ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR

2 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Formand Niels Erik Jakobsen Formand i: Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S BP Livsforsikringsselskab A/S Letpension A/S Bestyrelsesmedlem i: Jyske Finans A/S BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S BI Holding A/S Jyske Bank (Schweiz) AG Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. Berben's Effectenkantoor B.V. Jyske Banks Pensionstilskudsfond Næstformand Peter Cramon Bestyrelsesmedlem i: BP Livsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Bent Jespersen Formand i: Danske Banks Pensionskasse for førtidspensionister Pensionskassen for direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede sparekasser Danske Banks Velfærdsfond af 1993 Bestyrelsesmedlem i: Bikubens Pensionsfond Danske Banks Pensionsfond for medarbejdere med tilsagnsordning i Danica Pensionskassen for funktionærer ansat i Roskilde Sparekasse (afviklingskasse) BP Livsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Jan W. Andersen Bestyrelsesmedlem i: AL Finans A/S BI Holding A/S Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter BP Livsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Haggai Kunisch Hovedbestyrelsesmedlem i: Finansforbundet Bestyrelsesmedlem i: Jyske Bank A/S BP Livsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Marian Andreasen Bestyrelsesmedlem i: BP Livsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Susanne Døssing Bestyrelsesmedlem i: BP Livsforsikringsselskab A/S Bestyrelsesmedlem Holger Bruun Formand i: Nordfyns Finans A/S Bestyrelsesmedlem i: Dansk Lokalleasing A/S Udviklingspark Nord ValueInvest Asset Management S.A. BP Livsforsikringsselskab A/S 2

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Bankpension pensionskasse for finansansatte for 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassen og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af pensionskassen og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. marts 2014 Direktion: Niels-Ole Ravn Bestyrelse: Niels Erik Jakobsen, formand Peter Cramon, næstformand Bent Jespersen Holger Bruun Jan W. Andersen Susanne Døssing Haggai Kunisch Marian Andreasen 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne af Bankpension Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bankpension for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som pensionskassen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 12. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Hermann Statsautoriseret revisor 4

5 BERETNING FOR 2013 Vækst, lavere omkostninger og relativt lave afkast Regnskabet for 2013 er samlet set tilfredsstillende. De samlede indbetalinger til pensionskassen er steget 15 % til 1 mia. kr., og administrationsomkostningerne er faldet fra 29 til 20 mio. kr., svarende til et fald fra 3,28 % til 1,99 % af indbetalingerne og til et fald fra kr. til kr. i årlige omkostninger pr. medlem. Begge dele er meget tilfredsstillende. Afkastene i de 6 forskellige investeringsprofiler ligger i intervallet 0,5 og 8,4 %, hvilket er mindre tilfredsstillende. Vi er til for medlemmerne så enkelt er det Vi har i 2013 arbejdet med at synliggøre vores identitet og særkender. Hvad er det, vi vil, og hvad er det, vi kan. Ledelsen, alle medarbejdere samt en række medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere har givet deres besyv med og ud fra det, nåede vi frem til Bankpensions særkender. Det overordnede resultat af undersøgelsen er meget klart og meget enkelt: Vi er til for medlemmerne så enkelt er det Det er det særkende, Bankpension blev etableret og bygget op omkring for mere end 100 år siden. Og det er stadig vores berettigelse, og her vi udfylder en vigtig plads på markedet. Konkret oplever medlemmet dette særkende ved, at man kun betaler det, tingene koster, og at alle betaler samme priser, uanset om man er ansat i en lille, en stor, en gammel eller en ny medlemsvirksomhed. Fx giver vi ingen rabat til nye medlemsvirksomheder. Vi behandler alle ens så enkelt er det. Skal man være stor for at være levende? Udtalelser om, at kun store selskaber overlever, er nu så fast en del af debatten, at det efterhånden kan opleves som en uundgåelig sandhed. Vi mener, at det må være resultatet, der er afgørende, og ikke størrelsen. Selvom man er lille, kan man fx sagtens have små omkostninger, gode afkast og god service. Det er vi et levende bevis på. I den tilspidsede kamp om kunderne inden for pensionsbranchen er det blevet klart for os, at vi ikke går på kompromis med vores identitet og særkender. Det er heller ikke nødvendigt. Vi har et stærkt konkurrencedygtigt produkt til vores medlemmer. Vi er ejet af vores medlemmer, vi har ingen aktionærer, og ingen betaler for andre. Vi har enkle produkter og gennemsigtige priser, som gør, at vi kan rådgive vores medlemmer, så de forstår præcis, hvad de får, og hvad de betaler for. Dét er fundamentet i vores virksomhed. Det er her, vi skiller os ud. Alt det sætter vi ikke over styr, bare fordi nogen påstår, at man ikke kan være både lille og levende. Attraktiv ny produktpakke I foråret lancerede vi med succes en helt ny produktpakke, der markerede, at vi fejrede 100 års fødselsdag i november Det betyder, at vi nu bl.a. tilbyder en invalidepension på op til 80 % af lønnen, en højere gruppelivssum ved død, en højere dækning ved kritisk sygdom samt flere helt nye investeringsprofiler. Den nye produktpakke sikrer, at vi fortsat er fuldt ud konkurrencedygtige med de kommercielle selskaber. Vækst i indbetalinger De samlede indbetalinger for koncernen steg med 137 mio. kr. til i alt mio. kr. Stigningen dækker over en stærk vækst i engangsbidrag og overførsler, mens ordinære løbende bidrag er steget en anelse fra 812 til 818 mio. kr. Bankpension har også i 2013 fået nye medlemsvirksomheder, men på trods heraf er bestanden af medlemmer i 2013 faldet med 136 til i alt medlemmer pga. svagt faldende beskæftigelse blandt medlemsvirksomhederne set under ét. Udbetalte pensioner inkl. engangsydelser steg med 60 mio. kr. i 2013 til i alt 438 mio. kr., fordi medlemmer på pension steg. Især invalidepensionerne steg kraftigt. 5

6 Stram omkostningsstyring til gavn for medlemmerne Administrationsomkostninger er faldet til kr. pr. medlem mod kr. i Omkostningernes andel af medlemsbidragene er tilsvarende faldet til 1,99 % mod 3,28 % i 2012, et kraftigt fald, som i en vis udstrækning skyldes ekstraordinært store engangsbidrag i Udfordret afkast i 2013 Afkastene i de forskellige investeringsprofiler lå i 2013 mellem 0,5 % og 8 %, hvilket samlet set må bestegnes som mindre tilfredsstillende. Det relativt svage resultat skyldes forholdsvis store andele af investeringer i udviklingslande (Emerging Markets). Denne prioritering har gennem en lang periode givet et betydeligt merafkast, selvom afkastene har større udsving end dem, der ses i de udviklede lande (Developed Markets). På langt sigt vurderer vi, at prioriteringen af Emerging Markets (EM) skaber merafkast for vores medlemmer. Afkast fordelt på aktivgrupper Samlet har kursudviklingen på Bankpensions aktieporteføljer i Developed Markets (DM) været på 18,9 % mod et benchmark på 21,3 %. Omvendt har der været negative afkast på aktiemarkederne i EM, hvor valutaerne generelt har været under pres. Med positive udsigter i USA og Europa samt udsigt til mere moderate vækstrater i EM-lande har flere investorer trukket penge ud af EM og investeret dem i aktiemarkederne i DM-lande i stedet. I 2013 blev afkastet på aktierne i EM i Bankpension på 3,7 % mod et benchmark på -6,9 %. På obligationsmarkederne har året været kendetegnet ved, at renterne i USA og Eurozonen i løbet af 2013 er steget fra de historisk lave niveauer, mens pengemarkedsrenterne fortsat er historisk lave. I Bankpension har den samlede obligationsportefølje givet et afkast på 1 % mod et benchmark på 0 %. For kreditobligationer har der ligeledes været stor forskel på udviklingen i DM kontra EM. For virksomhedsobligationer har afkastet i Bankpension været på 6,8 % mod et benchmark på 7,2 %, mens obligationer i udviklingslandene har givet et negativt afkast på -2,4 % mod et benchmark på -5,3 %. Disponering af rådighedsbeløb Anvendelsen af det realiserede rådighedsbeløb i 2013 er som følger (t.kr): Stigning i hensættelser til pensioner Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i erstatningshensættelser Ændring af egenkapital (årets resultat) Disponering, i alt Årets resultat er på -288 mio. kr., som er overført til egenkapitalen. Årets negative resultat er hovedsagligt forklaret ved, at vi har hensat udgifter til længere levetider. Vi må nemlig konstatere, at Finanstilsynets benchmark for levetidsforbedringer ændres år for år med tilsvarende tab til følge. På linje med visse andre pensionsinstitutter har vi derfor en gang for alle valgt at indlægge et sikkerhedstillæg på udviklingen i benchmarket, således at vi undgår årlige tab. 6

7 Bankpensions risikostyring og solvens opfylder nye skærpede lovkrav Bankpension har siden 2011 opgjort det individuelle solvensbehov i henhold den fælleseuropæiske solvensberegningsmodel (QIS5). Ved udgangen af 2013 udgjorde basiskapitalen og det opgjorte solvensbehov henholdsvis mio. kr. og 640 mio. kr. svarende til en solvensdækning på 242 %. Det traditionelle kapitalkrav, hvor der ikke tages højde for forsikrings- og pensionsselskabers specifikke risikoprofil, udgjorde 517 mio.kr. ved udgangen af januar 2014 indførte Finanstilsynet nye regler for opgørelse af forsikrings- og pensionsselskabers individuelle solvensbehov. Bankpensions bestyrelse har besluttet at anvende Finanstilsynets standardmodel til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Denne model afviger ikke væsentligt fra QIS5-modellen, og de nye regler forventes derfor ikke at påvirke Bankpensions solvensdækning nævneværdigt. Bankpension har i 2013 styrket risikostyringen ved ansættelse af en underdirektør med ansvar for overvågning af Bankpensions risiko- og solvensforhold. Andre aktiviteter It Vi har i samarbejde med tre andre pensionskasser indgået ny 4-årig it-aftale med Schantz Data A/S om drift, vedligeholdelse og udvikling af vores nuværende pensionsadministrationssystem Schantz Life. Aftalen sikrer stabil leverance med fokus på lave omkostninger af et moderne og tidssvarende system. I forbindelse med den ny aftale er ejerskabet af BEC Pension A/S afviklet, idet dette selskab er overdraget til Schantz Data. Samfundsansvar Vi prioriterer at være samfundsansvarlige, og social ansvarlighed er en del af hverdagen. Der sker fx i kraft af ansvarlige investeringer, hvor vi stiller krav til de fondsforvaltere, vi investerer igennem, samt til de underliggende selskaber, der er i vores porteføljer. Desuden indgår overvejelser om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i vores investeringsbeslutninger, og vi søger at optimere vores investeringsprofilers afkast under hensyntagen til det ønskede risikoniveau. Vi foretager normalt ikke selv direkte investeringer, idet vi har outsourcet dette til kapitalforvaltere. I 2010 besluttede vi at stille krav til samtlige nye porteføljeforvaltere samt at arbejde for, at de eksisterende fondsforvaltere underskriver UNPRI, som er et samarbejde for professionelle aktører med henblik på at fremme de seks etiske principper i PRI. Ved underskrivelse forpligter fondsforvalterne sig til at arbejde med at integrere samfundsansvar i investeringsprocesserne og forsøge at påvirke virksomheder med etiske problemer til at tage dette alvorligt. Foruden at være en ansvarlig investor, handler samfundsansvar også om at sikre, at virksomheden er en god arbejdsplads med sunde og tilfredse medarbejdere, samt at skåne miljøet mest muligt i dagligdagen. Bankpension er en mindre arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Bankpension er meget afhængig af medarbejdernes engagement og viden. Vi tilbyder derfor løbende efteruddannelse for at sikre både faglig og personlig udvikling. Bankpension har p.t. ikke tilstrækkeligt analysemateriale til at vurdere effekten af arbejdet med samfundsansvar. Pensionskassen har endnu ikke udarbejdet specifikke politikker for at respektere menneskerettighederne eller for at reducere klimapåvirkningen ved pensionskassens aktiviteter. Vi er dog opmærksomme på disse problemstillinger og forsøger, i det omfang det er muligt, at tage højde for dem i vores investeringsforvaltning. Redegørelse for indsats i forhold til det underrepræsenterede køn Bestyrelsen vil indstille de bedst egnede kandidater til pensionskassens bestyrelse på generalforsamlingen, herunder i forhold til de krav, der stilles til bestyrelser for finansielle virksomheder. Bestyrelsen vil ved indstilling af kandidater til generalforsamlingen være opmærksom på mulighederne for at indstille kandidater, der på sigt kan medføre en kønsmæssig ligestilling i bestyrelsen, således at begge køn opnår en repræsentation på mindst 40 %. Det tilstræbes, at denne ligestilling nås inden for fire år. 7

8 I 2013 blev 2 kvinder valgt ind i pensionskassens bestyrelse. Lønpolitik Vi har en løn- og pensionspolitik for bestyrelse, direktion, ansatte i kontrolfunktioner samt ansatte, hvor deres aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankpensions risikoprofil (væsentlige risikotagere). Lønpolitikken har til hensigt at fremme en politik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Bankpension. I forhold til bestyrelse og direktion udbetales der ikke variable løndele, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Det gør der heller ikke i forhold til væsentlige risikotagere eller ansatte i kontrolfunktioner. Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse. Forventet udvikling Vi forventer, at aktivitetsniveauet og dermed udgifterne for 2014 er på samme niveau som Vi forventer, at antallet af medarbejdere i vores medlemsvirksomheder falder svagt. Derudover er det også usikkert, hvordan konsolideringen blandt vores medlemsvirksomheder forløber. Hermed er det usikkert, hvordan det samlede billede for antal medlemmer bliver i Vi forventer, at der i 2014 kan komme turbulens på finansmarkederne, hvor investorerne tager risiko på og af på porteføljerne, hvilket allerede er set i starten af året. 8

9 Resultatopgørelse Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 2 Bruttomedlemsbidrag Afgivne forsikringspræmier Medlemsbidrag for egen regning i alt Resultat af tilknyttede virksomheder Indtægter fra domicilejendom Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omk. ifm. Investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelse f.e.r Ændring i pensionshensættelse f.e.r. i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i kollektivt bonuspotentiale i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter i alt Administrationsomkostninger Pensionsmæssige driftsomkostninger i alt Overført investeringsafkast Pensionsteknisk resultat Resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast Årets resultat TOTALINDKOMST Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst

10 Balance AKTIVER tkr. tkr. tkr. tkr. 10 Domicil ejendom Materielle anlægsaktier Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttede unit-linked kontrakter Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende renter og udbytter Aktuelle skatteaktiver Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender, i alt Aktiver, i alt

11 PASSIVER Note tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Egenkapital, i alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser i alt Erstatningshensættelser Kollektiv bonuspotentiale Hensættelser for unit-linked kontrakter Pensionsmæssige hensættelser, i alt Gæld i forbindelser med genforsikring Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt Anvendt regnskabspraksis 15 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 16 Specifikation af aktiebeholdning 17 Risiko & følsomhedsoplysninger 18 Specifikation af aktiver og deres afkast 19 Nøgletal 20 Hovedtal 11

12 Noter 1 REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser og pensionskassens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Regnskabsmæssige skøn og ændringer heri Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af disse aktiver og forpligtelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige skøn og vurderinger vedrører opgørelsen af dagsværdien af unoterede investeringer og finansielle instrumenter, fastsættelsen af den løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve) samt forudsætninger om invaliditet og dødelighed som anvendes ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Pensionshensættelserne opgøres for hvert medlem på basis af den af Finanstilsynet offentliggjorte løbetidsuafhængige diskonteringsrente. Ved opgørelsen af pensionshensættelserne anvendes risikoforudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed, der er estimeret på grundlag af erfaringer fra pensionskassens bestand. Koncernregnskab Koncernregnskabet fremkommer ved sammenlægning (konsolidering) af pensionskassens og dattervirksomhedernes årsregnskab samt årsregnskaberne for investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger hvori pensionskassen har en bestemmende indflydelse på de finansielle og driftsmæssige beslutninger i foreningen/afdelingen. I forbindelse med denne sammenlægning elimineres koncerninterne mellemværende og aktiebesiddelser mv., ligesom koncerninterne transaktioner tilbageføres. De interne transaktioner afregnes på markedsvilkår. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til Nationalbankens valutakurser på balancedagen. Valutakursgevinster og -tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsens poster er periodiseret. Medlemsbidrag Løbende bidrag og indskud medtages i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Præmier fra investeringskontrakter (unit-link ordninger) medtages direkte i balancen og vises i noterne. Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder koncernens andel af virksomhedernes resultat efter skat inklusive værdiregulering. Regnskabsposten renter og udbytter mv. indeholder forfaldne og optjente renter af obligationer, andre værdipapirer, indlån og tilgodehavender. Endvidere indgår modtagne aktieudbytte, bortset fra udbytte fra tilknyttede virksomheder Kursreguleringer Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og tab på investeringsaktiver og finansielle instrumenter medtages i resultatopgørelsen. Værdireguleringer samt gevinster og tab, der kan henføres til valutaforskelle ved omregning til danske kroner, indgår ligeledes under denne post. 12

13 Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen. Handelsomkostninger Kurtage og provision i forbindelse med værdipapirhandel udgiftsføres separat under investeringsomkostninger Omkostninger Omkostninger opdeles i administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed og administrationsomkostninger i forbindelse med pensionsvirksomhed Omkostninger, der ikke direkte kan henføres til en af disse kategorier, fordeles på baggrund af en vægtet vurdering. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder porteføljestyringsgebyrer til kapitalforvaltere, direkte handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Inventar, edb-anlæg og driftsmidler i øvrigt udgiftsføres i anskaffelsesåret. Pensionsydelser for egen regning Pensionsydelser omfatter årets udbetalte ydelser på pensionsordninger, reguleret med årets ændring i erstatningshensættelser. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Pensionsafkastskat Den beregnede pensionsafkastskat for indkomståret bliver udgiftsført i resultatopgørelsen. Skatten omfatter både skat af det afkast, som tilskrives individuelt til medlemmernes depoter, og skat af det afkast, som tilskrives de kollektive reserver (egenkapitalen og eventuelle kollektive pensionshensættelser). Pensionsafkastskatten beregnes med 15,3 % af det skattepligtige afkast, som i hovedtræk svarer til pensionskassens samlede investeringsafkast reduceret med omkostninger til formueforvaltning. Den del af afkastet, som kan henføres til pensionshensættelser opsparet forud for indførelsen af skat på afkast af pensionsopsparing d. 1, januar 1983, er dog friholdt for beskatningen. Leasingkontrakter Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv. Egenkapitalens investeringsafkast Egenkapitalens investeringsafkast opgøres i henhold til de regler om egenkapitalens forrentning, som pensionskassen har anmeldt til Finanstilsynet, jf. afsnittet om fordeling af resultat. Den del af pensionsafkastskatten, som kan henføres til egenkapitalens investeringsafkast opføres under posten Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast. Summen af Egenkapitalens investeringsafkast og Pensionsafkastskat af egenkapitalens investeringsafkast svarer dermed til resultatposten Overført investeringsafkast, det vil sige egenkapitalens investeringsafkast efter pensionsafkastskat. Fordeling af resultat Årets realiserede resultat disponeres således, at egenkapitalen opnår et afkast, der svarer til årets formueafkast før skat, opgjort som regnskabsnøgletal 1. Det resterende afkast fordeles til medlemmerne, herunder ved henlæggelse til kollektive bonuspotentiale. Såfremt egenkapitalen i et givet år ikke tilskrives den anmeldte forrentning, kan den manglende forrentning fremføres til efterfølgende år på en såkaldt skyggekonto og tilskrives egenkapitalen, når det bliver muligt. Det realiserede resultat opgøres pr. kontributionsgruppe. For de grupper der har underskud anvendes kollektivt bonuspotentiale til dækning, hvis mulig. Derefter anvendes bonuspotentiale på fripolice. Yderligere underskud dækkes af egenkapitalen. For de grupper, der har overskud anvendes dette først til at dække den anmeldte risikoforretning og skyggekonto. Derefter anvendes beløbet til det kollektive bonuspotentiale. Fordelingen af det realiserede resultat, samt den manglende tilskrivning til egenkapitalen fra tidligere år (skyggekonto) fremgår af noterne. Domicilejendom Domicilejendomme indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles herefter til en skønnet dagsværdi på balancetidspunktet. Dagsværdien opgøres med udgangspunkt i kapitalisering af 13

14 ejendommens forventede fremtidige afkast, som er fastsat af bestyrelsen Afskrivning på domicilejendomme foretages lineært baseret på ejendommens forventede scrapværdi og en skønnet brugsværdi på 50 år. Kapitalandel i tilknyttede virksomheder Virksomheder, hvori Bankpension ejer så stor en andel af selskabets kapital, at den repræsenterer flertallet af stemmerne eller har kontrol herover, opføres som tilknyttede virksomheder. Pensionskassens 100 % ejede ejendomsselskab samt det 100 % ejede livs- og pensionsforsikringsselskab er således opført som tilknyttede virksomheder. Herudover ejer Bankpension 8 investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger (fåmandsforeninger). Disse investeringsforeninger er i pensionskassens regnskab opført under investeringsforeningsandele, mens de i koncernregnskabet er medtaget i konsolideringen, jvf. ovenfor om koncernregnskabet. Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi. Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver indregnes på handelsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Børsnoterede investeringsaktiver (kapitalandele og obligationer mv.) måles herefter til senest noterede kurs lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger til en anden offentliggjort kurs, der antages bedst at svare hertil. Unoterede investeringsaktiver værdiansættes individuelt med udgangspunkt i foreliggende regnskaber og supplerende oplysninger om sammenlignelige nøgletal, cash flow mv. Afledte finansielle instrumenter værdiansættes ligeledes til dagsværdien på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter, som er erhvervet til afdækning af tabsrisikoen på bestemte investeringsaktiver indregnes i balancen sammen med disse investeringsaktiver. Andre afledte finansielle instrumenter, fx rentederivater, opføres i en særskilt post under investeringsaktiver. Er dagsværdien af afledte finansielle instrumenter negativ, indregnes værdien af disse som en særskilt post under gæld. Sikkerhedsstillelse I forbindelse med valutahandler på termin både modtages og stilles sikkerhed ifølge ISDA aftaler. Pensionsmæssige hensættelser Pensionshensættelser opgøres til markedsværdi ud fra principperne i regnskabsbekendtgørelsen og måles med udgangspunkt i det anmeldte tekniske grundlag. Risikotillægget er ændret, så det svarer til de konsekvenser Solvency II forventes af få. Risikotillægget udgør 8 % af den retrospektive hensættelse for investeringsprofil 1 med ubetingede garantier og 0 % for resten af bestanden. Hensættelserne er fordelt på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige bidrag og bonuspotentiale på bidragsfri dækning. Disse er igen fordelt på kontributionsmæssige delbestande anmeldt til Finanstilsynet. De garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentialet på fremtidige bidrag indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til fremtidige medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning indeholder nutidsværdien af den bonusforpligtelse, som med den aktuelle markedsrente knytter sig til de allerede indbetalte medlemsbidrag. Bonuspotentiale på bidragsfri dækning kan anvendes til dækning af underskud indenfor den enkelte delbestand. Syge- og ulykkesforsikring Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter året udbetalte erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder gevinst eller tab på tidligere års hensættelser (afløbsresultat). Endvidere 14

15 indgår udgifter til vurdering af skadessager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et skøn over de forventede omkostninger i forbindelse med administration og skadebehandling af de forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel. Kollektivt bonuspotentiale Hensættelse til kollektiv bonus udgør en forpligtelse til at yde bonus ud over de bonusbeløb, som er tilført pensionshensættelserne. Beløbet er fordelt til de enkelte delbestande. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser dækker forfaldne, endnu ikke betalte pensioner, samt et skøn over forfaldne pensioner, hvor pensionsbegivenheden er indtrådt i regnskabsåret, men ikke anmeldt henholdsvis færdigbehandlet ved regnskabsårets udløb. Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter omfatter årets ændring i unit-link hensættelserne bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 15

16 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 2 Bruttomedlemsbidrag Løbende bidrag Overførsler og engangsbidrag Afgivne forsikringspræmier Bruttomedlemsbidrag i alt Bidrag, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i ansættelsesforhold Gruppelivsforsikringer Bruttomedlemsbidrag Antal forsikrede, direkte forsikringer: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i ansættelsesforhold Gruppelivsforsikringer Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande I alt Kursreguleringer Valuta realiseret Valuta urealiseret Valuta op/nedskrivning Finansielle instrumenter Kapitalandele domicilejendom Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kursreguleringer Udbetalte ydelser Pensioner Engangsydelser ved død Engangsydelser ved alderspensionering Udtrædelsesgodtgørelser Gruppeliv I alt

17 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 5 Pensionshensættelser Pensionshensættelser primo Bestandsoverdragelse 1. januar Akkumuleret ændring primo Retrospektive hensættelser primo Rentetilskrivning Særlig regulering Medlemsbidrag Pensionsydelser Administrationsomkostninger Overført til SUL Risikotab Pensionstillæg Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret ændring ultimo Pensionshensættelser ultimo Ændring af pensionshensættelser f.e.r., i alt Note: forskellen til resultatopgørelsen skyldes Overført til SUL 17

18 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 6 Administrationsomkostninger Lovpligtig revision - Deloitte Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - Deloitte Skatterådgivning - Deloitte Anden assistance - Deloitte Revision, i alt Løn Pension Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter, i alt Heraf udgør: Bestyrelseshonorar Vederlag til direktion, Niels-Ole Ravn Vederlag til særlige risikotagere: Bankpension har defineret 3 risikotagere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Bankpensions risikoprofil. Bankpension udbetaler ikke variable løndele. Bestyrelseshonoraret er fordelt således Niels Erik Jakobsen Freddy Nielsen Holger Bruun Marian Andreasen Susanne Døssing Jan W. Andersen Haggai Kunisch Bent Jespersen Jens Vendelbo Peter Cramon Torben Pedersen Karl Tholstrup Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte

19 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 7 Pensionsafkastskat Skønnet skyldig skat opgjort ultimo året Regulering til tidligere år Pensionsafkastskat, i alt Egenkapitalens andel af PAL skat Profilernes andel af PAL skat Resultat af syge- og ulykkesforsikring Medlemsbidrag for egen regning i alt Udbetalte bruttoerstatninger Ændring i erstatningshensættelser Administrationsomkostninger Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Bidragene er alene fra dansk forsikring Antal erstatninger (stk.) Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Hovedtal og nøgletal for syge- og ulykkesforsikring Bruttopræmier Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsaktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 75% na. 80% 0% Combined ratio 94% na. 99% 0% Operating ratio -98% na. 99% 0% Relativt afløbsresultat 4% na. 0% 0% 19

20 Koncern Koncern Bankpension Bankpension Note tkr. tkr. tkr. tkr. 9 Egenkapital og basiskapital: Overført resultat Bestandsoverdragelse 1. januar Henlagt af årets resultat Egenkapital, i alt Beregnet solvenskrav Ufordelt bonus Basiskapital, i alt Pensionsteknisk resultat Resultat af reassurance Overført investeringsafkast (efter skat) Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus Pensionisttillæg Ændring i forbrug af bonuspotentiale på hvilende pensioner Realiseret resultat efter pensionsafkastsakt Pensionsafkastskat Realiseret resultat Medlemmernes andel Egenkapitalens andel Pensionisttillæg Realiseret resultat Egenkapitalens andel Overført investeringsafkast (før skat) Egenkapitalens risikoforrentning Pensionisttillæg og PAL konpensation Årets overførsel til/fra skyggekonto (efter skat) Resultat af SUL 77 Egenskapitalens andel af skat Resultat før skat Opsparet til senere forrentning af egenkapitalen: Skyggekonto pr. 1. januar Bestandoverdragelse pr. 1. januar Afskrivning Årets ændring Skyggekonto pr. 31. december

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension. ÅRSRAPPORT 2010 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

2010 Å R S R A P P O R T

2010 Å R S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 11 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug -2008 FORSIKRING 100 ÅR 1908 Årsrapport 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Femårsoversigt Koncern... 4 Femårsoversigt... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere