EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/ kl til ca Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde"

Transkript

1 Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/ kl til ca Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet. 1

2 Bestyrelsesmøde Dagsordenspunkt 1. Velkomst referat Sagsfremstilling Beslutning (referat). Orientering om eventuelle afbud. Velkommen til Andreas Elkjær der træder ind i bestyrelsen i stedet for Benny Christiansen på vegne af Danske Skoleledere Afbud fra Katinka og Jens. 2. Godkendelse af dagsorden og referat. 3. Meddelelser a. Sidste nyt om serviceeftersynet af gymnasiereformen b. Intern kommunikation c. Ekstern kommunikation d. Undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris EG Dagsorden og referat blev godkendt Ad a. Rektor gennemgår kort den seneste udvikling omkring serviceeftersynet. Ad b. På baggrund af MTU, APV og MUS, har ledelsen igangsat et eftersyn af den interne kommunikation. Til dette arbejde, har ledelsen hyret kommunikationskonsulent Anne Rørbæk, tidligere kommunikationschef i det private og siden på katedralskolen i Roskilde. Arbejdet foregår i flere skridt, hvor en analyse af skolens interne kommunikation efterfuldt af en række fokusinterview, har dannet baggrund for et spørgeskema, som alle medarbejdere er blevet tilbudt at udfylde. Resultatet vil være en række anbefalinger til hvad der skal kommunikeres, hvornår og hvordan (herunder hvilke kanaler der anvendes, om der kommunikeres mundtligt eller skriftligt, om der er tale om pull eller push, osv.). Ligeledes udfærdiges en intern kommunikationsplan for EG. Andet skridt bliver at se på den eksterne kommunikation, og hvordan disse to områder kan lægges ind under et samlet område. Ad c. EG har været en del i pressen op til elevernes valg af gymnasier. I flæng kan nævnes artikler fra årets første måneder om: 2 Ad b. Bestyrelsen opfordrer til, at processen følges op af en lignende proces omkring den eksterne kommunikation. Ad c. Flot presseomtale. Ros til den øgede pressedækning. Ad d. Meget prisværdigt, at EG er i stand til gentagne gange at vinde denne fornemme pris. Det fortæller noget om den høje faglighed og kvalitet i det hele taget, som EG repræsenterer.

3 Bestyrelsesmøde referat EG - En proces fra gammelt ragelse til samtidskunst - om voluminøst kunst på torvet. - Morgensamling med -faktor - om vores -faktor elev Johannes. - Høj faglighed, engagement og rummelighed og Velbesøgt orienteringsaften på gymnasiet - om vores orienteringsaften. - Gymnasiet holdt deres egen uddannelsesmesse - om vores alumnedag med erhvervsinspiration. - Gymnasiale uddannelser skal høres mere - om rektor indtrædelse i Danske Gymnasier. - Ung Hamlet anno om vores Hamlet-forestilling, der var et samarbejde mellem drama og dans, og som gik for fulde huse fire aftner i træk. Ovenstående - og flere til - kan alle beses i EGs scrapbog. Ad d. Så er det lykkedes EG at vinde undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris for andet år i træk. Undervisningsmiddelprisen går til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. Dvs., at der er tale om det bedste undervisningsmiddel udgivet i uddannelsessektoren i sin helhed. Sidste år vandt Christina Hove fra EG, med tyskbogen Ein neuer Anfang (se prisoverrækkelsen her). I år gik prisen til Kirsten Hede og Paul Paludan-Müller fra EG, samt to lærere de har arbejdet sammen med fra to andre gymnasier. De fik prisen for biologiudgivelsen Biologi i udvikling (se prisoverrækkelsen her.) Artikel herom også i Egs scrapbog. 4. Regnskab og budget 2014 Bilag 1: Regnskab og budget 2014 Bilag 2: Kommentar til regnskab og budget Bilag 3: Årsrapport 2014 Gennemgang ved AB. Fuld tilfredshed med samtlige poster i regnskab og budget, samt tilhørende kommentarer. Flot årsrapport, der understreger EG s kvalitet. 3

4 Bestyrelsesmøde referat EG Der ønskes en analyse af de økonomiske konsekvenser ved at budgettere med 13 stx klasser, med henblik på at anvende et eventuelt overskud til aktiviteter til læringsaktiviteter. Bestyrelsen bemyndigede rektor Henrik B. Bæch til at signere den elektroniske indberetning af årsrapporten digitalt på bestyrelsens vegne. 5. Revisionsprotokollat Bilag 4: Revisionsprotokollat Gennemgang ved AB. Flot protokollat uden bemærkninger fra revisor og dermed stor tilfredshed fra bestyrelse. 6. Personalepolitik Bilag 5: Personalepolitik fejringskultur Trivselsudvalget har fremstillet forslag til et punkt omkring fejringskultur i personalepolitikken. Punktet har været i SU som godkendte punktet. Bilaget til personalepolitikken blev rost og godkendt. Husk fejringskulturen hos eleverne - altså at fejre elevernes flotte resultater. 7. Søgetal Bilag 6: Søgetal med fordeling på studieretninger EG har fastholdt de sidste års høje søgetal. Igen i år har vi fået mere end 500 ansøgere og dermed søgning til mere end 17 klasser. HG har også fastholdt sine søgetal for sidste år, hvilket vil sige ca. 180, mens RG har fået ca. 360 og oplever dermed et fald på godt en klasse. Flotte søgetal som giver anledning til at genoverveje det fornuftige i en kapacitet på 12 ST klasser, når gymnasiet reelt er nødt til at tage 13 klasser hvert år. Det skyldes både at der ikke er kapacitet nok i Nordsjælland til de mange ST ansøgere, men også at vi ikke ønsker at afvise alt for mange førsteprioritetsansøgere. Det vil også være en fordel at kunne budgettere med de 13 klasser, når vi reelt får dem hvert år. Bestyrelsen er indstillet på at øge kapaciteten til 13 klasser. 8. Resultatkontrakt 2015/2016 Formanden indkalder forslag til punkter til næste års resultatkontrakt. Rektor orienterede om ministeriets fokus på kvalitetsarbejde med udgangspunkt i data. Ledelsen har dette emne oppe på det kommende ledelsesseminar, hvor Punkter i nuværende kontrakt er: 4

5 Bestyrelsesmøde referat EG Al udvalgsarbejde forholder sig dokumenteret til EG s strategi. Udvikling af et nyt koncept for MUS. At øge antallet af samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere. Udvikling af tiltag til fremme af elevtrivslen. En fastholdelse af, eller et fald i, den lave fraværsprocent for både fremmøde og skriftlighed. En øget brug af skrivemoduler. indsatsområder under paraplyen kvalitet skal drøftes. Bestyrelsen afventer udspil fra ledelsen i den forbindelse, før punkter til næste års resultatkontrakt fastlægges på næste møde. I forbindelse med kvalitetsarbejdet, ønsker eleverne et fokus på udvalgsarbejdet - især med henblik på deres rolle i den forbindelse. 9. Nyt koncept for Mus Bilag 7: Nyt koncept for MUS på EG På sidste møde orienterede rektor om et nyt koncept for MUS. I den forbindelse udbad bestyrelsen sig at se konceptet på skrift, når dette forelå. Det gør det nu (i bilag). Konceptet er godkendt i SU. MUS konceptet blev fremlagt ved rektor, og blev godkendt. 10. Bestyrelsens studierejse Bilag 8: Data om SLF 2015 Scottish Learning Festival (SLF) blev vedtaget som rejsemål på sidste bestyrelsesmøde. I mellemtiden er datoerne for festivalen offentliggjort og SLF forløber over to dage i september, onsdag d. 23/9 til torsdag d. 24/ Bestyrelsen opfordres til at beslutte afrejsedag og -tidspunkt og ditto omkring hjemrejse. Herefter vil rektor sørge for køb af indgang til festival, flybilletter og hotel. Lærerrepræsentanterne fremførte, at tidspunktet er dårligt, da det falder sammen med studieturene, som de skal på. Det betyder, at flere medlemmerne af bestyrelsen ikke vil kunne deltage, hvorfor turen udskydes til Ændring i ledelsesorganisering På baggrund af den øgede pædagogiske indsats i forlængelse af vores udviklingsseminar, de mange udviklingsprojekter skolen indgår i, samt de opgaver skolerne allerede tildeles i forbindelse med et kommende serviceeftersyn, er behovet for pædagogisk ledelse øget. Det er baggrunden for, at vi i skoleåret øgede antallet af pædagogiske leder med en pædagogisk leder på halv tid, samtidig med at vores vicerektor gik lidt ned i tid, og de pædagogiske koordinatorfunktioner blev nedlagt. I det kommende skoleår reduceres antallet af pædagogiske ledere, idet en af vores ledere Jan Sørensen som tidligere nævnt Bestyrelsen drøftede omlægningen og blev enige om at bifalde det styrkede pædagogiske fokus som omorganiseringen tilbyder

6 Bestyrelsesmøde referat EG har ønsket at forlade ledelsen for at fortsætte som lærer i sine fag dansk og engelsk. For at fastholde ledelsesressourcen og samtidigt styrke topledelsen nu hvor rektor er indtrådt i Danske Gymnasiers bestyrelse, har vi besluttet at ændre ledelsesstrukturen. Vicerektorstillingen opdeles i to hovedfunktioner, idet der etableres en stilling som pædagogiske vicerektor på fuld tid. Funktionen sidestilles med den nuværende vicerektor, der får titlen administrativ vicerektor. Begge fungere på lige fod som stedfortrædere for rektor. Rektor har fremlagt forslaget til ændret ledelsesstruktur for den eksisterende ledelse som bifalder ændringen. Da vicerektorstillingen er en funktion knyttet til stillingen som pædagogisk leder, og da kredsen af pædagogiske ledere ikke ønskes udvidet, vil funktionen blive tildelt en af de nuværende pædagogiske ledere. Den samlede ledelsesressource bibeholdes på sit nuværende niveau, hvilket er lidt højere end forrige skoleår. 12. Datoer for kommende møder Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 9/6-15, 24/9-15 og 8/ Dokumenter til underskrift Bestyrelse: Referatet, årsregnskab, revisionsprotokollat, underskrives. D. 24/9 skal rykkes pga. studieture. Forslag til ny dato til septembermødet, samt datoer til foråret 2016 fremlægges på næste møde. 14. Evt. Referat godkendt: Henrik Arbo-Bähr Hannah Bilbo Kirsten Birkving 6

7 Bestyrelsesmøde referat EG Henrik Bæch Jens Dolin Andreas Elkjær Caroline Juelsholt Katinka Launbjerg Thomas Lykke Pedersen Bergur Løkke Rasmussen Jacob Holmkær Vrist Arne Ullum 7

8 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Indtægter Regnskab 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Tusinder Tusinder Tusinder Tilskud Øvrige indtægter Heraf "Verden i dine hænder" 916 Ekstraordinær indtægt Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn (1) Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen og projekter Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Heraf "Verden i dine hænder" 825 Øvrige udgifter i alt Undervisningens gennemførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn Pension

9 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Regulering feriepenge Refusion 0-9 Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring 276 Øvrige udgifter i alt heraf markedsføring 81 Ledelse og administration i alt Bygning Løn Heraf rengøring 778 Pension Heraf rengøring 119 Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Inventar m.v Forsyning og renovation Indvendig og udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Pulje jf. bestyrelsesmøde dec Driftsresultat Finansielle poster Renteindtægter m.v Heraf kursregulering 48 Kreditforening rente+bidrag m.m. udgift

10 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Øvrige finansielle omkostninger Kursregulering -166 Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Hensættelser Ved mødet i december 13 blev der vedtaget en ramme på en million til engangsudgifter i forbindelse med at opnå de indsatsområder, der er vedtaget Indsatsområder, der er blevet betænkt i den sammenhæng er: 1. Medarbejdertrivsel (og korpsånd) 2. Klasserumskultur / lærer-elevrelationer 3. Organisering af undervisningen ad 1 Her er dels brugt udgifter på forbedring af fysiske rammer dels arrangementer for de ansatte. Lærerværelset er shinet op med moderne kunst og en række depoter er blevet nyindrettet for at give en bedre ramme for lærernes arbejde på skolen. Anslået udgift i alt Lærerarrangementer i foråret og igen her i august og september ca ad 2 Uddannelse af to lærere pr. 1g i klasseledelse udgift til kursusholdere ca dertil kommer ekstra lærerressource ca ad 3 En bred palet af forsøg med undervisningsmetoder og vidensdeling er sat i gang. Ikke alle er knyttet direkte til udviklingsseminaret, men mange er - udgift ca

11 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Resultatet for 2014 udgøre ca. 4,2 millioner efter hensættelser. Det er knap 1 million mere end budgetteret. Hovedforklaringen på det gode resultat er Det der umiddelbart falder i øjnene er, at tilskuddet forventes at ende 1,2 million over det budgetterede. Forklaringen er dels den ekstra klasse, vi fik påduttet, dels at elevprognosen har været for forsigtig. En ekstra klasse giver på kort sigt ekstra Undervisning Effekten af den ekstra klasse vil primært vise sig i lønudgifterne på årsbasis svarende til ca. 2 årsværk. I vores tilfælde er løn og pension ikke steget i forhold til budgettet. Til gengæld er der en stigning i reguleringen af skyldig løn på knap Årsagen er, at vi grundet den sene tilpasning til ekstra 1g klasse i væsentligt omfang har måttet klare de ekstra timer internt. Stigningen i øvrige udgifter skyldes dels indregningen af Arbejdsmarkedets uddannelsesbidrag AUB er bogført på anden måde end tidligere dels vores involvering i projektet Verden i dine hænder, der imidlertid modsvares af posten under øvrige indtægter. Ledelse og administration Stigningen i lønudgiften skyldes, at ledelsesressourcen i form af pædagogiske ledere er opgraderet. Dels blev der i august ansat en ekstra pædagogiske leder, dels er der tale om, at pædagogiske ledere, som vi har haft fra august 13 har en større del af deres arbejde placeret i ledelsen frem for i undervisningen. 11

12 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Bygning Løn: Differencen i forhold til budgettet skyldes vores insourcing af rengøringen med virkning fra 1.4. Sammenholdes det med udgifter til rengøring ses, at der netto er tale om en besparelse. Størrelsen af besparelsen skal dog tages med forbehold. Mulige ekstraordinære udgifter som følge af sygdom m.m. ikke er indregnet. Omkostninger til inventar ligger over det budgetterede. Den væsentligste årsag her er indsatsen for at forbedre lærertrivslen ved at forbedre de fysiske rammer specielt i fagdepoterne. Selvforsikringen er vi ikke blevet ramt af. Det eneste er nogle småproblemer med lærere, hvis bagage ikke er nået frem i forbindelse med en studierejse. Finansielle poster Vi har foretaget en omprioritering af vores 30 årige kreditforeningslån. Det vil i de kommende år give en betydelig besparelse, men har også givet nogle engangsomkostninger, som har betydet en stigning i forhold til budgettet på ca

13 Bilag 3: Årsrapport 2014 Bilag 3: Årsrapport 2014 Espergærde Gymnasium og HF Årsrapport for 2014 CVR-nr Gymnasievej Espergærde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk 13

14 Bilag 3: Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 5 Målrapportering Målrapportering 11 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 1. januar december 17 Balance 31. december 18 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 19 Noter 20 Særlige specifikationer 24 Påtegninger Ledelsespåtegning 25 Den uafhængige revisors erklæringer 26 14

15 Bilag 3: Årsrapport 2014 Ledelsespåtegning Institutionsoplysninger Institutionen Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde Telefonnummer CVR-nummer Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Helsingør Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Thomas Lykke Pedersen, Helsingør og Fredensborg Kommune (formand) Kirsten Birkving, skoleleder Kokkedal (næstformand) Bergur Løkke Rasmussen, Region Hovedstaden Jens Dolin, KU-IND Arne Ullum, Det forpligtende samarbejde i Nordsjælland Benny Christiansen, Skolelederforeningen Jacob Vrist, medarbejderrepræsentant Hannah Bilbo, medarbejderrepræsentant Katinka Launbjerg, elevrådsformand Caroline Juelsholt, elevrepræsentant Daglig ledelse Henrik Boberg Bæch Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen og til højere forberedelseseksamen. Desuden udbyder institutionen uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne. Bankforbindelse Danske Bank Espergærde afdeling Nørre Torv Espergærde Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 15 1

16 Bilag 3: Årsrapport 2014 Præsentation af institutionen I et samarbejde mellem bestyrelse, ansatte og elever, fik Espergærde Gymnasium og HF i indeværende år en ny mission, vision og et nyt værdigrundlag. Mission, vision og værdigrundlag danner nu grundlag for gymnasiets samlede aktivitet og for den måde, gymnasiet fremstår på indadtil i relation til elever og medarbejdere og udadtil i relation til Undervisningsministeriet, lokalområdet, forældre, kommende elever og øvrige interessenter. VISION Vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte og for verden omkring os. MISSION Det er EG's mission, at skolens elever får lyst og evne til at tage en videregående uddannelse, og at de kan begå sig som borgere i et demokratisk samfund. VÆRDIGRUNDLAG Faglighed - Hver enkelt elev skal rykkes fagligt mest muligt uagtet elevens udgangspunkt. Engagement På EG er der et højt engagement og medansvar fra både elever og medarbejdere i forhold til elevernes læring og i forhold til beslutningsprocesserne på EG. Rummelighed På EG mødes vi i gensidig tillid, og alle skal opleve og udvise tolerance og respekt for forskellighed. OPGAVER Gymnasiets opgaver er defineret i missionen. Opgaverne varetages gennem faglig og tværfaglige undervisningsforløb, gennem ekstracurriculære aktiviteter så som lektiecafe, læsevejledning, talentarbejde, med mere, og gennem sociale, kulturelle og kunstneriske aktiviteter så som ferniseringer, udstillinger, koncerter, fester, udviklingsudvalg med mere. 16 2

17 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Skoleårets faglige resultater er beskrevet gennem de nøgletal EG betjener sig af, samt de indsatsområder der har været i fokus. Antal dimentender EG havde 305 ST studenter og 22 HF studenter. Karakterer ved studentereksamen og ved højere forberedelseseksamen Gennemsnitskarakteren på EG var 7,4 (7,2) for ST og 6,5 (6,0) for HF. Tallene i parentes angiver landsgennemsnittet. Ny strategi Ledelsen og FU har formuleret Strategiudkastet ud fra det udvalgsarbejde der har pågået i løbet af året. Det er gjort som følger: Værdier Vi har samlet alle de bidrag (sætninger) ind, der er kommet til værdierne fra alle skolens udvalg. Disse bidrag er blevet gennemgået systematisk og grupperet under tre hovedområder, der tegnede sig i materialet: Faglighed, engagement og rummelighed. Disse tre værdier foreslås som de tre overordnede værdier. Det er smart med tre, da det er til at huske. Alle tre værdier er beskrevet i en sætning, der fortæller hvad EG forstår ved værdien. F.eks. forklares værdien faglighed med Hver enkelt elev skal rykkes mest muligt fagligt uagtet elevens udgangspunkt. Endelig fortæller vi også hvordan vi udlever værdien. Dette gør vi i en række sætninger, som er kommet direkte fra udvalgene. F.eks. omkring faglighed: Via trivsel og engagement vil vi optimere studiemiljøet for at sikre en høj faglighed. Alle er bevidste om at man går på EG for at styrke sin faglighed. Vi prioriterer initiativer der kan højne fagligheden i undervisningssituationen. Målet med pædagogisk udvikling er øget faglighed. Vi styrker fagligheden gennem en høj grad af anvendelsesorientering og oplevet meningsfuld undervisning. I den faglige dannelse indgår globalt udsyn og internationalisering. Ved at opstille værdierne på ovenstående måde, har vi taget hensyn til alle bidrag fra udvalgene. Tanken er at alle således kan genkende sig selv i værdierne. Vi synes vi har fået tre gode værdier, hvor faglighed jo er i højsædet på EG i alt hvad vi foretager os (både ansatte og elever). Men man kan ikke forvente høj faglighed uden engagement man er nødt til at udvise engagement for at opnå og vedligeholde en høj faglighed. Ligesådan kan man ikke opnå engagement uden rummelighed. 17 3

18 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Alle skal kunne bidrage på deres måde i gensidig respekt for hinanden for at opretholde et engagement hos alle. Mission Missionen står på ryggen af værdierne, men er også dikteret fra ministeriet via en formålsparagraf. Formålsparagraffen siger: Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Dette omskriver vi til: Det er EG s mission, at skolens elever får lyst og evne til at tage en videregående uddannelse, og at de kan begå sig som borgere i et demokratisk samfund. I dette ligger studieparathed (lyst og evne til at tage en videregående uddannelse) og dannelse (begå sig i et demokratisk samfund). Værdierne er understøttende for dette, idet studieparatheden kommer via faglighed og engagement og dannelsen gennem engagement og rummelighed (og også via faglighed). Vision Visionen skal være en vision, altså ikke noget vi allerede gør eller næsten gør, men noget vi konstant forsøger at nå hen til, og hvor arbejdet vi lægger i at nå derhen, er med til at skabe en god skole. Derfor har vi bibeholdt dele af den gamle vision, men opdateret den til mere moderne toner. Igen skal visionen stå på ryggen af missionen. Den er blevet til: Vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte og for verden omkring os. Her er tanken, at vi konstant vil arbejde på at blive bedre. Finder vi gymnasier der gør det bedre på områder, vil vi lade os inspirere til at blive mindst lige så gode som dem eller bedre. At vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte, kommer af vores ønske om at tage udgangspunkt i hver enkelt og prøve at bringe hver enkelt længst muligt. At vi også har taget verden omkring os med, skyldes at hver enkelt ikke kan klare sig selv uden at fungere i det omgivende fællesskab. Det være sig makkeren i gruppen, klassen, skolen, nærområdet, Danmark eller verdenen. Der er altså tale om både at kunne fungere på individplan og i fællesskab begge dele lokalt og globalt. Det kommende års arbejde på EG vil skulle forholde sig til strategien. Koger man det helt ned vil det sige, at det man foretager sig, skal bidrage til at gøre EG endnu bedre til at skabe gode samfundsborgere med lyst og evne til videregående uddannelse i en faglig, engageret og rummelig kontekst. Det gælder både på det individuelle plan (f.eks. i den særfaglige undervisning) og i fællesskabet (f.eks. i den tværfaglige undervisning) og det gælder både i drift (f.eks. i planlægning, udførelse og evaluering af opgaver) samt i udvikling (f.eks. i al udvalgsarbejde). 18 4

19 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Nyt koncept for MUS Et nyt koncept for MUS er udviklet og godkendt i S.U. Konceptet bygger på bedre sammenhæng mellem strategien og medarbejderudviklingen. Dette foretages konkret ved at MUS fremover både sætter fokus på medarbejderen som organisationsmedarbejder og som individ. Endvidere tager det nye koncept bedre fat om opfølgning på MUS, idet der nu foretages opfølgningssamtaler og udfyldes aftaleskemaer med deadlines for de forskellige mål. Udvikling i udvalg Udviklingen i udvalg har haft følgende indsatsområder: AT (innovation og bedre vejledning) HF (innovation, heldagsskole, anvendelsesorienteret undervisning) Skriftlighed (skrivemoduler, evaluering af skriftlighed) Trivsel (ny indretning af lærerværelse, opgradering af fagdepoter, mobning italesat, intern kommunikation) Sprog (differentiering på tværs af sprogfag, afvikling af halv sprogdag) Klasserumskultur (antimobning, konstruktiv computerbrug, studieretningsdag) CO2 (ventilation, varmepumper) Studiecafe (skrivemoduler i lektiecafe, eksamensteknik, fraværsregler) Internationalisering (studietures placering, rammer for udvekslingsrejser) Organisering af undervisningen (talentarbejde, videndeling, undervisningsdifferentiering) Ledelse og organisation (tættere ledelse, ny teamstruktur) Ny Nordisk Skole (tyskekskurtioner, Munior, Stjerne for en aften) Udviklingsprojekter EG deltager i to større eksternt finansierede projekter. Det drejer sig om Gymnasiet tænkt forfra og Karrierefokus. 19 5

20 Bilag 3: Årsrapport 2014 Året økonomiske resultat Hoved- og nøgletal 2014 Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat ,1-84,6 88,4-81,3 84,8-77,9 82,9-77,8 82,1-76,8 6,5-1,8 4,6 0,0 4,6 7,1-1,5 5,6 0,0 5,6 6,9-1,9 5,0 0,0 5,0 5,1-2,0 3,1 0,0 3,1 5,4-1,9 3,5-1,2 2,3 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 65,8 28,4 94,2 25,4 41,9 26,9 66,7 26,2 92,9 20,8 47,0 25,1 64,0 23,1 87,0 15,2 48,2 23,7 65,7 14,9 80,6 10,2 48,8 21,6 60,7 19,1 79,8 7,1 49,7 23,1 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm, netto 9,1-1,6-5,0 2,5 9,8-6,3-1,1 2,4 9,6-0,7-0,5 8,4 3,7-7,2-0,9-4,4 6,0-58,7 50,5-2,2 5,1 105,6 26,9 63,7 6,3 104,6 22,4 70,6 5,9 97,4 17,5 75,3 3,8 69,0 12,7 74,3 4,3 83,0 8,9 81, , , , , , ,6 53,3 990,8 52,7 951,2 70,5 923,9 97,8 904,2 110,3 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Soliditetsgrad (%) Finansieringsgrad (%) Årselevtal Årselever ekskl. udlagt aktivitet og uden kostafdeling Specificeret på hovedområder efter den enkelte institutions behov, eksempelvis: ST HF 6 20

21 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets økonomiske resultat Udvikling i året og den forventede fremtidige udvikling Årets resultat opfattes som tilfredsstillende. Det ligger noget over det budgetterede. Hovedårsagen er, at de samlede tilskud ligger ca. DKK 1,2 millioner over det, vi har budgetteret med. Det skyldes især, at vi grundet voldsomt mange ansøgere, var nødt til at optage elever til en ekstra klasse. En supplerende årsag var at frafaldet var noget mindre end den forsigtige prognose, der lå til grund for budgettet. Udgifterne til undervisning ligger ca. DKK 1 million over det budgetterede. Halvdelen heraf skyldes lønomkostninger som følge af den ekstra klasse. Udgifter til ledelse, administration og markedsføring ligger på niveau med budgettet. Det samme gælder omkostningerne til bygningsdrift. Resultatet her indeholder en besparelse på rengøringsområdet, der er sket i sammenhæng med, at vi har valgt selv at foretage rengøringen. Vi har til gengæld øget udgifter til inventar primært på itområdet og til opgradering af diverse fagdepoter. Nettorenteudgifterne ligger lidt over niveauet i 2013 som følge af faldende renteindtægter. I budgettet for 2015 forventes et overskud på ca. DKK 3,4 millioner. I prognosen er forudsat et fald i klassetallet, idet vores kapacitet tilsiger, at vi optager 12 1.g klasser, hvor vi i 2014 optog 13. I 2015 vil vi fortsætte med at modernisere bygningen bl.a. med nye badefaciliteter i idrætshallen. Vigtigste investering i det kommende år er knyttet til vores varmesystem med bl.a., varmevekslere, der vil give en betydelig besparelse på varmeregningen. Investeringen forventes indtjent på ca. 4 år. Det gode resultat i både 2014 og budgetterede resultat for 2015 hænger ud over det ovennævnte sammen med, at man i finanslovsaftalen for 2014 og 2015 har besluttet at tilbageføre omstillingsreserven på 2% pr. år svarende til ca. DKK 1,7 million pr. år. I 2015 indføres et socialt taxameter, som forventes at reducere vores tilskud med ca. DKK 1,2 million. Det fortsatte fald i renterne reducerer vores renteindtægter. Til gengæld har vi omlagt vores realkreditlån og finansieret en del heraf med egne midler (DKK 4 millioner). Det medfører en reduktion i udgifterne til kreditforeningen på ca. DKK God økonomi i sammenhæng med prisbevidst adfærd Skolen har formuleret en indkøbspolitik, der fokuserer på prisbillighed, arbejdsmiljøhensyn, miljø og energi, æstetik og etiske hensyn. Specielt om prisbillighed kan nævnes, at vi som udgangspunkt bruger SKI rabatterne som målestok. Ofte opnås samme rabatter hos firmaer, som ikke har SKI aftale, ved blot at nævne SKI aftalen. Vi har eksempler på rabatter, der går ud over, hvad SKI aftalen muliggør. Inden for anlæg og bygningsvedligeholdelse indhenter vi altid priser fra forskellige leverandører. 21 7

22 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets økonomiske resultat Indsatsområde energibesparelse og grøn energi Renovering af varmecentral 2014 har været et planlægnings år hvor projekt renovering af varmecentral har fyldt meget. Der har været forskellige muligheder i spil: El-producerende gasfyr som kunne reducere skolens elforbrug væsentligt. Jordvarme med horisontal eller vertikale jordboringer. Varmepumper suppleret med gasfyr CO2 udvalget besluttede det vil være fornuftigt at reducere vores forbrug af fossilt brændsel, så valget faldt på varmepumper. Skolen køber i forvejen RECS certificeret vindmøllestrøm, så hvis vi reducerer gasforbruget væsentligt kan vi købe biobrændsel og dermed bliver skolen væsentligt mindre miljø belastende. Recirkulation af emballage CO2 udvalget har undersøgt muligheden for og recirkulere alt plastik emballage, dette projekt viste sig dog at være for urealistisk. Udskiftning af traditionelle lysstofrør med LED belysning Der er i sommerferien 2014 udskiftet til LED i H-husets stueetage i alle klasser og depoter. Andre aktiviteter for CO2-udvalget: PR arbejde DONG Energy har lavet en film om Espergærde Gymnasiums CO2 udvalg som de bruger som den gode historie til at få andre institutioner til at komme i gang. Der henvises til følgende link: b.aspx Hele CO2 udvalget var til klimapartner møde i Tivoli med DONG Energy hvor de for øvrigt viste filmen om Espergærde Gymnasium. CO2 udvalget var til nytårskur i klimapartnerskabsnetværket hos Siemens, hvor EG igen blev fremhævet som det gode eksempel. Mødets fokus var på CSR. CO2 udvalget blev udvalgt af Helsingør Kommunes mobilitets Work Shop, til at deltage i en Work Shop med henblik på at gøre kommunen grønnere. Arbejdet fortsætter i marts. 22 8

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2014

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2014 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2012

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2012 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere