EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/ kl til ca Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde"

Transkript

1 Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/ kl til ca Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet. 1

2 Bestyrelsesmøde Dagsordenspunkt 1. Velkomst referat Sagsfremstilling Beslutning (referat). Orientering om eventuelle afbud. Velkommen til Andreas Elkjær der træder ind i bestyrelsen i stedet for Benny Christiansen på vegne af Danske Skoleledere Afbud fra Katinka og Jens. 2. Godkendelse af dagsorden og referat. 3. Meddelelser a. Sidste nyt om serviceeftersynet af gymnasiereformen b. Intern kommunikation c. Ekstern kommunikation d. Undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris EG Dagsorden og referat blev godkendt Ad a. Rektor gennemgår kort den seneste udvikling omkring serviceeftersynet. Ad b. På baggrund af MTU, APV og MUS, har ledelsen igangsat et eftersyn af den interne kommunikation. Til dette arbejde, har ledelsen hyret kommunikationskonsulent Anne Rørbæk, tidligere kommunikationschef i det private og siden på katedralskolen i Roskilde. Arbejdet foregår i flere skridt, hvor en analyse af skolens interne kommunikation efterfuldt af en række fokusinterview, har dannet baggrund for et spørgeskema, som alle medarbejdere er blevet tilbudt at udfylde. Resultatet vil være en række anbefalinger til hvad der skal kommunikeres, hvornår og hvordan (herunder hvilke kanaler der anvendes, om der kommunikeres mundtligt eller skriftligt, om der er tale om pull eller push, osv.). Ligeledes udfærdiges en intern kommunikationsplan for EG. Andet skridt bliver at se på den eksterne kommunikation, og hvordan disse to områder kan lægges ind under et samlet område. Ad c. EG har været en del i pressen op til elevernes valg af gymnasier. I flæng kan nævnes artikler fra årets første måneder om: 2 Ad b. Bestyrelsen opfordrer til, at processen følges op af en lignende proces omkring den eksterne kommunikation. Ad c. Flot presseomtale. Ros til den øgede pressedækning. Ad d. Meget prisværdigt, at EG er i stand til gentagne gange at vinde denne fornemme pris. Det fortæller noget om den høje faglighed og kvalitet i det hele taget, som EG repræsenterer.

3 Bestyrelsesmøde referat EG - En proces fra gammelt ragelse til samtidskunst - om voluminøst kunst på torvet. - Morgensamling med -faktor - om vores -faktor elev Johannes. - Høj faglighed, engagement og rummelighed og Velbesøgt orienteringsaften på gymnasiet - om vores orienteringsaften. - Gymnasiet holdt deres egen uddannelsesmesse - om vores alumnedag med erhvervsinspiration. - Gymnasiale uddannelser skal høres mere - om rektor indtrædelse i Danske Gymnasier. - Ung Hamlet anno om vores Hamlet-forestilling, der var et samarbejde mellem drama og dans, og som gik for fulde huse fire aftner i træk. Ovenstående - og flere til - kan alle beses i EGs scrapbog. Ad d. Så er det lykkedes EG at vinde undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris for andet år i træk. Undervisningsmiddelprisen går til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. Dvs., at der er tale om det bedste undervisningsmiddel udgivet i uddannelsessektoren i sin helhed. Sidste år vandt Christina Hove fra EG, med tyskbogen Ein neuer Anfang (se prisoverrækkelsen her). I år gik prisen til Kirsten Hede og Paul Paludan-Müller fra EG, samt to lærere de har arbejdet sammen med fra to andre gymnasier. De fik prisen for biologiudgivelsen Biologi i udvikling (se prisoverrækkelsen her.) Artikel herom også i Egs scrapbog. 4. Regnskab og budget 2014 Bilag 1: Regnskab og budget 2014 Bilag 2: Kommentar til regnskab og budget Bilag 3: Årsrapport 2014 Gennemgang ved AB. Fuld tilfredshed med samtlige poster i regnskab og budget, samt tilhørende kommentarer. Flot årsrapport, der understreger EG s kvalitet. 3

4 Bestyrelsesmøde referat EG Der ønskes en analyse af de økonomiske konsekvenser ved at budgettere med 13 stx klasser, med henblik på at anvende et eventuelt overskud til aktiviteter til læringsaktiviteter. Bestyrelsen bemyndigede rektor Henrik B. Bæch til at signere den elektroniske indberetning af årsrapporten digitalt på bestyrelsens vegne. 5. Revisionsprotokollat Bilag 4: Revisionsprotokollat Gennemgang ved AB. Flot protokollat uden bemærkninger fra revisor og dermed stor tilfredshed fra bestyrelse. 6. Personalepolitik Bilag 5: Personalepolitik fejringskultur Trivselsudvalget har fremstillet forslag til et punkt omkring fejringskultur i personalepolitikken. Punktet har været i SU som godkendte punktet. Bilaget til personalepolitikken blev rost og godkendt. Husk fejringskulturen hos eleverne - altså at fejre elevernes flotte resultater. 7. Søgetal Bilag 6: Søgetal med fordeling på studieretninger EG har fastholdt de sidste års høje søgetal. Igen i år har vi fået mere end 500 ansøgere og dermed søgning til mere end 17 klasser. HG har også fastholdt sine søgetal for sidste år, hvilket vil sige ca. 180, mens RG har fået ca. 360 og oplever dermed et fald på godt en klasse. Flotte søgetal som giver anledning til at genoverveje det fornuftige i en kapacitet på 12 ST klasser, når gymnasiet reelt er nødt til at tage 13 klasser hvert år. Det skyldes både at der ikke er kapacitet nok i Nordsjælland til de mange ST ansøgere, men også at vi ikke ønsker at afvise alt for mange førsteprioritetsansøgere. Det vil også være en fordel at kunne budgettere med de 13 klasser, når vi reelt får dem hvert år. Bestyrelsen er indstillet på at øge kapaciteten til 13 klasser. 8. Resultatkontrakt 2015/2016 Formanden indkalder forslag til punkter til næste års resultatkontrakt. Rektor orienterede om ministeriets fokus på kvalitetsarbejde med udgangspunkt i data. Ledelsen har dette emne oppe på det kommende ledelsesseminar, hvor Punkter i nuværende kontrakt er: 4

5 Bestyrelsesmøde referat EG Al udvalgsarbejde forholder sig dokumenteret til EG s strategi. Udvikling af et nyt koncept for MUS. At øge antallet af samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere. Udvikling af tiltag til fremme af elevtrivslen. En fastholdelse af, eller et fald i, den lave fraværsprocent for både fremmøde og skriftlighed. En øget brug af skrivemoduler. indsatsområder under paraplyen kvalitet skal drøftes. Bestyrelsen afventer udspil fra ledelsen i den forbindelse, før punkter til næste års resultatkontrakt fastlægges på næste møde. I forbindelse med kvalitetsarbejdet, ønsker eleverne et fokus på udvalgsarbejdet - især med henblik på deres rolle i den forbindelse. 9. Nyt koncept for Mus Bilag 7: Nyt koncept for MUS på EG På sidste møde orienterede rektor om et nyt koncept for MUS. I den forbindelse udbad bestyrelsen sig at se konceptet på skrift, når dette forelå. Det gør det nu (i bilag). Konceptet er godkendt i SU. MUS konceptet blev fremlagt ved rektor, og blev godkendt. 10. Bestyrelsens studierejse Bilag 8: Data om SLF 2015 Scottish Learning Festival (SLF) blev vedtaget som rejsemål på sidste bestyrelsesmøde. I mellemtiden er datoerne for festivalen offentliggjort og SLF forløber over to dage i september, onsdag d. 23/9 til torsdag d. 24/ Bestyrelsen opfordres til at beslutte afrejsedag og -tidspunkt og ditto omkring hjemrejse. Herefter vil rektor sørge for køb af indgang til festival, flybilletter og hotel. Lærerrepræsentanterne fremførte, at tidspunktet er dårligt, da det falder sammen med studieturene, som de skal på. Det betyder, at flere medlemmerne af bestyrelsen ikke vil kunne deltage, hvorfor turen udskydes til Ændring i ledelsesorganisering På baggrund af den øgede pædagogiske indsats i forlængelse af vores udviklingsseminar, de mange udviklingsprojekter skolen indgår i, samt de opgaver skolerne allerede tildeles i forbindelse med et kommende serviceeftersyn, er behovet for pædagogisk ledelse øget. Det er baggrunden for, at vi i skoleåret øgede antallet af pædagogiske leder med en pædagogisk leder på halv tid, samtidig med at vores vicerektor gik lidt ned i tid, og de pædagogiske koordinatorfunktioner blev nedlagt. I det kommende skoleår reduceres antallet af pædagogiske ledere, idet en af vores ledere Jan Sørensen som tidligere nævnt Bestyrelsen drøftede omlægningen og blev enige om at bifalde det styrkede pædagogiske fokus som omorganiseringen tilbyder

6 Bestyrelsesmøde referat EG har ønsket at forlade ledelsen for at fortsætte som lærer i sine fag dansk og engelsk. For at fastholde ledelsesressourcen og samtidigt styrke topledelsen nu hvor rektor er indtrådt i Danske Gymnasiers bestyrelse, har vi besluttet at ændre ledelsesstrukturen. Vicerektorstillingen opdeles i to hovedfunktioner, idet der etableres en stilling som pædagogiske vicerektor på fuld tid. Funktionen sidestilles med den nuværende vicerektor, der får titlen administrativ vicerektor. Begge fungere på lige fod som stedfortrædere for rektor. Rektor har fremlagt forslaget til ændret ledelsesstruktur for den eksisterende ledelse som bifalder ændringen. Da vicerektorstillingen er en funktion knyttet til stillingen som pædagogisk leder, og da kredsen af pædagogiske ledere ikke ønskes udvidet, vil funktionen blive tildelt en af de nuværende pædagogiske ledere. Den samlede ledelsesressource bibeholdes på sit nuværende niveau, hvilket er lidt højere end forrige skoleår. 12. Datoer for kommende møder Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 9/6-15, 24/9-15 og 8/ Dokumenter til underskrift Bestyrelse: Referatet, årsregnskab, revisionsprotokollat, underskrives. D. 24/9 skal rykkes pga. studieture. Forslag til ny dato til septembermødet, samt datoer til foråret 2016 fremlægges på næste møde. 14. Evt. Referat godkendt: Henrik Arbo-Bähr Hannah Bilbo Kirsten Birkving 6

7 Bestyrelsesmøde referat EG Henrik Bæch Jens Dolin Andreas Elkjær Caroline Juelsholt Katinka Launbjerg Thomas Lykke Pedersen Bergur Løkke Rasmussen Jacob Holmkær Vrist Arne Ullum 7

8 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Indtægter Regnskab 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Tusinder Tusinder Tusinder Tilskud Øvrige indtægter Heraf "Verden i dine hænder" 916 Ekstraordinær indtægt Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn (1) Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen og projekter Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Heraf "Verden i dine hænder" 825 Øvrige udgifter i alt Undervisningens gennemførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn Pension

9 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Regulering feriepenge Refusion 0-9 Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring 276 Øvrige udgifter i alt heraf markedsføring 81 Ledelse og administration i alt Bygning Løn Heraf rengøring 778 Pension Heraf rengøring 119 Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Inventar m.v Forsyning og renovation Indvendig og udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Pulje jf. bestyrelsesmøde dec Driftsresultat Finansielle poster Renteindtægter m.v Heraf kursregulering 48 Kreditforening rente+bidrag m.m. udgift

10 Bilag 1: Budget og årsregnskab 2014 Øvrige finansielle omkostninger Kursregulering -166 Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Hensættelser Ved mødet i december 13 blev der vedtaget en ramme på en million til engangsudgifter i forbindelse med at opnå de indsatsområder, der er vedtaget Indsatsområder, der er blevet betænkt i den sammenhæng er: 1. Medarbejdertrivsel (og korpsånd) 2. Klasserumskultur / lærer-elevrelationer 3. Organisering af undervisningen ad 1 Her er dels brugt udgifter på forbedring af fysiske rammer dels arrangementer for de ansatte. Lærerværelset er shinet op med moderne kunst og en række depoter er blevet nyindrettet for at give en bedre ramme for lærernes arbejde på skolen. Anslået udgift i alt Lærerarrangementer i foråret og igen her i august og september ca ad 2 Uddannelse af to lærere pr. 1g i klasseledelse udgift til kursusholdere ca dertil kommer ekstra lærerressource ca ad 3 En bred palet af forsøg med undervisningsmetoder og vidensdeling er sat i gang. Ikke alle er knyttet direkte til udviklingsseminaret, men mange er - udgift ca

11 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Resultatet for 2014 udgøre ca. 4,2 millioner efter hensættelser. Det er knap 1 million mere end budgetteret. Hovedforklaringen på det gode resultat er Det der umiddelbart falder i øjnene er, at tilskuddet forventes at ende 1,2 million over det budgetterede. Forklaringen er dels den ekstra klasse, vi fik påduttet, dels at elevprognosen har været for forsigtig. En ekstra klasse giver på kort sigt ekstra Undervisning Effekten af den ekstra klasse vil primært vise sig i lønudgifterne på årsbasis svarende til ca. 2 årsværk. I vores tilfælde er løn og pension ikke steget i forhold til budgettet. Til gengæld er der en stigning i reguleringen af skyldig løn på knap Årsagen er, at vi grundet den sene tilpasning til ekstra 1g klasse i væsentligt omfang har måttet klare de ekstra timer internt. Stigningen i øvrige udgifter skyldes dels indregningen af Arbejdsmarkedets uddannelsesbidrag AUB er bogført på anden måde end tidligere dels vores involvering i projektet Verden i dine hænder, der imidlertid modsvares af posten under øvrige indtægter. Ledelse og administration Stigningen i lønudgiften skyldes, at ledelsesressourcen i form af pædagogiske ledere er opgraderet. Dels blev der i august ansat en ekstra pædagogiske leder, dels er der tale om, at pædagogiske ledere, som vi har haft fra august 13 har en større del af deres arbejde placeret i ledelsen frem for i undervisningen. 11

12 Bilag 2: Kommentar Budget og årsregnskab 2014 Bygning Løn: Differencen i forhold til budgettet skyldes vores insourcing af rengøringen med virkning fra 1.4. Sammenholdes det med udgifter til rengøring ses, at der netto er tale om en besparelse. Størrelsen af besparelsen skal dog tages med forbehold. Mulige ekstraordinære udgifter som følge af sygdom m.m. ikke er indregnet. Omkostninger til inventar ligger over det budgetterede. Den væsentligste årsag her er indsatsen for at forbedre lærertrivslen ved at forbedre de fysiske rammer specielt i fagdepoterne. Selvforsikringen er vi ikke blevet ramt af. Det eneste er nogle småproblemer med lærere, hvis bagage ikke er nået frem i forbindelse med en studierejse. Finansielle poster Vi har foretaget en omprioritering af vores 30 årige kreditforeningslån. Det vil i de kommende år give en betydelig besparelse, men har også givet nogle engangsomkostninger, som har betydet en stigning i forhold til budgettet på ca

13 Bilag 3: Årsrapport 2014 Bilag 3: Årsrapport 2014 Espergærde Gymnasium og HF Årsrapport for 2014 CVR-nr Gymnasievej Espergærde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk 13

14 Bilag 3: Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 5 Målrapportering Målrapportering 11 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 1. januar december 17 Balance 31. december 18 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 19 Noter 20 Særlige specifikationer 24 Påtegninger Ledelsespåtegning 25 Den uafhængige revisors erklæringer 26 14

15 Bilag 3: Årsrapport 2014 Ledelsespåtegning Institutionsoplysninger Institutionen Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde Telefonnummer CVR-nummer Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Helsingør Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Thomas Lykke Pedersen, Helsingør og Fredensborg Kommune (formand) Kirsten Birkving, skoleleder Kokkedal (næstformand) Bergur Løkke Rasmussen, Region Hovedstaden Jens Dolin, KU-IND Arne Ullum, Det forpligtende samarbejde i Nordsjælland Benny Christiansen, Skolelederforeningen Jacob Vrist, medarbejderrepræsentant Hannah Bilbo, medarbejderrepræsentant Katinka Launbjerg, elevrådsformand Caroline Juelsholt, elevrepræsentant Daglig ledelse Henrik Boberg Bæch Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen og til højere forberedelseseksamen. Desuden udbyder institutionen uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne. Bankforbindelse Danske Bank Espergærde afdeling Nørre Torv Espergærde Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 15 1

16 Bilag 3: Årsrapport 2014 Præsentation af institutionen I et samarbejde mellem bestyrelse, ansatte og elever, fik Espergærde Gymnasium og HF i indeværende år en ny mission, vision og et nyt værdigrundlag. Mission, vision og værdigrundlag danner nu grundlag for gymnasiets samlede aktivitet og for den måde, gymnasiet fremstår på indadtil i relation til elever og medarbejdere og udadtil i relation til Undervisningsministeriet, lokalområdet, forældre, kommende elever og øvrige interessenter. VISION Vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte og for verden omkring os. MISSION Det er EG's mission, at skolens elever får lyst og evne til at tage en videregående uddannelse, og at de kan begå sig som borgere i et demokratisk samfund. VÆRDIGRUNDLAG Faglighed - Hver enkelt elev skal rykkes fagligt mest muligt uagtet elevens udgangspunkt. Engagement På EG er der et højt engagement og medansvar fra både elever og medarbejdere i forhold til elevernes læring og i forhold til beslutningsprocesserne på EG. Rummelighed På EG mødes vi i gensidig tillid, og alle skal opleve og udvise tolerance og respekt for forskellighed. OPGAVER Gymnasiets opgaver er defineret i missionen. Opgaverne varetages gennem faglig og tværfaglige undervisningsforløb, gennem ekstracurriculære aktiviteter så som lektiecafe, læsevejledning, talentarbejde, med mere, og gennem sociale, kulturelle og kunstneriske aktiviteter så som ferniseringer, udstillinger, koncerter, fester, udviklingsudvalg med mere. 16 2

17 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Skoleårets faglige resultater er beskrevet gennem de nøgletal EG betjener sig af, samt de indsatsområder der har været i fokus. Antal dimentender EG havde 305 ST studenter og 22 HF studenter. Karakterer ved studentereksamen og ved højere forberedelseseksamen Gennemsnitskarakteren på EG var 7,4 (7,2) for ST og 6,5 (6,0) for HF. Tallene i parentes angiver landsgennemsnittet. Ny strategi Ledelsen og FU har formuleret Strategiudkastet ud fra det udvalgsarbejde der har pågået i løbet af året. Det er gjort som følger: Værdier Vi har samlet alle de bidrag (sætninger) ind, der er kommet til værdierne fra alle skolens udvalg. Disse bidrag er blevet gennemgået systematisk og grupperet under tre hovedområder, der tegnede sig i materialet: Faglighed, engagement og rummelighed. Disse tre værdier foreslås som de tre overordnede værdier. Det er smart med tre, da det er til at huske. Alle tre værdier er beskrevet i en sætning, der fortæller hvad EG forstår ved værdien. F.eks. forklares værdien faglighed med Hver enkelt elev skal rykkes mest muligt fagligt uagtet elevens udgangspunkt. Endelig fortæller vi også hvordan vi udlever værdien. Dette gør vi i en række sætninger, som er kommet direkte fra udvalgene. F.eks. omkring faglighed: Via trivsel og engagement vil vi optimere studiemiljøet for at sikre en høj faglighed. Alle er bevidste om at man går på EG for at styrke sin faglighed. Vi prioriterer initiativer der kan højne fagligheden i undervisningssituationen. Målet med pædagogisk udvikling er øget faglighed. Vi styrker fagligheden gennem en høj grad af anvendelsesorientering og oplevet meningsfuld undervisning. I den faglige dannelse indgår globalt udsyn og internationalisering. Ved at opstille værdierne på ovenstående måde, har vi taget hensyn til alle bidrag fra udvalgene. Tanken er at alle således kan genkende sig selv i værdierne. Vi synes vi har fået tre gode værdier, hvor faglighed jo er i højsædet på EG i alt hvad vi foretager os (både ansatte og elever). Men man kan ikke forvente høj faglighed uden engagement man er nødt til at udvise engagement for at opnå og vedligeholde en høj faglighed. Ligesådan kan man ikke opnå engagement uden rummelighed. 17 3

18 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Alle skal kunne bidrage på deres måde i gensidig respekt for hinanden for at opretholde et engagement hos alle. Mission Missionen står på ryggen af værdierne, men er også dikteret fra ministeriet via en formålsparagraf. Formålsparagraffen siger: Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Dette omskriver vi til: Det er EG s mission, at skolens elever får lyst og evne til at tage en videregående uddannelse, og at de kan begå sig som borgere i et demokratisk samfund. I dette ligger studieparathed (lyst og evne til at tage en videregående uddannelse) og dannelse (begå sig i et demokratisk samfund). Værdierne er understøttende for dette, idet studieparatheden kommer via faglighed og engagement og dannelsen gennem engagement og rummelighed (og også via faglighed). Vision Visionen skal være en vision, altså ikke noget vi allerede gør eller næsten gør, men noget vi konstant forsøger at nå hen til, og hvor arbejdet vi lægger i at nå derhen, er med til at skabe en god skole. Derfor har vi bibeholdt dele af den gamle vision, men opdateret den til mere moderne toner. Igen skal visionen stå på ryggen af missionen. Den er blevet til: Vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte og for verden omkring os. Her er tanken, at vi konstant vil arbejde på at blive bedre. Finder vi gymnasier der gør det bedre på områder, vil vi lade os inspirere til at blive mindst lige så gode som dem eller bedre. At vi vil være det bedste gymnasium for den enkelte, kommer af vores ønske om at tage udgangspunkt i hver enkelt og prøve at bringe hver enkelt længst muligt. At vi også har taget verden omkring os med, skyldes at hver enkelt ikke kan klare sig selv uden at fungere i det omgivende fællesskab. Det være sig makkeren i gruppen, klassen, skolen, nærområdet, Danmark eller verdenen. Der er altså tale om både at kunne fungere på individplan og i fællesskab begge dele lokalt og globalt. Det kommende års arbejde på EG vil skulle forholde sig til strategien. Koger man det helt ned vil det sige, at det man foretager sig, skal bidrage til at gøre EG endnu bedre til at skabe gode samfundsborgere med lyst og evne til videregående uddannelse i en faglig, engageret og rummelig kontekst. Det gælder både på det individuelle plan (f.eks. i den særfaglige undervisning) og i fællesskabet (f.eks. i den tværfaglige undervisning) og det gælder både i drift (f.eks. i planlægning, udførelse og evaluering af opgaver) samt i udvikling (f.eks. i al udvalgsarbejde). 18 4

19 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets faglige resultater Nyt koncept for MUS Et nyt koncept for MUS er udviklet og godkendt i S.U. Konceptet bygger på bedre sammenhæng mellem strategien og medarbejderudviklingen. Dette foretages konkret ved at MUS fremover både sætter fokus på medarbejderen som organisationsmedarbejder og som individ. Endvidere tager det nye koncept bedre fat om opfølgning på MUS, idet der nu foretages opfølgningssamtaler og udfyldes aftaleskemaer med deadlines for de forskellige mål. Udvikling i udvalg Udviklingen i udvalg har haft følgende indsatsområder: AT (innovation og bedre vejledning) HF (innovation, heldagsskole, anvendelsesorienteret undervisning) Skriftlighed (skrivemoduler, evaluering af skriftlighed) Trivsel (ny indretning af lærerværelse, opgradering af fagdepoter, mobning italesat, intern kommunikation) Sprog (differentiering på tværs af sprogfag, afvikling af halv sprogdag) Klasserumskultur (antimobning, konstruktiv computerbrug, studieretningsdag) CO2 (ventilation, varmepumper) Studiecafe (skrivemoduler i lektiecafe, eksamensteknik, fraværsregler) Internationalisering (studietures placering, rammer for udvekslingsrejser) Organisering af undervisningen (talentarbejde, videndeling, undervisningsdifferentiering) Ledelse og organisation (tættere ledelse, ny teamstruktur) Ny Nordisk Skole (tyskekskurtioner, Munior, Stjerne for en aften) Udviklingsprojekter EG deltager i to større eksternt finansierede projekter. Det drejer sig om Gymnasiet tænkt forfra og Karrierefokus. 19 5

20 Bilag 3: Årsrapport 2014 Året økonomiske resultat Hoved- og nøgletal 2014 Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat ,1-84,6 88,4-81,3 84,8-77,9 82,9-77,8 82,1-76,8 6,5-1,8 4,6 0,0 4,6 7,1-1,5 5,6 0,0 5,6 6,9-1,9 5,0 0,0 5,0 5,1-2,0 3,1 0,0 3,1 5,4-1,9 3,5-1,2 2,3 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 65,8 28,4 94,2 25,4 41,9 26,9 66,7 26,2 92,9 20,8 47,0 25,1 64,0 23,1 87,0 15,2 48,2 23,7 65,7 14,9 80,6 10,2 48,8 21,6 60,7 19,1 79,8 7,1 49,7 23,1 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Nettopengestrøm, netto 9,1-1,6-5,0 2,5 9,8-6,3-1,1 2,4 9,6-0,7-0,5 8,4 3,7-7,2-0,9-4,4 6,0-58,7 50,5-2,2 5,1 105,6 26,9 63,7 6,3 104,6 22,4 70,6 5,9 97,4 17,5 75,3 3,8 69,0 12,7 74,3 4,3 83,0 8,9 81, , , , , , ,6 53,3 990,8 52,7 951,2 70,5 923,9 97,8 904,2 110,3 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Soliditetsgrad (%) Finansieringsgrad (%) Årselevtal Årselever ekskl. udlagt aktivitet og uden kostafdeling Specificeret på hovedområder efter den enkelte institutions behov, eksempelvis: ST HF 6 20

21 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets økonomiske resultat Udvikling i året og den forventede fremtidige udvikling Årets resultat opfattes som tilfredsstillende. Det ligger noget over det budgetterede. Hovedårsagen er, at de samlede tilskud ligger ca. DKK 1,2 millioner over det, vi har budgetteret med. Det skyldes især, at vi grundet voldsomt mange ansøgere, var nødt til at optage elever til en ekstra klasse. En supplerende årsag var at frafaldet var noget mindre end den forsigtige prognose, der lå til grund for budgettet. Udgifterne til undervisning ligger ca. DKK 1 million over det budgetterede. Halvdelen heraf skyldes lønomkostninger som følge af den ekstra klasse. Udgifter til ledelse, administration og markedsføring ligger på niveau med budgettet. Det samme gælder omkostningerne til bygningsdrift. Resultatet her indeholder en besparelse på rengøringsområdet, der er sket i sammenhæng med, at vi har valgt selv at foretage rengøringen. Vi har til gengæld øget udgifter til inventar primært på itområdet og til opgradering af diverse fagdepoter. Nettorenteudgifterne ligger lidt over niveauet i 2013 som følge af faldende renteindtægter. I budgettet for 2015 forventes et overskud på ca. DKK 3,4 millioner. I prognosen er forudsat et fald i klassetallet, idet vores kapacitet tilsiger, at vi optager 12 1.g klasser, hvor vi i 2014 optog 13. I 2015 vil vi fortsætte med at modernisere bygningen bl.a. med nye badefaciliteter i idrætshallen. Vigtigste investering i det kommende år er knyttet til vores varmesystem med bl.a., varmevekslere, der vil give en betydelig besparelse på varmeregningen. Investeringen forventes indtjent på ca. 4 år. Det gode resultat i både 2014 og budgetterede resultat for 2015 hænger ud over det ovennævnte sammen med, at man i finanslovsaftalen for 2014 og 2015 har besluttet at tilbageføre omstillingsreserven på 2% pr. år svarende til ca. DKK 1,7 million pr. år. I 2015 indføres et socialt taxameter, som forventes at reducere vores tilskud med ca. DKK 1,2 million. Det fortsatte fald i renterne reducerer vores renteindtægter. Til gengæld har vi omlagt vores realkreditlån og finansieret en del heraf med egne midler (DKK 4 millioner). Det medfører en reduktion i udgifterne til kreditforeningen på ca. DKK God økonomi i sammenhæng med prisbevidst adfærd Skolen har formuleret en indkøbspolitik, der fokuserer på prisbillighed, arbejdsmiljøhensyn, miljø og energi, æstetik og etiske hensyn. Specielt om prisbillighed kan nævnes, at vi som udgangspunkt bruger SKI rabatterne som målestok. Ofte opnås samme rabatter hos firmaer, som ikke har SKI aftale, ved blot at nævne SKI aftalen. Vi har eksempler på rabatter, der går ud over, hvad SKI aftalen muliggør. Inden for anlæg og bygningsvedligeholdelse indhenter vi altid priser fra forskellige leverandører. 21 7

22 Bilag 3: Årsrapport 2014 Årets økonomiske resultat Indsatsområde energibesparelse og grøn energi Renovering af varmecentral 2014 har været et planlægnings år hvor projekt renovering af varmecentral har fyldt meget. Der har været forskellige muligheder i spil: El-producerende gasfyr som kunne reducere skolens elforbrug væsentligt. Jordvarme med horisontal eller vertikale jordboringer. Varmepumper suppleret med gasfyr CO2 udvalget besluttede det vil være fornuftigt at reducere vores forbrug af fossilt brændsel, så valget faldt på varmepumper. Skolen køber i forvejen RECS certificeret vindmøllestrøm, så hvis vi reducerer gasforbruget væsentligt kan vi købe biobrændsel og dermed bliver skolen væsentligt mindre miljø belastende. Recirkulation af emballage CO2 udvalget har undersøgt muligheden for og recirkulere alt plastik emballage, dette projekt viste sig dog at være for urealistisk. Udskiftning af traditionelle lysstofrør med LED belysning Der er i sommerferien 2014 udskiftet til LED i H-husets stueetage i alle klasser og depoter. Andre aktiviteter for CO2-udvalget: PR arbejde DONG Energy har lavet en film om Espergærde Gymnasiums CO2 udvalg som de bruger som den gode historie til at få andre institutioner til at komme i gang. Der henvises til følgende link: b.aspx Hele CO2 udvalget var til klimapartner møde i Tivoli med DONG Energy hvor de for øvrigt viste filmen om Espergærde Gymnasium. CO2 udvalget var til nytårskur i klimapartnerskabsnetværket hos Siemens, hvor EG igen blev fremhævet som det gode eksempel. Mødets fokus var på CSR. CO2 udvalget blev udvalgt af Helsingør Kommunes mobilitets Work Shop, til at deltage i en Work Shop med henblik på at gøre kommunen grønnere. Arbejdet fortsætter i marts. 22 8

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere