteriskolen og teknisk skole ligger et stort erhvervsområde, som dels består af en række fungerende virksomheder ved Maglegårdsvej og dels af den tidligere betonvarefabrik Unicon, som Amtsgården ved Køgevej 13

14 Redegørelse nu er fraflyttet området. Uniconområdet er på ca. 25 ha. og skal udvikles til et moderne bolig-, kultur-, uddannelses- og erhvervsområde. Arealet er købt af Roskilde Kommune. Virksomhed i erhvervsområdet ved Maglegårdsvej Midt Københavnsvej Området har tidligere været et traditionelt erhvervsområde. Der er i de senere år sket en løbende omdannelse som handelsområde. Anvendelsen tager udgangspunkt i handelslivet med specialbutikker og byfunktioner på den inderste del af Københavnsvej, der udgør en del af Roskildes regionale centerområde. I området Midt Københavnsvej er der langs Københavnsvej større udvalgsvarebutikker og langs Bytoften/Industrivej er handelsområdet under opbygning, præget af større pladskrævende butikker, bilforhandlere, møbelhandler, byggemarkeder o. lign. Detailhandel Bydelen forsynes med indkøbsmuligheder i lokalcentrene ved Bakkegården og Sdr. Ringvej i den vestlige del, mens den østlige del forsynes fra lokalcentrene ved Østervangcentret, Dommervænget og det regionale center Indre Københavnsvej. Ved indkørslen til Unicon-området er der endvidere planlagt et lokalcenter. Grønne områder Sydbyen er generelt dårligt forsynet med offentlige friarealer og grønne strøg ligesom bydelen kun har få rekreative stier. De større offentlige grønne arealer udgøres af idrætsarealer i udkanterne af bydelen og syd for motorvejen Dyrskue/festivalpladsen, som hvert år får international betydning, den tidligere Roskildering, som nu fremstår som en attraktiv park med en sø samt Østre Ringvejs idrætsanlæg. Syd herfor på den anden side af motorvejen ligger Roskilde Idrætscenter gemt lidt af vejen. Roskilde Ring fungerer nu som et af bydelens få grønne arealer Roskildes landsbyer Flere af kommunens landsbyer har en meget høj alder. Vindinge fra før vikingetiden, Tjæreby antagelig først fra vikingetiden. Det samme gælder Kamstrup, Darup og Øde Hastrup - hvis navne er afledninger»torp«- som betyder, at de er udflyttet fra de øvrige landsbysamfund. Af landsbytyper findes i Roskilde kommune den almindelige forteby, hvor bebyggelsen lå i en ring omkring et fællesareal, den såkaldte forte. Til denne type hører Kamstrup, Darup og Øde Hastrup. Når landsbyerne var lidt større som f.eks. Vindinge fik de ofte karakter af såkaldte forteklyngebyer. Som konsekvens af udskiftningen og landsbyfælleskabets ophør omkring 1800 fulgte lidt efter lidt også en udflytning af gårdene til det åbne land. Samtidig efterlod udflytningen»huller«eller tomter i landsbyerne. Ofte lod man i øvrigt en længe af den gamle gård stå på stedet til beboelse. Også landarbejdernes eller husmændenes småhuse blev tilbage i landsbyerne. Ved udskiftningen var landsbyens gårde og huse alle i bindingsværk. Omkring 1870 blev det grundmurede byggeri dominerende, og dermed opstod den blanding af gammelt og nyt, som i dag kendetegner de fleste landsbyer. 14 En af Tjærebys velbevarede gårde.

15 Redegørelse Øde Hastrup Landsbyen er ganske lille, og opfattes ikke som ret meget mere end en samling gårde. Bebyggelsen omkring gennemfartsvejen består i dag blot af tre gårde og et enkelt parcelhus. Det er karakteristisk for landsbyen, at de oprindelige arealer mellem vejen og bebyggelsen er bibeholdt med vejtræer, haver og grønninger. Landsbyen er præget af den intense grusgravning umiddelbart nord for byen. Kamstrup Landsbyen ligger omkring gadekæret, hvor de fleste af landsbyens gårde og huse står mere eller mindre intakte. Bebyggelsen omfatter både en del ældre bindingsværksbygninger og nyere, grundmuret byggeri. Landsbyen er stadig præget af haver med hække og beplantning. I kransen af bygninger omkring kæret ligger en velbevaret gård, som afgrænser landsbyen mod syd. Byen præges af den store erhvervsvirksomhed NUNK nordvest for byen. Virksomheden er opstået omkring det gamle mejeri. 15

16 Redegørelse Vindinge Vindinge ligger mere end 50 m over havet, og er således den højest beliggende landsby i kommunen. Der er flere steder en fin udsigt til Roskilde by og ud over de grønne landbrugsområder, der omgiver landsbyen. Den oprindelige landsby er forholdsvis stor, og en stor del af de ældre gårde, huse og villaer er bevaringsværdige. Centralt i landsbyen ligger kirken, der er fredet og den oprindelige landsbyplads, forten. Den er blevet bebygget med småhuse og der er bevaret mange bindingsværkshuse. Bebyggelsen, der alt i alt er forholdsvis intakt, gennemskæres af smalle stræder og stier, og danner et fint landsbymiljø. Vindinge landsby er omgivet af nyere parcelhuskvarterer og enkelte erhvervsvirksomheder. I byens nordlige del ved Sandvejen er Forsvarets lagerbygninger nedrevet og en mindre rækkehusbebyggelse er under opførelse. Det ubebyggede område mellem Vindingevej og byen er fremtidigt boligudbygningsområde. 16

17 Redegørelse Vindinge landsby. Menighedshuset og den fredede kirke til venstre i billedet. Vor Frue Vor Frue er ikke en egentlig landsby, idet den er opstået væsentlig senere. Byens bebyggelse består hovedsagelig af parcelhuse. Kirken, der er opført i 1907 er fredet og ligger på en skovbevokset høj. I tilknytning til kirken ligger sognegården, som også anvendes til sport og kulturformål. Syd for kirken ligger Vor Frue Skole. 17

18 Redegørelse Darup Darup er en meget lille landsby med tre bevarede gårde samt en række småhuse omkring gadekæret, således at dens oprindelige form stadig fornemmes. De store gamle gårdanlæg er flotte med store gamle træer og ældre haver med markant beplantning. Bebyggelsen ved kæret er en blanding af gamle og nyere småhuse. Tjæreby Tjæreby er en ganske lille landsby, der består af en klynge gårde og huse langs den øst-vest-gående gennemfartsvej, Tjærebyvej. Gårdene ligger hovedsageligt langs den nordlige side af Tjærebyvej, og specielt den vestlige gård, Falkenhøj, er meget markant. De tre flotte længer på det svagt skrånende terræn oven for vejen udgør i sammenhæng med kæret på den anden side af vejen en fin helhed. Gården har stor betydning for oplevelsen af landsbymiljøet. I landsbyens sydøstlige hjørne ligger der en anden velholdt gård. Syd for landsbyen lå der en række gårde, der i dag er helt forsvundet, men landsbyens hovedstruktur er bevaret. 18

19 Redegørelse Indkørslen til Darup Landsby Den velbevarede gård Falkenhøj 19

20 Redegørelse 20

21 Redegørelse Kommuneplan Byudvikling og byomdannelse Byudviklingen i sydbyen vil komme til at foregå i Vindinges vestlige del, mens der vil ske en omdannelse af det tidligere erhvervsområde Unicon. Herudover er der en byomdannelse igang i området omkring Københavnsvej. Veje I planperioden ventes en udbygning af Holbækmotorvejen til 6 spor, hvorved kapaciteten forøges. Byrådet anbefaler over for Vejdirektoratet, at udvidelsen sker som en asymmetrisk udvidelse langs vejens sydside. Den eksisterende motorvejstilslutning ved Køgevej ventes ombygget væsentligt med henblik på bedre og mere sikker trafikafvikling. Byrådet anbefaler over for Vejdirektoratet, at alle tilslutninger anlægges som samordnede og fuldt trafikstyrede signalanlæg. Det forventes, at tilslutningsanlæggene vil medføre en omlægning af Darupvej, hvorved denne forlægges mod syd. Endvidere vil en del af området omkring det tidligere Uniconareal blive berørt af tilslutningsanlægget. I forbindelse med byomdannelsen af det tidligere Uniconareal skal dette område vejbetjenes af flere sideordnede adgangsveje fra hhv. Søndre Ringvej, Køgevej og Maglegårdsvej. Med udgangspunkt i kommunens Trafiksikkerheds- og Hastighedsplan fra 2003 er der fastlagt en strategi for nedbringelse af trafikuheld, forbedring af tryghed og skoleveje og for differentiering af hastighedsgrænserne på nogle vejstrækninger / områder. Disse initiativer tilstræbes gennemført i løbet af planperioden. Stier Med udgangspunkt i de eksisterende stier, kommunens Trafiksikkerhedsog Hastighedsplan fra 2003, samt»stiplan 1998«, er der fastlagt en strategi for et hovedstinet i Roskilde. Stinettet har til formål at skabe bedre sammenhæng og forbindelse mellem: Roskilde og de omgivende kommuner (primært de regionale stiruter), De enkelt bysamfund og bydele i kommunen indbyrdes samt De større offentlige institutioner, handelscentre og stationer. I planperioden forventes etableret følgende stiforbindelser: Mellem Kamstrup, Dyrskuepladsen, det tidligere Uniconareal og bymidten, På tværs af motorvejen ved havekolonien Maglehøj, mellem landsbyerne og de rekreative områder (Hedeland mv.) i den sydlige del af kommunen og Østervangsskolen / Østervangscentret og bymidten og Mellem bydelen Trekroner i nord og Vindinge og de rekreative områder (Hedeland mv.) i den sydøstlige del af kommunen. 21

22 Redegørelse Boligudbygning Vindinge I kommuneplanen Byudvikling: Roskilde i Blåt og Grønt er der udlagt et nyt areal til boligbyggeri i Vindinge. Arealet er på ca. 14 ha. Arealet er i boligudbygningsplanen udlagt til ca. 35 parcelhuse og ca. 75 tæt-lave boliger. Herudover reserveres areal til en ny institution, som f.eks. kan være en regional eller kommunal institution. Området er beliggende i landzone, vest for Vindinge og øst for Vindingevej. Der skal udarbejdes lokalplan, der overfører arealet til byzone. Udbygningen ventes påbegyndt i 2007 med 20 parcelhuse. Arealet er privatejet. Området ligger i tilknytning til den gamle del af Vindinge landsby øst herfor og grænser op til nyere parcelhusbebyggelser mod nord og syd. Det er væsentligt, at der via planlægningnen af byudbygningen sikres en sammenhæng med Vindinge landsby. Af hensyn til støj fra Vindingevej og eventuelle støvgener fra grusgravningen vest for vejen, skal det i forbindelse med lokalplanlægningen overvejes at forhøje og beplante den eksisterende støjvold. 22

23 Redegørelse Byomdannelse Den musiske bydel - (Unicon) Roskilde Kommune overtog den 1. januar 2004 den tidligere Unicon - grund. Arealet er på ca. 25 ha og ligger ud til Køgevej og Holbækmotorvejen. Den tidligere ejer af området er betonvarefabrikken Unicon, som har ligget i kommunen siden midten af 50-erne. På grunden har været gravet grus til produktionen. Grusgraven er senere fyldt op. Fabriksområdet har været afspærret og ligget som en stor lukket enklave i Sydbyen. Kommunen ønsker nu at udvikle en ny bydel i området, der skal give Sydbyen et kvalitetsløft. Det er bl.a. vigtigt at få bydelen koblet bedre sammen med resten af byen, det vil sige kvarterene omkring Køgevej og Maglegårdsvej. Den gamle kirkesti fra Kamstrup passerer Unicon-grunden og kan komme til at indgå som en central forbindelse mellem Kamstrup, Dyrskuepladsen/ Festivalpladsen og Bymidten via Eriksvej. Den nye bydel skal bygges op omkring de spor udviklingen har sat i området, og med en dagsorden om at skabe en kreativ, musisk og åben bydel. Det er planen, at de gamle industrihaller skal tjene som en slags»kuvøse«for udvikling af området. Roskilde Festivalen, erhvervsskolerne og de tilgrænsende virksomheder og boligområder kan blive aktive medspillere i udbygningen, der forventes at ske over en lang årrække.»kuvøseområdet«søges således med skiftende aktiviteter gjort til en slags dynamo for udvikling af musiske og kulturelle aktiviteter, der samtidig gør virksomheder med tilknytning til oplevelsesindustrien interesserede i, at lokalisere sig i området. 23

24 Redegørelse 24

25 Redegørelse Sydbyens landskaber Sydbyen udgør ca ha. Den indeholder dels syd- og sydøst-delen af Roskilde by, dels det åbne land med landsbyerne Darup, Kamstrup, Vor Frue, Øde Hadstrup, Vindinge og Tjæreby. Hovedparten af arealet syd for Holbækmotorvejen ligger i landzone. Det åbne land syd for byen er præget af de store grusgrave, der ligger spredt i et bredt bælte syd for byen, se kort side 26. Efterhånden som grusgravningen ophører, ændrer landskabet karakter. Flere tekniske anlæg præger området, især Holbækmotorvejen, de to jernbanestrækninger, højspændingsledninger, en transformerstation i Kamstrup og lufthavnsarealet i den sydøstlige del af området ved landsbyen Tjæreby. Holbækmotorvejen danner en stor barriere mellem den sydlige del af Roskilde by og landområdet syd herfor. Syd for Holbækmotorvejen ligger Dyreskuepladsen, Darup Idrætsanlæg, Vilvorde og de 2 havekolonier, Ny Maglehøj og Roarsgave. Landejendomme i landsbyen Darup ligger ud til markerne afgrænset af lave hække og store enkeltstående træer. Husene er synlige fra omgivelserne og giver den sydlige del af Darup landsbypræg. Nord for byen strækker grusgravene sig næsten helt ind til byen. I kommuneplanens hovedstruktur er det fremhævet, at der skal: udarbejdes sammenhængende efterbehandlingsplaner for hele grusgravningsbæltet, således at der skabes nye landskaber af høj kvalitet og med variation i funktion og landskabsudtryk, jævnfør intentionerne i hovedstrukturen for»den Grønne Ring«, de tilbageværende agerlandskaber skal bevares og friholdes for fritidsanlæg. Kolonihaver kan for eksempel placeres i de tidligere grusgrave og at området skal gøres tilgængeligt fra byområderne med stier og færdsels muligheder på tværs af motorvejen. Historiske træk De karakteristiske landskabelige træk i Sydbyen er det flade landskab med de mindre landsbyer bygget op som fortebyer, hvor landsbyens gårde samler sig omkring et åbent fællesareal. Bortset fra Vor Frue er landsbyerne i Sydbyen af gammel oprindelse (Vor Frue er ikke indtegnet på kort fra 1898). De indeholder alle en gammel bydel. Efterhånden er især Vindinge og Vor Frue udvidet med parcelhuskvarterer, og i planperioden er der planlagt yderligere byudvikling i Vindinge. Se kort side 22. Darup, Tjæreby og Øde Hastrup er ikke i samme grad udvidet og fremstår stadigvæk med landsbykarakter. Et andet karakteristisk træk i området er de udflyttede gårde. Udflytningen af gårdene skete i midten af 1800-tallet, længe efter udskiftningsreformerne i sidste halvdel af 1700-tallet. Gårdene ligger spredt ud i området med store træer omkring. Imellem markfelterne er der en spredt hegnsplantning i skel af egnskarakteristiske buske og træer. Landbrugslandet Det oprindelige landskab er præget af det forholdsvist flade terræn, hvor landbrugslandet er kendetegnet af spredtliggende gårde og landsbyer. Landskabets karakter i sydbyen er og vil i fremtiden have store terræn- Sydbyens åbne land, er karakteriseret ved det flade marklandskab, hvor gårdene er omgivet af store fuldkronede træer. Området mellem Vindinge, Tjæreby og Øde Hastrup er en del af grusindvindingsområdet og Hedeland, men er endnu ikke under udgravning. 25

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006 J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere