E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D"

Transkript

1 E V A L U E R I N G A F O P E R A H E D E L A N D Udarbejdet af Janken Varden Januar

2 Forord Denne evaluering af Opera Hedeland finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr af7. december Evalueringen er udarbejdet i forbindelse med udløbet af teatrets egnsteaterkontrakt, og den baserer sig på videopåsyn afnogle af teatrets forestillinger, - på teatrets selvevaluering, - på de tre kommuners evaluering, - og på samtaler med teatret (12.11.og og ).Undertegnede har endvidere haft samtaler med repræsentanter for Roskilde, Høje Taastrup og Greve Kommuner (samlet og ) Formålet med evalueringen er at belyse teatrets aktuelle situation og dets udviklingsperspektiver. Evalueringen tager stilling til teatret i dets helhed. Opera Hedeland har ikke haft forestillinger i det tidsrum hvor evalueringen har fundet sted. Flere videoafsnit (med lyd!) fra de seneste 3-4 års forestillinger og stillbilleder fra tidligere forestillinger,har imidlertid kunnet give et fragmentarisk, menrimeligt indtryk af forestillingerne. En analyse og vurdering af den kunstneriske kvalitet i teatrets repertoire har således alligevel været mulig til en vis grad. Opera Hedelands lokale synlighed og forankring, og teatrets position nationalt og internationalt, evalueres i det følgende, og sættes i relation til teatrets ambitioner/visioner og de egnsteaterkontraktlige forpligtigelser. Endelig forholder evalueringen sig til teatrets organisatoriske forhold og til dets økonomi. Tanken er at teatret og kommunerne skal kunne bruge evalueringen i forbindelse med genforhandling af teatrets egnsteateraftale. Evalueringen forholder sig løseligt til den såkaldte Ønskekvistmodellen, der ud fra tre vektorer: Villen (engagement), Kunnen (evner), og Skullen (nødvendighed), tilbyder en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere kvaliteten i performativ kunst. Med løseligt menes at modellen ikke er fulgt slavisk, men at teatrets ambitioner og visioner er taget til efterretning og værdsættelse, - at teatrets evner og resultater, såvel kunstnerisk som organisatorisk og administrativt har været genstand for vurdering, - samt at teatrets plads i det samlede danske og internationale teaterliv er blevet undersøgt. I tillæg har teatrets forpligtigelser i forhold til egnsteateraftalen, samt tilknytning til publikum, omgivelser, sponsorer og de bevilgende myndigheder været evalueret. Evalueringen forholder sig til teatrets samlede repertoire i aftaleperioden. Da Opera Hedeland ikke tidligere har været evalueret som led i Kunstrådets egnsteaterevalueringer, har undertegnede forholdt sig til det samlede repertoire fra starten i 2002, - dog, som nævnt, ud fra videos, billeder, programmer og omtaler i diverse medier. Opera Hedeland blev i 2005 evalueret privat på initiativ af operaen selv og kommunernes følgegruppe. Denne evaluering, og operaens bemærkninger til den, har undertegnede haft anledning til at læse, i tillæg til andet relevant skriftligt materiale. I mindre grad inddrages de øvrige aktiviteter, teatret har været og er igangsættere af og involveret i, - men teatrets samlede aktivitetsniveau søges belyst i sin helhed. Janken Varden, januar

3 Præsentation af Opera Hedeland...4 Landskabet....4 Amfiteatret...4 Egnsteatret... 4 Egnsteateraftalen...5 Kunstnerisk profil og visioner...6 Opera Hedeland i en egnsteaterkontekst...7 Repertoire..7 Karakteristik.7 Kortfattet analyse af to produktioner efter videopåsyn...8 Vurdering af det samlede repertoire.8 Opera Hedeland i en kommunal, regional og national kontekst..9 Markedsføring og kommunikation..10 Bestyrelse, økonomi og regnskab.11 Administration..11 Økonomi...12 Regnskab og bogførelse.12 Billetsalg.12 Sammenfattende analyse af Opera Hedeland..13 Opera Hedeland som kulturinstitution...13 Opfyldelse af gældende egnsteateraftale 13 Udfordringer og udviklingspotentialer.14 Publikum.14 Børn og unge...14 Forholdet til I/S Hedeland

4 Præsentation af Opera Hedeland Landskabet Hedeland er et meget smukt landskab på ca. 15 kvadratkilometer i grænseområdet mellem Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner. Det er et varieret landskab med søer, sletter, bakker og skove, meget benyttet som frilufts- og rekreationsområde for regionens beboere, men også af rideklubber, golfentusiaster, spejdere, osv. Som en kuriositet kan nævnes at man her finder Danmarks eneste skilift. Som landskab bestyres det i dag af de tre kommuner i fællesskab gennem InteressentskabetHedeland som står for driften og bevarelsen, og aftaler med foreninger og klubber om aktiviteter i området, herunder fælles tiltag som vandreturer, udflugter, m.m. Amfiteatret I dette særprægede landskab blev der, i begyndelsen af 90-årene, efter idé af landskabsarkitekt Erik Juhl anlagt et stort amfiteater med (i dag) ca publikumspladser, og med udsigt over Flintesøen og de nærliggende bakker. Til at begynde med sad publikum på plastsiddepuder direkte på de græskledte terrasser og mange bragte tæpper og andet underlag med. I dag er der stoler til publikum, hvilket i nogen grad har begrænset det oprindelige antal pladser. Teatret har (i dag) en stor cirkelrund scene på 800 m2. Med publikum i halvcirkel rundt om scenen kan aktørerne bevæge sig delvist ind imellem tilskuerne, hvilket fører til god kontakt mellem scene og sal. Teatret ejes af I/S Hedeland. Det indviedes under Kulturby-året 1996 med Verdi s requiem med Zubin Mehta som dirigent. I årene efter (1998 og 2000) fulgte man op med stort anlagte gæstespil med operaopførelser af Lucia di Lammermoor og Manon Lescaut. Egnsteatret I juli 2001 stiftedes egnsteatret Teater Hedeland med de tre kommuner samt Københavns og Roskilde amter som ejere. Som kunstneriske ledere blev (1.marts 2002) Per Erik Veng og Martin Tuliniusansat. Efter et gæstespil fra Savonlinna Opera Festival ( Rigoletto i 2002) og et delvist samarbejde med den samme festival ( Den flyvende hollænder i 2003), samt desværre et større underskud, overgik teatrets ledelse til daværende bestyrelsesleder Claus Lynge som har drevet teatret lige siden. Opera Hedelands bestyrelse er professionel i den forstand at den består af fem medlemmer med en solid vifte af kompetencer, indenfor jura, erhverv, opera, kommunikation, m.v. Bestyrelsen er selvsupplerende, men eventuelle nye medlemmer godkendes af kommunerne. De tre kommuner har nedsat en fælles politisk følgegruppe bestående av kulturudvalgs-formændene i de tre kommuner, og også en administrativ følgegruppe som undertegnede har haft kontakten med. 4

5 Den første egenproducerede forestilling fandt sted i 2004 med Carmina Burana af Carl Orff, og i 2005 voksede antallet af opførelser fra 1 enkelt til 3 opførelser. Antallet opførelser har sidenhen ligget på tre, dog to år (2007 og 2008) på 4. Forestillingerne finder hvert år sted i de to første weekender i august. Ifølge den oprindelige resultatkontrakt skulle teatrets aktivitet veksle mellem folkeligt teater og opera. Man er senere blevet enige om at satse udelukkende på opera for at fastholde en éntydig profil, og teatret fik i 2009 navnet Opera Hedeland. Det lykkedes operaen i 2007 at skaffe midler til en overbygget orkesterplads, hvilket var et stort fremskridt, ikke mindst for instrumenterog musikere, der på denne måde kunne sidde beskyttet mod regn, og med varmeelementer til at holde en konstant temperatur. Også for publikum er det en gave at se orkestret i virksomhed, og ikke skjult delvist under gulvet som i de fleste andre operaer.og ikke mindst at man på orkestertaget kunne montere en tekstmaskine. Når det ikke er i brug kan orkester- gravens tag sænkes så det går i ét med scenegulvet. Denne orkestergrav er Opera Hedelands ejendom. Den ligger på lejet grund, men der betales i indeværende aftaleperiode ikke leje af denne grund. (Egnsteateraftalen 7 stk. 3) Operaen har et 165 m2 opvarmet lokale på det nærliggende Gjeddesdal Gods til kostumer, rekvisitter og 4000 stole. Egnsteateraftalen Teatrets nuværende 4-årige kontrakt med de tre kommuner løber frem til Opera Hedeland er organiseret som en selvejende institution. Bestyrelsen, med advokat Henrik Dahl som formand, er stabil, - den har været den samme i de sidste 7 år. Bestyrelsen ansætter ledelsen. Ansættelseskontrakten forelægges de kommunale tilskudsydere til godkendelse ( 5 i gældende aftale). ( 1, stk. 2): Opera Hedelands formål er at præsentere musikteater, fortrinsvis opera, på højt internationalt niveau for et bredt publikum. Aftalen mellem Opera Hedeland og de tre tilskudsgivende kommuner er ret speciel i dansk sammenhæng. Som eneste egnsteater i landet er operaen ikke pålagt at producere mere end én forestilling i året. I aftalen står rigtignok mindst en ny forestilling om året ( 1, stk. 1), men der har ikke været rejst krav fra tilskudsyderne om at der skulle eller burde være flere.der står videre at Opera Hedeland skal opføre den årlige operaproduktion min. tre gange ( 2) Det kan synes meget lidt, men den totale publikumstilstrømning (plus/minus pr. produktion) har gjort at der ikke har været indsigelser. Den eksisterende aftale indeholder også et punkt om at teatret kan desuden turnere med egenproducerede forestillinger ( 2). Med de produktioner der har været, og også med dem der 5

6 erunder planlægning, er turné udelukket. Dertil er opførelserne for bundet til den æstetik som amfiteatret kræver, tillige med at de er alt for omkostningskrævendeså længe målsætningen er at de skal ligge på højt internationalt niveau. Jeg vil foreslå at denne detalje stryges. Under de konkrete delmål i 2 er bl.a. indtaget en passus om at Opera Hedeland i aftaleperioden vil indgå i samarbejder med de kommunale tilskudsydere om eventuelle initiativer for børn og unge i forbindelse med den årlige produktion. Dette delmål og andre forhold vedrørende egnsteateraftalen og implementeringen af den i indeværende aftaleperiodevil blive berørt nedenfor. Opera Hedelands kunstneriske profil og visioner Opera Hedeland skriver i sin egen-evaluering: Vi ønsker at skabe en tradition på højeste kunstneriske niveau med operaproduktion i fuld skala, der vises under uformelle omstændigheder i et sådant udtryk at også nye grupper af publikummer uden operaerfaring finder vej til Hedeland. I operaens vedtægter fra 2011 og i egnsteateraftalen finder man ordene på højt internationalt niveau, og i den tidligere evaluering fra 2005 bruges udtrykket kulturelt fyrtårn i Øresundsregionen. At blive Danmarks Verona har også været nævnt som en ambition. Listen har altså været lagt højt allerede fra start, og hvis man ser på det samlede repertoire (se nedenfor) har Opera Hedeland magtet at holde et niveau som i høj grad modsvarer ambitionerne. Det må altså være rigtig at sige at Opera Hedeland harfundet, rendyrket, og opretholdt sin kunstneriske profil, og at visionen nu med hensyn til det kunstneriske er at holde den høje standard. Til dette hører engagement af solister på højt internationalt niveau, ligeledes en dirigent/ musikalsk leder med en tilsvarende standard, kontakter med orkester og kor af god kvalitet, samt et stadig stærkere fokus på det visuelle både det rent scenografiske og inddragningen af landskabet i lyssætningen. Takket være kontrakter med de medvirkende (færdig sanglig indstudering ved prøvestart, instruktionsmæssig og scenografisk koncept klart på forhånd) har Opera Hedeland kunnet holde prøvetiden/indstuderingen på ca. 2½ uge. Ambitionen med hensyn til publikum er selvfølgelig at bibeholde den store tilstrømning der stort set har været, men også at forøge tilskuertallet. I tillæg er det en stor ambition om at skabe endnu bedre forhold for publikum, først og fremmest at lette tilgangen for de mange der kommer med bil og skal parkere, men også at lægge forholdene til rette for alle dem der kombinerer operabesøget med en udflugt og eventuelt picnic før forestillingen sætter i gang. 6

7 Det er Opera Hedelands udtrykte ambition at skabe totaloplevelser for et bredt publikum. Det omkringliggende landskab tages ind i scenografien, forestillingerne begynder i skumringen mens mørket falder på, et besøg i operaen kan kombineres med udflugt og picnic og fællesoplevelser for familier og/eller grupper af venner. Det er nemlig også Opera Hedelands ambition gennem dette uformelle præg, at nå et publikum som ikke nødvendigvis har opera-erfaring, for derigennem måske at bryde ned barrierer mod det finkulturelle. Opera Hedeland i en egnsteaterkontekst Det der særpræger Opera Hedeland i det totale landskab af danske egnsteatre er: At det er et friluftsteater efter model af det græske amfiteater At det er stort med plads til tilskuere At det kun er forpligtet til at producere én forestilling pr. år At det kun producerer opera At det kun har 3-4 opførelser (i august) af den ene produktion At specielle forpligtelser overfor børn og unge kun omtales som eventuelt At det ikke er pålagt turnéforpligtelser At staten er den alt overvejende tilskudsyder (71 %) At det kun drives/administreres af én enkelt person At det ejes af tre kommuner i fællesskab med en samlet befolkning på ca Repertoire Karakteristik Opera Hedeland producerer udelukkende opera, og skriver i sin egen-evaluering, at de vælger forestillinger blandt de største og kendteste operaværker, især med vægt på perioden fra Wienerklassikken og frem til begyndelsen af det 20. århundredes italienske operaværker. Den første egenproducerede forestilling fandt sted i 2004 med Carmina Burana af Carl Orff, 1 opførelse tilskuere.siden fulgte: Tosca af Puccini i 2005, - 3 opførelser tilskuere Nabucco af Verdi i 2006, - 3 opførelser tilskuere Carmen af Bizet i 2007, - 4 opførelser tilskuere Turandot af Puccini i 2008, - 4 opførelser tilskuere 7

8 Tryllefløjten af Mozart i 2009,- 3 opførelser tilskuere Norma af Bellini i 2010, - 3 opførelser tilskuere La Traviata af Verdi i 2011, - 3 opførelser tilskuere, og Don Giovanni af Mozart i 2012, - 3 opførelser tilskuere Planlagt for 2013 er Madame Butterfly af Puccini. De fleste av disse lægger sig komfortabelt indenfor samlebegrebet de største og kendteste operaværker, og de noget mindre kendte som Nabucco, Turandot og Norma indeholder alle verdensberømte partier som henholdsvis Slavekoret, Nessun dorma og Casta diva. Kortfattet analyse af to produktioner Som nævnt indledningsvis har der ikke været forestillinger i evalueringsperioden. Jeg har imidlertid på nettet kunnet finde flere klip fra tidligere forestillinger. Sammenholdt med stills der giver et vist indtryk af scenografierne våger jeg alligevel en nødtørftig analyse, men gentager at den er foretaget uden direkte tilstedeværelse under forestillinger og uden at kunne se forestillingerne på video i sin helhed. De to forestillinger jeg har haft bedst anledning til at kigge over skulderen er Tryllefløjten og Don Giovanni. Jeg har imidlertid også forsøgt at studere det billedmateriale der findes for forestillinger forud for disse, og har derved kunnet konstatere at produktionerne har fået et mere og mere sofistikeret præg rent visuelt. Scenografierne har hele vejen sørget for en grundlæggende enkelhed, menslyssætningen og det sceniske billede i stadig højere grad har magtet at tage landskabet med i totaloplevelsen. Tryllefløjten var en tilnærmet cirkusforestilling, - Nattens Dronning svingede pisken som hestedressør med fem hvide araberhingste, Tamino blev omskabt til den Hvide Klovn, Pamina kom ridende i fuldt westernudstyr og Papageno og Papagena var manegeklovne. Alt dette kom imidlertid ikke til å tage glansen af det sanglige som, - bedømt ud fra de klip man kan se og høre, - var fremragende. De enkelte optrin og kendteste arier fik på den måde et stærkt præg af numre uden den helt store indre sammenhæng. Til gengæld gav det forestillingen et festligt visuelt præg i tillæg til Mozarts skønne musik. Don Giovanni bød på et ungt cast med meget fine stemmer i et enklere, strengere, scenografisk univers lagt til vore egne dage. Specielt må fremheves Elisabeth Meyer som Donna Anna og Johannes Weisser som den skrupelløse Don Giovanni den charmerende og i bund og grund ærlige slyngel.at dømme ud i fra anmeldelser har dog hele castet været rigtigt godt besat hele vejen.slutningen af forestillingen har 8

9 tydeligvis været overbevisende, - en pludselig og forbløffende scenografisk effekt. Orkestrene var for begge disse Mozart-operaers vedkommende svensk, fra Wärmland Opera. Vurdering af det samlede repertoire Ud i fra det flygtige bekendtskab jeg har fået, er det selvfølgelig svært at danne sig et ordentligt billede af Opera Hedelands repertoire helt tilbage til den første egenproducerede forestilling i Mit overfladiske og generelle indtryk er imidlertid at operaen har levet op til sine ambitioner og leveret gode oplevelser til et stort publikum både med hensyn til det musikalske og sanglige, og også iscenesættelserne og det visuelle udtryk. Solistene har tydeligvis været valgt med omhu og iscenesætterne har været meget gode og velkendte navne fra de skandinaviske landes opera- og teaterverden. Orkestrene har været velrenommerede og er kommet fra både Sverige og Danmark, ligesom korene. Opera Hedeland har, med sin satsning på de største og kendteste operaværker, truffet et stort publikum. Med moderne iscenesættelser, tilpasset de specielle omgivelser, har man imidlertid ikke kun givet tilskuerne nøjagtig det man kunne forvente, men også formået at udfordre og aktualisere de gamle mesterstykker. Amfiteaterformen og den 800m2 store, runde scene er krævende, og har givet ophav til originale løsninger når det gælder scenografi og mis-en-place. Rene eksperimenter og avantgardisme har man dog afstået fra, - det ville ligge udenfor den profil og det program Operaen har sat sig for. Det repertoire Opera Hedeland har skabt i aftaleperioden, modsvarer klart ambitionerne om at nå et bredt publikum med gedigne værker i en uformel sammenhæng. Om forestillingerne ikke har været av den store betydning for udviklingen af operagenren som kunstnerisk, æstetisk udtryksform, så har man, ved de specielle omgivelser som denne site specifik kræver, iscenesætter-udfordringerne, naturens egen lyssætning, det smukke landskab, og den folkelige tilgang til det hele, skabt en ramme rundt klassisk musik og sang som giver en særegen oplevelse man ikke ville kunne få i et traditionelt operahus. Opera Hedeland i en kommunal, regional og national kontekst Der har været foretaget flere publikumsundersøgelser i 2005, 2006, 2008 og og endnu en er planlagt for Hovedbilledet af disse undersøgelser er, at der kommer flere ældre end yngre og at der kommer flere kvinder end mænd. Det kunne man ha sagt på forhånd, alle undersøgelser vedrørende teater og musik, ballet eller museer er temmelig entydige på dette punkt. Det som er mere interessant er i hvor høj grad publikum til Opera Hedelands forestillinger er gengangere. Det er helt klart at tilfredsheden med et besøg afføder nye besøg næste år og næste igen. Og man tager venner og familie med. 9

10 Langt den største del af publikum kommer fra Københavnsområdet, men både Roskildeområdet og Nordsjælland er godt repræsenteret. Den administrative følgegruppe i de tre tilskudsgivende kommunerskriver i sin evaluering: Operaforestillingen er et regionalt kulturelt fyrtårn for de tre kommuner da den tiltrækker et stort publikum, både fra de tre kommuner, men også fra hele Sjælland, København og endda også et internationalt publikum. Det hedder videre at operaen er med til at understøtte de tre kommuners kulturelle profiler. Som omegnskommuner til København er det markant at have et kulturelt fyrtårn, der formår at trække publikum fra hovedstadsområdet, hvor der er mange tilbud. Kommunerne er også optaget af at forestillingerne tiltrækker et publikum, som ikke normalt ser opera. Det er en afgørende kvalitet for de tre kommuner. Man er også glad for at det store, årlige publikum på denne måde bliver introduceret for naturområdet Hedeland. I det hele taget går det meget tydeligt frem i kommunernes evaluering, og i samtalerne med følgegruppen, at der er stor kommunal og regional tilfredshed med Opera Hedelands repertoire og forestillingernes kunstneriske niveau, og at man ønsker et fortsat fokus på forestillinger, i overensstemmelse med Opera Hedelands egen vision. Publikumsundersøgelserne viser at Opera Hedeland også tiltrækker publikum fra Sydsjælland og fra fjernere egne som Fyn og Jylland, om end ikke i de store tal. Ved medvirkning af svenske solister, kor eller orkestre er der også publikum fra Sverige. Men den store vision om Øresundsregionen som ét stort kulturelt publikumsunderlag vil det åbenbart tage noget tid at realisere. Til konklusion må det være rigtigt at sige, at Opera Hedeland har erobret sig en god position kommunalt og regionalt, mens den nationale position vel først og fremmest kan betegnes som sjællandsk. Her skal dog nævnes at Operachef Lynge sidder med i EU-kommissionens ekspertpanel til vurdering af ansøgninger om kulturmidler under EU s kulturprogrammer. Dette, plus rejser til tilsvarende operaer i Europa, ofte sammen med bestyrelsen, fører givetvis til gode kontakter med miljøet, og mulighed for at inspirere andre producenter, for eksempel hvad angår Opera Hedelands specielle kontrakter ogmodeller for indstuderings- og prøvearbejdet. Markedsføring og kommunikation Markedsføringen har, siden 2005, været bortsat til Roskilde Events & Consult A/S, som også driver markedsføringen af Roskilde-festivalen.Jeg har ikke haft anledning til at bedømme kvaliteten i dette arbejdet, men der er udtalt tilfredshed fra operaens side. Hjemmesidener nylig blevet moderniseret og giver en god oversigt over alt i fra teatrets historie og tidligere repertoire til køb af billetter til næste års forestilling. 10

11 Publikumsvenlige tiltag Busservice. Der er tre afgange med gratis bus fra Høje Taastrup station, og de samme busser kører folk tilbage til Høje Taastrup efter forestillingen. Der er videre en bus fra København (DGI-byen) for kr. 100, med et udvidet tilbudom introduktion til forestillingenpå dansk og/eller engelsk. Det overvejes at sætte flere services ind, for eksempel fra Lyngby, Køge, Roskilde. Trafik.Når mørket falder på under forestillingen, vil publikum kunne blive forstyrret af billygter på Brandhøjgaardsvej i det fjerne. Det har lykkedes Opera Hedeland at indgå en aftale med kommunernes trafikmyndigheder om at lukke vejen for trafik under forestillingen. På samme måde har man fået organiseret det sådan, at vejen er ensrettet efter forestillingen for at bedre frakørselen. Luftkorridor. Forestillingerne har også oplevet at blive forstyrretaf flytrafik. Derfor er der indgået aftaler med Københavns og Roskildes lufthavneom at flyene omdirigeres og de aktuelle indflyvningskorridorer holder stængt under forestillingen. Ret så enestående i en egnsteatersammenhæng! Picnic. Der er gennem åreneopstået en tradition for at mange af publikum selv bringer mad og drikke og tæpper med til en picnic inden forestillingen sætter i gang.i dag har man også et tilbud fra Claus Meyers Køkken, (eventuelt bestilt over Billetnet) med en speciel picnic-pakke til ca. kr. 200, og mulighed for at købe vin, øl, kaffe m.v. fra kl Dette er blevet en væsentlig del af den utraditionelle måde at opleve opera på, med picnic og hyggeligt samvær med familie og venner forud for selve operaoplevelsen. Bestyrelse, økonomi, regnskab Administration Opera Hedeland adskiller sig fra andre egnsteatre ved sin administration. I realiteten består operaen kun af ét menneske. Siden Claus Lynges overtagelse af egnsteatret i 2003/04 har al administration, planlægning og gennemførelse været én mands ansvar, - selvfølgelig i forståelse med bestyrelsen. Det påhviler altså operachefen at finde den rette opera for dette specielle amfiteater, at finde den rette cast af solister, at skaffe den rigtige instruktør, scenograf, dirigent, og det øvrige kreative team til lys, lyd, osv., samt finde eller sammensætte kor og orkester og repetitør. I tillæg kommer så hele det mandskab der skal til af teknikere, byggere, afviklere, kostume- og rekvisitmagere, plus et korps af frivillige hjælpere mange fra lokale foreninger til at bistå publikum, tage billetter, sørge for bilparkering, osv. 11

12 PR, kommunikation, billetsalg og bogførelse er outsourced, men er dog stadigvæk operachefens ansvar. Det vil sige at ingen andre er fast ansatte. Nogle er dog gengangere, og Claus Lynge arbejder på at etablere længerevarende aftaler med kor og orkester, og også teknikere og stab i øvrigt. Det er bestemt et stort ansvar og arbejde som er pålagt operachefen med denne ordning. Men det har bidraget til at holde omkostningerne nede, og Lynge har, over tid, oparbejdet et godt netværk til nøglepersoner på den kunstneriske fløj. Blandt andet således at han altid, sammen med instruktør og scenograf, er med i samtaler om konceptudvikling og den visuelle totalitet for de enkelte forestillinger. Men selvfølgelig er denne administrative konstruktion risikabel. Skulle Lynge finde et andet job eller lignende, ville opera Hedeland befinde sig i en yderst sårbar situation. Bestyrelsen er imidlertid fuldt ud opmærksom på denne risiko, og formanden forsikrer om at planer lægges så tidligt at andre vil kunne overtage uden alt for store problemer. Han er dog også klar over at man, i dét tilfælde,næppe finder én enkelt person/en ildsjæl som Lynge, men nok må indstille sig på en udvidet (og dermed dyrere) administration Økonomi Med det store antal medvirkende er opera selvfølgelig et omkostningskrævende foretagende, ikke mindst når ambitionen er at holde en høj international standard. Regnskaberne over de sidste 3 år viser en totalomsætning alt inkluderet der ligger på ca. kr.6,5 millioner per opsætning med tre fremførelser i løbet af to weekender.dette omkostningsniveau må siges at væreacceptabelt med tanke pådet høje ambitionsniveau i castingen, og hvor vellykkede forestillingerne har været (at dømme ud i fra publikumstilstrømningen og anmeldelser) både med hensyn til iscenesættelse, scenografi, spil og sang. Det samlede tilskud fra det offentlige er (2013) kr. 4,172 millioner. Af dette står de tre kommuner for kr.1,2 millioner med ens beløb, mens Staten yder lidt i underkant af¾ del med kr. 2,97 millioner. Denne fordelingsnøgle stammer fra Kommunalreformen i 2004, da Staten overtog den forholdsvis store økonomiske forpligtelse som Roskildes og Københavns amter havde påtaget sig. Ud over de offentlige tilskud er det billetindtægterne der trækker det store læs i økonomisk forstand, med en gennemsnitlig indtægt per år på ca. kr. 2,5 millioner. I tillæg har Opera Hedeland skaffet indtægter fra sponsorer og fonde for gennemsnitlig kr i året. Den gennemsnitlige billetpris har ligget relativt stabilt på mellem kr. 220 og kr. 290.Det gennemsnitlige offentlige tilskud per billet over de sidste tre år er på ca. kr Til sammenligning er tilskud per billet på Operaen/Det Kongelige Teater ca. kr Operachefen og bestyrelsen er enige om at lægge konservative budgetter, hvor der ikke kalkuleres med mere end 65 % publikumsbelæg. 12

13 Foran 2013-sæsonen er operaen relativt godt polstret rent økonomisk, - tidligere overskud har skaffet en vis sikkerhed imod ubehagelige overraskelser. Regnskab og bogførelse Som nævnt ovenfor, er regnskab og bogførelse sat væk til andre, dog således at operachefen selv konterer alle bilag, og betaling kan først ske når også bestyrelsesformanden har underskrevet.revisionsfirmaet RIR Revision i Roskilde tager sig af revision og bogføring, herunder indberetning af moms og skat. Billetsalg Billetnet er operatørfor billetsalget, men der foregår også en del grossistsalg, fortrinsvis til virksomheder og foreninger. Ved sådanne salg er der gerne også andre ydelser (picnic, program, introduktion til forestillingen) og til dels betydelige rabatter. Opera Hedeland har lykkes med at etablere såkaldte erhvervsløsninger, - dvs. en varig kontakt med enkelte firmaer (for eksempel Novo Nordisk, Danske Bank), der køber et stort antal billetter til sine kunder og samarbejdspartnere. Således har HNG (tidligere Hovedstadens Naturgas) købt hele forestillinger. Ungdom under 25 får en rabat på næsten 50 % Sammenfattende analyse Opera Hedeland som kulturinstitution I modsætning til de fleste andre egnsteatre i Danmark, har Opera Hedeland ikke andre aktiviteter i samarbejde med sine kommuner, ejheller med andre teatre. Set på den måde er Operaen altså ikke en kulturinstitution i den gængse betydning af ordet. På den anden side genererer den årlige forestilling adskillig aktivitet i regionen. Det ene er den store og trofaste publikumsopslutning, det andet er den store skare af frivillige hjælpere fra lokale foreninger,der i et kort og hektisk tidsforløb arbejder for at optimere publikums oplevelse og bistår ved afviklingen af forestillingerne. Jeg viser til kommentarer nedenfor under Udfordringer og Potentialer. Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Den administrative følgegruppe skriver som svar på spørgsmålet Opera Hedeland har i høj grad levet op til kommunernes forventninger i den forgangne periode. Både i forhold til antal publikum og det kunstneriske niveau, og hele afviklingen af forestillingerne og de ekstra tiltag, der er taget for publikum udover forestillingerne, fx fælles transport. 13

14 Videre hedder det at De tre kommuner er tilfredse med Opera Hedelands virke, og ønsker fortsat fokus på forestillinger i overensstemmelse med Opera Hedelands egen vision Set med tilskudsydernes øjne, synes det altså som om Opera Hedeland giver Value for money og er vigtig at prioritere. Kommunerne giver imidlertid også udtryk for bekymring i forhold til om relativt stramme budgetter i disse år vil være tilstrækkelige til at yde den støtte, operaen fortjener og har behov for. Der er dog p.t. intet der tyder på at tilskuddene vil blive reduceret. Et punkti egnsteateraftalen vedrørende børn og unge vil blive nærmere kommenteret nedenfor. Udfordringer og potentialer Publikumstal Som det fremgår af det ovenstående, er der ingen tvivl om at Opera Hedeland er et godt produkt set i kommunal og regional forstand. I samtaler med både kommunernes repræsentanter og med operachef og bestyrelsesformand,siger begge parter sig dog klart enige i, at man synes operaens gennemslagskraft ( brand ) burde kunne nå videre ud, og at der ligger et publikumspotentiale der er større end det nuværende. I drøftelserne er institutioner som Wonderful Copenhagen, Visit Denmark, Kulturmetropol Øresund og Østdansk Turisme blevet nævnt som partnere hvor indsatsen og samarbejdet kunne udvides. Kommunerne er selv meget interesseret i at bidrage til en forøgelse af publikumsopslutningen, - også fordi selve Hedelands-naturen og de muligheder den tilbyder, kan blive yderligere eksponeret på den måde. Det burde således ligge til rette for at forøge indsatsen overfor både det regionale og det københavnske publikum og ikke mindst undersøge hvilke muligheder der ligger i det store antal turister der besøger hovedstaden netop i begyndelsen af august hvor forestillingerne finder sted. Det burde være muligt at give København og omegn et strejf af Verona, så ikke den lille havfrue render med hele butikken. Al indsats når det gælder markedsføring økonomisk og ressourcemæssig må selvfølgelig ses i forhold til grænsenytten, man risikerer at ofre mere end man får tilbage. Men det ser ud som om både kommunerne og operaen er indstillet på at forøge bestræbelserne på at nå ud til et (endnu) bredere publikum, blandt andet med den ambition at nå op på et publikumstal der kan retfærdiggøre en fjerde opførelse, - dvs. 2 pr. weekend. Apropos skal der nævnes at Interessentskabet Hedeland har taget initiativ overfor studerende ved RUC til at lave en opgave over markedsværdi/branding af området. Denne opgave ventes færdig i begyndelsen af 2013, og vil givet også omfatte Opera Hedeland som en vigtig del af landskabet. 14

15 Børn og unge Der ligger ingen forpligtelse i egnsteaterkontrakten om at Opera Hedeland skal foranstalte egne events/forestillinger/koncerter eller lignende for børn og unge. Det pågældende delmål i aftalens 2 lyder: Indgå i samarbejder med de kommunale tilskudsydere om eventuelle initiativer for børn og unge i forbindelse med den årlige produktion. I den grad formuleringen indeholder en forpligtelse for Opera Hedeland, består den i så fald i at introducere børn og unge til opera, og navnlig årets forestilling. Som nævnt ovenfor får ungdom under 25 betydelig rabat ved billetkøb, hvilket er udmærket, men eftersom ungdomsrabatter findes i så mange sammenhænge, er det næppe tilstrækkeligt til at kaldes et initiativ. Der planlægges i øjeblikket et special-arrangement for børn og unge i Høje Taastrup kommune i amfiteatret, men efter at årets forestilling er afviklet. Detaljerne rundt dette er endnu ikke klare, men skolerne er med som institutionelle partnere. Det vil antagelig være en bedre idé at lægge sådanne introduktioner til foråret, - så tæt op til sommerferien som muligt, så de unge kan komme hjem til sine forældre med nyheden om hvad der skal spilles i amfiteatret i august. Til en sådan introduktion vil det nok blive nødvendigt med en smule live optræden i tillæg til en gennemgang af pågældende opera og dens relevans i dag, og også et undervisningsmateriale, de unge kan tage med hjem. Hertil må de kommunale myndigheder bidrage, skolemyndigheder såvel som kulturmyndigheder. Forholdet til I/S Hedeland Opera Hedeland er den eneste bruger af amfiteatret, i et hvert fald på fast basis. Mer eller mindre tilfældige pinsegudstjenester og mindre rockekoncerter ændrer ikke ved det billede. Det kan siges ligeud og kortfattet, at Opera Hedelands årlige forestilling giver amfiteatret dets raison d etre. Interessentskabet Hedeland indkræver en afgift pr solgt billet af operaen. Senest var denne afgift kr. 13,50, hvilket vil sige at Operaen alene i 2012 blev afkrævet omkring kr Tilsvarende beløb over alle de år Operaen har spillet, giver, samlet set, en væsentlig indtægt for interessentskabet. I løbet af årene fra 2004 og til i dag har amfiteatret gennemgået en vis udvikling med hensyn til udstyr og bekvemmelighed for publikum. I/S Hedeland har bidraget med en væsentlig forstærkning af det elektriske anlæg, og udbedring af tilkørselsveje og parkeringsmuligheder samt renovering af tagbelægningen på porthusene. Opera Hedeland har på sin side bidraget med ovennævnte orkestergrav, med fundament og ståltårne til scenebelysning, huse til følgespots og afvikling af lys og lyd, og med stole til publikum og picnic-borde. Udstyr til lys og lyd lejes fra gang til gang, hvilket sikrer den til enhver tid bedste kvalitet. Der er dog stadig forbedringsmuligheder, og en væsentlig del af disse kan kun løses i fællesskab mellem Operaen og Interessentskabet, hvilket forudsætter et tættere samarbejde internt i 15

16 kommunerne mellem de ansvarshavende myndigheder. Der er ingen grund til at lægge skjul på at der har været kontroverser mellem operainteresserne og landskabsinteresserne. Det er for eksempel meningsløst at det ikke er udtrykkelig præciserethvilken instans der har ansvar for publikums sikkerhed. Det er ingen tvivl om at interessentskabet har ansvaret for driften af teatret, - altså må ansvaret for sikkerheden også ligge der.det er heller ingen tvivl omat operaen v/operachefen har den bedste oversigt over publikums behov, - det hører til enhver teater/operachefs opgaver at være opmærksom på, hvad der bidrager til, og hvad der modarbejder, den gode totaloplevelse ved besøget. Altså bør man lytte til ekspertisen. I drøftelserne med kommunernes repræsentanter har der imidlertid været klare tilkendegivelser m.h.t. at finde veje til forståelse og kompromisser. Det er al grund til at tro, at de kommende forhandlinger om ny egnsteateraftale vil bringe parterne i god overensstemmelse med hinanden

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Program. Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune.

Program. Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune. Program Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune. Hedelandsfestival 2015 arrangeres i år, af Reerslev Skoles Landsbyordning

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

BUDGET TEATERØEN 2015

BUDGET TEATERØEN 2015 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441 Projekt Sounougal 90441 Bilag 5 Sounougal betyder vores bål på wolof, som er det officielle sprog i Senegal. Sen gal betyder deres bål. Musik og dans er en stor del af afrikansk kultur. Senegal, som huser

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere