Langvarige sigtelser-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langvarige sigtelser-3"

Transkript

1 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Historisk Udskrevet:

2 Indholdsfortegnelse Rettet juli Indledning 3 2. Underretningspligt efter 1 år og 6 måneder - retsplejelovens 718 a Tiltalespørgsmålet skal afgøres inden rimelig tid - retsplejelovens 718 a, stk Underretningspligt efter 1 år og 6 måneder retsplejelovens 718 a, stk Underretning af sigtede Fornyet underretning af sigtede Genpart til sigtedes forsvarer Skema til brug ved underretning efter retsplejelovens 718 a, stk Behandling af klager fra sigtede over sagsbehandlingstiden 7 3. Domstolsprøvelse af sigtelser over 1 år og 6 måneder - retsplejelovens 718 b Indbringelse for retten retsplejelovens 718 b, stk Rettens fastsættelse af frist retsplejelovens 718 b, stk Fristens længde retsplejelovens 718 b, stk. 2, 2. pkt Forlængelse af fristen retsplejelovens 718 b, stk Virkning af fristoverskridelse retsplejelovens 718 b, stk. 2 og stk Fornyet indbringelse for retten retsplejelovens 718 b, stk Tilsyn med og rapportering om langvarige sigtelser Løbende tilsyn Rapportering Ophævelse af Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2006 og nr. 4/ Bilag 1 13 Bilag

3 RIGSADVOKATENMeddelelse nr. 5/2008 Dato 8. juli 2008 Rettet juli 2013 J.nr. RA Langvarige sigtelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Underretningspligt efter 1 år og 6 måneder - retsplejelovens 718 a 2.1. Tiltalespørgsmålet skal afgøres inden rimelig tid - retsplejelovens 718 a, stk Underretningspligt efter 1 år og 6 måneder retsplejelovens 718 a, stk Underretning af sigtede Fornyet underretning af sigtede Genpart til sigtedes forsvarer Skema til brug ved underretning efter retsplejelovens 718 a, stk Behandling af klager fra sigtede over sagsbehandlingstiden 3. Domstolsprøvelse af sigtelser over 1 år og 6 måneder - retsplejelovens 718 b 3.1. Indbringelse for retten retsplejelovens 718 b, stk Rettens fastsættelse af frist retsplejelovens 718 b, stk Fristens længde retsplejelovens 718 b, stk. 2, 2. pkt Forlængelse af fristen retsplejelovens 718 b, stk Virkning af fristoverskridelse retsplejelovens 718 b, stk. 2 og stk Fornyet indbringelse for retten retsplejelovens 718 b, stk Tilsyn med og rapportering om langvarige sigtelser 4.1. Løbende tilsyn 4.2. Rapportering 5. Ophævelse af Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2006 og nr. 4/2006 Bilag 1-2 -

4 Bilag 2 1. Indledning Ved lov nr. 493 af 17. juni 2008 om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger m.v.), der træder i kraft den 1. juli 2008, gennemføres en række ændringer i retsplejelovens regler med henblik på at begrænse antallet af langvarige sigtelser og generelt bidrage til en hurtigere behandling af straffesager. Lovændringen bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger. Lovændringen indfører ved langvarige sigtelser en lovbestemt pligt til at underrette sigtede om, hvorpå sagen beror, og hvornår afgørelsen af tiltalespørgsmålet kan forventes truffet. Underretnings-pligten indtræder 1 år og 6 måneder efter sigtelsestidspunktet, jf. retsplejelovens 718 a. Der indføres endvidere en vis begrænset domstolsprøvelse af den tidsmæssige udstrækning af sådanne langvarige sigtelser, jf. retsplejelovens 718 b. Lovændringen medfører et behov for at ændre den gældende indberetningsordning vedrørende lang-varige sigtelser, jf. Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2006. Som følge af lovændringen er det herudover fundet hensigtsmæssigt at ophæve Rigsadvokatmedde-lelse nr. 4/2006 om sagsbehandlingstiden i straffesager og om klager fra sigtede over lang sagsbe-handlingstid samt indberetning af domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. Dele af indholdet af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2006 findes nu i denne meddelelse (afsnit 2.3.). Denne meddelelse redegør således for de nye regler i retsplejelovens 718 a (afsnit 2) og 718 b (afsnit 3), fastsætter nærmere retningslinier for underretningspligten i retsplejelovens 718 a (afsnit 2) og fastsætter nye regler om tilsyn med og rapportering om langvarige sigtelser (afsnit 4). 2. Underretningspligt efter 1 år og 6 måneder - retsplejelovens 718 a Retsplejelovens 718 a har følgende ordlyd: - 3 -

5 718 a. Afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning skal træffes inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen. Er sigtede varetægtsfængslet, eller er sigtede under 18 år, skal en afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefra-fald eller tiltalerejsning træffes hurtigst muligt. Stk. 2. Er afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning ikke truffet, eller er der ikke anmodet om retsmøde med henblik på sagens behandling som tilståelsessag i medfør af 831, inden 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen, skal anklagemyndigheden skriftligt underrette sigtede om, hvorpå sagen beror, og hvornår afgørelse i sagen kan forventes truffet. Har sigtede en forsvarer, skal genpart af un-derretningen sendes til denne. Der skal ske underretning på ny, hvis der 1 år efter den seneste underretning fortsat ikke er truffet afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejs-ning eller anmodet om retsmøde med henblik på sagens behandling som tilståelsessag i medfør af Tiltalespørgsmålet skal afgøres inden rimelig tid - retsplejelovens 718 a, stk. 1 Efter retsplejelovens 718 a, stk. 1, skal anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet træffes inden rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet eller under 18 år, skal det ske hurtigst muligt. Be-stemmelsen supplerer retsplejelovens 96, stk. 2, om, at offentlige anklagere skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader. Efter forarbejderne til 718 a, stk. 1, må der ved vurderingen heraf anlægges en konkret helhedsvur-dering af den tidsmæssige udstrækning af sagsbehandlingstiden frem til afgørelsen af tiltalespørgs-målet i hver enkelt sag. I vurderingen af sagsbehandlingstiden indgår en række faktorer, herunder hensynet til den sigtede, forurettede, sagens beskaffenhed og omstændigheder samt sagens sam-fundsmæssige betydning, jf. 718 b, stk. 2. Eksempelvis kan der være et særligt hensyn at tage til den sigtede for et arbejdspladstyveri, hvor den pågældende, der nægter sig skyldig, er blevet suspenderet eller bortvist fra sit arbejde. Hensynet til, at sigtede kan få afklaret sin arbejdsmæssige situation, vil her tale for en hurtig behandling af straffesa-gen. Det fremgår af forarbejderne, at hensynet til den sigtede generelt skal tillægges betydelig vægt, da en sigtelse for strafbart forhold for langt de fleste mennesker vil udgøre en betydelig belastning. Det gæl-der også i tilfælde, hvor den sigtede ikke konkret har givet udtryk for et ønske om en snarlig afklaring af sagen. Er der f.eks. tale om en sag, hvor en person har været udsat for voldtægt eller grov vold, vil også hensynet til den forurettede med betydelig vægt tale for, at sagen fremmes meget hurtigt. Det fremgår af forarbejderne, at hensynet til sagens samfundsmæssige betydning, der navnlig sigter til den konkrete sags karakter og grovhed, kan være relevant ikke kun i alvorlige straffesager (dvs. sager, hvor den forventede straf vil være på flere års fængsel), men også i sager, der ud fra en samfundsmæs-sig vurdering i øvrigt må anses for særligt betydningsfulde, f.eks. visse skatte- og miljøstraffesager. Herudover må naturligvis også en række andre faktorer indgå i den samlede vurdering af, hvad der vil være en rimelig sagsbehandlingstid, herunder om sagen er kompliceret med f.eks. flere sigtede og/eller mange forhold - 4 -

6 samt behovet for efterforskning i form af bl.a. afhøring af vidner, gennemgang af dokumenter og indhentelse af sagkyndige erklæringer. I store sager om økonomisk kriminalitet, herunder navnlig sager, der behandles af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, vil der kunne være behov for særligt tidskrævende undersøgelser, herunder revisorgennemgang af omfattende regnskabsmateriale. Også nye oplysninger, som kommer til undervejs i efterforskningen, og som eventuelt kan føre til yderligere sigtelser i sagen, kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden. Ligeledes kan f.eks. et behov for at anmode om efterforsk-ning i udlandet via det internationale retshjælpssamarbejde begrunde, at sagsbehandlingen bliver læn-gere. Begrebet»rimelig tid«i relation til afgørelse af tiltalespørgsmålet i sådanne store økonomiske sager må forstås i lyset af, at efterforskningen ofte er særdeles kompliceret og dermed tidskrævende. Dette gælder i endnu højere grad, hvis den sigtede har udfoldet store bestræbelser på at sløre sine kriminelle økonomiske aktiviteter eller modvirker efterforskningen i sagen. Omvendt må det også indgå i den samlede vurdering, at langvarig efterforskning i sig selv øger belastningen for den sigtede. Der henvises endvidere til Rigsadvokatens vejledning af 11. januar 1994 om nedbringelse af sagsbe-handlingstiden, hvorefter det bør tilstræbes, at det samlede tidsforbrug fra anmeldelse af en voldssag til sagens indbringelse for retten ikke overstiger 30 dage, samt til Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2005 om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldtægtssager og indberetning til Rigsadvokaten om sagsbehandlingstiden, hvorefter det samlede tidsforbrug fra sigtelsen i en voldtægtssag til sagens ind-bringelse for retten ikke bør overstige 60 dage, og det samlede tidsforbrug i sager, hvor der gennemfø-res en mentalundersøgelse af sigtede og eventuelt tillige forelæggelse for Retslægerådet, ikke bør overstige 4 måneder Underretningspligt efter 1 år og 6 måneder retsplejelovens 718 a, stk Underretning af sigtede Efter retsplejelovens 718 a, stk. 2, 1. pkt., skal der ske underretning af sigtede og dennes eventuelle forsvarer 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen, hvis der på dette tidspunkt endnu ikke er truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet, eller der ikke er an-modet om retsmøde med henblik på sagens behandling som tilståelsessag i medfør af 831. Hvis der er udsendt bødeforelæg til tiltalte, skal det anses som en tiltalerejsning, og der skal derfor ikke ske underretning af tiltalte, hvis et bødeforelæg er udsendt inden for fristen på 1 år og 6 måneder. Fristen på 1 år og 6 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sig-telsen. Er en person f.eks. blevet afhørt som mistænkt eller mulig mistænkt i forbindelse med et straf-bart forhold uden formelt at være blevet sigtet, og har politiet ikke senere haft grundlag for at rejse en formel sigtelse mod den pågældende, vil der ikke i medfør af den foreslåede bestemmelse skulle ske underretning

7 Er der omvendt tale om en sag, hvor en person er blevet afhørt uden formelt at være blevet sigtet, men hvor det f.eks. under efterforskningen senere konstateres, at der burde være rejst en formel sigtelse mod den pågældende, vil den pågældende have krav på underretning, hvis der efter 1 år og 6 måneder fra det tidspunkt, hvor den mistænkte reelt må anses for sigtet, fortsat ikke er truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet. Vurderingen af, om en person burde have været sigtet under tidligere afhøringer, må ske på grundlag af de oplysninger, som på dette tidspunkt forelå i sagen. Fristen begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor sigtede burde have været gjort bekendt med sig-telsen. Det indebærer, at der ikke løber nogen frist i tilfælde, hvor der iværksættes efterforskning, der forudsætter, at den pågældende ikke får kendskab til, at vedkommende er mistænkt eller sigtet, herun-der f.eks. i form at telefonaflytning, indhentelse af oplysninger fra udlandet eller lignende. Der kan ikke gives en samlet underretning til flere sigtede i en sag. Underretningen skal ske særskilt til hver enkelt sigtet. Der kan imidlertid gives en samlet underretning til en sigtet om flere sigtelser mod den pågældende, hvis sigtelserne har en nær tidsmæssig sammenhæng eller indgår i samme sagskompleks. Underret-ningen af sigtede skal i disse tilfælde finde sted på det tidspunkt, hvor underretningspligten i forhold til den først rejste sigtelse indtræder. Underretningen skal indeholde meddelelse om, hvorpå sagen beror, og hvornår afgørelse i sagen for-ventes truffet. Det fremgår af forarbejderne, at underretningen endvidere skal indeholde en vejledning om mulighe-den for at klage til den overordnede anklagemyndighed over sagsbehandlingstiden m.v Fornyet underretning af sigtede Efter retsplejelovens 718 a, stk. 2, 3. pkt., skal der ske underretning på ny, hvis der 1 år efter den seneste underretning fortsat ikke er truffet afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejs-ning eller er anmodet om retsmøde med henblik på sagens behandling som tilståelsessag i medfør af 831. Bestemmelsen har til formål at sikre, at sigtede i disse tilfælde modtager en ny meddelelse om, hvorpå sagen beror. Bestemmelsen gælder også, når nye 1 års-perioder er forløbet Genpart til sigtedes forsvarer Efter retsplejelovens 718 a, stk. 2, 2. pkt., skal der sendes en genpart af underretningen til sigtedes forsvarer, hvis sigtede har en sådan. Underretningen af sigtedes forsvarer skal ske, uanset om forsva-reren er beskikket af - 6 -

8 retten eller er antaget af sigtede selv, men underretning af forsvareren forudsæt-ter, at politiet er bekendt med, at sigtede har en forsvarer. Pligten til at sende en genpart til sigtedes forsvarer gælder såvel underretningen efter 1 år og 6 måneder som senere underretninger af sigtede i medfør af 718 a Skema til brug ved underretning efter retsplejelovens 718 a, stk. 2 Underretning af sigtede og sigtedes forsvarer efter retsplejelovens 718 a, stk. 2, jf. afsnit og afsnit ovenfor, skal ske skriftligt ved anvendelse af det dokument, der er vedhæftet som bilag 2 til denne meddelelse (som er indlagt i Anklagemyndighedens Dokumentsamling), og vedlægges det skema, som er vedhæftet som bilag 1 til denne meddelelse Behandling af klager fra sigtede over sagsbehandlingstiden Som nævnt under afsnit skal underretningen af sigtede i medfør af retsplejelovens 718 a, stk. 2, indeholde oplysning om sigtedes mulighed for at klage over sagsbehandlingstiden i straffesagen. Det bemærkes i den forbindelse, at statsadvokaternes tilsyn med politikredsene i medfør af retspleje-lovens kapitel 10 omfatter sagsbehandlingstiden, herunder at enhver sag fremmes med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, jf. retsplejelovens 96, stk. 2, og at afgørelse om tiltalespørgsmålet skal træffes inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen, og hurtigst muligt, hvis sigtede er varetægtsfængslet eller under 18 år, jf. retsplejelovens 718 a, stk. 1. Statsadvokaterne kan i kraft af over/underordnelsesforholdet endvidere give politikredsene pålæg vedrørende behandlingen af konkrete sager. Statsadvokaten kan således f.eks. på baggrund af en klage fra en sigtet pålægge politikredsen at af-slutte efterforskningen af en sag, fremme behandlingen af sagen, tage stilling til spørgsmålet om tilta-lerejsning m.m. Klager fra sigtede over sagsbehandlingstiden skal behandles hurtigst muligt. Der kan ikke klages over statsadvokatens afgørelse. Tilsvarende regler gælder med hensyn til klager til Rigsadvokaten over sagsbehandlingstiden i straffe-sager behandlet af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager

9 3. Domstolsprøvelse af sigtelser over 1 år og 6 måneder - retsplejelovens 718 b Retsplejelovens 718 b har følgende ordlyd: 718 b. Er afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning ikke truffet, eller er der ikke anmodet om retsmøde med henblik på sagens behandling som tilståelsessag i med-før af 831, inden 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen, kan sigtede indbringe sagen for retten. Stk. 2. Hvis der efter en samlet vurdering af hensynet til den sigtede, forurettede, sagens be-skaffenhed og omstændigheder samt sagens samfundsmæssige betydning er særlig grund til at kræve fremskyndelse af anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet, kan retten und-tagelsesvis fastsætte en frist herfor. Fristen skal være på mindst 3 måneder og højst 1 år. Hvis anklagemyndigheden ikke træffer afgørelse om tiltalespørgsmålet inden for den frist, som retten har fastsat, anses påtale mod sigtede for opgivet af anklagemyndigheden, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Retten kan efter anmodning fra anklagemyndigheden forlænge en frist fastsat efter stk. 2 med højst 1 år ad gangen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Anklagemyndig-hedens anmodning skal fremsættes over for retten senest 2 uger inden udløbet af den frist, som retten tidligere har fastsat. Hvis retten ikke finder grundlag for at forlænge fristen, anses påtale mod sigtede for opgivet af anklagemyndigheden, medmindre denne træffer afgørelse om tiltale-spørgsmålet inden 2 måneder fra rettens afgørelse om ikke at forlænge fristen. Stk. 4. Rettens afgørelse træffes ved kendelse. Hvis rettens afgørelse går ud på, at der ikke skal fastsættes en frist efter stk. 2, kan spørgsmålet på ny indbringes for retten, dog tidligst 1 år efter rettens afgørelse. Stk. 5. Sigtedes anmodning efter stk. 1 skal indeholde en adresse, hvortil meddelelser kan sendes. Stk. 6. I det retsmøde, der afholdes med henblik på behandling af en anmodning efter stk. 1, skal sigtede være til stede, medmindre retten bestemmer andet. Indkaldelse af sigtede kan ske ved brev til den i medfør af stk. 5 angivne adresse. Udebliver sigtede fra et retsmøde, hvortil vedkommende er indkaldt, anses anmodningen for bortfaldet. Stk. 7. Forurettede og eventuel bistandsadvokat underrettes om retsmødet. Underretning af forurettede kan dog undlades, når et større antal personer er forurettede Indbringelse for retten retsplejelovens 718 b, stk. 1 Efter retsplejelovens 718 b, stk. 1, kan sigtede indbringe spørgsmålet om sagsbehandlingstiden for retten, hvis der ikke inden for en frist på 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen, er truffet afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejs-ning, eller er anmodet om retsmøde med henblik på sagens behandling som tilståelsessag i medfør af 831. Er der udsendt bødeforelæg til tiltalte, er det at anse som en tiltalerejsning, og tiltalte kan derfor ikke indbringe spørgsmålet om sagsbehandlingstid for retten, hvis et bødeforelæg er udsendt inden for fristen på 1 år og 6 måneder

10 3.2. Rettens fastsættelse af frist retsplejelovens 718 b, stk. 2 Efter retsplejelovens 718 b, stk. 2, 1. pkt., skal retten i de i afsnit 3.1. nævnte tilfælde tage stilling til, om der efter en samlet vurdering af hensynet til den sigtede, forurettede, sagens beskaffenhed og om-stændigheder samt dens samfundsmæssige betydning er særlig grund til at kræve en fremskyndelse af anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet. I bekræftende fald kan retten undtagelsesvis fastsætte en frist herfor. Efter 718 b, stk. 4, træffes rettens afgørelse ved kendelse. Rettens afgørelse kan kæres til landsretten efter den almindelige bestemmelse herom i retsplejelovens 968, stk. 1. Det fremgår af forarbejderne til 718 b, stk. 2, at hensynet til den, som en mistanke om et alvorligt strafbart forhold retter sig imod, må tillægges betydelig vægt i forbindelse med bestræbelser på at afslutte straffesagen, fordi ubehaget ved sagen og uvisheden med hensyn til dens tidsmæssige ud-strækning, udfald og konsekvenser kan være en betydelig belastning. Det fremgår endvidere af forar-bejderne, at det generelt er en betingelse for rettens fastsættelse af en frist, at hensynet til den sigtede med særlig styrke taler for indgriben fra rettens side. Det forudsættes således, at en fortsat udskydelse af afgørelsen af tiltalespørgsmålet i det konkrete tilfælde må anses for en urimelig belastning af sig-tede. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at hensynet til den forurettede og samfundsmæssige hensyn ligeledes taler for en hurtig behandling af straffesager. Hensynet til den forurettede vil dog i sagens natur næppe kunne begrunde, at tiltale i sidste ende helt afskæres. Efter 718 b, stk. 2, bør rettens fastsættelse af en frist kun ske undtagelsesvis og forudsætter, at der er en særlig grund til at kræve en fremskyndelse af afgørelsen om tiltalespørgsmålet. Efter forarbejderne skal betingelserne forstås således, at der ikke er grund til fremskyndelse og dermed heller ikke grund til at fastsætte en frist, hvis sagen skrider frem, og afgørelsen om tiltalen må forventes truffet inden for en kortere tid. I store sager om økonomisk kriminalitet, herunder især sager, der behandles af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, vil det ofte være rimeligt begrundet i den konkrete sags omstændig-heder, at der er forløbet mere end 1 år og 6 måneder. Det skyldes, at sådanne sager typisk er meget komplicerede og kræver gennemgang af et meget stort bilagsmateriale. Endvidere kompliceres sa-gerne ofte efterforskningsmæssigt af, at der er behov for at gennemføre efterforskning i udlandet, og at der skal udarbejdes revisionsberetninger. Endelig indebærer afgørelsen af tiltalespørgsmålet ofte stillingtagen til vanskelige juridiske problemstillinger. Det fremgår af forarbejderne, at disse forhold medfører, at der ofte kun vil være grundlag for at fastsætte en frist i sådanne store økonomiske sager, hvis efterforskningen må anses for at være gået i stå, eller en stillingtagen til tiltalespørgsmålet træk-ker ud, selv om sagen er færdigefterforsket. Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen ikke tænkes bragt i anvendelse i de alvorligste straffe-sager, herunder navnlig ikke i drabssager. Fastsættelse af en frist vil derimod navnlig komme på tale i særligt komplicerede sager, herunder større sager om økonomisk kriminalitet, visse komplicerede særlovssager samt i mindre omfattende sager, hvor sagsbehandlingen af andre grunde, herunder eventuelt ekspeditionsfejl, er gået i stå

11 Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen navnlig tænkes anvendt i følgende tilfælde: For det første kan rettens fastsættelse af frist i medfør af 718 b, stk. 2, komme på tale, hvor det tids-rum, der er forløbet siden sigtelsens rejsning, efter en samlet vurdering, herunder af hensyn til den sigtede, forurettede, sagens beskaffenhed samt dens samfundsmæssige betydning, må anses for åben bart urimeligt. Det gælder navnlig i mindre alvorlige sager, herunder navnlig bødesager, hvor der vil kunne fastsættes frist alene på dette grundlag. Er der derimod tale om alvorligere straffesager, f.eks. en sag om alvorlig, personfarlig kriminalitet, en sag, hvor den forventede straf vil være på flere års fængsel, eller en sag af særlig samfundsmæssig betydning i øvrigt, vil den forløbne tid - selv efter ca. 1 år og 6 måneder - formentlig kun i sjældne tilfælde kunne anses for åbenbart urimelig, og fastsættelse af en frist i sådanne sager må derfor som udgangspunkt forudsætte, at det må anses for at være en reel mulighed - med en passende fremskyn-delse af sagsbehandlingen - at anklagemyndigheden kan træffe afgørelse om tiltale inden for en frist på mellem 3 måneder og 1 år. For det andet kan rettens fastsættelse af frist i medfør af retsplejelovens 718 b, stk. 2, komme på tale, hvor den tid, der er forløbet siden sigtelsens rejsning, klart ikke er rimeligt begrundet i den kon-krete sags omstændigheder, hvor der efter en samlet vurdering er særlig grund til at gribe ind, og hvor der herudover på den ene side ikke umiddelbart er udsigt til, at afgørelsen om tiltalespørgsmålet vil blive truffet i nær fremtid, men hvor der på den anden side er udsigt til, at et tilstrækkeligt grundlag for en afgørelse af tiltalespørgsmålet - om nødvendigt efter en fremskyndelse af sagsbehandlingen - vil kunne foreligge inden udløb af en frist på mellem 3 måneder og 1 år Fristens længde retsplejelovens 718 b, stk. 2, 2. pkt. Hvis retten undtagelsesvis finder anledning til at fastsætte en frist, jf. ovenfor, skal fristen være på mindst 3 måneder og højst 1 år, jf. retsplejelovens 718 b, stk. 2, 2. pkt Forlængelse af fristen retsplejelovens 718 b, stk. 3 Efter retsplejelovens 718 b, stk. 3, 1. pkt., kan retten efter anmodning fra anklagemyndigheden for-længe en frist, som retten har fastsat i medfør af stk. 2, med højst 1 år ad gangen, hvis særlige om-stændigheder taler for det. Efter forarbejderne beror rettens afgørelse af, om der er grundlag for at forlænge fristen, på en konkret vurdering af de omstændigheder, der gør, at der fortsat ikke er truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet. Er der rimelig grund til, at afgørelsen ikke er truffet inden for fristen, og taler sagens betydning for det, jf. de synspunkter, der er anført ovenfor i afsnit 3.2. om særlig grund, bør der ske forlængelse

12 En anmodning fra anklagemyndigheden om fristforlængelse skal være retten i hænde senest 2 uger inden udløbet af den frist, som ønskes forlænget, jf. 718 b, stk. 3, 2. pkt Virkning af fristoverskridelse retsplejelovens 718 b, stk. 2 og stk. 3 Efter retsplejelovens 718 b, stk. 2 og stk. 3, anses påtale mod sigtede for opgivet af anklagemyndig-heden, hvis anklagemyndigheden ikke har truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet inden for den frist på mellem 3 måneder og 1 år, som retten har fastsat i medfør af 718 b, stk. 2, 2. pkt., under forudsætning af, at anklagemyndigheden ikke har anmodet om fristforlængelse i medfør af 718 b, stk. 3, 2. pkt. en frist på 2 måneder, efter at retten har afslået anklagemyndighedens anmodning om fristfor-længelse efter 718 b, stk. 3, 2. pkt. den frist på op til yderligere et år, som retten har fastsat i medfør af 718 b, stk. 3, 1. pkt., på baggrund af en anmodning fra anklagemyndigheden om fristforlængelse i medfør af 718 b, stk. 3, 2. pkt. Bestemmelsens retsvirkning svarer til retsvirkningerne af en endelig påtaleopgivelse i medfør af rets-plejelovens 721. Heri ligger bl.a., at sagen ikke længere kan fremmes mod den sigtede, at der skal ske underretning i medfør af retsplejelovens 724, stk. 1, og at de almindelige bestemmelser i rets-plejelovens kapitel 93 a om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning vil finde anvendelse. Det følger endvidere af retsplejelovens 724, stk. 3, at den overordnede anklagemyndighed uanset bestemmelsen i retsplejelovens 724, stk. 2, i tilfælde, hvor påtale anses for opgivet efter 718 b, stk. 2 eller stk. 3, kun kan træffe bestemmelse om, at strafforfølgning skal fortsættes, hvis betingelserne for genoptagelse i 975 er opfyldt Fornyet indbringelse for retten retsplejelovens 718 b, stk. 4 Hvis retten ikke finder grundlag for at fastsætte en frist efter retsplejelovens 718 b, stk. 2, kan sig-tede først efter 1 år på ny indbringe spørgsmålet om fastsættelse af en frist for retten, jf. 718 b, stk. 4, 2. pkt. 1-årsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor retten har truffet afgørelse om ikke at fastsætte en frist. I tilfælde, hvor sigtede har kæret rettens afgørelse om ikke at fastsætte en frist, og hvor kæ-reinstansen stadfæster denne afgørelse, regnes 1-årsfristen dog fra tidspunktet for kæreinstansens af-gørelse. 4. Tilsyn med og rapportering om langvarige sigtelser

13 Der har igennem flere år været fokus på at nedbringe antallet og varigheden af langvarige sigtelser, og krav herom er bl.a. indgået i Rigsadvokatens resultatkontrakter med politikredsene. I den forbindelse er der samtidig udviklet værktøjer i ledelsesinformationssystemet, QlikView, således at udviklingen i antallet og varigheden af langvarige sigtelser kan følges løbende og opgøres elektronisk til brug for vurdering af politikredsenes målopfyldelse. Med baggrund i dette fokus og udviklingen på området samt de nye styrings- og opfølgningsværktøjer i QlikView ophæves den hidtidige manuelle indberetningsordning med hensyn til langvarige sigtelser, der har suppleret retsplejelovens underretningsforpligtelser og garantier på området. Indberetningsskemaerne i de tidligere bilag 2 og 3 til denne meddelelse ophæves samtidig Løbende tilsyn Politidirektøren skal sikre, at der i politikredsen er fokus på sager med langvarige sigtelser og på at nedbringe disse og at der er etableret procedurer, der sikrer særlig opmærksomhed om sagsbehandlingstid og underretning mv., jf. ovenfor pkt. 2 og 3. Politikredsen skal føre løbende kontrol, f.eks. via QlikView, med udviklingen i antallet og varigheden af langvarige sigtelser, således at man er løbende ajour med udviklingen i egen kreds (generelt såvel som på afdelingsniveau og i forhold til udviklingen på landsplan). Politikredsen skal iværksætte relevante tiltag, hvis udviklingen er negativ og ikke kan forklares ud fra udviklingen i sagernes karakter og indhold (stigende kompleksitet i kriminalitetsbilledet). Statsadvokaten skal som led i sit tilsyn med politikredsen løbende være opmærksom på sager med langvarige sigtelser. Statsadvokaterne skal regelmæssigt, f.eks. via QlikView, følge op på status på kredsniveau og drøfte udviklingen i antallet og varigheden af langvarige sigtelser med den enkelte kreds, hvis der konkret er anledning hertil, og i øvrigt generelt drøfte dette med politikredsen ved tilsynsbesøg mv. Det aftales i øvrigt mellem statsadvokaten og politikredsen, hvordan der nærmere skal følges op på data i QlikView, således at kredsen og statsadvokaten har et ensartet grundlag for de løbende drøftelser på området Rapportering Politidirektøren skal i sin halvårsrapport om legalitet og kvalitetssikring til statsadvokaten, jf. Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2009, redegøre for, om der i politikredsen er etableret procedurer, der bl.a. sikrer særlig opmærksomhed om sagsbehandlingstid og underretning mv. i sager med langvarige sigtelser. Politidirektøren skal samtidig anføre sine bemærkninger om udviklingen i antallet og længden af langvarige

14 sigtelser, baggrunden herfor samt tiltag til at begrænse omfanget af langvarige sigtelser. Eventuelle ændringer i kriminalitetsbilledet, i de allokerede ressourcer eller andre forhold af relevans skal naturligt indgå heri. Statsadvokaten skal i sin årsrapport til Rigsadvokaten redegøre for udviklingen i antallet og varigheden af langvarige varetægtsfængslinger i de enkelte politikredse samt baggrunden herfor. Statsadvokaten skal endvidere redegøre for de tiltag, der er iværksat i den enkelte politikreds for at begrænse omfanget. 5. Ophævelse af Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2006 og nr. 4/2006 Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2006 og nr. 4/2006 ophæves. Ole Hasselgaard Bilag 1 Underretning om sigtelser, der har verseret i mere end 1 ½ år, uden at der er taget stilling til tiltalespørgsmålet, jf. retsplejelovens 718 a, stk. 2, og Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/2008 Dato: Politikreds

15 Sigtedes navn og cpr. nr. Hovedsigtelse J.nr. og dato for ho-vedsigtelse Øvrige sigtelser J.nr. og dato for øvrige sigtelser Hvad beror sagen på? Hvornår forventes tiltalespørgsmålet af-gjort? Bilag 2 UNDERRETNING OM LANGVARIG SIGTELSE De underrettes herved om, at De har været sigtet af politiet i mere end 1 år og 6 måneder for et straf-bart forhold uden, at der er taget stilling til tiltalespørgsmålet

16 Underretningen sker i medfør af retsplejelovens 718 a, stk. 2. De nærmere omstændigheder vedrørende sigtelsen, herunder dato for sigtelsen, oplysning om, hvad sagen beror på, samt om, hvornår tiltalespørgsmålet forventes afgjort, fremgår af det vedlagte bilag. [Hvis underretningen omfatter flere sigtelser:] Denne underretning omfatter flere langvarige sigtelser mod Dem. Sigtelserne har enten en nær tids-mæssig sammenhæng eller indgår i samme sagskompleks. Den væsentligste sigtelse mod Dem er i bilaget betegnet som hovedsigtelsen, mens de andre sigtelser er betegnet som øvrige sigtelser. De kan klage til Statsadvokaten i * over politiets sagsbehandlingstid i straffesagen. Statsadvokatens adresse er *

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation

Varetægtsfængsling i isolation Varetægtsfængsling i isolation Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation;kompetence forelæggelse underretning;legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.8.2016 Status: Gældende

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Varetægtsfængsling i isolation-1

Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Varetægtsfængsling i isolation-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: isolation; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2011-09-27 Aktiv: Historisk Udskrevet: 10-10-2016 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2007-500-0011 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere