Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013

2 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for december 2013 RN 1904/13 OPSAMLING Revisionsberetningen om EU s regnskab for 2012 konkluderer, at EU s konsoliderede regnskab er rigtigt, men at der i lighed med tidligere år er for mange fejl i de underliggende betalinger. Rigsrevisionen har som i tidligere år valgt at orientere Statsrevisorerne om resultaterne af Den Europæiske Revisionsrets (Revisionsretten) revision i et faktuelt notat. Dette notat giver et overblik over hovedkonklusionerne i Rettens årsberetning for Ud over selve hovedkonklusionen om regnskabet har Rigsrevisionen valgt at fremhæve to områder i Revisionsrettens årsberetning, som vi finder særligt væsentlige. Det ene omhandler finansielle korrektioner og inddrivelser og deres indflydelse på en endelig vurdering af regnskabets fejlforekomst. Det andet omhandler Europa- Kommissionens (Kommissionen) arbejde med resultater og effekt. Notatet afrundes med en orientering til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens samarbejde med Revisionsretten og de øvrige rigsrevisioner i EU. I. Indledning og baggrund 1. EU s regnskaber revideres af Revisionsretten. Revisionsretten afgav sin årsberetning for 2012 til Europa-Parlamentet (Parlamentet) den 5. november Samme dag blev årsberetningen sendt til de nationale parlamenter, herunder Folketinget. Statsrevisorerne har også modtaget et brev fra det danske medlem af Revisionsretten, Henrik Otbo, hvori han orienterer om årsberetningen. Årsberetningen er ledsaget af en meddelelse, hvori Revisionsretten kort redegør for resultaterne af sin revision af EU s regnskab i Hovedparten af EU s udgifter forvaltes ved delt forvaltning i et samarbejde mellem Kommissionen og de enkelte medlemslande. Kommissionen har det overordnede ansvar for, at EU-budgettet gennemføres korrekt, men det er medlemslandene, der udvælger og kontrollerer støtteberettigede projekter og udbetaler pengene til de endelige støttemodtagere. Dermed har medlemslandene et medansvar for forvaltningen af EU-midlerne. 3. Revisionsretten har i sin årsberetning fokus på forvaltningen af EU s samlede budget. Revisionsretten giver således ikke en samlet vurdering af forvaltningen af EU-midler i de en-

3 2 kelte medlemslande. Medlemslandenes rigsrevisioner og Revisionsretten samarbejder løbende, men Revisionsretten anvender ikke direkte de enkelte rigsrevisioners arbejde i sin revision, ligesom rigsrevisionerne ikke anvender Revisionsrettens arbejde direkte. 4. Statsrevisorerne behandlede på deres møde den 13. november 2013 beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i Beretningen handler om administrationen af EU-midler i Danmark, dvs. de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU, og de bidrag, som Danmark har betalt til EU. I beretningen vurderer Rigsrevisionen, hvordan EU-midlerne samlet set forvaltes i Danmark. II. Hovedkonklusionerne i revisionserklæringen og Revisionsrettens årsberetning 5. Revisionsrettens årsberetning for 2012 indeholder resultaterne af Revisionsrettens finansielle revision og en opsummering af den udførte forvaltningsrevision. Revisionsrettens årsberetning indgår i Parlamentets og Rådet for Den Europæiske Unions (Rådet) dechargeprocedure, som er en politisk vurdering og godkendelse af Kommissionens og de øvrige EU-institutioners forvaltning af EU-budgettet. Revisionsrettens revision omfatter EU s indtægter og udgifter. I 2012 udgjorde indtægterne 139,5 mia. euro, svarende til ca mia. kr., og udgifterne udgjorde 138,6 mia. euro, svarende til ca mia. kr. 6. Revisionsretten giver på baggrund af sin revision følgende hovedkonklusion om EU s regnskab: EU s konsoliderede regnskab er rigtigt, men Revisionsretten giver en afkræftende erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. Revisionsretten anslår fejlforekomsten til at være 4,8 % og konkluderer således, at betalingerne er væsentligt. Revisionsretten har således for 6. år i træk afgivet en blank erklæring om regnskabernes rigtighed. Revisionsretten konstaterer dog også, at overvågnings- og kontrolsystemerne samlet set kun er delvist effektive i forhold til at sikre lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. Revisionsretten har vurderet, at fejlforekomsten er 4,8 %, dvs. at 4,8 % af det samlede udbetalte beløb fra EU-budgettet i 2012 ikke blev udbetalt i overensstemmelse med reglerne. 7. Revisionsretten vurderer, at 6 ud af 7 af EU s udgiftsområder er væsentligt. Områderne, hvor der er flest fejl, er Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed (7,9 % fejlforekomst) og Regionalpolitik, energi og transport (6,8 %). For udgiftsområdet Administrationsudgifter og andre udgifter blev der ikke konstateret væsentlige fejl (0 %), hvilket også gjorde sig gældende for EU s indtægter (0 %). En oversigt over Revisionsrettens vurdering af de forskellige udgiftsområder kan ses i bilag 1. Revisionsretten har anslået, at udgifterne under delt forvaltning samlet set har en fejlforekomst på 5,3 %, mens fejlforekomsten for udgifterne under direkte forvaltning er 4,3 %. Nogle af de mest udbredte fejltyper er overtrædelser af reglerne for offentlige indkøb, anmeldelser af ikke-støtteberettigede projekter eller omkostninger samt ukorrekte angivelser af støtteberettigede landbrugsarealer.

4 3 Eksempler på fejl konstateret af Revisionsretten er: at opgaver ikke sendes i udbud, men tildeles direkte til en leverandør at der søges støtte til udgifter, der er afholdt, inden den støtteberettigede periode startede at landbrugsarealer, der er støttet som græsarealer, er delvist dækket af klippestykker, skov eller buske at de landbrugsarealer, der søges støtte til, ikke er præcist nok opmålt. Det skyldes ofte, at de metoder, der bruges til at opmåle landbrugsarealer (fx luftfotos), ikke er tilstrækkeligt nøjagtige. Revisionsretten påpeger i sin årsberetning, at myndighederne i medlemslandene i mange tilfælde havde tilstrækkelige oplysninger til at de kunne have opdaget og korrigeret fejlene. 8. Fejlforekomsten faldt i årene fra 7,3 % til 3,3 %, men stiger nu for 3. år i træk. For regnskabsåret 2009 vurderede Revisionsretten således fejlforekomsten til 3,3 %, i 2010 til 3,7 %, i 2011 til 3,9 % og nu i 2012 til 4,8 %. Revisionsretten anslår, at 0,3 procentpoint af stigningen fra 2011 til 2012 skyldes en ændring i Revisionsrettens stikprøvemetode. De resterende 0,6 procentpoint skyldes flere fejl sammenlignet med Revisionsretten konstaterer i årsberetningen, på hvilke områder der er fundet færre eller flere fejl sammenlignet med sidste år, samt hvilke fejl der er fundet flest af (jf. pkt. 7). En målrettet indsats fra politikere og administrationen (i både EU og medlemslandene) på de fejlområder, som Revisionsretten beskriver i årsberetningen, vil naturligt føre til, at fejlforekomsten vil falde. Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at Revisionsrettens revisionsmetode kan gøre det vanskeligt at identificere, hvad der er årsagen til, at den samlede fejlforekomst svinger fra år til år, ud over at Revisionsretten i sin stikprøve har fundet lidt flere eller færre fejl end året før. Det er ligeledes Rigsrevisionens opfattelse, at læsere af årsberetningen bør være påpasselige med at se den anslåede årlige fejlforekomst for at være den endegyldige. Tilrettelæggelsen af de interne kontroller af EU s udgifter tager højde for, at støtteprogrammer indgår i en 7-årig finansiel rammeperiode. Dette indebærer, at den endelige kontrol af de afholdte udgifter, samt deraf afledte korrektioner, ofte først vil blive gennemført i forbindelse med programmernes afslutning. Denne problematik behandler Revisionsretten i årsberetningen, og den forklares i afsnit III. Revisionsrettens revision vedrører Kommissionens betalinger i et givent år. Navnlig på strukturfondsområdet udgøres disse betalinger af refusioner af udgifter til aktiviteter i medlemslandene, som har fundet sted i tidligere år. Det betyder for det første, at mange af de fejl, som Revisionsretten afdækker med sin revision, er relateret til aktiviteter, som har fundet sted i tidligere år, men har resulteret i betalinger i det aktuelle regnskabsår. For det andet betyder det, at Revisionsretten ikke reviderer projekter, hvor Kommissionens udbetalinger er suspenderet, fx på grund af ineffektive kontrolsystemer i medlemslandet. III. Finansielle korrektioner og inddrivelser 10. Revisionsretten har i årsberetningen for 2012 et afsnit om finansielle korrektioner og inddrivelser. Revisionsretten forklarer i afsnittet, hvordan den tager hensyn til finansielle korrektioner og inddrivelser, og hvordan de indvirker på revisionserklæringen. Rigsrevisionen har valgt at medtage dette tema i notatet, fordi finansielle korrektioner og inddrivelser har betydning for Revisionsrettens revisionserklæring og for gennemsigtigheden i EU s regnskabsaflæggelse. Det er også et emne, som Kommissionen har lagt stor vægt på som led i dechargeproceduren for regnskabsårene 2011 og Finansielle korrektioner bruges på områder, hvor forvaltningen af EU-budgettet er delt mellem Kommissionen og medlemslandene. Finansielle korrektioner består i at udelukke en udgift fra EU-finansiering, hvis det efterfølgende konstateres, at udgiften var regelstridig. Udelukkelsen fører til, at finansieringen af de pågældende udgifter overgår fra EU-budgettet til

5 4 de nationale budgetter. Det er herefter op til de nationale myndigheder at vurdere, om der er grundlag for at inddrive midlerne hos støttemodtageren. 12. Finansielle korrektioner er et resultat af de kontroller, der foretages efter, at EU-midler er blevet udbetalt. Finansielle korrektioner er et forudsat element i det kontrolsystem, som gælder for EU s flerårige programmeringsperioder, og finansielle korrektioner udgør dermed et supplement til de kontroller, som gennemføres, inden der foretages udbetalinger. Revisionsretten nævner i årsberetningen, at der i 2012 blev gennemført korrektioner for 3,7 mia. euro og inddrevet 678 millioner euro, som hovedsageligt vedrørte perioden Revisionsretten tager i sin revision højde for finansielle korrektioner og inddrivelser i det omfang, de fører til, at fejlene individuelt bliver rettet, fx ved inddrivelser eller detaljerede korrektioner på projektniveau, inden Revisionsrettens revision finder sted. Fejlforekomsten omfatter ikke disse fejl. De såkaldte faste korrektioner, som ikke fjerner ulovlige udgifter på projektniveau, har derimod ingen indvirkning på Revisionsrettens skøn over fejlforekomsten. 14. De faste korrektioner kommer i spil, når ulovlige udgifter skyldes manglende overholdelse af udbudsregler eller systematiske uregelmæssigheder. I sådanne tilfælde er det ofte ikke hensigtsmæssigt eller muligt at korrigere fejlene individuelt. Derfor har Kommissionen fastsat nogle faste procentsatser, som anvendes til at korrigere disse fejls finansielle konsekvenser, så EU-budgettet ikke medfinansierer ulovlige udgifter. Satserne varierer, alt efter hvor alvorlige uregelmæssighederne er, og fastsættes efter en administrativ procedure mellem Kommissionen og de nationale myndigheder i henhold til sektorspecifikke regler. Rigsrevisionens vurdering 15. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Revisionsrettens fejlforekomst på 4,8 % ikke bør anses som en endelig fastlæggelse af, i hvilket omfang EU-budgettet har finansieret ulovlige udgifter. Dels reflekterer fejlforekomsten ikke faste korrektioner, dels kan senere korrektioner føre til, at den endelige fejlforekomst for et år bliver mindre end den, som Revisionsretten har rapporteret. Revisionsrettens egen revision bidrager i sig selv til dette ved at identificere fejl, som senere i programperioden bliver genstand for finansielle korrektioner. 16. Det er samtidig Rigsrevisionens opfattelse, at finansielle korrektioner og inddrivelser er mekanismer, som er med til at sikre, at EU-midler alene går til udgifter, som er afholdt i overensstemmelse med lovgivningen. Rigsrevisionen finder det derfor hensigtsmæssigt og velbegrundet, at Revisionsretten behandler de finansielle korrektioner og inddrivelser i årsberetningen. Finansielle korrektioner har også til formål at lede til forbedringer i de pågældende kontrolsystemer, så lignende ulovlige udgifter undgås i fremtiden. Dette aspekt behandles ikke direkte i Revisionsrettens årsberetning, men der henvises til 2 beretninger fra Revisionsretten vedrørende strukturfondsområdet og landbrugsområdet, hvori effekten af finansielle korrektioner er behandlet (særberetning nr. 3/2012 og særberetning nr. 7/2010). 17. Rigsrevisionen vil gerne opfordre Revisionsretten til i fremtidige årsrapporter at medtage yderligere information om anvendelsen og effekten af finansielle korrektioner, så den kan følges over tid. Dette kunne balancere rapporteringen i Revisionsrettens årsberetning ved at gøre det muligt for læseren at følge udviklingen i fejlforekomsten på den ene side, og udviklingen i finansielle korrektioner på den anden side. 18. Rigsrevisionen undersøger netop nu de danske myndigheders håndtering af de risici, der er for finansielle korrektioner, og om de danske myndigheder sikrer fuld hjemtagning af Danmarks andel af EU-budgettet. Undersøgelsen forventes rapporteret til Statsrevisorerne i efteråret 2014.

6 5 IV. Øget fokus på resultater og effekt af EU-midlerne 19. Rigsrevisionen mener, at det i lige så høj grad er væsentligt at rapportere om den effekt og de resultater, der er opnået med offentlige midler, som det er at rapportere om selve regnskabet. Da Revisionsretten også har gjort noget særligt ud af dette område i sin årsberetning, har vi valgt at fremhæve dette område i notatet. 20. EU-regnskabet og Kommissionens evalueringsrapport om de opnåede resultater indgår sammen med Revisionsrettens revisionsberetninger i grundlaget for Parlamentets decharge. Det er Parlamentets opfattelse, at der stadig er rum for forbedring af den rapportering, som Kommissionen udarbejder, og i sidste års dechargeafgørelse fremhævede Parlamentet, at det fandt det meget positivt, at Revisionsretten var begyndt at have større fokus på, hvilke resultater og effekter Kommissionen opnår. 21. Revisionsretten redegør i årsberetningen for sin gennemgang af Kommissionens performancerapporteringer og rejser i den forbindelse en række kritikpunkter af Kommissionens arbejde med performance (dvs. resultater og effekt). Revisionsretten har opstillet 2 anbefalinger til Kommissionen: Kommissionens årlige rapportering består bl.a. af 2 produkter, der fremlægges for Parlamentet: EU s regnskab, der beskriver, hvordan budgettet er udmøntet, og evalueringsrapporten om EU s finanser på grundlag af de resultater, der er opnået. Herudover udarbejder de enkelte generaldirektorater en årlig aktivitetsrapport, hvori generaldirektøren redegør for de resultater, der er opnået i forhold til at opfylde de målsætninger, der er opstillet for generaldirektoratet. Kommissionen og lovgiver bør sikre, at der er fokus på performance i den kommende programperiode ( ). Dette forudsætter, at der i de sektorspecifikke forordninger eller på anden bindende måde opstilles et begrænset antal tilstrækkelig specifikke målsætninger med relevante indikatorer, forventede resultater og forventet effekt. Kommissionen bør sikre, at der er en klar sammenhæng mellem generaldirektoraternes aktiviteter og de opstillede målsætninger. Ved opstillingen af målsætninger bør hvert enkelt generaldirektorat tage hensyn til den relevante forvaltningsmetode, hvis det er relevant, samt til sin rolle og sit ansvar. Kilde: Revisionsrettens årsberetning for Revisionsretten mener, at Kommissionen i sin rapportering i højere grad også bør fokusere på, hvad EU-midlerne er brugt til, og hvilke resultater der er opnået for pengene, i stedet for som nu, hvor hovedfokus ligger på, om EU-midlerne er brugt, og om de er forvaltet efter reglerne. Revisionsretten forklarer i den forbindelse, hvorfor det er særligt vigtigt, at Kommissionen også har fokus på performance. På en række væsentlige udgiftsområder bliver midlerne forhåndstildelt til de enkelte medlemslande i forbindelse med vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme. Dette gælder fx områderne Udvikling af landdistrikter og Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Når midlerne er forhåndstildelt til medlemslandene, kan det i højere grad blive et mål at få pengene brugt frem for at sikre, at der skabes gode resultater og størst mulig effekt. Dette gør det ifølge Revisionsretten særlig vigtigt, at Kommissionen fokuserer på at sikre god performance. 22. Parlamentet kritiserer desuden i en rapport fra deres budgetkontroludvalg (den 17. september 2013) Kommissionens tværgående evalueringsrapport, som de mener, kan forbedres på en række områder. Parlamentet finder det positivt, at Kommissionen er blevet traktatmæssigt forpligtet til årligt at udarbejde en evalueringsrapport, som nu foreligger i sin tredje udgave. Parlamentet mener dog endnu ikke, at evalueringsrapporten helt opfylder sin rolle. Parlamentet mener, at rapporten består af en opsummering af de resultater, de enkelte generaldirektorater har opnået, frem for at fokusere på Kommissionens arbejde med de overordnede politiske målsætninger som fx Europa 2020-strategien. Revisionsretten er i årsberetningen enig i denne betragtning.

7 6 23. Et andet område, hvor Revisionsretten mener, at Kommissionens arbejde med performance kan forbedres, er generaldirektoraternes aktivitetsrapporter. Revisionsretten finder det problematisk, at de målsætninger, der indgår i forvaltningsplanerne og aktivitetsrapporterne for de enkelte generaldirektorater, ofte er taget fra lovtekster og politikdokumenter på højt plan. Disse målsætninger er formuleret så bredt, at de potentielt kun har ringe styringsrelevans for de enkelte generaldirektorater. Hertil kommer, at medlemslandene på områder med delt forvaltning har et medansvar for, at der skabes resultater og effekt for EUmidlerne, samt for at rapportere korrekt om dette til Kommissionen. De aktiviteter, som et generaldirektorat gennemfører, vil derfor ofte ikke alene være tilstrækkelige til at opfylde den overordnede målsætning. Eller måske kan den opsatte målsætning ikke gennemføres inden for den tidsramme, som aktivitetsrapporterne dækker. Dette betyder, at generaldirektoraterne vil kunne fraskrive sig ansvaret for uopfyldte målsætninger med forklaringer om, at målopfyldelsen er afhængig af faktorer uden for deres kontrol. Hermed kan målstyringen miste sin praktiske relevans. Både Revisionsretten og Parlamentet fremhæver over for Kommissionen, at aktivitetsrapporterne fra de enkelte generaldirektorater bør være fokuseret på, hvilke resultater det enkelte generaldirektorat har opnået. 24. Revisionsretten har i tidligere år fremhævet svaghederne i Kommissionens og generaldirektoraternes arbejde med performance, men Revisionsretten fremhæver dette område særligt i år, da den næste flerårige finansielle ramme (FFR) løber fra 2014 til Revisionsretten opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den næste FFR at genoverveje sine systemer for rapportering og ansvarlighed, så der både fokuseres på regeloverholdelse og performance. Ud over at gøre målene styringsrelevante fremhæver Revisionsretten også, at Kommissionen bør lægge vægt på, at de resultatoplysninger, som den selv genererer eller indhenter fra medlemslandene eller tredjeparter, er pålidelige og rettidige. Rigsrevisionens vurdering 25. Rigsrevisionen har valgt at fremhæve performance i årets notat om Revisionsrettens årsberetning, da Statsrevisorerne tidligere har haft området på dagsordenen, senest i forbindelse med deres besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles i efteråret Vi forventer også, at arbejdet med resultater og effekten af EU-midler bliver et tema på Statsrevisorernes dialogmøde med Finansudvalget og Europaudvalget i januar På baggrund af dette finder Rigsrevisionen det relevant at tydeliggøre, hvilke problemstillinger der knytter sig til begrebet performance. 26. Rigsrevisionen finder Revisionsrettens konklusion om, at Kommissionen skal fokusere mere på performance særlig vigtig. I forhold til hensynet til transparens og borgernes interesse er det centralt, at fokus flyttes fra, om pengene bliver brugt og brugt efter reglerne, til også at have fokus på, hvad pengene bliver brugt på, og hvilke resultater der skabes for pengene. Af samme årsag har vi i Rigsrevisionens seneste beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 også fokuseret på effektstyring af EU-fonde og givet anbefalinger til, hvordan de danske myndigheder kan forbedre effektstyringen af EU-midler. 27. Rigsrevisionen er enig med Revisionsretten i, at det er særligt vigtigt at have fokus på dette område netop nu, da den næste flerårige finansielle ramme starter i Rigsrevisionen opfordrer til, at politikere og administrationen sætter fokus på dette område i perioden , så der forhåbentligt kommer de bedst mulige resultater ud af EU s midler. Rigsrevisionen mener, at der i indeværende og i tidligere flerårige finansielle rammeperioder har været tendens til, at EU-midlerne skulle bruges frem for, at det blev sikret, at EUmidlerne blev brugt fornuftigt, med omtanke og skabte gode resultater. Rigsrevisionen vil derfor hilse det velkomment, hvis der sættes ekstra fokus på dette i rammeperioden

8 7 V. Udviklingen i samarbejdet om revisionen af EU-midler 28. Rigsrevisionen samarbejder i EU-Kontaktkomitéen med rigsrevisionerne i de øvrige medlemslande om revisionen af EU-midler. I dette regi drøfter rigsrevisionerne fælles problemstillinger og udveksler viden og erfaringer i netværk, arbejdsgrupper og gennem fælles revisioner. I de seneste år har den finansielle og økonomiske krise og udviklingen på det finansielle og økonomiske område i EU været det primære fokus for samarbejdet. EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 29. Rigsrevisionen har tidligere orienteret Statsrevisorerne om Kommissionens ambition om at skabe et fælles sæt af regnskabsstandarder i EU kaldet EPSAS. Arbejdet er endnu ikke afsluttet, og der er ikke truffet nogen endelige beslutninger på området, men vi har i punkterne nedenfor sammenfattet, hvad der er sket siden sidste orientering. 30. Selv om der ikke er truffet en endelig beslutning, forventes det, at Kommissionen i starten af 2014 fremsætter et forslag om, at der indføres fælles offentlige regnskabsstandarder i EU. Kommissionen forventer at begynde arbejdet med at udarbejde standarderne i starten af Standarderne implementeres herefter trinvist. Målet er, at et fuldt sæt standarder er implementeret i EU i De nye regnskabsstandarder EPSAS skal skrives med udgangspunkt i IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Kommissionen har på baggrund af en større undersøgelse vurderet, at det er nødvendigt at tilpasse IPSAS-standarderne til europæiske forhold. IPSAS er baseret på de internationale regnskabsregler for private selskaber og har dermed en anden tilgang til regnskabsaflæggelsen end i staten, hvor formålet med regnskabet primært er kontrol med, at bevillingerne overholdes. IPSAS forudsætter omkostningsbaserede regnskabsprincipper på alle områder, og dette er problematisk for en række væsentlige indtægts- og udgiftsområder i staten, som aflægges efter udgiftsbaserede principper, som fx skatteindtægter og lovbundne overførsler. Ønsket om at indføre fælles europæiske regnskabsstandarder bunder i, at medlemslandene i dag anvender vidt forskellige principper for opstilling af deres regnskaber. Dette gør det vanskeligt for Kommissionen at sammenligne de enkelte landes regnskaber med de statistiske opgørelser, der udarbejdes til brug for vurdering af uforholdsmæssigt store offentlige underskud den såkaldte Excessive Deficit Procedure (EDP), der er en del af Stabilitetsog Vækstpagten. Kommissionen anvender disse opgørelser til at overvåge udviklingen i medlemslandenes budgetsituation og offentlige gæld og til at undersøge, om konvergenskriterierne overholdes. 32. Rigsrevisionen følger arbejdet med EPSAS-standarderne gennem EU-Kontaktkomitéen og Det statslige regnskabsråd og vil holde Statsrevisorerne løbende orienteret om udviklingen på området. Revision af kriseinitiativer 33. Der er i EU-Kontaktkomitéen stor fokus på at sikre betryggende revision af de initiativer, der er igangsat som følge af finanskrisen. Formålet er at medvirke til at sikre, at EU s og medlemslandenes midler underlægges betryggende administration og revision og at sikre gennemsigtighed og åbenhed om forvaltningen af nationale midler og EU-midler. I regi af EU-Kontaktkomitéen arbejder de nationale rigsrevisioner sammen med Revisionsretten om at skabe en overvågningsmekanisme, der kan forbedre overvågningen af regnskabs- og revisionsområdet i EU og sikre, at rigsrevisionerne bidrager, hvor det måtte være relevant. 34. Et område, som har særligt fokus i øjeblikket, er etableringen af bankunionen. I forbindelse med etableringen af et fælles banktilsyn i EU mener EU s rigsrevisorer, at det er vigtigt dels at sikre, at bankerne i EU er underlagt et tilstrækkeligt tilsyn og dels at sikre, at banktilsynet og relaterede foranstaltninger er gennemsigtige og underlagt tilstrækkelig offentlig revision. I den forbindelse holdt den danske rigsrevisor et oplæg på det seneste EU-Kon-

9 8 taktkomitémøde i oktober 2013 om Rigsrevisionens 3 beretninger relateret til den finansielle krise: beretning 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S og beretning nr. 12/2011 om Finansiel Stabilitet A/S. Lone Strøm

10 9 Bilag 1 Resultaterne af Revisionsrettens revision Fordelingen af hovedparten af EU s udgifter og indtægter i 2011 Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte Regionalpolitik, energi og transport Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed Beskæftigelse og sociale anliggender Forskning og andre interne politikker Eksterne forbindelser, bistand og udvidelse Administrationsudgifter og andre udgifter Mia. euro 2012 Fejlforekomst 2011 Fejlforekomst 2012 Vurdering af overvågnings- og kontrolsystemerne Konklusion 44,5 2,9 % 3,8 % Delvist effektive Væsentligt 40,7 6,0 % 6,8 % Delvist effektive Væsentligt 15,0 7,7 % 7,9 % Delvist effektive Væsentligt 13,4 2,2 % 3,2 % Delvist effektive Væsentligt 10,7 3,0 % 3,9 % Delvist effektive Væsentligt 6,6 1,1 % 3,3 % Delvist effektive Væsentligt 10,0 0,1 % 0 % Effektive Uden væsentlig fejlforekomst Samlede reviderede udgifter 140,9 3,9 % 4,8 % Delvist effektive Væsentligt Indtægter 130,0 0,8 % 0 % Effektive Uden væsentlig fejlforekomst Note: Overvågnings- og kontrolsystemerne vurderes som effektive, hvis fejlforekomsten er under 2 %. Kilde: Revisionsrettens årsberetning for 2012 og Revisionsrettens meddelelse om årsberetningerne for 2012.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere