OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks København K. 29. august Søren Kaare-Andersen Algade Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks København K Søren Kaare-Andersen Algade Roskilde Tlf Fax august 2008 Halvårsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Indledning...3 Resume af hovedtal / nøgletal...5 Aktiviteter...6 Regnskabskommentarer...7 Hoved- og nøgletal 1. halvår...10 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis...11 Resultatopgørelse 1. halvår...12 Balance 30. juni Egenkapital og solvens 30. juni...14 Noter...15 Koncern- og selskabsoversigt Ledelsens regnskabspåtegning...21 Intern revisions påtegning...22 Den uafhængige revisors påtegning...23

3 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Indledning Resultat på minus mio. kr. og egenkapital på minus mio kr. i 1. halvår 2008 Aftale med Nationalbanken og Det Private Beredskab Som beskrevet i fondsbørsmeddelelse af 24. august har banken den 24. august indgået salgsaftale med en af Nationalbanken og Det Private Beredskab nyetableret bank. I henhold til aftalen overdrager banken samtlige aktiver herunder blandt andet udlånsportefølje, navn og øvrige immaterielle aktiver samt domicilejendomme m.v. og al gæld og andre forpligtelser, bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Samtlige af bankens medarbejdere vil overgå til Den Nye Bank på uændrede vilkår. For en uddybning af baggrunden for overdragelsen henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 24. august Økonomiske konsekvenser af overdragelsesaftalen Købesummen for de overdragne aktiver er fastsat til 37,3 mia. kr. Købesummen berigtiges ved overtagelse af gæld og andre forpligtelser til en værdi på 37,3 mia. kr. Som konsekvens heraf vil bankens egenkapital være negativ med mio. kr. og der vil således ikke være midler til indfrielse af efterstillede kapitalindskud (hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital). Mulig regulering af overdragelsessummen Såfremt der i forbindelse med en endelig afvikling af Nationalbankens og Det Private Beredskabs ejerskab realiseres et provenu (efter betaling til Nationalbanken og Det Private Beredskab af et afkast på den indskudte basiskapital svarende til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 4,85 %-point, pt. svarende til 9,45 % p.a.), vil dette provenu blive udbetalt til Banken til fordeling blandt ansvarlig lånekapital, hybrid kernekapital og egenkapital i overensstemmelse med konkurslovens bestemmelser. Det vurderes at den mulige købesumsregulering ikke opfylder kriterierne for indregning som aktiv i balancen da det ikke er muligt at vurdere størrelsen af en eventuel fremtidig købesumsregulering. Der er redegjort for eventualaktivet i noterne. Ændring i anvendt regnskabspraksis Efter overdragelsen til Den Nye Bank har selskabet ikke yderligere aktivitet. Selskabets egenkapital er herefter negativ med mio. kr. Banken vil indlevere sin banktilladelse og træde i betalingsstandsning. På denne baggrund er forudsætningen for fortsat drift ikke opfyldt på regnskabsaflæggelsestidspunktet. Med henblik på at give et retvisende billede, er aktiver i en særskilt post reguleret til overdragelsesværdi i overensstemmelse med den indgåede overdragelsesaftale. Effekten af ændringen i anvendt regnskabspraksis fremgår nedenfor i afsnittet om Afvigelse i forhold til tidligere offentliggjort resultatforventning samt i anvendt regnskabspraksis. Afvigelse i forhold til tidligere offentliggjort resultatforventning Den 14. juli 2008 offentliggjorde banken nedjustering af det forventede halvårsresultat før skat for 1. halvår 2008 til minus mio. kr. I forbindelse med en udvidet gennemgang af engagementer ved aflæggelsen af halvårsrapporten er der efter bankens hidtidige regnskabspraksis konstateret yderligere behov for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier på i alt mio. kr. Øvrige reguleringer udgør netto 33 mio. kr. Hertil kommer regulering af aktiver til overdragelsesværdier i forbindelse med ændring af anvendt regnskabspraksis med mio. kr. Herefter udgør resultatet for 1. halvår 2008 minus mio. kr. side 3/23

4 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Indledning Fordelingen mellem nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier Der knytter sig nogen usikkerhed til fordelingen mellem nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier på de individuelt nedskrevne engagementer. Forholdet har ingen effekt på periodens resultat og egenkapitalen pr. 30. juni Suspension af bankens aktier OMX Nordic Exchange har den 25. august 2008 suspenderet handlen med bankens aktier på baggrund af selskabets fondsbørsmeddelelse af 24. august side 4/23

5 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Resume af hovedtal / nøgletal Hovedtal / nøgletal 1. halvår (mio. kr.) Netto renter og udbytter Netto gebyrer og provisioner Kursreguleringer* Andre driftsindtægter (netto) Basisindtægter Driftsudgifter Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Avance ved salg af anlægsaktier Beholdningsindtjening Tab ved afhændelse af bankaktivitet Resultat før skat Skat Periodens resultat *Kursregulering af anlægsaktier samt kundeindtjening på valuta Egenkapital ultimo Balance Egenkapitalforrentning før skat (gns) pct. p.a. neg Basisindtjening i pct. af egenkapital (gns) p.a. neg Driftsudgifter i pct. af basisindtægter side 5/23

6 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Aktiviteter Væsentlige fondsbørsmeddelelser 24. august 2008 Selskabsmeddelelse 6. august 2008 Salgsproces 6. august 2008 Vedrørende indberetning i medfør af Værdipapirhandelslovens 28a 5. august 2008 Møde med Aktionærgruppen 25. juli 2008 Solvensopgørelse 16. juli 2008 Roskilde Bank s rating fra Moody s er ændret 15. juli 2008 Roskilde Bank har engageret Danske Bank Markets som investeringsbank 14. juli 2008 Nedjusteringer som følge af øgede nedskrivninger 14. juli 2008 Redegørelse for selskabet aktuelle situation 10. juli 2008 Roskilde Bank har søgt og fået en likviditetsgaranti 24. april 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal marts 2008 Roskilde Banks bestyrelse 6. marts 2008 Totalkredit/Nykredit tilbyder ændret samarbejdsaftale 27. februar 2008 Forløb ordinær generalforsamling 8. februar 2008 Årsrapport og årsregnskabsmeddelelse 14. januar 2008 Nedjustering af resultatet for 2007 Roskilde Banks finanskalender 1. september 2008 Ekstraordinær Generalforsamling side 6/23

7 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Hovedaktivitet Roskilde Banks hovedaktivitet har frem til overdragelsen været at udbyde bankprodukter til private kunder og erhvervskunder. Kunderne er primært baseret i vores lokalområde, som vi løbende har udvidet til store dele af Sjælland og København. Basisindtægter Basisindtægterne steg med 42 mio. kr. til 657 mio. kr. Netto renter og udbytter steg med 74 mio. kr. til 501 mio. kr. en stigning på 17 %. Netto gebyrer og provisioner udgør 148 mio. kr. mod 168 mio. kr. i halvåret Gebyrer og provisioner fra værdipapirhandel og depoter er faldet med 28 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes at provisioner er baseret på kursværdien af kundernes værdipapirbeholdning. Da kursværdierne det seneste 3/4 år er faldet, så falder provisionsindtægterne naturligvis også. Stigningen inden for Garantiprovision, Betalingsformidling og Øvrige gebyrer og provisioner skyldes øget aktivitet. Gebyrer og provisioner (mio. kr.) Værdipapirhandel og depoter Lånesagsgebyrer Garantiprovision Betalingsformidling Øvrige gebyrer og provisioner 4 0 I alt Beholdningsindtjening 9 4 I alt Kursregulering og beholdningsindtjening m.v. Kursregulering af valuta og anlægsaktier faldt med 14 mio. kr. til 8 mio. kr. Kursregulering og beholdningsindtjening m.v. faldt fra 89 mio. kr. i halvåret 2007 til minus 31 mio. kr. i halvåret Faldet skyldes den fortsatte negative udvikling på værdipapirmarkederne som har påvirket kursværdien af bankens beholdning af strukturerede obligationer, herunder beholdning af sikkerhedsobligationer. Bankens beholdning af sikkerhedsobligationer på 183 mio. kr. giver en årlig effektiv forrentning på 10,8 %. I kursreguleringer er indtægtsført 55 mio. kr. fra kursavance i forbindelse med slutafregning fra Nykredits køb af Totalkredit. Banken har nedbragt en del af beholdningen af strukturerede produkter primo april 2008 som planlagt i.f.m. udløb. Herefter udgør beholdningen (kursværdi) af strukturerede obligationer 234 mio. kr. og sikkerhedsobligationer 183 mio. kr. Udvikling i kursregulering og beholdningsindtjening m.v. (mio. kr.) Kursregulering under basisindtjening Valuta Anlægsaktier 16 9 Datterselskaber 0 1 I alt 8 22 Avance ved salg af Totalkreditaktier 55 0 Beholdningsindtjening Obligationer* Aktier Valuta 2 5 I alt I alt kursregulering og beholdningsindtjening m.v *Heraf udgør kursregulering på aktieindekserede obligationer side 7/23

8 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Driftsudgifter De samlede driftsudgifter steg med 26 mio. kr. til 287 mio. kr. Udvikling i driftsudgifter (mio. kr.) Løn m.v EDB/teknologi Øvrige driftsudgifter I alt Udlån, indlån, garantier og depoter Bankens udlån er pr. 30. juni 2008 på mio. kr. Siden årsskiftet er ud lånet faldet. Udlånet er påvirket af betydelige nedskrivninger i 1. halvår Opgjort i overensstemmelse med bankens hidtidige regnskabspraksis udgør nedskrivningerne i 1. halvår mio. kr. Indlånet steg med 2 % til mio. kr. i forhold til 1. halvår Siden årsskiftet er indlånet ligeledes steget med 2 %. Nedskrivninger på udlån m.v. Bankens nedskrivninger blev mio. kr. i første halvår. De foretagne nedskrivninger har primært baggrund i at banken har konstateret objektiv indikation på værdiforringelse i en række engagementer samt værdiregulering af midlertidigt overtagne ejendomme. Garantier faldt med 32 % til mio. kr. som følge af den ændrede garantiaftale med Totalkredit. Depotværdierne faldt med 34 % til mio. kr. som en følge af fortsat faldende kurser på værdipapirer. Likviditet Roskilde Bank har den 10. juli 2008 fået en ubegrænset likviditetsgaranti fra Danmarks Nationalbank. Garantien sikrer den fornødne likviditet frem til overdragelse af bankens aktiviteter i henhold til aftalen af 24. august. side 8/23

9 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Regnskabskommentarer Kapital og solvens Egenkapitalen er faldet med mio. kr. Heraf udgør periodens resultat minus mio. kr., og udbytte til aktionærerne udgør 36 mio. kr. Der er tilgået 20 mio. kr. ved handel med egne aktier. Solvensen er negativ pr. 30 juni 2008 efter indarbejdelse af konsekvenserne af overdragelsen af bankens aktivitet. Datterselskaber Roskilde Bank ejer fuldt ud datterselskaberne Ejendomsselskabet Hersegade A/S og Ejendomsselskabet Lovvej ApS samt 52 % af BOLIGmægleren A/S. Ejendomsselskabet Hersegade A/S har tidligere forestået bankens ud- og ombygning af hovedsædet i Roskilde. Selskabet beskæftiger sig nu med udlejning af lokaler. BOLIGmægleren A/S er serviceselskab for bankens samarbejde med 17 ejendomsmæglerforretninger. Det er selskabets formål at levere serviceydelser til ejendomsformidling og sikre forretningsgrundlaget for aktiviteterne på boligområdet. Det tidligere datterselskab VICH 6320 A/S, der var uden aktivitet, er opløst. Ledelse og medarbejdere Ultimo juni 2008 var der ansat 654 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). Som led i aftalen om overdragelse af bankens aktivitet er det aftalt at samtlige af bankens medarbejdere overgår til Den Nye Bank på uændrede vilkår. Ejendomsselskabet Lovvej ApS er erhvervet i 1. kvartal 2008 i forbindelse med overtagelse af et nødlidende engagement. Selskabet er ved at færdiggøre 12 mindre boliger. side 9/23

10 Ledelsesberetning 1. halvår 2008 Hoved- og nøgletal 1. halvår (mio. kr.) Året 2007 Resultatopgørelse Netto renter og udbytter Netto gebyrer og provisioner Netto renter og gebyrindtægter i alt Kursreguleringer Andre driftsindtægter (netto) Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tab ved afhændelse af bankaktivitet Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Aktiver i alt (balance) Garantier Depoter Samlet forretningsomfang (udlån, indlån, garantier og depoter) Antal heltidsmedarbejdere (gns) Nøgletal (procent) Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat neg. 15,7 14,0 23,3 13,4 12,3 Periodens egenkapitalforrentning efter skat neg. 12,0 10,2 17,1 9,9 9,4 Indtjening pr. omkostningskrone 0,16 2,45 2,05 2,54 1,75 1,40 Aktieafkast Periodens resultat efter skat pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 265,5 157,0 207,2 98,7 209,1 Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg Børskurs pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) kr Børskurs/årets resultat pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 12,1 18,2 7,4 9,6 15,4 Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) neg. 2,85 3,78 2,31 1,92 1,44 Udbytte pr. aktie (stykstørrelse kr. 100) Gennemsnitligt antal udestående aktier (mio. stk.) 11,9 11,6 10,6 9,4 9,6 11,6 Markedsrisiko Renterisiko Ikke relevant -1,2-0,5-0,9 4,3-1,4 Valutaposition Ikke relevant 2,8 38,6 13,5 4,3 3,8 Valutarisiko Ikke relevant 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 Kreditrisiko Akkumuleret nedskrivningsprocent 9,5 0,6 0,9 1,7 2,3 1,2 Periodens nedskrivningsprocent 8,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 Summen af store engagementer neg. 163,6 383,8 224,4 295,1 186,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 2,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 Periodens udlånsvækst -8,5 19,5 25,7 21,6 15,6 37,0 Udlån i forhold til egenkapital neg. 10,7 11,9 9,7 8,5 12,4 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 191,1 164,8 172,4 153,4 141,2 190,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 69,0 172,8 18,3 85,3 60,2 69,3 Solvens og kapital Solvensprocent neg. 13,2 9,1 10,4 10,4 11,9 Kernekapitalprocent neg. 7,8 6,3 6,5 6,9 7,0 side 10/23

11 Anvendt regnskabspraksis I tidligere perioder er regnskabsaflæggelsen sket efter lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl., samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Da banken på regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke er going concern, er halvårsrapporten aflagt efter lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. med de nødvendige tilpasninger der følger af at banken ikke er going concern. Med henblik på at give et retvisende billede af bankens økonomiske stilling er anvendt regnskabspraksis ændret således at aktiver er nedskrevet til overdragelsesværdier i overensstemmelse med overdragelsesaftalen af 24. august Nedskrivningen er vist i en særskilt post benævnt Regulering til overdragelsesværdier. Der er heri ikke indregnet nogen værdi af den aftalte mulige regulering af købesummen. I forhold til den hidtidige regnskabspraksis har ændringen af regnskabspraksis reduceret de samlede aktiver med mio. kr. Periodens resultat og egenkapital pr. 30. juni 2008 er tilsvarende reduceret med mio. kr. som følge af praksis ændringen. Som en konsekvens af at egenkapitalen er negativ er nogle nøgletal blevet irrelevante og derfor ikke medtaget. Sammenligningstal er ikke tilpasset. side 11/23

12 Resultatopgørelse 1. halvår Note (1.000 kr.) Året Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tab ved afhændelse af bankaktivitet Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat side 12/23

13 Balance 30. juni Note (1.000 kr.) Året 2007 Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt, hidtidig regnskabspraksis Regulering til overdragelsesværdier Aktiver i alt Passiver Gæld 13 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 18 Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt Eventualaktiver 21 Supplerende note side 13/23

14 Egenkapital og solvens 30. juni Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Året 2007 Egenkapital primo Periodens resultat Tilgang/afgang egne aktier Kapitaludvidelse Opskrivning ejendomme Udbetalt udbytte Egenkapital ultimo Aktiekapitalen udgør 125,5 mio. kr. Antal udstedte aktier á 10 kr. udgør stk. Antal udestående aktier (efter fradrag af egne aktier) udgør stk. Solvensopgørelse (mio. kr.) Året 2007 Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital Risiko vægtede poster udenfor handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen Vægtede poster i alt Solvensprocent neg. 13,2 11,9 Kernekapitalprocent neg. 7,8 7,0 Solvensbehov 10,1 10,3 10,5 Basisindtjening og beholdningsindtjening samt den officielle regnskabsopstilling (mio. kr.) Basisindtjening Beholdningsindtjening Avance Basisindtjening ved salg 1 I alt 2 Beholdningsindtjening Avance ved salg 1 I alt 2 Netto renteindtægter 500,3-22,8 0,0 477,5 425,8-17,3 0,0 408,5 Udbytte af aktier m.v. 1,0 11,8 0,0 12,8 0,9 9,3 0,0 10,2 Netto gebyrer- og provisioner 147,5-8,8 0,0 138,7 168,3-4,5 0,0 163,8 Netto rente- og gebyrindtægter 648,8-19,8 0,0 629,0 595,0-12,5 0,0 582,5 Kursreguleringer (inkl. resultat i tilknyttede virksomheder) 7,7-74,4 55,1-11,6 21,8 79,1 0,0 100,9 Andre driftsindtægter (netto) 0,3 0,0 0,0 0,3-1,7 0,0 0,0-1,7 Driftsudgifter 287,3 0,0 0,0 287,3 261,1 0,0 0,0 261,1 Nedskrivninger på udlån m.v ,2 0,0 0, ,2 16,2 0,0 0,0 16,2 Tab ved afhændelse af bankaktivitet 1.915,4 0,0 0, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat ,1-94,2 55, ,2 337,8 66,6 0,0 404,4 1 Avance ved salg af anlægsaktier (Totalkredit) 2 Finanstilsynets officielle regnskabsopstilling i sammendrag Basisindtjeningen er defineret som den samlede indtjening eksklusive beholdningsindtjeningen. I basisindtjeningen indgår afkast af finansielle anlægsaktier, resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt kundeindtjening på valuta. Beholdningsindtjeningen udgør afkastet af beholdning af obligationer, aktier og finansielle instrumenter samt kursregulering af valuta (egenbeholdning). Beholdningsindtjeningen er opgjort efter fradrag af udgifter til funding og omkostninger. side 14/23

15 Noter Note (1.000 kr.) Året Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter Afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Rentekontrakter I alt renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af repoforretninger ført under: Indlån og anden gæld Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter side 15/23

16 Noter Note (1.000 kr.) Året Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer Heraf kursregulering på anlægsaktier Heraf avance ved salg af Totalkreditaktier Andre driftsindtægter Nettoresultat af drift af fast ejendom Øvrige poster I alt andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Direktion* Pensionsafdækning overfor bankens direktion, hensat i tidligere år Bestyrelse I alt *Inkluderer vederlag til direktør der er fratrådt 24. august 2008 Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter I alt EDB / teknologi Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede udgør i perioden Aktiebaseret incitamentsprogram aktieoptioner Bankens aktiebaserede incitamentsprogram fra 2003 for bankens ledelse er fuldt udnyttet i 1. halvår Herefter er der ingen aftaler om aktiebaseret vederlæggelse. Tidligere direktion: Primo stk. Udnyttet i stk. Udnyttelseskurs 122,33/122,60. Øvrig ledelse: Primo stk. Udnyttet i stk. Udnyttelseskurs 122,60. side 16/23

17 Noter Note (1.000 kr.) Året Nedskrivninger på udlån m.v. Nedskrivninger i årets løb, individuelt Nedskrivninger i årets løb, gruppevis Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år, individuelt Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år, gruppevis Værdiregulering af midlertidigt overtagne ejendomme Endelig tabt ikke tidligere individuelt nedskrevet Indgået på tidligere individuelle afskrevne fordringer Renter af nedskrevet fordringer Hensættelser på garantier m.v., individuelt Hensættelser på garantier m.v., gruppevis Tilbageførsel af hensættelser på garantier m.v., individuelt Tilbageførsel af hensættelser på garantier m.v., gruppevis Nedskrivninger på udlån m.v Individuelle nedskrivninger på udlån Akkumulerede individuelle nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år Endelig tabt tidligere nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger ultimo Gruppevis nedskrivninger på udlån Akkumulerede nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger tidligere år Akkumulerede nedskrivninger ultimo I alt nedskrivning på udlån m.v Individuelle hensættelser på garantier m.v. Hensat primo Hensat i årets løb Tilbageførsel af hensættelser tidl. år Hensat ultimo Gruppevis hensættelser på garantier m.v. Hensat primo Hensat i årets løb Tilbageførsel af hensættelser tidligere år Hensat ultimo Forudbetalt garantiprovision I alt hensættelser på garantier m.v Nedskrivninger og hensættelser i alt Tilgodehavender med nedsat rente udgør ultimo I beløb I % af udlån, garantier og hensættelser 2,1% 0,1% 0,2% Beløbet for 2008 fordeler sig på følgende kategorier: Ubebyggede grunde 200 mio. Ejendomme 395 mio. Øvrige 322 mio. 8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i datterselskaber side 17/23

18 Noter Note (1.000 kr.) Året Skat Beregnet skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Gældende skatteprocent 25% 25% 25% Skattefri kursregulering, anlægsaktier 1% -1% -1% Skattemæssigt underskud der ikke kan udnyttes -26% 0% 0% Effektiv skatteprocent 0% 24% 24% 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Danmarks Nationalbank (Indskudsbeviser) Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris (rentebærende aktieindekserede obligationer) Obligationer i alt Obligationer til amortiseret kostpris til dagsværdi Aktieindekserede obligationer i alt Aktiver i midlertidig besiddelse Banken har overtaget to boligejendomme i København med henblik på salg. 13 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Danmarks Nationalbank Kreditinstitutter I alt gæld til kreditinstitutter og centralbanker Langfristet finansiering (Committed Lines) Heraf udnyttet Indlån og anden gæld Indlån: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udløbsdato Rentesats Rente m.v. Valuta Restgæld Restgæld Restgæld Belgisk CP-program/ramme 1 mia. euro 4,70% 251 EUR EMTN-program/ramme 2 mia. euro (750 mio. euro) (variabel rente) 4,99% EUR Norsk Tillitsmann/ ramme 500 mio. nok (500 mio. nok) (variabel rente) 6,54% NOK Norsk Tillitsmann/ ramme 1,5 mia. nok (1.350 mio. nok) (variabel rente) 6,37% NOK I alt udstedte obligationer til amortiseret kostpris Fordelt efter restløbetid På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt side 18/23

19 Noter Note (1.000 kr.) Året Efterstillede kapitalindskud Udløbsdato Rentesats Renter m.v. Valuta Restgæld Restgæld Restgæld Ansvarlig lånekapital (fast rente) Indfriet 0 DKK (fast rente) 3,72% DKK (fast rente) 3,61% DKK (variabel rente) 7,16% NOK (variabel rente) 6,07% DKK (fast rente) 4,82% EUR (fast rente) 5,54% DKK (variabel rente) 5,83% EUR (variabel rente) 6,23% DKK (variabel rente) 7,34% DKK Hybrid kernekapital Ubestemt (Hybrid kernekapital) (variabel rente) 6,31% EUR Ubestemt (Hybrid kernekapital) (fast rente) 5,91% DKK Ubestemt (Hybrid kernekapital) (fast rente) 5,31% DKK I alt Efterstillede kapitalindskud, som medregnes ved opgørelse af basiskapitalen Alle indskud er uamortisable. 17 Egenkapital Bankens aktiekapital udgør nominelt 125,5 mio. kr. fordelt på aktier á 10 kr. Antal udestående aktier udgør stk. Der er ingen meddelelser i henhold til Aktieselskabslovens 28a. 18 Garantier Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre eventualforpligtelser Banken har indgået huslejekontrakter med udlejere af fast ejendom. Huslejeforpligtelsen indtil lovligt opsigelsevarsel udgør 149 mio. kr. Banken har indgået operationel leasingaftale. Forpligtelsen indtil kontraktmæssig opsigelsesvarsel udgør 150 t.kr. Direktionen og et begrænset antal medarbejdere er ansat på vilkår som medfører at de har krav på en fratrædelses- og /eller pensionsgodtgørelse ud over sædvanlige ansættelsesvilkår hvis de afskediges før de kan pensioneres. Alle eventualforpligtelserne er omfattet af aftalen af 24. august 2008 og overdrages. 20 Eventualaktiver I henhold til aftalen om overdragelse af bankens aktivitet af 24. august 2008 skal købesummen for de overtagne aktiver forhøjes i det omfang køber ved den endelige afvikling af aktiverne og passiverne kan udlodde til aktionærerne, Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab, et beløb der er større end den indskudte basiskapital med tillæg af forrentningen af den indskudte basiskapital svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 4,85 % (p.t. 9,45 %). Reguleringsbeløbet udbetales til sælger til fordeling blandt sælgers kreditorer og aktionærer i overensstemmelse med konkurslovens regler. 21 Nærtstående parter Bankens nærtstående partnere er bankens direktion, bestyrelsesmedlemmer og de virksomheder hvor bestyrelsesmedlemmerne indtager ledelsesmæssige funktioner samt tilknyttede datterselskaber. Ud over de bankmæssige mellemværender/vederlag til direktion og bestyrelse omtalt i note 6 har enkelte af bestyrelsesmedlemmernes virksomheder leveret ydelser i meget begrænset omfang til banken inden for deres respektive kompetenceområder. Det drejer sig om juridisk, administrativ og konsulentmæssig assistance som både enkeltvis og samlet er uvæsentligt for banken. Alle ydelser med nærtstående partnere afregnes på markedsvilkår. Der er ikke i øvrigt gennemført transaktioner med tilknyttede partnere. side 19/23

20 Koncern- og selskabsoversigt Roskilde Bank ejer følgende dattervirksomheder hjemhørende i Roskilde: Seneste årsrapport Nom. Resultat Egenkapital Selskab Post i balance Ejerandel kr kr kr. Ejendomsselskabet Hersegade A/S tilknyttet virksomhed 100% BOLIGmægleren A/S tilknyttet virksomhed 52% Ejendomsselskabet Lovvej ApS Aktiver i midlertidig besiddelse 100% Ejendomsselskabet Hersegade A/S har tidligere forestået bankens ud- og ombygning af hovedsædet i Roskilde. Selskabet foretager nu udlejning af lokaler. BOLIGmægleren A/S er et serviceselskab for bankens samarbejde med 14 ejendomsmæglere (17 boligbutikker). Det er selskabets formål at levere serviceydelser til ejendomsformidling samt sikre forretningsgrundlaget for aktiviteterne på boligområdet. Ejendomsselskabet Lovvej ApS er erhvervet i 1. kvartal 2008 i forbindelse med overtagelse af et nødlidende engagement. Selskabet er ved at færdiggøre 12 mindre boliger. Selskabernes regnskaber er indarbejdet i Roskilde Banks regnskab efter indre værdis metode. Datterselskaberne udgør hver for sig og tilsammen en ubetydelig del af moderselskabets virksomhed. Ud fra et væsentlighedsprincip udarbejder Roskilde Bank ikke koncernregnskab. side 20/23

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks København K. 24. april 2008

Kvartalsrapport. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks København K. 24. april 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk Arne Wilhelmsen Algade

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Roskilde Bank. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K

Roskilde Bank. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Arne Wilhelmsen Algade 14 4000 Roskilde Telefon 46 34 84 02 Telefax 46 34 83 51 aw@roskildebank.dk 26. april 2007 Roskilde Bank Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere