Referat Indsamling og Bevaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Indsamling og Bevaring"

Transkript

1 Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen, områdeleder Mette Hall- Andersen, seniorforsker Christian Larsen, arkivar Birgitte Vedel-Troelsen, områdeleder Jan Dalsten Sørensen (under pkt. 8-17), Rigsarkivaren under pkt. 10 Deltagere fra 7-arkiverne: 44 personer fra 25 arkiver, jf. deltagerliste sidst i referatet Fraværende: seniorkonsulent Flemming Nielsen, KL Dato: 16. marts 2015 Journalnr: Referent: Christian Larsen 1. Velkomst Kirsten Villadsen Kristmar bød velkommen. 2. Arkivfagligt tema Oplæg om Grunddataprogrammet ved områdechef Mads Bjørn-Møldrup, Geodatastyrelsen, jf. powerpoint, der er vedlagt referatet. På spørgsmålet, om der vil være historiske data i Grunddataprogrammet, svarede Mads Bjørn- Møldrup, at det vil der være, men at det vil være op til den enkelte registermyndighed at definere omfanget. På spørgsmålet, hvordan Rigsarkivet ønsker Grunddataprogrammet arkiveret, svarede Mette Hall- Andersen, at programmet er blevet anmeldt til Rigsarkivet, og at man ser på det. 3. Rigsarkivets tilsyn med kommuner , 2008 og 2011 erfaringer og iagttagelser Christian Larsen fortalte, at Rigsarkivet siden 2005 har ført tilsyn med kommunerne 4 gange og til næste år skal i gang med den 5. tilsynsrunde. Tilsynet i 2005 viste, at der var 300 hyldekilometer papirarkivalier hos de danske kommuner. Mellem 20 og 30 procent af disse 300 km skulle bevares, men otte ud af ti kommuner havde ikke truffet beslutning om, hvad der skulle ske med deres papirarkivalier. På it-området viste tilsynet, at tre ud af 1

2 fire kommuner ikke havde besluttet sig, til hvilket arkiv de ville aflevere. Derfor tog Rigsarkivet kontakt til kommunerne om de it-systemer, som de havde indberettet. Alle kommuner fik en tilbagemelding, om kommunen havde bevaringsvurderet dens it-systemer korrekt. Endvidere opfordrede Rigsarkivet kommunerne til at etablere en arkiveringsstrategi med konkrete arkiveringstidspunkter. I 2008 gennemførte Rigsarkivet et nyt tilsyn med landets kommuner for bl.a. at afklare strukturreformens konsekvenser for arkiverne. Tilsynet viste, at 23 systemer ud af hen ved systemer var gået tabt i forbindelse med kommunalreformen. Disse kommuner blev derfor indberettet til Statsforvaltningen for uhjemlet kassation. Et andet resultat var en oversigt over 7-arkiver. Før kommunalreformen havde 13 procent af kommunerne oprettet deres eget arkiv. Tilsynet i 2008 viste, at der nu var 33 stadsarkiver, som dækkede 34 procent af kommunerne, idet der i årene omkring kommunalreformen blev oprettet 14 nye stadsarkiver. Som ved tilsynet i 2005 satte tilsynet i 2008 gang i kommunale it-afleveringer, og Rigsarkivet modtog især fagsystemer, men få ESDH-systemer. Tilsynet i 2008 havde vist, at der var en række udestående i forhold til aflevering af it-systemer. Det blev derfor besluttet at foretage et mindre, opfølgende tilsyn, der primært fokuserede på, om kommunerne havde valgt modtagende, offentligt arkiv, og at afleveringsmodne data fra enkeltkommunale blev afleveret. Tilsynet viste bl.a., at der var 52 systemer, som skulle have været afleveret, og at der var 241 systemer uden oplyst sletningsfrist, således at der var et vist efterslæb. Endvidere at der i årene skulle afleveres 178 systemer. Der var derfor fare for, at efterslæbet kunne blive større. Noget af efterslæbet skyldtes leverandørerne, som ikke havde været i stand til at lave en arkiveringsversion, eller som ikke tilbød denne ydelse. Kommunernes opgørelse over afleverede arkiveringsversioner viste, at der ikke var afleveret særligt mange journal- og ESDH-systemer, fordi kommunerne havde konverteret forgængernes systemer over i den nye kommunes ESDH-system, og fordi ESDH-afleveringer var dyrere end aflevering af fagsystemer uden dokumenter. Alle kommuner, der ikke havde en fortegnelse over bevaringsværdige systemer, blev bedt om at færdiggøre og indsende den til Rigsarkivet. Det drejede sig om 62 kommuner, som skulle indsende listen. 2

3 Endnu engang medførte tilsynet it-afleveringer til Rigsarkivet, denne gang også fagsystemer, men tillige flere ESDH-systemer. Hvis man skal opsummere erfaringer og iagttagelser fra tilsynene, kan man sige: At tilsynene har (forhåbentligt) gjort kommunerne mere opmærksom på arkiver og aflevering At 7-arkiverne er med til at øge denne synlighed og til at give os gode besvarelser At det er svært at få kommunerne til at svare til tiden og fyldestgørende At Rigsarkivet siden 2005 har slået på, at kommunerne burde have en arkiveringsstrategi. Men at ikke alle kommuner har sådanne lister over bevaringsværdige it-systemer og/eller vedligeholder dem At tilsynene medfører en større mængde afleveringer Men at aflevering stadig synes at komme som en overraskelse, især i de kommuner, som ikke har oprettet et 7-arkiv 4. Tilsyn med kommuner og regioner 2015 Mette Hall-Andersen orienterede om det kommende tilsyn, jf. powerpoint, der er vedlagt referatet. 5. Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne afrapportering Mette Hall-Andersen orienterede om afrapporteringen, jf. powerpoint, der er vedlagt referatet. Undersøgelsen findes på Rigsarkivets hjemmeside: Hun fortalte, at K-udvalget har besluttet en række kompetenceudviklingstiltag. Da opgaven er forankret i K-udvalget, er de enkelte tiltag derfor fordelt på Rigsarkivet og ODA som arrangementsansvarlige. Christian Frederiksen kunne godt tænke sig en dialog med Datatilsynet. Kirsten Villadsen Kristmar svarede, at afdelingen Brugerservice og Formidling vil forsøge at tage dialog med Datatilsynet om den administrative håndtering, hvorimod det politiske er svært for Rigsarkivet og 7-arkiverne at løfte. Måske kan det ske i forbindelse med en arkivlovsrevision. 6. Spørgeskemaundersøgelse om børnesager - status Mette Hall-Andersen orienterede om tilsynet, jf. powerpoint, der er vedlagt referatet. Resultaterne af tilsynet vil senere blive publiceret. Mie Andersen sagde, at man altid skal i arkivet og lede, uanset om sagerne er kasseret eller ej, så udgiften til ekspedition forsvinder ikke, selvom sagerne er kasserede. 3

4 7. Bevarings- og kassationsbestemmelser og vejledningsmateriale papir og it Bk-bestemmelser Christian Larsen fortalte, at revision af bk-bestemmelserne vil finde sted i Opdatering af vejledning Som omtalt på mødet i august, har K-udvalget behandlet en række mindre ændringer til vejledningen. Når den ændrede vejledning er internt godkendt, vil den blive lagt på hjemmesiden og en nyhedsmail sendt ud. De væsentligste ændringer er: Opdateret afsnit om materiale på intranet, internet, fællesdrev Nyt afsnit om varetagelse af arkivmæssige hensyn Opdateret afsnit om selvejende/private institutioner og arkivloven Opdateret tekst som følge af nye regler om anmeldelse af kommunale skannings- og digitaliseringsprojekter Indsat passus om, at integrationssager skal bevares, selvom vedkommende får kontanthjælp Indsat tekst om midlertidig stop for kassation af børnesager på papir Indsat ny tekst med definition af byggesag og af særlige/principielle byggesager og opdateret tekst om indskanning af byggesager og om udlevering af byggesager efter endt skanning Opdatering af dataflowsanalyser På grund af andre og mere presserende opgaver har Rigsarkivet udskudt opdateringen til revision af bk-bestemmelserne i Skriftlige forespørgsler Rigsarkivet får en del skriftlige spørgsmål fra kommuner og regioner (cirka spørgsmål om året), hvoraf hovedparten kommer fra kommuner. 8. Bevaring (fysisk) og aflevering af it-arkivalier Jan Dalsten Sørensen orienterede om, at Rigsarkivet har foretaget et skift i bevaringsstrategien, idet man har valgt LTO-bånd for det ene spor. Det skyldes bl.a., at Rigsarkivet får store afleveringer, 25 tb sidste år, og p.t. er der 40 tb i proces, og derfor er der behov for mere kapacitet. Rigsarkivet vil formentlig gå over til Blu-Ray for det optiske eksemplars vedkommende. Man er meget opmærksom på, at data lagres med forskellige teknologier og flere steder, og derfor bibeholdes det ene eksemplar på optiske medier indtil videre. 4

5 Spørgeskemaundersøgelsen hos 7-arkiverne viste, at nogle arkiver håndterer meget få eksemplarer, mens andre har mange eksemplarer. Dette kan danne basis for erfaringsudveksling, og Rigsarkivet arbejder på at lave temadag om bevaringsspørgsmål med fokus på bevaringsmedier. De arkiver, der har input eller ønsker til temadagen, kan skrive til Jan Dalsten Sørensen. 9. Afleveringsregler og erfaringsudveksling mht. bekendtgørelse 1007 Jan Dalsten Sørensen fortalte, at Rigsarkivet har arbejdet på nye retningslinjer for aflevering af geodata, og at man, i samarbejde med GST, har valgt en anden standard for aflevering af geodata, nemlig Der kommer en udmelding herom samt vejledning i første kvartal En eksemplararkiveringsversion kommer snart på Rigsarkivets hjemmeside. Han orienterede endvidere om det fælleseuropæiske projekt E-ARK, der arbejder på fælles regler for aflevering, tilgængeliggørelse m.v. I projektet er det Slovenien, som arbejder med geodata, og de har valgt at følge Rigsarkivets retningslinjer. Det kan være, at der kommer en mindre ændring i bek i år, men der vil ikke være tale om revolutioner, idet Rigsarkivet afventer færdiggørelsen af E-ARK. Her arbejdes der bl.a. med et udtræksværktøj (gratis og open source), hvor der skal køres pilotforsøg i år. Der er gode udsigter til, at man når til en fælles forståelse, måske ikke lige bek. 1007, men noget, der ligner regelsættet i bekendtgørelsen. Se mere på: Sletning i driftsversioner, når data er afleveret som øjebliksbillede Jan Dalsten Sørensen redegjorde for baggrunden, som er aflevering af øjebliksbilleder af ESDHsystemer med passende mellemrum. Spørgsmålet fra Københavns Stadsarkiv gik på, om data må slettes i driftsbilledet, når de indgår i øjebliksbilledet. Vejledningsmaterialet til bek kan i visse tilfælde forstås således, at man ved aflevering af øjebliksbilleder kun må slette dokumenter, der indgår i arkiveringsversionen, men ikke de tilhørende metadata, før der er foretaget slutaflevering. Der kan dog være oplysninger, som skal slettes ifølge anmeldelsen til Datatilsynet, og Rigsarkivet har derfor svaret Københavns Stadsarkiv, at man godt må slette metadata om sager og dokumenter, som er afleveret til og godkendt af et offentligt arkiv. Det skal dog sikres, at arkivmæssige hensyn varetages på en måde, så sletningen ikke gør fremtidig tilgængeliggørelse unødig problematisk.hertil kommer, at en evt. sletningsrutine skal dokumenteres i arkiveringsversionen. Håndtering af fejllister i forbindelse med aflevering af it-systemer med dokumenter Christian Larsen opridsede baggrunden, nemlig en henvendelse fra Aalborg Stadsarkiv om, hvilke krav man som 7-arkiv kan stille til en afleverende myndighed om at genoprette dokumenter, der ikke kan konverteres til arkivformat. 5

6 Ved afleveringer til Rigsarkivet er proceduren, at myndigheden skal indsende fejllisten, som derefter gennemgås af Rigsarkivet, evt. med tilbagemelding om at gøre noget mere ved de resterende dokumenter. Når fejllisten er helt på plads, får myndigheden et notat, der placeres i kontekstdokumentationen sammen med fejllisten, og som forklarer, hvorfor dokumenterne ikke kan indgå i arkiveringsversionen. På de fejlede dokumenters plads lægges et dummy-dokument. Der udspandt sig derpå en drøftelse af, hvordan man håndterer dokumenter, der ikke kan konverteres til arkivformat, og hvordan man dokumenterer dette i arkiveringsversionen. Flere efterlyste retningslinjer for, hvor langt man som 7-arkiv kan gå, og hvor mange ressourcer der skal anvendes på at rekonstruere dokumenterne hvornår er der gjort nok? Mette Hall-Andersen svarede, at enkelte myndigheder har anvendt en del ressourcer på at rekonstruere dokumenter. Flere påpegede, at det også var vigtigt at skelne mellem bruttolisten, som er resultatet af tiffningen, og som forvaltningen skal arbejde med i rekonstrueringen, og så nettolisten over de dokumenter, hvor man ikke kunne gøre mere. Andre påpegede, at man ved gennemgang af bruttolisten skulle holde den op mod bk-bestemmelserne og frasortere dokumenter, der ikke skulle bevares, så man kun fokuserede på bevaringsværdige dokumenter. Endvidere at man skal bestræbe sig på, at man ikke får vanskelige dokumentformater ind i systemet, dvs. løbende kvalitetssikring. Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at hvis der er store grupper af dokumenter, der ikke kan konverteres til arkivformat, og skaden er så stor og uoprettelig, at der er tale om manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn, bliver arkivet nødt til at meddele Rigsarkivet det. Rigsarkivet har hjemmel til at pålægge kommunerne at genoprette arkivalier. Desuden vil Rigsarkivet udarbejde vejledning om, hvordan man håndterer fejldokumenter. 10. DAMD-sagen Rigsarkivaren orienterede om DAMD-sagen. Region Syddanmark har fået lov til at oprette et it-system med fire sygdomme (diabetes, KOL, depression og hjertesvigt), men har taget 700 diagnoser med. Det har udløst en debat i medierne og spørgsmål til ministeren. Rigsarkivet har meldt ud, at basen er bevaringsværdigt, hvorimod kulturministeren har sagt, at basen skal slettes. Det er nu endt med, at ministeren har udsendt forslag om en ændring af arkivlovens 9, 23 og 42. Af forslaget fremgår det, at sundhedsmyndigheders datasamlinger, som indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling, der er konstateret retsstridigt indsamlet, blokeres for adgang i 120 år, og at tilgængelighedsfristen for offentlig adgang til materialet herefter sættes til yderligere 110 år. I tilgængelighedsperioden på 110 år kan forskere få adgang til materiale i anonymiseret form. 6

7 I lovforslaget er også medtaget ændringen af Statens Arkiver til Rigsarkivet. Lovforslaget kan læses i sin fulde længde her: https://hoeringsportalen.dk/hearing/details/ Forslaget får også betydning for kommunerne, hvis der skal afleveres sundhedsdata. Her får modtagende arkiv pligt til at spørge afleverende myndighed, om data er indsamlet lovligt, og dette skal dokumenteres i afleveringssagen og i arkivbeskrivelsesfilen. Hvordan det mere konkret skal ske, afventer forslagets vedtagelse. På spørgsmål, om forslaget kun gælder data indsamlet efter sundhedsloven, svarede Rigsarkivaren, at forslaget gælder sundhedsområdet i videste forstand. På spørgsmål om, hvorfor Rigsarkivet ikke var gået med til at slette basen, svarede Rigsarkivaren, at man havde fundet indholdet bevaringsværdigt, og at der i arkivloven ikke står noget om, hvordan data er opsamlet. 11. Tilgængeliggørelse, hvad og hvordan Jan Dalsten Sørensen fortalte, at der før jul 2014 var kommet 300 beskrivelser af arkiveringsversioner på Sofia, Rigsarkivets hjemmeside for tilgængeliggørelse af digitale data. Dermed er der beskrivelser af cirka 500 arkiveringsversioner på siden: 12. Hjælpeværktøjer (inkl. ADA) Jan Dalsten Sørensen orienterede om det videreudviklingsforløb med implementering af automatiske test, der var foregået i slutningen af 2014, og hvor der nu er kommet en version på nettet. Dog er der ikke implementeret test af gml. Rigsarkivet har defineret ønsker og behov til en kommende videreudvikling af ADA, herunder bl.a. at man kan genstarte en testproces, der er stoppet undervejs, især i systemer med mange dokumenter. Hvordan it-udviklingstimerne skal prioriteres, besluttes dog af Rigsarkivets direktion, og det er derfor usikkert, om og hvornår et sådant projekt igangsættes. Har man udfordringer med ADA, kan man som altid skrive til ADA-meldinger: 13. Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Christian Larsen sagde, at der var blevet skrevet ud til alle 7-arkiver, om man havde udarbejdet en paradigmesag efter bek. 1007, idet oplysningerne skulle samles i en liste, der viste, hvilke paradigmesager 7-arkiverne og Rigsarkivet har udarbejdet. Listen er nu kommet på Rigsarkivets hjemmeside: 7

8 Status på igangværende paradigmesager i Rigsarkivet er: KMD Sag: Status på pilotafleveringerne af KMD Sag Basis og Journal (Viborg) og KMD Sag EDH (Kalundborg) er, at Viborg genafleveres april 2015, mens Kalundborg er blevet returneret januar 2015, da der er en ekstra mappe ved navn 1 inden selve dokumentet, det gælder for alle mapper i dokumentsamlingen. KMD EKJ: Der er sket ikke noget siden efteråret KMD Elev: Rigsarkivet er i dialog med KMD om udformningen af SQL-sætningerne. KMD Opus Økonomi: Der er kommet nye folk i KMD på opgaven, og Rigsarkivet skal derfor have et nyt møde med KMD. KMD Valgopgørelse: Regionerne har indgået kontrakt med KMD om regionsrådsvalgdata, og der skal afholdes startmøde snart. Status på kommunevalgsdata kendes ikke. KMD ØS: Afleveringsbestemmelse er på trapperne. FilArkiv: Der er intet nyt om pilotprojektet med Allerød Kommune. GeoEnviron: I samarbejde med NEA og KOMDA arbejdes der på en paradigmesag, hvor GeoKon har leveret teknisk materiale, der skal ses nærmere på. Et par kommuner har søgt om at blive fritaget for at aflevere data fra GeoEnviron, da man har flyttet alle sager over i kommunens ESDH-system og ikke mener, at de resterende data er væsentlige nok til bevaring. Rigsarkivet har ikke kunnet give denne fritagelse, da de nuværende bestemmelser ikke giver mulighed herfor. Men man vil se på dette forhold ved revision af bk-bestemmelserne i Aveleo (nu KMD): Uniq Omsorg fra Skanderborg Kommune er blevet afleveret, men returneret på grund af en række grundlæggende fejl i arkiveringsversionen. 14. Orientering fra K-udvalget Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at udvalget ud over de punkter, der allerede var blevet nævnt havde beskæftiget sig med 60-selskabernes arkivforhold. Der er udarbejdet en oversigt over gældende bk-bestemmelser for disse selskaber, som vil komme på nettet sammen med svar på en række spørgsmål, der er stillet af arkiverne i København, Frederiksberg og Tårnby. KMD-gruppen Christian Larsen fortalte: Siden sidst har der været afholdt møde 1. oktober 2014, hvor vi drøftede produktionsplan 2014 og 2015, herunder kvalitetssikring og genafleveringer af de afleveringer, som KMD udarbejder. Endvidere talte vi om, hvordan man forbedrer den løbende kommunikation mellem KMD og arkiverne. Ligeledes fik vi en status på en række systemer. Mødet blev afsluttet med 8

9 præsentation af pilotaflevering af KMD Sag EDH ved Kalundborg Kommune. Der er ikke aftalt nyt møde endnu. Møde om en arkiveringsservice Christian Larsen fortalte om det møde, som havde fundet sted i KL-huset 30. januar 2015 med forslag til en arkiveringsservice, der kunne automatisere aflevering af data fra it-systemer. Baggrunden for en arkiveringsservice er ifølge KL s chefarkitekt Erik Helweg og programleder Flemming Hartwich, Ringsted og Sorø kommuner, først og fremmest en ambition om at kunne reducere omkostninger til digital arkivering. Der er også en ambition om at kunne adskille leverancen af arkiveringsversioner fra systemleverandøren; det samme gjorde sig gældende med selve dataudtrækket. Der er nu blevet nedsat en arbejdsgruppe, bl.a. med repræsentanter fra 7-arkiverne, som skal se nærmere på en business case for arkiveringsservicen. 15. Næste møde forslag til dagsordenspunkter Der var følgende ønsker til næste møde: Kvalitetssikring i it-systemer med dokumenter Håndtering af fejllister Pilotaflevering på KMD Sag Arkiveringsservice Tilsyn med kommunerne 2015 Opfølgning på tilsynet med børnesager Revision af bk-bestemmelser Eventuelt Pernille Grouleff Poulsen sagde, at KL var savnet på dagens møde. 17. Tak for i dag Kirsten Villadsen Kristmar takkede for et godt møde. 9

10 Deltagerliste torsdag 26. februar 2015 Andreas Bille Brahe Maria Løvenstrøm Anette Eriksen Michael Boel Winther Person tilmeldt af Michael B. W. Lise Schifter Finn Guldbæk Casper Thomsen Juhl Karen M. Olesen Ann-Sofie Wiil Jesper Hanberg Vanessa Venn Camilla Müller Berg Christensen Christian Frederiksen Anders Orris Trine Skovlund Jørgensen Jesper Helbo Michael Johansen Lone Venderby Rikke Byrdal Nielsen Peter Blumensaadt Anders Hell Hansen Lise Qwist Nielsen Daniel Bøgsted-Møller Pernille Grouleff Poulsen Lise Skjøt-Pedersen Lasse Krogh Mie Andersen Emilie Eskelund Larsen Timm Frank Claus Thøgersen Tina Knudsen Jensen Martha Haarløv Morten Richardt Lars Bo Hansen Claus Gammelgaard Anne Lei Mikkel Hansen Stage Bornholm Bornholm Bornholm Egedal Egedal Fredensborg Fredensborg Frederikshavn Frederikshavn Frederikssund Frederikssund Gentofte Greve Guldborgsund Haderslev Haderslev Hjørring Hjørring Hjørring Hjørring Holbæk Kolding Københavns Københavns Københavns Lyngby-Taarbæk Mariagerfjord Næstved Næstved Odense Odense Randers Roskilde Rudersdal Rudersdal Silkeborg Thisted Vejle 10

11 Frank Bache Andersen Simon Stidsing Hansen Rasmus Grunwald Falk Mie Rise Jönsson Søren Bitsch Christensen Claus Juhl Knudsen Vejle Aalborg Aalborg Aalborg Aarhus Aarhus 11

Referat. Rigsarkivet. Indsamling og Bevaring

Referat. Rigsarkivet. Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 25. august 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 1 Tilsyn 2005-2006 Tidligere tilsyn 300 hyldekilometer papirarkivalier mellem 20 og 30 % af disse 300 km skulle bevares, men 8 ud af 10 kommuner havde ikke truffet

Læs mere

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen

Referat. K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl Sted: Dato: 8. februar 2016 Journalnr.: Referent: Christian Larsen Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Mandag 18. januar 2016 kl. 9-11 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar (KVK), Poul Olsen (PO), Jan Dalsten Sørensen (JDS), Mette Hall-Andersen

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog således at pkt. 3b (Status for det regionale tilsyn) udgik. Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Fredag 13. maj 2016 kl. 9-12 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan Dalsten Sørensen, Mette Hall- Andersen,

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 13. november 2015 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Mette Hall-Andersen, Jan Dalsten Sørensen, Christian

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Referat. Dato 17. marts 2015. enetværksmøde revideret referat. Mødedato: Mødested: 9. marts 2015 10.00-15.00. Aarhus Kommune

Referat. Dato 17. marts 2015. enetværksmøde revideret referat. Mødedato: Mødested: 9. marts 2015 10.00-15.00. Aarhus Kommune Referat Dato 17. marts 2015 enetværksmøde revideret referat Mødedato: Mødetid: Mødested: Deltagere: Referent: 9. marts 2015 10.00-15.00 København Stadsarkiv Christian Frederiksen; Claus Gammelgaard; Daniel

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkiverne Dato og tidspunkt: 14. september 2016 kl. 10-16 Sted: Deltagere fra RA: Mette Hall-Andersen, Birgitte Vedel-Troelsen, Christian Larsen,

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Afrapportering af det kommunale tilsyn

Afrapportering af det kommunale tilsyn Afrapportering af det kommunale tilsyn 2015 14-09-2016 1 Formål med tilsyn 2015 At følge op på tidligere tilsyn og afklare: 1. Om alle relevante it-systemer bliver arkiveret 2. Hvilke papirarkivalier der

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

ODA-bestyrelsesmøde 21. april 2015, Gladsaxe

ODA-bestyrelsesmøde 21. april 2015, Gladsaxe ODA-bestyrelsesmøde 21. april 2015, Gladsaxe Til stede: Charlotte Voss, Finn Guldbæk, Peter Damgaard, Søren Bitsch Christensen, Tine Knudsen Jensen og Lars Bo Hansen. Der var afbud fra Trine Grejsen. Referent

Læs mere

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager

Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne , herunder børnesager Revision af bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne 2016-2017, herunder børnesager Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet 14.3.2017 1 Formål med revisionen At revidere

Læs mere

Referat. Dato: 28. november 2016 Journalnr.: 16/00399 Referent: Christian Larsen

Referat. Dato: 28. november 2016 Journalnr.: 16/00399 Referent: Christian Larsen Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: Torsdag 17. november 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra RA: Kirsten Villadsen Kristmar, Poul Olsen, Mette Hall-Andersen,

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne

Revision af bk-bestemmelser for kommunerne Fagligt forum for 7-arkiverne Revision af bk-bestemmelser for kommunerne 2016 Fagligt forum for 7-arkiverne 14.9.2016 1 Overordnet formål Formålet med revisionen er at sikre bevaring af de rigtige arkivalier, det rigtige sted i det

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

1. Velkomst v/kirsten Villadsen Kristmar, RA Kirsten Villadsen Kristmar bød velkommen og præsenterede dagens program.

1. Velkomst v/kirsten Villadsen Kristmar, RA Kirsten Villadsen Kristmar bød velkommen og præsenterede dagens program. Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: Onsdag 31. maj 2017 kl. 10-16 Sted: Deltagere fra RA: Eksterne deltagere: Se deltagerliste Fraværende: Historiens Hus, Odense

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Jan Dalsten Sørensen Fagligt forum 31. maj 2017 1 Indhold Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Status på revision af bekendtgørelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivet 9. december 2016 Rigsarkivet, j.nr. 16/03636 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Sammenfatning og anbefalinger 2.1 Sammenfatning 2.2 Anbefalinger

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Jan Dalsten Sørensen Digital Bevaring og Oparbejdning 29. November 2016 1 Agenda Generelt om udfordringer ved digital bevaring Strategivalg

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere