OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks København K. 29. august Søren Kaare-Andersen Algade Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks København K Søren Kaare-Andersen Algade Roskilde Tlf Fax august 2008 Halvårsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Indledning...3 Resume af hovedtal / nøgletal...5 Aktiviteter...6 Regnskabskommentarer...7 Hoved- og nøgletal 1. halvår...10 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis...11 Resultatopgørelse 1. halvår...12 Balance 30. juni Egenkapital og solvens 30. juni...14 Noter...15 Koncern- og selskabsoversigt Ledelsens regnskabspåtegning...21 Intern revisions påtegning...22 Den uafhængige revisors påtegning...23

3 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Indledning Resultat på minus mio. kr. og egenkapital på minus mio kr. i 1. halvår 2008 Aftale med Nationalbanken og Det Private Beredskab Som beskrevet i fondsbørsmeddelelse af 24. august har banken den 24. august indgået salgsaftale med en af Nationalbanken og Det Private Beredskab nyetableret bank. I henhold til aftalen overdrager banken samtlige aktiver herunder blandt andet udlånsportefølje, navn og øvrige immaterielle aktiver samt domicilejendomme m.v. og al gæld og andre forpligtelser, bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Samtlige af bankens medarbejdere vil overgå til Den Nye Bank på uændrede vilkår. For en uddybning af baggrunden for overdragelsen henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 24. august Økonomiske konsekvenser af overdragelsesaftalen Købesummen for de overdragne aktiver er fastsat til 37,3 mia. kr. Købesummen berigtiges ved overtagelse af gæld og andre forpligtelser til en værdi på 37,3 mia. kr. Som konsekvens heraf vil bankens egenkapital være negativ med mio. kr. og der vil således ikke være midler til indfrielse af efterstillede kapitalindskud (hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital). Mulig regulering af overdragelsessummen Såfremt der i forbindelse med en endelig afvikling af Nationalbankens og Det Private Beredskabs ejerskab realiseres et provenu (efter betaling til Nationalbanken og Det Private Beredskab af et afkast på den indskudte basiskapital svarende til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 4,85 %-point, pt. svarende til 9,45 % p.a.), vil dette provenu blive udbetalt til Banken til fordeling blandt ansvarlig lånekapital, hybrid kernekapital og egenkapital i overensstemmelse med konkurslovens bestemmelser. Det vurderes at den mulige købesumsregulering ikke opfylder kriterierne for indregning som aktiv i balancen da det ikke er muligt at vurdere størrelsen af en eventuel fremtidig købesumsregulering. Der er redegjort for eventualaktivet i noterne. Ændring i anvendt regnskabspraksis Efter overdragelsen til Den Nye Bank har selskabet ikke yderligere aktivitet. Selskabets egenkapital er herefter negativ med mio. kr. Banken vil indlevere sin banktilladelse og træde i betalingsstandsning. På denne baggrund er forudsætningen for fortsat drift ikke opfyldt på regnskabsaflæggelsestidspunktet. Med henblik på at give et retvisende billede, er aktiver i en særskilt post reguleret til overdragelsesværdi i overensstemmelse med den indgåede overdragelsesaftale. Effekten af ændringen i anvendt regnskabspraksis fremgår nedenfor i afsnittet om Afvigelse i forhold til tidligere offentliggjort resultatforventning samt i anvendt regnskabspraksis. Afvigelse i forhold til tidligere offentliggjort resultatforventning Den 14. juli 2008 offentliggjorde banken nedjustering af det forventede halvårsresultat før skat for 1. halvår 2008 til minus mio. kr. I forbindelse med en udvidet gennemgang af engagementer ved aflæggelsen af halvårsrapporten er der efter bankens hidtidige regnskabspraksis konstateret yderligere behov for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier på i alt mio. kr. Øvrige reguleringer udgør netto 33 mio. kr. Hertil kommer regulering af aktiver til overdragelsesværdier i forbindelse med ændring af anvendt regnskabspraksis med mio. kr. Herefter udgør resultatet for 1. halvår 2008 minus mio. kr. side 3/23

4 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Indledning Fordelingen mellem nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier Der knytter sig nogen usikkerhed til fordelingen mellem nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier på de individuelt nedskrevne engagementer. Forholdet har ingen effekt på periodens resultat og egenkapitalen pr. 30. juni Suspension af bankens aktier OMX Nordic Exchange har den 25. august 2008 suspenderet handlen med bankens aktier på baggrund af selskabets fondsbørsmeddelelse af 24. august side 4/23

5 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Resume af hovedtal / nøgletal Hovedtal / nøgletal 1. halvår (mio. kr.) Netto renter og udbytter Netto gebyrer og provisioner Kursreguleringer* Andre driftsindtægter (netto) Basisindtægter Driftsudgifter Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Avance ved salg af anlægsaktier Beholdningsindtjening Tab ved afhændelse af bankaktivitet Resultat før skat Skat Periodens resultat *Kursregulering af anlægsaktier samt kundeindtjening på valuta Egenkapital ultimo Balance Egenkapitalforrentning før skat (gns) pct. p.a. neg Basisindtjening i pct. af egenkapital (gns) p.a. neg Driftsudgifter i pct. af basisindtægter side 5/23

6 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Aktiviteter Væsentlige fondsbørsmeddelelser 24. august 2008 Selskabsmeddelelse 6. august 2008 Salgsproces 6. august 2008 Vedrørende indberetning i medfør af Værdipapirhandelslovens 28a 5. august 2008 Møde med Aktionærgruppen 25. juli 2008 Solvensopgørelse 16. juli 2008 Roskilde Bank s rating fra Moody s er ændret 15. juli 2008 Roskilde Bank har engageret Danske Bank Markets som investeringsbank 14. juli 2008 Nedjusteringer som følge af øgede nedskrivninger 14. juli 2008 Redegørelse for selskabet aktuelle situation 10. juli 2008 Roskilde Bank har søgt og fået en likviditetsgaranti 24. april 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal marts 2008 Roskilde Banks bestyrelse 6. marts 2008 Totalkredit/Nykredit tilbyder ændret samarbejdsaftale 27. februar 2008 Forløb ordinær generalforsamling 8. februar 2008 Årsrapport og årsregnskabsmeddelelse 14. januar 2008 Nedjustering af resultatet for 2007 Roskilde Banks finanskalender 1. september 2008 Ekstraordinær Generalforsamling side 6/23

7 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Hovedaktivitet Roskilde Banks hovedaktivitet har frem til overdragelsen været at udbyde bankprodukter til private kunder og erhvervskunder. Kunderne er primært baseret i vores lokalområde, som vi løbende har udvidet til store dele af Sjælland og København. Basisindtægter Basisindtægterne steg med 42 mio. kr. til 657 mio. kr. Netto renter og udbytter steg med 74 mio. kr. til 501 mio. kr. en stigning på 17 %. Netto gebyrer og provisioner udgør 148 mio. kr. mod 168 mio. kr. i halvåret Gebyrer og provisioner fra værdipapirhandel og depoter er faldet med 28 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes at provisioner er baseret på kursværdien af kundernes værdipapirbeholdning. Da kursværdierne det seneste 3/4 år er faldet, så falder provisionsindtægterne naturligvis også. Stigningen inden for Garantiprovision, Betalingsformidling og Øvrige gebyrer og provisioner skyldes øget aktivitet. Gebyrer og provisioner (mio. kr.) Værdipapirhandel og depoter Lånesagsgebyrer Garantiprovision Betalingsformidling Øvrige gebyrer og provisioner 4 0 I alt Beholdningsindtjening 9 4 I alt Kursregulering og beholdningsindtjening m.v. Kursregulering af valuta og anlægsaktier faldt med 14 mio. kr. til 8 mio. kr. Kursregulering og beholdningsindtjening m.v. faldt fra 89 mio. kr. i halvåret 2007 til minus 31 mio. kr. i halvåret Faldet skyldes den fortsatte negative udvikling på værdipapirmarkederne som har påvirket kursværdien af bankens beholdning af strukturerede obligationer, herunder beholdning af sikkerhedsobligationer. Bankens beholdning af sikkerhedsobligationer på 183 mio. kr. giver en årlig effektiv forrentning på 10,8 %. I kursreguleringer er indtægtsført 55 mio. kr. fra kursavance i forbindelse med slutafregning fra Nykredits køb af Totalkredit. Banken har nedbragt en del af beholdningen af strukturerede produkter primo april 2008 som planlagt i.f.m. udløb. Herefter udgør beholdningen (kursværdi) af strukturerede obligationer 234 mio. kr. og sikkerhedsobligationer 183 mio. kr. Udvikling i kursregulering og beholdningsindtjening m.v. (mio. kr.) Kursregulering under basisindtjening Valuta Anlægsaktier 16 9 Datterselskaber 0 1 I alt 8 22 Avance ved salg af Totalkreditaktier 55 0 Beholdningsindtjening Obligationer* Aktier Valuta 2 5 I alt I alt kursregulering og beholdningsindtjening m.v *Heraf udgør kursregulering på aktieindekserede obligationer side 7/23

8 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Driftsudgifter De samlede driftsudgifter steg med 26 mio. kr. til 287 mio. kr. Udvikling i driftsudgifter (mio. kr.) Løn m.v EDB/teknologi Øvrige driftsudgifter I alt Udlån, indlån, garantier og depoter Bankens udlån er pr. 30. juni 2008 på mio. kr. Siden årsskiftet er ud lånet faldet. Udlånet er påvirket af betydelige nedskrivninger i 1. halvår Opgjort i overensstemmelse med bankens hidtidige regnskabspraksis udgør nedskrivningerne i 1. halvår mio. kr. Indlånet steg med 2 % til mio. kr. i forhold til 1. halvår Siden årsskiftet er indlånet ligeledes steget med 2 %. Nedskrivninger på udlån m.v. Bankens nedskrivninger blev mio. kr. i første halvår. De foretagne nedskrivninger har primært baggrund i at banken har konstateret objektiv indikation på værdiforringelse i en række engagementer samt værdiregulering af midlertidigt overtagne ejendomme. Garantier faldt med 32 % til mio. kr. som følge af den ændrede garantiaftale med Totalkredit. Depotværdierne faldt med 34 % til mio. kr. som en følge af fortsat faldende kurser på værdipapirer. Likviditet Roskilde Bank har den 10. juli 2008 fået en ubegrænset likviditetsgaranti fra Danmarks Nationalbank. Garantien sikrer den fornødne likviditet frem til overdragelse af bankens aktiviteter i henhold til aftalen af 24. august. side 8/23

9 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Kapital og solvens Egenkapitalen er faldet med mio. kr. Heraf udgør periodens resultat minus mio. kr., og udbytte til aktionærerne udgør 36 mio. kr. Der er tilgået 20 mio. kr. ved handel med egne aktier. Solvensen er negativ pr. 30 juni 2008 efter indarbejdelse af konsekvenserne af overdragelsen af bankens aktivitet. Datterselskaber Roskilde Bank ejer fuldt ud datterselskaberne Ejendomsselskabet Hersegade A/S og Ejendomsselskabet Lovvej ApS samt 52 % af BOLIGmægleren A/S. Ejendomsselskabet Hersegade A/S har tidligere forestået bankens ud- og ombygning af hovedsædet i Roskilde. Selskabet beskæftiger sig nu med udlejning af lokaler. BOLIGmægleren A/S er serviceselskab for bankens samarbejde med 17 ejendomsmæglerforretninger. Det er selskabets formål at levere serviceydelser til ejendomsformidling og sikre forretningsgrundlaget for aktiviteterne på boligområdet. Det tidligere datterselskab VICH 6320 A/S, der var uden aktivitet, er opløst. Ledelse og medarbejdere Ultimo juni 2008 var der ansat 654 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). Som led i aftalen om overdragelse af bankens aktivitet er det aftalt at samtlige af bankens medarbejdere overgår til Den Nye Bank på uændrede vilkår. Ejendomsselskabet Lovvej ApS er erhvervet i 1. kvartal 2008 i forbindelse med overtagelse af et nødlidende engagement. Selskabet er ved at færdiggøre 12 mindre boliger. side 9/23

10 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Hoved- og nøgletal 1. halvår (mio. kr.) Året 2007 Resultatopgørelse Netto renter og udbytter Netto gebyrer og provisioner Netto renter og gebyrindtægter i alt Kursreguleringer Andre driftsindtægter (netto) Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tab ved afhændelse af bankaktivitet Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Aktiver i alt (balance) Garantier Depoter Samlet forretningsomfang (udlån, indlån, garantier og depoter) Antal heltidsmedarbejdere (gns) Nøgletal (procent) Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat neg. 15,7 14,0 23,3 13,4 12,3 Periodens egenkapitalforrentning efter skat neg. 12,0 10,2 17,1 9,9 9,4 Indtjening pr. omkostningskrone 0,16 2,45 2,05 2,54 1,75 1,40 Aktieafkast Periodens resultat efter skat pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 265,5 157,0 207,2 98,7 209,1 Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg Børskurs pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) kr Børskurs/årets resultat pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 12,1 18,2 7,4 9,6 15,4 Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 2,85 3,78 2,31 1,92 1,44 Udbytte pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) Gennemsnitligt antal udestående aktier (mio. stk.) 11,9 11,6 10,6 9,4 9,6 11,6 Markedsrisiko Renterisiko Ikke relevant -1,2-0,5-0,9 4,3-1,4 Valutaposition Ikke relevant 2,8 38,6 13,5 4,3 3,8 Valutarisiko Ikke relevant 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 Kreditrisiko Akkumuleret nedskrivningsprocent 9,5 0,6 0,9 1,7 2,3 1,2 Periodens nedskrivningsprocent 8,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 Summen af store engagementer neg. 163,6 383,8 224,4 295,1 186,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 2,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 Periodens udlånsvækst -8,5 19,5 25,7 21,6 15,6 37,0 Udlån i forhold til egenkapital neg. 10,7 11,9 9,7 8,5 12,4 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 191,1 164,8 172,4 153,4 141,2 190,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 69,0 172,8 18,3 85,3 60,2 69,3 Solvens og kapital Solvensprocent neg. 13,2 9,1 10,4 10,4 11,9 Kernekapitalprocent neg. 7,8 6,3 6,5 6,9 7,0 side 10/23

11 Anvendt regnskabspraksis I tidligere perioder er regnskabsaflæggelsen sket efter lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl., samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Da banken på regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke er going concern, er halvårsrapporten aflagt efter lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. med de nødvendige tilpasninger der følger af at banken ikke er going concern. Med henblik på at give et retvisende billede af bankens økonomiske stilling er anvendt regnskabspraksis ændret således at aktiver er nedskrevet til overdragelsesværdier i overensstemmelse med overdragelsesaftalen af 24. august Nedskrivningen er vist i en særskilt post benævnt Regulering til overdragelsesværdier. Der er heri ikke indregnet nogen værdi af den aftalte mulige regulering af købesummen. I forhold til den hidtidige regnskabspraksis har ændringen af regnskabspraksis reduceret de samlede aktiver med mio. kr. Periodens resultat og egenkapital pr. 30. juni 2008 er tilsvarende reduceret med mio. kr. som følge af praksis ændringen. Som en konsekvens af at egenkapitalen er negativ er nogle nøgletal blevet irrelevante og derfor ikke medtaget. Sammenligningstal er ikke tilpasset. side 11/23

12 Resultatopgørelse 1. halvår Note (1.000 kr.) Året Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tab ved afhændelse af bankaktivitet Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat side 12/23

13 Balance 30. juni Note (1.000 kr.) Året 2007 Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt, hidtidig regnskabspraksis Regulering til overdragelsesværdier Aktiver i alt Passiver Gæld 13 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 18 Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt Eventualaktiver 21 Supplerende note side 13/23

14 Egenkapital og solvens 30. juni Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Året 2007 Egenkapital primo Periodens resultat Tilgang/afgang egne aktier Kapitaludvidelse Opskrivning ejendomme Udbetalt udbytte Egenkapital ultimo Aktiekapitalen udgør 125,5 mio. kr. Antal udstedte aktier á 10 kr. udgør stk. Antal udestående aktier (efter fradrag af egne aktier) udgør stk. Solvensopgørelse (mio. kr.) Året 2007 Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital Risiko vægtede poster udenfor handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen Vægtede poster i alt Solvensprocent neg. 13,2 11,9 Kernekapitalprocent neg. 7,8 7,0 Solvensbehov 10,1 10,3 10,5 Basisindtjening og beholdningsindtjening samt den officielle regnskabsopstilling (mio. kr.) Basisindtjening Beholdningsindtjening Avance Basisindtjening ved salg 1 I alt 2 Beholdningsindtjening Avance ved salg 1 I alt 2 Netto renteindtægter 500,3-22,8 0,0 477,5 425,8-17,3 0,0 408,5 Udbytte af aktier m.v. 1,0 11,8 0,0 12,8 0,9 9,3 0,0 10,2 Netto gebyrer- og provisioner 147,5-8,8 0,0 138,7 168,3-4,5 0,0 163,8 Netto rente- og gebyrindtægter 648,8-19,8 0,0 629,0 595,0-12,5 0,0 582,5 Kursreguleringer (inkl. resultat i tilknyttede virksomheder) 7,7-74,4 55,1-11,6 21,8 79,1 0,0 100,9 Andre driftsindtægter (netto) 0,3 0,0 0,0 0,3-1,7 0,0 0,0-1,7 Driftsudgifter 287,3 0,0 0,0 287,3 261,1 0,0 0,0 261,1 Nedskrivninger på udlån m.v ,2 0,0 0, ,2 16,2 0,0 0,0 16,2 Tab ved afhændelse af bankaktivitet 1.915,4 0,0 0, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat ,1-94,2 55, ,2 337,8 66,6 0,0 404,4 1 Avance ved salg af anlægsaktier (Totalkredit) 2 Finanstilsynets officielle regnskabsopstilling i sammendrag Basisindtjeningen er defineret som den samlede indtjening eksklusive beholdningsindtjeningen. I basisindtjeningen indgår afkast af finansielle anlægsaktier, resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt kundeindtjening på valuta. Beholdningsindtjeningen udgør afkastet af beholdning af obligationer, aktier og finansielle instrumenter samt kursregulering af valuta (egenbeholdning). Beholdningsindtjeningen er opgjort efter fradrag af udgifter til funding og omkostninger. side 14/23

15 Noter Note (1.000 kr.) Året Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter Afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Rentekontrakter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af repoforretninger ført under: Indlån og anden gæld Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter side 15/23

16 Noter Note (1.000 kr.) Året Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer Heraf kursregulering på anlægsaktier Heraf avance ved salg af Totalkreditaktier Andre driftsindtægter Nettoresultat af drift af fast ejendom Øvrige poster I alt andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Direktion* Pensionsafdækning overfor bankens direktion, hensat i tidligere år Bestyrelse I alt *Inkluderer vederlag til direktør der er fratrådt 24. august 2008 Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter I alt EDB / teknologi Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede udgør i perioden Aktiebaseret incitamentsprogram aktieoptioner Bankens aktiebaserede incitamentsprogram fra 2003 for bankens ledelse er fuldt udnyttet i 1. halvår Herefter er der ingen aftaler om aktiebaseret vederlæggelse. Tidligere direktion: Primo stk. Udnyttet i stk. Udnyttelseskurs 122,33/122,60. Øvrig ledelse: Primo stk. Udnyttet i stk. Udnyttelseskurs 122,60. side 16/23

17 Noter Note (1.000 kr.) Året Nedskrivninger på udlån m.v. Nedskrivninger i årets løb, individuelt Nedskrivninger i årets løb, gruppevis Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år, individuelt Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år, gruppevis Værdiregulering af midlertidigt overtagne ejendomme Endelig tabt ikke tidligere individuelt nedskrevet Indgået på tidligere individuelle afskrevne fordringer Renter af nedskrevet fordringer Hensættelser på garantier m.v., individuelt Hensættelser på garantier m.v., gruppevis Tilbageførsel af hensættelser på garantier m.v., individuelt Tilbageførsel af hensættelser på garantier m.v., gruppevis Nedskrivninger på udlån m.v Individuelle nedskrivninger på udlån Akkumulerede individuelle nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år Endelig tabt tidligere nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo Gruppevis nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år Akkumulerede nedskrivninger ultimo I alt nedskrivning på udlån m.v Individuelle hensættelser på garantier m.v. Hensat primo Hensat i årets løb Tilbageførsel af hensættelser tidl. år Hensat ultimo Gruppevis hensættelser på garantier m.v. Hensat primo Hensat i årets løb Tilbageførsel af hensættelser tidligere år Hensat ultimo Forudbetalt garantiprovision I alt hensættelser på garantier m.v Nedskrivninger og hensættelser i alt Tilgodehavender med nedsat rente udgør ultimo I beløb I % af udlån, garantier og hensættelser 2,1% 0,1% 0,2% Beløbet for 2008 fordeler sig på følgende kategorier: Ubebyggede grunde 200 mio. Ejendomme 395 mio. Øvrige 322 mio. 8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i datterselskaber side 17/23

18 Noter Note (1.000 kr.) Året Skat Beregnet skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Gældende skatteprocent 25% 25% 25% Skattefri kursregulering, anlægsaktier 1% -1% -1% Skattemæssigt underskud der ikke kan udnyttes -26% 0% 0% Effektiv skatteprocent 0% 24% 24% 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Danmarks Nationalbank (Indskudsbeviser) Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris (rentebærende aktieindekserede obligationer) Obligationer i alt Obligationer til amortiseret kostpris til dagsværdi Aktieindekserede obligationer i alt Aktiver i midlertidig besiddelse Banken har overtaget to boligejendomme i København med henblik på salg. 13 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Danmarks Nationalbank Kreditinstitutter I alt gæld til kreditinstitutter og centralbanker Langfristet finansiering (Committed Lines) Heraf udnyttet Indlån og anden gæld Indlån: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udløbsdato Rentesats Rente m.v. Valuta Restgæld Restgæld Restgæld Belgisk CP-program/ramme 1 mia. euro 4,70% 251 EUR EMTN-program/ramme 2 mia. euro (750 mio. euro) (variabel rente) 4,99% EUR Norsk Tillitsmann/ ramme 500 mio. nok (500 mio. nok) (variabel rente) 6,54% NOK Norsk Tillitsmann/ ramme 1,5 mia. nok (1.350 mio. nok) (variabel rente) 6,37% NOK I alt udstedte obligationer til amortiseret kostpris Fordelt efter restløbetid På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt side 18/23

Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.

Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank. Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.dk Roskilde 25. marts 2010 Årsrapport 2009 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) SWIFT: ROBADK22 CVR-nr: 31633052

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere