Badminton Roskilde. f. ianuar december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32"

Transkript

1 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent Side L

2 lndholdsfortegnelse Pitegninger Ledelsespitegning Den uafhengige revisors erklaringer Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning 5 6 Arsregnskab 1. januar december 2014 Resultatopgorelse Balance Noter Side 2

3 Ledelsespitegning Bestyrelsen har dags dato aflagt irsrapporten for regnskabsiret 1. januar december 2014 for Badminton Roskilde. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og galdende lovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmassig, og efter vores opfattelse giver Srsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en rewisende redegorelse for de forhold som beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generealforsam lingens godkendelse Roskilde den 3. marts 2015 Bestyrelse ilill-u,la,\,- Anders Pallisgaard formand q.[t^ Thomas xhr-dsen &.ru)*1"*,,[{qfi,/ Friis Kasserer Torben HOgsgaard Henrik W. Pedersen Side 3

4 Den uafhengige revisors erklaringer Til medlemmerne i Badminton Roskilde Pdtegning pd Srsregnskabet Vi har revideret Srsregnskabet for Badminton Roskilde for regnskabsiret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og geldende lovgivning. Ledelsens ansvar for Srsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med geldende lovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et Srsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Srsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfgrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udf0rer revisionen for at opn6 hoj grad af sikkerhed for, om Srsregnskabet er uden vasentlig fejlinformation. En revision omfatter udfprelse af revisionshandlinger for at opne revisionsbevis for belob og oplysninger i Srsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vesentlig fejlinformation i Srsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmassige sk6n er rimelige samt den samlede presentation af Srsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret 1. januar december 2Ot4 i overensstemmelse med god regnskabsskik og geldende lovgivning. Udtalelse om Iedelsesberetningen Vi har gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillag til den udf0rte revision af Srsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetn ingen er i overensstemmelse med 5 rsregnska bet. Roskilde, den 5. marts 2015 RIR REVISION statsautorlseret revlsor Side 4

5 Selskabsoplysninger Foreningen: BadmintonRoskilde Herregirdsvej Roskilde CVR-nr.: L 32 Stiftet: 16. maj 2013 Hjemsted: Roskilde Regnskabsir: l.januar-31.december 2. regnskabs6r Bestyrelse AndersPallisgaard,Formand Lisbeth Larsen, Motionsudvalgsformand Thomas Knudsen, Spilleudvalgsformand, Seniorer (SSU) Torbe n Hogsgaa rd, Spilleudvalgsforma nd, U ngdom ( USU ) Henrik W. Pedersen, Bestyrelsesmedlem Soren 0lund, Kasserer og Spilleudvalgsformand, Veteraner (VSU) Side 5

6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Badminton Roskildes (Klubbens) formil er i henhold til vedtegterne i videst muligt omfang at give borgerne i Roskilde-omridet mulighed for at dyrke badminton pi alle niveauer. Klubben er en videreforelse af badmintonsporten i H.B.K. Roskilde og RBC 59, hvor man gennem flere 6r har lagt stor vagt pa tilbud til b6rn og unge med henblik pi at skabe gode badmintonspillere i et social balanceret miljo. Resultatet er at Badminton Roskilde i dag stsr som en af de starkeste klubber inden for talentudvikling i Danmark. Badminton Roskilde tilbyder badminton til born og unge, motionsspillere, voksne turneringsspillere samt veteranspillere og pensionister. Klubben spiller badminton i Roskilde Hallen, LynghOjhallen i Svogerslev og HBK Hallen i Himmelev, hvor sidstnevnte er Klubbens hjemsted. I havde Klubben en samarbejdsaftale med HBK Fonden, der ejer HBK Hallen. Aftalen dekkede leje af hallen og klublokaler samt administration af medlemmer, regnskabsfprelse, likviditetsstyring og ltsystemer. HBK Fonden har i sidste halvdel af 20L4 dojet voldsomt med Okonomiske og organisatoriske problemer, og derfor si ledelsen af Klubben sig tvunget til at opsige denne aftale pr. 31..!2.20L4 pa grund af misligholdelse. I september mitte ledelsen afbryde likviditetssamarbejdet og overtage styringen af Klubbens betalinger, for at undvarge udelukkelse af de nationale og regionale badmintonorganisationer, hvilket ville have haft fatal betydning for klubben. I l6bet af 4. kvartal overtog Klubbens ledelse desuden medlemsadministrationen, regnskabsforelsen, rengoringen og vedligeholdelsen samt sikring af forsyning af el, vand, varme og renovation til HBK hallen. I februar 2015 har Klubben indgiet en midlertidig lejeaftale med HBK Fonden for perioden januar til maj Udvikling i aktiviteter og 6konomiske forhold Klubbens samlede kontingentbetaling inklusiv boldpenge blev pi kr , hvilket er kr L lavere end budgetteret for 2OL4. En del af denne afvigelse skyldes, at ledelsen valgte at undlade at fakturere de kr., som var budgetteret i eventuel ekstraopkravning itilfalde af likviditetsunderskud pa slutningen af iret. Likviditeten rakte 6ret ud og likviditetsbudgettet for starten af 2015 er ogss acceptabelt. Desuden viste det sig efter overtagelsen af regnskabet fra HBK Fonden, at Klubbens samlede kontingenttilgodehavend e pr.31, pa kr var overvurderet. Kontingentindtegterne i 2014 er pi den baggrund blevet reduceret med kr., som fejlagtigt var blevet opkravet og indtegtsfort i Netto kontingent opkrevet for kalenderiret 2014 var siledes pi ca. kr Den tilbageverende del af budgeta{vigelsen pi ca kr. skyldes overbudgettering baseret pi for vurdering af antallet af aktive medlemmer primo Efter overtagelsen af medlemsadministrationen har oprydningen i kartoteket medfort en reduktion pi omkring 80 medlemmer. Antallet af medlemmer i over 90 dage i lobet af 201,4 til indberetning var 8l-0. Pe skaringsdatoen 31, var antallet af aktive, indmeldte medfemmer p6 565, og dette talvar steget med 33 medlemmer pr.2o.o2.2o!5. Budgettet for kontingentindtegter i 2015 er sat til kr Resultatet for 2Ot4 blev negativt med kr , hvilket mi betegnes som ikke tilfredsstillende. Tager man i betragtning, at der er foretaget korrektioner vedrorende poster pfr i alt 1"73 tkr., si er nettoresultatet af driften for perioden 2014 kun negativt med godt 14 tkr., hvilket viser, at Klubben i perioden har fiet styr pi omkostningerne i forhold til de noget lavere realiserede indtegter end forventet i budgettet for 2OL4. Korrektionerne, der er foretaget vedr6rende 2013, fordeler sig p3 folgende poster: -65 tkr. vedrorende kontingenter, -35 tkr. vedrorende lokaletilskud, -6 tkr. vedr6rende tranerlon og-67 tkr. i manglende registrering af gald til kommunen for lokaleleje 2OL Side 5

7 Klubben forventer en forbedring af resultatet for 20L5. Der er budgetteret med omtrent samme aktivitetsniveau iafdelingerne som i2ol4, men lavere administrationsomkostninger, da bestyrelsen varetager regnskab og medlemsadministrationen fremover uden honorering. Klubbens bestyrelse har d L5 gennemfort forhandlinger med Fondens bestyrelse om leje af HBK hallen for resten af 2OL sesonen til en noget lavere minedlig leje end i 2074 for perioden marts til maj, som afspejler den reelle tid Klubben benytter hallen. Med dette som grundlag for 2015 er der budgetteret med et overskud pi godt 90 tkr. for neste regnskabs6r. Begivenheder efter regnskabsdrets udlob Efter regnskabsirets udl6b er gammel geld til SKAT blevet afregnet med 60 tkr. og anden geld er blevet nedbragt med 100 tkr. Der har derudover ikke varet vesentlige begivenheder. Side 7

8 ResultatoFBorelse Note tlt-3lll2 20L4 kr. Ll5-3tlt kr. 1. Nettokontingent 8ss Driftstilskud (Aktivitetstilskud) Lokaletilskud Kommunale tilskud i alt L ss.087 3s Sponsorindtagter og Ovrige indtegter Gestekontingent Resultat, afuikling af turneringer I ndmelselses- og rykkergebyr Andre indtager i alt L " L lndtagter i alt Lokaleomkostninger -t Senior eliteudvalg 6. Ungdomsudvalg 7. Veteranudvalg 8. Motionsudvalg 9. Administration Klubudgifter i alt -L LOO -LOs Resultat for renter -L77.5?5 -L Renteindtegter Renteudgifter Finansielle poster i alt Nettoresultat Side 8

9 Balance Note Aktiver 3LlL22Ot4 kr. Sidste 6r 3tlt22Ot3 kr. Mellemregning H.B.K. Fonden Tilgodehavende kommunalt tilskud Tilgodehavende kontingent mv. Tilgodehavende i 0vrigt Hensat til tab p6 tilgodehavende kontingent Ej opkrevet kontingent Tilgodehavender i alt 129.9L3 L L L L7-8.93s 2L , s Likvide beholdninger L5.425 Lt.77L Aktiver i alt 3,63.L Passiver Egenkapital primo OverfOrt resultat Egenkapitalialt L r_ Geldsforpligtelser Pe riodiseret kontingent Periodiseringer i alt 326.L3L L LeverandOrer af varer og tjenesteydelser Offentlig geld Skyldige feriepenge Anden geld Kortfristet geld i alt L.L3L L L Passiver i alt Side 9

10 Noter 1. Nettokontingent Kontingent opkrevet Boldpenge Motion og Veteran, opkrevet Periodisering af kontingent Nettokontingent i alt 20L4 8t mdr.20l !O Generelle sponsorindtagter Sponsorindtagt inkl. godskrivning fra HBK Fonden Salg af sponserede spilledragter Generelle sponsorindtagter i alt Afvikling af 6bne turneringer lndtegter ved afuikling Udgifter ved afuikling Resultat fra afvikling af Sbne turneringer s0.928 Lokaleomkostninger Husleje H.B.K. Hallen Gebyr and re idratshaller Lokaleomkostninger i alt L4L.5L3 1.48L , ? Senior eliteudvalg Sponsorer og andre indtegter Traner omkostninger Turneringsudgifter Spillerudgifter tryk, toj og forplejning Bolde Senior eliteudvalg i alt -111.L Ungdomsudvalg Ekstraordinart ungdomstilskud Traner omkostninger Holdturnering Tu rnering og rejseom kostninger - egen beta li ng Uddannelsesomkostninger - tilskud Arrangementer M0deomkostninger Ungdomsudvalg generelt i alt L L s LO.465 Sponsorindtagter BRTT Egenbetaling BRTT BRTT indtagter Tranerudgifter BRTT Arrangementer BRTT Ungdomsudvalg BRTT i alt O OOO Bolde Ungdomsudvalg i alt Side 10

11 7 Veteranudvalg Spiller- og turneringsomkostninger Bolde Veteranudvalg ialt L Motionsudvalg Spiller- og tu rneringsomkostninger Bolde Motionsudvalg Motionsudvalg i alt Administration Bestyrelse modeom kostninger Kontingent DGl, RlU, Badminton Sjalland Administration H.B.K. Fonden Ad mi n istration, i gv rigt Revision Administrationsomkostninger i alt s Side 11

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR Per Kristiansen Tlf. 57561400 Registrerede Ba*gdrdsvej54 Fax:5752 6749 Revisorer REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR CVR-nr.10290430 Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 ARSRAPPORT

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte.

Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte. Deloitte Deloitte Sbba'iorisset R viirep rtsseh b CVR-nr. 33 96 35 56 City Tolver, Varkmestergade 2 8 Aarhus C Telefon 89414141 Telelax 89414243 www-deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12

Læs mere

Dansk. Revision. #ricr"+i"i,r+ irsregnskab for 2013. Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende. Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta

Dansk. Revision. #ricr+ii,r+ irsregnskab for 2013. Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende. Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Dansk Revision Godkendt Revislonspartnerselskab Tpnholmen 5 DK-8960 Randers so nndersdanskrevision.dk ww.danskrevision.dk Telefoni +45 89 L2 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 cvr: DK 31 77 85 30 Bank:5185

Læs mere

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr. 17 76 11 1 Godkendt p6 foreningens generafigffig, den 1614 213 Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere