3. SYDBYEN. J. nr P15 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Tlf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf."

Transkript

1

2 J. nr P15 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Tlf.: Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling 25. januar 2006 Offentlighedsperiode 10. marts - 5. maj 2006 Forslaget revideret 26. maj 2006 Udvalgsbehandlet 7. juni 2006 Byråd 2. behandling 21. juni

3 Oversigtskort 3

4 Indledning Kommuneplan Roskildes kommuneplan er en plan for byens udvikling frem til år 2017, men den revideres helt eller delvis indenfor hver 4-årig byrådsperiode. Kommuneplanen består af 5 strategihæfter, som udgør kommuneplanens hovedstruktur.»roskilde i blåt og grønt«udgør den fysiske del af hovedstrukturen, der udmøntes i nærværende rammebestemmelser for den østlige del af kommunen.»roskilde i blåt og grønt«angiver Byrådets overordnede indsatsområder og politiske målsætninger for byen. Rammebestemmelserne indeholder konkrete fysiske retningslinier. Disse skal sikre, at den fremtidige lokalplanlægning tager udgangspunkt i Byrådets målsætninger, således, at intentionerne for helheden blandt andet afspejles i lokalplanlægningen. Overordnet planlægning Kommuneplanen er underlagt den overordnede planlægning i form af landsplandirektiver og regionplanlægning. Denne kommuneplan er baseret på Regionplan 2005, som blev vedtaget af HUR 25. oktober Regionplanen fastlægger retningslinier for byudvikling, detailhandel, erhvervsudvikling, boligudbygning samt retningslinier for det åbne land, natur- og miljøbeskyttelse, kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinier m.v. (Se endvidere afsnittet bag i hæftet om Lands-, region- og kommuneplanlægningen for det åbne land). Revision af kommuneplanen Roskilde Kommune har gennemført en tematisk revision af kommuneplanen. Det er en proces, der blev igangsat med Byrådets vedtagelse af planstrategien den 24. marts Ved vedtagelsen af planstrategien besluttede Byrådet samtidig, at foretage en tematisk revision af den gældende kommuneplan (Kommuneplan ), samt at genvedtage de dele fra den gældende kommuneplan, der ikke er omfattet af den tematiske revision. Den tematiske revision sker med udgangspunkt i de temaer byrådet prioriterede i planstrategien. Byrådet har vedtog nedenstående strategihæfter, som udgør Roskildes kommuneplan: Byudvikling: Roskilde i blåt og grønt Musikbyen Roskilde Roskildes kultur og kreative miljøer Erhverv i Roskilde Den Dynamiske Bymidte Samlet overblik Roskildes kommuneplan udgøres af følgende dokumenter, som kan findes på under emnet byudvikling: Planstrategi 2003 (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 24. marts 2004), - Hovedstruktur Byudvikling Roskilde i Blåt og Grønt (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) 4

5 Musikbyen Roskilde (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Roskildes Kultur og kreative Miljøer (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Erhverv i Roskilde (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Den Dynamiske Bymidte (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 25. maj 2005) Rammebestemmelser for henholdsvis Østbyen, Sydbyen, Vestbyen og Bymidten. De dele af Roskilde kommuneplan , som blev vedtaget endeligt den 24. oktober 2001 af Roskilde Byråd, og som ikke er ændret med denne revision er følgende sider: side 6-7, side 18-25, side og side Strategihæfterne Ud fra et ønske om at øge offentlighedens forståelse, interesse for og deltagelse i kommuneplanarbejdet og et ønske om at stimulere aktør- og partnernetværk til at virkeliggøre byrådets intentioner besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien en trinvis ramme for kommuneplanrevisionen, hvor revisionen sker løbende, tema for tema. Undervejs i denne proces har der for hvert tema været anvendt en offentlighedsprocedure med workshops, konferencer, seminarer og traditionelle borgermøder. 5

6 Indholdsfortegnelse Oversigtskort 3 Indledning 4 Indholdsfortegnelse 6 Redegørelse Læsevejledning 7 Sydbyens hovedtræk 11 Kommuneplan Byudvikling og byomdannelse 21 Boligudbygningsområder 22 Sydbyens landskaber 25 Rammer Generelle rammebestemmelser 32 Rammer øst for Køgevej 34 Rammer vest for Køgevej 44 Landsbyerne 54 Det åbne land 66 Regionplanens retningslinier Landskab, natur- og kulturværdier i det åbne land 72 6

7 Redegørelse Læsevejledning Rammebestemmelser for bydel 3 Sydbyen Kommuneplanens rammedel er opdelt i 4 hæfter, et for hver af følgende bydele: 1. Bymidten 2. Østbyen 3. Sydbyen 4. Vestbyen Hæfterne består af 3 dele: 1. Beskrivelse af bydelen og redegørelse for udmøntningen af Kommuneplanens Hovedstruktur,»Byudvikling, Roskilde i Blåt og Grønt«for den pågældende bydel. 2. Rammer for lokalplanlægningen i den pågældende bydel. 3. Præsentation af udvalgte retningslinier fra Regionplanen, som findes relevante i forhold til administration og udmøntning af kommuneplanen. Dette hæfte omfatter bydel 3, Sydbyen. Rammeområderne i sydbyen er vist på 4 kortudsnit, som omhandler følgende byområder: - Sydbyen øst for Køgevej, side 34 - Sydbyen vest for Køgevej, side 44 - Landsbyerne, side 54 - Det åbne land, side 66 Område og anvendelsesbestemmelser I tilknytning til kortene er anvendelsesbestemmelser for de enkelte rammeområder anført. Et område er f.eks. betegnet 3. BP 5. Tre-tallet angiver bydelen (3 for Sydbyen). Dernæst følger et eller to bogstaver, der refererer til anvendelsen, f.eks. BP for parcelhuse eller E for erhvervsområder. Til sidst anføres et løbenummer. I eksemplet ovenfor angiver løbenummeret, at det pågældende parcelhusområde er nummer 5 i Sydbyen. I anvendelsesbestemmelserne er der for mange områder henvist til en fodnote. Herved undgås at gentage hyppigt forekommende bestemmelser under de enkelte rammeområder. Er der ikke henvist til en fodnote er bestemmelsen anført i sin helhed under områdenummeret. Andre forhold Generelle rammebestemmelser Under»Andre forhold«er specielle forhold for området anført. Tillige er der hyppigt henvist til de generelle rammebestemmelser for bydelen, der er gengivet på side 32 og 33 i hæftet. I de fleste tilfælde skal man således læse dels under fodnoten og endelig under»generelle rammebestemmelser«. 7

8 Redegørelse Generelle forhold om forståelsen af rammebestemmelserne Boliger Ved åbent-lavt byggeri forstås typehuse, længehuse, parcelhuse opført fritliggende på egen grund. Ved tæt-lavt byggeri forstås: gårdhavehuse, klyngehuse, kædehuse, rækkehuse, terrassehuse og lignende. Tæt- lavt byggeri kan kun opdeles i lodrette lejlighedsskel. Ved etagebyggeri forstås: højhuse, stokbebyggelse, punkthuse. Etagebyggeri kan opdeles i både vandrette og lodrette lejlighedsskel. Erhverv Ved liberale erhverv forstås almindeligvis kontorlignende erhverv, hvor der mest arbejdes med papir og hvor der er relativt få kundeekspeditioner, som for eksempel revisorer, advokater, realkreditinstitutter. Læge-, tandlæge- og fysioteapeut-klinikker, banker og frisører betragtes dog også som liberale erhverv, som blot har en større orientering mod kundeekspeditioner. Ved fremstillingsvirksomhed forstås virksomheder indenfor fremstilling, byggeri og anlæg, transport og offentlige tekniske anlæg. Lagerbygninger og entreprenørpladser hører med i denne virksomhedskategori. I sådanne områder tillades kun opført kontorbebyggelse, som er nødvendig for den enkelte virksomheds administration. Ved administrations- og servicevirksomheder forstås virksomheder indenfor administration og service med tilknyttede laboratorier og engroshandel og lignende og uden eksterne miljøgener. Bolig- og erhvervsområder er mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder indenfor fremstilling, byggeri, anlæg og transport og engroshandel, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj, lugt og rystelser. Offentlige formål Offentlige formål vil efter omstændighederne kunne forestås af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn. Detailhandel Ved dagligvarebutikker forstås butikker, som primært handler med fødevarer. Ved udvalgsvarebutikker forstås butikker, som forhandler tøj, sko, legetøj, elektronik, cykler, bøger og lignende. Pladskrævende varegrupper defineres i Lov om Planlægning, som biler, både, tømmerhandel, hvidevarer og møbler og lign. Ved butik til områdets daglige forsyning menes kiosk, bager, solcentre o. lign. med et helt primært lokalt kundeopland. Definition af bruttoetagearealer til butiksformål Bruttoetagearealet til butiksformål består af det samlede areal, der medgår til butikkens drift. Dvs. salgsarealer, der omfatter de arealer, hvor 8

9 Redegørelse kunderne færdes og bliver betjent, samt arealer til personalerum, lagre, kældre samt overdækkede arealer og andel i fællesarealer i butikscentre. Derimod indgår overdækkede parkeringsarealer ikke i bruttoetagearealet. Alle etagearealer er angivet i bruttoetageareal. Definition af udvalgsvarecenter I kommuneplanen udpeges et udvalgsvarecenter på Københavnsvej mellem Byageren og Ringvejen. I dette center lægges vægten på etablering af større lokale udvalgsvarebutikker, som vanskeligt kan indpasses i bymidten, f.eks. køkkenbutikker, hårde hvidevarer, møbler og lignende. Definition af særligt pladskrævende varegrupper Særligt pladskrævende varegrupper: Grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som for eksempel biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Beklædning, elektronik, radio/tv og hårde hvidevarer tilhører ikke gruppen af særlig pladskrævende varer. Enkelte steder henvises til ICP opgørelser. ICP er en forkortelse af Institut for Center Planlægning, der har forestået en opgørelse af detailhandelsarealet i Roskilde. Ændringer af rammeområder i forhold til Kommuneplan 2013 Der er foretaget enkelte ændringer i rammeområderne siden sidste udgave af Kommuneplanrammerne. Rammeområde, der har ændret nummer eller navn: 3. BP 15 Hjortlund Rammeområde, der har ændret navn: 3. D 14 Sandvejen er ændret til 3. BT 7 Nyt rammeområde: 3. BP 17 vindinge Vest Rammeområder, som har ændret indhold: 3. BS 1 udvides mod nord 3. CL 5 Søndre Ringvej lokalcenter 3. D 8 3. E 4 Maglegårdsvej 1 3. E 5 Unicon 3. E 9 Nunc, Kamstrup 3. F 18 Øde Hastrupgrusgrav m.m. Rammeområder, som har ændret indhold: 3. E 1 Bytoften 3. E 4 Maglegårdsvej 3. E 5 Maglelunden, Unicon 3. E 8 Erhvervsområde, Rønøs Alle Rammeområde, som udgår: 3. CK 1 overføres til bymidten 9

10 Redegørelse 10

11 Redegørelse Sydbyens hovedtræk Sydbyen består af den sydligste del af Roskilde by, som ligger syd for jernbanen og det åbne land med landbrug og grusgravningsområder, dyrskueplads, en del af det store rekreative område Hedeland og en række landsbyer. Længst mod sydøst ligger Københavns lufthavn, Roskilde. Med Holbækmotorvejen afskæres byområdet fra landområderne syd for Roskilde. Bydelen gennemskæres desuden af de tungt trafikerede indfaldsveje Køgevej, Vindingevej og Københavnsvej og ringvejen Østre -/Søndre Ringvej. Boliger Den sydligste del af Roskilde by er overvejende udbygget med parcelhuse, hvis alder aftager jo længere fra centrum, man kommer. Bydelen har desuden en stor andel af almennyttige og private etageboliger opført i perioden fra 1940 til I den sydvestligste del af området ligger tre kolonihaveforeninger. To af dem ligger på hver sin side af og tæt på motorvejen, den tredje ligger syd herfor, frit i det åbne land. Etageboligområderne Syd og vest for vandtårnet, som er et vartegn for området ved Bymarken, ligger to store 4 etages boligbebyggelser ved Dommervænget og Gyvelvej, opført i 50 erne. Omkring krydset Køgevej/Østre Ringvej ligger mod øst de store almennyttige 4 etages boligområder Vognmandsmarken (1971), Bakkegården (1959) og Gartnervang fra starten af 1980 erne. Mod vest Ringparken og Stenkrogen fra midten af 60 erne, men fornyet i Umiddelbart syd for jernbanen ved Søndre Ringvej rejser siloen sig Velbevarede dobbelthuse ved Kløvervej 11

12 Redegørelse som et pejlemærke Siloens fremtidige anvendelse er fastlagt til boligformål. Rækkehuse ved Bymarken Parcelhusområderne Tættest på centrum i området nord for Ledagervej ved Vindingevej ligger de ældste parcelhuse fra 20 erne og 30 erne. Her findes en del huse, som repræsenterer traditionel dansk byggeskik og som fremstår relativt tro mod den oprindelige byggeskik. Ved Kløvervej ligger der mellem parcelhusene meget fine og velbevarede 2 etages udlejningsejendomme, række- og dobbelthuse fra 20 erne og 30 erne. Disse ejendomme er velbevarede og har fine kvaliteter såvel med hensyn til bygningskvalitet som friarealer. Nord for Vindingevej langs den vestlige side af Bymarken ligger en særegen rækkehusbebyggelse fra slutningen af 40 erne. Denne bebyggelse, der fremstår med pudsede røde facader, har også store kvaliteter. I området mellem Ledagervej og Østervang ligger et homogent område med parcelhuse fra 1940 erne og 50 erne og syd herfor mellem Østervang og Østre Ringvej ligger»blomsterkvarteret«, som er en et større parcelhusområde, udbygget i perioden fra 1960 og frem til ca Området fremstår åbent og grønt med grønne rabatter, vejtræer og den konsekvente brug af levende hegn i vejskel. l bydelens vestligste del ved Bakkedraget ligger et parcelhusområde med bebyggelse fra samme periode. Den sydlige del af området ved Bakkekammen er karakteristisk ved en stor udstykning fra begyndelsen af 60 erne med ens mindre gul-murede huse. Ved Eriksvej lige nord for amtsgården ligger et ældre bevaringsværdigt boligområde, som er en blanding af relativt lave almene etageboliger og parcelhuse. Ved den gamle cromlæderfabrik, som ønskes bevaret, som et historisk landmark i området blev der i 2002 opført ca. 100 ungdomsboliger. Den karakteristiske vejprofil i det nyere villakvarter ved Blomstervang For Sydbyens villakvarterer gælder overvejende, at disse ikke er omfattet af lokalplaner. De enkelte kvarterer har imidlertid stærke bevaringsværdige træk, som bør fastholdes, lige som uheldige tilbygninger og ombygninger bør undgås. Der er derimod stor forskel på de enkelte områders sårbarhed i forhold til ombygninger, alt efter hvilken type byggerier, der er tale om. Det er vigtigt, at: Roskilde kommune, som en del af kommunens arkitekturpolitik, udarbejder bevarende lokalplaner alternativt vejledninger, for at fastholde de bygningsmæssige kvaliteter, som karakteriserer de forskellige boligkvarterer og der for de spredt beliggende erhvervsejendomme, som med tiden kan omdannes til boligformål tilvejebringes en lokalplanlægning, der for den enkelte ejendom sikrer passende luft og friarealer. Kolonihaveforeninger Mellem Østre Ringvej og motorvejen syd for Villakvarteret ved Østervang/ Bymarken ligger haveforeningen Granly og umiddelbart syd for motorvejen ligger haveforeningen Ny Maglehøj. Syd herfor, omgivet af åbent land ligger haveforeningen Roars Gave. Haveforeningerne har generelt ikke samme nære tilknytning til etageboligområderne, som i Vestbyen. Haveforeningen Maglehøj 12

13 Redegørelse Parcelhusområder i Sydbyen Offentlige institutioner Store offentlige institutioner som Amtsgården, Amtssygehuset, Roskilde Kommunes socialforvaltning samt erhversuddannelserne Handelsskolen, Slagteriskolen og Teknisk Skole ligger alle i Sydbyen. Roskilde Amtssygehus Øst for Køgevej og syd for banen ligger Roskilde Amtssygehus, som siden det blev bygget i 1855 har udvidet sig med tilbygninger frem til i dag. Tilbygningerne til sygehuset har gennem tiden været tro både mod den oprindelige arkitektur, og over for den byggestil, der har været fremherskende på det pågældende byggetidspunkt. Sygehuset har således formået at bevare sin bygningsmæssige helhed på trods af de mange tilbygninger gennem 150 år. Store dele af bebyggelsen har høj bevaringsværdi. Amtsgården og Socialforvaltningen Vest for Køgevej ligger Amtsgården, der blev opført i Bygningen er et eksempel på god tidstypisk arkitektur. Som følge af strukturreformen overgår bygningen til anden offentlig myndighed. Syd for Amtsgården ligger Roskilde kommunes Socialforvaltning, der blev bygget i Denne bebyggelse er på en mere uheldig måde karakteristisk for sin tid med de store ensformige betonelementer. Den ældre del af Roskilde Amssygehus Erhvervsuddannelsesinstitutioner Slagteriskolen, Handelsskolen og Teknisk Skole samt Slagteriernes Forskningsinstitut har koncentreret størstedelen af sine aktiviteter omkring Maglegårdsvej. Teknisk Skole Vilvorde, som er en uddannelsesinstitution for anlægsgarneri, landbrug og dyrepasning ligger umiddelbart syd for motorvejen. Skolen, som er en tidligere landbrugsejendom, har ansøgt om tilladelse til udbygning af området med flere staldbygninger. Lokalplan for udvidelsen ventes udarbejdet primo Erhverv Umiddelbart øst for slagteriskolen og teknisk skole ligger et stort erhvervsområde, som dels består af en række fungerende virksomheder ved Maglegårdsvej og dels af den tidligere betonvarefabrik Unicon, som Amtsgården ved Køgevej 13

14 Redegørelse nu er fraflyttet området. Uniconområdet er på ca. 25 ha. og skal udvikles til et moderne bolig-, kultur-, uddannelses- og erhvervsområde. Arealet er købt af Roskilde Kommune. Virksomhed i erhvervsområdet ved Maglegårdsvej Midt Københavnsvej Området har tidligere været et traditionelt erhvervsområde. Der er i de senere år sket en løbende omdannelse som handelsområde. Anvendelsen tager udgangspunkt i handelslivet med specialbutikker og byfunktioner på den inderste del af Københavnsvej, der udgør en del af Roskildes regionale centerområde. I området Midt Københavnsvej er der langs Københavnsvej større udvalgsvarebutikker og langs Bytoften/Industrivej er handelsområdet under opbygning, præget af større pladskrævende butikker, bilforhandlere, møbelhandler, byggemarkeder o. lign. Detailhandel Bydelen forsynes med indkøbsmuligheder i lokalcentrene ved Bakkegården og Sdr. Ringvej i den vestlige del, mens den østlige del forsynes fra lokalcentrene ved Østervangcentret, Dommervænget og det regionale center Indre Københavnsvej. Ved indkørslen til Unicon-området er der endvidere planlagt et lokalcenter. Grønne områder Sydbyen er generelt dårligt forsynet med offentlige friarealer og grønne strøg ligesom bydelen kun har få rekreative stier. De større offentlige grønne arealer udgøres af idrætsarealer i udkanterne af bydelen og syd for motorvejen Dyrskue/festivalpladsen, som hvert år får international betydning, den tidligere Roskildering, som nu fremstår som en attraktiv park med en sø samt Østre Ringvejs idrætsanlæg. Syd herfor på den anden side af motorvejen ligger Roskilde Idrætscenter gemt lidt af vejen. Roskilde Ring fungerer nu som et af bydelens få grønne arealer Roskildes landsbyer Flere af kommunens landsbyer har en meget høj alder. Vindinge fra før vikingetiden, Tjæreby antagelig først fra vikingetiden. Det samme gælder Kamstrup, Darup og Øde Hastrup - hvis navne er afledninger»torp«- som betyder, at de er udflyttet fra de øvrige landsbysamfund. Af landsbytyper findes i Roskilde kommune den almindelige forteby, hvor bebyggelsen lå i en ring omkring et fællesareal, den såkaldte forte. Til denne type hører Kamstrup, Darup og Øde Hastrup. Når landsbyerne var lidt større som f.eks. Vindinge fik de ofte karakter af såkaldte forteklyngebyer. Som konsekvens af udskiftningen og landsbyfælleskabets ophør omkring 1800 fulgte lidt efter lidt også en udflytning af gårdene til det åbne land. Samtidig efterlod udflytningen»huller«eller tomter i landsbyerne. Ofte lod man i øvrigt en længe af den gamle gård stå på stedet til beboelse. Også landarbejdernes eller husmændenes småhuse blev tilbage i landsbyerne. Ved udskiftningen var landsbyens gårde og huse alle i bindingsværk. Omkring 1870 blev det grundmurede byggeri dominerende, og dermed opstod den blanding af gammelt og nyt, som i dag kendetegner de fleste landsbyer. 14 En af Tjærebys velbevarede gårde.

15 Redegørelse Øde Hastrup Landsbyen er ganske lille, og opfattes ikke som ret meget mere end en samling gårde. Bebyggelsen omkring gennemfartsvejen består i dag blot af tre gårde og et enkelt parcelhus. Det er karakteristisk for landsbyen, at de oprindelige arealer mellem vejen og bebyggelsen er bibeholdt med vejtræer, haver og grønninger. Landsbyen er præget af den intense grusgravning umiddelbart nord for byen. Kamstrup Landsbyen ligger omkring gadekæret, hvor de fleste af landsbyens gårde og huse står mere eller mindre intakte. Bebyggelsen omfatter både en del ældre bindingsværksbygninger og nyere, grundmuret byggeri. Landsbyen er stadig præget af haver med hække og beplantning. I kransen af bygninger omkring kæret ligger en velbevaret gård, som afgrænser landsbyen mod syd. Byen præges af den store erhvervsvirksomhed NUNK nordvest for byen. Virksomheden er opstået omkring det gamle mejeri. 15

16 Redegørelse Vindinge Vindinge ligger mere end 50 m over havet, og er således den højest beliggende landsby i kommunen. Der er flere steder en fin udsigt til Roskilde by og ud over de grønne landbrugsområder, der omgiver landsbyen. Den oprindelige landsby er forholdsvis stor, og en stor del af de ældre gårde, huse og villaer er bevaringsværdige. Centralt i landsbyen ligger kirken, der er fredet og den oprindelige landsbyplads, forten. Den er blevet bebygget med småhuse og der er bevaret mange bindingsværkshuse. Bebyggelsen, der alt i alt er forholdsvis intakt, gennemskæres af smalle stræder og stier, og danner et fint landsbymiljø. Vindinge landsby er omgivet af nyere parcelhuskvarterer og enkelte erhvervsvirksomheder. I byens nordlige del ved Sandvejen er Forsvarets lagerbygninger nedrevet og en mindre rækkehusbebyggelse er under opførelse. Det ubebyggede område mellem Vindingevej og byen er fremtidigt boligudbygningsområde. 16

17 Redegørelse Vindinge landsby. Menighedshuset og den fredede kirke til venstre i billedet. Vor Frue Vor Frue er ikke en egentlig landsby, idet den er opstået væsentlig senere. Byens bebyggelse består hovedsagelig af parcelhuse. Kirken, der er opført i 1907 er fredet og ligger på en skovbevokset høj. I tilknytning til kirken ligger sognegården, som også anvendes til sport og kulturformål. Syd for kirken ligger Vor Frue Skole. 17

18 Redegørelse Darup Darup er en meget lille landsby med tre bevarede gårde samt en række småhuse omkring gadekæret, således at dens oprindelige form stadig fornemmes. De store gamle gårdanlæg er flotte med store gamle træer og ældre haver med markant beplantning. Bebyggelsen ved kæret er en blanding af gamle og nyere småhuse. Tjæreby Tjæreby er en ganske lille landsby, der består af en klynge gårde og huse langs den øst-vest-gående gennemfartsvej, Tjærebyvej. Gårdene ligger hovedsageligt langs den nordlige side af Tjærebyvej, og specielt den vestlige gård, Falkenhøj, er meget markant. De tre flotte længer på det svagt skrånende terræn oven for vejen udgør i sammenhæng med kæret på den anden side af vejen en fin helhed. Gården har stor betydning for oplevelsen af landsbymiljøet. I landsbyens sydøstlige hjørne ligger der en anden velholdt gård. Syd for landsbyen lå der en række gårde, der i dag er helt forsvundet, men landsbyens hovedstruktur er bevaret. 18

19 Redegørelse Indkørslen til Darup Landsby Den velbevarede gård Falkenhøj 19

20 Redegørelse 20

21 Redegørelse Kommuneplan Byudvikling og byomdannelse Byudviklingen i sydbyen vil komme til at foregå i Vindinges vestlige del, mens der vil ske en omdannelse af det tidligere erhvervsområde Unicon. Herudover er der en byomdannelse igang i området omkring Københavnsvej. Veje I planperioden ventes en udbygning af Holbækmotorvejen til 6 spor, hvorved kapaciteten forøges. Byrådet anbefaler over for Vejdirektoratet, at udvidelsen sker som en asymmetrisk udvidelse langs vejens sydside. Den eksisterende motorvejstilslutning ved Køgevej ventes ombygget væsentligt med henblik på bedre og mere sikker trafikafvikling. Byrådet anbefaler over for Vejdirektoratet, at alle tilslutninger anlægges som samordnede og fuldt trafikstyrede signalanlæg. Det forventes, at tilslutningsanlæggene vil medføre en omlægning af Darupvej, hvorved denne forlægges mod syd. Endvidere vil en del af området omkring det tidligere Uniconareal blive berørt af tilslutningsanlægget. I forbindelse med byomdannelsen af det tidligere Uniconareal skal dette område vejbetjenes af flere sideordnede adgangsveje fra hhv. Søndre Ringvej, Køgevej og Maglegårdsvej. Med udgangspunkt i kommunens Trafiksikkerheds- og Hastighedsplan fra 2003 er der fastlagt en strategi for nedbringelse af trafikuheld, forbedring af tryghed og skoleveje og for differentiering af hastighedsgrænserne på nogle vejstrækninger / områder. Disse initiativer tilstræbes gennemført i løbet af planperioden. Stier Med udgangspunkt i de eksisterende stier, kommunens Trafiksikkerhedsog Hastighedsplan fra 2003, samt»stiplan 1998«, er der fastlagt en strategi for et hovedstinet i Roskilde. Stinettet har til formål at skabe bedre sammenhæng og forbindelse mellem: Roskilde og de omgivende kommuner (primært de regionale stiruter), De enkelt bysamfund og bydele i kommunen indbyrdes samt De større offentlige institutioner, handelscentre og stationer. I planperioden forventes etableret følgende stiforbindelser: Mellem Kamstrup, Dyrskuepladsen, det tidligere Uniconareal og bymidten, På tværs af motorvejen ved havekolonien Maglehøj, mellem landsbyerne og de rekreative områder (Hedeland mv.) i den sydlige del af kommunen og Østervangsskolen / Østervangscentret og bymidten og Mellem bydelen Trekroner i nord og Vindinge og de rekreative områder (Hedeland mv.) i den sydøstlige del af kommunen. 21

22 Redegørelse Boligudbygning Vindinge I kommuneplanen Byudvikling: Roskilde i Blåt og Grønt er der udlagt et nyt areal til boligbyggeri i Vindinge. Arealet er på ca. 14 ha. Arealet er i boligudbygningsplanen udlagt til ca. 35 parcelhuse og ca. 75 tæt-lave boliger. Herudover reserveres areal til en ny institution, som f.eks. kan være en regional eller kommunal institution. Området er beliggende i landzone, vest for Vindinge og øst for Vindingevej. Der skal udarbejdes lokalplan, der overfører arealet til byzone. Udbygningen ventes påbegyndt i 2007 med 20 parcelhuse. Arealet er privatejet. Området ligger i tilknytning til den gamle del af Vindinge landsby øst herfor og grænser op til nyere parcelhusbebyggelser mod nord og syd. Det er væsentligt, at der via planlægningnen af byudbygningen sikres en sammenhæng med Vindinge landsby. Af hensyn til støj fra Vindingevej og eventuelle støvgener fra grusgravningen vest for vejen, skal det i forbindelse med lokalplanlægningen overvejes at forhøje og beplante den eksisterende støjvold. 22

23 Redegørelse Byomdannelse Den musiske bydel - (Unicon) Roskilde Kommune overtog den 1. januar 2004 den tidligere Unicon - grund. Arealet er på ca. 25 ha og ligger ud til Køgevej og Holbækmotorvejen. Den tidligere ejer af området er betonvarefabrikken Unicon, som har ligget i kommunen siden midten af 50-erne. På grunden har været gravet grus til produktionen. Grusgraven er senere fyldt op. Fabriksområdet har været afspærret og ligget som en stor lukket enklave i Sydbyen. Kommunen ønsker nu at udvikle en ny bydel i området, der skal give Sydbyen et kvalitetsløft. Det er bl.a. vigtigt at få bydelen koblet bedre sammen med resten af byen, det vil sige kvarterene omkring Køgevej og Maglegårdsvej. Den gamle kirkesti fra Kamstrup passerer Unicon-grunden og kan komme til at indgå som en central forbindelse mellem Kamstrup, Dyrskuepladsen/ Festivalpladsen og Bymidten via Eriksvej. Den nye bydel skal bygges op omkring de spor udviklingen har sat i området, og med en dagsorden om at skabe en kreativ, musisk og åben bydel. Det er planen, at de gamle industrihaller skal tjene som en slags»kuvøse«for udvikling af området. Roskilde Festivalen, erhvervsskolerne og de tilgrænsende virksomheder og boligområder kan blive aktive medspillere i udbygningen, der forventes at ske over en lang årrække.»kuvøseområdet«søges således med skiftende aktiviteter gjort til en slags dynamo for udvikling af musiske og kulturelle aktiviteter, der samtidig gør virksomheder med tilknytning til oplevelsesindustrien interesserede i, at lokalisere sig i området. 23

24 Redegørelse 24

25 Redegørelse Sydbyens landskaber Sydbyen udgør ca ha. Den indeholder dels syd- og sydøst-delen af Roskilde by, dels det åbne land med landsbyerne Darup, Kamstrup, Vor Frue, Øde Hadstrup, Vindinge og Tjæreby. Hovedparten af arealet syd for Holbækmotorvejen ligger i landzone. Det åbne land syd for byen er præget af de store grusgrave, der ligger spredt i et bredt bælte syd for byen, se kort side 26. Efterhånden som grusgravningen ophører, ændrer landskabet karakter. Flere tekniske anlæg præger området, især Holbækmotorvejen, de to jernbanestrækninger, højspændingsledninger, en transformerstation i Kamstrup og lufthavnsarealet i den sydøstlige del af området ved landsbyen Tjæreby. Holbækmotorvejen danner en stor barriere mellem den sydlige del af Roskilde by og landområdet syd herfor. Syd for Holbækmotorvejen ligger Dyreskuepladsen, Darup Idrætsanlæg, Vilvorde og de 2 havekolonier, Ny Maglehøj og Roarsgave. Landejendomme i landsbyen Darup ligger ud til markerne afgrænset af lave hække og store enkeltstående træer. Husene er synlige fra omgivelserne og giver den sydlige del af Darup landsbypræg. Nord for byen strækker grusgravene sig næsten helt ind til byen. I kommuneplanens hovedstruktur er det fremhævet, at der skal: udarbejdes sammenhængende efterbehandlingsplaner for hele grusgravningsbæltet, således at der skabes nye landskaber af høj kvalitet og med variation i funktion og landskabsudtryk, jævnfør intentionerne i hovedstrukturen for»den Grønne Ring«, de tilbageværende agerlandskaber skal bevares og friholdes for fritidsanlæg. Kolonihaver kan for eksempel placeres i de tidligere grusgrave og at området skal gøres tilgængeligt fra byområderne med stier og færdsels muligheder på tværs af motorvejen. Historiske træk De karakteristiske landskabelige træk i Sydbyen er det flade landskab med de mindre landsbyer bygget op som fortebyer, hvor landsbyens gårde samler sig omkring et åbent fællesareal. Bortset fra Vor Frue er landsbyerne i Sydbyen af gammel oprindelse (Vor Frue er ikke indtegnet på kort fra 1898). De indeholder alle en gammel bydel. Efterhånden er især Vindinge og Vor Frue udvidet med parcelhuskvarterer, og i planperioden er der planlagt yderligere byudvikling i Vindinge. Se kort side 22. Darup, Tjæreby og Øde Hastrup er ikke i samme grad udvidet og fremstår stadigvæk med landsbykarakter. Et andet karakteristisk træk i området er de udflyttede gårde. Udflytningen af gårdene skete i midten af 1800-tallet, længe efter udskiftningsreformerne i sidste halvdel af 1700-tallet. Gårdene ligger spredt ud i området med store træer omkring. Imellem markfelterne er der en spredt hegnsplantning i skel af egnskarakteristiske buske og træer. Landbrugslandet Det oprindelige landskab er præget af det forholdsvist flade terræn, hvor landbrugslandet er kendetegnet af spredtliggende gårde og landsbyer. Landskabets karakter i sydbyen er og vil i fremtiden have store terræn- Sydbyens åbne land, er karakteriseret ved det flade marklandskab, hvor gårdene er omgivet af store fuldkronede træer. Området mellem Vindinge, Tjæreby og Øde Hastrup er en del af grusindvindingsområdet og Hedeland, men er endnu ikke under udgravning. 25

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006 J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.20 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-03-2015 Forslag til Ændring 2014.20 i kommuneplan 2014-2026, Hjerting By, For et område på Havborgvej.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313 Trekroner Allé Marbjergvej til Hedelandsvej Lokalplan nr. 313 J.nr. 01.02.05 P16 Sagsid. 9701266 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen Sagsbehandler

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR TINGHØJ Kommune 20. Tinghøj 20.0 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.0 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Hjerting By, For et område på Havborgvej

Hjerting By, For et område på Havborgvej Forslag til Ændring 2014.20 i Kommuneplan 2014-2026 Hjerting By, For et område på Havborgvej Plan s oplæg af 05-03-2015 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM Kommune 1 04. Billum 04.01 Billum By 04.10 Billum, Åbent land Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere