DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09"

Transkript

1 DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09

2 2 DLF-TRIFOLIUM A/S DLF-TRIFOLIUM koncernen er i dag verdens største kløver- og græsfrøfirma. Vi er ejede af DLF AmbA, der har godt danske kløver- og græsfrøavlere som medlemmer. Danske landmænd har en lang tradition for og stor viden om kløver- og græsfrøavl, og Danmark er derfor et af verdens vigtigste produktionsområder inden for disse afgrøder. Koncernens hovedkontor er placeret i Roskilde, derudover har vi datterselskaber i Danmark, Sverige, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Belgien, Tjekkiet, New Zealand og USA samt repræsentationskontorer i Kina, Rusland og Argentina. DLF-TRIFOLIUM har knap 700 medarbejdere, og koncernen omsætter årligt for ca. 2 mia. kr. Vi har et globalt forædlingsnetværk og et omfattende kendskab til produktion og salg af kløver- og græsfrø til de frøproducerende og forbrugende dele af verden. Vi har en markedsandel på ca. 50 pct. i Europa og ca. 20 pct. globalt. Vores kløver- og græsfrø sælges via en række distributionskanaler til brugere af fodergræs f.eks. mælkeproducenter og til professionelle og private plænegræsbrugere som f.eks. haveejere, kommuner og fodboldstadions. Indhold Koncernen... 4 DLF-trifolium A/S... 7 Innoseeds B.v DLF-trifolium ltd DLF-TRIFOLIUM DEUTSCHLAND GmbH PRODANA SEEDS A/S DLF INTERNATIONAL SEEDS, Inc TOP GREEN S.A.S Forædlingsstationen Hladké Životice s.r.o DLF SEEDS Ltd dlf-trifolium MOSKVA DLF-TRIFOLIUM BEIJING DLF-TRIFOLIUM SOUTH AMERICA Fem års hoved- og nøgletal Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning LEDELSESberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Bestyrelsen... 39

3 3 Nyt år, helt nye udfordringer september 2008 sluttede næsten ti års uafbrudt økonomisk I højkonjunktur. Et sammenbrud i en af verdens største finansinstitutioner, Lehmann Brothers, førte til en finansiel krise, som udviklede sig til en verdensomspændende økonomisk nedtur af en kraft og en hastighed, som sjældent før set. Det økonomiske tilbageslag, som ramte alle markeder bredt, og en kreditklemme satte sine tydelige spor i frømarkedet. Forbruget veg, hvilket gjorde grossister og detaillister tilbageholdende med at købe til lager, før det gamle var brugt. I takt med, at markedet gik i stå, begyndte tvivlen om det høje prisniveaus holdbarhed at næres. Samtidig frygtede nogle producenter store lagre og var tvunget i markedet for at generere cash flow for at holde banken fra døren. I DLF-TRIFOLIUM holdt vi fast ved vores salgspolitik. Det lykkedes, og rent faktisk realiserede vi et rekordhøjt prisniveau i 2008/09, hvilket blev udtrykt i en frøafregning i kr. pr. hektar til ejerne på rekordniveau. Ledelsen erkendte tidligt, at krisen ville koste afsætning. Med afsæt heri igangsatte vi en række initiativer til effektiviseringer, strukturtilpasninger og omkostningsreduktioner for at sikre indtjeningen. Selvom driftsresultatet i frøforretningen blev lidt lavere i 2008/09 end året før, afbødede høje salgspriser og omkostningsinitiativerne de værste indtjeningsmæssige virkninger af den manglende afsætning. De ændrede økonomiske realiteter gav anledning til at revurdere vores samlede portefølje af forsknings- og udviklingsprojekter. Som konsekvens heraf har vi valgt at prioritere de mere kortsigtede projekter frem for især vore langsigtede GMO-aktiviteter. Fravalget var svært, men begrundet i, at vi fortsat afventer en politisk afklaring af mulighederne og rammerne for markedsføringsgodkendelse af genmodificerede græssorter i EU. Herunder også, hvad der kræves af dokumentation og omkostningerne forbundet hermed. Vi håber på at kunne tage GMO-projekterne ned fra hylderne igen, når der foreligger en politisk beslutning i Danmark og resten af EU. Nedgangen i afsætningen koblet med et flot høstresultat i 2009 har medført, at vi har meget frø til rådighed i sæsonen 2009/10. Overudbud præger desværre hele markedet. Effekten har vi allerede set, nemlig prisfald. Vi må forudse et rimeligt stort prisfald fra rekordniveauet i 2008/09, hvilket vil slå igennem på afregningspriserne for høst Vi har taget hårdt fat på vores udlægsplanlægning for de kommende to Bestyrelsesformand Benny Kirkebække Christensen og adm. direktør Truels Damsgaard (th) høstår. Får vi samtidig et fornuftigt forbrug, er der udsigt til en sundere balance mellem udbud og efterspørgsel. Den øjeblikkelige overkapacitet i frøbranchen vil sandsynligvis medføre et behov for restrukturering i branchen. DLF-TRIFOLIUM koncernen er med sin strategiske platform og forretningsmæssige styrke klar til at deltage i yderligere konsolidering i frømarkedet.

4 4 Koncernen

5 Koncerndirektionen Do dipsum volutat 5 Fra venstre: Adm. dir. Truels Damsgaard, økonomidir. Morten Andersen, salg- og marketingdir. Søren Halbye, Gert van Straalen, dir. Innoseeds B.V. Klar til en forandret verden Regnskabsåret 2008/09 har for koncernen været et meget anderledes år. Vejrliget og den finansielle krise medførte reduceret efterspørgsel på kløver- og græsfrø, og det fik lagrene på verdensplan til at vokse betydeligt. Samtidig betød markedsforhold ene med de høje salgspriser og den lave dollarkurs, at vi oplevede en øget import til Europa af frø. En betydelig del af denne import er ucertificeret frø, der ikke kan sælges lovligt videre i EU. Trods de vanskelige vilkår er det med succes lykkedes for koncernselskaberne at bevare de høje salgspriser på engros- og detailniveauet, som vi opnåede i 2007/08. Samtidig reagerede vi hurtigt på de ændrede markedsforhold og gennemførte en række effektiviseringer og omkostningsbesparelser. Det er tiltag, der betyder, at vi har kunnet styre koncernen sikkert gennem året. Godt på vej Fordelene af vores stringente organisation, hvor vi på en række områder arbejder på tværs af koncernselskaber, viser sig nu tydeligt. Kommunikationslinien i koncernen er kort, og vi kan derfor agere hurtigt i markedet. Koncernselskaberne arbejder sammen på at udvide kundegrundlag og søge nye afsætningsmuligheder og samarbejdspartnere. Vi går alternative veje, hvilket bl.a. har ført os til markedet i mellemøsten og har betydet øget aktivitet i Sydafrika. Vi har de seneste år udvidet vore salgskanaler og har været gode til at udnytte de synergier, der opstår heraf. Dette vil vi fortsætte med i det nye år, og vi vil bl.a. i endnu højere grad benytte afdelingen i Kina til at afsætte vores frø fra Danmark. Vores klare mål for de kommende år er at øge afsætningen og vinde markedsandele for på denne måde at befæste koncernens position. Det skal ske via en endnu skarpere salgsprofil og nye koncepter tilpasset de ændrede markedsvilkår. Vi forventer derfor, at importen af kløver- og græsfrø til Europa reduceres betydeligt. På grund af de væsentlige struktur- og effektiviseringsforandringer vi har gennemført i 2008/09, er også vore produktionsfaciliteter klar til de ændrede vilkår. Vi har bl.a. samlet flere produktionsområder på færre faciliteter og har dermed opnået en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter. Desværre har dette også betydet en reduktion af medarbejderstaben. Det er meget beklageligt, men har været nødvendigt for, at vi kunne komme gennem et udfordrende år. Vi vil igen i år takke alle medarbejdere for deres ildhu og medvirken til, at vi fortsat kan være den mest konkurrencedygtige og dynamiske aktør.

6 6 I min familie har vi tradition for at dyrke græsfrø. Det er spændende og udfordrende. Derfor skal avlen ske i samarbejde med folk med stor viden. Brian Christiansen, græsfrøavler, Danmark

7 Do dipsum volutat 7 DLF-TRIFOLIUM A/S Det danske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø nationalt og internationalt, bl.a. også til koncernens øvrige selskaber. Selskabet producerer 2/3 af koncernens samlede mængder Året 2008/09 har været udfordrende for DLF-TRIFOLIUM A/S. Vi har fra starten af året haft fokus på at holde de høje salgspriser opnået i 2007/08. Tidligt på året stod det dog klart, at et vådt efterår 2008 efterfulgt af den eskalerende finanskrise ville få væsentlig indflydelse på omsætningen af kløver- og græsfrø på verdensmarkedet. Samtidig med, at det i løbet af beretningsåret til stadighed blev sværere at kreditforsikre især østeuropæiske kunder. Vi har således oplevet et betydeligt fald i afsætning i branchen, hvilket dog kun har haft lille indflydelse på omsætningen pga. de høje salgspriser. Flere topsorter En væsentlig begrundelse for vores markedsposition er ikke mindst, at vi via det globale forædlingsnetværk kontinuerligt har kunnet udvide vores sortsportefølje med flere nye topsorter. Desuden har vi også i dette beretningsår udbygget vore forskningsog forædlingsaktiviteter ved bl.a. at erhverve den godt 200 ha store ejendom Louisenborg, der grænser direkte op til de eksisterende jorder ved den danske forædlingsdivision. God afregning Vore afregningspriser til de danske avlere har fortsat ligget på et højt niveau for høst Samtidig blev udbyttet for høst 2008 lidt over et normalt år, og det har resulteret i en rekordhøj gennemsnitlig udbetaling pr. ha til avlerne på kr. Baseret på offentlige data har vi således kunnet konstatere, at vores afregning for høst 2008 var 900 kr. højere pr. ha end vore danske konkurrenters. De favorable afregningspriser på kløver- og græsfrø har betydet, at det gennemsnitlige dækningsbidrag er væsentligt højere for græsfrøproduktion end for kornproduktion i Hjemmemarked I Danmark har vi opnået en stigning af markedsandel i fodergræssegmentet trods fald i forbrug. Dette skyldes ikke mindst, at vi har udbygget det i forvejen gode samarbejde med en række dygtige forhandlere, ligesom nye forhandlere har valgt DLF-TRIFOLIUM som leverandør. Vore kunders ønske om at reducere lagerbinding har desuden medført, at vi i stigende grad praktiserer just in time leveringer. Vi har derfor behandlet væsentligt flere ordrer i løbet af året. Desuden har vi formået at styrke vores markedsledende rolle inden for efterafgrøder som gul sennep og olieræddike. Derudover er også rapsforretningen blevet styrket, bl.a. fordi vi har startet forhandling af den tyske rapssort Visby. Vores rapsteam har desuden fordoblet opkøb og videresalg af raps. Engrosmarked Engrosmarkedet har igennem beretningsåret været præget af nervøsitet og en større tilbageholdenhed, end vi ellers har oplevet. Vore engroskunder har ønsket at reducere deres lagre, ligesom det høje prisniveau fik kunderne til at disponere senere end sædvanligt. Trods et generelt faldende verdensmarked har vi dog på nogle eksportmarkeder oplevet en positiv udvikling. På det nordiske marked har vi haft en god sæson, og vi har her oplevet en øget interesse for vore produkter, der modsvarer kundernes høje krav om kvalitet inden for både foder- og plænegræs. De baltiske lande har primært været ramt inden for fodergræssektoren. Vi har dog oplevet tilfredsstillende afsætning af plænegræs, og vore brands er bredt repræsenteret i området. I Centraleuropa har vi på flere markeder været mærket af den finansielle krise. Vi har dog bevaret kundeporteføljen. En del af vores salgstaktik har været at søge mod nye markeder som f.eks. Mellemøsten, der ikke har været så hårdt ramt af finanskrisen. Danmarks fødevareminister besøger Dansk Planteforædling Stram omkostningsstyring Grundet det udfordrende år har vi haft stor fokus på omkostninger og effektiviseringer. Vi har således slået flere funktioner sammen og har bl.a. samlet vores planlægningsafdeling på hovedkontoret i Roskilde. Desuden har vi i produktionen indført flere skift på vore store renseanlæg og har derfor kunnet lukke de mindre i Nakskov og Langkastrup. Resultatet for DLF-TRIFOLIUM A/S bliver tilfredsstillende. Dette skyldes ikke mindst, at det er lykkedes at fastholde de høje enhedspriser på engrossalget samt de væsentlige omkostningsreduktioner og effektiviseringer.

8 8 For mig handler det om at producere den rigtige kvalitet til tiden og med så lave omkostninger som muligt. Jan de Boer, Produktionschef, Holland

9 9 Innoseeds B.V. Holland Det hollandske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø nationalt og internationalt, bl.a. også til koncernens øvrige selskaber beretningsåret afsluttede vi arbejdet med at overføre samtlige I aktiviteter fra afdelingen i Vlijmen til hovedkontoret i Kapelle. Det betød væsentlige effektiviseringer samt en reduktion i medarbejderstaben. 2008/09 blev året, hvor vi i Holland tog vore nye, moderne lagerfaciliteter i Kapelle i brug. Den nye bygning består af m 2 med godt pallepladser og mobilt transportanlæg. Også inden for R&D aktiviteterne i selskabet har vi gennemført væsentlige omstruktureringer, idet vi har samlet vore hollandske forædlingsaktiviteter på en station. Fremover varetages de hollandske udviklingsaktiviteter på stationen i Moerstraten, hvor vi har bygget nye og moderne faciliteter. Vi opnåede et rigtig godt salg til hollandske sportsfaciliteter På det professionelle plænegræssegment samt på konsumersegmentet i Benelux har vi haft en stabil afsætning. Omsætningen har således været stigende pga. de stabile mængder og høje priser. Omsætningen af majs har været god ikke mindst pga. sorten Adenzo, der er en af de mest solgte majssorter i Holland. Desuden blev lanceringen af majssorten Ayro gennemført yderst tilfredsstillende. Presset engrossalg Engrossalget i 2008/09 blev betydeligt lavere end forventet, hvilket primært kan relateres til skuffende efterspørgsel fra det professionelle plænegræssegment i Sydeuropa og fodergræssegmentet. Den manglende efterspørgsel skyldtes primært den finansielle krise. Sidst på beretningsåret oplevede vi desuden et betydeligt pres på engrospriserne. Serviceringen af vores strategiske samarbejdspartner, Limagrain, sker fra det hollandske selskab. I løbet af beretningsåret har vi fortsat det tætte samarbejde. På koncernens laboratorier analyseres godt prøver hvert år Benelux Afsætningen af fodergræsblandinger i Benelux blev negativt påvirket af de lave mælkepriser. Men salget blev gennemført til betydeligt højere priser end i 2007/08. Den hollandske høst 2008 blev bjærget under meget favorable vilkår og var i en flot kvalitet med et højt gennemsnitsudbytte. De høje og - skulle det vise sig - urealistiske forventninger til kornmarkedet gjorde det vanskeligt at tegne kontrakter for høst De væsentlige effektiviseringstiltag samt et tilfredsstillende salg på hjemmemarkedet betyder, at Innoseeds B.V. kommer ud med et godt resultat for regnskabsåret 2008/09.

10 10 Vi kan lettere tiltrække nye, dygtige spillere, hvis vi har gode faciliteter. Så vi bruger også kvaliteten af græsset på banerne som salgsargument overfor dem. Jonathan Calderwood, Chief Groundkeeper, Aston Villa

11 11 DLF-TRIFOLIUM Ltd. uk Selskabet er markedsleder og er UKs største græsfrøselskab. Kunderne serviceres fra hovedkontoret i Inkberrow syd for Birmingham samt fra afdelingerne i Lincoln og i Edinburgh, Skotland DLF-TRIFOLIUM Ltd. fik en hård start på 2008/09, idet vi blev påvirket af finanskrisen samt et meget vådt efterår 2008 og en sjældent set kold vinter. En ekstraordinær god afsætning i foråret til konsumer- og fodergræssegmentet samt de høje salgspriser har dog opvejet den ringe start på sæsonen. I beretningsåret har vi arbejdet med en række effektiviseringer samt organisationsændringer og har afhændet en bygning i Lincoln. Produktionen i UK varetages fremover i Inkberrow og Edinburgh. På linie med tidligere år har vi styrket vores i forvejen meget stærke brand Johnsons Lawn Seed, idet vi har lanceret Multipurpose Lawn Feed. Produktet er en blanding af græs og gødning, hvorfor det står på hylderne blandt andre gødningsprodukter i de engelske butikker. Lanceringen har derfor givet brandet yderligere hyldeplads. I UK har salget af majs i beretningsåret været meget positivt. Dette skyldes ikke mindst, at vi har de to majssorter, der ligger højest på sortslisterne. Således måtte vi melde udsolgt til flere kunder af sorten IXXES, ligesom salget af ES-REGAIN også gik over al forventning. Resultatet for det engelske selskab bliver meget tilfredsstillende og på niveau med resultatet i 2007/08. Forsøgsparcellerne på forædlingsstationen i Didbrook, UK tjekkes DLF-TRIFOLIUM Deutschland GmbH tyskland Selskabet med base i Hannover betjener primært koncernens engroskunder i Tyskland, Belgien, Østrig, Polen og Slovenien Primært grundet de lave mælkepriser faldt efterspørgslen på fodergræs i området. Det professionelle plænegræssegment blev mærket af den finansielle krise, mens forbruget inden for konsumersegmentet har været tilfredsstillende. Ved at indgå aftaler med flere nøglekunder baseret på langsigtet samarbejde har vi sikret os en stabil afsætning. Dette sammenholdt med de høje salgspriser betyder, at selskabet trods finanskrisen har haft en rimelig omsætning i området. Plænegræs brandet, Turfline, er lanceret i mere end 25 lande I regnskabsåret 2008/09 har vi for første gang i Tyskland lanceret et af koncernens egne brands til plænegræsmarkedet nemlig Turfline. Samtidig har vi med stor succes indført festulolium til foderblandinger.

12 12 Vi tilstræber at udvikle de bedste sorter for vore kunder. Om det drejer sig om landmandens mark eller sportspladsen, så er kundernes behov altid vores mål. Steve Reid, planteforædler, USA

13 13 Prodana Seeds A/S Danmark Selskabet og dets dattervirksomhed Prodana Frö AB sælger et fuldt sortiment til det professionelle plænegræssegment i Danmark og Sverige samt til konsumersegmentet i Danmark Samlet leverer de to selskaber i 2008/09 en tilfredsstillende omsætning og et godt resultat på niveau med regnskabsåret 2007/08. regnskabsåret 2008/09 har bygge- og anlægssektoren været I ramt af den finansielle krise. Dette påvirkede især afsætningen af maskiner og færdiggræs i negativ retning, mens afsætningen til kommuner og golfbaner har været i vækst. Det lykkedes os desuden at fastholde vores position som absolut førende leverandør inden for området. Konsumermarkedet fik en yderst positiv sæson og var uanfægtet af krisen. Dette skyldes til dels et tidligt forår og gunstigt havevejr i hele sæsonen. Salget af vores brede sortiment af egne brands samt private labels har derved bidraget til en yderst positiv vækst. For Prodana Frö AB i Sverige bød året på øget konkurrence. Den svenske krones kursudvikling har fordyret import fra Danmark. Ca. 60 pct. af det solgte græsfrø anvendes til plæneformål DLF International Seeds, Inc. usa Selskabet forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø til det nordamerikanske hjemmemarked samt til eksport især til Kina og Sydamerika. Selskabet indgår i koncernens globale forædlings- og afprøvningsnetværk med fokus på forædling af plænegræs Trods den økonomiske situation i USA, der i beretningsåret har givet vanskelige markedsmæssige betingelser, er det lykkedes vores amerikanske selskab at skabe en positiv udvikling af koncernens brands ForageMax og Major League. Dette skyldes ikke mindst, at vi ved at investere i en produktionslinie for småpakninger har kunnet imødekomme efterspørgslen og er blevet mere konkurrencedygtige på disse produkter. Vi fik en god start på sæsonen efteråret 2008, men da USA blev ramt af den økonomiske krise, kom også priserne på kløver- og græsfrø under pres. Specielt afsætningen til det professionelle plænegræssegment blev mærket af den økonomiske situation, mens konsumer- og eksportsalget har været relativt tilfredsstillende. Selskabet har i sæsonen formået at udnytte den lave dollarkurs og har solgt godt til Kina og Sydamerika. Recessionen samt de faldende priser betyder, at selskabet opnår en reduceret omsætning og et mindre men positivt resultat i beretningsåret i forhold til 2007/08. HorseMax er frøblandinger til hestefolde

14 14 Top Green S.A.S. frankrig DLF-TRIFOLIUM har aktiemajoriteten (67 pct.) i det franske selskab. Top Green fungerer som distributionsselskab til det professionelle plænegræssegment samt til konsumersegmentet med hovedvægt på hjemmemarkedet Vi har i Frankrig i beretningsåret opnået øgede markedsandele på det professionelle plænegræsmarked og på konsumermarkedet. Sidstnævnte skyldes ikke mindst et styrket samarbejde med Oxadis (kontrolleret af Limagrain), der sælger produkter til franske havecentre og detailkæder. Mens vores salg faldt på det professionelle plænegræssegment, har vi oplevet et meget tilfredsstillende salg til konsumersegmentet. Lanceringen af Microclover har i Frankrig fået en tilfredsstillende modtagelse. Produktet har ligeledes skabt øget opmærksomhed om Top Greens øvrige produkter, idet bæredygtige løsninger har stor bevågenhed i Frankrig. I starten af sæsonen oplevede vi store overgangsbeholdninger. I forventning til lavere priser udskød distributørerne genkøb, hvilket har betydet, at lagrene er reduceret ved årets udgang. Top Green er DLF-TRIFOLIUMs største enkeltbrand rettet mod det professionelle plænegræssegment Top Green har oplevet en lavere omsætning i regnskabsåret sammenlignet med 2007/08. En stram omkostningsstyring betyder dog, at selskabet får et lille men positivt resultat for 2008/09. Forædlingsstationen Hladké Životice s.r.o. tjekkiet DLF-TRIFOLIUM A/S har aktiemajoriteten (65 pct.) i det tjekkiske selskab, der forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø primært med fokus på nærmarkederne i Centraleuropa Vores selskab har betydelige markedsandele i Tjekkiet og Slovakiet og har i beretningsåret formået at bevare sin position som Tjekkiets største produktionsselskab inden for kløverog græsfrø. Hladké Životice producerer og sælger både egne samt koncernens øvrige sorter. Især de festulolium og rødkløversorter, som vi her har udviklet, har vundet indpas på en række markeder i Europa og Nordamerika. I beretningsåret har vi introduceret ForageMax, Europas største fodergræs brand, i Tjekkiet. Vi arbejder konstant på at udvikle fodergræssorter til gavn for køernes fordøjelse og dermed også for miljøet Vores tjekkiske selskab er påvirket af, at salget har lidt under markedskonjunkturerne. Selskabet præsterer et mindre men tilfredsstillende resultat.

15 Do dipsum volutat 15 DLF Seeds Ltd. new zealand Det new zealandske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø med fokus på markederne i New Zealand og Australien. En mindre del af det producerede frø markedsføres gennem koncernens selskaber i Europa beretningsåret har vores selskab i New Zealand fortsat med at I positionere koncernens produkter på de australske og new zealandske markeder. Faldet i mælkepriser har betydet reduceret forbrug af kløver- og græsfrø. Imidlertidig har samarbejdet med en række vigtige distributører betydet øget afsætning af fodergræs, og vore markedsandele er steget i New Zealand. I 2008/09 har vi i New Zealand færdiggjort vores nye forædlingsstation, der er placeret ved hovedkontoret i Christchurch. Med baggrund i koncernens gene pool har vi udviklet sorter tilpasset de lokale forhold. Vi er derfor klar til at lancere sorter udviklet med lokale egenskaber bl.a. inden for italiensk rajgræs. Selskabet kommer for 2008/09 ud med et positivt resultat. DLF-TRIFOLIUM rusland Afdelingen i Moskva dækker foder- og plænegræsmarkedet i Rusland og CIS landene De finansielle vanskeligheder, devaluering af rublen samt politisk turbulens i området har betydet en generel reduktion af efterspørgsel efter kløver- og græsfrø i beretningsåret. I Hviderusland har vi i beretningsåret oplevet en stigning af salget af vore eksisterende produkter inden for ForageMax brandet. Desuden blev lanceringen af to nye blandinger med lucerne samt introduktionen af Johnsons Lawn Seed på det russiske og ukrainske marked godt modtaget. Det er lykkedes os at bevare vores ledende markedsposition trods øget konkurrence. DLF-TRIFOLIUM Kina Afdelingen i Beijing sælger kløver- og græsfrø, der importeres fra koncernens øvrige selskaber i Europa, USA og New Zealand Forbruget i Kina har i regnskabsåret 2008/09 været upåvirket af finanskrisen, samtidig har kinesiske indkøbere været dygtige til at udnytte det rigelige udbud og har kunnet presse priserne. Vi har i perioden positioneret os yderligere som førende leverandør af græsfrø med en andel på ca. 1/3 af det samlede marked. Dette skyldtes ikke mindst synergierne fra koncernens globale samarbejde, og græsfrø fra Danmark, USA og New Zealand blev således solgt i Kina. I 2008/09 fik vi anerkendt fem nye fodergræssorter bl.a. CALIBRA og ANGUS 1 på de offentlige lister i Kina. Sorterne vil derfor blive prioriteret i fremtidige statslige fodergræsprojekter i Kina. I Kina indgår vore fodergræssorter i statslige projekter

16 16 DLF-TRIFOLIUM South America argentina Afdelingen i Sydamerika med base i Buenos Aires, Argentina sælger kløver og græsfrø til bl.a. Argentina, Chile, Brasilien og Bolivia. Afdelingen blev etableret i januar 2009 Hidtil har vi dækket det sydamerikanske marked fra vore selskaber i USA og Danmark. Derfor har fokus i beretningsåret hovedsageligt ligget på overdragelse af salgsansvar, ligesom vi har arbejdet med at udvide kunde- og sortsporteføljen. Ved at være til stede på det sydamerikanske kontinent og være tættere på vore kunder er det målet at styrke afsætningen af koncernens kløver- og græsfrø fra Europa og USA i området. I fodboldlandet Argentina er vores græs på flere store stadions Danespo Holding A/S Koncernen er i samarbejde med Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (DLG) engageret i produktion og salg af lægge- og spisekartofler via joint venture-selskabet (50/50) Danespo Holding A/S Danespo A/S, der står for salget af læggekartofler, har oplevet et godt år i Nordafrika med en betydelig forøgelse af afsætningen og har således solgt samtlige producerede mængder og til gode priser. Også på det europæiske marked er det lykkedes at afsætte den producerede mængde læggekartofler til dels dog vha. en prisreduktion. Etablering af en selvstændig afdeling i Holland foretaget i regnskabsåret 2007/08 har udviklet sig tilfredsstillende, og den heraf følgende introduktion af tre nye sorter i Benelux er gået over forventning. Sorten FOLVA dækker således allerede nu 16 pct. af det hollandske forbrug af spisekartofler, ligesom sorterne BALLARINA og VIVI også har fået en vellykket introduktion på det hollandske og ikke mindst franske marked. Andelen af omsætningen af egne beskyttede sorter har været fortsat stigende i tråd med selskabets strategi. I beretningsåret har 50 pct. af omsætningen således været af egne sorter mod 30 pct. i 2007/08. Danespo Holding A/S aktiviteter inden for spisekartofler, der sælges til detailkæder, sker via Lammefjordens Kartoffelcentral A/S og VK Kartofler A/S. Afsætningen har igen været tilfredsstillende, om end markedet har været presset i Der er investeret i nye sorterings- og pakkeanlæg i VK Kartofler A/S. Lammefjordens Kartoffelcentral A/S er blevet opgraderet via investeringer i bygningsforbedringer, modtageforhold, sorterings- og pakkeanlæg. Danespo Holding A/S præsterer et godt resultat på niveau med året før. DanÆrt A/S Prodana Seeds A/S ejer i fællesskab med DLG (50/50) DanÆrt A/S med aktiviteter inden for ærtebaserede produkter til fødevarer og fødevare industrien 2008/09 har vi udvidet afsætningsområderne og har intensiveret I indsatsen på de fjernøstlige markeder som Filippinerne, Korea og Thailand. Samtidig har selskabet haft en god omsætning i Finland og en stigende afsætning til Letland. Vi har i beretningsåret flyttet selskabets shippingfunktioner til DLF-TRIFOLIUMs shippingafdeling i Roskilde. Trods en tilbagegang på selskabets hidtil største marked, venezuela, pga. landets finansielle situation, opnår Danært A/S et tilfredsstillende resultat for 2008/09. Scanola Holding A/S DLF-TRIFOLIUM A/S (12 pct.) og en række andelsgrovvareselskaber i DLA Agro Gruppen ejer protein- og oliefabrikken Scanola Holding A/S i Danmark takt med den øgede interesse for raps har vi i DLF-TRIFOLIUM koncernen løbende styrket indsatsen på rapsfronten. Vores opkøb af I industriraps blev for andet år i træk fordoblet. DLF-TRIFOLIUM A/S ejerskab i Scanola Holding A/S, der forarbejder en stor del af den danske rapsavl, betyder, at vi har en sikker og stabil aftager af vores industriraps.

17 5 års hoved- og nøgletal for koncernen / / / / /05 DRIFTSTAL I M.DKK: Nettoomsætning 2.061, , , , ,4 Resultat før finansielle poster (EBIT) 69,9 80,4 212,6 71,8 82,6 Finansiering netto -21,3-25,9-27,0-24,9-20,9 Resultat af ordinær drift 48,6 54,4 185,6 46,9 62,2 Resultat efter skat 35,0 41,6 146,2 32,5 45,6 Resultat efter skat og minoritetsinteresser 34,7 40,7 146,1 31,8 44,9 AKTIVER I M.DKK: Anlægsaktiver 555,6 507,5 547,5 507,6 539,9 Omsætningsaktiver 902,0 827,5 891,0 692,3 644,8 Aktiver i alt 1.457, , , , ,7 PASSIVER I M.DKK: Egenkapital 597,7 573,4 604,5 458,8 427,9 Minoritetsinteresser 16,4 16,0 15,4 5,6 4,7 Hensatte forpligtelser 61,5 83,8 133,4 90,7 91,2 Langfristede gældsforpligtelser 173,9 177,7 180,6 290,4 296,7 Kortfristede gældsforpligtelser 608,1 484,1 504,6 354,4 364,2 Passiver i alt 1.457, , , , ,7 ØVRIGE OPLYSNINGER: Antal medarbejdere Investering i materielle anlægsaktiver 105,8 59,2 60,2 36,8 51,8 Af- og nedskrivninger 44,8 50,1 55,1 55,0 51,1 NØGLETAL: Afkastningsgrad 4,8% 6,0% 14,8% 6,0% 7,0% Egenkapitalens forrentning 8,1% 9,0% 34,2% 10,5% 15,1% Soliditetsgrad 41,0% 43,0% 42,0% 38,2% 36,1% Nøgletallene er udarbejdet i overenstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.

18 18 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for regn skabsåret 1. juli juni 2009 for DLF-TRIFOLIUM A/S. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede, regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, lige som årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2008/09. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god ken delse. Roskilde, den 17. september 2009 DIREKTION: Truels Damsgaard adm. direktør Morten Andersen økonomidirektør BESTYRELSE: Benny Kirkebække Christensen N niels Peder Christiansen formand næstformand Poul Jensen Mogens Worre-Jensen Asbjørn Børsting niels Roulund medarbejdervalgt Dot Vittrup Pedersen medarbejdervalgt Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinæ re generalforsamling den 27. oktober Dirigent

19 Den uafhængige revisors påtegning 19 Til aktionærerne i DLF-TRIFOLIUM A/S Vi har revideret årsrapporten for DLF-TRIFOLIUM A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2009 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncern som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for 1. juli juni 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger Søborg, den 17. september 2009 ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab Svend Hagemann Johan Løager Jensen Statsautoriserede revisorer

20 20 Ledelsesberetning Høje frøpriser og vedholdende omkostningsfokus sikrede tilfredsstillende driftsresultat Høje salgspriser på frø, strukturelle tilpasninger og stram omkostningsstyring sikrede et driftsresultat, som bestyrelsen karakteriserer som tilfredsstillende. Nedgang i afsætningen af kløver- og græsfrø bag fald i koncernomsætningen på 8 pct.. Rekordhøj frøafregning til ejerne. Koncernen realiserede en omsætning på 2.061,4 mio. kr. (2.252,3 mio. kr.) i 2008/09. Koncernresultatet af den primære drift (EBIT) er opgjort til 69,9 mio. kr. (80,4 mio. kr.) og koncernresultatet efter skat og minoritetsinteresser til 34,7 mio. kr. (40,7 mio. kr.) i beretningsåret. Det bemærkes, at koncernens EBIT resultat var påvirket af engangsavancer fra salg af fast ejendom på 3,9 mio. kr. (8,9 mio. kr.) i beretningsåret. Bestyrelsen betegner årets resultat som tilfredsstillende. I vurderingen af årets resultat lægger bestyrelsen vægt på, at en tidlig salgsindsats resulterede i rekordhøje salgspriser ledelsen tidligt reagerede på en vigende efterspørgsel ved at initiere en række effektiviseringstiltag og omkostningsreduktioner i hele koncernen ejerne blev honoreret med en historisk høj frøafregning målt i kroner pr. hektar høst Årets resultat svarer til forventningerne udtrykt i årsrapporten 2007/08. Koncernen beskæftigede 682 (731) helårsmedarbejdere i beretningsåret. Bestyrelsen foreslår, at der af årets resultat på 34,7 mio. kr. udloddes 5,1 mio. kr. som udbytte svarende til 8 pct. af aktiekapitalen. Udbyttet er indeholdt i egenkapitalen, som udgjorde 597,7 mio. kr. pr. 30. juni Sammenligningstal for 2007/08 i parentes

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere