Artikel trykt i Effektivisering. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel trykt i Effektivisering. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 Effektivisering Artikel trykt i Effektivisering. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2008 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Lean Accounting Lean Accounting Nye værktøjer til motivering og måling af Lean af ph.d.-stipendiat Thomas Borup Kristensen, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet og professor Poul Israelsen, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet 1. Indledning Den hastige diffusion af Lean i danske og udenlandske virksomheder har skabt et behov for refleksioner over økonomistyringens rolle i disses forandringsprocesser I traditionsrige discipliner som økonomistyring og produktionsstyring er der ofte ikke rum for væsentlige forbedringer inden for disciplinerne. Udviklingspotentialet, akademisk og praktisk, ligger derfor i skæringsfladen imellem disciplinerne. I denne artikel sættes fokus på, hvorledes økonomistyringen kan relateres til styringskonceptet Lean. Det er således formålet at skabe en positiv synergi i et holistisk perspektiv imellem modelleringerne indenfor økonomistyringen og produktionsstyringen. Lean har dog udviklet sig til et rammebegreb, som rækker ud over produktionens forhold. Der tales om Lean-ledelse, Lean-administration og Lean ERP. I nærværende artikel er det primære fokus på Lean i produktionen, men refleksionerne er for så vidt også relevante i Lean-administration. Den hastige diffusion af Lean i danske og udenlandske virksomheder har skabt et behov for refleksioner over økonomistyringens rolle i disses forandringsprocesser. Når styringsprincipperne ændrer sig med indførslen af Lean, opstår der øget pres for at vurdere disse forandringer i nye præstationsmålinger såvel økonomiske som ikke-økonomiske. Formålet med artiklen er en præsentation og efterfølgende diskussion af state-of-the-art inden for Lean accounting. 3/September 2008 Effektivisering 1

3 Lean Accounting Artiklen begynder med en meget kort gennemgang af Leanfilosofien sammenlignet med andre traditionelle produktionsfilosofier. Dernæst præsenteres Lean accounting oprindelse efterfulgt af kritikken af Standard Costing under et Lean paradigme. Herefter præsenteres nogle af redskaberne indenfor Lean Accounting og kort omkring anvendelsen af økonomistyring på Toyota for slutteligt at diskutere mangler ved Lean Accounting. 2. Lean differentieret fra andre filosofier For at forstå den dynamiske kontekst Lean har udviklet sig i, stilles filosofien i det følgende overfor traditionelt konkurrerende produktionsstyringsfilosofier. Derigennem er det muligt at se, hvilke teknikker og principper Lean er et grundlæggende opgør med. Inden for produktionsstyring skelnes mellem tre helt grundlæggende former for strukturering og principper for produktionen (Womack et al. 2003). Udover Lean findes der craft produktion og masseproduktion. Craft produktion er den ældste filosofi, og genkendes i eksempelvis et smedeværksted, hvor der laves unikke produkter, som ofte kræver stor faglighed. Der anvendes ofte fleksible, men simple værktøjer, som er meget tilpasningsdygtige overfor kundens behov. Problemet er dog ofte, at produkterne bliver meget omkostningstunge, og i den kontekst opstod masseproduktionen efter 1. verdenskrig. Arbejderne er under denne produktionsform mindre bredt fagligt kompetente, men specialiseret til et afgrænset område af produktionen. Dermed er der behov for væsentlig mindre oplæring af nye medarbejdere. Masseproduktionen betegnes ofte som serie og kø produktion, da der typisk produceres i store serier på grund af formålsdedikerede maskiner, som tager lang tid at omstille. Kø-betegnelsen er med som karakteristik af de lagre, som ligger før hver funktion i produktionen. Disse lagre bliver anvendt som stødpuder for at skabe en maksimal udnyttelse af maskinerne. Tabel 1 opsummerer nogle af de centrale aspekter indenfor de tre produktionsstyringsfilosofier. Tabellen er en modifikation og udvidelse af Ansari (1997) og Womack (1991). 2 Effektivisering 3/September 2008

4 Lean Accounting Område: Craft Masse Lean Teknologi Simpelt Mixed Sofistikeret Arbejdskraft Trænede Lidt trænet Multi trænede Kapital Lav Høj Meget høj Markeds størrelse Lille Stor Volumen Stor Volumen Markeds behov Varieret Lidt varieret Meget varieret Leverandør Varierende samarbejde Lidt samarbejde Meget samarbejde Maskiner Ikke produktspecialiserede Produkt specialiserede Fleksible Layout Typisk birdcage og øer Typisk lineært Typisk U-celler Tabel 1. De tre produktionsfilosofier Tabel 1 viser, at Lean adskiller sig fra masseproduktionen i næsten alle dimensioner, hvilket også har indflydelse på Lean-virksomhedens organisering. Denne er typisk kendetegnet ved, at produktionens ressourcer er centreret omkring produktgrupper, som udgør den interne værdikæde i produktionen. Hvis dette udvides til at omfatte de øvrige aktiviteter i virksomheden, bliver disse organiseret i multifunktionelle teams rettet mod produktgrupperne. Herigennem er det meningen, at der skal skabes et flow af aktiviteter i forhold til bestemte objekter, produktgrupper. Dermed kan optimering af værdikæden foretages på langs heraf, frem for i isolerede afdelinger, der arbejder og har ansvaret herfor inden for deres fagspecifikke område (Maskell 2004: 98ff). Dette betyder, at omkostningsarterne i økonomistyringen ofte vil kunne henføres til en produktgruppe uden en deling eller fordeling heraf. Mangel herpå, altså forbruget af samme ressource i flere produktgrupper, bør nøje overvejes, da det ifølge Maskell (2004) ligefrem kan være hæmmende for Lean potentialet. I produktionen vil disse såkaldte monuments ressources, som benyttes af flere værdikæder (produktgruppesambestemte), hæmme operationalisering af flow, idet det ofte kræver lager for at kunne fungere. Det fører til, at disse monuments trækker i retning af masseproduktionens serie og kø principper. Ideelt har hver produktgruppe tilknyttet de funktioner, der kendes fra en traditionel funktionsopdelt virksomhed, dvs. økonomi, marketing, salg, produktion osv. 3/September 2008 Effektivisering 3

5 Lean Accounting 3. Lean Accounting: begrebets frembrud En række akademikere og praktikere har erkendt problemstillinger ved mødet mellem traditionel økonomistyring og Lean Lean Accounting er som begreb opstået i forbindelse med spredning af Lean til de vestlige produktionsvirksomheder, hvor en række akademikere og praktikere har erkendt problemstillinger ved mødet mellem traditionel økonomistyring og Lean. Forløbere for Lean accounting er blandt andre Toomey (1994), hvor begrebet dog ikke eksplicit anvendes, men på et initialt niveau er økonomistyringsmodellen tænkt som et supplement til Lean. Robin Cooper anlægger en interorganisatorisk indfaldsvinkel til økonomistyringen i en Lean styret virksomhed (Cooper 1996-A, 1996-B, 1999). I Skandinavisk sammenhæng har Åhlstrøm og Karlson (1996) også bidraget til forståelse af samspillet mellem økonomistyringen og implementeringen af Lean. Det er dog først i begyndelsen af det nye årtusinde, at Lean Accounting begrebet anvendes og udfoldes, startende med Brian Maskell (2000). Siden har Maskell og Baggaley udviklet Lean accounting konceptet (Maskell 2003-A, 2003-B). Bogen Practical Lean Accounting (Maskell & Baggaley 2004) må betragtes som det første hovedværk, hvori Lean accounting begrebet eksplicit anvendes. Foruden disse værker findes en række forfattere, hvis bidrag kan anskues som supplementer (Huntzinger 2005), (Drickhammer 2004), (Cunningham 2003), (Kroll 2004) og (Brewer 2005). Senest er der også i akademisk forskningsmiljø øget fokus på Lean Accounting (Kennedy 2008). 4. Kritik af Standard Costing I både 2003 og 2005 var den finansielle målingsbarriere i top 4 over barrierer for implementering af Lean Det nuværende stadium af Lean accounting kan forstås dialektisk, som en antitese til den traditionelle økonomistyring, hvori især Standard Costing er dominerende. Standard Costing komplementerer en masseproduktionsfilosofi og kan derfor producere økonomisk beslutningsinformation, der strider direkte imod Lean-implementeringen og derfor virke dysfunktionel i forhold hertil (Maskell 2004: 2). Denne opfattelse deles af de responderende virksomheder i en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Lean Enterprise Institute, der ledes af James Womack (LEI 2003, 2004, 2005). I 2005 mener 39 % i undersøgelsesgruppen, at den finansielle værdi af Lean-metoderne ikke er erkendt. Dette er en stigning i forhold til 2003, hvor 13 % anså det traditionelle omkostningssystem som ude af stand til at erkende den finan- 4 Effektivisering 3/September 2008

6 Lean Accounting sielle værdi af Lean-produktionens forbedringer. I både 2003 og 2005 var den finansielle målingsbarriere i top 4 over barrierer for implementering af Lean, hvilket understreger den praktiske relevans af problemstillingen. Standard Costing baserer sig i sin full cost variant (selvkostmetoden) på en fordeling af virksomhedens samlede ressourceindtag på afdelinger og herfra til kostobjekter (typisk produkter). Som grundlag for vurdering variable omkostninger benyttes standarder. Til fordeling af faste omkostninger (kapacitetsomkostninger) anvendes et forud fastsat tillæg til materialer, direkte løn og/eller maskintimer (predetermined overhead rates), hvorfor disse tillæg er volumenbaserede. I Lean accounting påpeges en række uhensigtsmæssige forhold i denne form for omkostningsrapportering. Baggaley og Maskell (Maskell 2004: 134) påpeger, at følgende vil begrænse Lean under et Standard Costing regime: 1. Standard Costing motiverer til store serier 2. Der produceres ofte til lager 3. Standard Costing er ikke visuelt tilgængelig i produktionen, eller der hvor værdifrembringelse genereres, da rapporteringen er forsinket. 4. Spild skjules i en overhead pulje 5. Varianserne viser ikke de reelle årsager til spild Standard Costing kan føre til produktion i store serier Ad 1: Når Standard Costing kan føre til produktion i store serier, skyldes det, at hver organisatorisk enhed, produktionssted, afregnes (krediteres) timer i henhold til antal enheder, der er produceret og videresendt i produktionen (Carreira 2005: 18). Produktionsstedets effektivitet bliver således vurderet på baggrund af antal krediterede standardtimer i forhold til faktisk tilførte/forbrugte antal timer. Dette betyder, at produktionsstedets primære interesse bliver maksimering af afregnede standardtimer pr. forbrugt arbejdstime; altså et effektivitetsmål, output/input. Kan produktion i store serier øge mængden af afregnede standardtimer pr. forbrugt arbejdstime, er dette lokalt optimalt. Denne type optimering giver kun i sjældne tilfælde incitament til at anvende enkelt-styks flow, da de økonomiske fordele herved sjældent slår positivt igennem i den afdeling, der gennemfører det. Optimeringen af produktionen skal derfor ikke tage udgangspunkt i de enkelte dele af produktionsprocessen (Maskell 2004: 134f). 3/September 2008 Effektivisering 5

7 Lean Accounting Der motiveres altså til produktion til lager Ad 2: Effektivitetsmålingen af produktionsstederne under Standard Costing er baseret på kreditering af standardtimer baseret på output uafhængigt af det resulterende lagers størrelse. Der motiveres altså til produktion til lager (Brewer 2005: 29). I Standard Costing s måling af effektiviteten skelnes der ikke imellem produktionen efter pull eller push princip, hvorfor produktion til lager eller til ordre afspejles ens i effektivitetsmålingen af produktionsstederne. Effektiviteten kan derfor betragtes som værende høj for produktionsstederne, selvom hele outputtet fra produktionen er lagt på lager (Carriera 2005: 18ff). Resultatet bliver en produktion, hvor der opstår kø af halvfabrikata mellem flere produktionssteder, da disses produktion ikke er balanceret i forhold til kundernes efterspørgselsfrekvens og flowtiden på den knappe kapacitet. Produktionsstederne har ingen interesse i at skulle indrette arbejdstempoet efter produktionsstederne før og efter i værdikæden, eller i at skulle hjælpe disse af med deres arbejdsbelastning. Dette hænger sammen med, at masseproduktionen er baseret på ansvarsdeling i afdelinger og ikke på langs i værdikæden; altså modsat Lean, hvor der er fællesansvar for output i hele værdikæden (Ansari 1997: 14) På grund af køsystemet bliver gennemløbstiden i produktionen forlænget, hvilket resulterer i længere leveringstider til kunderne, såfremt der ikke opretholdes bufferlagre for færdigvarer. Dermed er denne form for effektiviseringsvurdering også med til at skabe et behov for færdigvarer, for at yde samme leveringstid som i et produktionssystem med minimal kø mellem produktionsstederne. Rrealtids data tilgængelig for de værdiskabende ressourcer Ad 3: Indenfor Lean benyttes Andon tavler (IMA 2006), som viser realtids data tilgængelig for de værdiskabende ressourcer. Eksempelvis vises on-time delivery eller TAKT vs. faktiske antal enheder (Carriera 2005: 16), som bliver styrende for de daglige aktiviteter i produktionen (Womack 2003: 75ff). Tavlerne giver mulighed for, at produktionsmedarbejderne selv evaluerer deres arbejde og kan tilpasse arbejdstempo, mens det endnu ikke er for sent at kunne regulere dette. Forsinkede Standard Costing rapporter giver således ikke mulighed for at korrigere indsatsen, og bliver derfor let betragtet som irrelevante. Den økonomiske rapportering kan derfor være med til forsinke eller forhindre vigtige forbedringsaktiviteter (Mouritsen & Hansen 2006: 271). 6 Effektivisering 3/September 2008

8 Lean Accounting På denne måde er Standard Costing med til at gøre spildet mindre transparent og de værdiskabende aktiviteter mindre eksplicitte Ad 4: Reduktion af muda i Lean-organisationer er baseret på en synliggørelse af spildet. Det kan derfor være uhensigtsmæssigt at indlægge ressourceforbrug forbundet med spild i en standard, da det implicit vil være en accept af spildet (Friis 2003: 22). På denne måde er Standard Costing med til at gøre spildet mindre transparent og de værdiskabende aktiviteter mindre eksplicitte (Bergstrom 1995: 33). Standard Costing kan derfor ikke give beslutningsinformation omkring, hvor forbedringstiltag (kaizen eller kaikaku aktiviteter) kan rettes fokus imod. Omkostningsdata skal ifølge Maskell være med til at identificere de grundlæggende årsager til spild (Maskell 2000: 47ff), hvilket i Lean er centralt for elimineringen ud fra et 5 why s tankesæt Jidoka (Womack 1991: 56ff). Lean accounting tager derfor som udgangspunkt afstand fra management by exception. Denne styringsmekanisme søger, at koncentrere virksomhedens styringsfokus omkring områder, der ikke yder som forventet, hvilket afsløres i afvigelser mellem det faktiske og budgetterede økonomiske resultat (Horngreen 1997: 5). Derved vil minimale afvigelser føre til minimal handling overfor spildet, såfremt dette er implicit i omkostningspuljerne i Standard Costing. Spildet skal derfor forventes reduceres i budgettet, hvilket betegnes som Kaizen budgettering (Horngren 1997: 189), og en forudsætning herfor er en eksplicitering af spildets ressourceforbrug. 5. Styringsmodellerne i Lean Accounting Den grundlæggende antagelse i Lean er, at maksimal profit kommer fra et maksimum flow af produkter gennem værdikæden efter pull fra kunderne I forbindelse med at Lean har modificeret virksomhedens profitmaksimeringsantagelse, så ændres de anvendte redskaber også. Den grundlæggende antagelse i Lean er, at maksimal profit kommer fra et maksimum flow af produkter gennem værdikæden efter pull fra kunderne (Maskell 2003-B: 25). Dette adskiller sig fra masseproduktionens filosofi, hvor Standard Costing finder anvendelse, da det antages, at den maksimale profit kommer fra maksimal udnyttelse af alle virksomhedens ressourcer (Maskell 2004: 134), hvori det implicit antages, at maksimum profit skabes af de laveste produktenhedsomkostninger (Baggaley 2006). De ændrede antagelser har ført til at nyt værktøjsapparat indenfor både finansielle og ikke-finansielle teknikker under begrebsrammen Lean accounting. I nærværende afsnit fokuseres beskrivelsen på værdikæderne for nuværende produkter, hvorved værdikæderne for 3/September 2008 Effektivisering 7

9 Lean Accounting produktudviklingen, fremtidige produkter, er afgrænset. Sidstnævnte værdikæde supporteres normalvis af Target Costing, hvilket også er anerkendt som redskab i Lean accounting (Cooper 1999: 60ff) (Maskell 2004: 241ff), og derved bidrager Lean accounting minimalt på dette område. Dette betyder, at profitopgørelsen primært opgøres på værdikæde/produktgruppe niveau I Lean accounting erstattes Standard Costing, og til dels Activity Based Costing, af Value Stream Costing, VSC. I VSC skelnes der ikke imellem direkte og indirekte omkostninger (Maskell 2004: 136), som danner en grundlæggende distinktion af omkostninger i både Standard Costing og ABC. Fordelinger af ressourcer på cost objekter skal helst undgås, men ellers holdes på et begrænset niveau. Dette betyder, at produktenhedsomkostningen ikke beregnes i den almindelige driftsmodel. Det er kun materialer, som opgøres på produktenheden, men omkostninger til hvad der betegnes som direkte arbejdstimer i Standard Costing, vil henføres til en værdikæde. Værdikæden kan oftest være ækvivalerende med en produktgruppe, da produktgrupperne defineres ved at have nogenlunde ens kapacitetstræk, hvorfor disse af flowmæssige hensyn lægges i samme værdikæde (Maskell 2006). Eftersom de fleste af virksomhedens ressourcer, i en Lean-organisation, vil være dedikerede til en værdikæde, så vil disse ressourcers omkostninger være henførbare til, i hele udgiftsenheder, værdikæderne altså uden fordeling (Maskell 2004: 103ff). Dette betyder, at profitopgørelsen primært opgøres på værdikæde/produktgruppe niveau, og kun undtagelsesvist pr. produktenhed. I særlige tilfælde kan opgørelse af profitopgørelse pr. produktenhed være relevant, og så kalkuleres denne udenfor omkostningssystemet på ad hoc basis (Fiume 2006), (Cooper 1996-A: 239). Cooper påpeger i sit studie af japanske virksomheder, at de typisk, herunder Mitsubishi Kasei, kun henfører omkostninger til produktgrupperne, hvorfor profitopgørelsen af produktenhederne er en ad hoc undtagelse (Cooper 1996-A 225ff). Dette skyldes blandt andet, at der er en strategisk antagelse af kunderne forventer et fuldstændigt produktprogram fra den enkelte virksomhed, som servicerer alle kundesegmenter. Et sådan fænomen kan beskrives som afsætningsmæssig afhængighed, hvor produktmixets sammensætning ikke kan foretages isoleret på det enkelte produkt. Dog skyldes den reducerede fordeling også, at hvert cost center kun servicerer en værdikæde (Cooper 1996-A: 239). Den driftmæssige model til at opgøre profitten hos Wiremold Company, rapporterer profitten for værdikæderne/produktgrupperne, da man strategisk havde valgt at sælge 8 Effektivisering 3/September 2008

10 Lean Accounting fuldstændige produktprogrammer. Derved bliver det irrelevant, at opgøre profitten pr. produkt, da det er underordnet om spildreduktionerne gennem Lean-initiativerne bliver til spildreduktion på et profitabelt eller mindre profitabelt produkt (Grasso 2005). Dette betyder, at resultatopgørelsen bliver en krydsmatrice imellem værdikæder og ressourcer eller aktiviteter. I den viste resultatopgørelser er det ressourcer og værdikæder der anvendt som dimension for rapporteringen. Værdikæde 1 Værdikæde 2 Værdikæde 3 Salg 1500 xxxx xxxxxx Materialer 700 x x Personale 100 x x Værktøj 200 Andre omk 75 x Værdikæde profit før lager 425 xx xxx (formindskelse)/forøgelse af lager (50) x x Værdikæde profit 375 x xx Shipping 0 Corporate fordeling 0 x Resultat 375 x x Return on sales 25 % Tabel 2. Kilde: Brewer 2005 Heri rapporteres ressourcernes ledighed og værdiskabende anvendelse Udover en forandret resultatrapportering, så introduceres der også en opgørelse af ressourcernes anvendelse ud fra spild fokusering. Heri rapporteres ressourcernes ledighed og værdiskabende anvendelse. 3/September 2008 Effektivisering 9

11 Lean Accounting Value stream cost analysis Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Personale Omkostning Produktiv 30 % Ikke-produktiv 51 % Ledig kapacitet 19 % Maskiner Omkostning Produktiv 60 % Ikke-produktiv 20 % Ledig kapacitet 20 % Tabel 3. Kilde: Maskell 2004 Brewer og Kennedy pointerer en række fordele ved Value stream costing analysis (Brewer 2005: 31f). 1. Modellen viser hvor produktivitets omkostninger er skabt 2. Er let at forstå for alle/brugere 3. Fremhæver områder med spild 4. Viser faktiske omkostninger frem for standard omkostninger 5. Identificerer flaskehalse 6. Fremhæver muligheder for at styre kapacitet mere effektivt Grundlæggende er VSC proces orienteret frem for produktorienteret Grundlæggende er VSC proces orienteret frem for produktorienteret, og vil skabe en rapporteringsmodel, der fokuserer på værdikæden ud til kunderne. VSC kan således karakteriseres ved fokus på værdikæden, simpelt og eliminerer overhead fordelinger (Maskell 2004: 133f). Generelt betyder dette, at modellen synes at lette det administrative kapacitetstræk i forhold til en veludviklet Activity Based Costing model. Rapporteringen skal foregå på ugebasis, således information ikke bliver til forsinkede ex post opgørelse, som lægger lang tid efter aktiviteternes faktiske udførsel, hvor det ikke er muligt at ændre og korrigere disse (Maskell 2006). Punkt 4 understreger, at der i VSC anvendes faktiske omkostninger frem for standarder til at henføre omkostninger på produktenheder. Dette kunne ellers foretages gen- 10 Effektivisering 3/September 2008

12 Lean Accounting nem backflushing teknikker, via kanbans, da der i Lean skal opgøres standard procestider. I modelleringen er der valgt kun at arbejde med faktiske omkostninger, da opgørelse med standarder gør rapporteringen mere kompliceret, da der skal korrigeres for varianser mellem standarder og faktiske målinger for arbejdstimer på mængdeside samt på prissiden. Forbruger en produktenhed mere procestid end der er fastsat til i den årlige standard, så vil der være en negativ varians i forhold til standarden. Herigennem opstår behovet for at være regnskabskyndig for at kunne forstå rapporteringen heraf, og dette fraviger princippet om en simpel og let forståelig model (Maskell 2006). Hvis virksomheden ikke måler de faktiske procestider pr. produktenhed, hvilket kan være krævende i en multifunktionel produktion (Karlsson: 1996: 47), så vil der alligevel ikke være mulighed for at korrigere med en varians på dette detailniveau, men kun på værdikædeniveauet. Variansmålingen kræver at den faktiske måling foretages på samme detailniveau, som standarden er fastsat for, ellers mindskes muligheden for styring efter variansen. Er standarden fastsat pr. produktenhed, så skal den faktiske måling også være herpå, for at kunne korrigere for eventuelle varianser. Ligeledes kan variansanalyserne være en hæmsko for Lean, som det tidligere er fremført under Standard Costing. Lager påvirkningen skal gøres yderligere transparent Lagerændringer er eksplicitte i modellen, således det er tydeligt om periodens produktion var afstemt efterspørgslen målt i omsætningen. Dette er således et udtryk for om virksomhedens produktion har fulgt et push eller pull princip. I modsætning til Brewer og Kennedy foreslår Maskell en opgørelse, hvor der slet ikke periodiseres over lageret (Maskell 2003-B: 27). Der er således ikke en fuldstændig konsensus omkring periodisering. Når der ikke matches igennem lageret, så vil en overproduktion, som altså ikke følger pull princippet, føre til en negativ påvirkning af denne periode. Derimod vil den periode hvori lagerprodukterne sælges, påvirkes positivt, da dette kun optræder som omsætning, da der ikke er matchet omkostninger hertil over lageret. En afvikling af matching princippet vil derfor føre til, at reduktion af lagre vil føre til mere positiv resultatopgørelse, mens perioder med opbygning af lagre vil belastes med fremstillingsomkostninger for lagrede produkter uden en omsætningspåvirkning fra disse. Cunningham og Fiume foreslår en balance herimellem, da de mener, at lager påvirkningen skal gøres yderligere transparent. De foreslår, at materialer adskilles fra andre omkostninger, der er periodiseret over lage- 3/September 2008 Effektivisering 11

13 Lean Accounting ret. Derved er det transparent, hvor disse udgifter stammer fra. Pointen er, blandt andet, ifølge disse forfattere, at der i transformationen til Lean kan blive lagt varer på lager, som er vurderet ud fra materiale udgiften samt et overhead. Dette overhead kan indeholde spild, som efter Lean-transformationen er elimineret, hvorved det synes misvisende for målingen af Lean-forbedringerne at belaste perioden efter Lean-transformationen med disse ex post tilstande. Løsningen er således, at gøre disse ex post aktiviteter transparente, så det er tydeligt i rapporteringen, at dette er fortidens aktiviteter, der påvirker profitabiliteten i nuværende periode (Cunningham 2003: 112f). Indenfor Lean accounting præsenteres tre varianter af VSC til at fordele omkostningerne fra værdikæde/produktgruppe niveauet til enhedsniveauet I visse tilfælde, eksempelvis strategiske produktmix beslutninger, kan det være relevant at opgøre produktenhedernes omkostninger separat, og derved ikke kun på værdikæden som cost objekt. Indenfor Lean accounting præsenteres tre varianter af VSC til at fordele omkostningerne fra værdikæde/produktgruppe niveauet til enhedsniveauet i et hierarki over cost objekter, som det kendes fra ABC modellen (Kaplan 1998) Nedenstående fordelingsteknikker er dog ikke gældende for materialeomkostninger, da disse typisk er opgjort pr. produktenhed før en fordelingsteknik anvendes. Derfor repræsenterer nedenstående kun en fordeling af kapacitetsomkostninger, og materialeomkostninger skal adderes til nedenstående formler for udregning af produktenhedsomkostninger. Antal shipped produktenheder 1. Variant af VSC: I denne variant anvendes antal shipped produktenheder som fordelingsnøglen. For at finde den gennemsnitlige omkostning pr. produktenhed anvendes altså en division af hver enkelt værdikædes omkostninger med det antal produktenheder, der er afsendt til kunderne fra den pågældende værdikæde (Maskell 2004: 136ff). Det er således ikke den typiske volumenbaserede cost driver antal produktenheder der anvendes som fordelingsnøgle, men fokus er på, at produkterne ikke kun skal være færdigfremstillet, men ydermere også afsendt til kunderne. Derigennem kan den gennemsnitlige omkostning pr. produktenhed ikke reduceres gennem overproduktion, altså produktion til lager, men kun når der ligger faktiske ordrer, samt at produktets fremstilling er balanceret tidsmæssigt med afsendelses heraf (Huntzinger 2005: 36f). Derigennem bliver fordelingsnøglen et udtryk for pull princippet. Omkostning pr. produktenhed = Totale faktisk værdikæde omkostninger / Antal shipped. 12 Effektivisering 3/September 2008

14 Lean Accounting Produkternes omkostninger primært er afhængige af flowtiden igennem værdikæden 2. Variant af VSC: I stedet for at anvende ovenstående fordelingsnøgle, så kan den totale gennemløbstid for en produktenhed anvendes til dette formål. I denne variant er den grundlæggende forestilling, at produkternes omkostninger primært er afhængige af flowtiden igennem værdikæden (Maskell 2003-B: 25). Derved bliver den primære fordelingsnøgle fra værdikæderne til produktenhederne cycle time (Toomey 1994: 83). I denne variant vil spild som ventetid derfor betragtes som en form for forbrug, hvilket i en ABC model ikke nødvendigvis rapporteres som et kapacitetstræk. Omkostning pr. produktenhed = Total faktiske værdikæde omkostninger / gennemløbstid Fordeling af kapacitetsomkostningerne anvendes tid på knap kapacitet 3. Variant af VSC: Ligesom i den 2. variant af VSC synes flowet at være relevant for den 3. variant af VSC. Til fordeling af kapacitetsomkostningerne anvendes tid på knap kapacitet (Baggaley 2006). I denne variant synes den forbrugte tid på andre kapaciteter at være irrelevant, da det er den knappe kapacitet, som styrer flowet i virksomheden. Den knappe kapacitet kan i en dansk referenceramme betegnes, som den aktivitetsstyrende nøglekapacitet (Worre 1991). Principielt betyder en sådan fordelingsteknik, at eventuelle nye produkter, der kun trækker minimalt på den knappe kapacitet, ikke belastes med overhead omkostninger. Omkostning pr. produktenhed = Total faktiske værdikæde omkostninger / Knap kap. Tid De tre varianter til fordeling af virksomhedens kapacitetsomkostninger bør dog være undtagelsen frem for reglen i Lean accounting (Fiume 2006), da dette er med til at forplumre billedet af udgifternes styrbarhed, men trods alt følger Lean-principperne, flow og pull. Det interessante i de tre fordelingsudregninger er det særlige fokus på, at de skal motivere til at virksomheden bliver yderligere Lean Det interessante i de tre fordelingsudregninger er det særlige fokus på, at de skal motivere til at virksomheden bliver yderligere Lean. Dette kan være på bekostning af en mere præcis fordeling af omkostninger i henhold til detaljeret sporing af ressourceforbrug, som det kendes fra Activity Based Costing. 3/September 2008 Effektivisering 13

15 Lean Accounting 5.1. I Lean er ikke-finansielle målinger vigtige Gevinsterne ved en Lean-transformation typisk giver hurtigere udslags i disse målinger end i det finansielle apparat Til styring og præstationsmåling i Lean-organisationen er det helt centralt med orientering gennem de ikke-finansielle målepunkter. Dette skyldes, at gevinsterne ved en Leantransformation typisk giver hurtigere udslags i disse målinger end i det finansielle apparat. Generelt skal Lean-præstationsmålinger kunne rapportere valide målinger af alle virksomhedens processer ud fra disses værdiskabelse, ledighed, fleksibilitet og dygtighed (Womack 2006). Nedenstående er et eksempel for hvorledes et boxscore værktøj kan opsættes i en Lean-organisation, og repræsenterer en operationalisering af Womacks principper for måleinstrumenterne. Matricen er baseret på Maskell (2004), Brewer (2005) og Baggaley (2006). Derved synes den at give et validt billede af Lean ikke-finansielle målepunkter. Kategoriseringen i strategiske, værdikæde og celle målinger kohærer med den organisatoriske struktur i Lean-organisationen. Lean Box scores Strategiske målinger Lagerdage Værdikæde målinger Første gang igennem Celle målinger OEE Leveringssikkerhed Gennemløbstid Day by the hour Kundetilfredshed Enheder pr. person WIP to SWIP Tabel 4. OEE, operational equipment effectiveness, er et cellemål, der er konditionelt afhængig af ressource ledighed, præstations effektivitet og kvalitet. Ressourcernes ledighed udtrykkes ved en praktisk kapacitet, hvor den totale produktionskapacitet fratrækkes tiden, hvori ressourcen ikke er tilgængelig for produktion. Præstations effektiviteten defineres ved productionsraten, som udtrykkes ved faktisk antal enheder produceret i forhold til det ideelt mulige antal. Antal kassationer af produktenheder i forhold til den totale produktionsmængede bliver et simpelt udtryk for kvaliteten (Maskell 2004: 37). 14 Effektivisering 3/September 2008

16 Lean Accounting Gennem denne samling af målepunkter synes Jidoka, nulfejls produktion, JIT, balanceret flow i værdikæderne, at være supporteret med målepunkter WIP to SWIP er sammen med TAKT tid (Day by the hour) to af de få målepunkter, der også anvendes hos Toyota (Cochran 2006). WIP to SWIP repræsenterer et forholdstal imellem halvfabrikata lageret og standard halvfabrikata lageret. Dette måltal giver således et signal om, hvorvidt der er mere eller mindre lager end nødvendigt for at oprette det forventede flow i produktionen. Day by the hour måler hvorvidt den faktiske produktion balancerer Takt tiden (Maskell 2004: 28ff). Hvis denne måling bliver for lav i en celle, så kan dette påvirke hele værdikædens leveringssikkerhed, hvorfor denne måling er absolut nødvendig for at identificere uhensigtsmæssige knappe kapaciteter. Når denne måles i realtid på tavler i produktionen giver denne mulighed for en hurtig reallokering af de multifunktionelle ressourcer. Dette er essentielt for et balanceret produktionsflow, da større lagre ikke anvendes som buffer til udjævning imellem produktionsceller. Gennem denne samling af målepunkter synes Jidoka, nul-fejls produktion, JIT, balanceret flow i værdikæderne, at være supporteret med målepunkter. Dette er også relevant, da Lean-virksomheder som Toyota ikke anvender et omkostningssystem til at generere information omkring transformationsprocesserne i produktion, da det som nedenfor beskrevet er en black box for omkostningssystemet. I modsætning til ovenstående mener Schonberger, at OEE ikke er brugbar måling. I hvert fald ikke på celleniveau, til vurdering af ressourcernes indsats. Dette skyldes, at OEE består af op imod variable, som operatører i produktion på ingen måde kan drages til ansvar for. Op til 85 % af årsager til en OEE skyldes faktorer, som operatørerne ikke selv kan påvirke, eksempelvis kvaliteten af maskinparken eller tilgængeligheden af input, halvfabrikata fra tidligere aktiviteter i værdikæden. I stedet påpeger han værdien af bemyndigede celleteams, der styrer efter simple datamålinger for eksempelvis antal færdige enheder i henhold til de modtagne kanbans i cellen (Schonberger 2006). Hauser (2001: 134ff) pointerer ligesom ovenstående, at kundetilfredshed er et strategisk relevant målepunkt i Lean. Ydermere bør produktplatformens genbrug være særdeles relevant. Heri måles graden af produkterne genbrug i nye produkter. Disse non-finansielle målepunkter synes at have en centralt rolle i Lean, men væsentlig for virksomheden er dog, at disse kan være med at sikre en vedvarende konkurrencefordel 3/September 2008 Effektivisering 15

17 Lean Accounting med Lean. En central opgave for økonomistyringen i Leanorganisationen bliver derfor at deltage i Lean-transformation med økonomiske målinger for det økonomiske rationale heri. Med andre ord bliver opgaven, at oversætte udviklingen i ikke-finansielle målepunkter til målbare økonomiske resultater Økonomistyring i produktionen hos Toyota Omkostningsmodeller ikke er anvendeligt til operationel kontrol og optimering, da det er en top-down baseret tilgang For Toyota har Lean betydet, at omkostningsstyringen ikke måler de enkelte elementer af produktionen, men anser produktionen for værende en black box (Huntzinger 2006), jf. figur 1. Målingen er derfor reduceret til en opgørelse over indtagne ressourcer, der kan disponeres over i produktionen, og en opgørelse over output af produktionen. Transformationsprocesserne derimellem er ikke underlagt deltaljeret omkostningsmåling (Johnson 2005). Behovet for deltaljeret sporing af ressourcer, produktionspersonale og opgaveudførelse mindskes derigennem (Baggaley 2006), (Karlson 1996: 55). Grasso (2005) pointerer ydermere, at omkostningsmodeller ikke er anvendeligt til operationel kontrol og optimering, da det er en top-down baseret tilgang, der supporterer central kontrol i stedet for at bidrage med data til operatører omkring, hvor årsager til problemer og fejl opstår. Det understøtter således ikke en empowering af disse produktionsansatte, som ellers en primær accelerator til at løse problemer indenfor Lean (Grasso 2005). Liker (2004) beskriver den økonomiske lagerstyring hos Toyota som meget simpel. I stedet for at kompliceret sporingssystem med kreditering og debitering for hver serie der kommer ind og ud af lageret, så anvendes to årlige optællinger, som tager under 10 minutter. Dette er konsekvensen af en flow baseret production. Der er således ligheder til value stream costing, hvor den detaljerede sporing af omkostninger reduceres til primært at foregå på værdikæde niveau, hvor opgaven er forholdsvis enkel pga. dedikerede ressourcer hertil. 16 Effektivisering 3/September 2008

18 Lean Accounting 6. Manglende ex ante fokus i Value Stream Costing Value Stream Costing kan derfor ikke bruges i den økonomiske afvejning af omfanget af Lean-princippers implementering Indenfor Lean Accounting er der kun lidt hjælp at hente i forbindelse med de specifikke økonomiske afvejningssituationer der opstår i en virksomheds Lean rejse. Dette skyldes, at Value Stream Costing fokuserer på de faktiske (dvs. historiske) omkostninger pr. værdikæde. Der er derfor den mangel ved Value Stream Costing, at der ikke gives økonomistyringsredskaber til ex ante at vurdere, hvorvidt værdikædeorganiseringen uden brug af fælles ressourcer ( monumenter ) er økonomisk optimal. Lean-princippet om ingen fælles ressourcer på tværs af værdikæder er en forudsætning for modellen, hvorfor den ikke kan anvendes til at træffe beslutninger om hensigtsmæssigheden heraf. Value Stream Costing kan derfor ikke bruges i den økonomiske afvejning af omfanget af Lean-princippers implementering, efter den lavt hængende frugt er plukket. Der bør således rettes fokus mod, hvorledes økonomiske afvejninger, der indtræder som følge af Lean, bør understøttes med relevante økonomiske kalkuler. Sådanne afvejninger omfatter for eksempel den relative brug af lager og overskudskapacitet som buffer mod markedsfluktuationer og hvilke seriestørrelser, der er optimale. Det interessante i denne sammenhæng er, at Lean her har bragt yderligere variable ind i disse afvejninger, herunder at små seriestørrelser ikke bare resulterer i mindre lageromkostninger (og flere omstillinger, som derfor skal omkostningsmæssigt formindskes pr. omstilling) men også, at der en økonomisk gevinst i at kunne levere kundespecifikke produkter med kort leveringstid. Netop gruppen af kunder, som ønsker kort (og sikker) levering af kundespecifikke produkter, er stærkt stigende i det moderne produktionssamfund. De økonomiske afvejninger er ikke kun strategiske prioriteringer men også nødvendige på det niveau, hvor Leans forandringsagenter arbejder De økonomiske afvejninger er ikke kun strategiske prioriteringer men også nødvendige på det niveau, hvor Leans forandringsagenter arbejder. Lean-agenterne må i mange tilfælde også prioritere deres indsatsområder. Hertil er det primære redskab Value Stream Mapping. De økonomiske afvejninger i tilknytning hertil kræver dog, at der er påført en monetær enhed, hvilket ikke er tilfældet i et standard Value Stream Map. Reduktion af gennemløbstiderne indlagt i et sådan map vil i en vækstsituation kun have effekt, hvis kapaciteten på den aktivitetsstyrende nøglekapacitet (den kapacitet som sætter eller i det mindste bør sætte grænsen 3/September 2008 Effektivisering 17

19 Lean Accounting for det samlede produktionssystems output) øges gennem forbedrede gennemløbstider. De økonomiske afvejninger bør her bero på, hvilke Lean kaizen events der giver det størst mulige (koncern)dækningsbidrag pr. time på denne kapacitet. 7. Afslutning Lean Accounting er opstået på baggrund af nogle kritiske elementer ved Standard Costing anvendt i et Lean-paradigme. Dette er blandt andet motivering til overproduktion, motivering til store serier, uhensigtsmæssig håndtering af spild samt ringe mulighed for at understøtte her og nu beslutninger i Lean-produktionen som kritiseres ved Standard Costing. I Value Stream Costing opgøres de faktisk omkostninger pr. værdikæde. Denne opgørelsesmetode udgør sammen med ikke-finansielle målepunkter et målesystem der løser af problemstillingerne ved Standard Costing. De tre opgørelsesteknikker af enhedsomkostningerne i Lean Accounting beror på et princip om, at det er bedre, at motivere til at virksomheden bliver mere Lean end nødvendigvis at være meget præcis ressourcefordeling. Value Stream Costing indeholder dog ikke afgørende nye redskaber til at vurdere de økonomiske afvejninger mellem Lean-alternativer. Disse afvejninger vil typisk opstå når de lavt hængende frugter ved spildreduktioner er opnået. 8. Litteraturliste Ansari, S., Bell, J., Klammer, T. & Lawrence, C. (1997), Management Accounting in the Age of Lean Production, Irwin McGraw Hill Baggaley, B. (2006), Lean Performance Measurement: The New Internal Control System for the Lean Company, Arbejdspapir præsenteret på Lean accounting Summit, Orlando, September 2006 Bergstrom, R.Y. (1995), Lean Principles & Practices, Production, vol.107, pp Brewer, P. C. & Kennedy, F.A. ( 2005): Lean What s It All About? Accounting, Strategic Finance, vol. 87, pp Effektivisering 3/September 2008

20 Lean Accounting Carreira, B. (2005) Lean Manufacturing That Works Powerful Tools for Dramatically Reducing Waste and Maximizing Profits, USA: Amacon Cochran, D. (2006), Collective System Design An Approach to Articulate and Sustain System Design, Arbejdspapir præsenteret på Lean Accounting Summit, Orlando, September 2006 Cooper, R. (1996-A), Costing techniques to support corporate strategy: Evidence from Japan, Management Accounting Research, vol. 7, pp Cooper, R. (1996-B), Look Out, Management Accountants, Management Accounting, vol.77, pp Cooper, R. & Slagmulder, R. (1999), Supply Chain Development For The Lean Enterprise, USA: Productivity Press. Cunningham, J. E., Fiume, O. J. (2003), Real Numbers Management Accounting in a Lean Organization, USA: Managing Times Press Drickhamer, D. (2004) Lean accounting: Novel number crunching, Industryweek, December Fiume, O. J. (2006), Management accounting for LEAN businesses, Arbejdspapir på LAI Ednet, Friis, I. (2003), Standardomkostningsregnskabet og nonfinansielle målesystemers rolle i styringen af en dansk virksomhed et agentteoretisk perspektiv, Økonomistyring og Informatik, vol.18, no.1, pp Grasso, L. (2005), Are ABC and RCA accounting systems compatible with Lean management?, Management accounting quaterly, vol. 7, no 1. pp Institute of Managements Accountants IMA (2006), Accounting For The Lean Enterprise: Major Changes To The Accounting Paradigm, Statements on Management Accounting. Johnson, T. H. (2005), Work Lean to control costs, Manufacturing Engineering, vol. 135, no.6, pp Hauser, J. R. (2001), Metrics thermostat, The Journal of product innovation management, vol. 18, pp Horngren, C. T., Foster, G., Datar, S. M. (1997), Cost Accounting, A Managerial Emphasis, International 9. Edition, Simon & Schuster 3/September 2008 Effektivisering 19

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Christian Braad Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Maj 2012 Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Indhold

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger?

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Morten Jensen, Thomas Tang Ravnkilde Nielsen, Thomas Plenborg og Carsten Rohde Abstract 1 Dette eksplorative studie undersøger,

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Braad Olesen, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen * ) Traditionel økonomistyring udfordres

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Activity Based Costing og relationelle databaser

Activity Based Costing og relationelle databaser Activity Based Costing og relationelle databaser 7. semester gruppe 1 Aalborg Universitet, Økonomistyring og informatik Side 1 af 104 21-12-2009 Titelblad Projektets titel: Activity Based Costing og relationelle

Læs mere

Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management

Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management En bro mellem aktiviteter og processer i virksomheder, dyader, kæder og netværk Af Jan Stentoft Arlbjørn, cand.merc., Ph.D.

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst

Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst Executive Summary Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst af direktør og client partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@franklincovey.dk, FranklinCovey nordic approach

Læs mere