EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/ kl til ca Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde"

Transkript

1 Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/ kl til ca Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet. 1

2 Bestyrelsesmøde Dagsordenspunkt 1. Velkomst referat Sagsfremstilling Beslutning (referat). Orientering om eventuelle afbud. Velkommen til Andreas Elkjær der træder ind i bestyrelsen i stedet for Benny Christiansen på vegne af Danske Skoleledere Afbud fra Katinka og Jens. 2. Godkendelse af dagsorden og referat. 3. Meddelelser a. Sidste nyt om serviceeftersynet af gymnasiereformen b. Intern kommunikation c. Ekstern kommunikation d. Undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris EG Dagsorden og referat blev godkendt Ad a. Rektor gennemgår kort den seneste udvikling omkring serviceeftersynet. Ad b. På baggrund af MTU, APV og MUS, har ledelsen igangsat et eftersyn af den interne kommunikation. Til dette arbejde, har ledelsen hyret kommunikationskonsulent Anne Rørbæk, tidligere kommunikationschef i det private og siden på katedralskolen i Roskilde. Arbejdet foregår i flere skridt, hvor en analyse af skolens interne kommunikation efterfuldt af en række fokusinterview, har dannet baggrund for et spørgeskema, som alle medarbejdere er blevet tilbudt at udfylde. Resultatet vil være en række anbefalinger til hvad der skal kommunikeres, hvornår og hvordan (herunder hvilke kanaler der anvendes, om der kommunikeres mundtligt eller skriftligt, om der er tale om pull eller push, osv.). Ligeledes udfærdiges en intern kommunikationsplan for EG. Andet skridt bliver at se på den eksterne kommunikation, og hvordan disse to områder kan lægges ind under et samlet område. Ad c. EG har været en del i pressen op til elevernes valg af gymnasier. I flæng kan nævnes artikler fra årets første måneder om: 2 Ad b. Bestyrelsen opfordrer til, at processen følges op af en lignende proces omkring den eksterne kommunikation. Ad c. Flot presseomtale. Ros til den øgede pressedækning. Ad d. Meget prisværdigt, at EG er i stand til gentagne gange at vinde denne fornemme pris. Det fortæller noget om den høje faglighed og kvalitet i det hele taget, som EG repræsenterer.

3 Bestyrelsesmøde referat EG - En proces fra gammelt ragelse til samtidskunst - om voluminøst kunst på torvet. - Morgensamling med -faktor - om vores -faktor elev Johannes. - Høj faglighed, engagement og rummelighed og Velbesøgt orienteringsaften på gymnasiet - om vores orienteringsaften. - Gymnasiet holdt deres egen uddannelsesmesse - om vores alumnedag med erhvervsinspiration. - Gymnasiale uddannelser skal høres mere - om rektor indtrædelse i Danske Gymnasier. - Ung Hamlet anno om vores Hamlet-forestilling, der var et samarbejde mellem drama og dans, og som gik for fulde huse fire aftner i træk. Ovenstående - og flere til - kan alle beses i EGs scrapbog. Ad d. Så er det lykkedes EG at vinde undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris for andet år i træk. Undervisningsmiddelprisen går til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. Dvs., at der er tale om det bedste undervisningsmiddel udgivet i uddannelsessektoren i sin helhed. Sidste år vandt Christina Hove fra EG, med tyskbogen Ein neuer Anfang (se prisoverrækkelsen her). I år gik prisen til Kirsten Hede og Paul Paludan-Müller fra EG, samt to lærere de har arbejdet sammen med fra to andre gymnasier. De fik prisen for biologiudgivelsen Biologi i udvikling (se prisoverrækkelsen her.) Artikel herom også i Egs scrapbog. 4. Regnskab og budget 2014 Bilag 1: Regnskab og budget 2014 Bilag 2: Kommentar til regnskab og budget Bilag 3: Årsrapport 2014 Gennemgang ved AB. Fuld tilfredshed med samtlige poster i regnskab og budget, samt tilhørende kommentarer. Flot årsrapport, der understreger EG s kvalitet. 3

4 Bestyrelsesmøde referat EG Der ønskes en analyse af de økonomiske konsekvenser ved at budgettere med 13 stx klasser, med henblik på at anvende et eventuelt overskud til aktiviteter til læringsaktiviteter. Bestyrelsen bemyndigede rektor Henrik B. Bæch til at signere den elektroniske indberetning af årsrapporten digitalt på bestyrelsens vegne. 5. Revisionsprotokollat Bilag 4: Revisionsprotokollat Gennemgang ved AB. Flot protokollat uden bemærkninger fra revisor og dermed stor tilfredshed fra bestyrelse. 6. Personalepolitik Bilag 5: Personalepolitik fejringskultur Trivselsudvalget har fremstillet forslag til et punkt omkring fejringskultur i personalepolitikken. Punktet har været i SU som godkendte punktet. Bilaget til personalepolitikken blev rost og godkendt. Husk fejringskulturen hos eleverne - altså at fejre elevernes flotte resultater. 7. Søgetal Bilag 6: Søgetal med fordeling på studieretninger EG har fastholdt de sidste års høje søgetal. Igen i år har vi fået mere end 500 ansøgere og dermed søgning til mere end 17 klasser. HG har også fastholdt sine søgetal for sidste år, hvilket vil sige ca. 180, mens RG har fået ca. 360 og oplever dermed et fald på godt en klasse. Flotte søgetal som giver anledning til at genoverveje det fornuftige i en kapacitet på 12 ST klasser, når gymnasiet reelt er nødt til at tage 13 klasser hvert år. Det skyldes både at der ikke er kapacitet nok i Nordsjælland til de mange ST ansøgere, men også at vi ikke ønsker at afvise alt for mange førsteprioritetsansøgere. Det vil også være en fordel at kunne budgettere med de 13 klasser, når vi reelt får dem hvert år. Bestyrelsen er indstillet på at øge kapaciteten til 13 klasser. 8. Resultatkontrakt 2015/2016 Formanden indkalder forslag til punkter til næste års resultatkontrakt. Rektor orienterede om ministeriets fokus på kvalitetsarbejde med udgangspunkt i data. Ledelsen har dette emne oppe på det kommende ledelsesseminar, hvor Punkter i nuværende kontrakt er: 4

5 Bestyrelsesmøde referat EG Al udvalgsarbejde forholder sig dokumenteret til EG s strategi. Udvikling af et nyt koncept for MUS. At øge antallet af samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere. Udvikling af tiltag til fremme af elevtrivslen. En fastholdelse af, eller et fald i, den lave fraværsprocent for både fremmøde og skriftlighed. En øget brug af skrivemoduler. indsatsområder under paraplyen kvalitet skal drøftes. Bestyrelsen afventer udspil fra ledelsen i den forbindelse, før punkter til næste års resultatkontrakt fastlægges på næste møde. I forbindelse med kvalitetsarbejdet, ønsker eleverne et fokus på udvalgsarbejdet - især med henblik på deres rolle i den forbindelse. 9. Nyt koncept for Mus Bilag 7: Nyt koncept for MUS på EG På sidste møde orienterede rektor om et nyt koncept for MUS. I den forbindelse udbad bestyrelsen sig at se konceptet på skrift, når dette forelå. Det gør det nu (i bilag). Konceptet er godkendt i SU. MUS konceptet blev fremlagt ved rektor, og blev godkendt. 10. Bestyrelsens studierejse Bilag 8: Data om SLF 2015 Scottish Learning Festival (SLF) blev vedtaget som rejsemål på sidste bestyrelsesmøde. I mellemtiden er datoerne for festivalen offentliggjort og SLF forløber over to dage i september, onsdag d. 23/9 til torsdag d. 24/ Bestyrelsen opfordres til at beslutte afrejsedag og -tidspunkt og ditto omkring hjemrejse. Herefter vil rektor sørge for køb af indgang til festival, flybilletter og hotel. Lærerrepræsentanterne fremførte, at tidspunktet er dårligt, da det falder sammen med studieturene, som de skal på. Det betyder, at flere medlemmerne af bestyrelsen ikke vil kunne deltage, hvorfor turen udskydes til Ændring i ledelsesorganisering På baggrund af den øgede pædagogiske indsats i forlængelse af vores udviklingsseminar, de mange udviklingsprojekter skolen indgår i, samt de opgaver skolerne allerede tildeles i forbindelse med et kommende serviceeftersyn, er behovet for pædagogisk ledelse øget. Det er baggrunden for, at vi i skoleåret øgede antallet af pædagogiske leder med en pædagogisk leder på halv tid, samtidig med at vores vicerektor gik lidt ned i tid, og de pædagogiske koordinatorfunktioner blev nedlagt. I det kommende skoleår reduceres antallet af pædagogiske ledere, idet en af vores ledere Jan Sørensen som tidligere nævnt Bestyrelsen drøftede omlægningen og blev enige om at bifalde det styrkede pædagogiske fokus som omorganiseringen tilbyder

6 Bestyrelsesmøde referat EG har ønsket at forlade ledelsen for at fortsætte som lærer i sine fag dansk og engelsk. For at fastholde ledelsesressourcen og samtidigt styrke topledelsen nu hvor rektor er indtrådt i Danske Gymnasiers bestyrelse, har vi besluttet at ændre ledelsesstrukturen. Vicerektorstillingen opdeles i to hovedfunktioner, idet der etableres en stilling som pædagogiske vicerektor på fuld tid. Funktionen sidestilles med den nuværende vicerektor, der får titlen administrativ vicerektor. Begge fungere på lige fod som stedfortrædere for rektor. Rektor har fremlagt forslaget til ændret ledelsesstruktur for den eksisterende ledelse som bifalder ændringen. Da vicerektorstillingen er en funktion knyttet til stillingen som pædagogisk leder, og da kredsen af pædagogiske ledere ikke ønskes udvidet, vil funktionen blive tildelt en af de nuværende pædagogiske ledere. Den samlede ledelsesressource bibeholdes på sit nuværende niveau, hvilket er lidt højere end forrige skoleår. 12. Datoer for kommende møder Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 9/6-15, 24/9-15 og 8/ Dokumenter til underskrift Bestyrelse: Referatet, årsregnskab, revisionsprotokollat, underskrives. D. 24/9 skal rykkes pga. studieture. Forslag til ny dato til septembermødet, samt datoer til foråret 2016 fremlægges på næste møde. 14. Evt. Referat godkendt: Henrik Arbo-Bähr Hannah Bilbo Kirsten Birkving 6

7 Bestyrelsesmøde referat EG Henrik Bæch Jens Dolin Andreas Elkjær Caroline Juelsholt Katinka Launbjerg Thomas Lykke Pedersen Bergur Løkke Rasmussen Jacob Holmkær Vrist Arne Ullum 7

8 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Indtægter Regnskab 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Tusinder Tusinder Tusinder Tilskud Øvrige indtægter Heraf "Verden i dine hænder" 916 Ekstraordinær indtægt Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn (1) Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen og projekter Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Heraf "Verden i dine hænder" 825 Øvrige udgifter i alt Undervisningens gennemførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn Pension

9 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Regulering feriepenge Refusion 0-9 Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring 276 Øvrige udgifter i alt heraf markedsføring 81 Ledelse og administration i alt Bygning Løn Heraf rengøring 778 Pension Heraf rengøring 119 Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Inventar m.v Forsyning og renovation Indvendig og udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Pulje jf. bestyrelsesmøde dec Driftsresultat Finansielle poster Renteindtægter m.v Heraf kursregulering 48 Kreditforening rente+bidrag m.m. udgift

10 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Øvrige finansielle omkostninger Kursregulering -166 Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Hensættelser Ved mødet i december 13 blev der vedtaget en ramme på en million til engangsudgifter i forbindelse med at opnå de indsatsområder, der er vedtaget Indsatsområder, der er blevet betænkt i den sammenhæng er: 1. Medarbejdertrivsel (og korpsånd) 2. Klasserumskultur / lærer-elevrelationer 3. Organisering af undervisningen ad 1 Her er dels brugt udgifter på forbedring af fysiske rammer dels arrangementer for de ansatte. Lærerværelset er shinet op med moderne kunst og en række depoter er blevet nyindrettet for at give en bedre ramme for lærernes arbejde på skolen. Anslået udgift i alt Lærerarrangementer i foråret og igen her i august og september ca ad 2 Uddannelse af to lærere pr. 1g i klasseledelse udgift til kursusholdere ca dertil kommer ekstra lærerressource ca ad 3 En bred palet af forsøg med undervisningsmetoder og vidensdeling er sat i gang. Ikke alle er knyttet direkte til udviklingsseminaret, men mange er - udgift ca

11 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Resultatet for 2014 udgøre ca. 4,2 millioner efter hensættelser. Det er knap 1 million mere end budgetteret. Hovedforklaringen på det gode resultat er Det der umiddelbart falder i øjnene er, at tilskuddet forventes at ende 1,2 million over det budgetterede. Forklaringen er dels den ekstra klasse, vi fik påduttet, dels at elevprognosen har været for forsigtig. En ekstra klasse giver på kort sigt ekstra Undervisning Effekten af den ekstra klasse vil primært vise sig i lønudgifterne på årsbasis svarende til ca. 2 årsværk. I vores tilfælde er løn og pension ikke steget i forhold til budgettet. Til gengæld er der en stigning i reguleringen af skyldig løn på knap Årsagen er, at vi grundet den sene tilpasning til ekstra 1g klasse i væsentligt omfang har måttet klare de ekstra timer internt. Stigningen i øvrige udgifter skyldes dels indregningen af Arbejdsmarkedets uddannelsesbidrag AUB er bogført på anden måde end tidligere dels vores involvering i projektet Verden i dine hænder, der imidlertid modsvares af posten under øvrige indtægter. Ledelse og administration Stigningen i lønudgiften skyldes, at ledelsesressourcen i form af pædagogiske ledere er opgraderet. Dels blev der i august ansat en ekstra pædagogiske leder, dels er der tale om, at pædagogiske ledere, som vi har haft fra august 13 har en større del af deres arbejde placeret i ledelsen frem for i undervisningen. 11

12 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Bygning Løn: Differencen i forhold til budgettet skyldes vores insourcing af rengøringen med virkning fra 1.4. Sammenholdes det med udgifter til rengøring ses, at der netto er tale om en besparelse. Størrelsen af besparelsen skal dog tages med forbehold. Mulige ekstraordinære udgifter som følge af sygdom m.m. ikke er indregnet. Omkostninger til inventar ligger over det budgetterede. Den væsentligste årsag her er indsatsen for at forbedre lærertrivslen ved at forbedre de fysiske rammer specielt i fagdepoterne. Selvforsikringen er vi ikke blevet ramt af. Det eneste er nogle småproblemer med lærere, hvis bagage ikke er nået frem i forbindelse med en studierejse. Finansielle poster Vi har foretaget en omprioritering af vores 30 årige kreditforeningslån. Det vil i de kommende år give en betydelig besparelse, men har også givet nogle engangsomkostninger, som har betydet en stigning i forhold til budgettet på ca

13 Bilag 3: Årsrapport 2014 Bilag 3: Årsrapport 2014 Espergærde Gymnasium og HF Årsrapport for 2014 CVR-nr Gymnasievej Espergærde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk 13

14 Bilag 3: Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 5 Målrapportering Målrapportering 11 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 1. januar december 17 Balance 31. december 18 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 19 Noter 20 Særlige specifikationer 24 Påtegninger Ledelsespåtegning 25 Den uafhængige revisors erklæringer 26 14

15 Bilag 3: Årsrapport 2014 Ledelsespåtegning Institutionsoplysninger Institutionen Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde Telefonnummer CVR-nummer Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Helsingør Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Thomas Lykke Pedersen, Helsingør og Fredensborg Kommune (formand) Kirsten Birkving, skoleleder Kokkedal (næstformand) Bergur Løkke Rasmussen, Region Hovedstaden Jens Dolin, KU-IND Arne Ullum, Det forpligtende samarbejde i Nordsjælland Benny Christiansen, Skolelederforeningen Jacob Vrist, medarbejderrepræsentant Hannah Bilbo, medarbejderrepræsentant Katinka Launbjerg, elevrådsformand Caroline Juelsholt, elevrepræsentant Daglig ledelse Henrik Boberg Bæch Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen og til højere forberedelseseksamen. Desuden udbyder institutionen uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne. Bankforbindelse Danske Bank Espergærde afdeling Nørre Torv Espergærde Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 15 1

16 Bilag 3: Årsrapport 2014 Præsentation af institutionen I et samarbejde mellem bestyrelse, ansatte og elever, fik Espergærde Gymnasium og HF i indeværende år en ny mission, vision og et nyt værdigrundlag. Mission, vision og værdigrundlag danner nu grundlag for gymnasiets samlede aktivitet og for den måde, gymnasiet fremstår på indadtil i relation til elever og medarbejdere og udadtil i relation til Undervisningsministeriet, lokalområdet, forældre, kommende elever og øvrige interessenter. VISION Vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte og for verden omkring os. MISSION Det er EG's mission, at skolens elever får lyst og evne til at tage en videregående uddannelse, og at de kan begå sig som borgere i et demokratisk samfund. VÆRDIGRUNDLAG Faglighed - Hver enkelt elev skal rykkes fagligt mest muligt uagtet elevens udgangspunkt. Engagement På EG er der et højt engagement og medansvar fra både elever og medarbejdere i forhold til elevernes læring og i forhold til beslutningsprocesserne på EG. Rummelighed På EG mødes vi i gensidig tillid, og alle skal opleve og udvise tolerance og respekt for forskellighed. OPGAVER Gymnasiets opgaver er defineret i missionen. Opgaverne varetages gennem faglig og tværfaglige undervisningsforløb, gennem ekstracurriculære aktiviteter så som lektiecafe, læsevejledning, talentarbejde, med mere, og gennem sociale, kulturelle og kunstneriske aktiviteter så som ferniseringer, udstillinger, koncerter, fester, udviklingsudvalg med mere. 16 2

17 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Skoleårets faglige resultater er beskrevet gennem de nøgletal EG betjener sig af, samt de indsatsområder der har været i fokus. Antal dimentender EG havde 305 ST studenter og 22 HF studenter. Karakterer ved studentereksamen og ved højere forberedelseseksamen Gennemsnitskarakteren på EG var 7,4 (7,2) for ST og 6,5 (6,0) for HF. Tallene i parentes angiver landsgennemsnittet. Ny strategi Ledelsen og FU har formuleret Strategiudkastet ud fra det udvalgsarbejde der har pågået i løbet af året. Det er gjort som følger: Værdier Vi har samlet alle de bidrag (sætninger) ind, der er kommet til værdierne fra alle skolens udvalg. Disse bidrag er blevet gennemgået systematisk og grupperet under tre hovedområder, der tegnede sig i materialet: Faglighed, engagement og rummelighed. Disse tre værdier foreslås som de tre overordnede værdier. Det er smart med tre, da det er til at huske. Alle tre værdier er beskrevet i en sætning, der fortæller hvad EG forstår ved værdien. F.eks. forklares værdien faglighed med Hver enkelt elev skal rykkes mest muligt fagligt uagtet elevens udgangspunkt. Endelig fortæller vi også hvordan vi udlever værdien. Dette gør vi i en række sætninger, som er kommet direkte fra udvalgene. F.eks. omkring faglighed: Via trivsel og engagement vil vi optimere studiemiljøet for at sikre en høj faglighed. Alle er bevidste om at man går på EG for at styrke sin faglighed. Vi prioriterer initiativer der kan højne fagligheden i undervisningssituationen. Målet med pædagogisk udvikling er øget faglighed. Vi styrker fagligheden gennem en høj grad af anvendelsesorientering og oplevet meningsfuld undervisning. I den faglige dannelse indgår globalt udsyn og internationalisering. Ved at opstille værdierne på ovenstående måde, har vi taget hensyn til alle bidrag fra udvalgene. Tanken er at alle således kan genkende sig selv i værdierne. Vi synes vi har fået tre gode værdier, hvor faglighed jo er i højsædet på EG i alt hvad vi foretager os (både ansatte og elever). Men man kan ikke forvente høj faglighed uden engagement man er nødt til at udvise engagement for at opnå og vedligeholde en høj faglighed. Ligesådan kan man ikke opnå engagement uden rummelighed. 17 3

18 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Alle skal kunne bidrage på deres måde i gensidig respekt for hinanden for at opretholde et engagement hos alle. Mission Missionen står på ryggen af værdierne, men er også dikteret fra ministeriet via en formålsparagraf. Formålsparagraffen siger: Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Dette omskriver vi til: Det er EG s mission, at skolens elever får lyst og evne til at tage en videregående uddannelse, og at de kan begå sig som borgere i et demokratisk samfund. I dette ligger studieparathed (lyst og evne til at tage en videregående uddannelse) og dannelse (begå sig i et demokratisk samfund). Værdierne er understøttende for dette, idet studieparatheden kommer via faglighed og engagement og dannelsen gennem engagement og rummelighed (og også via faglighed). Vision Visionen skal være en vision, altså ikke noget vi allerede gør eller næsten gør, men noget vi konstant forsøger at nå hen til, og hvor arbejdet vi lægger i at nå derhen, er med til at skabe en god skole. Derfor har vi bibeholdt dele af den gamle vision, men opdateret den til mere moderne toner. Igen skal visionen stå på ryggen af missionen. Den er blevet til: Vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte og for verden omkring os. Her er tanken, at vi konstant vil arbejde på at blive bedre. Finder vi gymnasier der gør det bedre på områder, vil vi lade os inspirere til at blive mindst lige så gode som dem eller bedre. At vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte, kommer af vores ønske om at tage udgangspunkt i hver enkelt og prøve at bringe hver enkelt længst muligt. At vi også har taget verden omkring os med, skyldes at hver enkelt ikke kan klare sig selv uden at fungere i det omgivende fællesskab. Det være sig makkeren i gruppen, klassen, skolen, nærområdet, Danmark eller verdenen. Der er altså tale om både at kunne fungere på individplan og i fællesskab begge dele lokalt og globalt. Det kommende års arbejde på EG vil skulle forholde sig til strategien. Koger man det helt ned vil det sige, at det man foretager sig, skal bidrage til at gøre EG endnu bedre til at skabe gode samfundsborgere med lyst og evne til videregående uddannelse i en faglig, engageret og rummelig kontekst. Det gælder både på det individuelle plan (f.eks. i den særfaglige undervisning) og i fællesskabet (f.eks. i den tværfaglige undervisning) og det gælder både i drift (f.eks. i planlægning, udførelse og evaluering af opgaver) samt i udvikling (f.eks. i al udvalgsarbejde). 18 4

19 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Nyt koncept for MUS Et nyt koncept for MUS er udviklet og godkendt i S.U. Konceptet bygger på bedre sammenhæng mellem strategien og medarbejderudviklingen. Dette foretages konkret ved at MUS fremover både sætter fokus på medarbejderen som organisationsmedarbejder og som individ. Endvidere tager det nye koncept bedre fat om opfølgning på MUS, idet der nu foretages opfølgningssamtaler og udfyldes aftaleskemaer med deadlines for de forskellige mål. Udvikling i udvalg Udviklingen i udvalg har haft følgende indsatsområder: AT (innovation og bedre vejledning) HF (innovation, heldagsskole, anvendelsesorienteret undervisning) Skriftlighed (skrivemoduler, evaluering af skriftlighed) Trivsel (ny indretning af lærerværelse, opgradering af fagdepoter, mobning italesat, intern kommunikation) Sprog (differentiering på tværs af sprogfag, afvikling af halv sprogdag) Klasserumskultur (antimobning, konstruktiv computerbrug, studieretningsdag) CO2 (ventilation, varmepumper) Studiecafe (skrivemoduler i lektiecafe, eksamensteknik, fraværsregler) Internationalisering (studietures placering, rammer for udvekslingsrejser) Organisering af undervisningen (talentarbejde, videndeling, undervisningsdifferentiering) Ledelse og organisation (tættere ledelse, ny teamstruktur) Ny Nordisk Skole (tyskekskurtioner, Munior, Stjerne for en aften) Udviklingsprojekter EG deltager i to større eksternt finansierede projekter. Det drejer sig om Gymnasiet tænkt forfra og Karrierefokus. 19 5

20 Bilag 3: Årsrapport 2014 Året økonomiske resultat Hoved- og nøgletal 2014 Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat ,1-84,6 88,4-81,3 84,8-77,9 82,9-77,8 82,1-76,8 6,5-1,8 4,6 0,0 4,6 7,1-1,5 5,6 0,0 5,6 6,9-1,9 5,0 0,0 5,0 5,1-2,0 3,1 0,0 3,1 5,4-1,9 3,5-1,2 2,3 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 65,8 28,4 94,2 25,4 41,9 26,9 66,7 26,2 92,9 20,8 47,0 25,1 64,0 23,1 87,0 15,2 48,2 23,7 65,7 14,9 80,6 10,2 48,8 21,6 60,7 19,1 79,8 7,1 49,7 23,1 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm, netto 9,1-1,6-5,0 2,5 9,8-6,3-1,1 2,4 9,6-0,7-0,5 8,4 3,7-7,2-0,9-4,4 6,0-58,7 50,5-2,2 5,1 105,6 26,9 63,7 6,3 104,6 22,4 70,6 5,9 97,4 17,5 75,3 3,8 69,0 12,7 74,3 4,3 83,0 8,9 81, , , , , , ,6 53,3 990,8 52,7 951,2 70,5 923,9 97,8 904,2 110,3 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Soliditetsgrad (%) Finansieringsgrad (%) Årselevtal Årselever ekskl. udlagt aktivitet og uden kostafdeling Specificeret på hovedområder efter den enkelte institutions behov, eksempelvis: ST HF 6 20

21 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets økonomiske resultat Udvikling i året og den forventede fremtidige udvikling Årets resultat opfattes som tilfredsstillende. Det ligger noget over det budgetterede. Hovedårsagen er, at de samlede tilskud ligger ca. DKK 1,2 millioner over det, vi har budgetteret med. Det skyldes især, at vi grundet voldsomt mange ansøgere, var nødt til at optage elever til en ekstra klasse. En supplerende årsag var at frafaldet var noget mindre end den forsigtige prognose, der lå til grund for budgettet. Udgifterne til undervisning ligger ca. DKK 1 million over det budgetterede. Halvdelen heraf skyldes lønomkostninger som følge af den ekstra klasse. Udgifter til ledelse, administration og markedsføring ligger på niveau med budgettet. Det samme gælder omkostningerne til bygningsdrift. Resultatet her indeholder en besparelse på rengøringsområdet, der er sket i sammenhæng med, at vi har valgt selv at foretage rengøringen. Vi har til gengæld øget udgifter til inventar primært på itområdet og til opgradering af diverse fagdepoter. Nettorenteudgifterne ligger lidt over niveauet i 2013 som følge af faldende renteindtægter. I budgettet for 2015 forventes et overskud på ca. DKK 3,4 millioner. I prognosen er forudsat et fald i klassetallet, idet vores kapacitet tilsiger, at vi optager 12 1.g klasser, hvor vi i 2014 optog 13. I 2015 vil vi fortsætte med at modernisere bygningen bl.a. med nye badefaciliteter i idrætshallen. Vigtigste investering i det kommende år er knyttet til vores varmesystem med bl.a., varmevekslere, der vil give en betydelig besparelse på varmeregningen. Investeringen forventes indtjent på ca. 4 år. Det gode resultat i både 2014 og budgetterede resultat for 2015 hænger ud over det ovennævnte sammen med, at man i finanslovsaftalen for 2014 og 2015 har besluttet at tilbageføre omstillingsreserven på 2% pr. år svarende til ca. DKK 1,7 million pr. år. I 2015 indføres et socialt taxameter, som forventes at reducere vores tilskud med ca. DKK 1,2 million. Det fortsatte fald i renterne reducerer vores renteindtægter. Til gengæld har vi omlagt vores realkreditlån og finansieret en del heraf med egne midler (DKK 4 millioner). Det medfører en reduktion i udgifterne til kreditforeningen på ca. DKK God økonomi i sammenhæng med prisbevidst adfærd Skolen har formuleret en indkøbspolitik, der fokuserer på prisbillighed, arbejdsmiljøhensyn, miljø og energi, æstetik og etiske hensyn. Specielt om prisbillighed kan nævnes, at vi som udgangspunkt bruger SKI rabatterne som målestok. Ofte opnås samme rabatter hos firmaer, som ikke har SKI aftale, ved blot at nævne SKI aftalen. Vi har eksempler på rabatter, der går ud over, hvad SKI aftalen muliggør. Inden for anlæg og bygningsvedligeholdelse indhenter vi altid priser fra forskellige leverandører. 21 7

22 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets økonomiske resultat Indsatsområde energibesparelse og grøn energi Renovering af varmecentral 2014 har været et planlægnings år hvor projekt renovering af varmecentral har fyldt meget. Der har været forskellige muligheder i spil: El-producerende gasfyr som kunne reducere skolens elforbrug væsentligt. Jordvarme med horisontal eller vertikale jordboringer. Varmepumper suppleret med gasfyr CO2 udvalget besluttede det vil være fornuftigt at reducere vores forbrug af fossilt brændsel, så valget faldt på varmepumper. Skolen køber i forvejen RECS certificeret vindmøllestrøm, så hvis vi reducerer gasforbruget væsentligt kan vi købe biobrændsel og dermed bliver skolen væsentligt mindre miljø belastende. Recirkulation af emballage CO2 udvalget har undersøgt muligheden for og recirkulere alt plastik emballage, dette projekt viste sig dog at være for urealistisk. Udskiftning af traditionelle lysstofrør med LED belysning Der er i sommerferien 2014 udskiftet til LED i H-husets stueetage i alle klasser og depoter. Andre aktiviteter for CO2-udvalget: PR arbejde DONG Energy har lavet en film om Espergærde Gymnasiums CO2 udvalg som de bruger som den gode historie til at få andre institutioner til at komme i gang. Der henvises til følgende link: b.aspx Hele CO2 udvalget var til klimapartner møde i Tivoli med DONG Energy hvor de for øvrigt viste filmen om Espergærde Gymnasium. CO2 udvalget var til nytårskur i klimapartnerskabsnetværket hos Siemens, hvor EG igen blev fremhævet som det gode eksempel. Mødets fokus var på CSR. CO2 udvalget blev udvalgt af Helsingør Kommunes mobilitets Work Shop, til at deltage i en Work Shop med henblik på at gøre kommunen grønnere. Arbejdet fortsætter i marts. 22 8

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet er det sidste i denne bestyrelses funktionsperiode.

EG Bestyrelsesmøde. Mødet er det sidste i denne bestyrelses funktionsperiode. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet er det sidste i denne bestyrelses funktionsperiode. Mødet afholdes d. 19/3 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på Bolettes Gæstebud,

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere