Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013

2 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for december 2013 RN 1904/13 OPSAMLING Revisionsberetningen om EU s regnskab for 2012 konkluderer, at EU s konsoliderede regnskab er rigtigt, men at der i lighed med tidligere år er for mange fejl i de underliggende betalinger. Rigsrevisionen har som i tidligere år valgt at orientere Statsrevisorerne om resultaterne af Den Europæiske Revisionsrets (Revisionsretten) revision i et faktuelt notat. Dette notat giver et overblik over hovedkonklusionerne i Rettens årsberetning for Ud over selve hovedkonklusionen om regnskabet har Rigsrevisionen valgt at fremhæve to områder i Revisionsrettens årsberetning, som vi finder særligt væsentlige. Det ene omhandler finansielle korrektioner og inddrivelser og deres indflydelse på en endelig vurdering af regnskabets fejlforekomst. Det andet omhandler Europa- Kommissionens (Kommissionen) arbejde med resultater og effekt. Notatet afrundes med en orientering til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens samarbejde med Revisionsretten og de øvrige rigsrevisioner i EU. I. Indledning og baggrund 1. EU s regnskaber revideres af Revisionsretten. Revisionsretten afgav sin årsberetning for 2012 til Europa-Parlamentet (Parlamentet) den 5. november Samme dag blev årsberetningen sendt til de nationale parlamenter, herunder Folketinget. Statsrevisorerne har også modtaget et brev fra det danske medlem af Revisionsretten, Henrik Otbo, hvori han orienterer om årsberetningen. Årsberetningen er ledsaget af en meddelelse, hvori Revisionsretten kort redegør for resultaterne af sin revision af EU s regnskab i Hovedparten af EU s udgifter forvaltes ved delt forvaltning i et samarbejde mellem Kommissionen og de enkelte medlemslande. Kommissionen har det overordnede ansvar for, at EU-budgettet gennemføres korrekt, men det er medlemslandene, der udvælger og kontrollerer støtteberettigede projekter og udbetaler pengene til de endelige støttemodtagere. Dermed har medlemslandene et medansvar for forvaltningen af EU-midlerne. 3. Revisionsretten har i sin årsberetning fokus på forvaltningen af EU s samlede budget. Revisionsretten giver således ikke en samlet vurdering af forvaltningen af EU-midler i de en-

3 2 kelte medlemslande. Medlemslandenes rigsrevisioner og Revisionsretten samarbejder løbende, men Revisionsretten anvender ikke direkte de enkelte rigsrevisioners arbejde i sin revision, ligesom rigsrevisionerne ikke anvender Revisionsrettens arbejde direkte. 4. Statsrevisorerne behandlede på deres møde den 13. november 2013 beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i Beretningen handler om administrationen af EU-midler i Danmark, dvs. de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU, og de bidrag, som Danmark har betalt til EU. I beretningen vurderer Rigsrevisionen, hvordan EU-midlerne samlet set forvaltes i Danmark. II. Hovedkonklusionerne i revisionserklæringen og Revisionsrettens årsberetning 5. Revisionsrettens årsberetning for 2012 indeholder resultaterne af Revisionsrettens finansielle revision og en opsummering af den udførte forvaltningsrevision. Revisionsrettens årsberetning indgår i Parlamentets og Rådet for Den Europæiske Unions (Rådet) dechargeprocedure, som er en politisk vurdering og godkendelse af Kommissionens og de øvrige EU-institutioners forvaltning af EU-budgettet. Revisionsrettens revision omfatter EU s indtægter og udgifter. I 2012 udgjorde indtægterne 139,5 mia. euro, svarende til ca mia. kr., og udgifterne udgjorde 138,6 mia. euro, svarende til ca mia. kr. 6. Revisionsretten giver på baggrund af sin revision følgende hovedkonklusion om EU s regnskab: EU s konsoliderede regnskab er rigtigt, men Revisionsretten giver en afkræftende erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. Revisionsretten anslår fejlforekomsten til at være 4,8 % og konkluderer således, at betalingerne er væsentligt. Revisionsretten har således for 6. år i træk afgivet en blank erklæring om regnskabernes rigtighed. Revisionsretten konstaterer dog også, at overvågnings- og kontrolsystemerne samlet set kun er delvist effektive i forhold til at sikre lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. Revisionsretten har vurderet, at fejlforekomsten er 4,8 %, dvs. at 4,8 % af det samlede udbetalte beløb fra EU-budgettet i 2012 ikke blev udbetalt i overensstemmelse med reglerne. 7. Revisionsretten vurderer, at 6 ud af 7 af EU s udgiftsområder er væsentligt. Områderne, hvor der er flest fejl, er Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed (7,9 % fejlforekomst) og Regionalpolitik, energi og transport (6,8 %). For udgiftsområdet Administrationsudgifter og andre udgifter blev der ikke konstateret væsentlige fejl (0 %), hvilket også gjorde sig gældende for EU s indtægter (0 %). En oversigt over Revisionsrettens vurdering af de forskellige udgiftsområder kan ses i bilag 1. Revisionsretten har anslået, at udgifterne under delt forvaltning samlet set har en fejlforekomst på 5,3 %, mens fejlforekomsten for udgifterne under direkte forvaltning er 4,3 %. Nogle af de mest udbredte fejltyper er overtrædelser af reglerne for offentlige indkøb, anmeldelser af ikke-støtteberettigede projekter eller omkostninger samt ukorrekte angivelser af støtteberettigede landbrugsarealer.

4 3 Eksempler på fejl konstateret af Revisionsretten er: at opgaver ikke sendes i udbud, men tildeles direkte til en leverandør at der søges støtte til udgifter, der er afholdt, inden den støtteberettigede periode startede at landbrugsarealer, der er støttet som græsarealer, er delvist dækket af klippestykker, skov eller buske at de landbrugsarealer, der søges støtte til, ikke er præcist nok opmålt. Det skyldes ofte, at de metoder, der bruges til at opmåle landbrugsarealer (fx luftfotos), ikke er tilstrækkeligt nøjagtige. Revisionsretten påpeger i sin årsberetning, at myndighederne i medlemslandene i mange tilfælde havde tilstrækkelige oplysninger til at de kunne have opdaget og korrigeret fejlene. 8. Fejlforekomsten faldt i årene fra 7,3 % til 3,3 %, men stiger nu for 3. år i træk. For regnskabsåret 2009 vurderede Revisionsretten således fejlforekomsten til 3,3 %, i 2010 til 3,7 %, i 2011 til 3,9 % og nu i 2012 til 4,8 %. Revisionsretten anslår, at 0,3 procentpoint af stigningen fra 2011 til 2012 skyldes en ændring i Revisionsrettens stikprøvemetode. De resterende 0,6 procentpoint skyldes flere fejl sammenlignet med Revisionsretten konstaterer i årsberetningen, på hvilke områder der er fundet færre eller flere fejl sammenlignet med sidste år, samt hvilke fejl der er fundet flest af (jf. pkt. 7). En målrettet indsats fra politikere og administrationen (i både EU og medlemslandene) på de fejlområder, som Revisionsretten beskriver i årsberetningen, vil naturligt føre til, at fejlforekomsten vil falde. Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at Revisionsrettens revisionsmetode kan gøre det vanskeligt at identificere, hvad der er årsagen til, at den samlede fejlforekomst svinger fra år til år, ud over at Revisionsretten i sin stikprøve har fundet lidt flere eller færre fejl end året før. Det er ligeledes Rigsrevisionens opfattelse, at læsere af årsberetningen bør være påpasselige med at se den anslåede årlige fejlforekomst for at være den endegyldige. Tilrettelæggelsen af de interne kontroller af EU s udgifter tager højde for, at støtteprogrammer indgår i en 7-årig finansiel rammeperiode. Dette indebærer, at den endelige kontrol af de afholdte udgifter, samt deraf afledte korrektioner, ofte først vil blive gennemført i forbindelse med programmernes afslutning. Denne problematik behandler Revisionsretten i årsberetningen, og den forklares i afsnit III. Revisionsrettens revision vedrører Kommissionens betalinger i et givent år. Navnlig på strukturfondsområdet udgøres disse betalinger af refusioner af udgifter til aktiviteter i medlemslandene, som har fundet sted i tidligere år. Det betyder for det første, at mange af de fejl, som Revisionsretten afdækker med sin revision, er relateret til aktiviteter, som har fundet sted i tidligere år, men har resulteret i betalinger i det aktuelle regnskabsår. For det andet betyder det, at Revisionsretten ikke reviderer projekter, hvor Kommissionens udbetalinger er suspenderet, fx på grund af ineffektive kontrolsystemer i medlemslandet. III. Finansielle korrektioner og inddrivelser 10. Revisionsretten har i årsberetningen for 2012 et afsnit om finansielle korrektioner og inddrivelser. Revisionsretten forklarer i afsnittet, hvordan den tager hensyn til finansielle korrektioner og inddrivelser, og hvordan de indvirker på revisionserklæringen. Rigsrevisionen har valgt at medtage dette tema i notatet, fordi finansielle korrektioner og inddrivelser har betydning for Revisionsrettens revisionserklæring og for gennemsigtigheden i EU s regnskabsaflæggelse. Det er også et emne, som Kommissionen har lagt stor vægt på som led i dechargeproceduren for regnskabsårene 2011 og Finansielle korrektioner bruges på områder, hvor forvaltningen af EU-budgettet er delt mellem Kommissionen og medlemslandene. Finansielle korrektioner består i at udelukke en udgift fra EU-finansiering, hvis det efterfølgende konstateres, at udgiften var regelstridig. Udelukkelsen fører til, at finansieringen af de pågældende udgifter overgår fra EU-budgettet til

5 4 de nationale budgetter. Det er herefter op til de nationale myndigheder at vurdere, om der er grundlag for at inddrive midlerne hos støttemodtageren. 12. Finansielle korrektioner er et resultat af de kontroller, der foretages efter, at EU-midler er blevet udbetalt. Finansielle korrektioner er et forudsat element i det kontrolsystem, som gælder for EU s flerårige programmeringsperioder, og finansielle korrektioner udgør dermed et supplement til de kontroller, som gennemføres, inden der foretages udbetalinger. Revisionsretten nævner i årsberetningen, at der i 2012 blev gennemført korrektioner for 3,7 mia. euro og inddrevet 678 millioner euro, som hovedsageligt vedrørte perioden Revisionsretten tager i sin revision højde for finansielle korrektioner og inddrivelser i det omfang, de fører til, at fejlene individuelt bliver rettet, fx ved inddrivelser eller detaljerede korrektioner på projektniveau, inden Revisionsrettens revision finder sted. Fejlforekomsten omfatter ikke disse fejl. De såkaldte faste korrektioner, som ikke fjerner ulovlige udgifter på projektniveau, har derimod ingen indvirkning på Revisionsrettens skøn over fejlforekomsten. 14. De faste korrektioner kommer i spil, når ulovlige udgifter skyldes manglende overholdelse af udbudsregler eller systematiske uregelmæssigheder. I sådanne tilfælde er det ofte ikke hensigtsmæssigt eller muligt at korrigere fejlene individuelt. Derfor har Kommissionen fastsat nogle faste procentsatser, som anvendes til at korrigere disse fejls finansielle konsekvenser, så EU-budgettet ikke medfinansierer ulovlige udgifter. Satserne varierer, alt efter hvor alvorlige uregelmæssighederne er, og fastsættes efter en administrativ procedure mellem Kommissionen og de nationale myndigheder i henhold til sektorspecifikke regler. Rigsrevisionens vurdering 15. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Revisionsrettens fejlforekomst på 4,8 % ikke bør anses som en endelig fastlæggelse af, i hvilket omfang EU-budgettet har finansieret ulovlige udgifter. Dels reflekterer fejlforekomsten ikke faste korrektioner, dels kan senere korrektioner føre til, at den endelige fejlforekomst for et år bliver mindre end den, som Revisionsretten har rapporteret. Revisionsrettens egen revision bidrager i sig selv til dette ved at identificere fejl, som senere i programperioden bliver genstand for finansielle korrektioner. 16. Det er samtidig Rigsrevisionens opfattelse, at finansielle korrektioner og inddrivelser er mekanismer, som er med til at sikre, at EU-midler alene går til udgifter, som er afholdt i overensstemmelse med lovgivningen. Rigsrevisionen finder det derfor hensigtsmæssigt og velbegrundet, at Revisionsretten behandler de finansielle korrektioner og inddrivelser i årsberetningen. Finansielle korrektioner har også til formål at lede til forbedringer i de pågældende kontrolsystemer, så lignende ulovlige udgifter undgås i fremtiden. Dette aspekt behandles ikke direkte i Revisionsrettens årsberetning, men der henvises til 2 beretninger fra Revisionsretten vedrørende strukturfondsområdet og landbrugsområdet, hvori effekten af finansielle korrektioner er behandlet (særberetning nr. 3/2012 og særberetning nr. 7/2010). 17. Rigsrevisionen vil gerne opfordre Revisionsretten til i fremtidige årsrapporter at medtage yderligere information om anvendelsen og effekten af finansielle korrektioner, så den kan følges over tid. Dette kunne balancere rapporteringen i Revisionsrettens årsberetning ved at gøre det muligt for læseren at følge udviklingen i fejlforekomsten på den ene side, og udviklingen i finansielle korrektioner på den anden side. 18. Rigsrevisionen undersøger netop nu de danske myndigheders håndtering af de risici, der er for finansielle korrektioner, og om de danske myndigheder sikrer fuld hjemtagning af Danmarks andel af EU-budgettet. Undersøgelsen forventes rapporteret til Statsrevisorerne i efteråret 2014.

6 5 IV. Øget fokus på resultater og effekt af EU-midlerne 19. Rigsrevisionen mener, at det i lige så høj grad er væsentligt at rapportere om den effekt og de resultater, der er opnået med offentlige midler, som det er at rapportere om selve regnskabet. Da Revisionsretten også har gjort noget særligt ud af dette område i sin årsberetning, har vi valgt at fremhæve dette område i notatet. 20. EU-regnskabet og Kommissionens evalueringsrapport om de opnåede resultater indgår sammen med Revisionsrettens revisionsberetninger i grundlaget for Parlamentets decharge. Det er Parlamentets opfattelse, at der stadig er rum for forbedring af den rapportering, som Kommissionen udarbejder, og i sidste års dechargeafgørelse fremhævede Parlamentet, at det fandt det meget positivt, at Revisionsretten var begyndt at have større fokus på, hvilke resultater og effekter Kommissionen opnår. 21. Revisionsretten redegør i årsberetningen for sin gennemgang af Kommissionens performancerapporteringer og rejser i den forbindelse en række kritikpunkter af Kommissionens arbejde med performance (dvs. resultater og effekt). Revisionsretten har opstillet 2 anbefalinger til Kommissionen: Kommissionens årlige rapportering består bl.a. af 2 produkter, der fremlægges for Parlamentet: EU s regnskab, der beskriver, hvordan budgettet er udmøntet, og evalueringsrapporten om EU s finanser på grundlag af de resultater, der er opnået. Herudover udarbejder de enkelte generaldirektorater en årlig aktivitetsrapport, hvori generaldirektøren redegør for de resultater, der er opnået i forhold til at opfylde de målsætninger, der er opstillet for generaldirektoratet. Kommissionen og lovgiver bør sikre, at der er fokus på performance i den kommende programperiode ( ). Dette forudsætter, at der i de sektorspecifikke forordninger eller på anden bindende måde opstilles et begrænset antal tilstrækkelig specifikke målsætninger med relevante indikatorer, forventede resultater og forventet effekt. Kommissionen bør sikre, at der er en klar sammenhæng mellem generaldirektoraternes aktiviteter og de opstillede målsætninger. Ved opstillingen af målsætninger bør hvert enkelt generaldirektorat tage hensyn til den relevante forvaltningsmetode, hvis det er relevant, samt til sin rolle og sit ansvar. Kilde: Revisionsrettens årsberetning for Revisionsretten mener, at Kommissionen i sin rapportering i højere grad også bør fokusere på, hvad EU-midlerne er brugt til, og hvilke resultater der er opnået for pengene, i stedet for som nu, hvor hovedfokus ligger på, om EU-midlerne er brugt, og om de er forvaltet efter reglerne. Revisionsretten forklarer i den forbindelse, hvorfor det er særligt vigtigt, at Kommissionen også har fokus på performance. På en række væsentlige udgiftsområder bliver midlerne forhåndstildelt til de enkelte medlemslande i forbindelse med vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme. Dette gælder fx områderne Udvikling af landdistrikter og Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Når midlerne er forhåndstildelt til medlemslandene, kan det i højere grad blive et mål at få pengene brugt frem for at sikre, at der skabes gode resultater og størst mulig effekt. Dette gør det ifølge Revisionsretten særlig vigtigt, at Kommissionen fokuserer på at sikre god performance. 22. Parlamentet kritiserer desuden i en rapport fra deres budgetkontroludvalg (den 17. september 2013) Kommissionens tværgående evalueringsrapport, som de mener, kan forbedres på en række områder. Parlamentet finder det positivt, at Kommissionen er blevet traktatmæssigt forpligtet til årligt at udarbejde en evalueringsrapport, som nu foreligger i sin tredje udgave. Parlamentet mener dog endnu ikke, at evalueringsrapporten helt opfylder sin rolle. Parlamentet mener, at rapporten består af en opsummering af de resultater, de enkelte generaldirektorater har opnået, frem for at fokusere på Kommissionens arbejde med de overordnede politiske målsætninger som fx Europa 2020-strategien. Revisionsretten er i årsberetningen enig i denne betragtning.

7 6 23. Et andet område, hvor Revisionsretten mener, at Kommissionens arbejde med performance kan forbedres, er generaldirektoraternes aktivitetsrapporter. Revisionsretten finder det problematisk, at de målsætninger, der indgår i forvaltningsplanerne og aktivitetsrapporterne for de enkelte generaldirektorater, ofte er taget fra lovtekster og politikdokumenter på højt plan. Disse målsætninger er formuleret så bredt, at de potentielt kun har ringe styringsrelevans for de enkelte generaldirektorater. Hertil kommer, at medlemslandene på områder med delt forvaltning har et medansvar for, at der skabes resultater og effekt for EUmidlerne, samt for at rapportere korrekt om dette til Kommissionen. De aktiviteter, som et generaldirektorat gennemfører, vil derfor ofte ikke alene være tilstrækkelige til at opfylde den overordnede målsætning. Eller måske kan den opsatte målsætning ikke gennemføres inden for den tidsramme, som aktivitetsrapporterne dækker. Dette betyder, at generaldirektoraterne vil kunne fraskrive sig ansvaret for uopfyldte målsætninger med forklaringer om, at målopfyldelsen er afhængig af faktorer uden for deres kontrol. Hermed kan målstyringen miste sin praktiske relevans. Både Revisionsretten og Parlamentet fremhæver over for Kommissionen, at aktivitetsrapporterne fra de enkelte generaldirektorater bør være fokuseret på, hvilke resultater det enkelte generaldirektorat har opnået. 24. Revisionsretten har i tidligere år fremhævet svaghederne i Kommissionens og generaldirektoraternes arbejde med performance, men Revisionsretten fremhæver dette område særligt i år, da den næste flerårige finansielle ramme (FFR) løber fra 2014 til Revisionsretten opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den næste FFR at genoverveje sine systemer for rapportering og ansvarlighed, så der både fokuseres på regeloverholdelse og performance. Ud over at gøre målene styringsrelevante fremhæver Revisionsretten også, at Kommissionen bør lægge vægt på, at de resultatoplysninger, som den selv genererer eller indhenter fra medlemslandene eller tredjeparter, er pålidelige og rettidige. Rigsrevisionens vurdering 25. Rigsrevisionen har valgt at fremhæve performance i årets notat om Revisionsrettens årsberetning, da Statsrevisorerne tidligere har haft området på dagsordenen, senest i forbindelse med deres besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles i efteråret Vi forventer også, at arbejdet med resultater og effekten af EU-midler bliver et tema på Statsrevisorernes dialogmøde med Finansudvalget og Europaudvalget i januar På baggrund af dette finder Rigsrevisionen det relevant at tydeliggøre, hvilke problemstillinger der knytter sig til begrebet performance. 26. Rigsrevisionen finder Revisionsrettens konklusion om, at Kommissionen skal fokusere mere på performance særlig vigtig. I forhold til hensynet til transparens og borgernes interesse er det centralt, at fokus flyttes fra, om pengene bliver brugt og brugt efter reglerne, til også at have fokus på, hvad pengene bliver brugt på, og hvilke resultater der skabes for pengene. Af samme årsag har vi i Rigsrevisionens seneste beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 også fokuseret på effektstyring af EU-fonde og givet anbefalinger til, hvordan de danske myndigheder kan forbedre effektstyringen af EU-midler. 27. Rigsrevisionen er enig med Revisionsretten i, at det er særligt vigtigt at have fokus på dette område netop nu, da den næste flerårige finansielle ramme starter i Rigsrevisionen opfordrer til, at politikere og administrationen sætter fokus på dette område i perioden , så der forhåbentligt kommer de bedst mulige resultater ud af EU s midler. Rigsrevisionen mener, at der i indeværende og i tidligere flerårige finansielle rammeperioder har været tendens til, at EU-midlerne skulle bruges frem for, at det blev sikret, at EUmidlerne blev brugt fornuftigt, med omtanke og skabte gode resultater. Rigsrevisionen vil derfor hilse det velkomment, hvis der sættes ekstra fokus på dette i rammeperioden

8 7 V. Udviklingen i samarbejdet om revisionen af EU-midler 28. Rigsrevisionen samarbejder i EU-Kontaktkomitéen med rigsrevisionerne i de øvrige medlemslande om revisionen af EU-midler. I dette regi drøfter rigsrevisionerne fælles problemstillinger og udveksler viden og erfaringer i netværk, arbejdsgrupper og gennem fælles revisioner. I de seneste år har den finansielle og økonomiske krise og udviklingen på det finansielle og økonomiske område i EU været det primære fokus for samarbejdet. EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 29. Rigsrevisionen har tidligere orienteret Statsrevisorerne om Kommissionens ambition om at skabe et fælles sæt af regnskabsstandarder i EU kaldet EPSAS. Arbejdet er endnu ikke afsluttet, og der er ikke truffet nogen endelige beslutninger på området, men vi har i punkterne nedenfor sammenfattet, hvad der er sket siden sidste orientering. 30. Selv om der ikke er truffet en endelig beslutning, forventes det, at Kommissionen i starten af 2014 fremsætter et forslag om, at der indføres fælles offentlige regnskabsstandarder i EU. Kommissionen forventer at begynde arbejdet med at udarbejde standarderne i starten af Standarderne implementeres herefter trinvist. Målet er, at et fuldt sæt standarder er implementeret i EU i De nye regnskabsstandarder EPSAS skal skrives med udgangspunkt i IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Kommissionen har på baggrund af en større undersøgelse vurderet, at det er nødvendigt at tilpasse IPSAS-standarderne til europæiske forhold. IPSAS er baseret på de internationale regnskabsregler for private selskaber og har dermed en anden tilgang til regnskabsaflæggelsen end i staten, hvor formålet med regnskabet primært er kontrol med, at bevillingerne overholdes. IPSAS forudsætter omkostningsbaserede regnskabsprincipper på alle områder, og dette er problematisk for en række væsentlige indtægts- og udgiftsområder i staten, som aflægges efter udgiftsbaserede principper, som fx skatteindtægter og lovbundne overførsler. Ønsket om at indføre fælles europæiske regnskabsstandarder bunder i, at medlemslandene i dag anvender vidt forskellige principper for opstilling af deres regnskaber. Dette gør det vanskeligt for Kommissionen at sammenligne de enkelte landes regnskaber med de statistiske opgørelser, der udarbejdes til brug for vurdering af uforholdsmæssigt store offentlige underskud den såkaldte Excessive Deficit Procedure (EDP), der er en del af Stabilitetsog Vækstpagten. Kommissionen anvender disse opgørelser til at overvåge udviklingen i medlemslandenes budgetsituation og offentlige gæld og til at undersøge, om konvergenskriterierne overholdes. 32. Rigsrevisionen følger arbejdet med EPSAS-standarderne gennem EU-Kontaktkomitéen og Det statslige regnskabsråd og vil holde Statsrevisorerne løbende orienteret om udviklingen på området. Revision af kriseinitiativer 33. Der er i EU-Kontaktkomitéen stor fokus på at sikre betryggende revision af de initiativer, der er igangsat som følge af finanskrisen. Formålet er at medvirke til at sikre, at EU s og medlemslandenes midler underlægges betryggende administration og revision og at sikre gennemsigtighed og åbenhed om forvaltningen af nationale midler og EU-midler. I regi af EU-Kontaktkomitéen arbejder de nationale rigsrevisioner sammen med Revisionsretten om at skabe en overvågningsmekanisme, der kan forbedre overvågningen af regnskabs- og revisionsområdet i EU og sikre, at rigsrevisionerne bidrager, hvor det måtte være relevant. 34. Et område, som har særligt fokus i øjeblikket, er etableringen af bankunionen. I forbindelse med etableringen af et fælles banktilsyn i EU mener EU s rigsrevisorer, at det er vigtigt dels at sikre, at bankerne i EU er underlagt et tilstrækkeligt tilsyn og dels at sikre, at banktilsynet og relaterede foranstaltninger er gennemsigtige og underlagt tilstrækkelig offentlig revision. I den forbindelse holdt den danske rigsrevisor et oplæg på det seneste EU-Kon-

9 8 taktkomitémøde i oktober 2013 om Rigsrevisionens 3 beretninger relateret til den finansielle krise: beretning 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S og beretning nr. 12/2011 om Finansiel Stabilitet A/S. Lone Strøm

10 9 Bilag 1 Resultaterne af Revisionsrettens revision Fordelingen af hovedparten af EU s udgifter og indtægter i 2011 Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte Regionalpolitik, energi og transport Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed Beskæftigelse og sociale anliggender Forskning og andre interne politikker Eksterne forbindelser, bistand og udvidelse Administrationsudgifter og andre udgifter Mia. euro 2012 Fejlforekomst 2011 Fejlforekomst 2012 Vurdering af overvågnings- og kontrolsystemerne Konklusion 44,5 2,9 % 3,8 % Delvist effektive Væsentligt 40,7 6,0 % 6,8 % Delvist effektive Væsentligt 15,0 7,7 % 7,9 % Delvist effektive Væsentligt 13,4 2,2 % 3,2 % Delvist effektive Væsentligt 10,7 3,0 % 3,9 % Delvist effektive Væsentligt 6,6 1,1 % 3,3 % Delvist effektive Væsentligt 10,0 0,1 % 0 % Effektive Uden væsentlig fejlforekomst Samlede reviderede udgifter 140,9 3,9 % 4,8 % Delvist effektive Væsentligt Indtægter 130,0 0,8 % 0 % Effektive Uden væsentlig fejlforekomst Note: Overvågnings- og kontrolsystemerne vurderes som effektive, hvis fejlforekomsten er under 2 %. Kilde: Revisionsrettens årsberetning for 2012 og Revisionsrettens meddelelse om årsberetningerne for 2012.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Juni 2017 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 6. juni 2017 RN 1901/17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 December 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 30.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I.

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2004 I.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007.

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007. Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007 Januar 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Forvaltning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Fællesmøde i Folketinget om revision og kontrol af EU s regnskaber den 19. april 2016 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.9.2014 COM(2014) 590 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2003

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU Jeppe Kofod: Farvel til fusk og fejl i EU Den 9. maj fejrer vi Europa-dagen. Her markerer vi årsdagen for det europæiske samarbejdes fødsel. Og vi minder hinanden

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/7 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) INDHOLD

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

EU-REVISION 2012 ET OVERBLIK

EU-REVISION 2012 ET OVERBLIK EU-REVISION 2012 ET OVERBLIK DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Meddelelse om 2012-årsberetningerne Den Europæiske Revisionsret DA 1 FORMANDENS FORORD Den Europæiske Revisionsrets årsberetninger én om EU-budgettet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Beskytterne af EU s finanser

Beskytterne af EU s finanser DA Beskytterne af EU s finanser DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Kontrol af EU-midler rundt om i verden Den Europæiske Revisionsret er en EU institution. Den blev oprettet i 1977 og har hjemsted i Luxembourg.

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere