DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09"

Transkript

1 DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09

2 2 DLF-TRIFOLIUM A/S DLF-TRIFOLIUM koncernen er i dag verdens største kløver- og græsfrøfirma. Vi er ejede af DLF AmbA, der har godt danske kløver- og græsfrøavlere som medlemmer. Danske landmænd har en lang tradition for og stor viden om kløver- og græsfrøavl, og Danmark er derfor et af verdens vigtigste produktionsområder inden for disse afgrøder. Koncernens hovedkontor er placeret i Roskilde, derudover har vi datterselskaber i Danmark, Sverige, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Belgien, Tjekkiet, New Zealand og USA samt repræsentationskontorer i Kina, Rusland og Argentina. DLF-TRIFOLIUM har knap 700 medarbejdere, og koncernen omsætter årligt for ca. 2 mia. kr. Vi har et globalt forædlingsnetværk og et omfattende kendskab til produktion og salg af kløver- og græsfrø til de frøproducerende og forbrugende dele af verden. Vi har en markedsandel på ca. 50 pct. i Europa og ca. 20 pct. globalt. Vores kløver- og græsfrø sælges via en række distributionskanaler til brugere af fodergræs f.eks. mælkeproducenter og til professionelle og private plænegræsbrugere som f.eks. haveejere, kommuner og fodboldstadions. Indhold Koncernen... 4 DLF-trifolium A/S... 7 Innoseeds B.v DLF-trifolium ltd DLF-TRIFOLIUM DEUTSCHLAND GmbH PRODANA SEEDS A/S DLF INTERNATIONAL SEEDS, Inc TOP GREEN S.A.S Forædlingsstationen Hladké Životice s.r.o DLF SEEDS Ltd dlf-trifolium MOSKVA DLF-TRIFOLIUM BEIJING DLF-TRIFOLIUM SOUTH AMERICA Fem års hoved- og nøgletal Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning LEDELSESberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Bestyrelsen... 39

3 3 Nyt år, helt nye udfordringer september 2008 sluttede næsten ti års uafbrudt økonomisk I højkonjunktur. Et sammenbrud i en af verdens største finansinstitutioner, Lehmann Brothers, førte til en finansiel krise, som udviklede sig til en verdensomspændende økonomisk nedtur af en kraft og en hastighed, som sjældent før set. Det økonomiske tilbageslag, som ramte alle markeder bredt, og en kreditklemme satte sine tydelige spor i frømarkedet. Forbruget veg, hvilket gjorde grossister og detaillister tilbageholdende med at købe til lager, før det gamle var brugt. I takt med, at markedet gik i stå, begyndte tvivlen om det høje prisniveaus holdbarhed at næres. Samtidig frygtede nogle producenter store lagre og var tvunget i markedet for at generere cash flow for at holde banken fra døren. I DLF-TRIFOLIUM holdt vi fast ved vores salgspolitik. Det lykkedes, og rent faktisk realiserede vi et rekordhøjt prisniveau i 2008/09, hvilket blev udtrykt i en frøafregning i kr. pr. hektar til ejerne på rekordniveau. Ledelsen erkendte tidligt, at krisen ville koste afsætning. Med afsæt heri igangsatte vi en række initiativer til effektiviseringer, strukturtilpasninger og omkostningsreduktioner for at sikre indtjeningen. Selvom driftsresultatet i frøforretningen blev lidt lavere i 2008/09 end året før, afbødede høje salgspriser og omkostningsinitiativerne de værste indtjeningsmæssige virkninger af den manglende afsætning. De ændrede økonomiske realiteter gav anledning til at revurdere vores samlede portefølje af forsknings- og udviklingsprojekter. Som konsekvens heraf har vi valgt at prioritere de mere kortsigtede projekter frem for især vore langsigtede GMO-aktiviteter. Fravalget var svært, men begrundet i, at vi fortsat afventer en politisk afklaring af mulighederne og rammerne for markedsføringsgodkendelse af genmodificerede græssorter i EU. Herunder også, hvad der kræves af dokumentation og omkostningerne forbundet hermed. Vi håber på at kunne tage GMO-projekterne ned fra hylderne igen, når der foreligger en politisk beslutning i Danmark og resten af EU. Nedgangen i afsætningen koblet med et flot høstresultat i 2009 har medført, at vi har meget frø til rådighed i sæsonen 2009/10. Overudbud præger desværre hele markedet. Effekten har vi allerede set, nemlig prisfald. Vi må forudse et rimeligt stort prisfald fra rekordniveauet i 2008/09, hvilket vil slå igennem på afregningspriserne for høst Vi har taget hårdt fat på vores udlægsplanlægning for de kommende to Bestyrelsesformand Benny Kirkebække Christensen og adm. direktør Truels Damsgaard (th) høstår. Får vi samtidig et fornuftigt forbrug, er der udsigt til en sundere balance mellem udbud og efterspørgsel. Den øjeblikkelige overkapacitet i frøbranchen vil sandsynligvis medføre et behov for restrukturering i branchen. DLF-TRIFOLIUM koncernen er med sin strategiske platform og forretningsmæssige styrke klar til at deltage i yderligere konsolidering i frømarkedet.

4 4 Koncernen

5 Koncerndirektionen Do dipsum volutat 5 Fra venstre: Adm. dir. Truels Damsgaard, økonomidir. Morten Andersen, salg- og marketingdir. Søren Halbye, Gert van Straalen, dir. Innoseeds B.V. Klar til en forandret verden Regnskabsåret 2008/09 har for koncernen været et meget anderledes år. Vejrliget og den finansielle krise medførte reduceret efterspørgsel på kløver- og græsfrø, og det fik lagrene på verdensplan til at vokse betydeligt. Samtidig betød markedsforhold ene med de høje salgspriser og den lave dollarkurs, at vi oplevede en øget import til Europa af frø. En betydelig del af denne import er ucertificeret frø, der ikke kan sælges lovligt videre i EU. Trods de vanskelige vilkår er det med succes lykkedes for koncernselskaberne at bevare de høje salgspriser på engros- og detailniveauet, som vi opnåede i 2007/08. Samtidig reagerede vi hurtigt på de ændrede markedsforhold og gennemførte en række effektiviseringer og omkostningsbesparelser. Det er tiltag, der betyder, at vi har kunnet styre koncernen sikkert gennem året. Godt på vej Fordelene af vores stringente organisation, hvor vi på en række områder arbejder på tværs af koncernselskaber, viser sig nu tydeligt. Kommunikationslinien i koncernen er kort, og vi kan derfor agere hurtigt i markedet. Koncernselskaberne arbejder sammen på at udvide kundegrundlag og søge nye afsætningsmuligheder og samarbejdspartnere. Vi går alternative veje, hvilket bl.a. har ført os til markedet i mellemøsten og har betydet øget aktivitet i Sydafrika. Vi har de seneste år udvidet vore salgskanaler og har været gode til at udnytte de synergier, der opstår heraf. Dette vil vi fortsætte med i det nye år, og vi vil bl.a. i endnu højere grad benytte afdelingen i Kina til at afsætte vores frø fra Danmark. Vores klare mål for de kommende år er at øge afsætningen og vinde markedsandele for på denne måde at befæste koncernens position. Det skal ske via en endnu skarpere salgsprofil og nye koncepter tilpasset de ændrede markedsvilkår. Vi forventer derfor, at importen af kløver- og græsfrø til Europa reduceres betydeligt. På grund af de væsentlige struktur- og effektiviseringsforandringer vi har gennemført i 2008/09, er også vore produktionsfaciliteter klar til de ændrede vilkår. Vi har bl.a. samlet flere produktionsområder på færre faciliteter og har dermed opnået en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter. Desværre har dette også betydet en reduktion af medarbejderstaben. Det er meget beklageligt, men har været nødvendigt for, at vi kunne komme gennem et udfordrende år. Vi vil igen i år takke alle medarbejdere for deres ildhu og medvirken til, at vi fortsat kan være den mest konkurrencedygtige og dynamiske aktør.

6 6 I min familie har vi tradition for at dyrke græsfrø. Det er spændende og udfordrende. Derfor skal avlen ske i samarbejde med folk med stor viden. Brian Christiansen, græsfrøavler, Danmark

7 Do dipsum volutat 7 DLF-TRIFOLIUM A/S Det danske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø nationalt og internationalt, bl.a. også til koncernens øvrige selskaber. Selskabet producerer 2/3 af koncernens samlede mængder Året 2008/09 har været udfordrende for DLF-TRIFOLIUM A/S. Vi har fra starten af året haft fokus på at holde de høje salgspriser opnået i 2007/08. Tidligt på året stod det dog klart, at et vådt efterår 2008 efterfulgt af den eskalerende finanskrise ville få væsentlig indflydelse på omsætningen af kløver- og græsfrø på verdensmarkedet. Samtidig med, at det i løbet af beretningsåret til stadighed blev sværere at kreditforsikre især østeuropæiske kunder. Vi har således oplevet et betydeligt fald i afsætning i branchen, hvilket dog kun har haft lille indflydelse på omsætningen pga. de høje salgspriser. Flere topsorter En væsentlig begrundelse for vores markedsposition er ikke mindst, at vi via det globale forædlingsnetværk kontinuerligt har kunnet udvide vores sortsportefølje med flere nye topsorter. Desuden har vi også i dette beretningsår udbygget vore forskningsog forædlingsaktiviteter ved bl.a. at erhverve den godt 200 ha store ejendom Louisenborg, der grænser direkte op til de eksisterende jorder ved den danske forædlingsdivision. God afregning Vore afregningspriser til de danske avlere har fortsat ligget på et højt niveau for høst Samtidig blev udbyttet for høst 2008 lidt over et normalt år, og det har resulteret i en rekordhøj gennemsnitlig udbetaling pr. ha til avlerne på kr. Baseret på offentlige data har vi således kunnet konstatere, at vores afregning for høst 2008 var 900 kr. højere pr. ha end vore danske konkurrenters. De favorable afregningspriser på kløver- og græsfrø har betydet, at det gennemsnitlige dækningsbidrag er væsentligt højere for græsfrøproduktion end for kornproduktion i Hjemmemarked I Danmark har vi opnået en stigning af markedsandel i fodergræssegmentet trods fald i forbrug. Dette skyldes ikke mindst, at vi har udbygget det i forvejen gode samarbejde med en række dygtige forhandlere, ligesom nye forhandlere har valgt DLF-TRIFOLIUM som leverandør. Vore kunders ønske om at reducere lagerbinding har desuden medført, at vi i stigende grad praktiserer just in time leveringer. Vi har derfor behandlet væsentligt flere ordrer i løbet af året. Desuden har vi formået at styrke vores markedsledende rolle inden for efterafgrøder som gul sennep og olieræddike. Derudover er også rapsforretningen blevet styrket, bl.a. fordi vi har startet forhandling af den tyske rapssort Visby. Vores rapsteam har desuden fordoblet opkøb og videresalg af raps. Engrosmarked Engrosmarkedet har igennem beretningsåret været præget af nervøsitet og en større tilbageholdenhed, end vi ellers har oplevet. Vore engroskunder har ønsket at reducere deres lagre, ligesom det høje prisniveau fik kunderne til at disponere senere end sædvanligt. Trods et generelt faldende verdensmarked har vi dog på nogle eksportmarkeder oplevet en positiv udvikling. På det nordiske marked har vi haft en god sæson, og vi har her oplevet en øget interesse for vore produkter, der modsvarer kundernes høje krav om kvalitet inden for både foder- og plænegræs. De baltiske lande har primært været ramt inden for fodergræssektoren. Vi har dog oplevet tilfredsstillende afsætning af plænegræs, og vore brands er bredt repræsenteret i området. I Centraleuropa har vi på flere markeder været mærket af den finansielle krise. Vi har dog bevaret kundeporteføljen. En del af vores salgstaktik har været at søge mod nye markeder som f.eks. Mellemøsten, der ikke har været så hårdt ramt af finanskrisen. Danmarks fødevareminister besøger Dansk Planteforædling Stram omkostningsstyring Grundet det udfordrende år har vi haft stor fokus på omkostninger og effektiviseringer. Vi har således slået flere funktioner sammen og har bl.a. samlet vores planlægningsafdeling på hovedkontoret i Roskilde. Desuden har vi i produktionen indført flere skift på vore store renseanlæg og har derfor kunnet lukke de mindre i Nakskov og Langkastrup. Resultatet for DLF-TRIFOLIUM A/S bliver tilfredsstillende. Dette skyldes ikke mindst, at det er lykkedes at fastholde de høje enhedspriser på engrossalget samt de væsentlige omkostningsreduktioner og effektiviseringer.

8 8 For mig handler det om at producere den rigtige kvalitet til tiden og med så lave omkostninger som muligt. Jan de Boer, Produktionschef, Holland

9 9 Innoseeds B.V. Holland Det hollandske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø nationalt og internationalt, bl.a. også til koncernens øvrige selskaber beretningsåret afsluttede vi arbejdet med at overføre samtlige I aktiviteter fra afdelingen i Vlijmen til hovedkontoret i Kapelle. Det betød væsentlige effektiviseringer samt en reduktion i medarbejderstaben. 2008/09 blev året, hvor vi i Holland tog vore nye, moderne lagerfaciliteter i Kapelle i brug. Den nye bygning består af m 2 med godt pallepladser og mobilt transportanlæg. Også inden for R&D aktiviteterne i selskabet har vi gennemført væsentlige omstruktureringer, idet vi har samlet vore hollandske forædlingsaktiviteter på en station. Fremover varetages de hollandske udviklingsaktiviteter på stationen i Moerstraten, hvor vi har bygget nye og moderne faciliteter. Vi opnåede et rigtig godt salg til hollandske sportsfaciliteter På det professionelle plænegræssegment samt på konsumersegmentet i Benelux har vi haft en stabil afsætning. Omsætningen har således været stigende pga. de stabile mængder og høje priser. Omsætningen af majs har været god ikke mindst pga. sorten Adenzo, der er en af de mest solgte majssorter i Holland. Desuden blev lanceringen af majssorten Ayro gennemført yderst tilfredsstillende. Presset engrossalg Engrossalget i 2008/09 blev betydeligt lavere end forventet, hvilket primært kan relateres til skuffende efterspørgsel fra det professionelle plænegræssegment i Sydeuropa og fodergræssegmentet. Den manglende efterspørgsel skyldtes primært den finansielle krise. Sidst på beretningsåret oplevede vi desuden et betydeligt pres på engrospriserne. Serviceringen af vores strategiske samarbejdspartner, Limagrain, sker fra det hollandske selskab. I løbet af beretningsåret har vi fortsat det tætte samarbejde. På koncernens laboratorier analyseres godt prøver hvert år Benelux Afsætningen af fodergræsblandinger i Benelux blev negativt påvirket af de lave mælkepriser. Men salget blev gennemført til betydeligt højere priser end i 2007/08. Den hollandske høst 2008 blev bjærget under meget favorable vilkår og var i en flot kvalitet med et højt gennemsnitsudbytte. De høje og - skulle det vise sig - urealistiske forventninger til kornmarkedet gjorde det vanskeligt at tegne kontrakter for høst De væsentlige effektiviseringstiltag samt et tilfredsstillende salg på hjemmemarkedet betyder, at Innoseeds B.V. kommer ud med et godt resultat for regnskabsåret 2008/09.

10 10 Vi kan lettere tiltrække nye, dygtige spillere, hvis vi har gode faciliteter. Så vi bruger også kvaliteten af græsset på banerne som salgsargument overfor dem. Jonathan Calderwood, Chief Groundkeeper, Aston Villa

11 11 DLF-TRIFOLIUM Ltd. uk Selskabet er markedsleder og er UKs største græsfrøselskab. Kunderne serviceres fra hovedkontoret i Inkberrow syd for Birmingham samt fra afdelingerne i Lincoln og i Edinburgh, Skotland DLF-TRIFOLIUM Ltd. fik en hård start på 2008/09, idet vi blev påvirket af finanskrisen samt et meget vådt efterår 2008 og en sjældent set kold vinter. En ekstraordinær god afsætning i foråret til konsumer- og fodergræssegmentet samt de høje salgspriser har dog opvejet den ringe start på sæsonen. I beretningsåret har vi arbejdet med en række effektiviseringer samt organisationsændringer og har afhændet en bygning i Lincoln. Produktionen i UK varetages fremover i Inkberrow og Edinburgh. På linie med tidligere år har vi styrket vores i forvejen meget stærke brand Johnsons Lawn Seed, idet vi har lanceret Multipurpose Lawn Feed. Produktet er en blanding af græs og gødning, hvorfor det står på hylderne blandt andre gødningsprodukter i de engelske butikker. Lanceringen har derfor givet brandet yderligere hyldeplads. I UK har salget af majs i beretningsåret været meget positivt. Dette skyldes ikke mindst, at vi har de to majssorter, der ligger højest på sortslisterne. Således måtte vi melde udsolgt til flere kunder af sorten IXXES, ligesom salget af ES-REGAIN også gik over al forventning. Resultatet for det engelske selskab bliver meget tilfredsstillende og på niveau med resultatet i 2007/08. Forsøgsparcellerne på forædlingsstationen i Didbrook, UK tjekkes DLF-TRIFOLIUM Deutschland GmbH tyskland Selskabet med base i Hannover betjener primært koncernens engroskunder i Tyskland, Belgien, Østrig, Polen og Slovenien Primært grundet de lave mælkepriser faldt efterspørgslen på fodergræs i området. Det professionelle plænegræssegment blev mærket af den finansielle krise, mens forbruget inden for konsumersegmentet har været tilfredsstillende. Ved at indgå aftaler med flere nøglekunder baseret på langsigtet samarbejde har vi sikret os en stabil afsætning. Dette sammenholdt med de høje salgspriser betyder, at selskabet trods finanskrisen har haft en rimelig omsætning i området. Plænegræs brandet, Turfline, er lanceret i mere end 25 lande I regnskabsåret 2008/09 har vi for første gang i Tyskland lanceret et af koncernens egne brands til plænegræsmarkedet nemlig Turfline. Samtidig har vi med stor succes indført festulolium til foderblandinger.

12 12 Vi tilstræber at udvikle de bedste sorter for vore kunder. Om det drejer sig om landmandens mark eller sportspladsen, så er kundernes behov altid vores mål. Steve Reid, planteforædler, USA

13 13 Prodana Seeds A/S Danmark Selskabet og dets dattervirksomhed Prodana Frö AB sælger et fuldt sortiment til det professionelle plænegræssegment i Danmark og Sverige samt til konsumersegmentet i Danmark Samlet leverer de to selskaber i 2008/09 en tilfredsstillende omsætning og et godt resultat på niveau med regnskabsåret 2007/08. regnskabsåret 2008/09 har bygge- og anlægssektoren været I ramt af den finansielle krise. Dette påvirkede især afsætningen af maskiner og færdiggræs i negativ retning, mens afsætningen til kommuner og golfbaner har været i vækst. Det lykkedes os desuden at fastholde vores position som absolut førende leverandør inden for området. Konsumermarkedet fik en yderst positiv sæson og var uanfægtet af krisen. Dette skyldes til dels et tidligt forår og gunstigt havevejr i hele sæsonen. Salget af vores brede sortiment af egne brands samt private labels har derved bidraget til en yderst positiv vækst. For Prodana Frö AB i Sverige bød året på øget konkurrence. Den svenske krones kursudvikling har fordyret import fra Danmark. Ca. 60 pct. af det solgte græsfrø anvendes til plæneformål DLF International Seeds, Inc. usa Selskabet forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø til det nordamerikanske hjemmemarked samt til eksport især til Kina og Sydamerika. Selskabet indgår i koncernens globale forædlings- og afprøvningsnetværk med fokus på forædling af plænegræs Trods den økonomiske situation i USA, der i beretningsåret har givet vanskelige markedsmæssige betingelser, er det lykkedes vores amerikanske selskab at skabe en positiv udvikling af koncernens brands ForageMax og Major League. Dette skyldes ikke mindst, at vi ved at investere i en produktionslinie for småpakninger har kunnet imødekomme efterspørgslen og er blevet mere konkurrencedygtige på disse produkter. Vi fik en god start på sæsonen efteråret 2008, men da USA blev ramt af den økonomiske krise, kom også priserne på kløver- og græsfrø under pres. Specielt afsætningen til det professionelle plænegræssegment blev mærket af den økonomiske situation, mens konsumer- og eksportsalget har været relativt tilfredsstillende. Selskabet har i sæsonen formået at udnytte den lave dollarkurs og har solgt godt til Kina og Sydamerika. Recessionen samt de faldende priser betyder, at selskabet opnår en reduceret omsætning og et mindre men positivt resultat i beretningsåret i forhold til 2007/08. HorseMax er frøblandinger til hestefolde

14 14 Top Green S.A.S. frankrig DLF-TRIFOLIUM har aktiemajoriteten (67 pct.) i det franske selskab. Top Green fungerer som distributionsselskab til det professionelle plænegræssegment samt til konsumersegmentet med hovedvægt på hjemmemarkedet Vi har i Frankrig i beretningsåret opnået øgede markedsandele på det professionelle plænegræsmarked og på konsumermarkedet. Sidstnævnte skyldes ikke mindst et styrket samarbejde med Oxadis (kontrolleret af Limagrain), der sælger produkter til franske havecentre og detailkæder. Mens vores salg faldt på det professionelle plænegræssegment, har vi oplevet et meget tilfredsstillende salg til konsumersegmentet. Lanceringen af Microclover har i Frankrig fået en tilfredsstillende modtagelse. Produktet har ligeledes skabt øget opmærksomhed om Top Greens øvrige produkter, idet bæredygtige løsninger har stor bevågenhed i Frankrig. I starten af sæsonen oplevede vi store overgangsbeholdninger. I forventning til lavere priser udskød distributørerne genkøb, hvilket har betydet, at lagrene er reduceret ved årets udgang. Top Green er DLF-TRIFOLIUMs største enkeltbrand rettet mod det professionelle plænegræssegment Top Green har oplevet en lavere omsætning i regnskabsåret sammenlignet med 2007/08. En stram omkostningsstyring betyder dog, at selskabet får et lille men positivt resultat for 2008/09. Forædlingsstationen Hladké Životice s.r.o. tjekkiet DLF-TRIFOLIUM A/S har aktiemajoriteten (65 pct.) i det tjekkiske selskab, der forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø primært med fokus på nærmarkederne i Centraleuropa Vores selskab har betydelige markedsandele i Tjekkiet og Slovakiet og har i beretningsåret formået at bevare sin position som Tjekkiets største produktionsselskab inden for kløverog græsfrø. Hladké Životice producerer og sælger både egne samt koncernens øvrige sorter. Især de festulolium og rødkløversorter, som vi her har udviklet, har vundet indpas på en række markeder i Europa og Nordamerika. I beretningsåret har vi introduceret ForageMax, Europas største fodergræs brand, i Tjekkiet. Vi arbejder konstant på at udvikle fodergræssorter til gavn for køernes fordøjelse og dermed også for miljøet Vores tjekkiske selskab er påvirket af, at salget har lidt under markedskonjunkturerne. Selskabet præsterer et mindre men tilfredsstillende resultat.

15 Do dipsum volutat 15 DLF Seeds Ltd. new zealand Det new zealandske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø med fokus på markederne i New Zealand og Australien. En mindre del af det producerede frø markedsføres gennem koncernens selskaber i Europa beretningsåret har vores selskab i New Zealand fortsat med at I positionere koncernens produkter på de australske og new zealandske markeder. Faldet i mælkepriser har betydet reduceret forbrug af kløver- og græsfrø. Imidlertidig har samarbejdet med en række vigtige distributører betydet øget afsætning af fodergræs, og vore markedsandele er steget i New Zealand. I 2008/09 har vi i New Zealand færdiggjort vores nye forædlingsstation, der er placeret ved hovedkontoret i Christchurch. Med baggrund i koncernens gene pool har vi udviklet sorter tilpasset de lokale forhold. Vi er derfor klar til at lancere sorter udviklet med lokale egenskaber bl.a. inden for italiensk rajgræs. Selskabet kommer for 2008/09 ud med et positivt resultat. DLF-TRIFOLIUM rusland Afdelingen i Moskva dækker foder- og plænegræsmarkedet i Rusland og CIS landene De finansielle vanskeligheder, devaluering af rublen samt politisk turbulens i området har betydet en generel reduktion af efterspørgsel efter kløver- og græsfrø i beretningsåret. I Hviderusland har vi i beretningsåret oplevet en stigning af salget af vore eksisterende produkter inden for ForageMax brandet. Desuden blev lanceringen af to nye blandinger med lucerne samt introduktionen af Johnsons Lawn Seed på det russiske og ukrainske marked godt modtaget. Det er lykkedes os at bevare vores ledende markedsposition trods øget konkurrence. DLF-TRIFOLIUM Kina Afdelingen i Beijing sælger kløver- og græsfrø, der importeres fra koncernens øvrige selskaber i Europa, USA og New Zealand Forbruget i Kina har i regnskabsåret 2008/09 været upåvirket af finanskrisen, samtidig har kinesiske indkøbere været dygtige til at udnytte det rigelige udbud og har kunnet presse priserne. Vi har i perioden positioneret os yderligere som førende leverandør af græsfrø med en andel på ca. 1/3 af det samlede marked. Dette skyldtes ikke mindst synergierne fra koncernens globale samarbejde, og græsfrø fra Danmark, USA og New Zealand blev således solgt i Kina. I 2008/09 fik vi anerkendt fem nye fodergræssorter bl.a. CALIBRA og ANGUS 1 på de offentlige lister i Kina. Sorterne vil derfor blive prioriteret i fremtidige statslige fodergræsprojekter i Kina. I Kina indgår vore fodergræssorter i statslige projekter

16 16 DLF-TRIFOLIUM South America argentina Afdelingen i Sydamerika med base i Buenos Aires, Argentina sælger kløver og græsfrø til bl.a. Argentina, Chile, Brasilien og Bolivia. Afdelingen blev etableret i januar 2009 Hidtil har vi dækket det sydamerikanske marked fra vore selskaber i USA og Danmark. Derfor har fokus i beretningsåret hovedsageligt ligget på overdragelse af salgsansvar, ligesom vi har arbejdet med at udvide kunde- og sortsporteføljen. Ved at være til stede på det sydamerikanske kontinent og være tættere på vore kunder er det målet at styrke afsætningen af koncernens kløver- og græsfrø fra Europa og USA i området. I fodboldlandet Argentina er vores græs på flere store stadions Danespo Holding A/S Koncernen er i samarbejde med Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (DLG) engageret i produktion og salg af lægge- og spisekartofler via joint venture-selskabet (50/50) Danespo Holding A/S Danespo A/S, der står for salget af læggekartofler, har oplevet et godt år i Nordafrika med en betydelig forøgelse af afsætningen og har således solgt samtlige producerede mængder og til gode priser. Også på det europæiske marked er det lykkedes at afsætte den producerede mængde læggekartofler til dels dog vha. en prisreduktion. Etablering af en selvstændig afdeling i Holland foretaget i regnskabsåret 2007/08 har udviklet sig tilfredsstillende, og den heraf følgende introduktion af tre nye sorter i Benelux er gået over forventning. Sorten FOLVA dækker således allerede nu 16 pct. af det hollandske forbrug af spisekartofler, ligesom sorterne BALLARINA og VIVI også har fået en vellykket introduktion på det hollandske og ikke mindst franske marked. Andelen af omsætningen af egne beskyttede sorter har været fortsat stigende i tråd med selskabets strategi. I beretningsåret har 50 pct. af omsætningen således været af egne sorter mod 30 pct. i 2007/08. Danespo Holding A/S aktiviteter inden for spisekartofler, der sælges til detailkæder, sker via Lammefjordens Kartoffelcentral A/S og VK Kartofler A/S. Afsætningen har igen været tilfredsstillende, om end markedet har været presset i Der er investeret i nye sorterings- og pakkeanlæg i VK Kartofler A/S. Lammefjordens Kartoffelcentral A/S er blevet opgraderet via investeringer i bygningsforbedringer, modtageforhold, sorterings- og pakkeanlæg. Danespo Holding A/S præsterer et godt resultat på niveau med året før. DanÆrt A/S Prodana Seeds A/S ejer i fællesskab med DLG (50/50) DanÆrt A/S med aktiviteter inden for ærtebaserede produkter til fødevarer og fødevare industrien 2008/09 har vi udvidet afsætningsområderne og har intensiveret I indsatsen på de fjernøstlige markeder som Filippinerne, Korea og Thailand. Samtidig har selskabet haft en god omsætning i Finland og en stigende afsætning til Letland. Vi har i beretningsåret flyttet selskabets shippingfunktioner til DLF-TRIFOLIUMs shippingafdeling i Roskilde. Trods en tilbagegang på selskabets hidtil største marked, venezuela, pga. landets finansielle situation, opnår Danært A/S et tilfredsstillende resultat for 2008/09. Scanola Holding A/S DLF-TRIFOLIUM A/S (12 pct.) og en række andelsgrovvareselskaber i DLA Agro Gruppen ejer protein- og oliefabrikken Scanola Holding A/S i Danmark takt med den øgede interesse for raps har vi i DLF-TRIFOLIUM koncernen løbende styrket indsatsen på rapsfronten. Vores opkøb af I industriraps blev for andet år i træk fordoblet. DLF-TRIFOLIUM A/S ejerskab i Scanola Holding A/S, der forarbejder en stor del af den danske rapsavl, betyder, at vi har en sikker og stabil aftager af vores industriraps.

17 5 års hoved- og nøgletal for koncernen / / / / /05 DRIFTSTAL I M.DKK: Nettoomsætning 2.061, , , , ,4 Resultat før finansielle poster (EBIT) 69,9 80,4 212,6 71,8 82,6 Finansiering netto -21,3-25,9-27,0-24,9-20,9 Resultat af ordinær drift 48,6 54,4 185,6 46,9 62,2 Resultat efter skat 35,0 41,6 146,2 32,5 45,6 Resultat efter skat og minoritetsinteresser 34,7 40,7 146,1 31,8 44,9 AKTIVER I M.DKK: Anlægsaktiver 555,6 507,5 547,5 507,6 539,9 Omsætningsaktiver 902,0 827,5 891,0 692,3 644,8 Aktiver i alt 1.457, , , , ,7 PASSIVER I M.DKK: Egenkapital 597,7 573,4 604,5 458,8 427,9 Minoritetsinteresser 16,4 16,0 15,4 5,6 4,7 Hensatte forpligtelser 61,5 83,8 133,4 90,7 91,2 Langfristede gældsforpligtelser 173,9 177,7 180,6 290,4 296,7 Kortfristede gældsforpligtelser 608,1 484,1 504,6 354,4 364,2 Passiver i alt 1.457, , , , ,7 ØVRIGE OPLYSNINGER: Antal medarbejdere Investering i materielle anlægsaktiver 105,8 59,2 60,2 36,8 51,8 Af- og nedskrivninger 44,8 50,1 55,1 55,0 51,1 NØGLETAL: Afkastningsgrad 4,8% 6,0% 14,8% 6,0% 7,0% Egenkapitalens forrentning 8,1% 9,0% 34,2% 10,5% 15,1% Soliditetsgrad 41,0% 43,0% 42,0% 38,2% 36,1% Nøgletallene er udarbejdet i overenstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.

18 18 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for regn skabsåret 1. juli juni 2009 for DLF-TRIFOLIUM A/S. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede, regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, lige som årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2008/09. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god ken delse. Roskilde, den 17. september 2009 DIREKTION: Truels Damsgaard adm. direktør Morten Andersen økonomidirektør BESTYRELSE: Benny Kirkebække Christensen N niels Peder Christiansen formand næstformand Poul Jensen Mogens Worre-Jensen Asbjørn Børsting niels Roulund medarbejdervalgt Dot Vittrup Pedersen medarbejdervalgt Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinæ re generalforsamling den 27. oktober Dirigent

19 Den uafhængige revisors påtegning 19 Til aktionærerne i DLF-TRIFOLIUM A/S Vi har revideret årsrapporten for DLF-TRIFOLIUM A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2009 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncern som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for 1. juli juni 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger Søborg, den 17. september 2009 ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab Svend Hagemann Johan Løager Jensen Statsautoriserede revisorer

20 20 Ledelsesberetning Høje frøpriser og vedholdende omkostningsfokus sikrede tilfredsstillende driftsresultat Høje salgspriser på frø, strukturelle tilpasninger og stram omkostningsstyring sikrede et driftsresultat, som bestyrelsen karakteriserer som tilfredsstillende. Nedgang i afsætningen af kløver- og græsfrø bag fald i koncernomsætningen på 8 pct.. Rekordhøj frøafregning til ejerne. Koncernen realiserede en omsætning på 2.061,4 mio. kr. (2.252,3 mio. kr.) i 2008/09. Koncernresultatet af den primære drift (EBIT) er opgjort til 69,9 mio. kr. (80,4 mio. kr.) og koncernresultatet efter skat og minoritetsinteresser til 34,7 mio. kr. (40,7 mio. kr.) i beretningsåret. Det bemærkes, at koncernens EBIT resultat var påvirket af engangsavancer fra salg af fast ejendom på 3,9 mio. kr. (8,9 mio. kr.) i beretningsåret. Bestyrelsen betegner årets resultat som tilfredsstillende. I vurderingen af årets resultat lægger bestyrelsen vægt på, at en tidlig salgsindsats resulterede i rekordhøje salgspriser ledelsen tidligt reagerede på en vigende efterspørgsel ved at initiere en række effektiviseringstiltag og omkostningsreduktioner i hele koncernen ejerne blev honoreret med en historisk høj frøafregning målt i kroner pr. hektar høst Årets resultat svarer til forventningerne udtrykt i årsrapporten 2007/08. Koncernen beskæftigede 682 (731) helårsmedarbejdere i beretningsåret. Bestyrelsen foreslår, at der af årets resultat på 34,7 mio. kr. udloddes 5,1 mio. kr. som udbytte svarende til 8 pct. af aktiekapitalen. Udbyttet er indeholdt i egenkapitalen, som udgjorde 597,7 mio. kr. pr. 30. juni Sammenligningstal for 2007/08 i parentes

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Better Energy Generation A/S. Årsrapport for 2015

Better Energy Generation A/S. Årsrapport for 2015 Better Energy Generation A/S Kigkurren 8 D, 1., 2300 København S Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 84 97 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /6 2016 Rasmus

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

BOLIG DANMARK 2012 A/S DANALIEN 1, 2. TH., 9000 AALBORG

BOLIG DANMARK 2012 A/S DANALIEN 1, 2. TH., 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BOLIG DANMARK 2012 A/S DANALIEN 1, 2. TH., 9000 AALBORG

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere