Udvikling af proteinkoncentrater, pepton/peptider, fra marine råvarer. - Slutrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af proteinkoncentrater, pepton/peptider, fra marine råvarer. - Slutrapport"

Transkript

1 Udvikling af proteinkoncentrater, pepton/peptider, fra marine råvarer. - Slutrapport Gestur Hovgaard, projektleder Vinnuframagrunnurin

2 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning og resultater Introduktion Projektets baggrund Forløbsbeskrivelse Projektets Trin Projektets Trin Mikrobiologisk og kemisk dokumentation Testning på gris Testning på laks Fermentering Projektets Trin Specialingrediens i dyrefoder Energikilde i fermentering Humane fødevarer Arbejdet fremover Konklusioner Litteratur

3 Forord Denne rapport afslutter projektet Udvikling af proteinkoncentrater, pepton/peptider, fra marine råvarer. Projektet blev påbegyndt i 2006, og er kontinuerlig udviklet frem til slutningen af Projektet er både i 2007 og 2008 støttet af Vinnuframagrunnurin og NORA. Indeværende rapport afslutter således 3 års arbejde, som begyndte med, at Atlantic Biotechnology (ABt) i 2006 modtog ABt økonomisk støtte fra Vinnuframagrunnurin til et første testforsøg at membranfiltrere limvand fra fiskemelsproduktion (Balle og Hovgaard, 2006). Denne test blev foretaget ved P/F Havsbrún i Fuglafjørður. I 2007 blev der ved Faroe Marine Products foretaget en større testproduktion af pepton/peptider, baseret på enzymatisk hydrolyse af flere forskellige slags råvarer. I 2008 er der foretaget en række test og analyser af dette samme materiale, og det er samtidig forsøgt markedsført overfor mulige kundesegmenter. I selve forløbet har enkelte af projektpartnerne foretaget en teknologisk opskalering, således at det har været mulig at iværksætte en første egentlig storskalaproduktion af et proteinisolat. Det har været et eksplisit formål i indeværende projekt, at det skulle støtte op under udviklingen af en færøsk/nordisk ingrediensindustri. Det mest mærkbare resultat af dette projekt er således, at Atlantic Biotechnology nu planlægger sin første produktion til opstart i løbet af Samtidig har projektet understøttet en udvikling af marine proteinprodukter i Kyst-Norge. Dertil, så er der i dag etableret et interregionalt industri/industri og industri/forsknings samarbejde indenfor området bioaktive peptider, som er tænkt at fortsætte i en årrække fremover. Projektets ledelse har ligget hos Atlantic Biotechnology, Færøerne. Men det ville samtidig ikke være muligt at gennemføre uden et internationalt netværk og samarbejde. Tak til samarbejdspartnerne Due-Miljø AS (Oslo, NO), Norcape Biotech (Bodø, NO) Seagarden AS (Haugesund, NO), Hansen-Øye Consult (Vesteraalen, NO), Forskningscenter Foulum (Foulum, DK), Beinta Unni Marr (DK), Bodø Sildeoljefabrik (Bodø, NO), Faroe Marine Products (FO), Biotøknikjarnin ved Fróðskaparsetur Føroya (FO), samt Illini Nutrients (USA). Der rettes også en tak til de industrielle partnere, som på forskellig vis har været med til at teste og analysere de fremstillede produkter, men som ikke nævnes direkte i denne rapport. Dertil, tak til de mange som på forskellig vis har ydet deres assistance, til at få projektet gennemført. Sidst, men ikke mindst, en tak til Vinnuframagrunnurin og NORA for økonomisk støtte til dette projekt. Uden disse økonomiske bidrag, ville projektet ikke have været muligt at gennemføre. Klaksvík den 30. april, 2009 Gestur Hovgaard, projektleder. 3

4 1. Sammenfatning og resultater. Dette projekt har haft til hovedformål at udvikle proteinisolat (pepton/peptider) fra marine råvarer, baseret på anvendelse af moderne bioteknologiske metoder og filtreringsteknologi. Der er tale om et projekt i tre sammenhængende udviklingstrin: 1) At planlægge og testproducere pepton/peptider fra en række marine råstoffer. 2) At få mikrobiologisk og kemisk dokumenteret disse pepton/peptider, samt teste og analysere disse som specialingredienser i dyrefoder og fermentering. 3) At få markedsført disse pepton/peptider som specialingrediens til dyrefoder og indenfor fermentering. Dertil har det været en klar ambition, at opbygge et aktivt udviklingsnetværk omkring fiskeprotein blandt industri og forskningsinteressenter. Igennem selve forløbet, er potentialerne i det humane fødevaremarked med proteinhydrolysater fremstået stadig mere tydeligt, og derfor blevet en vigtig del af dette arbejde. Resultatmæssig kan det konstateres: At der er produceret højkvalitetspepton, både på pilot- og industriskalaniveua. At pepton er dokumenteret og testet som en 'specialingrediens' i dyrefoder, med mærkbare resultater. At pepton er dokumenteret og testet som nitrogenkilde til fermentering, med mærbare resultater. At der er leveret pepton for 'intern testning' hos udvalgte markedskunder indenfor feed og pharma (fermentering). Der er bygget op et nordisk/internationalt netværk af erhvervs- og forskningsinteresser, som har samarbejdet omkring dette projekt, med ambition om at fortsætte og udvikle samarbejdet. Der er etableret et væsentligt grundlag for udvikling og testning af marine proteiner til fødevarer, herunder samarbejde med mulige markedskunder.. Den samlede konklusion er således, at resultaterne har været fuldt ud tilfredsstillende. Disse resultater materialiseres endvidere i følgende fakta: At bygning af anlæg for produktion af marine ingredienser er i gang på Færøerne. At en anden projektpartner har besluttet at etablere processer, med baggrund i indeværende projekt. At der er etableret et større forskningsprojekt: nano-based functional food from marine waste products, med deltagelse fra både industri og forsking i flere nordiske lande. Dette projekt har i dag midler til et proof-of-concept study, foruden at 3 ph.d. studerende inden længe vil være tilknyttet programmet. At der i begyndelsen af 2010, med projektmidler fra Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning, vil blive arrangeret en statuskonference omkring marine proteiner. Denne konference ledes af DTU-Aqua. 4

5 2. Introduktion Denne beretning sammenfatter og konkluderer projektet: Udvikling af proteinkoncentrater, pepton/peptider fra marine råvarer. Der er tale om et samlet udviklingsprojekt i 3 interafhængige trin, med det formål: 1) At planlægge og testproducere pepton/peptider fra en række marine råstoffer. 2) At få mikrobiologisk og kemisk dokumenteret disse pepton/peptider, samt teste og analysere disse som specialingredienser i dyrefoder, samt pharmacia. 3) At få markedsført disse pepton/peptider som specialingrediens til dyrefoder, og indenfor fermentering. Det overordnede formål med projektet har været, at få opbygget den nødvendige praktiske kompetance, markedsviden, de internationale netværker og samarbejder, som skal til for at etablere en velfunderet produktion af pepton/peptider af marine råstoffer. Dertil, at udvikle en stadig højere grad af værdiforøgning (innovation) gennem et aktivt forsknings- og udviklingssamarbejde, herunder målrette arbejdet imod human ernæring. Rapporten er samtidig den endelige afrapportering overfor projektets bidragsydere, Vinnuframagrunnurin (Vfg) og Nordisk Atlantsamarbejde (NORA). Rapporten er i det videre forløg struktureret således: Først følger en kort beskrivelse af projektets baggrund i afsnit 3. Afsnit 4 sammenfatter projektets trin 1, afviklet i 2007 (Hovgaard 2007). I afsnit 5 beskrives trin 2, dvs den mikrobiologiske og kemiske dokumentation, samt de foretagede tester. I afsnit 6 beskrives markedsføringen og det hidtidige arbejde imod det humane fødevaremarked (trin 3). Afsnit 7 sammenfatter projektets status, herunder hvordan der fremover vil blive arbejdet med at udvikle mulighederne for kommercialisering af højværdi fiskeproteiner. Afsnit 8 udgør en kort generel konklusion på hele projektet. 3. Projektets baggrund ABt blev stiftet som et Sp/F i slutningen af 2005 af selskaberne Sp/f Innovent, Sp/f Mira, Framtaksgrunnur Føroya og Norcape Biotechnology (NO). Selskabet har til formål at udvikle og producere marine bioteknologiske produkter, og satser på dette gennem anvendelse af moderne bioteknologiske metoder, separationsteknologi, et stærkt internationalt samarbejde og konstant fokus på innovation. Ambitionen om at kombinere moderne bioteknologiske metoder og filtreringsteknologier, til at værdiforøge eksisterende marine råvarer (restprodukter), og især at få påbegyndt en sådan udvikling på Færøerne, har været dette projekts drivkraft. Vores fokus på pepton/peptider er bl.a. begrundet i, at der er en relativt bred erhvervsmæssig og videnskabelig enighed om fiskeproteiners mange uudnyttede potentialer (f.eks. Ingeniøren 2008, Rubin 2003a, 2003b, 2008, Liaset 2007, ESF 2001). Selskabet blev i 2006 drevet på frivilligt grundlag, og bestod dets hovedaktivitet i at gennemføre en mindre testproduktion af pepton, samt i at initiere de første kontakter til andre marine bioteknologiske miljøer i Nordatlanten. Denne første testproduktion gjorde det mulig at fremskaffe de første testresultater, som igen har været grundlag for at initiere de første kundekontakter1. 1 Dette første projekt blev også støttet af Vinnuframagrunnurin. 5

6 Det blev hurtig klart, at det var nødvendig at fremstille hands-on produkter i større skala, og derved måtte indsatsen øges. Den enkle logik her er, at markedet må bygges op igennem producent-kunde relationer, hvor kunden bl.a. får mulighed for egne test og analyser. I efteråret 2006 blev der derfor sat skub i udviklingsprocessen, dels ved at vedtage en strategiplan for selskabet, dels ved at indskyde aktionærlån. På denne baggrund blev direktør ansat på fuld tid, med ansvar for selskabets strategi og udvikling, og heri ligger den konkrete baggrund for dette projekt Forløbsbeskrivelse. Projektets fokus er som nævnt på udvikling af pepton/peptider af marin oprindelse. På kort og mellemlangt sigt planlægges at udvikle et standardprotein (pepton/peptid) indenfor tre segmenter: Specialingredienser til dyr. Som nitrogenkilde i fermentering. Som ingrediens i humane fødevarer. Baseret på eksisterende viden omkring marine peptiders muligheder, samt et tæt forsknings og udviklingssamarbejde, er det på længere sigt ambitionen at udvikle stadig mere avancerede produkter. Rationalet i at starte med standarprodukter eller en foderingrediens er, at evnen til at mestre disse, vil være erfaringsdannende for øget differentiering, herunder at udvikle produkter til humant konsum. Projektets udvikling har været planlagt i tre successive trin. Projektets Trin 1 var planlagt som en produktion af fiskepepton på pilotskalanivau, baseret på en række marine råvarekilder. Denne del af projektet blev gennemført i 2007, og er der skrevet en selvstænding rapport herom (Hovgaard 2007). Projektets trin 2, har haft til formål at mikrobiologisk og kemisk dokumentere disse peptoner/peptider, herunder at teste disse som specialingrediens i dyrefoder, samt som energikilde indenfor fermentering. Projektets trin 3 har bestået i at få markedsført disse peptoner/peptider, dels som specialingrediens i dyrefoder, dels som energikilde indenfor fermentering. Dertil er projektet også blevet rettet eksplisit imod udvikling af marine ingredienser til humane fødevarer. Som en gennemgående aktivitet i projektforløbet, har det været ideen at udvikle et aktivt udviklings- og forskningsnetværk mellem industri-industri og industri-forskning i de nordiske lande. Hvordan dette netværk og samarbejde har udviklet sig, vil også blive dokumenteret i det følgende. 4. Projektets Trin 1 Dette projekttrins formål var at producere op til 200 kg tørstof (ts) pepton/peptid (FPI), på eget opført testanlæg. Første del af denne proces bestod derfor i at planlægge og sætte sammen en komplet produktionsenhed, hvor den nødvendige teknologi blev lejet til formålet. Dernæst bestod opgaven i at fremstille den planlagte produktion. 6

7 Processen har i korte træk bestået i: 1) hydrolyse, 2) dekantering, 3) Filter1 filtrering, 4) Filter2 filtrering, og afslutningsvis 5) inddamping. Arbejdet med dette Trin 1, blev gennemført ved Faroe Marine Products (Lorvík, Færøerne) over sommeren og efteråret i 2007, og som allerede nævnt, er der skrevet selvstændig rapport om dette projekttrin (Hovgaard 2007). Billede 1: Oversigt over ABt's testproduktion ved Faroe Marine Products (2007). Billede 2: Retentat og permeat fra 3 forskellige testproduktioner. Retentatet er de 3 mørke flasker. Resultaterne fra Trin 1 kan opsummeres som følgende (Hovgaard 2007): At der er produceret højkvalitetspepton, svarende til et samlet tørstof på lidt over de planlagte 200 kg. Den nødvendige dokumentation for yderligere analyser, tests og dokumentation af materialet er foretaget. Der er gjort aftaler og foretaget leverancer af pepton for testning hos udvalgte markedskunder indenfor foder og pharmacia, og andre kunderelationer er under udvikling. 7

8 Der er bygget op et inter-nordisk netværk af erhvervs- og forskningsinteresser, som har samarbejdet omkring dette projekt, og med ambition om at fortsætte og udvikle samarbejdet. I samarbejde med Seagarden AS, er der gennemført testproduktion af produkter for human konsumtion, mhp. betydelig værdiforøgning af disse. Analyser, samt markedsføring af disse produkter overfor strategiske kunder, er påbegyndt. Der er foretaget testproduktion af pepsin fra toskemaver, som kræver en anden forarbejdning end pepton/peptid, men stadig med anvendelse af membranfiltrering. I samarbejde med Hansen-Øye Consult er der kontakt til en aftager af pepsin, mhp. test og salgsaftale. Arbejdet med Trin 1, som var forudsætningen for at gennemføre de to efterfølgende trin, blev fuldt tilfredsstillende gennemført. 5. Projektets Trin 2 Projektets trin 2, har haft til formål at mikrobiologisk og kemisk dokumentere trin 1 produktionen af proteinisolat (FPI). Dertil har det været et væsentligt formål, at teste peptonet som specialingrediens i dyrefoder, samt som energikilde indenfor fermentering. Dette kapitel sammenfatter de opgaver og resultater, man er nået frem til. Som et vigtigt led i den forsatte produktudvikling, blev der i efteråret 2008 gjort en større produktion af pepton ved Seagarden AS i Haugesund. Denne produktion var mulig, fordi ABt tidligt i 2008 erhvervede et filtersystem, anvendeligt til formålet. Der blev ved denne produktion fremstillet ca. 6 ton proteinisolat, og som samtidig har været et vigtigt led i en teknologisk opgradering ved begge selskaber Mikrobiologisk og kemisk dokumentation. Den mikrobiologiske og kemiske dokumentation af materialet, har bl.a. bestået i at frembringe aminosyreprofiler, måle peptidstørrelser, indhold af biogene aminer m.v. Selve dokumentationen er gjort af nordiske forskningsinstitutioner, samt på nogle af projektpartnernes egne laboratorier. Den mikrobiologiske og kemiske dokumentation giver dels svar på, hvorvidt processen har opnået de ønskede resultater omkring protein%, peptid-størrelser, fjerning af lavmolekylære forbinder som biogene aminer mv. Dels giver denne dokumentation et indblik i materialets mikrobiologiske og kemiske sammensætning, som igen er en nødvendig forudsætning for at kunne teste materialet, f.eks. på levende dyr. 8

9 Figur 1 viser et eksempel på peptidfordelingen af Filter1 permeatet, efter at det også er Filter2 filtreret (= Filter2 retentat). Denne viser, at peptidstørrelserne er indenfor den ønskede molvægt. Figur 1: Eksempel på fordeling af peptider i hhv retentat og permeat efter Filter2 filtrering. Peptides level - Test 3 only Retentate and Permeate 12,0 10,9 Peptides in Reten. Protein Peptides (g/100g) 10,0 Peptides in Perm. 8,0 7,3 6,0 4,9 4,9 3,9 4,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 MW-P MW-P MW-P MW-P MW-P MW-P MW-P eptid eptid eptid eptid eptid eptid eptid > Figur 2: Eksempel på peptidfordeling ved forskellig tilsætning af vandmængde. Protein level Retentate and Permeate 35,0 32,4 30,0 25,6 Protein (g/100g) 25,0 20,0 15,0 13,6 10,0 5,0 1,6 2,1 0,7 0,7 0,6 1,7 0,0 d d d m m en en en rm rm rm rm F ee F ee F ee P er P er Ret Ret Ret -P e -P e -P e -P e T1T2T3T2T3T1T2T3T1A T1B T2A T2B Figur 3 forneden går 1 trin videre, og ser på fordelingen af peptid størrelser af Filter2 materiale (benævnt SG4-SG7), sammenlignet med ufiltreret materiale (benævnt MS) i 9

10 kategorien >3 - <188 kilodalton (kda). I korte træk viser tabellen, at der ved anvendelse af Filter2 er fjernet de lavmolekylære forbindelser i materialet, dvs. typisk uønskede stoffer som putrescin og cadevarin (= biogene aminer). Figur 3: Sammenligning af materiale før og efter Filter2 filtrering. 18 Conclusions: 8 Possible faint protein 98 band in SG4 at ca 62 kda (enzyme?) No bands > 3 kda in SG7 or SG8 Visible protein 3 kda (this is lower resolution limit for SDS-PAGE) MS = mol. weight standard 3 MS SG4 MS SG7 SG7 SG8 SG8 Fra alle materialer er der lavet standard proteinanalyser, herunder aminosyreprofiler. Figur 4 og Figur 5 viser et eksempel på henholdsvis standard proteinanalyse og aminosyreprofil. Figur 4: Standard proteinanalyse af FPI. 10

11 Figur 5: Aminosyreprofil af FPI fra laksebaseret råvare. Der er således opbygget en solid dokumentation på forskellige råvarers mikrobiologiske og kemiske sammensætning, hvilket igen har givet betydningsfulde indblik i bl.a. filterteknologiens og forskellige råvarers anvendelsesmuligheder.. 11

12 5.2. Testning på gris ABt har fra sin 2007 produktion leveret materiale til 2 forsøg i USA, og dertil har en af samarbejdspartnerne forestået et forsøg i Danmark. Dette afsnit summerer op resultaterne af disse forsøg, og diskuterer de problemstillinger, som dette specifikke marked stiller. Formålet med at teste fiskeprotienisolat på gris, har været at finde frem til, hvilken effekt FPI vil have på grisens vækst og velfærd i dens kritiske afvænningsfase. Påstanden har været den, at FPI, pga af dets naturligt høje indhold af bioaktive peptider, vil skabe øget vækst og et stærkere immunforsvar hos dyr i deres kritiske livsfaser, f.eks i perioden efter afvænning. At peptider fra hydrolyseret fisk har såkaldte bioaktive egenskaber, og derved virker immunstimulerende, er påvist i både in vivo og in vitro forsøk (Fabienne et. al. 2000, Gildberg 2004). De bioaktive peptider beskytter således smågrisen imod sygdomspres, og bidrager til bedre vækst og lavere dødelighed. Dette vil igen medføre en bedre økonomi for producenterne. Griseforsøgene har kørt på den måde, at nyligt afvænnede grise blev delt op i grupper, og grisene vejet. Siden er de blevet fodret 6-7 uger, foderindtag registreret, og dertil er de kontrolvejet. Fordringen er foregået med en standardfoderblanding til en gruppe, og siden med en %-vis indblanding af FPI i blandingerne til de andre grupper. Resultaterne fra alle 3 forsøg viste en betydeligt øget vækst pr produceret enhed, sammenlignet med standardfoder. Samtidig var der en forskel på resultaterne mellem forsøgene i USA og Danmark. Forsøgene i USA gav samlet set et lidt dårligere resultat end Danmark. Denne forskel skal findes i to forskellige måder at spalte proteinerne. Mens materialet i USA var produceret ved at anvende enzymatisk hydrolyse, var forsøget i Danmark baseret på autolyse, dvs på naturens eget spaltningsprotein pepsin2. Det kan således konkluderes, at FPI i betydelig grad kan være med til at skabe forøget vækst hos gris, som fornylig er afvænnet. En væsentligt parameter i anvendelsen af FPI, er dets mulige immunologiske effekter på dyrene. I de forsøg der er nævnt her, var dødeligheden i grupperne såpas små, at der ikke kunne indikeres noget omkring den immunologiske effekt. Om end det således ikke kan direkte dokumenteres, så er hypotesen den, at indholdet av bioaktive peptider bidrager til et reduceret smittepres. Derved kan dyret (grisen) anvende denne energi til vækst, hellere end til at bekæmpe de sygdomsfremkaldende mikrober. Kan denne effekt dokumenteres, vil værdien af FPI være højere end ved påvisning af højere vækst alene. Forsøgene har også vist, at det vil være nødvendigt med en vis regulering af fodersmagen, idet grisene i alle forsøgene havde bedre smag for standarfoderet i starten. De skulle m.a.o. have tid til at vænne sig til den smag, som FPI giver. Dette problem udjævnede sig over tid, men bedre smag ville sandsynligvis have givet endnu bedre resultater. ABt har, sammen med Fróðskaparsetur Føroya og Forskningscenter Foulum taget initiativ til at undersøge FPI's mulige immunologiske effekter på gris, baseret på videnskabelige forsøg (se nærmere herom i kapitel 5). De første initierende analyser Forsøget i Danmark er der skrevet artikel udkast mhp publicering (Hansen og Torrissen 2008), og kan rekvireres via mail til eller Forsøgene i USA er derimod underlagt kundens krav om databeskyttelse. 2 12

13 ved Forskningscenter Foulum viser en betydelig hæmning i udviklingen hos E-coli bakterien. Det kan således konstateres: at FPI er et produkt der i betydelig grad kan øge væksten hos smågris, dvs i perioden fra afvænning og ca. 7 uger frem. At FPI hæmmer udvikling af E-Coli bakterien, og det kan derfor sandsynligvis styrker grisens immunsystem. At der er udfordringer omkring bitter smag, men som relativt nemt kan løses igennem sammensætningen af foderet. Der er mulige immunologiske fordele ved at anvende fiskeproteinisolat, men disse kræver yderligere test og analyser, et arbejde der er sat i gang (jf. afsnit 5) Testning på laks Testning af FPI's effekt på væksten hos lakseyngel er foretaget i to parallelle forsøg. Begge forsøg er gjort i samarbejde med privat producent af fiskefoder. Det ene forsøg blev forestået af Nofima i Bergen, og der er skrevet en selvstændig rapport (Albrechtsen m.fl. 2008). Det andet forsøg er gjort på foderproducentens egen forsøgsstation. I begge tilfælde blev der valgt 2 forskellige hydrolysater fra ABt's 2007 produktion. Disse blev udvalgt på baggrund af deres aminosyresammensætning, og især det ene hydrolysat blev vurderet at være af interesse som vækstfremmer for smolt. Der blev til Nofima's forsøg lavet fire foderblandinger, med den ene blanding som standardfoder, med 35% indblanding af fiskemel. De andre blandinger udelod en vis %del fiskemel, og istedet erstattet med FPI fraktioner i varierende grad (1-3%). Det andet forsøg bestod af 2 foderblandinger. Smoltet (Atlantic Salmon) blev fordelt i et antal forskellige kar, og systematisk fordret over en periode på omkring 8 uger. Fiskene blev målt og vejet før forsøgets start og igen efter dets afslutning. Enkelte fisk blev efter eksperimentets afslutning udtaget for prøver på protein, tørstof, mv. Nogle af disse test pågår stadigvæk. I Nofimas test af FPI kunne der ikke påvises nogen statistisk signifikant væksteffekt ved anvendelse af FPI. I det andet forsøg kunne der påvises en signifikant vækst ved anvendelse af FPI, sammenlignet med standardfoder. Hvordan disse to forsøg, baseret på det samme materiale, har givet to forskellige resultater, har vi pt. ikke nogen åbenlys forklaring på. Problemet med det anvendte materiale var, at det indeholdt et relativt højt indhold af biogene aminer, et problem som var kendt før testene blev sat i gang. Der blev vurderet pro et con's ved at anvende dette, men på baggrund af aminosyresammensætningen, blev det besuttet at forsøge. Det må i dag konstateres, at det høje indhold af biogene aminer har været en medvirkende faktor til det dårlige vækstresultat3. At der i noget af materialet er udviklet biogene aminer, skyldes sandsynligvis problemer som opstod omkring selve testproduktion. Dette vil selvfølgelig ikke være tilfældet i egentlig etableret industriel produktion. 3 13

14 Den samlede konklusion vil være, at det ikke kunne påvises, at det leverede FPI giver øget vækst hos Atlantic Salmon smolt. Det er samtidig klart, at indholdet af biogene aminer må betragtes at være årsagen til resultatet. Omend vækstfaktoren udeblev, så har projektet dog givet en del mikrobiologisk og biokemisk. Det er stadig meget sandsynligt at en vækstfaktor vil kunne påvises ved anvendelse af FPI, men dette vil kræve en mere nøje opfølgning på materialets kvalitet, end det som var muligt i testproduktionen. Vi ved dertill, at to faktorer vil være afgørende for et bedre resultat. Den ene vil være, at det materiale, som påviseligt har en specielt interessant aminosyreprofil, skal være frit for biogene aminer, noget som selvfølgelig er muligt i etableret industriel produktion. Det andet kriterium vil være, at spaltning af proteinet vil skulle foregå autolytisk, hellere end ved anvendelse af industrielle enzymer Fermentering Det andet vigtige marked i dette projekt, har været at undersøge FPI's anvendelse som nitrogenkilde i fermenteringsindustrien. I regi af dette projet er der lavet egne laboratorieanalyser, leveret af etablerede forkningsinstitutioner. Dertil har flere private selskaber foretaget egne test af materialet. Også i disse tilfælde er flere forskellige råvarekilder testet. Som bakteriologisk vækstkilde, er peptonet (FPI) typisk blevet sammenlignet med almindeligt kendte nitrogenkilder på markedet, således som det f.eks. vises på nedenstående figurer. Figur 5 viser forsøg med fermentering fra fem forskellige slags fiskepepton, med vækst på B.Subtilisi. Figur 5: Vækst af B.Subtilis på 5 slags fiskepepton (P1, P2, P3, P4, P14), sammenlignet med standardmedier. 14

15 Denne figur viser i korte træk, at pepton 14 gav bedre vækst en referencepepton og de andre testpeptoner. De fire andre testpeptoner giver sammenfaldende vækst, og nogenlunde samme vækst som referencepepton. Figur 6: Vækst af P.Aeruginosa på 5 slags fiskepepton (P1, P2, P3, P4, P14), sammenlignet med standardmedier. Denne figur viser i korte træk, at pepton 1, 2, 3 og 4 havde en bedre vækst en referencepeptonet, mens pepton 14 havde en vækstkurve sammenfaldende med referencepeptonet. Den samlede konklusion fra denne her refererede analyse samt andre sammenlignelige analyser viser at fiskepepton (FPI) kan være et godt produkt for fermenteringsindustrien. Den samlede konklusion er således også, at alle de peptoner vi har testet har haft gode vækstegenskaber på udvalgte bakterier, herunder sammenfaldende eller bedre vækst end referencepepton. I nogle tilfælde har den biokemiske sammensætning og egenskaber i fiskepeptonet været sammenfaldende, mens den i andre har været forskelligartet, noget som kan have både positiv og negativ betydning i fermentering. Forsøgene med fermentering har dog også afdækket et par tekniske problemstillinger, som projektpartnerne har brugt en del tid på at få afklaret. I et tilfælde var der problemer med at peptonet var meget hygroskopisk, mens der i andre tilfælde har været problemer med udfældning. Dette er problemer som skal være helt afklaret, før fermenteringsindustrien begynder at vise interesse for fiskepeton i deres applikationer. Disse problemer har projektpartnerne arbejdet med løsninger på, og fået testet og afklaret på pilotskala. Det vil derfor være muligt at løse disse problemer i egentlige industrielle applikationer. 15

16 6. Projektets Trin 3. Projektets trin 3 har bestået i at få markedsført de producerede og testede peptoner/peptider (FPI), dels som specialingrediens i dyrefoder, dels som energikilde indenfor fermentering. Dertil er projektet i stigende grad blevet rettet imod udvikling af marine ingredienser til humane fødevarer. Markedsføring skal i denne henseende forstås bredt. Dels er de analyser og den testning vi har diskuteret i kapitlerne 3 og 4 vigtige forudsætninger for og elementer i selve markedsføringen af produkterne. Dels er den feed back, som mulige kunder giver, vigtige for teknologisk tilpasning af processer og produkter. Dette kapitel belyser og indfanger disse problematikker Foruden de i afsnit 5 foretagede arbejder, så har markedsføringen bl.a. bestået i en række kundebesøg og agentbesøg i flere europæiske lande. Der er desuden fået gang i udvikling af et fælles netværk for salg af fiskeproteinprodukter, og som flere af projektpartnerne er del af. Dette netværk har i dag salgsagenter i 3 kontinenter, og der arbejdes stadig på at udvikle dette. Ikke uvæsentlig for det videre markedsarbejde, så har FPI fået omtale mindst et relevant netbaseret medium (Foodnavigator 2008) Specialingrediens i dyrefoder De gode testresultater, har bidraget til at markedsføringen af FPI som et specialprodukt i dyrefoder har fået en del opmærksomhed blandt kunder i USA, Danmark og Sydamerika. Som allerede beskrevet, er materialet forsøgt testet på gris og laks, og de seneste måneder har der også været en dialog i gang med fjerkræindustrien. Resultaterne på især gris har været positive, og det har også medført en kontinuerlig dialog med foderproducenter om implementering af FPI i deres applikationer for startfoder. Finanskrisen har dog medført, at der er indtil videre er gået midlertidig stiltstand i denne udvikling. Interessen for produktet er dog opretholdt, og dialogen vil blive genoptaget i løbet af Resultatet fra laksetestene var desværre ikke så positive som forventet, men samtidig ved vi de tekniske årsager til disse problemer. Der er derfor stadig dialog med 2 foderproducenter, for anvendelse af FPI i deres foderapplikationer. Det næste skridt vil sandsynligvis være at levere nyt materiale, hvilket også forventes at kunne blive gennemført senere i Et nyt markedssegment, som har vist FPI stor interesse, er fjerkræmarkedet. Hypotesen er den, at FPI kan være med til at afhjælpe nogle af de problemer fjerkræbranchen slider med, bl.a. med dyrenes knogleopbygning. Der er blevet sendt materiale for testning til 1 udvalgt kunde, men det viste sig under testning, at den måde materialet indgik i fodringen på, gav problemer med udfældning i produktet. Dette problem er der tekniske løsninger på, og der arbejdes derfor på at tilpasse produktet til denne specifikke applikation, således at nye forsøg kan foretages. Der er således åbnet op for anvendelse af FPI i en række markedssegmenter for dyrefoder, og der arbejdes på en række applikationsmuligheder. Om end der ikke er ikke tale om et produkt fuldt etableret på markedet, så er der tale om en proces i den rigtige retning, som stadig må have nogen tid for at modnes fuldt. 16

17 6.2. Energikilde i fermentering Grundlaget for åbningen imod fermenteringsmarkedet, har været egne tests af materialet, sammenlignet med almindeligt kendte fermenteringskilder. Dette har været med til at åbne op for dialog med en række kunder, herunder har kunderne testet materialet på egne laboratorier. Med to nordiske kunder er der således aftalt, at der leveres nyt materiale for testning, når visse tekniske parametre kan opfyldes, hvilket der i øjeblikket arbejdes på. To nyere hollandske kunder er gang med at teste produktets anvendelse i egne applikationer. Der er således også indenfor detta marked åbnet op for anvendelse af FPI. Men fermenteringsmarkedet er klart et vanskeligere marked at åbne, sammenlignet med fodermarkedet. De tekniske krav til produktet, f.eks. dets stabilitet, opløselighed og lugt er meget større. Den hidtidige dialog med en række kunder har da også medført, at vi har været nødt til at arbejde med tilpasning af en række tekniske parametre. Også her er der tale om en proces i den rigtige retning, men som også må have sin tid for at modnes Humane fødevarer I takt med den generelt øgede biokemiske viden, samt et stigende fokus på bæredygtig udvikling af naturens og måske især havets ressourcer (f.eks. Ingeniøren, 2008, Rubin 2008, 2003a, 2003b, Hjuks 2006, DOCMAR 2003), er interessen for fiskebaserede koncentrater til humant konsum været stærkt stigende. Både forskningsmiljøer og landbrugs- og fiskeindustrien i Europa bruger i dag mange ressourcer på at udvikle den biokemiske viden og disse produkter, og en række forskellige teknologiske og biokemiske alternativer afprøves. Det har derfor været naturlig, at der i regi af dette projekt er blevet stadig mere fokus på mulighederne for udvikling af produkter til humant konsum. Allerede i vores testproduktion fra 2007 blev der gjort forsøg med særlig membranfiltrering af et eksisterende fiskeekstrakt for humant konsum. Dette ekstrakt er siden gennemgået en række test, herunder i samarbejde med lægevidenskaben, for at teste dets allergiske reaktioner. Udviklingen af dette produkt pågår stadigvæk. I 2007 produktionen blev der ved anvendelse af vores tilgængelige filterteknologi, også fremstillet et koncentrat for udvinding af pepsin. Til en sådan produktion er der mulige kunder, men dette kræver f.eks. en veletableret indfrastruktur for indsamling av fiskemaver i større mængder, noget som vil kræve store ressourcer at få etableret. Der er således en række teknologiske og logistiske udfordringer at tage op i forbindelse med en sådan mulig produktion. Sammefattender har arbejdet med udviklingen af foderingredienser har skabt en solid teknologisk og biokemisk viden, som selvfølgelig kan overføres til arbejdet med ekstrakter og smagsstoffer til humant konsum. Denne viden er samtidig suppleret gennem deltagelse i konferencer omkring marine ingredienser, favnende fra nye videnskabelige resultater til EU's forordninger (f.eks. Seafood Plus, februar '08; FHLMaring/Rubin, Gardermoen, November '08). Af særlig betydning for udviklingen af egentlige industrielle applikationer, så er der brugt en del ressourcer på at opbygge et netværk af teknologisk ekspertise, både når det gælder hardware (hydrolysetanke/kar, separation mv) og til f.eks. leverandører af enzymer, som kan sikre optimal udnyttelse af råvaren (i form af f.eks. udbytte-%, smag, 17

18 hydrolysetid mv). Der er i et af disse samarbejder fremstillet et fiskepulver (flavour), som har fået positiv feed-back fra mulig aftager. Der arbejdes derfor på at lave egentlig storskalatest på dette produkt. Erfaringerne fra arbejdet med humant konsum har derfor bevæget sig fra en relativt 'bred tilgang', til at være fokuseret på udvikling af et par enkelte ekstrakter/pulvere. På nærværende tidspunkt er det svært at spå, hvilke muligheder disse applikationer har i markedet, men de første tegn må konstateres at give et optimistisk grundlag at fortsætte på. Dette arbejde kommer derfor at fortsætte i løbet af Arbejdet fremover. Mens forskning og udvikling indenfor fiskeolier (omega-3) har været intensiv i et par årtier efterhånden, så er der stadigvæk meget arbejde at få dokumenteret og analyseret vedrørende hydrolysater og dets forskellige proteinfraktioner (DOCMAR 2003, Rubin 2003a, 2003b, 2008). I denne henseende er dette projekt kun et lille skridt ift de videnskabelige og komercielle udfordringer til bedre udnyttelse af de marine råvarer. Som allerede nævnt, så vil flere af projektpartnererne forsætte det i dette projekt etablerede erhvervs- og udviklingsmæssige samarbejde. Derfor har dette projekt også haft som eksplisit forudsætning, at indkredse andre potentielle udviklingsmuligheder. I forrige afsnit er der diskuteret muligheder i de humane markeder, specielt 'functional food' og ' flavours', men dertil må helseindustrien vurderes at være af særlig interesse. Af samme årsager, har en vigtig præmis i nærværende arbejde været, at udvikle et aktivt netværkssamarbejde i industrien, samt mellem industri og forskning, indenfor området marine ingredienser, således som det allerede nævnte salgsnetværk er et eksempel på. Flere partnere i dette projekt har bidraget til udvikling af et større forskningsprojekt, nano-based functional food from marine waste products (Stagsted 2007). Dette projekt vil kombinere anvendelsen af skaldyrs-baserede nanopartikler og antimikrobielle fiskepeptider. Rationalet i denne tilgang er, at funktionelle fødevarer udviklet med viden fra nanoteknologien åbner for helt nye anvendelsesområder. F.eks. kan nanopartikler anvendes målrettet til at beskytte mod uønsket nedbrydning af aktive stoffer i mavetarmkanalen og sikre en senere kontrolleret frigivelse. Et stort uudnyttet potentiale formodes at ligge i at identificere og anvende naturlige fiskepeptider med immunstimulerende og antimikrobiel effekt. Projektet sigter derfor bl.a. på at beskrive, hvorledes teknologisk udvundne nanopartikler optages i tarmepitelet. Med en forventet stigende udbredelse af fødevarer baseret på nanopartiklers unikke egenskaber er der et behov for basal viden om hvorledes disse partikler omsættes i den levende organisme. Til dette formål vil der i nævnte projekt blive anvendt grise som model. Foruden industrielle partnere fra Færøerne, Norge og Danmark, så er deltagerne i dette projekt fra Forsningscenter Foulum, Aarhus Universitet, Mikrobiologisk Institut ved Aarhus Universitet, Mikrobiologisk afdeling, Færøernes Universitet, samt Danamarks Teknologisk Universitet; DTU Aqua. Nærværende projekt har således bidraget til, at det her beskrevne forskningsprojekt i dag har midler til et proof-ofconcept study, samt midler til ansættelse af 2 forskerstuderende (Ph.D) og 1 erhvervsph.d. 18

19 Et andet vigtigt element i denne udvikling er, at DTU-Aqua - sammen med Atlantic Biotechnology har fået tildelt midler fra Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning (NAF), til en statuskonference omkring marine peptider. Foruden opdateret viden, så vil konferences formål være at understøtte nordisk netværksdannelse indenfor dette område, og forventes det at konferences afvikles tidlig i Konklusioner Det primære formål med dette projekt har været at testproducere, analysere og markedsføre et fiskeproteinisolat som specialingrediens i dyrefoder. Dertil har projektet været bredt anlagt, således at forstå, at netværks- og markedsopbygning, herunder etablering af nye udviklingspotentialer indenfor 'bioaktive peptider' og humant konsum (koncentrater/flavour) er indgået stadig mere eksplisit i dette projekts ambitioner. Som også peget i Afsnit 1, kan det resultatmæssig konstateres: At der er produceret højkvalitetspepton, både på pilot- og industriskalaniveua. At pepton er dokumenteret og testet som en 'specialingrediens' i dyrefoder, med mærkbare resultater. At pepton er dokumenteret og testet som nitrogenkilde til fermentering, med mærbare resultater. At der er leveret pepton for 'intern testning' hos udvalgte markedskunder indenfor feed og pharma (fermentering). Der er bygget op et nordisk/internationalt netværk af erhvervs- og forskningsinteresser, som har samarbejdet omkring dette projekt, med ambition om at fortsætte og udvikle samarbejdet. Der er etableret et væsentligt grundlag for udvikling og testning af marine proteiner til fødevarer, herunder samarbejde med mulige markedskunder.. På baggrund af de opstillede målsætninger for dette projekt, er der tale om fuldt tilfredsstillende resultater. Disse resultater indbefatter selvfølgelig også de mindre heldige konstateteringer, hvis positive side dog er, at de giver anledning til teknologiske forbedringer og stærkere fokus på kvalitet og kvalitetssikring. Projektet har kørt over en periode på godt og vel 2 år, og baseret sig på en sagte teknologisk opgradering, baseret på erfaringerne fra de beskrevne testproduktioner og markedsarbejdet. Fordelen ved denne fremgangsmåde har i høj grad været, at det giver mulighed for at tilpasse teknologi og processer til de konstaterede markedskrav. Resultaterne fra dette projekts udvikling materialiseres endvidere i følgende fakta: At bygning af anlæg for produktion af marine ingredienser er i gang på Færøerne. At en anden projektpartner har besluttet at etablere processer, med baggrund i indeværende projekt. At der er etableret et større forskningsprojekt: nano-based functional food from marine waste products, med deltagelse fra både industri og forsking i flere nordiske lande. Dette projekt har i dag midler til et proof-of-concept study, foruden at 3 ph.d. studerende inden længe vil være tilknyttet programmet. At der i begyndelsen af 2010, med projektmidler fra Nordisk Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning, vil blive arrangeret en statuskonference omkring marine proteiner. Denne konference ledes af DTU-Aqua. 19

20 I eftertankens lys, må det afslutningsvis konkluderes, at det kræver stor tålmodighed at udvikle FPI, noget som også er konstateret af andre (DOCMAR, 2003). Den nødvendige tålmodighed hænger atter sammen med de beskreve erfaringer om, at både det at overbevise og dernæst at tilpasse teknologi og processer til markedeskravene er enormt krævende. Samtidig har projektets resultater tydeliggjort, at der eksisterer en lang række muligheder for værdiøgning af havets ressourcer, i et vestnordisk såvel som i et færøsk perspektiv. 20

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Knud Erik Bach Knudsen Institut for Husdyrvidenskab knuderik.bachknudsen@anis.au.dk Punkter Præsentation af BioBase Præsentation af Grøn

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering.

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest Aps Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest s speciale er udviklingsarbejde i laboratorie- og pilotskala samt rådgivning

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

T2C hvordan startede det?

T2C hvordan startede det? Resultatseminar 29. april 2015 T2C hvordan startede det? Ønsker om konkrete initiativer...... 1 T2C hvordan startede det? Ansøgning til Fornyelsesfonden (nu Markeds-modningsfonden) Initiativer 4 kommuner

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Plantens rigdom. giver en verden af muligheder...

Plantens rigdom. giver en verden af muligheder... Plantens rigdom giver en verden af muligheder... Hvem er vi? Plant2Product er en del af Grønt Center, Råhavegård, der er et videns- og erhvervsudviklingscenter. Plant2Product er virksomhedernes samarbejdspartner

Læs mere

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien Workshop 3: Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med? Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien v/ Stina Frosch, Lektor, DTU Fødevareinstituttet, Afd. I GUDP

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Tørring med overhedet damp

Tørring med overhedet damp Temadag om Tørring med overhedet damp - høj produktkvalitet og meget lavt energiforbrug århus 7. oktober 2008 Innovation og udviklingsbehov indenfor industriel tørring Fordele og ulemper ved tørring i

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer på danske arbejdspladser hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer EU Forslag til en definition et naturligt, tilfældigt opstået eller fremstillet materiale,

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere