DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09"

Transkript

1 DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09

2 2 DLF-TRIFOLIUM A/S DLF-TRIFOLIUM koncernen er i dag verdens største kløver- og græsfrøfirma. Vi er ejede af DLF AmbA, der har godt danske kløver- og græsfrøavlere som medlemmer. Danske landmænd har en lang tradition for og stor viden om kløver- og græsfrøavl, og Danmark er derfor et af verdens vigtigste produktionsområder inden for disse afgrøder. Koncernens hovedkontor er placeret i Roskilde, derudover har vi datterselskaber i Danmark, Sverige, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Belgien, Tjekkiet, New Zealand og USA samt repræsentationskontorer i Kina, Rusland og Argentina. DLF-TRIFOLIUM har knap 700 medarbejdere, og koncernen omsætter årligt for ca. 2 mia. kr. Vi har et globalt forædlingsnetværk og et omfattende kendskab til produktion og salg af kløver- og græsfrø til de frøproducerende og forbrugende dele af verden. Vi har en markedsandel på ca. 50 pct. i Europa og ca. 20 pct. globalt. Vores kløver- og græsfrø sælges via en række distributionskanaler til brugere af fodergræs f.eks. mælkeproducenter og til professionelle og private plænegræsbrugere som f.eks. haveejere, kommuner og fodboldstadions. Indhold Koncernen... 4 DLF-trifolium A/S... 7 Innoseeds B.v DLF-trifolium ltd DLF-TRIFOLIUM DEUTSCHLAND GmbH PRODANA SEEDS A/S DLF INTERNATIONAL SEEDS, Inc TOP GREEN S.A.S Forædlingsstationen Hladké Životice s.r.o DLF SEEDS Ltd dlf-trifolium MOSKVA DLF-TRIFOLIUM BEIJING DLF-TRIFOLIUM SOUTH AMERICA Fem års hoved- og nøgletal Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning LEDELSESberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Bestyrelsen... 39

3 3 Nyt år, helt nye udfordringer september 2008 sluttede næsten ti års uafbrudt økonomisk I højkonjunktur. Et sammenbrud i en af verdens største finansinstitutioner, Lehmann Brothers, førte til en finansiel krise, som udviklede sig til en verdensomspændende økonomisk nedtur af en kraft og en hastighed, som sjældent før set. Det økonomiske tilbageslag, som ramte alle markeder bredt, og en kreditklemme satte sine tydelige spor i frømarkedet. Forbruget veg, hvilket gjorde grossister og detaillister tilbageholdende med at købe til lager, før det gamle var brugt. I takt med, at markedet gik i stå, begyndte tvivlen om det høje prisniveaus holdbarhed at næres. Samtidig frygtede nogle producenter store lagre og var tvunget i markedet for at generere cash flow for at holde banken fra døren. I DLF-TRIFOLIUM holdt vi fast ved vores salgspolitik. Det lykkedes, og rent faktisk realiserede vi et rekordhøjt prisniveau i 2008/09, hvilket blev udtrykt i en frøafregning i kr. pr. hektar til ejerne på rekordniveau. Ledelsen erkendte tidligt, at krisen ville koste afsætning. Med afsæt heri igangsatte vi en række initiativer til effektiviseringer, strukturtilpasninger og omkostningsreduktioner for at sikre indtjeningen. Selvom driftsresultatet i frøforretningen blev lidt lavere i 2008/09 end året før, afbødede høje salgspriser og omkostningsinitiativerne de værste indtjeningsmæssige virkninger af den manglende afsætning. De ændrede økonomiske realiteter gav anledning til at revurdere vores samlede portefølje af forsknings- og udviklingsprojekter. Som konsekvens heraf har vi valgt at prioritere de mere kortsigtede projekter frem for især vore langsigtede GMO-aktiviteter. Fravalget var svært, men begrundet i, at vi fortsat afventer en politisk afklaring af mulighederne og rammerne for markedsføringsgodkendelse af genmodificerede græssorter i EU. Herunder også, hvad der kræves af dokumentation og omkostningerne forbundet hermed. Vi håber på at kunne tage GMO-projekterne ned fra hylderne igen, når der foreligger en politisk beslutning i Danmark og resten af EU. Nedgangen i afsætningen koblet med et flot høstresultat i 2009 har medført, at vi har meget frø til rådighed i sæsonen 2009/10. Overudbud præger desværre hele markedet. Effekten har vi allerede set, nemlig prisfald. Vi må forudse et rimeligt stort prisfald fra rekordniveauet i 2008/09, hvilket vil slå igennem på afregningspriserne for høst Vi har taget hårdt fat på vores udlægsplanlægning for de kommende to Bestyrelsesformand Benny Kirkebække Christensen og adm. direktør Truels Damsgaard (th) høstår. Får vi samtidig et fornuftigt forbrug, er der udsigt til en sundere balance mellem udbud og efterspørgsel. Den øjeblikkelige overkapacitet i frøbranchen vil sandsynligvis medføre et behov for restrukturering i branchen. DLF-TRIFOLIUM koncernen er med sin strategiske platform og forretningsmæssige styrke klar til at deltage i yderligere konsolidering i frømarkedet.

4 4 Koncernen

5 Koncerndirektionen Do dipsum volutat 5 Fra venstre: Adm. dir. Truels Damsgaard, økonomidir. Morten Andersen, salg- og marketingdir. Søren Halbye, Gert van Straalen, dir. Innoseeds B.V. Klar til en forandret verden Regnskabsåret 2008/09 har for koncernen været et meget anderledes år. Vejrliget og den finansielle krise medførte reduceret efterspørgsel på kløver- og græsfrø, og det fik lagrene på verdensplan til at vokse betydeligt. Samtidig betød markedsforhold ene med de høje salgspriser og den lave dollarkurs, at vi oplevede en øget import til Europa af frø. En betydelig del af denne import er ucertificeret frø, der ikke kan sælges lovligt videre i EU. Trods de vanskelige vilkår er det med succes lykkedes for koncernselskaberne at bevare de høje salgspriser på engros- og detailniveauet, som vi opnåede i 2007/08. Samtidig reagerede vi hurtigt på de ændrede markedsforhold og gennemførte en række effektiviseringer og omkostningsbesparelser. Det er tiltag, der betyder, at vi har kunnet styre koncernen sikkert gennem året. Godt på vej Fordelene af vores stringente organisation, hvor vi på en række områder arbejder på tværs af koncernselskaber, viser sig nu tydeligt. Kommunikationslinien i koncernen er kort, og vi kan derfor agere hurtigt i markedet. Koncernselskaberne arbejder sammen på at udvide kundegrundlag og søge nye afsætningsmuligheder og samarbejdspartnere. Vi går alternative veje, hvilket bl.a. har ført os til markedet i mellemøsten og har betydet øget aktivitet i Sydafrika. Vi har de seneste år udvidet vore salgskanaler og har været gode til at udnytte de synergier, der opstår heraf. Dette vil vi fortsætte med i det nye år, og vi vil bl.a. i endnu højere grad benytte afdelingen i Kina til at afsætte vores frø fra Danmark. Vores klare mål for de kommende år er at øge afsætningen og vinde markedsandele for på denne måde at befæste koncernens position. Det skal ske via en endnu skarpere salgsprofil og nye koncepter tilpasset de ændrede markedsvilkår. Vi forventer derfor, at importen af kløver- og græsfrø til Europa reduceres betydeligt. På grund af de væsentlige struktur- og effektiviseringsforandringer vi har gennemført i 2008/09, er også vore produktionsfaciliteter klar til de ændrede vilkår. Vi har bl.a. samlet flere produktionsområder på færre faciliteter og har dermed opnået en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter. Desværre har dette også betydet en reduktion af medarbejderstaben. Det er meget beklageligt, men har været nødvendigt for, at vi kunne komme gennem et udfordrende år. Vi vil igen i år takke alle medarbejdere for deres ildhu og medvirken til, at vi fortsat kan være den mest konkurrencedygtige og dynamiske aktør.

6 6 I min familie har vi tradition for at dyrke græsfrø. Det er spændende og udfordrende. Derfor skal avlen ske i samarbejde med folk med stor viden. Brian Christiansen, græsfrøavler, Danmark

7 Do dipsum volutat 7 DLF-TRIFOLIUM A/S Det danske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø nationalt og internationalt, bl.a. også til koncernens øvrige selskaber. Selskabet producerer 2/3 af koncernens samlede mængder Året 2008/09 har været udfordrende for DLF-TRIFOLIUM A/S. Vi har fra starten af året haft fokus på at holde de høje salgspriser opnået i 2007/08. Tidligt på året stod det dog klart, at et vådt efterår 2008 efterfulgt af den eskalerende finanskrise ville få væsentlig indflydelse på omsætningen af kløver- og græsfrø på verdensmarkedet. Samtidig med, at det i løbet af beretningsåret til stadighed blev sværere at kreditforsikre især østeuropæiske kunder. Vi har således oplevet et betydeligt fald i afsætning i branchen, hvilket dog kun har haft lille indflydelse på omsætningen pga. de høje salgspriser. Flere topsorter En væsentlig begrundelse for vores markedsposition er ikke mindst, at vi via det globale forædlingsnetværk kontinuerligt har kunnet udvide vores sortsportefølje med flere nye topsorter. Desuden har vi også i dette beretningsår udbygget vore forskningsog forædlingsaktiviteter ved bl.a. at erhverve den godt 200 ha store ejendom Louisenborg, der grænser direkte op til de eksisterende jorder ved den danske forædlingsdivision. God afregning Vore afregningspriser til de danske avlere har fortsat ligget på et højt niveau for høst Samtidig blev udbyttet for høst 2008 lidt over et normalt år, og det har resulteret i en rekordhøj gennemsnitlig udbetaling pr. ha til avlerne på kr. Baseret på offentlige data har vi således kunnet konstatere, at vores afregning for høst 2008 var 900 kr. højere pr. ha end vore danske konkurrenters. De favorable afregningspriser på kløver- og græsfrø har betydet, at det gennemsnitlige dækningsbidrag er væsentligt højere for græsfrøproduktion end for kornproduktion i Hjemmemarked I Danmark har vi opnået en stigning af markedsandel i fodergræssegmentet trods fald i forbrug. Dette skyldes ikke mindst, at vi har udbygget det i forvejen gode samarbejde med en række dygtige forhandlere, ligesom nye forhandlere har valgt DLF-TRIFOLIUM som leverandør. Vore kunders ønske om at reducere lagerbinding har desuden medført, at vi i stigende grad praktiserer just in time leveringer. Vi har derfor behandlet væsentligt flere ordrer i løbet af året. Desuden har vi formået at styrke vores markedsledende rolle inden for efterafgrøder som gul sennep og olieræddike. Derudover er også rapsforretningen blevet styrket, bl.a. fordi vi har startet forhandling af den tyske rapssort Visby. Vores rapsteam har desuden fordoblet opkøb og videresalg af raps. Engrosmarked Engrosmarkedet har igennem beretningsåret været præget af nervøsitet og en større tilbageholdenhed, end vi ellers har oplevet. Vore engroskunder har ønsket at reducere deres lagre, ligesom det høje prisniveau fik kunderne til at disponere senere end sædvanligt. Trods et generelt faldende verdensmarked har vi dog på nogle eksportmarkeder oplevet en positiv udvikling. På det nordiske marked har vi haft en god sæson, og vi har her oplevet en øget interesse for vore produkter, der modsvarer kundernes høje krav om kvalitet inden for både foder- og plænegræs. De baltiske lande har primært været ramt inden for fodergræssektoren. Vi har dog oplevet tilfredsstillende afsætning af plænegræs, og vore brands er bredt repræsenteret i området. I Centraleuropa har vi på flere markeder været mærket af den finansielle krise. Vi har dog bevaret kundeporteføljen. En del af vores salgstaktik har været at søge mod nye markeder som f.eks. Mellemøsten, der ikke har været så hårdt ramt af finanskrisen. Danmarks fødevareminister besøger Dansk Planteforædling Stram omkostningsstyring Grundet det udfordrende år har vi haft stor fokus på omkostninger og effektiviseringer. Vi har således slået flere funktioner sammen og har bl.a. samlet vores planlægningsafdeling på hovedkontoret i Roskilde. Desuden har vi i produktionen indført flere skift på vore store renseanlæg og har derfor kunnet lukke de mindre i Nakskov og Langkastrup. Resultatet for DLF-TRIFOLIUM A/S bliver tilfredsstillende. Dette skyldes ikke mindst, at det er lykkedes at fastholde de høje enhedspriser på engrossalget samt de væsentlige omkostningsreduktioner og effektiviseringer.

8 8 For mig handler det om at producere den rigtige kvalitet til tiden og med så lave omkostninger som muligt. Jan de Boer, Produktionschef, Holland

9 9 Innoseeds B.V. Holland Det hollandske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø nationalt og internationalt, bl.a. også til koncernens øvrige selskaber beretningsåret afsluttede vi arbejdet med at overføre samtlige I aktiviteter fra afdelingen i Vlijmen til hovedkontoret i Kapelle. Det betød væsentlige effektiviseringer samt en reduktion i medarbejderstaben. 2008/09 blev året, hvor vi i Holland tog vore nye, moderne lagerfaciliteter i Kapelle i brug. Den nye bygning består af m 2 med godt pallepladser og mobilt transportanlæg. Også inden for R&D aktiviteterne i selskabet har vi gennemført væsentlige omstruktureringer, idet vi har samlet vore hollandske forædlingsaktiviteter på en station. Fremover varetages de hollandske udviklingsaktiviteter på stationen i Moerstraten, hvor vi har bygget nye og moderne faciliteter. Vi opnåede et rigtig godt salg til hollandske sportsfaciliteter På det professionelle plænegræssegment samt på konsumersegmentet i Benelux har vi haft en stabil afsætning. Omsætningen har således været stigende pga. de stabile mængder og høje priser. Omsætningen af majs har været god ikke mindst pga. sorten Adenzo, der er en af de mest solgte majssorter i Holland. Desuden blev lanceringen af majssorten Ayro gennemført yderst tilfredsstillende. Presset engrossalg Engrossalget i 2008/09 blev betydeligt lavere end forventet, hvilket primært kan relateres til skuffende efterspørgsel fra det professionelle plænegræssegment i Sydeuropa og fodergræssegmentet. Den manglende efterspørgsel skyldtes primært den finansielle krise. Sidst på beretningsåret oplevede vi desuden et betydeligt pres på engrospriserne. Serviceringen af vores strategiske samarbejdspartner, Limagrain, sker fra det hollandske selskab. I løbet af beretningsåret har vi fortsat det tætte samarbejde. På koncernens laboratorier analyseres godt prøver hvert år Benelux Afsætningen af fodergræsblandinger i Benelux blev negativt påvirket af de lave mælkepriser. Men salget blev gennemført til betydeligt højere priser end i 2007/08. Den hollandske høst 2008 blev bjærget under meget favorable vilkår og var i en flot kvalitet med et højt gennemsnitsudbytte. De høje og - skulle det vise sig - urealistiske forventninger til kornmarkedet gjorde det vanskeligt at tegne kontrakter for høst De væsentlige effektiviseringstiltag samt et tilfredsstillende salg på hjemmemarkedet betyder, at Innoseeds B.V. kommer ud med et godt resultat for regnskabsåret 2008/09.

10 10 Vi kan lettere tiltrække nye, dygtige spillere, hvis vi har gode faciliteter. Så vi bruger også kvaliteten af græsset på banerne som salgsargument overfor dem. Jonathan Calderwood, Chief Groundkeeper, Aston Villa

11 11 DLF-TRIFOLIUM Ltd. uk Selskabet er markedsleder og er UKs største græsfrøselskab. Kunderne serviceres fra hovedkontoret i Inkberrow syd for Birmingham samt fra afdelingerne i Lincoln og i Edinburgh, Skotland DLF-TRIFOLIUM Ltd. fik en hård start på 2008/09, idet vi blev påvirket af finanskrisen samt et meget vådt efterår 2008 og en sjældent set kold vinter. En ekstraordinær god afsætning i foråret til konsumer- og fodergræssegmentet samt de høje salgspriser har dog opvejet den ringe start på sæsonen. I beretningsåret har vi arbejdet med en række effektiviseringer samt organisationsændringer og har afhændet en bygning i Lincoln. Produktionen i UK varetages fremover i Inkberrow og Edinburgh. På linie med tidligere år har vi styrket vores i forvejen meget stærke brand Johnsons Lawn Seed, idet vi har lanceret Multipurpose Lawn Feed. Produktet er en blanding af græs og gødning, hvorfor det står på hylderne blandt andre gødningsprodukter i de engelske butikker. Lanceringen har derfor givet brandet yderligere hyldeplads. I UK har salget af majs i beretningsåret været meget positivt. Dette skyldes ikke mindst, at vi har de to majssorter, der ligger højest på sortslisterne. Således måtte vi melde udsolgt til flere kunder af sorten IXXES, ligesom salget af ES-REGAIN også gik over al forventning. Resultatet for det engelske selskab bliver meget tilfredsstillende og på niveau med resultatet i 2007/08. Forsøgsparcellerne på forædlingsstationen i Didbrook, UK tjekkes DLF-TRIFOLIUM Deutschland GmbH tyskland Selskabet med base i Hannover betjener primært koncernens engroskunder i Tyskland, Belgien, Østrig, Polen og Slovenien Primært grundet de lave mælkepriser faldt efterspørgslen på fodergræs i området. Det professionelle plænegræssegment blev mærket af den finansielle krise, mens forbruget inden for konsumersegmentet har været tilfredsstillende. Ved at indgå aftaler med flere nøglekunder baseret på langsigtet samarbejde har vi sikret os en stabil afsætning. Dette sammenholdt med de høje salgspriser betyder, at selskabet trods finanskrisen har haft en rimelig omsætning i området. Plænegræs brandet, Turfline, er lanceret i mere end 25 lande I regnskabsåret 2008/09 har vi for første gang i Tyskland lanceret et af koncernens egne brands til plænegræsmarkedet nemlig Turfline. Samtidig har vi med stor succes indført festulolium til foderblandinger.

12 12 Vi tilstræber at udvikle de bedste sorter for vore kunder. Om det drejer sig om landmandens mark eller sportspladsen, så er kundernes behov altid vores mål. Steve Reid, planteforædler, USA

13 13 Prodana Seeds A/S Danmark Selskabet og dets dattervirksomhed Prodana Frö AB sælger et fuldt sortiment til det professionelle plænegræssegment i Danmark og Sverige samt til konsumersegmentet i Danmark Samlet leverer de to selskaber i 2008/09 en tilfredsstillende omsætning og et godt resultat på niveau med regnskabsåret 2007/08. regnskabsåret 2008/09 har bygge- og anlægssektoren været I ramt af den finansielle krise. Dette påvirkede især afsætningen af maskiner og færdiggræs i negativ retning, mens afsætningen til kommuner og golfbaner har været i vækst. Det lykkedes os desuden at fastholde vores position som absolut førende leverandør inden for området. Konsumermarkedet fik en yderst positiv sæson og var uanfægtet af krisen. Dette skyldes til dels et tidligt forår og gunstigt havevejr i hele sæsonen. Salget af vores brede sortiment af egne brands samt private labels har derved bidraget til en yderst positiv vækst. For Prodana Frö AB i Sverige bød året på øget konkurrence. Den svenske krones kursudvikling har fordyret import fra Danmark. Ca. 60 pct. af det solgte græsfrø anvendes til plæneformål DLF International Seeds, Inc. usa Selskabet forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø til det nordamerikanske hjemmemarked samt til eksport især til Kina og Sydamerika. Selskabet indgår i koncernens globale forædlings- og afprøvningsnetværk med fokus på forædling af plænegræs Trods den økonomiske situation i USA, der i beretningsåret har givet vanskelige markedsmæssige betingelser, er det lykkedes vores amerikanske selskab at skabe en positiv udvikling af koncernens brands ForageMax og Major League. Dette skyldes ikke mindst, at vi ved at investere i en produktionslinie for småpakninger har kunnet imødekomme efterspørgslen og er blevet mere konkurrencedygtige på disse produkter. Vi fik en god start på sæsonen efteråret 2008, men da USA blev ramt af den økonomiske krise, kom også priserne på kløver- og græsfrø under pres. Specielt afsætningen til det professionelle plænegræssegment blev mærket af den økonomiske situation, mens konsumer- og eksportsalget har været relativt tilfredsstillende. Selskabet har i sæsonen formået at udnytte den lave dollarkurs og har solgt godt til Kina og Sydamerika. Recessionen samt de faldende priser betyder, at selskabet opnår en reduceret omsætning og et mindre men positivt resultat i beretningsåret i forhold til 2007/08. HorseMax er frøblandinger til hestefolde

14 14 Top Green S.A.S. frankrig DLF-TRIFOLIUM har aktiemajoriteten (67 pct.) i det franske selskab. Top Green fungerer som distributionsselskab til det professionelle plænegræssegment samt til konsumersegmentet med hovedvægt på hjemmemarkedet Vi har i Frankrig i beretningsåret opnået øgede markedsandele på det professionelle plænegræsmarked og på konsumermarkedet. Sidstnævnte skyldes ikke mindst et styrket samarbejde med Oxadis (kontrolleret af Limagrain), der sælger produkter til franske havecentre og detailkæder. Mens vores salg faldt på det professionelle plænegræssegment, har vi oplevet et meget tilfredsstillende salg til konsumersegmentet. Lanceringen af Microclover har i Frankrig fået en tilfredsstillende modtagelse. Produktet har ligeledes skabt øget opmærksomhed om Top Greens øvrige produkter, idet bæredygtige løsninger har stor bevågenhed i Frankrig. I starten af sæsonen oplevede vi store overgangsbeholdninger. I forventning til lavere priser udskød distributørerne genkøb, hvilket har betydet, at lagrene er reduceret ved årets udgang. Top Green er DLF-TRIFOLIUMs største enkeltbrand rettet mod det professionelle plænegræssegment Top Green har oplevet en lavere omsætning i regnskabsåret sammenlignet med 2007/08. En stram omkostningsstyring betyder dog, at selskabet får et lille men positivt resultat for 2008/09. Forædlingsstationen Hladké Životice s.r.o. tjekkiet DLF-TRIFOLIUM A/S har aktiemajoriteten (65 pct.) i det tjekkiske selskab, der forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø primært med fokus på nærmarkederne i Centraleuropa Vores selskab har betydelige markedsandele i Tjekkiet og Slovakiet og har i beretningsåret formået at bevare sin position som Tjekkiets største produktionsselskab inden for kløverog græsfrø. Hladké Životice producerer og sælger både egne samt koncernens øvrige sorter. Især de festulolium og rødkløversorter, som vi her har udviklet, har vundet indpas på en række markeder i Europa og Nordamerika. I beretningsåret har vi introduceret ForageMax, Europas største fodergræs brand, i Tjekkiet. Vi arbejder konstant på at udvikle fodergræssorter til gavn for køernes fordøjelse og dermed også for miljøet Vores tjekkiske selskab er påvirket af, at salget har lidt under markedskonjunkturerne. Selskabet præsterer et mindre men tilfredsstillende resultat.

15 Do dipsum volutat 15 DLF Seeds Ltd. new zealand Det new zealandske selskab forædler, producerer og sælger kløver- og græsfrø med fokus på markederne i New Zealand og Australien. En mindre del af det producerede frø markedsføres gennem koncernens selskaber i Europa beretningsåret har vores selskab i New Zealand fortsat med at I positionere koncernens produkter på de australske og new zealandske markeder. Faldet i mælkepriser har betydet reduceret forbrug af kløver- og græsfrø. Imidlertidig har samarbejdet med en række vigtige distributører betydet øget afsætning af fodergræs, og vore markedsandele er steget i New Zealand. I 2008/09 har vi i New Zealand færdiggjort vores nye forædlingsstation, der er placeret ved hovedkontoret i Christchurch. Med baggrund i koncernens gene pool har vi udviklet sorter tilpasset de lokale forhold. Vi er derfor klar til at lancere sorter udviklet med lokale egenskaber bl.a. inden for italiensk rajgræs. Selskabet kommer for 2008/09 ud med et positivt resultat. DLF-TRIFOLIUM rusland Afdelingen i Moskva dækker foder- og plænegræsmarkedet i Rusland og CIS landene De finansielle vanskeligheder, devaluering af rublen samt politisk turbulens i området har betydet en generel reduktion af efterspørgsel efter kløver- og græsfrø i beretningsåret. I Hviderusland har vi i beretningsåret oplevet en stigning af salget af vore eksisterende produkter inden for ForageMax brandet. Desuden blev lanceringen af to nye blandinger med lucerne samt introduktionen af Johnsons Lawn Seed på det russiske og ukrainske marked godt modtaget. Det er lykkedes os at bevare vores ledende markedsposition trods øget konkurrence. DLF-TRIFOLIUM Kina Afdelingen i Beijing sælger kløver- og græsfrø, der importeres fra koncernens øvrige selskaber i Europa, USA og New Zealand Forbruget i Kina har i regnskabsåret 2008/09 været upåvirket af finanskrisen, samtidig har kinesiske indkøbere været dygtige til at udnytte det rigelige udbud og har kunnet presse priserne. Vi har i perioden positioneret os yderligere som førende leverandør af græsfrø med en andel på ca. 1/3 af det samlede marked. Dette skyldtes ikke mindst synergierne fra koncernens globale samarbejde, og græsfrø fra Danmark, USA og New Zealand blev således solgt i Kina. I 2008/09 fik vi anerkendt fem nye fodergræssorter bl.a. CALIBRA og ANGUS 1 på de offentlige lister i Kina. Sorterne vil derfor blive prioriteret i fremtidige statslige fodergræsprojekter i Kina. I Kina indgår vore fodergræssorter i statslige projekter

16 16 DLF-TRIFOLIUM South America argentina Afdelingen i Sydamerika med base i Buenos Aires, Argentina sælger kløver og græsfrø til bl.a. Argentina, Chile, Brasilien og Bolivia. Afdelingen blev etableret i januar 2009 Hidtil har vi dækket det sydamerikanske marked fra vore selskaber i USA og Danmark. Derfor har fokus i beretningsåret hovedsageligt ligget på overdragelse af salgsansvar, ligesom vi har arbejdet med at udvide kunde- og sortsporteføljen. Ved at være til stede på det sydamerikanske kontinent og være tættere på vore kunder er det målet at styrke afsætningen af koncernens kløver- og græsfrø fra Europa og USA i området. I fodboldlandet Argentina er vores græs på flere store stadions Danespo Holding A/S Koncernen er i samarbejde med Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (DLG) engageret i produktion og salg af lægge- og spisekartofler via joint venture-selskabet (50/50) Danespo Holding A/S Danespo A/S, der står for salget af læggekartofler, har oplevet et godt år i Nordafrika med en betydelig forøgelse af afsætningen og har således solgt samtlige producerede mængder og til gode priser. Også på det europæiske marked er det lykkedes at afsætte den producerede mængde læggekartofler til dels dog vha. en prisreduktion. Etablering af en selvstændig afdeling i Holland foretaget i regnskabsåret 2007/08 har udviklet sig tilfredsstillende, og den heraf følgende introduktion af tre nye sorter i Benelux er gået over forventning. Sorten FOLVA dækker således allerede nu 16 pct. af det hollandske forbrug af spisekartofler, ligesom sorterne BALLARINA og VIVI også har fået en vellykket introduktion på det hollandske og ikke mindst franske marked. Andelen af omsætningen af egne beskyttede sorter har været fortsat stigende i tråd med selskabets strategi. I beretningsåret har 50 pct. af omsætningen således været af egne sorter mod 30 pct. i 2007/08. Danespo Holding A/S aktiviteter inden for spisekartofler, der sælges til detailkæder, sker via Lammefjordens Kartoffelcentral A/S og VK Kartofler A/S. Afsætningen har igen været tilfredsstillende, om end markedet har været presset i Der er investeret i nye sorterings- og pakkeanlæg i VK Kartofler A/S. Lammefjordens Kartoffelcentral A/S er blevet opgraderet via investeringer i bygningsforbedringer, modtageforhold, sorterings- og pakkeanlæg. Danespo Holding A/S præsterer et godt resultat på niveau med året før. DanÆrt A/S Prodana Seeds A/S ejer i fællesskab med DLG (50/50) DanÆrt A/S med aktiviteter inden for ærtebaserede produkter til fødevarer og fødevare industrien 2008/09 har vi udvidet afsætningsområderne og har intensiveret I indsatsen på de fjernøstlige markeder som Filippinerne, Korea og Thailand. Samtidig har selskabet haft en god omsætning i Finland og en stigende afsætning til Letland. Vi har i beretningsåret flyttet selskabets shippingfunktioner til DLF-TRIFOLIUMs shippingafdeling i Roskilde. Trods en tilbagegang på selskabets hidtil største marked, venezuela, pga. landets finansielle situation, opnår Danært A/S et tilfredsstillende resultat for 2008/09. Scanola Holding A/S DLF-TRIFOLIUM A/S (12 pct.) og en række andelsgrovvareselskaber i DLA Agro Gruppen ejer protein- og oliefabrikken Scanola Holding A/S i Danmark takt med den øgede interesse for raps har vi i DLF-TRIFOLIUM koncernen løbende styrket indsatsen på rapsfronten. Vores opkøb af I industriraps blev for andet år i træk fordoblet. DLF-TRIFOLIUM A/S ejerskab i Scanola Holding A/S, der forarbejder en stor del af den danske rapsavl, betyder, at vi har en sikker og stabil aftager af vores industriraps.

17 5 års hoved- og nøgletal for koncernen / / / / /05 DRIFTSTAL I M.DKK: Nettoomsætning 2.061, , , , ,4 Resultat før finansielle poster (EBIT) 69,9 80,4 212,6 71,8 82,6 Finansiering netto -21,3-25,9-27,0-24,9-20,9 Resultat af ordinær drift 48,6 54,4 185,6 46,9 62,2 Resultat efter skat 35,0 41,6 146,2 32,5 45,6 Resultat efter skat og minoritetsinteresser 34,7 40,7 146,1 31,8 44,9 AKTIVER I M.DKK: Anlægsaktiver 555,6 507,5 547,5 507,6 539,9 Omsætningsaktiver 902,0 827,5 891,0 692,3 644,8 Aktiver i alt 1.457, , , , ,7 PASSIVER I M.DKK: Egenkapital 597,7 573,4 604,5 458,8 427,9 Minoritetsinteresser 16,4 16,0 15,4 5,6 4,7 Hensatte forpligtelser 61,5 83,8 133,4 90,7 91,2 Langfristede gældsforpligtelser 173,9 177,7 180,6 290,4 296,7 Kortfristede gældsforpligtelser 608,1 484,1 504,6 354,4 364,2 Passiver i alt 1.457, , , , ,7 ØVRIGE OPLYSNINGER: Antal medarbejdere Investering i materielle anlægsaktiver 105,8 59,2 60,2 36,8 51,8 Af- og nedskrivninger 44,8 50,1 55,1 55,0 51,1 NØGLETAL: Afkastningsgrad 4,8% 6,0% 14,8% 6,0% 7,0% Egenkapitalens forrentning 8,1% 9,0% 34,2% 10,5% 15,1% Soliditetsgrad 41,0% 43,0% 42,0% 38,2% 36,1% Nøgletallene er udarbejdet i overenstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.

18 18 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for regn skabsåret 1. juli juni 2009 for DLF-TRIFOLIUM A/S. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede, regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, lige som årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2008/09. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god ken delse. Roskilde, den 17. september 2009 DIREKTION: Truels Damsgaard adm. direktør Morten Andersen økonomidirektør BESTYRELSE: Benny Kirkebække Christensen N niels Peder Christiansen formand næstformand Poul Jensen Mogens Worre-Jensen Asbjørn Børsting niels Roulund medarbejdervalgt Dot Vittrup Pedersen medarbejdervalgt Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinæ re generalforsamling den 27. oktober Dirigent

IDDESIGN ÅRSrapport 2010/2011 1. Årsrapport 2010/2011. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08

IDDESIGN ÅRSrapport 2010/2011 1. Årsrapport 2010/2011. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 IDDESIGN ÅRSrapport 2010/2011 1 Årsrapport 2010/2011 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 IDDESIGN ÅRSrapport 2010/2011 2 virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51

Læs mere

F. Junckers Industrier A/S

F. Junckers Industrier A/S F. Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr. 66 92 02 16 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Som dirigent:... Kenneth Enevold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 Åbning af IDEmøbler i Hillerød virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen,

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg. 43.088 nr. 43.088 CVR-nr. CVR-nr. 45 3445 9934 18 99 18 Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

COOP DANMARK A/S ÅRSRAPPORT

COOP DANMARK A/S ÅRSRAPPORT COOP DANMARK A/S CVR-nr. 26 25 94 95 ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2009. Per Sjøqvist Dirigent Indhold: Side Koncernstruktur og organisering

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3 97. årgang 2008 December - Januar 2008/2009 nr. 3 DLF AmbAs generalforsamling 2008 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 DanTruck-Heden A/S CVR-nr. 50 38 40 12 Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010 LEO Pharma A/S research based, people driven INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 LEDELSESBERETNING 2010 Selskabsoplysninger...

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Indhold. Centrale Dagrofa-begivenheder i 2010...5. Organisationsdiagram...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...

Indhold. Centrale Dagrofa-begivenheder i 2010...5. Organisationsdiagram...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2010 Indhold Centrale Dagrofa-begivenheder i 2010...5 Organisationsdiagram...6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere