3. SYDBYEN. J. nr P15 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf."

Transkript

1

2 J. nr P15 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Tlf.: Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling 25. januar 2006 Offentlighedsperiode 10. marts - 5. maj 2006 Forslaget revideret 26. maj 2006 Udvalgsbehandlet 7. juni 2006 Byråd 2. behandling 21. juni

3 Oversigtskort 3

4 Indledning Kommuneplan Roskildes kommuneplan er en plan for byens udvikling frem til år 2017, men den revideres helt eller delvis indenfor hver 4-årig byrådsperiode. Kommuneplanen består af 5 strategihæfter, som udgør kommuneplanens hovedstruktur.»roskilde i blåt og grønt«udgør den fysiske del af hovedstrukturen, der udmøntes i nærværende rammebestemmelser for den østlige del af kommunen.»roskilde i blåt og grønt«angiver Byrådets overordnede indsatsområder og politiske målsætninger for byen. Rammebestemmelserne indeholder konkrete fysiske retningslinier. Disse skal sikre, at den fremtidige lokalplanlægning tager udgangspunkt i Byrådets målsætninger, således, at intentionerne for helheden blandt andet afspejles i lokalplanlægningen. Overordnet planlægning Kommuneplanen er underlagt den overordnede planlægning i form af landsplandirektiver og regionplanlægning. Denne kommuneplan er baseret på Regionplan 2005, som blev vedtaget af HUR 25. oktober Regionplanen fastlægger retningslinier for byudvikling, detailhandel, erhvervsudvikling, boligudbygning samt retningslinier for det åbne land, natur- og miljøbeskyttelse, kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinier m.v. (Se endvidere afsnittet bag i hæftet om Lands-, region- og kommuneplanlægningen for det åbne land). Revision af kommuneplanen Roskilde Kommune har gennemført en tematisk revision af kommuneplanen. Det er en proces, der blev igangsat med Byrådets vedtagelse af planstrategien den 24. marts Ved vedtagelsen af planstrategien besluttede Byrådet samtidig, at foretage en tematisk revision af den gældende kommuneplan (Kommuneplan ), samt at genvedtage de dele fra den gældende kommuneplan, der ikke er omfattet af den tematiske revision. Den tematiske revision sker med udgangspunkt i de temaer byrådet prioriterede i planstrategien. Byrådet har vedtog nedenstående strategihæfter, som udgør Roskildes kommuneplan: Byudvikling: Roskilde i blåt og grønt Musikbyen Roskilde Roskildes kultur og kreative miljøer Erhverv i Roskilde Den Dynamiske Bymidte Samlet overblik Roskildes kommuneplan udgøres af følgende dokumenter, som kan findes på under emnet byudvikling: Planstrategi 2003 (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 24. marts 2004), - Hovedstruktur Byudvikling Roskilde i Blåt og Grønt (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) 4

5 Musikbyen Roskilde (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Roskildes Kultur og kreative Miljøer (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Erhverv i Roskilde (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Den Dynamiske Bymidte (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 25. maj 2005) Rammebestemmelser for henholdsvis Østbyen, Sydbyen, Vestbyen og Bymidten. De dele af Roskilde kommuneplan , som blev vedtaget endeligt den 24. oktober 2001 af Roskilde Byråd, og som ikke er ændret med denne revision er følgende sider: side 6-7, side 18-25, side og side Strategihæfterne Ud fra et ønske om at øge offentlighedens forståelse, interesse for og deltagelse i kommuneplanarbejdet og et ønske om at stimulere aktør- og partnernetværk til at virkeliggøre byrådets intentioner besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien en trinvis ramme for kommuneplanrevisionen, hvor revisionen sker løbende, tema for tema. Undervejs i denne proces har der for hvert tema været anvendt en offentlighedsprocedure med workshops, konferencer, seminarer og traditionelle borgermøder. 5

6 Indholdsfortegnelse Oversigtskort 3 Indledning 4 Indholdsfortegnelse 6 Redegørelse Læsevejledning 7 Sydbyens hovedtræk 11 Kommuneplan Byudvikling og byomdannelse 21 Boligudbygningsområder 22 Sydbyens landskaber 25 Rammer Generelle rammebestemmelser 32 Rammer øst for Køgevej 34 Rammer vest for Køgevej 44 Landsbyerne 54 Det åbne land 66 Regionplanens retningslinier Landskab, natur- og kulturværdier i det åbne land 72 6

7 Redegørelse Læsevejledning Rammebestemmelser for bydel 3 Sydbyen Kommuneplanens rammedel er opdelt i 4 hæfter, et for hver af følgende bydele: 1. Bymidten 2. Østbyen 3. Sydbyen 4. Vestbyen Hæfterne består af 3 dele: 1. Beskrivelse af bydelen og redegørelse for udmøntningen af Kommuneplanens Hovedstruktur,»Byudvikling, Roskilde i Blåt og Grønt«for den pågældende bydel. 2. Rammer for lokalplanlægningen i den pågældende bydel. 3. Præsentation af udvalgte retningslinier fra Regionplanen, som findes relevante i forhold til administration og udmøntning af kommuneplanen. Dette hæfte omfatter bydel 3, Sydbyen. Rammeområderne i sydbyen er vist på 4 kortudsnit, som omhandler følgende byområder: - Sydbyen øst for Køgevej, side 34 - Sydbyen vest for Køgevej, side 44 - Landsbyerne, side 54 - Det åbne land, side 66 Område og anvendelsesbestemmelser I tilknytning til kortene er anvendelsesbestemmelser for de enkelte rammeområder anført. Et område er f.eks. betegnet 3. BP 5. Tre-tallet angiver bydelen (3 for Sydbyen). Dernæst følger et eller to bogstaver, der refererer til anvendelsen, f.eks. BP for parcelhuse eller E for erhvervsområder. Til sidst anføres et løbenummer. I eksemplet ovenfor angiver løbenummeret, at det pågældende parcelhusområde er nummer 5 i Sydbyen. I anvendelsesbestemmelserne er der for mange områder henvist til en fodnote. Herved undgås at gentage hyppigt forekommende bestemmelser under de enkelte rammeområder. Er der ikke henvist til en fodnote er bestemmelsen anført i sin helhed under områdenummeret. Andre forhold Generelle rammebestemmelser Under»Andre forhold«er specielle forhold for området anført. Tillige er der hyppigt henvist til de generelle rammebestemmelser for bydelen, der er gengivet på side 32 og 33 i hæftet. I de fleste tilfælde skal man således læse dels under fodnoten og endelig under»generelle rammebestemmelser«. 7

8 Redegørelse Generelle forhold om forståelsen af rammebestemmelserne Boliger Ved åbent-lavt byggeri forstås typehuse, længehuse, parcelhuse opført fritliggende på egen grund. Ved tæt-lavt byggeri forstås: gårdhavehuse, klyngehuse, kædehuse, rækkehuse, terrassehuse og lignende. Tæt- lavt byggeri kan kun opdeles i lodrette lejlighedsskel. Ved etagebyggeri forstås: højhuse, stokbebyggelse, punkthuse. Etagebyggeri kan opdeles i både vandrette og lodrette lejlighedsskel. Erhverv Ved liberale erhverv forstås almindeligvis kontorlignende erhverv, hvor der mest arbejdes med papir og hvor der er relativt få kundeekspeditioner, som for eksempel revisorer, advokater, realkreditinstitutter. Læge-, tandlæge- og fysioteapeut-klinikker, banker og frisører betragtes dog også som liberale erhverv, som blot har en større orientering mod kundeekspeditioner. Ved fremstillingsvirksomhed forstås virksomheder indenfor fremstilling, byggeri og anlæg, transport og offentlige tekniske anlæg. Lagerbygninger og entreprenørpladser hører med i denne virksomhedskategori. I sådanne områder tillades kun opført kontorbebyggelse, som er nødvendig for den enkelte virksomheds administration. Ved administrations- og servicevirksomheder forstås virksomheder indenfor administration og service med tilknyttede laboratorier og engroshandel og lignende og uden eksterne miljøgener. Bolig- og erhvervsområder er mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder indenfor fremstilling, byggeri, anlæg og transport og engroshandel, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj, lugt og rystelser. Offentlige formål Offentlige formål vil efter omstændighederne kunne forestås af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn. Detailhandel Ved dagligvarebutikker forstås butikker, som primært handler med fødevarer. Ved udvalgsvarebutikker forstås butikker, som forhandler tøj, sko, legetøj, elektronik, cykler, bøger og lignende. Pladskrævende varegrupper defineres i Lov om Planlægning, som biler, både, tømmerhandel, hvidevarer og møbler og lign. Ved butik til områdets daglige forsyning menes kiosk, bager, solcentre o. lign. med et helt primært lokalt kundeopland. Definition af bruttoetagearealer til butiksformål Bruttoetagearealet til butiksformål består af det samlede areal, der medgår til butikkens drift. Dvs. salgsarealer, der omfatter de arealer, hvor 8

9 Redegørelse kunderne færdes og bliver betjent, samt arealer til personalerum, lagre, kældre samt overdækkede arealer og andel i fællesarealer i butikscentre. Derimod indgår overdækkede parkeringsarealer ikke i bruttoetagearealet. Alle etagearealer er angivet i bruttoetageareal. Definition af udvalgsvarecenter I kommuneplanen udpeges et udvalgsvarecenter på Københavnsvej mellem Byageren og Ringvejen. I dette center lægges vægten på etablering af større lokale udvalgsvarebutikker, som vanskeligt kan indpasses i bymidten, f.eks. køkkenbutikker, hårde hvidevarer, møbler og lignende. Definition af særligt pladskrævende varegrupper Særligt pladskrævende varegrupper: Grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som for eksempel biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Beklædning, elektronik, radio/tv og hårde hvidevarer tilhører ikke gruppen af særlig pladskrævende varer. Enkelte steder henvises til ICP opgørelser. ICP er en forkortelse af Institut for Center Planlægning, der har forestået en opgørelse af detailhandelsarealet i Roskilde. Ændringer af rammeområder i forhold til Kommuneplan 2013 Der er foretaget enkelte ændringer i rammeområderne siden sidste udgave af Kommuneplanrammerne. Rammeområde, der har ændret nummer eller navn: 3. BP 15 Hjortlund Rammeområde, der har ændret navn: 3. D 14 Sandvejen er ændret til 3. BT 7 Nyt rammeområde: 3. BP 17 vindinge Vest Rammeområder, som har ændret indhold: 3. BS 1 udvides mod nord 3. CL 5 Søndre Ringvej lokalcenter 3. D 8 3. E 4 Maglegårdsvej 1 3. E 5 Unicon 3. E 9 Nunc, Kamstrup 3. F 18 Øde Hastrupgrusgrav m.m. Rammeområder, som har ændret indhold: 3. E 1 Bytoften 3. E 4 Maglegårdsvej 3. E 5 Maglelunden, Unicon 3. E 8 Erhvervsområde, Rønøs Alle Rammeområde, som udgår: 3. CK 1 overføres til bymidten 9

10 Redegørelse 10

11 Redegørelse Sydbyens hovedtræk Sydbyen består af den sydligste del af Roskilde by, som ligger syd for jernbanen og det åbne land med landbrug og grusgravningsområder, dyrskueplads, en del af det store rekreative område Hedeland og en række landsbyer. Længst mod sydøst ligger Københavns lufthavn, Roskilde. Med Holbækmotorvejen afskæres byområdet fra landområderne syd for Roskilde. Bydelen gennemskæres desuden af de tungt trafikerede indfaldsveje Køgevej, Vindingevej og Københavnsvej og ringvejen Østre -/Søndre Ringvej. Boliger Den sydligste del af Roskilde by er overvejende udbygget med parcelhuse, hvis alder aftager jo længere fra centrum, man kommer. Bydelen har desuden en stor andel af almennyttige og private etageboliger opført i perioden fra 1940 til I den sydvestligste del af området ligger tre kolonihaveforeninger. To af dem ligger på hver sin side af og tæt på motorvejen, den tredje ligger syd herfor, frit i det åbne land. Etageboligområderne Syd og vest for vandtårnet, som er et vartegn for området ved Bymarken, ligger to store 4 etages boligbebyggelser ved Dommervænget og Gyvelvej, opført i 50 erne. Omkring krydset Køgevej/Østre Ringvej ligger mod øst de store almennyttige 4 etages boligområder Vognmandsmarken (1971), Bakkegården (1959) og Gartnervang fra starten af 1980 erne. Mod vest Ringparken og Stenkrogen fra midten af 60 erne, men fornyet i Umiddelbart syd for jernbanen ved Søndre Ringvej rejser siloen sig Velbevarede dobbelthuse ved Kløvervej 11

12 Redegørelse som et pejlemærke Siloens fremtidige anvendelse er fastlagt til boligformål. Rækkehuse ved Bymarken Parcelhusområderne Tættest på centrum i området nord for Ledagervej ved Vindingevej ligger de ældste parcelhuse fra 20 erne og 30 erne. Her findes en del huse, som repræsenterer traditionel dansk byggeskik og som fremstår relativt tro mod den oprindelige byggeskik. Ved Kløvervej ligger der mellem parcelhusene meget fine og velbevarede 2 etages udlejningsejendomme, række- og dobbelthuse fra 20 erne og 30 erne. Disse ejendomme er velbevarede og har fine kvaliteter såvel med hensyn til bygningskvalitet som friarealer. Nord for Vindingevej langs den vestlige side af Bymarken ligger en særegen rækkehusbebyggelse fra slutningen af 40 erne. Denne bebyggelse, der fremstår med pudsede røde facader, har også store kvaliteter. I området mellem Ledagervej og Østervang ligger et homogent område med parcelhuse fra 1940 erne og 50 erne og syd herfor mellem Østervang og Østre Ringvej ligger»blomsterkvarteret«, som er en et større parcelhusområde, udbygget i perioden fra 1960 og frem til ca Området fremstår åbent og grønt med grønne rabatter, vejtræer og den konsekvente brug af levende hegn i vejskel. l bydelens vestligste del ved Bakkedraget ligger et parcelhusområde med bebyggelse fra samme periode. Den sydlige del af området ved Bakkekammen er karakteristisk ved en stor udstykning fra begyndelsen af 60 erne med ens mindre gul-murede huse. Ved Eriksvej lige nord for amtsgården ligger et ældre bevaringsværdigt boligområde, som er en blanding af relativt lave almene etageboliger og parcelhuse. Ved den gamle cromlæderfabrik, som ønskes bevaret, som et historisk landmark i området blev der i 2002 opført ca. 100 ungdomsboliger. Den karakteristiske vejprofil i det nyere villakvarter ved Blomstervang For Sydbyens villakvarterer gælder overvejende, at disse ikke er omfattet af lokalplaner. De enkelte kvarterer har imidlertid stærke bevaringsværdige træk, som bør fastholdes, lige som uheldige tilbygninger og ombygninger bør undgås. Der er derimod stor forskel på de enkelte områders sårbarhed i forhold til ombygninger, alt efter hvilken type byggerier, der er tale om. Det er vigtigt, at: Roskilde kommune, som en del af kommunens arkitekturpolitik, udarbejder bevarende lokalplaner alternativt vejledninger, for at fastholde de bygningsmæssige kvaliteter, som karakteriserer de forskellige boligkvarterer og der for de spredt beliggende erhvervsejendomme, som med tiden kan omdannes til boligformål tilvejebringes en lokalplanlægning, der for den enkelte ejendom sikrer passende luft og friarealer. Kolonihaveforeninger Mellem Østre Ringvej og motorvejen syd for Villakvarteret ved Østervang/ Bymarken ligger haveforeningen Granly og umiddelbart syd for motorvejen ligger haveforeningen Ny Maglehøj. Syd herfor, omgivet af åbent land ligger haveforeningen Roars Gave. Haveforeningerne har generelt ikke samme nære tilknytning til etageboligområderne, som i Vestbyen. Haveforeningen Maglehøj 12

13 Redegørelse Parcelhusområder i Sydbyen Offentlige institutioner Store offentlige institutioner som Amtsgården, Amtssygehuset, Roskilde Kommunes socialforvaltning samt erhversuddannelserne Handelsskolen, Slagteriskolen og Teknisk Skole ligger alle i Sydbyen. Roskilde Amtssygehus Øst for Køgevej og syd for banen ligger Roskilde Amtssygehus, som siden det blev bygget i 1855 har udvidet sig med tilbygninger frem til i dag. Tilbygningerne til sygehuset har gennem tiden været tro både mod den oprindelige arkitektur, og over for den byggestil, der har været fremherskende på det pågældende byggetidspunkt. Sygehuset har således formået at bevare sin bygningsmæssige helhed på trods af de mange tilbygninger gennem 150 år. Store dele af bebyggelsen har høj bevaringsværdi. Amtsgården og Socialforvaltningen Vest for Køgevej ligger Amtsgården, der blev opført i Bygningen er et eksempel på god tidstypisk arkitektur. Som følge af strukturreformen overgår bygningen til anden offentlig myndighed. Syd for Amtsgården ligger Roskilde kommunes Socialforvaltning, der blev bygget i Denne bebyggelse er på en mere uheldig måde karakteristisk for sin tid med de store ensformige betonelementer. Den ældre del af Roskilde Amssygehus Erhvervsuddannelsesinstitutioner Slagteriskolen, Handelsskolen og Teknisk Skole samt Slagteriernes Forskningsinstitut har koncentreret størstedelen af sine aktiviteter omkring Maglegårdsvej. Teknisk Skole Vilvorde, som er en uddannelsesinstitution for anlægsgarneri, landbrug og dyrepasning ligger umiddelbart syd for motorvejen. Skolen, som er en tidligere landbrugsejendom, har ansøgt om tilladelse til udbygning af området med flere staldbygninger. Lokalplan for udvidelsen ventes udarbejdet primo Erhverv Umiddelbart øst for slagteriskolen og teknisk skole ligger et stort erhvervsområde, som dels består af en række fungerende virksomheder ved Maglegårdsvej og dels af den tidligere betonvarefabrik Unicon, som Amtsgården ved Køgevej 13

14 Redegørelse nu er fraflyttet området. Uniconområdet er på ca. 25 ha. og skal udvikles til et moderne bolig-, kultur-, uddannelses- og erhvervsområde. Arealet er købt af Roskilde Kommune. Virksomhed i erhvervsområdet ved Maglegårdsvej Midt Københavnsvej Området har tidligere været et traditionelt erhvervsområde. Der er i de senere år sket en løbende omdannelse som handelsområde. Anvendelsen tager udgangspunkt i handelslivet med specialbutikker og byfunktioner på den inderste del af Københavnsvej, der udgør en del af Roskildes regionale centerområde. I området Midt Københavnsvej er der langs Københavnsvej større udvalgsvarebutikker og langs Bytoften/Industrivej er handelsområdet under opbygning, præget af større pladskrævende butikker, bilforhandlere, møbelhandler, byggemarkeder o. lign. Detailhandel Bydelen forsynes med indkøbsmuligheder i lokalcentrene ved Bakkegården og Sdr. Ringvej i den vestlige del, mens den østlige del forsynes fra lokalcentrene ved Østervangcentret, Dommervænget og det regionale center Indre Københavnsvej. Ved indkørslen til Unicon-området er der endvidere planlagt et lokalcenter. Grønne områder Sydbyen er generelt dårligt forsynet med offentlige friarealer og grønne strøg ligesom bydelen kun har få rekreative stier. De større offentlige grønne arealer udgøres af idrætsarealer i udkanterne af bydelen og syd for motorvejen Dyrskue/festivalpladsen, som hvert år får international betydning, den tidligere Roskildering, som nu fremstår som en attraktiv park med en sø samt Østre Ringvejs idrætsanlæg. Syd herfor på den anden side af motorvejen ligger Roskilde Idrætscenter gemt lidt af vejen. Roskilde Ring fungerer nu som et af bydelens få grønne arealer Roskildes landsbyer Flere af kommunens landsbyer har en meget høj alder. Vindinge fra før vikingetiden, Tjæreby antagelig først fra vikingetiden. Det samme gælder Kamstrup, Darup og Øde Hastrup - hvis navne er afledninger»torp«- som betyder, at de er udflyttet fra de øvrige landsbysamfund. Af landsbytyper findes i Roskilde kommune den almindelige forteby, hvor bebyggelsen lå i en ring omkring et fællesareal, den såkaldte forte. Til denne type hører Kamstrup, Darup og Øde Hastrup. Når landsbyerne var lidt større som f.eks. Vindinge fik de ofte karakter af såkaldte forteklyngebyer. Som konsekvens af udskiftningen og landsbyfælleskabets ophør omkring 1800 fulgte lidt efter lidt også en udflytning af gårdene til det åbne land. Samtidig efterlod udflytningen»huller«eller tomter i landsbyerne. Ofte lod man i øvrigt en længe af den gamle gård stå på stedet til beboelse. Også landarbejdernes eller husmændenes småhuse blev tilbage i landsbyerne. Ved udskiftningen var landsbyens gårde og huse alle i bindingsværk. Omkring 1870 blev det grundmurede byggeri dominerende, og dermed opstod den blanding af gammelt og nyt, som i dag kendetegner de fleste landsbyer. 14 En af Tjærebys velbevarede gårde.

15 Redegørelse Øde Hastrup Landsbyen er ganske lille, og opfattes ikke som ret meget mere end en samling gårde. Bebyggelsen omkring gennemfartsvejen består i dag blot af tre gårde og et enkelt parcelhus. Det er karakteristisk for landsbyen, at de oprindelige arealer mellem vejen og bebyggelsen er bibeholdt med vejtræer, haver og grønninger. Landsbyen er præget af den intense grusgravning umiddelbart nord for byen. Kamstrup Landsbyen ligger omkring gadekæret, hvor de fleste af landsbyens gårde og huse står mere eller mindre intakte. Bebyggelsen omfatter både en del ældre bindingsværksbygninger og nyere, grundmuret byggeri. Landsbyen er stadig præget af haver med hække og beplantning. I kransen af bygninger omkring kæret ligger en velbevaret gård, som afgrænser landsbyen mod syd. Byen præges af den store erhvervsvirksomhed NUNK nordvest for byen. Virksomheden er opstået omkring det gamle mejeri. 15

16 Redegørelse Vindinge Vindinge ligger mere end 50 m over havet, og er således den højest beliggende landsby i kommunen. Der er flere steder en fin udsigt til Roskilde by og ud over de grønne landbrugsområder, der omgiver landsbyen. Den oprindelige landsby er forholdsvis stor, og en stor del af de ældre gårde, huse og villaer er bevaringsværdige. Centralt i landsbyen ligger kirken, der er fredet og den oprindelige landsbyplads, forten. Den er blevet bebygget med småhuse og der er bevaret mange bindingsværkshuse. Bebyggelsen, der alt i alt er forholdsvis intakt, gennemskæres af smalle stræder og stier, og danner et fint landsbymiljø. Vindinge landsby er omgivet af nyere parcelhuskvarterer og enkelte erhvervsvirksomheder. I byens nordlige del ved Sandvejen er Forsvarets lagerbygninger nedrevet og en mindre rækkehusbebyggelse er under opførelse. Det ubebyggede område mellem Vindingevej og byen er fremtidigt boligudbygningsområde. 16

17 Redegørelse Vindinge landsby. Menighedshuset og den fredede kirke til venstre i billedet. Vor Frue Vor Frue er ikke en egentlig landsby, idet den er opstået væsentlig senere. Byens bebyggelse består hovedsagelig af parcelhuse. Kirken, der er opført i 1907 er fredet og ligger på en skovbevokset høj. I tilknytning til kirken ligger sognegården, som også anvendes til sport og kulturformål. Syd for kirken ligger Vor Frue Skole. 17

18 Redegørelse Darup Darup er en meget lille landsby med tre bevarede gårde samt en række småhuse omkring gadekæret, således at dens oprindelige form stadig fornemmes. De store gamle gårdanlæg er flotte med store gamle træer og ældre haver med markant beplantning. Bebyggelsen ved kæret er en blanding af gamle og nyere småhuse. Tjæreby Tjæreby er en ganske lille landsby, der består af en klynge gårde og huse langs den øst-vest-gående gennemfartsvej, Tjærebyvej. Gårdene ligger hovedsageligt langs den nordlige side af Tjærebyvej, og specielt den vestlige gård, Falkenhøj, er meget markant. De tre flotte længer på det svagt skrånende terræn oven for vejen udgør i sammenhæng med kæret på den anden side af vejen en fin helhed. Gården har stor betydning for oplevelsen af landsbymiljøet. I landsbyens sydøstlige hjørne ligger der en anden velholdt gård. Syd for landsbyen lå der en række gårde, der i dag er helt forsvundet, men landsbyens hovedstruktur er bevaret. 18

19 Redegørelse Indkørslen til Darup Landsby Den velbevarede gård Falkenhøj 19

20 Redegørelse 20

21 Redegørelse Kommuneplan Byudvikling og byomdannelse Byudviklingen i sydbyen vil komme til at foregå i Vindinges vestlige del, mens der vil ske en omdannelse af det tidligere erhvervsområde Unicon. Herudover er der en byomdannelse igang i området omkring Københavnsvej. Veje I planperioden ventes en udbygning af Holbækmotorvejen til 6 spor, hvorved kapaciteten forøges. Byrådet anbefaler over for Vejdirektoratet, at udvidelsen sker som en asymmetrisk udvidelse langs vejens sydside. Den eksisterende motorvejstilslutning ved Køgevej ventes ombygget væsentligt med henblik på bedre og mere sikker trafikafvikling. Byrådet anbefaler over for Vejdirektoratet, at alle tilslutninger anlægges som samordnede og fuldt trafikstyrede signalanlæg. Det forventes, at tilslutningsanlæggene vil medføre en omlægning af Darupvej, hvorved denne forlægges mod syd. Endvidere vil en del af området omkring det tidligere Uniconareal blive berørt af tilslutningsanlægget. I forbindelse med byomdannelsen af det tidligere Uniconareal skal dette område vejbetjenes af flere sideordnede adgangsveje fra hhv. Søndre Ringvej, Køgevej og Maglegårdsvej. Med udgangspunkt i kommunens Trafiksikkerheds- og Hastighedsplan fra 2003 er der fastlagt en strategi for nedbringelse af trafikuheld, forbedring af tryghed og skoleveje og for differentiering af hastighedsgrænserne på nogle vejstrækninger / områder. Disse initiativer tilstræbes gennemført i løbet af planperioden. Stier Med udgangspunkt i de eksisterende stier, kommunens Trafiksikkerhedsog Hastighedsplan fra 2003, samt»stiplan 1998«, er der fastlagt en strategi for et hovedstinet i Roskilde. Stinettet har til formål at skabe bedre sammenhæng og forbindelse mellem: Roskilde og de omgivende kommuner (primært de regionale stiruter), De enkelt bysamfund og bydele i kommunen indbyrdes samt De større offentlige institutioner, handelscentre og stationer. I planperioden forventes etableret følgende stiforbindelser: Mellem Kamstrup, Dyrskuepladsen, det tidligere Uniconareal og bymidten, På tværs af motorvejen ved havekolonien Maglehøj, mellem landsbyerne og de rekreative områder (Hedeland mv.) i den sydlige del af kommunen og Østervangsskolen / Østervangscentret og bymidten og Mellem bydelen Trekroner i nord og Vindinge og de rekreative områder (Hedeland mv.) i den sydøstlige del af kommunen. 21

22 Redegørelse Boligudbygning Vindinge I kommuneplanen Byudvikling: Roskilde i Blåt og Grønt er der udlagt et nyt areal til boligbyggeri i Vindinge. Arealet er på ca. 14 ha. Arealet er i boligudbygningsplanen udlagt til ca. 35 parcelhuse og ca. 75 tæt-lave boliger. Herudover reserveres areal til en ny institution, som f.eks. kan være en regional eller kommunal institution. Området er beliggende i landzone, vest for Vindinge og øst for Vindingevej. Der skal udarbejdes lokalplan, der overfører arealet til byzone. Udbygningen ventes påbegyndt i 2007 med 20 parcelhuse. Arealet er privatejet. Området ligger i tilknytning til den gamle del af Vindinge landsby øst herfor og grænser op til nyere parcelhusbebyggelser mod nord og syd. Det er væsentligt, at der via planlægningnen af byudbygningen sikres en sammenhæng med Vindinge landsby. Af hensyn til støj fra Vindingevej og eventuelle støvgener fra grusgravningen vest for vejen, skal det i forbindelse med lokalplanlægningen overvejes at forhøje og beplante den eksisterende støjvold. 22

23 Redegørelse Byomdannelse Den musiske bydel - (Unicon) Roskilde Kommune overtog den 1. januar 2004 den tidligere Unicon - grund. Arealet er på ca. 25 ha og ligger ud til Køgevej og Holbækmotorvejen. Den tidligere ejer af området er betonvarefabrikken Unicon, som har ligget i kommunen siden midten af 50-erne. På grunden har været gravet grus til produktionen. Grusgraven er senere fyldt op. Fabriksområdet har været afspærret og ligget som en stor lukket enklave i Sydbyen. Kommunen ønsker nu at udvikle en ny bydel i området, der skal give Sydbyen et kvalitetsløft. Det er bl.a. vigtigt at få bydelen koblet bedre sammen med resten af byen, det vil sige kvarterene omkring Køgevej og Maglegårdsvej. Den gamle kirkesti fra Kamstrup passerer Unicon-grunden og kan komme til at indgå som en central forbindelse mellem Kamstrup, Dyrskuepladsen/ Festivalpladsen og Bymidten via Eriksvej. Den nye bydel skal bygges op omkring de spor udviklingen har sat i området, og med en dagsorden om at skabe en kreativ, musisk og åben bydel. Det er planen, at de gamle industrihaller skal tjene som en slags»kuvøse«for udvikling af området. Roskilde Festivalen, erhvervsskolerne og de tilgrænsende virksomheder og boligområder kan blive aktive medspillere i udbygningen, der forventes at ske over en lang årrække.»kuvøseområdet«søges således med skiftende aktiviteter gjort til en slags dynamo for udvikling af musiske og kulturelle aktiviteter, der samtidig gør virksomheder med tilknytning til oplevelsesindustrien interesserede i, at lokalisere sig i området. 23

24 Redegørelse 24

25 Redegørelse Sydbyens landskaber Sydbyen udgør ca ha. Den indeholder dels syd- og sydøst-delen af Roskilde by, dels det åbne land med landsbyerne Darup, Kamstrup, Vor Frue, Øde Hadstrup, Vindinge og Tjæreby. Hovedparten af arealet syd for Holbækmotorvejen ligger i landzone. Det åbne land syd for byen er præget af de store grusgrave, der ligger spredt i et bredt bælte syd for byen, se kort side 26. Efterhånden som grusgravningen ophører, ændrer landskabet karakter. Flere tekniske anlæg præger området, især Holbækmotorvejen, de to jernbanestrækninger, højspændingsledninger, en transformerstation i Kamstrup og lufthavnsarealet i den sydøstlige del af området ved landsbyen Tjæreby. Holbækmotorvejen danner en stor barriere mellem den sydlige del af Roskilde by og landområdet syd herfor. Syd for Holbækmotorvejen ligger Dyreskuepladsen, Darup Idrætsanlæg, Vilvorde og de 2 havekolonier, Ny Maglehøj og Roarsgave. Landejendomme i landsbyen Darup ligger ud til markerne afgrænset af lave hække og store enkeltstående træer. Husene er synlige fra omgivelserne og giver den sydlige del af Darup landsbypræg. Nord for byen strækker grusgravene sig næsten helt ind til byen. I kommuneplanens hovedstruktur er det fremhævet, at der skal: udarbejdes sammenhængende efterbehandlingsplaner for hele grusgravningsbæltet, således at der skabes nye landskaber af høj kvalitet og med variation i funktion og landskabsudtryk, jævnfør intentionerne i hovedstrukturen for»den Grønne Ring«, de tilbageværende agerlandskaber skal bevares og friholdes for fritidsanlæg. Kolonihaver kan for eksempel placeres i de tidligere grusgrave og at området skal gøres tilgængeligt fra byområderne med stier og færdsels muligheder på tværs af motorvejen. Historiske træk De karakteristiske landskabelige træk i Sydbyen er det flade landskab med de mindre landsbyer bygget op som fortebyer, hvor landsbyens gårde samler sig omkring et åbent fællesareal. Bortset fra Vor Frue er landsbyerne i Sydbyen af gammel oprindelse (Vor Frue er ikke indtegnet på kort fra 1898). De indeholder alle en gammel bydel. Efterhånden er især Vindinge og Vor Frue udvidet med parcelhuskvarterer, og i planperioden er der planlagt yderligere byudvikling i Vindinge. Se kort side 22. Darup, Tjæreby og Øde Hastrup er ikke i samme grad udvidet og fremstår stadigvæk med landsbykarakter. Et andet karakteristisk træk i området er de udflyttede gårde. Udflytningen af gårdene skete i midten af 1800-tallet, længe efter udskiftningsreformerne i sidste halvdel af 1700-tallet. Gårdene ligger spredt ud i området med store træer omkring. Imellem markfelterne er der en spredt hegnsplantning i skel af egnskarakteristiske buske og træer. Landbrugslandet Det oprindelige landskab er præget af det forholdsvist flade terræn, hvor landbrugslandet er kendetegnet af spredtliggende gårde og landsbyer. Landskabets karakter i sydbyen er og vil i fremtiden have store terræn- Sydbyens åbne land, er karakteriseret ved det flade marklandskab, hvor gårdene er omgivet af store fuldkronede træer. Området mellem Vindinge, Tjæreby og Øde Hastrup er en del af grusindvindingsområdet og Hedeland, men er endnu ikke under udgravning. 25

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006 J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort 26.03.2010 Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Ramme- og lokalplan for Musicon

Ramme- og lokalplan for Musicon Maglegårdsvej Ramme- og lokalplan for Musicon Lokalplan 540 Køgevej Søndre Ringvej Østre Ringvej Havsteensvej BYGGE- FELT Rabalderstræde BYGGE- FELT 1 Stenkrogen Køgevej BYGGEFELT BYGGEFELT 2 BYGGEFELT

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ Hovedgård Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Hovedgård Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er ikke

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED

ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED MAJ 2015 RINGSTED KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015 RINGSTED

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere