ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER"

Transkript

1 ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål Klubben, som er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes flyvemæssige interesser ved at fremme almenflyvningen og interessen herfor, og at arbejde for større flyvesikkerhed. 3 Samarbejde med andre klubber Klubben kan samarbejde med andre klubber/organisationer i ind- og udland. Klubben kan være tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub. 4 Klubbens medlemmer Som medlem af klubben kan efter bestyrelsens beslutning optages enhver person. Byer, kommuner, firmaer, institutioner og organisationer kan opnå medlemskab mod erlæggelse af et af bestyrelsen nærmere fastsat bidrag. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

2 5. 5 Ophør af medlemskab 5.1 Medlemskab ophører på følgende måder: a. Ved udmeldelse, som må ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. b. Ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens interesser eller anseelse. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Eksklusion kan af medlemmet appelleres til generalforsamlingen. c. Ved sletning på grund af kontingentrestance. Ved medlemskabets ophør bortfalder forpligtelsen til at betale forfaldent kontingent ikke. 6 Fastsættelse af kontingent Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent samt indmeldelsesgebyr. Kontingent til RFK forfalder i to lige store rater henholdsvis 1.maj (for perioden 1. juli til 31. december) og 1. november (for perioden 1. januar til 30. juni). Desuden kan klubben opkræve og videresende kontingent til andre organisationer som klubben samarbejder med. 6.2 Nyindtrædende medlemmer betaler ud over indmeldelsesgebyr kontingent i forhold til det resterende antal måneder i den pågældende periode. 6.3 Medlemmer over 67 år betaler et særligt kontingent. 7 Klubbens ledelse Klubben ledes af en bestyrelse, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på klubbens ordinære generalforsamling. 7.2 Valgbar til bestyrelsen er alle personlige, stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at halvdelen af disse afgår efter tur hvert andet år. Genvalg kan finde sted. 7.3 Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan findes sted. 7.4 Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen eller suppleanterne.

3 7.5 Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde af afgang i bestyrelsen kan bestyrelsen indtil næste generalforsamling supplere sig selv. Den pågældende person skal ved efterfølgende generalforsamling kunne godkendes af generalforsamlingen. 7.6 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst en gang i kvartalet, eller så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. 7.7 Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Køb salg eller pantsætning ud over kr ,00 reguleret efter omkostningsindeks pr. 1. januar 2014 skal godkendes af generalforsamlingen. 7.8 Bestyrelsen udpeger en Skoleleder. Bestyrelsen kan udpege en forretningsfører, denne behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. 8 Regnskab Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Inden den 1. februar skal klubbens afsluttende årsregnskab tilstilles revisorerne, der senest den 15. februar leverer regnskabet til bestyrelsen, forsynet med revisionspåtegning. 8.2 Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab skal tilsendes medlemmerne inden den ordinære generalforsamling offentliggøres for medlemmerne på samme måde som dagsordenen (jf. 10), dog uden tidsfrist. 9 Revision Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskaber vælges der på den ordinære generalforsamling 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Den ene af revisorerne kan være en erhvervsmæssigt organiseret revisor, der ikke behøver at være medlem af klubben.

4 Generalforsamlingen 10.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned i Roskilde eller Storkøbenhavn. Datoen meddeles medlemmerne (via klubblad, elektronisk eller lignende) senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden, samt tid og sted for den ordinære generalforsamling, offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område Kun for medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, samt tilsendes elektronisk til de medlemmer, som klubben har en brugbar adresse på. Medlemmer som ønsker dagsordenen tilsendt pr. post skal tilmelde sig dette til klubbens kasserer senest én måned før en generalforsamlings afholdelse Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, men kun med 8 dages varsel, og indkaldelse skal finde sted senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav herom Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke behøver at være medlem af klubben, og som vælges ved simpel stemmeflerhed af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. 11 Dagsorden for generalforsamlingen På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: Valg af dirigent Aflæggelse af årsberetning Fremlæggelse af regnskab og meddelelse af decharge Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg af; a) medlemmer til bestyrelsen b) suppleanter til bestyrelsen c) revisorer og revisorsuppleant d) eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger eller lignende Eventuelt

5 11.2 Forslag, der kræver en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen afgivne dagsorden og må for den ordinære generalforsamling være modtaget af bestyrelsen senest én måned før generalforsamlingen. 12 Stemmeret på generalforsamling Ethvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan stemme med mere end 2 fuldmagter Fuldmagter registreres umiddelbart inden generalforsamlingen starter. Efter valg af dirigent spørger denne om der er yderligere fuldmagter. Herefter lukkes for tilgang af flere fuldmagter Medlemmer, der er i kontingentrestance på generalforsamlingstidspunktet, har ingen stemmeret. 13 Afstemning på generalforsamlingen På generalforsamlingen vedtages alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal (jf. dog paragraf 14). Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på at ændre klubbens love, kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, samt at sådanne beslutninger vedtages med en majoritet på 2/3 af de repræsenterede stemmer Vedtages sådanne forslag med den nødvendige majoritet, men uden at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget herefter kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de repræsenterede antal medlemmer. 14 Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en med dette formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 2 måneders varsel. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være repræsenteret, og der kræves 3/4 majoritet for vedtagelse af forslaget.

6 14.2 Bliver forslaget vedtaget, uden at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 2 måneders varsel, hvor forslaget da kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal stemmer Klubbens formue overgår i tilfælde af opløsning til administration hos Kongelig Dansk Aeroklub, der skal administrere formuen særskilt og overdrage den til en eventuel senere nyoprettet flyveklub i Roskilde, forudsat at det skønnes af Kongelig Dansk Aeroklub, at midlerne vil blive anvendt på forsvarlig og betryggende måde Dannes der ikke en ny flyveklub i Roskilde inden for et tidsrum af 5 år fra opløsningsdagen, tilfalder klubbens midler Kongelig Dansk Aeroklub, der skal anvende beløbet i uddannelsesøjemed. 15 Klubhuset Klubhuset er ejendommen beliggende Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde, som klubben ejer. Bestyrelsen disponerer over denne ejendom til klubbens arrangementer og til udlejning. Bestyrelsen kan kun efter særskilt bemyndigelse efter vedtagelse på en generalforsamling jfr , disponere over ejendommen med henblik på belåning og/eller afståelse. For ejendommen føres et særskilt regnskab. Ekstraordinære generalforsamlingen 4. december 2014 / Bestyrelsen RFK

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere