ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2004-2005"

Transkript

1 ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN INDLEDNING Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Energiministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 og lov nr. 323 af 5. maj Havarikommissionen blev dannet den 1. juli 2004 ved sammenlægning af den tidligere Havarikommission for Civil Luftfart med en undersøgelsesenhed i det tidligere Jernbanetilsynet. Denne årsberetning er den sammenlagte havarikommissions første og dækker perioden fra den 1. juli 2004 til den 31. december Statistik for ulykker, havarier og hændelser omfatter dog perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2005, ligesom udstedte rekommandationer, økonomioplysninger mv. omfatter det fulde kalenderår. Det samlede antal flyvetimer inden for dansk luftfart var i 2004 knap timer. For året 2005 blev der fløjet godt timer inden for dansk luftfart. Hverken i 2004 eller 2005 var der dødsfald i forbindelse med rute- eller charterflyvning. Derimod var der i 2004 en markant stigning i antallet af havarier inden for privatflyvning. I alt 12 personer blev dræbt ved otte fatale havarier i Det tilsvarende tal for 2005 er to i ét fatalt havari. For ulykker med dræbte på jernbaneområdet er det fortsat overkørselsulykker, der dominerer billedet. Antallet af indberetninger og indtrufne ulykker fremgår af nedenstående tabel, der også indeholder oplysninger om antal rapporter, redegørelser og rekommandationer offentliggjort af Havarikommissionen.

2 2/24 Antal indberettede begivenheder, offentliggjorte rapporter og rekommandationer Luftfart Jernbane Luftfart Jernbane Antal indberetninger Indberettede havarier Indberettede hændelser Henlagte sager Fravalgt inkl. jernbanehændelser Offentliggjorte redegørelser og rapporter Rekommandationer 8 7 Ingen 10 Efterkommet i året Fortsat åbne inkl. tidligere år Note: Alle offentliggjorte redegørelser og rapporter for 2004 og 2005 kan hentes på Havarikommissionens hjemmeside Internt i Havarikommissionen har perioden været præget af sammenlægningen, overgang til et fællesministerielt IT system, nyt elektronisk journalsystem, ny journalplan, en større ombygning, arbejde med kompetencestrategier, tilslutning til den europæiske database (ECCAIRS) på luftfartsområdet, indførelse af nye regnskabsprincipper, gennemførelse af en ArbejdsPladsVurdering og udnævnelse af nye chefer på alle poster. Det er væsentligt for Havarikommissionen løbende at udvide og forny kompetencer både på det undersøgelsesmæssige og på henholdsvis det luftfarts- og det jernbanetekniske område. Ansatte i Havarikommissionen har i perioden deltaget i følgende kurser for at vedligeholde og udbygge deres grundkompetencer: Cognitive Interview Technique Human Fatigue Advance Accident Investigation kursus Helicopter Accident Investigation ISASI Seminar Kørekursus - glatføre Lovpligtigt arbejdsmiljøkursus Utredar kursus i Sverige (Jernbaneundersøgelser) Accident investigation for aviation management (Cranfield).

3 3/24 Havarikommissionens jernbaneenhed har i 2005 taget initiativ til en arbejdsgruppe med de øvrige nordiske havarikommissioner, som skal afdække de ønskede kompetencer for kommende og nuværende havariinspektører herunder eftersøge og evt. udvikle egnede kurser og uddannelsesforløb, der tilsammen kan danne grundlag for kompetencekrav til havariinspektører på jernbaneområdet. Dette arbejde forventes blandt andet at give den europæiske jernbaneorganisation, European Railway Agency (ERA), inspiration til fremtidige uddannelseskrav til inspektører. Af mødeaktiviteter med samarbejdspartnere og interessenter kan følgende nævnes: Statens Luftfartsvæsen Trafikstyrelsen Forsvarets Flyvehavarikommission Rigspolitichefen European Civil Aviation Conference European Aviation Safety Agency Rådet for Større Flyvesikkerhed Dansk Svæveflyveunion Dansk UL-flyverunion Flysikarrangementer European Railway Agency Nordiske samarbejdsorganisationer på jernbane- og luftfartsområderne Dansk Jernbaneteknisk forening m.fl.

4 4/24 OM HAVARIKOMMISSIONEN Havarikommissionens opgaver er fastlagt ved lov. På baggrund heraf er formuleret følgende mission for Havarikommissionen: Havarikommissionen skal gennem undersøgelser og rekommandationer fremme sikkerheden inden for jernbane- og lufttransport. De overordnede strategielementer til opfyldelse heraf omfatter: Offentliggørelse af undersøgelser, vurderinger og rekommandationer Samarbejde med organisationer, myndigheder og virksomheder inden for luftfarts- og jernbaneområdet og herunder opfølgning på rekommandationer Deltagelse i internationalt samarbejde med relevante institutioner Sikring og udvikling af nødvendig faglig kompetence Sikring af nødvendige ressourcer og støtteværktøjer til gennemførelse af undersøgelser og formidlingsopgaver på et kvalificeret niveau Havarikommissionen har i 2005 indledt en strategiproces, der bl.a. er resulteret i følgende vision for vort virke: Havarikommissionen vil være blandt de førende multimodale undersøgelsesenheder i Europa. Havarikommissionen gennemfører undersøgelser, hvis resultater anvendes til afgørende at forbedre sikkerheden på de undersøgte områder. De forskellige landes havarikommissioner auditeres på luftfartsområdet med mellemrum af den internationale luftfartsorganisation ICAO. Bl.a. herigennem fås input til en vurdering af status for vores vision. Havarikommissionen blev auditeret af EUROCONTROL i 2006 og påregner at blive auditeret af ICAO ultimo år 2007 eller primo år Havarikommissionens undersøgelser sigter alene mod at afdække forskellige årsager til hændelser samt til ulykkers og havariers opståen og deres konsekvenser. Tildeling af skyld og ansvar er ikke en del af vores opgave. Af ressourcemæssige grunde er det ikke muligt at undersøge alle indberettede ulykker, havarier og hændelser. Fravælgelsen af ulykker, havarier og hændelser sker ud fra en vurdering af, hvorvidt der i den rapporterede begivenhed må formodes at være sikkerhedsmæssige forhold, der i væsentlig udstrækning kan bidrage til en bedre håndtering af risici i en fremtidig situation. Ved sammenlægningen pr. 1. juli 2004 var der i Havarikommissionen ansat i alt 12 personer fordelt med en chef, en sekretariatsmedarbejder, tre på jernbaneområdet og syv på luftfartsområdet. Ved udgangen af 2005 var der ansat i alt 13 personer fordelt som det fremgår af nedenstående figur.

5 5/24 Havarikommissionens organisation ultimo 2005 Chef for Havarikommissionen Sekretariat (2 pers.) Chef for luftfartskontor Chef for jernbanekontor Tekniske havariinspektører (3 pers.) Operationelle havariinspektører (3 pers.) Jernbane havariinpektører (2 pers.) Finansieringen af Havarikommissionens aktiviteter sker over finansloven. Hovedtal for kommissionens bevilling og forbrug fremgår af nedenstående tabel. Tallene er opgjort efter det udgiftsbaserede regnskabsprincip. Fra 2005 overgik Havarikommissionen som øvrige finanslovfinansierede institutioner til tillige at aflægge regnskaber efter et omkostningsbaseret princip, og fra 2007 vil bevillingerne være givet efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip. Bevilling og regnskab for 2004 og 2005 Mio. kr. Bevilling 2004 Regnskab 2004 Bevilling 2005 Regnskab 2005 Lønudgifter 6,2 5,9 7,6 6,8 Øvr. driftsposter 3,4 3,3 5,0 4,2 I alt 9,6 9,2 12,6 11,0

6 6/24 LUFTFARTSOMRÅDET På luftfartsområdet modtog Havarikommissionen 302 indberetninger i år 2005 mod 253, 114 og 110 i henholdsvis år 2004, år 2003 og år af indberetningerne blev vurderet til ikke at ligge inden for Havarikommissionens undersøgelsesområde efter en indledende undersøgelse, og fem af indberetningerne blev fravalgt på grund af mangelfulde, objektive data. De indberetninger i 2005, som ledte til en videre undersøgelse, fordeler sig på følgende kategorier: 139 med motorfly/helikoptere, 19 med svævefly/motorsvævefly og 7 med ultralette fly. Der var i år 2005 ingen indberetninger med ballonfartøjer. Af de 139 indberetninger med motorfly/helikoptere var 44 indberetninger klassificeret som lufttrafikhændelser. Ud af de 165 indberetninger, som afledte en videre undersøgelse, har luftfartsenheden vurderet, at der for 98 af disse udarbejdes en rapport eller redegørelse. Luftfartsenheden har i år 2004 udarbejdet og offentliggjort 84 rapporter og redegørelser for havarier og hændelser. I år 2005 har luftfartsenheden udarbejdet og offentliggjort 108 rapporter og redegørelser for havarier og hændelser. De redegørelser og rapporter, som er udarbejdet og offentliggjort i år 2004 og år 2005, kan vedrøre begivenheder, der er indtruffet i årene forud. Der er derfor sager fra de to år, hvor der endnu ikke foreligger en offentliggjort rapport eller redegørelse. I år 2004 fremsatte luftfartsenheden otte rekommandationer. I år 2005 fremsatte enheden ingen rekommandationer. En oversigt over åbne rekommandationer på luftfartsområdet er givet i bilag 1. I år 2005 assisterede luftfartsenheden andre landes havarikommissioner i 15 undersøgelser. I de seks af undersøgelserne er kommissionens bistand tilendebragt. I de resterende ni undersøgelser, vil den fortsatte assistances omfang være af begrænset karakter. For yderligere information, se statistik for luftfartsområdet på Havarikommissionens hjemmeside

7 7/24 JERNBANEOMRÅDET I 2005 indledte jernbaneenheden en besøgs- og præsentationsrunde hos alle jernbaneoperatører og -infrastrukturforvaltere. Besøgene skal ses som begyndelsen til en tilbagevendende mødeaktivitet, der forventes afholdt mindst hvert 2. år. Møderne skal bruges til en gensidig opfølgning på eventuelle undersøgelser mv., samt som en opfølgning på melde/underretningssystemet. Jernbanevirksomheder og -infrastrukturforvaltere er pålagt at underrette Havarikommissionen om indtrufne hændelser og ulykker. Havarikommissionen vurderer samtlige underretninger, og det besluttes, om der skal foretages en forundersøgelse med henblik på at gennemføre en egentlig undersøgelse, eller om sagen henlægges uden undersøgelse Undersøgelser, der gennemføres af Havarikommissionen, resulterer afhængigt af undersøgelsesomfang - i en rapport eller en kortfattet redegørelse. I de tilfælde hvor Havarikommissionen har besluttet ikke at foretage en undersøgelse, skal de implicerede virksomheder selv gennemføre undersøgelser, og resultatet skal sendes til både Trafikstyrelsen og Havarikommissionen. Siden oprettelsen af Havarikommissionen i juli 2004 er det valgt at iværksætte undersøgelser i nedennævnte tilfælde. Dato Beskrivelse Afsluttet Kollision mellem tog og traktor ved Visby Maler påkørt på Esbjerg Havn Påkørt sporstopper i Høje Tåstrup Banearbejder ramt af S-tog ved Brøndbyøster Cyklist ramt tog i overkørsel ved Svendborg Nærved kollision i Snedsted Afgået fra Frederikshavn uden signal Afsporing af godstog under rangering - Århus Afgået med fuldt åben dør (Metro) Passeret signaler Bavnehøj-Dybbølsbro i stop Kollision under rangering i Kalundborg Udkørsel fra Tornby mod kommende tog fra Hjørring To tog i samme blokafsnit Tjæreborg-Esbjerg Afgået fra Snedsted uden tilladelse S-tog kollideret nord for Lyngby Godstog afsporet ved Forlev Bil påkørt tog i overkørsel 42 ØSJS Metrotog afgået med åbentstående dør Brand i godstog ved Ringsted Bro forskubbet under underføring af tunnel Person påkørt i perronovergang i Ringe Brand i LM24 (Lokalbanen) Jægersborg

8 8/24 Dato Beskrivelse Afsluttet Kollision i overkørsel 118 ved Ikast Kollision i overkørsel 262 ved Thisted Godstog kollideret med arbejdskøretøj - Kolding Havarikommissionen har pga. manglende ressourcer været nødsaget til at fravælge et antal undersøgelser, som var overtaget fra det tidligere Jernbanetilsyn. Derudover har Havarikommissionen primært af ressourcemæssige grunde været nødsaget til at fravælge en række nyere hændelser. Rekommandationer Havarikommissionen stiler sine rekommandationer (anbefalinger) til Trafikstyrelsen, som skal sørge for at de bliver efterkommet, samt at der bliver fulgt op på efterkommelsen af rekommandationerne. Før 1. juli 2004 Havarikommissionen har sammen med Trafikstyrelsen gennemgået de rekommandationer, der er givet af Jernbanetilsynet i perioden 1. august 1996 frem til 30. juni Rekommandationerne er nu lagt i en database, og næste fase bliver dels endeligt at afklare hvilke, der er efterkommet, og hvilke der stadig må anses for aktive. Trafikstyrelsen skal derefter følge op på samtlige stadig aktive rekommandationer og give Havarikommissionen status om efterkommelse. Status rekommandationer Udstedelsesår I alt Antal rekommandationer Efterkommet Efterkommet Fortsat åbne Samtlige rekommandationer Da status for de af Jernbanetilsynet udstedte rekommandationer endnu ikke er endeligt afklaret, og disse derfor først vil fremgå af beretningen for år 2006, er der bilag 2 alene givet en oversigt over de rekommandationer, der er udstedt af Havarikommissionen i beretningens periode. Da der ikke er sket endelig fastlæggelse af, hvorledes Trafikstyrelsen skal afrapportere status til Havarikommissionen, er status generelt ikke angivet i det efterfølgende. 1 Ved udgangen af 2005

9 9/24 Bilag 1 Rekommandationer på luftfartsområdet Afgivne rekommandationer i forbindelse med undersøgelser af havarier og hændelser I forbindelse med HCLJ s undersøgelser af flyvehavarier og -hændelser i år 2004, har HCLJ udstedt 8 rekommandationer. I år 2005 udstedte HCLJ ingen rekommandationer. Siden år 2004 er 15 rekommandation er lukket, og 6 rekommandationer er åbne. REK Åben Statens Luftfartsvæsen vurderer, om de forskelligheder, der er i formuleringer, omhandlende de samme emner i henholdsvis BL 2-2 og KZ & Veteran Klubben s Byggehåndbog, er acceptable Flyvehavari med eksperimental model Polliwagen i Avnø Fjord den 27. april 1998 (HCL at SLV accepterer den fremsatte rekommandation. SLV har ved brev dateret 6. oktober 2004 svaret, 12/98). SLV og KZ & Veteranflyveklubben har hen ad Flyvningen, hvorunder havariet indtraf, var en vejen aftalt afvigelser fra BL 2-2. SLV vil i forbindelse med en kommende revision af BL 2-2 prøveflyvning med henblik på udstedelse af eksperimental luftdygtighedsbevis, hvor piloten angiveligt ville udføre fluttertest. Under flyvningen håndbogen. vurdere forskellene mellem BL en og Bygge- separerede canopy'et sandsynligvis fra luftfartøjet. Under den fortsatte flyvning mistede piloten på et Byggehåndbogens afsnit C er godkendt af SLV, tidspunkt kontrollen over luftfartøjet, hvorefter det hvorfor vi ikke forventer væsentlige ændringer til kolliderede med vandoverfladen. denne. HCLJ afventer den kommende revision af BL 2-2 REK Statens Luftfartsvæsen - ved byggeri af luftfartøjer i regi af KZ & Veteranfly Klubben - foranlediger udarbejdelse af og godkender procedurer for, hvorledes afvigelser fra godkendt arbejdsgrundlag og ikke beskrevne detaljer i godkendt arbejdsgrundlag skal behandles. Se synopsis under REK SLV har ved brev dateret 6. oktober 2004 svaret, at SLV ikke kan acceptere den fremsatte rekommandation med følgende begrundelser: Det har været gældende fra starten af ordningen, at kun projektgruppen kan godkende afvigelser fra det af projektgruppen godkendte tegningsmateriale. Systemet fungerer naturligvis kun, hvis byggeren henvender sig til projektgruppen, eller kontrollanten ved inspektion konstaterer afvigelser. Da dette er en eksperimental ordning, vil tekniske løsninger af detaljer, som ikke er beskrevet i bygningsmaterialet, være overladt til byggerens snilde. Kontrollantens job er her at godkende sådanne detaljer eller foranledige, at projektgruppen bliver forelagt en tvivlsom løsning. Disse forhold er tydeligt beskrevet i BL 2-2. Efter SLV s opfattelse er dette også tydeligt beskrevet i KZ & Veteranflyklubbens håndbog.

10 10/24 Baggrunden for rekommandationen, skyldes efter SLV s mening, at byggeren fuldt bevidst afveg fra det godkendte tegningsmateriale, og at kontrollanten undlod at kontrollere luftfartøjet, som beskrevet i byggehåndbogen. Vi kan oplyse, at kontrollantens beføjelser er inddraget som følge af hændelsen. HCLJ har lukket rekommandationen med baggrund i SLV s svar. REK The Danish Civil Aviation Administration ensures (when technical feasible) that ATC radar operators are equipped with real time display indicating adverse meteorological phenomena Flyvehændelse med Boeing på Billund SLV har ved brev dateret 25. september 2001 Lufthavn den 3. december 1999 (HCL 70/99). svaret, at SLV i princippet kan tilslutte sig denne The flight was scheduled from Birmingham rekommandation, men det er SLV s opfattelse, at (EGBB) to Copenhagen (EKCH) with a scheduled der for nuværende ikke findes teknisk udstyr, der time of departure at 1600 hrs, and a scheduled kan godkendes og gør det operationelt muligt, at time of arrival at 1800 hrs. When the flight arrived måle eller give brugbare indikationer af microburst eller windshear under de beskrevne forhold. at Copenhagen TMA, the crew was informed that they should expect a delay of approximately 10 minutes before they could start arrival from point SLV er dog opmærksom på problemstillingen og LUGAS. The crew received an expected approach time of 1732 hrs. The aircraft entered the ge relevante oplysninger om start og landingsfor- ønsker at piloter og flyveledere skal have så man- holding pattern at reporting point LUGAS at hold som muligt hrs. A new expected approach time (1743 hrs) was issued at 1734 hrs. The flight was cleared Det kan oplyses, at SLV deltager i internationale for the Standard Terminal Arrival Route, STAR, møder, hvor problemstillingen omkring krav til at 1737 hrs and the approach was initiated to runway 22 left. The flight was on approach at 3000 teret. udstyr vedrørende ovennævnte bl.a. bliver disku- feet at1804 hrs. During the approach the weather got worse with wind gusts up to 70 knots. On short final the crew made a go-around at 1808 hrs. As the wind information for the destination alternate aerodrome, Malmo was missing the crew decided to divert to Billund (EKBI). During the approach to Billund runway 27 the weather got worse and on the final approach the crew received a cockpit wind shear warning. Consequently, the crew made a go-around at 1853 hrs. The crew advised Billund ATC that they had to declare an emergency, as the expected remaining fuel during the following approach would be less than the Final Reserve Fuel. On the second approach to Billund the crew had to disregard wind shear warnings. The aircraft landed without any further incidents at 1911 hrs.

11 11/24 HCLJ har information om, at der findes radar baserede systemer, der detekterer og fremviser områder med risiko for windshear eller microburst. Eksempelvis er et Weather System Processor (WSP) blevet udviklet og benyttet operativt i en række lufthavne. Systemet er eller har været operativt i brug i en række lande bl.a. USA, Indien, Belgien og Polen. Systemet giver radarflyvelederen oplysning om områder med windshear eller microburst, og gør det muligt for radarflyvelederen at dirigere luftfartøjerne udenom de områder. HCLJ har som opfølgning på SLV s svar på rekommandationen bedt DMI s observationsafdeling om en udtalelse omkring WSP-udstyret. DMI har ved brev den 6. maj 2004 svaret, at der findes tekniske løsningsmuligheder som f.eks. WSP, som kan give oplysninger om wind shear eller microburst. Systemet kunne under f.eks. decemberstormen i 1999 have givet detaljerede oplysninger om vindforholdene omkring Københavns Lufthavn, Kastrup. HCLJ har noteret sig, at SLV er opmærksom på problemstillingen, og at SLV aktivt bringer problematikken i diskussion internationalt. På denne baggrund lukker HCLJ rekommandationen. REK The Civil Aviation Administration shall ensure that a formalised quality system is designed for the inter-scandinavian supervisory Aviation Authorities. Flyvehavari med DeHavilland DHC8-Q400 på I forbindelse med det igangværende arbejde med Aalborg Lufthavn den 27. maj 2000 (HCL revidering af organiseringen af det flyvesikkerhedsmæssige tilsyn med SAS, vil der blive udar- 25/00). The approach to and the landing on runway 26R bejdet et formelt kvalitetsstyringssystem for den at EKYT were carried out with flaps setting at fællesskandinaviske tilsynsvirksomhed. 15. On the final approach and in accordance with the operational procedures decided by the Operator, the Commander took over the control of the SLV har af brev 25. september 2006 oplyst HCLJ Opfølgning på rekommandation: aircraft from the First Officer Candidate* due to a at den fællesskandinaviske tilsynsvirksomhed strong wind from the southwest, with wind gusts STK har implementeret et kvalitetssikringssystem up to gale. The aircraft was stabilized in accordance with operational parameters down to about opbygget efter ISO 9000: feet RA (radio altitude). The approach speed then decreased markedly to below the minimum approach speed (Vref), together with an increase of the pitch attitude of the aircraft. This signified that during the touchdown of the aircraft, the aft fuselage of the aircraft got into contact with the runway, and the skin and structure of the aft fuselage were substantially damaged. The aircraft was taken to parking, and the passengers left the aircraft via the forward passenger door. The accident occurred in daylight and under visual meteorological conditions (VMC). The investigation revealed the following as a significant factor leading to the accident: The Commander s control input to the aircraft and lack of increase of engine effect resulted in a pitch attitude of app. +8.3, and a low approach and touchdown speed. *A First Officer Candidate is a certified co-pilot

12 12/24 but is titled First Officer Candidate due to operational limitations decided by the Operator. HCLJ har noteret sig, at det interskandinaviske tilsyn befinder sig i en omstruktureringsfase, hvor der bl.a. skal udarbejdes og implementeres et formelt kvalitetsstyringssystem. Kommissionen vil på den baggrund lade rekommandationen forblive åben og har ved brev af 21. juni 2002 anmodet SLV om at orientere HCLJ, når det formelle kvalitetsstyringssystem i det interskandinaviske tilsyn er implementeret. HCLJ har lukket rekommandationen efter modtagelsen af SLV s brev pr. 25. september REK Statens Luftfartsvæsen indskærper overfor Dansk Svæveflyver Union, at der skal være sporbarhed af udførte inspektioner i vedligeholdelsesdokumentationen. Flyvehavari med motorsvævefly Taifun 17E SLV har ved brev dateret 10. februar 2003 svaret, ved Venø Bugt, Volstrup den 21. april 2000 at rekommandationen fortsat er under behandling. (HCL 16/00). SLV vil vende tilbage med en orientering, når Havariet indtraf under en lokalflyvning fra Lindtorp Flyveplads, hvor luftfartøjet havde sin hjem- behandlingen er afsluttet. mebase. Ca. 1,5 km sydøst for Volstrup by fløj SLV har ved brev dateret 7. december 2006 svaret, at SLV har behandlet sagen i forbindelse med luftfartøjet på en sydøstlig kurs og i en flyvehøjde mellem 600 fod (ca. 180 m) og 1200 fod (ca. 365 flere møder med D.Sv.U. og på baggrund heraf er m), da dets venstre vinge adskilte sig fra fuselagen. Luftfartøjet og den venstre vinge styrtede ons-håndbogen, som tilgodeser anbefalingerne i Unionen nu i gang med en større ændring i Uni- herefter direkte mod jorden. Luftfartøjets venstre rekommandationen. vinge blev lokaliseret ca. 300 meter vestnordvest for fuselagen, mens den højre vinge stadig var fastgjort til fuselagen. Luftfartøjet blev ødelagt ved havariet. Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). Sammenfatning: Venstre vinges forreste låsemekanisme havde ikke været i korrekt indgreb i en længere periode forud for havariet. Positionen af låsedornen var ca. 30 mm fra korrekt indgreb. Den ukorrekte position af låsedornen blev ikke opdaget/identificeret. Den ukorrekte position af låsedornen forårsagede svigt af den forreste låsemekanisme og resulterede i, at venstre vinge adskilte sig fra luftfartøjet under flyvning. Det er Havarikommissionens vurdering, at den ukorrekte position af låsedornen kunne have været opdaget/identificeret, såfremt der havde været mulighed for at foretage en direkte visuel kontrol af låsedornens position. HCLJ har lukket rekommandationen efter modtagelsen af SLV s brev pr. 7. december 2006.

13 13/24 REK Statens Luftfartsvæsen vurderer en ændring af de supplerende typecertifikater for luftfartøjer, der benyttes til faldskærmsspring, med henblik på indførelse af en afskærmning af luftfartøjernes styringssystemer således, at en utilsigtet aktivering af styringssystemerne undgås. Flyvehændelse med Cessna TR 182 ved Aversi SLV har ved brev dateret 6. oktober 2004 svaret, den 18. juni 1999 (HCL 32/99). at SLV accepterer den fremsatte rekommandation. Under starten fra en 390 x 15 meter græsbane, og efter luftfartøjet var kommet i luften, skubbede en SLV vil i 2005 gennemgå de danske supplerende faldskærmsspringer med ryggen til flapvælgeren, typecertifikater som vedrører faldskærmsspring. hvorved flaps blev ændret fra 20 til ca Faldskærmsspringeren var placeret med ryggen SLV vil ligeledes i 2005 foretage fysisk inspektion af luftfartøjer, som benyttes til faldskærms- mod instrumentpanelet. Fartøjschefen valgte herefter at afbryde starten. Luftfartøjet havde passeret spring. baneenden og kom ind i en kornmark, hvor det standsede. Med baggrund i ovennævnte gennemgang af danske supplerende typecertifikater og fysisk inspek- Der opstod ingen skader på luftfartøjet, men mindre skader på markafgrøder. tion af berørte luftfartøjer, vil SLV vurdere, hvorvidt en ændring af danske supplerende typecertifi- Hændelsen foregik i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). kater er nødvendig. Terminen for revisionen af danske supplerende typecertifikater er sat til ultimo Luftfartøjer, som benyttes til faldskærmsspring på baggrund af en udenlandsk godkendelse (f.eks. AFM-supplement, STC o. lign.), er d.d. en sag for EASA, som i givet fald må kontaktes for videre aktion. HCLJ har lukket rekommandationen på baggrund af SLV s svar. REK Åben SLV og Dansk UL-flyver Union vurderer omfanget og procedurerne for tilsynet med ultralette luftfartøjer Flyvehændelse med ultralet på Birkholm SLV har ved brev dateret 6. oktober 2004 svaret, Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). at SLV accepterer den fremsatte rekommandation. Luftfartøjet påbegyndte flyvningen fra Sydfyn/Tåsinge Flyveplads (EKST) kl. ca SLV vil i forbindelse med den igangværende revision af BL 9-6 (Bestemmelser om ultralette fly- Luftfartøjet passerede kort før havaritidspunktet syd om Birkholm på en sydvestlig kurs i lav højde. Da luftfartøjet befandt sig sydsydvest for tage højde for rek Udsendelsen af revisivemaskiner) og Dansk UL-flyver Unions håndbog Birkholm Havn, påbegyndte det et højredrej ind onen af BL 9-6 forventes at ske medio over havneområdet ved Birkholm. Under dette højredrej tabte luftfartøjet højde, og havarerede herefter på havnemolen vest for havneindløbet på positionen N54 55,626 E010 29,936. Begge de ombordværende omkom ved havariet, og luftfartøjet blev ødelagt. Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). Sammenfatning Luftfartøjet blev i lav højde krænget så meget til

14 14/24 højre, at luftfartøjet mistede opdriften og stallede. Idet luftfartøjet fløj lavt, (ca. 50 meters højde) havde dette ikke tilstrækkelig med højde til, at fartøjschefen kunne nå at få kontrol over luftfartøjet og få dette rettet op i tide, før det kolliderede med jorden. HCLJ afventer revisionen af BL 9-6 og Dansk UL-flyver Unions håndbog. REK Åben Dansk UL-flyver Union indskærper over for ejere/brugere af ultralette luftfartøjer, at ændringer udført af ejere/brugere, og som kræver ny flyvetilladelse, skal anmeldes til Dansk UL-flyver Union med henblik på tilsyn af ændringerne og udstedelse af ny flyvetilladelse. Flyvehændelse med ultralet på Birkholm Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). Se synopsis under REK HCLJ afventer Dansk UL-flyver Union s besvarelse af rekommandationen. REK Åben Dansk UL-flyver Union indskærper og sikrer, at ejere/brugere af ultralette luftfartøjer anvender god håndværksmæssig praksis ved vedligeholdelsen af luftfartøjet. Flyvehændelse med ultralet på Birkholm Havn den 20. juni 2000 (HCL 27/00). Se synopsis under REK HCLJ afventer Dansk UL-flyver Union s besvarelse af rekommandationen. REK Statens Luftfartsvæsen vurderer nødvendigheden af indførelsen af en advarsel i luftfartøjers manualer om ikke at operere en brændstofpumpe på en tom brændstoftank. Flyvehændelse med OY-BHF i Københavns SLV har ved brev dateret 19. november 2002 svaret, at det ikke anses for nødvendigt eller realistisk Lufthavn, Roskilde den 15. oktober 1999 (HCL 68/99). at indføje sådanne advarsler i Aircraft Flight Manual (AFM). Flyvningen, hvorunder hændelsen indtraf, var en fotoflyvning. Før start tankede fartøjschefen alle Begrundelsen herfor er, at hændelsen, ud fra et fire brændstoftanke helt op. Flyvningen udgik fra operativt synspunkt, er klarlagt ved det forhold, at EKRK og skulle efter gennemført flyvning, returnere til EKRK. Efter ca. 3 timer og 25 minutters er SLV s opfattelse, at såfremt piloten havde fulgt piloten ikke har fulgt de angivne procedurer. Det flyvning, og under indflyvning til landing umiddelbart øst for EKRK, begyndte begge motorer at indtruffet. de givne procedurer, ville hændelsen ikke være gå ujævnt, hvorefter fartøjschefen flyttede gashåndtagene fremad med den virkning, at begge mæssigt at indføre advarsler for alle tænkelige Vi anser det derfor for unødvendigt og uhensigts- motorer gik mere ujævnt og satte ud. konsekvenser af ikke at følge de beskrevne procedurer. Luftfartøjet blev herefter landet øst for bane 03 på græsarealet inden for lufthavnsområdet. Luftfartøjet kunne efter landingen ved egen motorkraft SLV har ved brev dateret 26. januar 2005 svaret, køre (taxi) til hangarområdet. at SLV har foretaget en revurdering, men har ikke

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI

SCHEIBE SF-25 C OY-XRI 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 9-3-2014 med SCHEIBE SF-25 C OY-XRI Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2002 24. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2002 24. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2002 24. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2002 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2003 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ REDEGØRELSE Havari 08-03-2014 med KZ VII Lærke OY-DMJ Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA

REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA REDEGØRELSE HCLJ510-2011-22 Havari Luftfartøj: Piper PA-34 Seneca I Registrering: OY-FRA Motorer: 2 Lycoming Flyvning: Privatflyvning, VFR LIO/IO-360-C1E6 Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027

REDEGØRELSE Havari med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027 REDEGØRELSE Havari 17-07-2014 med Gyrokopter ELA 07S Cougar OY-1027 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 5 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL

REDEGØRELSE Havari med CESSNA 172 R OY-JDL REDEGØRELSE Havari 17-01-2016 med CESSNA 172 R OY-JDL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN

ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN ÅRSBERETNING HAVARIKOMMISSIONEN 2006 30. september 2007 2/27 FORORD Antallet af indberetninger, Havarikommissionen modtog i 2006, fortsatte de senere års vækst. I alt indkom 932 indberetninger om indtrufne

Læs mere

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP

GLASER DIRKS DG300 OY-XPP REDEGØRELSE Havari 22-04-2016 med GLASER DIRKS DG300 OY-XPP Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 7 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT REDEGØRELSE Havari 21-7-2013 med OY-TFT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig

Læs mere

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med CESSNA 182 T OY-RSC

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med CESSNA 182 T OY-RSC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 24-05-2015 med CESSNA 182 T OY-RSC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC.

HAVARI. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra lufthavnens beredskabsleder d. 03-05-2013 kl. 08:20 UTC. HAVARI Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-203 UTC dato: 03-05-2013 UTC tid: 08:07 Begivenhed: Accident Sted: EKAH Personskade: Minor Notifikation Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2001 23. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2001 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). REDEGØRELSE HCLJ510-000331 Havari Luftfartøj: Cessna 182M, Skylane Registrering: OY-DZJ Motor(er): 1- Continental IO-550-1RF Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL

SCHLEICHER ASW19 OY-XIL REDEGØRELSE Havari 29-7-2014 med SCHLEICHER ASW19 OY-XIL Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT

REDEGØRELSE. Alvorlig hændelse med OY-SDT REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 12-1-2014 med OY-SDT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med MOONEY M20A OY-ADR

REDEGØRELSE Havari med MOONEY M20A OY-ADR REDEGØRELSE Havari 11-07-2015 med MOONEY M20A OY-ADR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 13 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TXR

REDEGØRELSE. Havari med OY-TXR REDEGØRELSE Havari 13-10-2013 med OY-TXR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget.

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget. REDEGØRELSE HCLJ510-000561 BHavari Luftfartøj: Cirrus Design Corporation Registrering: OY-RRR SR20 Motor: 1 Continental IO-360 ES Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 Ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Årsberetning 2008 Havarikommissionen. Havarikommissionen. Årsberetning 2008. September 2009. Side 1 af 36

Årsberetning 2008 Havarikommissionen. Havarikommissionen. Årsberetning 2008. September 2009. Side 1 af 36 Årsberetning 2008 September 2009 Side 1 af 36 FORORD Havarikommission undersøger havarier, ulykker og hændelser indenfor civil luftfart og jernbane i Danmark, Grønland og Færøerne. s undersøgelser sigter

Læs mere

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger REDEGØRELSE HCLJ510-2011-64 Havari Luftfartøj: Piper PA-22-150 Registrering: OY-DIV Motor: Lycoming O-320-A2 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 alvorlig Passagerer: Ingen tilskadekomst Sted: Billund

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013227 UTC dato: 19062013 UTC tid: 15:13 Begivenhed: Major incident Sted: 13 nm SE of VOR KAS (112.500 MHz) Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-CYR

REDEGØRELSE. Havari med OY-CYR REDEGØRELSE Havari 6-5-2013 med OY-CYR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er

Læs mere

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl.

CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer: 55 ingen tilskadekomne Københavns Lufthavn Dato og tidspunkt: 09.10.2009 kl. REDEGØRELSE HCLJ510-000696 Hændelse Luftfartøj: Bombardier CL-600-2D24 Registrering: OY-KFF (CRJ 900) Motorer: 2 General Electric Flyvning: Ruteflyvning, IFR CF34-8C5 Besætning: 4 ingen tilskadekomne Passagerer:

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC). RAPPORT HCL 28/02 Havari Luftfartøj: Pilatus Britten-Norman Registrering: OY-CFV Islander BN 2B-26 Motor(er): 2 stk. Lycoming 0-540-E4C5 Flyvning: Ruteflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra piloten den kl

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra piloten den kl REDEGØRELSE HCLJ510-000750 Havari Luftfartøj: Robinson 44 II Registrering: OY-HOP Motor: Lycoming IO-540 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 - ingen tilskadekomne Passagerer: Ingen Sted: 6 km sydøst

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt kravene til sikkerheden

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510201175 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14122011 kl. 1236 UTC Hændelsessted: Temporary Segregated Area (TSA) North Sea 5 (NS 5), 71 nm vest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

PIPER PA28R 200 OY-POW

PIPER PA28R 200 OY-POW REDEGØRELSE Havari 28-05-2014 med PIPER PA28R 200 OY-POW Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE Indholdsfortegnelse Faktuelle forhold

REDEGØRELSE Indholdsfortegnelse Faktuelle forhold REDEGØRELSE HCLJ 510-2011-17 Registrering: OY-NLA Luftfartøj: Cessna Citation 650 Flyvning: Taxaflyvning, IFR Motorer: 2 Garrett TFE731-3C-100C Passagerer: 2 ingen tilskadekomst Besætning: 2 ingen tilskadekomst

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ

REDEGØRELSE HCLJ REDEGØRELSE HCLJ510-000416 Havari Luftfartøj: PA 28-140 Registrering: OY-DHM Motor: Lycoming O-320-E2A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- lettere tilskadekomst Passagerer: 2- lettere tilskadekomne

Læs mere

Flyveeleven var i tvivl om chaufførens hensigt og valgte derfor at blive hængende i et hover for at afvente situationen.

Flyveeleven var i tvivl om chaufførens hensigt og valgte derfor at blive hængende i et hover for at afvente situationen. REDEGØRELSE HCLJ510-000596 Havari Luftfartøj: Robinson R44 Registrering: OY-HHF Motor: Lycoming IO-540-AE1A5 Flyvning: Skoleflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Københavns

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen den kl.12:20

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen den kl.12:20 REDEGØRELSE HCLJ510-2013-215 Hændelse Luftfartøj: Robinson 22 Beta Registrering: OY-HHO Motor: 1 Lycoming O-360 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: 1 ingen tilskadekomst

Læs mere

Synopsis Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om havariet fra kontrolcentralen den 25.4.2011 kl. 1145 UTC.

Synopsis Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om havariet fra kontrolcentralen den 25.4.2011 kl. 1145 UTC. Redegørelse HCLJ510-000837 Havari Luftfartøj: Cessna 150L Registrering: OY-BLI Motor: Continental O-200A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 mindre tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Mariager

Læs mere

GROB G103 TWIN ASTIR OY-XJJ

GROB G103 TWIN ASTIR OY-XJJ REDEGØRELSE Havari 06-09-2015 med GROB G103 TWIN ASTIR OY-XJJ Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 15 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om lufttrafikhændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om lufttrafikhændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl REDEGØRELSE HCLJ510-000783 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / Tidspunkt (UTC): 19.8.2010 kl. 1408 Hændelsessted: VOR KOR (112,800 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ.

1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ. 1. JUNI 2016 ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM F-16 HAVARIET VED RØMØ. AFGRÆNSNING AF HAVARIUNDERSØGELSEN. Forsvarets Flyvehavarikommission havariundersøgelser har udelukkende til formål,

Læs mere

SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE

SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE REDEGØRELSE Havari 12-07-2014 med SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS-T OY-FXE Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 04-610/3 13. april 2005 Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for

Læs mere

Havarirapporter 2009 Havari Havari

Havarirapporter 2009 Havari Havari rapporter 2009 I 2009 blev der indberettet 11 havarier og 2 hændelser til DULFU s havarigruppe. Der har været ét tilfælde med svær personskade og to tilfælde med let personskade. I det følgende er havarierne

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz)

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012157 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14.9.2012 kl. 11:55 UTC Hændelsessted: 5,7 nm nordøst for VOR KAS (112.500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Kastrup CTR, luftrumsklasse D Fly:

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.

Redegørelse. Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09. 28.05.2014 Side 1 af 7 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Holbæk HCLJ611-2013-155 Alvorlig ulykke Kollision Togkørsel Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09.47 Sted: Holbæk Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Årsberetning 2010 Havarikommissionen. Accident Investigation Board. November 2011. Side 1 af 51

Årsberetning 2010 Havarikommissionen. Accident Investigation Board. November 2011. Side 1 af 51 Accident Investigation Board Årsberetning 2010 November 2011 Side 1 af 51 Indhold 1. Forord... 3 2.... 4 2.1. Mission og vision... 4 2.2. s organisation... 5 3. Årets undersøgelsesaktiviteter... 6 3.1.

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) REDEGØRELSE HCLJ510-000363 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / spunkt (UTC): 27.4.2007 kl. 1143 Hændelsessted: 23 nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Købehavn CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ)

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) 09.02.2012 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) 09.02.2012 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 18. oktober 2010 UDTALELSE NR. 05/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 om fastlæggelse

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Emne ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM EH101 HAVARIET I AFGHANISTAN

Emne ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM EH101 HAVARIET I AFGHANISTAN Emne ORIENTERING OM FLYVEHAVARIKOMMISSIONENS RAPPORT OM EH101 HAVARIET I AFGHANISTAN Dato: 9. juli 2015 Baggrund Den 11. oktober 2014 havarerede en dansk EH101 helikopter ca. 13 kilometer nordøst for Mazar-e-Sharif

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045. REDEGØRELSE HCLJ520-2012-18 Havari Luftfartøj: I.C.P. MXP-740 Registrering: 9-385 Savannah VG Motor: Jabiru 2200 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: 5

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

SCHEMPP HIRTH DISCUS B OY-XPM

SCHEMPP HIRTH DISCUS B OY-XPM REDEGØRELSE Havari 20-07-2016 med SCHEMPP HIRTH DISCUS B OY-XPM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 13 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart

Læs mere

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz)

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012119 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 18.5.2012 kl. 0958 UTC Hændelsessted: 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj:

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

1 Indledning Ordliste Regelgrundlag 5. 2 Opgavens omfang Beskrivelse af opgaven 6

1 Indledning Ordliste Regelgrundlag 5. 2 Opgavens omfang Beskrivelse af opgaven 6 Opgavebeskrivelse Konsulentbistand til sanering af lovgivning på lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesteområdet (Air Traffic Management/Air Navigation Services) Juli 2016 2 Opgavebeskrivelse Indhold

Læs mere

Redegørelse. Mandag den 4. april 2005 afgik metrotog fra station med åben dør. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Redegørelse. Mandag den 4. april 2005 afgik metrotog fra station med åben dør. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 05-611/47 19. oktober 2005 Mandag den 4. april 2005 afgik metrotog fra station med åben dør Undersøgelsen er udført af Havarikommissionen

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 25 FLYVNING NR. 04 DATO: 14.07.04 Vedr.: Diverse ændringer til uddannelsesnormer

Læs mere

REDEGØRELSE HCLJ

REDEGØRELSE HCLJ REDEGØRELSE HCLJ510-000534 Havari Luftfartøj: Eurocopter AS 350 B3 Registrering: OY-HGR Motor: Turbomeca Arriel 2B Flyvning: Skoleflyvning, VFR Besætning: 2 - ingen tilskadekomne Passagerer: Ingen Sted:

Læs mere

CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS.

CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. GUL FARVE = OPERATORS UDEN TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. Denne checkliste

Læs mere

Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-10

Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-10 Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-1 24 2 Indhold A FORORD 5 B ANVENDELSE AF RAPPORTERNE 6 C UDVIKLINGEN I 24 1 D DEN KOMMERCIELLE FLYVNING 11 E DEN PRIVATE FLYVNING 18 F PRODUKTIONEN I DANSK LUFTFART

Læs mere

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120.

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS Journal nr.: 06-610/28 9. august 2006 Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. 1 Undersøgelser 1.1 Hændelsen 1.2 Fakta 1.2.1

Læs mere

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6 REDEGØRELSE HCLJ530-000109 Hændelse Luftfartøj: Discus CS Registrering: OY-XSU Motor: Ingen Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Svæveflyvecenter Arnborg

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). REDEGØRELSE HCLJ510-000784 Havari Luftfartøj: SOCATA TB 9 Registrering: OY-TEK Motor: Lycoming O-320-D2A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: 3 ingen tilskadekomne

Læs mere

02.09.2015. Redegørelse. Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted)

02.09.2015. Redegørelse. Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted) 02.09.2015 Redegørelse Personbil ramt af tog i overkørsel 265 Thybanen (ved Thisted) 03.09.2014 Forord Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig statslig organisation,

Læs mere

Redegørelse. Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen

Redegørelse. Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen 19.04.2013 Side 1 af 7 Redegørelse Personpåkørsel i overkørsel 23, Højby på Svendborgbanen HCLJ619-2011-33 Ulykke Overkørsel Togkørsel Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 07:42 Sted: Højby station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med BINDER EB29 OY-EXB

REDEGØRELSE Havari med BINDER EB29 OY-EXB REDEGØRELSE Havari 23-08-2015 med BINDER EB29 OY-EXB Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med CESSNA 182 OY-SFU

REDEGØRELSE Alvorlig hændelse med CESSNA 182 OY-SFU REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 04-04-2015 med CESSNA 182 OY-SFU Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 23 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

PIPER PA28R 201T OY-BRC

PIPER PA28R 201T OY-BRC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 09-05-2016 med PIPER PA28R 201T OY-BRC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 12 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2000 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

Rådet for Større Flyvesikkerhed

Rådet for Større Flyvesikkerhed 15. november 2016 Rådet for Større Flyvesikkerhed Rådets kursuskatalog 2016-17 Rådet for Større Flyvesikkerhed gennemfører løbende kurser ved de flyveklubber, der måtte ønske en gennemgang af de emner,

Læs mere

[DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Danish Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01 European

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog melding om havariet fra Politiet d. 22.7. 2011 kl.1510.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog melding om havariet fra Politiet d. 22.7. 2011 kl.1510. RAPPORT HCLJ510-000867 Havari Luftfartøj: Cessna 150B Registrering: OY-DHG Motor: Continental O 200 - A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 - omkommet Passagerer: Ingen Sted: Jyderupsenderen - ved

Læs mere

Redegørelse HCLJ Alvorlig hændelse med Agusta AB 206 B Registrering OY-HDC Ved Ikerasassuaq, Grønland Den 31. maj 2011

Redegørelse HCLJ Alvorlig hændelse med Agusta AB 206 B Registrering OY-HDC Ved Ikerasassuaq, Grønland Den 31. maj 2011 Redegørelse HCLJ510-2011-48 Alvorlig hændelse med Agusta AB 206 B Registrering OY-HDC Ved Ikerasassuaq, Grønland Den 31. maj 2011 Indholdsfortegnelse FAKTUELLE OPLYSNINGER... 3 Flyvningens forløb... 3

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere