OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks København K. 29. august Søren Kaare-Andersen Algade Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks København K Søren Kaare-Andersen Algade Roskilde Tlf Fax august 2008 Halvårsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Indledning...3 Resume af hovedtal / nøgletal...5 Aktiviteter...6 Regnskabskommentarer...7 Hoved- og nøgletal 1. halvår...10 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis...11 Resultatopgørelse 1. halvår...12 Balance 30. juni Egenkapital og solvens 30. juni...14 Noter...15 Koncern- og selskabsoversigt Ledelsens regnskabspåtegning...21 Intern revisions påtegning...22 Den uafhængige revisors påtegning...23

3 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Indledning Resultat på minus mio. kr. og egenkapital på minus mio kr. i 1. halvår 2008 Aftale med Nationalbanken og Det Private Beredskab Som beskrevet i fondsbørsmeddelelse af 24. august har banken den 24. august indgået salgsaftale med en af Nationalbanken og Det Private Beredskab nyetableret bank. I henhold til aftalen overdrager banken samtlige aktiver herunder blandt andet udlånsportefølje, navn og øvrige immaterielle aktiver samt domicilejendomme m.v. og al gæld og andre forpligtelser, bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Samtlige af bankens medarbejdere vil overgå til Den Nye Bank på uændrede vilkår. For en uddybning af baggrunden for overdragelsen henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 24. august Økonomiske konsekvenser af overdragelsesaftalen Købesummen for de overdragne aktiver er fastsat til 37,3 mia. kr. Købesummen berigtiges ved overtagelse af gæld og andre forpligtelser til en værdi på 37,3 mia. kr. Som konsekvens heraf vil bankens egenkapital være negativ med mio. kr. og der vil således ikke være midler til indfrielse af efterstillede kapitalindskud (hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital). Mulig regulering af overdragelsessummen Såfremt der i forbindelse med en endelig afvikling af Nationalbankens og Det Private Beredskabs ejerskab realiseres et provenu (efter betaling til Nationalbanken og Det Private Beredskab af et afkast på den indskudte basiskapital svarende til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 4,85 %-point, pt. svarende til 9,45 % p.a.), vil dette provenu blive udbetalt til Banken til fordeling blandt ansvarlig lånekapital, hybrid kernekapital og egenkapital i overensstemmelse med konkurslovens bestemmelser. Det vurderes at den mulige købesumsregulering ikke opfylder kriterierne for indregning som aktiv i balancen da det ikke er muligt at vurdere størrelsen af en eventuel fremtidig købesumsregulering. Der er redegjort for eventualaktivet i noterne. Ændring i anvendt regnskabspraksis Efter overdragelsen til Den Nye Bank har selskabet ikke yderligere aktivitet. Selskabets egenkapital er herefter negativ med mio. kr. Banken vil indlevere sin banktilladelse og træde i betalingsstandsning. På denne baggrund er forudsætningen for fortsat drift ikke opfyldt på regnskabsaflæggelsestidspunktet. Med henblik på at give et retvisende billede, er aktiver i en særskilt post reguleret til overdragelsesværdi i overensstemmelse med den indgåede overdragelsesaftale. Effekten af ændringen i anvendt regnskabspraksis fremgår nedenfor i afsnittet om Afvigelse i forhold til tidligere offentliggjort resultatforventning samt i anvendt regnskabspraksis. Afvigelse i forhold til tidligere offentliggjort resultatforventning Den 14. juli 2008 offentliggjorde banken nedjustering af det forventede halvårsresultat før skat for 1. halvår 2008 til minus mio. kr. I forbindelse med en udvidet gennemgang af engagementer ved aflæggelsen af halvårsrapporten er der efter bankens hidtidige regnskabspraksis konstateret yderligere behov for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier på i alt mio. kr. Øvrige reguleringer udgør netto 33 mio. kr. Hertil kommer regulering af aktiver til overdragelsesværdier i forbindelse med ændring af anvendt regnskabspraksis med mio. kr. Herefter udgør resultatet for 1. halvår 2008 minus mio. kr. side 3/23

4 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Indledning Fordelingen mellem nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier Der knytter sig nogen usikkerhed til fordelingen mellem nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier på de individuelt nedskrevne engagementer. Forholdet har ingen effekt på periodens resultat og egenkapitalen pr. 30. juni Suspension af bankens aktier OMX Nordic Exchange har den 25. august 2008 suspenderet handlen med bankens aktier på baggrund af selskabets fondsbørsmeddelelse af 24. august side 4/23

5 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Resume af hovedtal / nøgletal Hovedtal / nøgletal 1. halvår (mio. kr.) Netto renter og udbytter Netto gebyrer og provisioner Kursreguleringer* Andre driftsindtægter (netto) Basisindtægter Driftsudgifter Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Avance ved salg af anlægsaktier Beholdningsindtjening Tab ved afhændelse af bankaktivitet Resultat før skat Skat Periodens resultat *Kursregulering af anlægsaktier samt kundeindtjening på valuta Egenkapital ultimo Balance Egenkapitalforrentning før skat (gns) pct. p.a. neg Basisindtjening i pct. af egenkapital (gns) p.a. neg Driftsudgifter i pct. af basisindtægter side 5/23

6 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Aktiviteter Væsentlige fondsbørsmeddelelser 24. august 2008 Selskabsmeddelelse 6. august 2008 Salgsproces 6. august 2008 Vedrørende indberetning i medfør af Værdipapirhandelslovens 28a 5. august 2008 Møde med Aktionærgruppen 25. juli 2008 Solvensopgørelse 16. juli 2008 Roskilde Bank s rating fra Moody s er ændret 15. juli 2008 Roskilde Bank har engageret Danske Bank Markets som investeringsbank 14. juli 2008 Nedjusteringer som følge af øgede nedskrivninger 14. juli 2008 Redegørelse for selskabet aktuelle situation 10. juli 2008 Roskilde Bank har søgt og fået en likviditetsgaranti 24. april 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal marts 2008 Roskilde Banks bestyrelse 6. marts 2008 Totalkredit/Nykredit tilbyder ændret samarbejdsaftale 27. februar 2008 Forløb ordinær generalforsamling 8. februar 2008 Årsrapport og årsregnskabsmeddelelse 14. januar 2008 Nedjustering af resultatet for 2007 Roskilde Banks finanskalender 1. september 2008 Ekstraordinær Generalforsamling side 6/23

7 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Hovedaktivitet Roskilde Banks hovedaktivitet har frem til overdragelsen været at udbyde bankprodukter til private kunder og erhvervskunder. Kunderne er primært baseret i vores lokalområde, som vi løbende har udvidet til store dele af Sjælland og København. Basisindtægter Basisindtægterne steg med 42 mio. kr. til 657 mio. kr. Netto renter og udbytter steg med 74 mio. kr. til 501 mio. kr. en stigning på 17 %. Netto gebyrer og provisioner udgør 148 mio. kr. mod 168 mio. kr. i halvåret Gebyrer og provisioner fra værdipapirhandel og depoter er faldet med 28 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes at provisioner er baseret på kursværdien af kundernes værdipapirbeholdning. Da kursværdierne det seneste 3/4 år er faldet, så falder provisionsindtægterne naturligvis også. Stigningen inden for Garantiprovision, Betalingsformidling og Øvrige gebyrer og provisioner skyldes øget aktivitet. Gebyrer og provisioner (mio. kr.) Værdipapirhandel og depoter Lånesagsgebyrer Garantiprovision Betalingsformidling Øvrige gebyrer og provisioner 4 0 I alt Beholdningsindtjening 9 4 I alt Kursregulering og beholdningsindtjening m.v. Kursregulering af valuta og anlægsaktier faldt med 14 mio. kr. til 8 mio. kr. Kursregulering og beholdningsindtjening m.v. faldt fra 89 mio. kr. i halvåret 2007 til minus 31 mio. kr. i halvåret Faldet skyldes den fortsatte negative udvikling på værdipapirmarkederne som har påvirket kursværdien af bankens beholdning af strukturerede obligationer, herunder beholdning af sikkerhedsobligationer. Bankens beholdning af sikkerhedsobligationer på 183 mio. kr. giver en årlig effektiv forrentning på 10,8 %. I kursreguleringer er indtægtsført 55 mio. kr. fra kursavance i forbindelse med slutafregning fra Nykredits køb af Totalkredit. Banken har nedbragt en del af beholdningen af strukturerede produkter primo april 2008 som planlagt i.f.m. udløb. Herefter udgør beholdningen (kursværdi) af strukturerede obligationer 234 mio. kr. og sikkerhedsobligationer 183 mio. kr. Udvikling i kursregulering og beholdningsindtjening m.v. (mio. kr.) Kursregulering under basisindtjening Valuta Anlægsaktier 16 9 Datterselskaber 0 1 I alt 8 22 Avance ved salg af Totalkreditaktier 55 0 Beholdningsindtjening Obligationer* Aktier Valuta 2 5 I alt I alt kursregulering og beholdningsindtjening m.v *Heraf udgør kursregulering på aktieindekserede obligationer side 7/23

8 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Driftsudgifter De samlede driftsudgifter steg med 26 mio. kr. til 287 mio. kr. Udvikling i driftsudgifter (mio. kr.) Løn m.v EDB/teknologi Øvrige driftsudgifter I alt Udlån, indlån, garantier og depoter Bankens udlån er pr. 30. juni 2008 på mio. kr. Siden årsskiftet er ud lånet faldet. Udlånet er påvirket af betydelige nedskrivninger i 1. halvår Opgjort i overensstemmelse med bankens hidtidige regnskabspraksis udgør nedskrivningerne i 1. halvår mio. kr. Indlånet steg med 2 % til mio. kr. i forhold til 1. halvår Siden årsskiftet er indlånet ligeledes steget med 2 %. Nedskrivninger på udlån m.v. Bankens nedskrivninger blev mio. kr. i første halvår. De foretagne nedskrivninger har primært baggrund i at banken har konstateret objektiv indikation på værdiforringelse i en række engagementer samt værdiregulering af midlertidigt overtagne ejendomme. Garantier faldt med 32 % til mio. kr. som følge af den ændrede garantiaftale med Totalkredit. Depotværdierne faldt med 34 % til mio. kr. som en følge af fortsat faldende kurser på værdipapirer. Likviditet Roskilde Bank har den 10. juli 2008 fået en ubegrænset likviditetsgaranti fra Danmarks Nationalbank. Garantien sikrer den fornødne likviditet frem til overdragelse af bankens aktiviteter i henhold til aftalen af 24. august. side 8/23

9 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Kapital og solvens Egenkapitalen er faldet med mio. kr. Heraf udgør periodens resultat minus mio. kr., og udbytte til aktionærerne udgør 36 mio. kr. Der er tilgået 20 mio. kr. ved handel med egne aktier. Solvensen er negativ pr. 30 juni 2008 efter indarbejdelse af konsekvenserne af overdragelsen af bankens aktivitet. Datterselskaber Roskilde Bank ejer fuldt ud datterselskaberne Ejendomsselskabet Hersegade A/S og Ejendomsselskabet Lovvej ApS samt 52 % af BOLIGmægleren A/S. Ejendomsselskabet Hersegade A/S har tidligere forestået bankens ud- og ombygning af hovedsædet i Roskilde. Selskabet beskæftiger sig nu med udlejning af lokaler. BOLIGmægleren A/S er serviceselskab for bankens samarbejde med 17 ejendomsmæglerforretninger. Det er selskabets formål at levere serviceydelser til ejendomsformidling og sikre forretningsgrundlaget for aktiviteterne på boligområdet. Det tidligere datterselskab VICH 6320 A/S, der var uden aktivitet, er opløst. Ledelse og medarbejdere Ultimo juni 2008 var der ansat 654 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). Som led i aftalen om overdragelse af bankens aktivitet er det aftalt at samtlige af bankens medarbejdere overgår til Den Nye Bank på uændrede vilkår. Ejendomsselskabet Lovvej ApS er erhvervet i 1. kvartal 2008 i forbindelse med overtagelse af et nødlidende engagement. Selskabet er ved at færdiggøre 12 mindre boliger. side 9/23

10 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Hoved- og nøgletal 1. halvår (mio. kr.) Året 2007 Resultatopgørelse Netto renter og udbytter Netto gebyrer og provisioner Netto renter og gebyrindtægter i alt Kursreguleringer Andre driftsindtægter (netto) Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tab ved afhændelse af bankaktivitet Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Aktiver i alt (balance) Garantier Depoter Samlet forretningsomfang (udlån, indlån, garantier og depoter) Antal heltidsmedarbejdere (gns) Nøgletal (procent) Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat neg. 15,7 14,0 23,3 13,4 12,3 Periodens egenkapitalforrentning efter skat neg. 12,0 10,2 17,1 9,9 9,4 Indtjening pr. omkostningskrone 0,16 2,45 2,05 2,54 1,75 1,40 Aktieafkast Periodens resultat efter skat pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 265,5 157,0 207,2 98,7 209,1 Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg Børskurs pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) kr Børskurs/årets resultat pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 12,1 18,2 7,4 9,6 15,4 Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 2,85 3,78 2,31 1,92 1,44 Udbytte pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) Gennemsnitligt antal udestående aktier (mio. stk.) 11,9 11,6 10,6 9,4 9,6 11,6 Markedsrisiko Renterisiko Ikke relevant -1,2-0,5-0,9 4,3-1,4 Valutaposition Ikke relevant 2,8 38,6 13,5 4,3 3,8 Valutarisiko Ikke relevant 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 Kreditrisiko Akkumuleret nedskrivningsprocent 9,5 0,6 0,9 1,7 2,3 1,2 Periodens nedskrivningsprocent 8,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 Summen af store engagementer neg. 163,6 383,8 224,4 295,1 186,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 2,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 Periodens udlånsvækst -8,5 19,5 25,7 21,6 15,6 37,0 Udlån i forhold til egenkapital neg. 10,7 11,9 9,7 8,5 12,4 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 191,1 164,8 172,4 153,4 141,2 190,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 69,0 172,8 18,3 85,3 60,2 69,3 Solvens og kapital Solvensprocent neg. 13,2 9,1 10,4 10,4 11,9 Kernekapitalprocent neg. 7,8 6,3 6,5 6,9 7,0 side 10/23

11 Anvendt regnskabspraksis I tidligere perioder er regnskabsaflæggelsen sket efter lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl., samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Da banken på regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke er going concern, er halvårsrapporten aflagt efter lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. med de nødvendige tilpasninger der følger af at banken ikke er going concern. Med henblik på at give et retvisende billede af bankens økonomiske stilling er anvendt regnskabspraksis ændret således at aktiver er nedskrevet til overdragelsesværdier i overensstemmelse med overdragelsesaftalen af 24. august Nedskrivningen er vist i en særskilt post benævnt Regulering til overdragelsesværdier. Der er heri ikke indregnet nogen værdi af den aftalte mulige regulering af købesummen. I forhold til den hidtidige regnskabspraksis har ændringen af regnskabspraksis reduceret de samlede aktiver med mio. kr. Periodens resultat og egenkapital pr. 30. juni 2008 er tilsvarende reduceret med mio. kr. som følge af praksis ændringen. Som en konsekvens af at egenkapitalen er negativ er nogle nøgletal blevet irrelevante og derfor ikke medtaget. Sammenligningstal er ikke tilpasset. side 11/23

12 Resultatopgørelse 1. halvår Note (1.000 kr.) Året Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tab ved afhændelse af bankaktivitet Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat side 12/23

13 Balance 30. juni Note (1.000 kr.) Året 2007 Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt, hidtidig regnskabspraksis Regulering til overdragelsesværdier Aktiver i alt Passiver Gæld 13 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 18 Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt Eventualaktiver 21 Supplerende note side 13/23

14 Egenkapital og solvens 30. juni Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Året 2007 Egenkapital primo Periodens resultat Tilgang/afgang egne aktier Kapitaludvidelse Opskrivning ejendomme Udbetalt udbytte Egenkapital ultimo Aktiekapitalen udgør 125,5 mio. kr. Antal udstedte aktier á 10 kr. udgør stk. Antal udestående aktier (efter fradrag af egne aktier) udgør stk. Solvensopgørelse (mio. kr.) Året 2007 Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital Risiko vægtede poster udenfor handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen Vægtede poster i alt Solvensprocent neg. 13,2 11,9 Kernekapitalprocent neg. 7,8 7,0 Solvensbehov 10,1 10,3 10,5 Basisindtjening og beholdningsindtjening samt den officielle regnskabsopstilling (mio. kr.) Basisindtjening Beholdningsindtjening Avance Basisindtjening ved salg 1 I alt 2 Beholdningsindtjening Avance ved salg 1 I alt 2 Netto renteindtægter 500,3-22,8 0,0 477,5 425,8-17,3 0,0 408,5 Udbytte af aktier m.v. 1,0 11,8 0,0 12,8 0,9 9,3 0,0 10,2 Netto gebyrer- og provisioner 147,5-8,8 0,0 138,7 168,3-4,5 0,0 163,8 Netto rente- og gebyrindtægter 648,8-19,8 0,0 629,0 595,0-12,5 0,0 582,5 Kursreguleringer (inkl. resultat i tilknyttede virksomheder) 7,7-74,4 55,1-11,6 21,8 79,1 0,0 100,9 Andre driftsindtægter (netto) 0,3 0,0 0,0 0,3-1,7 0,0 0,0-1,7 Driftsudgifter 287,3 0,0 0,0 287,3 261,1 0,0 0,0 261,1 Nedskrivninger på udlån m.v ,2 0,0 0, ,2 16,2 0,0 0,0 16,2 Tab ved afhændelse af bankaktivitet 1.915,4 0,0 0, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat ,1-94,2 55, ,2 337,8 66,6 0,0 404,4 1 Avance ved salg af anlægsaktier (Totalkredit) 2 Finanstilsynets officielle regnskabsopstilling i sammendrag Basisindtjeningen er defineret som den samlede indtjening eksklusive beholdningsindtjeningen. I basisindtjeningen indgår afkast af finansielle anlægsaktier, resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt kundeindtjening på valuta. Beholdningsindtjeningen udgør afkastet af beholdning af obligationer, aktier og finansielle instrumenter samt kursregulering af valuta (egenbeholdning). Beholdningsindtjeningen er opgjort efter fradrag af udgifter til funding og omkostninger. side 14/23

15 Noter Note (1.000 kr.) Året Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter Afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Rentekontrakter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af repoforretninger ført under: Indlån og anden gæld Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter side 15/23

16 Noter Note (1.000 kr.) Året Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer Heraf kursregulering på anlægsaktier Heraf avance ved salg af Totalkreditaktier Andre driftsindtægter Nettoresultat af drift af fast ejendom Øvrige poster I alt andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Direktion* Pensionsafdækning overfor bankens direktion, hensat i tidligere år Bestyrelse I alt *Inkluderer vederlag til direktør der er fratrådt 24. august 2008 Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter I alt EDB / teknologi Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede udgør i perioden Aktiebaseret incitamentsprogram aktieoptioner Bankens aktiebaserede incitamentsprogram fra 2003 for bankens ledelse er fuldt udnyttet i 1. halvår Herefter er der ingen aftaler om aktiebaseret vederlæggelse. Tidligere direktion: Primo stk. Udnyttet i stk. Udnyttelseskurs 122,33/122,60. Øvrig ledelse: Primo stk. Udnyttet i stk. Udnyttelseskurs 122,60. side 16/23

17 Noter Note (1.000 kr.) Året Nedskrivninger på udlån m.v. Nedskrivninger i årets løb, individuelt Nedskrivninger i årets løb, gruppevis Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år, individuelt Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år, gruppevis Værdiregulering af midlertidigt overtagne ejendomme Endelig tabt ikke tidligere individuelt nedskrevet Indgået på tidligere individuelle afskrevne fordringer Renter af nedskrevet fordringer Hensættelser på garantier m.v., individuelt Hensættelser på garantier m.v., gruppevis Tilbageførsel af hensættelser på garantier m.v., individuelt Tilbageførsel af hensættelser på garantier m.v., gruppevis Nedskrivninger på udlån m.v Individuelle nedskrivninger på udlån Akkumulerede individuelle nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år Endelig tabt tidligere nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo Gruppevis nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år Akkumulerede nedskrivninger ultimo I alt nedskrivning på udlån m.v Individuelle hensættelser på garantier m.v. Hensat primo Hensat i årets løb Tilbageførsel af hensættelser tidl. år Hensat ultimo Gruppevis hensættelser på garantier m.v. Hensat primo Hensat i årets løb Tilbageførsel af hensættelser tidligere år Hensat ultimo Forudbetalt garantiprovision I alt hensættelser på garantier m.v Nedskrivninger og hensættelser i alt Tilgodehavender med nedsat rente udgør ultimo I beløb I % af udlån, garantier og hensættelser 2,1% 0,1% 0,2% Beløbet for 2008 fordeler sig på følgende kategorier: Ubebyggede grunde 200 mio. Ejendomme 395 mio. Øvrige 322 mio. 8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i datterselskaber side 17/23

18 Noter Note (1.000 kr.) Året Skat Beregnet skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Gældende skatteprocent 25% 25% 25% Skattefri kursregulering, anlægsaktier 1% -1% -1% Skattemæssigt underskud der ikke kan udnyttes -26% 0% 0% Effektiv skatteprocent 0% 24% 24% 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Danmarks Nationalbank (Indskudsbeviser) Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris (rentebærende aktieindekserede obligationer) Obligationer i alt Obligationer til amortiseret kostpris til dagsværdi Aktieindekserede obligationer i alt Aktiver i midlertidig besiddelse Banken har overtaget to boligejendomme i København med henblik på salg. 13 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Danmarks Nationalbank Kreditinstitutter I alt gæld til kreditinstitutter og centralbanker Langfristet finansiering (Committed Lines) Heraf udnyttet Indlån og anden gæld Indlån: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udløbsdato Rentesats Rente m.v. Valuta Restgæld Restgæld Restgæld Belgisk CP-program/ramme 1 mia. euro 4,70% 251 EUR EMTN-program/ramme 2 mia. euro (750 mio. euro) (variabel rente) 4,99% EUR Norsk Tillitsmann/ ramme 500 mio. nok (500 mio. nok) (variabel rente) 6,54% NOK Norsk Tillitsmann/ ramme 1,5 mia. nok (1.350 mio. nok) (variabel rente) 6,37% NOK I alt udstedte obligationer til amortiseret kostpris Fordelt efter restløbetid På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt side 18/23

19 Noter Note (1.000 kr.) Året Efterstillede kapitalindskud Udløbsdato Rentesats Renter m.v. Valuta Restgæld Restgæld Restgæld Ansvarlig lånekapital (fast rente) Indfriet 0 DKK (fast rente) 3,72% DKK (fast rente) 3,61% DKK (variabel rente) 7,16% NOK (variabel rente) 6,07% DKK (fast rente) 4,82% EUR (fast rente) 5,54% DKK (variabel rente) 5,83% EUR (variabel rente) 6,23% DKK (variabel rente) 7,34% DKK Hybrid kernekapital Ubestemt (Hybrid kernekapital) (variabel rente) 6,31% EUR Ubestemt (Hybrid kernekapital) (fast rente) 5,91% DKK Ubestemt (Hybrid kernekapital) (fast rente) 5,31% DKK I alt Efterstillede kapitalindskud, som medregnes ved opgørelse af basiskapitalen Alle indskud er uamortisable. 17 Egenkapital Bankens aktiekapital udgør nominelt 125,5 mio. kr. fordelt på aktier á 10 kr. Antal udestående aktier udgør stk. Der er ingen meddelelser i henhold til Aktieselskabslovens 28a. 18 Garantier Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre eventualforpligtelser Banken har indgået huslejekontrakter med udlejere af fast ejendom. Huslejeforpligtelsen indtil lovligt opsigelsevarsel udgør 149 mio. kr. Banken har indgået operationel leasingaftale. Forpligtelsen indtil kontraktmæssig opsigelsesvarsel udgør 150 t.kr. Direktionen og et begrænset antal medarbejdere er ansat på vilkår som medfører at de har krav på en fratrædelses- og /eller pensionsgodtgørelse ud over sædvanlige ansættelsesvilkår hvis de afskediges før de kan pensioneres. Alle eventualforpligtelserne er omfattet af aftalen af 24. august 2008 og overdrages. 20 Eventualaktiver I henhold til aftalen om overdragelse af bankens aktivitet af 24. august 2008 skal købesummen for de overtagne aktiver forhøjes i det omfang køber ved den endelige afvikling af aktiverne og passiverne kan udlodde til aktionærerne, Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab, et beløb der er større end den indskudte basiskapital med tillæg af forrentningen af den indskudte basiskapital svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 4,85 % (p.t. 9,45 %). Reguleringsbeløbet udbetales til sælger til fordeling blandt sælgers kreditorer og aktionærer i overensstemmelse med konkurslovens regler. 21 Nærtstående parter Bankens nærtstående partnere er bankens direktion, bestyrelsesmedlemmer og de virksomheder hvor bestyrelsesmedlemmerne indtager ledelsesmæssige funktioner samt tilknyttede datterselskaber. Ud over de bankmæssige mellemværender/vederlag til direktion og bestyrelse omtalt i note 6 har enkelte af bestyrelsesmedlemmernes virksomheder leveret ydelser i meget begrænset omfang til banken inden for deres respektive kompetenceområder. Det drejer sig om juridisk, administrativ og konsulentmæssig assistance som både enkeltvis og samlet er uvæsentligt for banken. Alle ydelser med nærtstående partnere afregnes på markedsvilkår. Der er ikke i øvrigt gennemført transaktioner med tilknyttede partnere. side 19/23

20 Koncern- og selskabsoversigt Roskilde Bank ejer følgende dattervirksomheder hjemhørende i Roskilde: Seneste årsrapport Nom. Resultat Egenkapital Selskab Post i balance Ejerandel kr kr kr. Ejendomsselskabet Hersegade A/S tilknyttet virksomhed 100% BOLIGmægleren A/S tilknyttet virksomhed 52% Ejendomsselskabet Lovvej ApS Aktiver i midlertidig besiddelse 100% Ejendomsselskabet Hersegade A/S har tidligere forestået bankens ud- og ombygning af hovedsædet i Roskilde. Selskabet foretager nu udlejning af lokaler. BOLIGmægleren A/S er et serviceselskab for bankens samarbejde med 14 ejendomsmæglere (17 boligbutikker). Det er selskabets formål at levere serviceydelser til ejendomsformidling samt sikre forretningsgrundlaget for aktiviteterne på boligområdet. Ejendomsselskabet Lovvej ApS er erhvervet i 1. kvartal 2008 i forbindelse med overtagelse af et nødlidende engagement. Selskabet er ved at færdiggøre 12 mindre boliger. Selskabernes regnskaber er indarbejdet i Roskilde Banks regnskab efter indre værdis metode. Datterselskaberne udgør hver for sig og tilsammen en ubetydelig del af moderselskabets virksomhed. Ud fra et væsentlighedsprincip udarbejder Roskilde Bank ikke koncernregnskab. side 20/23

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere