Referat Indsamling og Bevaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Indsamling og Bevaring"

Transkript

1 Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen, områdeleder Mette Hall- Andersen, seniorforsker Christian Larsen, arkivar Birgitte Vedel-Troelsen, områdeleder Jan Dalsten Sørensen (under pkt. 8-17), Rigsarkivaren under pkt. 10 Deltagere fra 7-arkiverne: 44 personer fra 25 arkiver, jf. deltagerliste sidst i referatet Fraværende: seniorkonsulent Flemming Nielsen, KL Dato: 16. marts 2015 Journalnr: Referent: Christian Larsen 1. Velkomst Kirsten Villadsen Kristmar bød velkommen. 2. Arkivfagligt tema Oplæg om Grunddataprogrammet ved områdechef Mads Bjørn-Møldrup, Geodatastyrelsen, jf. powerpoint, der er vedlagt referatet. På spørgsmålet, om der vil være historiske data i Grunddataprogrammet, svarede Mads Bjørn- Møldrup, at det vil der være, men at det vil være op til den enkelte registermyndighed at definere omfanget. På spørgsmålet, hvordan Rigsarkivet ønsker Grunddataprogrammet arkiveret, svarede Mette Hall- Andersen, at programmet er blevet anmeldt til Rigsarkivet, og at man ser på det. 3. Rigsarkivets tilsyn med kommuner , 2008 og 2011 erfaringer og iagttagelser Christian Larsen fortalte, at Rigsarkivet siden 2005 har ført tilsyn med kommunerne 4 gange og til næste år skal i gang med den 5. tilsynsrunde. Tilsynet i 2005 viste, at der var 300 hyldekilometer papirarkivalier hos de danske kommuner. Mellem 20 og 30 procent af disse 300 km skulle bevares, men otte ud af ti kommuner havde ikke truffet beslutning om, hvad der skulle ske med deres papirarkivalier. På it-området viste tilsynet, at tre ud af 1

2 fire kommuner ikke havde besluttet sig, til hvilket arkiv de ville aflevere. Derfor tog Rigsarkivet kontakt til kommunerne om de it-systemer, som de havde indberettet. Alle kommuner fik en tilbagemelding, om kommunen havde bevaringsvurderet dens it-systemer korrekt. Endvidere opfordrede Rigsarkivet kommunerne til at etablere en arkiveringsstrategi med konkrete arkiveringstidspunkter. I 2008 gennemførte Rigsarkivet et nyt tilsyn med landets kommuner for bl.a. at afklare strukturreformens konsekvenser for arkiverne. Tilsynet viste, at 23 systemer ud af hen ved systemer var gået tabt i forbindelse med kommunalreformen. Disse kommuner blev derfor indberettet til Statsforvaltningen for uhjemlet kassation. Et andet resultat var en oversigt over 7-arkiver. Før kommunalreformen havde 13 procent af kommunerne oprettet deres eget arkiv. Tilsynet i 2008 viste, at der nu var 33 stadsarkiver, som dækkede 34 procent af kommunerne, idet der i årene omkring kommunalreformen blev oprettet 14 nye stadsarkiver. Som ved tilsynet i 2005 satte tilsynet i 2008 gang i kommunale it-afleveringer, og Rigsarkivet modtog især fagsystemer, men få ESDH-systemer. Tilsynet i 2008 havde vist, at der var en række udestående i forhold til aflevering af it-systemer. Det blev derfor besluttet at foretage et mindre, opfølgende tilsyn, der primært fokuserede på, om kommunerne havde valgt modtagende, offentligt arkiv, og at afleveringsmodne data fra enkeltkommunale blev afleveret. Tilsynet viste bl.a., at der var 52 systemer, som skulle have været afleveret, og at der var 241 systemer uden oplyst sletningsfrist, således at der var et vist efterslæb. Endvidere at der i årene skulle afleveres 178 systemer. Der var derfor fare for, at efterslæbet kunne blive større. Noget af efterslæbet skyldtes leverandørerne, som ikke havde været i stand til at lave en arkiveringsversion, eller som ikke tilbød denne ydelse. Kommunernes opgørelse over afleverede arkiveringsversioner viste, at der ikke var afleveret særligt mange journal- og ESDH-systemer, fordi kommunerne havde konverteret forgængernes systemer over i den nye kommunes ESDH-system, og fordi ESDH-afleveringer var dyrere end aflevering af fagsystemer uden dokumenter. Alle kommuner, der ikke havde en fortegnelse over bevaringsværdige systemer, blev bedt om at færdiggøre og indsende den til Rigsarkivet. Det drejede sig om 62 kommuner, som skulle indsende listen. 2

3 Endnu engang medførte tilsynet it-afleveringer til Rigsarkivet, denne gang også fagsystemer, men tillige flere ESDH-systemer. Hvis man skal opsummere erfaringer og iagttagelser fra tilsynene, kan man sige: At tilsynene har (forhåbentligt) gjort kommunerne mere opmærksom på arkiver og aflevering At 7-arkiverne er med til at øge denne synlighed og til at give os gode besvarelser At det er svært at få kommunerne til at svare til tiden og fyldestgørende At Rigsarkivet siden 2005 har slået på, at kommunerne burde have en arkiveringsstrategi. Men at ikke alle kommuner har sådanne lister over bevaringsværdige it-systemer og/eller vedligeholder dem At tilsynene medfører en større mængde afleveringer Men at aflevering stadig synes at komme som en overraskelse, især i de kommuner, som ikke har oprettet et 7-arkiv 4. Tilsyn med kommuner og regioner 2015 Mette Hall-Andersen orienterede om det kommende tilsyn, jf. powerpoint, der er vedlagt referatet. 5. Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne afrapportering Mette Hall-Andersen orienterede om afrapporteringen, jf. powerpoint, der er vedlagt referatet. Undersøgelsen findes på Rigsarkivets hjemmeside: Hun fortalte, at K-udvalget har besluttet en række kompetenceudviklingstiltag. Da opgaven er forankret i K-udvalget, er de enkelte tiltag derfor fordelt på Rigsarkivet og ODA som arrangementsansvarlige. Christian Frederiksen kunne godt tænke sig en dialog med Datatilsynet. Kirsten Villadsen Kristmar svarede, at afdelingen Brugerservice og Formidling vil forsøge at tage dialog med Datatilsynet om den administrative håndtering, hvorimod det politiske er svært for Rigsarkivet og 7-arkiverne at løfte. Måske kan det ske i forbindelse med en arkivlovsrevision. 6. Spørgeskemaundersøgelse om børnesager - status Mette Hall-Andersen orienterede om tilsynet, jf. powerpoint, der er vedlagt referatet. Resultaterne af tilsynet vil senere blive publiceret. Mie Andersen sagde, at man altid skal i arkivet og lede, uanset om sagerne er kasseret eller ej, så udgiften til ekspedition forsvinder ikke, selvom sagerne er kasserede. 3

4 7. Bevarings- og kassationsbestemmelser og vejledningsmateriale papir og it Bk-bestemmelser Christian Larsen fortalte, at revision af bk-bestemmelserne vil finde sted i Opdatering af vejledning Som omtalt på mødet i august, har K-udvalget behandlet en række mindre ændringer til vejledningen. Når den ændrede vejledning er internt godkendt, vil den blive lagt på hjemmesiden og en nyhedsmail sendt ud. De væsentligste ændringer er: Opdateret afsnit om materiale på intranet, internet, fællesdrev Nyt afsnit om varetagelse af arkivmæssige hensyn Opdateret afsnit om selvejende/private institutioner og arkivloven Opdateret tekst som følge af nye regler om anmeldelse af kommunale skannings- og digitaliseringsprojekter Indsat passus om, at integrationssager skal bevares, selvom vedkommende får kontanthjælp Indsat tekst om midlertidig stop for kassation af børnesager på papir Indsat ny tekst med definition af byggesag og af særlige/principielle byggesager og opdateret tekst om indskanning af byggesager og om udlevering af byggesager efter endt skanning Opdatering af dataflowsanalyser På grund af andre og mere presserende opgaver har Rigsarkivet udskudt opdateringen til revision af bk-bestemmelserne i Skriftlige forespørgsler Rigsarkivet får en del skriftlige spørgsmål fra kommuner og regioner (cirka spørgsmål om året), hvoraf hovedparten kommer fra kommuner. 8. Bevaring (fysisk) og aflevering af it-arkivalier Jan Dalsten Sørensen orienterede om, at Rigsarkivet har foretaget et skift i bevaringsstrategien, idet man har valgt LTO-bånd for det ene spor. Det skyldes bl.a., at Rigsarkivet får store afleveringer, 25 tb sidste år, og p.t. er der 40 tb i proces, og derfor er der behov for mere kapacitet. Rigsarkivet vil formentlig gå over til Blu-Ray for det optiske eksemplars vedkommende. Man er meget opmærksom på, at data lagres med forskellige teknologier og flere steder, og derfor bibeholdes det ene eksemplar på optiske medier indtil videre. 4

5 Spørgeskemaundersøgelsen hos 7-arkiverne viste, at nogle arkiver håndterer meget få eksemplarer, mens andre har mange eksemplarer. Dette kan danne basis for erfaringsudveksling, og Rigsarkivet arbejder på at lave temadag om bevaringsspørgsmål med fokus på bevaringsmedier. De arkiver, der har input eller ønsker til temadagen, kan skrive til Jan Dalsten Sørensen. 9. Afleveringsregler og erfaringsudveksling mht. bekendtgørelse 1007 Jan Dalsten Sørensen fortalte, at Rigsarkivet har arbejdet på nye retningslinjer for aflevering af geodata, og at man, i samarbejde med GST, har valgt en anden standard for aflevering af geodata, nemlig Der kommer en udmelding herom samt vejledning i første kvartal En eksemplararkiveringsversion kommer snart på Rigsarkivets hjemmeside. Han orienterede endvidere om det fælleseuropæiske projekt E-ARK, der arbejder på fælles regler for aflevering, tilgængeliggørelse m.v. I projektet er det Slovenien, som arbejder med geodata, og de har valgt at følge Rigsarkivets retningslinjer. Det kan være, at der kommer en mindre ændring i bek i år, men der vil ikke være tale om revolutioner, idet Rigsarkivet afventer færdiggørelsen af E-ARK. Her arbejdes der bl.a. med et udtræksværktøj (gratis og open source), hvor der skal køres pilotforsøg i år. Der er gode udsigter til, at man når til en fælles forståelse, måske ikke lige bek. 1007, men noget, der ligner regelsættet i bekendtgørelsen. Se mere på: Sletning i driftsversioner, når data er afleveret som øjebliksbillede Jan Dalsten Sørensen redegjorde for baggrunden, som er aflevering af øjebliksbilleder af ESDHsystemer med passende mellemrum. Spørgsmålet fra Københavns Stadsarkiv gik på, om data må slettes i driftsbilledet, når de indgår i øjebliksbilledet. Vejledningsmaterialet til bek kan i visse tilfælde forstås således, at man ved aflevering af øjebliksbilleder kun må slette dokumenter, der indgår i arkiveringsversionen, men ikke de tilhørende metadata, før der er foretaget slutaflevering. Der kan dog være oplysninger, som skal slettes ifølge anmeldelsen til Datatilsynet, og Rigsarkivet har derfor svaret Københavns Stadsarkiv, at man godt må slette metadata om sager og dokumenter, som er afleveret til og godkendt af et offentligt arkiv. Det skal dog sikres, at arkivmæssige hensyn varetages på en måde, så sletningen ikke gør fremtidig tilgængeliggørelse unødig problematisk.hertil kommer, at en evt. sletningsrutine skal dokumenteres i arkiveringsversionen. Håndtering af fejllister i forbindelse med aflevering af it-systemer med dokumenter Christian Larsen opridsede baggrunden, nemlig en henvendelse fra Aalborg Stadsarkiv om, hvilke krav man som 7-arkiv kan stille til en afleverende myndighed om at genoprette dokumenter, der ikke kan konverteres til arkivformat. 5

6 Ved afleveringer til Rigsarkivet er proceduren, at myndigheden skal indsende fejllisten, som derefter gennemgås af Rigsarkivet, evt. med tilbagemelding om at gøre noget mere ved de resterende dokumenter. Når fejllisten er helt på plads, får myndigheden et notat, der placeres i kontekstdokumentationen sammen med fejllisten, og som forklarer, hvorfor dokumenterne ikke kan indgå i arkiveringsversionen. På de fejlede dokumenters plads lægges et dummy-dokument. Der udspandt sig derpå en drøftelse af, hvordan man håndterer dokumenter, der ikke kan konverteres til arkivformat, og hvordan man dokumenterer dette i arkiveringsversionen. Flere efterlyste retningslinjer for, hvor langt man som 7-arkiv kan gå, og hvor mange ressourcer der skal anvendes på at rekonstruere dokumenterne hvornår er der gjort nok? Mette Hall-Andersen svarede, at enkelte myndigheder har anvendt en del ressourcer på at rekonstruere dokumenter. Flere påpegede, at det også var vigtigt at skelne mellem bruttolisten, som er resultatet af tiffningen, og som forvaltningen skal arbejde med i rekonstrueringen, og så nettolisten over de dokumenter, hvor man ikke kunne gøre mere. Andre påpegede, at man ved gennemgang af bruttolisten skulle holde den op mod bk-bestemmelserne og frasortere dokumenter, der ikke skulle bevares, så man kun fokuserede på bevaringsværdige dokumenter. Endvidere at man skal bestræbe sig på, at man ikke får vanskelige dokumentformater ind i systemet, dvs. løbende kvalitetssikring. Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at hvis der er store grupper af dokumenter, der ikke kan konverteres til arkivformat, og skaden er så stor og uoprettelig, at der er tale om manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn, bliver arkivet nødt til at meddele Rigsarkivet det. Rigsarkivet har hjemmel til at pålægge kommunerne at genoprette arkivalier. Desuden vil Rigsarkivet udarbejde vejledning om, hvordan man håndterer fejldokumenter. 10. DAMD-sagen Rigsarkivaren orienterede om DAMD-sagen. Region Syddanmark har fået lov til at oprette et it-system med fire sygdomme (diabetes, KOL, depression og hjertesvigt), men har taget 700 diagnoser med. Det har udløst en debat i medierne og spørgsmål til ministeren. Rigsarkivet har meldt ud, at basen er bevaringsværdigt, hvorimod kulturministeren har sagt, at basen skal slettes. Det er nu endt med, at ministeren har udsendt forslag om en ændring af arkivlovens 9, 23 og 42. Af forslaget fremgår det, at sundhedsmyndigheders datasamlinger, som indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling, der er konstateret retsstridigt indsamlet, blokeres for adgang i 120 år, og at tilgængelighedsfristen for offentlig adgang til materialet herefter sættes til yderligere 110 år. I tilgængelighedsperioden på 110 år kan forskere få adgang til materiale i anonymiseret form. 6

7 I lovforslaget er også medtaget ændringen af Statens Arkiver til Rigsarkivet. Lovforslaget kan læses i sin fulde længde her: https://hoeringsportalen.dk/hearing/details/ Forslaget får også betydning for kommunerne, hvis der skal afleveres sundhedsdata. Her får modtagende arkiv pligt til at spørge afleverende myndighed, om data er indsamlet lovligt, og dette skal dokumenteres i afleveringssagen og i arkivbeskrivelsesfilen. Hvordan det mere konkret skal ske, afventer forslagets vedtagelse. På spørgsmål, om forslaget kun gælder data indsamlet efter sundhedsloven, svarede Rigsarkivaren, at forslaget gælder sundhedsområdet i videste forstand. På spørgsmål om, hvorfor Rigsarkivet ikke var gået med til at slette basen, svarede Rigsarkivaren, at man havde fundet indholdet bevaringsværdigt, og at der i arkivloven ikke står noget om, hvordan data er opsamlet. 11. Tilgængeliggørelse, hvad og hvordan Jan Dalsten Sørensen fortalte, at der før jul 2014 var kommet 300 beskrivelser af arkiveringsversioner på Sofia, Rigsarkivets hjemmeside for tilgængeliggørelse af digitale data. Dermed er der beskrivelser af cirka 500 arkiveringsversioner på siden: 12. Hjælpeværktøjer (inkl. ADA) Jan Dalsten Sørensen orienterede om det videreudviklingsforløb med implementering af automatiske test, der var foregået i slutningen af 2014, og hvor der nu er kommet en version på nettet. Dog er der ikke implementeret test af gml. Rigsarkivet har defineret ønsker og behov til en kommende videreudvikling af ADA, herunder bl.a. at man kan genstarte en testproces, der er stoppet undervejs, især i systemer med mange dokumenter. Hvordan it-udviklingstimerne skal prioriteres, besluttes dog af Rigsarkivets direktion, og det er derfor usikkert, om og hvornår et sådant projekt igangsættes. Har man udfordringer med ADA, kan man som altid skrive til ADA-meldinger: 13. Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Christian Larsen sagde, at der var blevet skrevet ud til alle 7-arkiver, om man havde udarbejdet en paradigmesag efter bek. 1007, idet oplysningerne skulle samles i en liste, der viste, hvilke paradigmesager 7-arkiverne og Rigsarkivet har udarbejdet. Listen er nu kommet på Rigsarkivets hjemmeside: 7

8 Status på igangværende paradigmesager i Rigsarkivet er: KMD Sag: Status på pilotafleveringerne af KMD Sag Basis og Journal (Viborg) og KMD Sag EDH (Kalundborg) er, at Viborg genafleveres april 2015, mens Kalundborg er blevet returneret januar 2015, da der er en ekstra mappe ved navn 1 inden selve dokumentet, det gælder for alle mapper i dokumentsamlingen. KMD EKJ: Der er sket ikke noget siden efteråret KMD Elev: Rigsarkivet er i dialog med KMD om udformningen af SQL-sætningerne. KMD Opus Økonomi: Der er kommet nye folk i KMD på opgaven, og Rigsarkivet skal derfor have et nyt møde med KMD. KMD Valgopgørelse: Regionerne har indgået kontrakt med KMD om regionsrådsvalgdata, og der skal afholdes startmøde snart. Status på kommunevalgsdata kendes ikke. KMD ØS: Afleveringsbestemmelse er på trapperne. FilArkiv: Der er intet nyt om pilotprojektet med Allerød Kommune. GeoEnviron: I samarbejde med NEA og KOMDA arbejdes der på en paradigmesag, hvor GeoKon har leveret teknisk materiale, der skal ses nærmere på. Et par kommuner har søgt om at blive fritaget for at aflevere data fra GeoEnviron, da man har flyttet alle sager over i kommunens ESDH-system og ikke mener, at de resterende data er væsentlige nok til bevaring. Rigsarkivet har ikke kunnet give denne fritagelse, da de nuværende bestemmelser ikke giver mulighed herfor. Men man vil se på dette forhold ved revision af bk-bestemmelserne i Aveleo (nu KMD): Uniq Omsorg fra Skanderborg Kommune er blevet afleveret, men returneret på grund af en række grundlæggende fejl i arkiveringsversionen. 14. Orientering fra K-udvalget Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at udvalget ud over de punkter, der allerede var blevet nævnt havde beskæftiget sig med 60-selskabernes arkivforhold. Der er udarbejdet en oversigt over gældende bk-bestemmelser for disse selskaber, som vil komme på nettet sammen med svar på en række spørgsmål, der er stillet af arkiverne i København, Frederiksberg og Tårnby. KMD-gruppen Christian Larsen fortalte: Siden sidst har der været afholdt møde 1. oktober 2014, hvor vi drøftede produktionsplan 2014 og 2015, herunder kvalitetssikring og genafleveringer af de afleveringer, som KMD udarbejder. Endvidere talte vi om, hvordan man forbedrer den løbende kommunikation mellem KMD og arkiverne. Ligeledes fik vi en status på en række systemer. Mødet blev afsluttet med 8

9 præsentation af pilotaflevering af KMD Sag EDH ved Kalundborg Kommune. Der er ikke aftalt nyt møde endnu. Møde om en arkiveringsservice Christian Larsen fortalte om det møde, som havde fundet sted i KL-huset 30. januar 2015 med forslag til en arkiveringsservice, der kunne automatisere aflevering af data fra it-systemer. Baggrunden for en arkiveringsservice er ifølge KL s chefarkitekt Erik Helweg og programleder Flemming Hartwich, Ringsted og Sorø kommuner, først og fremmest en ambition om at kunne reducere omkostninger til digital arkivering. Der er også en ambition om at kunne adskille leverancen af arkiveringsversioner fra systemleverandøren; det samme gjorde sig gældende med selve dataudtrækket. Der er nu blevet nedsat en arbejdsgruppe, bl.a. med repræsentanter fra 7-arkiverne, som skal se nærmere på en business case for arkiveringsservicen. 15. Næste møde forslag til dagsordenspunkter Der var følgende ønsker til næste møde: Kvalitetssikring i it-systemer med dokumenter Håndtering af fejllister Pilotaflevering på KMD Sag Arkiveringsservice Tilsyn med kommunerne 2015 Opfølgning på tilsynet med børnesager Revision af bk-bestemmelser Eventuelt Pernille Grouleff Poulsen sagde, at KL var savnet på dagens møde. 17. Tak for i dag Kirsten Villadsen Kristmar takkede for et godt møde. 9

10 Deltagerliste torsdag 26. februar 2015 Andreas Bille Brahe Maria Løvenstrøm Anette Eriksen Michael Boel Winther Person tilmeldt af Michael B. W. Lise Schifter Finn Guldbæk Casper Thomsen Juhl Karen M. Olesen Ann-Sofie Wiil Jesper Hanberg Vanessa Venn Camilla Müller Berg Christensen Christian Frederiksen Anders Orris Trine Skovlund Jørgensen Jesper Helbo Michael Johansen Lone Venderby Rikke Byrdal Nielsen Peter Blumensaadt Anders Hell Hansen Lise Qwist Nielsen Daniel Bøgsted-Møller Pernille Grouleff Poulsen Lise Skjøt-Pedersen Lasse Krogh Mie Andersen Emilie Eskelund Larsen Timm Frank Claus Thøgersen Tina Knudsen Jensen Martha Haarløv Morten Richardt Lars Bo Hansen Claus Gammelgaard Anne Lei Mikkel Hansen Stage Bornholm Bornholm Bornholm Egedal Egedal Fredensborg Fredensborg Frederikshavn Frederikshavn Frederikssund Frederikssund Gentofte Greve Guldborgsund Haderslev Haderslev Hjørring Hjørring Hjørring Hjørring Holbæk Kolding Københavns Københavns Københavns Lyngby-Taarbæk Mariagerfjord Næstved Næstved Odense Odense Randers Roskilde Rudersdal Rudersdal Silkeborg Thisted Vejle 10

11 Frank Bache Andersen Simon Stidsing Hansen Rasmus Grunwald Falk Mie Rise Jönsson Søren Bitsch Christensen Claus Juhl Knudsen Vejle Aalborg Aalborg Aalborg Aarhus Aarhus 11

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10:05 KL. 11:00 KL. 11:15 KL. 12:00 KL. 13:00 KL. 14:10

Læs mere

geoenviron ERFA MOBILT TILSYN TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KORSØR ØRNUMVEJ 6 4220 KORSØR FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA MOBILT TILSYN TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KORSØR ØRNUMVEJ 6 4220 KORSØR FIND VEJ Side 1 MOBILT TILSYN TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KORSØR ØRNUMVEJ 6 4220 KORSØR FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:45 KL. 11:15 KL. 11:30 KL. 12:00 KL. 13.00

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL...2 NEA MEDLEM...4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 Januar 2013 1 NEA MODEL

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere