Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005"

Transkript

1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre drøftet den fremtidige kommunale inddeling. Det retlige grundlag for inddelingen vil blive fastlagt med hjemmel i lov om revision af den kommunale inddeling, jf. lovforslag nr. L 68, når lovforslaget herom er vedtaget af Folketinget. Endvidere vil det retlige grundlag for de forpligtende kommunale samarbejder blive fastlagt i lov om forpligtende samarbejder (L 69). Baggrunden for drøftelserne har først og fremmest været nes tilbagemeldinger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 29. juni 2004, hvor samtlige kommunalbestyrelser er blevet anmodet om senest den 1. januar 2005 at oplyse over for ministeriet, hvorledes den nødvendige bæredygtighed ønskedes opnået. Endvidere har henvendelser til Folketingets Kommunaludvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra grupper af borgere, der har fremsat ønsker til grænsejusteringer, folkeafstemninger mv. indgået i drøftelserne. Der er enighed mellem de nævnte partier om, at det vil være væsentligt for den lokale forberedelse af den nye struktur, herunder forberedelsen af kommunalvalget i november 2005, at den kommunale inddeling vil være endeligt afklaret senest 1. juli Partierne er derfor enige om at give en forhåndsgodkendelse af langt de fleste kommunedannelser. Der er samtidig enighed om at igangsætte en proces for afklaring af de forholdsvis få uafklarede forhold. 1. Godkendelse Partierne har som udgangspunkt lagt kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger til grund for de, der godkendes med denne aftale. Ændringer i de, der godkendes med denne aftale om den kommunale inddeling, forudsætter enighed blandt partierne. Hovedparten af kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger vedrører, der vurderes at være bæredygtige. Dvs., som har mere end ca indbyggere, eller, der ved sammenlægning overstiger ca indbyggere. Det bemærkes, at der er taget særlige hensyn til ø-nes forhold, jf. afsnit 6.

2 2 Endvidere ønsker fire at indgå forpligtende kommunale samarbejder, som har en befolkningsstørrelse på mindst ca indbyggere. Partierne er enige om at godkende, der lever op til ovenstående krav om bæredygtighed, såfremt der ikke er væsentlige forhold, der taler imod, se nedenfor. I bilag 2 er vist partiernes stillingtagen til hver enkelt kommune. Partierne har i den forbindelse godkendt de kommunedelinger, som kommunalbestyrelserne i Mariager og Sønderhald har indstillet. Der er enighed om, at de fem nye regioners grænser skal justeres på baggrund af beslutninger om de nye kommunedannelser. 2. Folkeafstemninger Partierne er enige om, at der i de tilfælde, hvor Folketingets Kommunaludvalg eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet har modtaget et betydeligt og entydigt ønske om en justering af den kommunale grænsedragning fra borgerne i det pågældende område af kommunen, bør gives borgerne mulighed for at få indflydelse på det pågældende områdes fremtidige kommunale tilhørsforhold ved en folkeafstemning. Partierne er enige om, at forudsætningen for en justering af grænsedragningen er, at den nye kommune, der skal afgive området, og den nye kommune, der modtager området, fortsat vil danne et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver. Endvidere er det en forudsætning at den ønskede justering af grænsedragningen alene vil medføre en mindre forskydning af indbyggertallet i den nye kommune, der ved en eventuel justering skal afgive området. Der er enighed om, at det i disse tilfælde vil være en betingelse for godkendelsen af en række, at der gennemføres en afstemning i et bestemt afgrænset område i ne om det fremtidige kommunale tilhørsforhold i det pågældende område. Partierne er enige om, at udfaldet af folkeafstemningen skal lægges til grund for det pågældende områdes fremtidige kommunale tilhørsforhold. Partierne er på den baggrund enige om at godkende følgende på betingelse af, at der afholdes folkeafstemning i afgrænsede områder i de pågældende : Ny kommune bestående af Ullerslev, Nyborg og Ørbæk med betingelse om folkeafstemning i Flødstrup Sogn i Ullerslev Kommune Ny kommune bestående af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup med betingelse om folkeafstemninger i henholdsvis Hvilsom skoledistrikt og Gedsted skoledistrikt i Aalestrup Kommune. Der har endvidere været ønske om afstemning i Hvam skoledistrikt. Som følge de vanskeligheder, som en udskillelse af dette område vil kunne skabe for Aalestrups fremtidige byudvikling, i kombination med, at kommunegrænsen samtidig vil være regionsgrænse, er dette ønske ikke imødekommet.

3 3 Ny kommune bestående af Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup, og Kolding med betingelse om folkeafstemninger i henholdsvis Bjerning Sogn, Fjelstrup Sogn og Hjerndrup Sogn i Christiansfeld Kommune Ny kommune bestående af Nørre-Rangstrup, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Tønder med betingelse om folkeafstemning i Bevtoft Sogn i Nørre-Rangstrup Kommune Ny kommune bestående af Brædstrup, Gedved og Horsens med betingelse om folkeafstemninger i henholdsvis Voerladegård Sogn og Sdr. Vissing Sogn i Brædstrup Kommune Ny kommune bestående af Tørring-Uldum, Juelsminde og Hedensted med betingelse om folkeafstemning i Grejs Sogn i Tørring- Uldum Kommune Ny kommune bestående af Vinderup, Holstebro og Ulfborg-Vemb med betingelse om folkeafstemning i Mogenstrup afstemningsområde i Vinderup Kommune Ny kommune bestående af Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup med betingelse om folkeafstemning i Uvelse afstemningsområde i Slangerup Kommune Ny kommune bestående af Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg, Ølgod og Helle med betingelse om folkeafstemning i Grimstrup Sogn i Helle Kommune Ny kommune bestående af Fjends, Bjerringbro, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg med betingelse om folkeafstemning i Vestfjends i Fjends Kommune. Den nærmere afgrænsning af afstemningsområdet sker efter drøftelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Endvidere er partierne enige om at godkende Ny kommune bestående af Egtved, Børkop, Give, Jelling og Vejle med betingelse om folkeafstemninger i henholdsvis Vester Nebel Sogn og Øster Starup Sogn i Egtved Kommune og med det forbehold, at opmandsprocessen vedr. Give kan have konsekvenser for kommunen. Partierne er enige om hurtigst muligt at tilvejebringe en lovhjemlet pligt for kommunalbestyrelserne til at gennemføre de nævnte folkeafstemninger, hvis kommunalbestyrelserne ikke følger opfordringen om at afholde folkeafstemning i de ovennævnte områder. Senest den 18. marts 2005 skal kommunalbestyrelserne i de berørte over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyse om status for de folkeafstemninger med henblik på ministeriets vurdering af behovet for at tilvejebringe lovhjemmel. De berørte kommunalbestyrelser vil inden denne dato desuden kunne drøfte den præcise geografiske afgrænsning af afstemningsområdet med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senest den 1. maj 2005 skal kommunalbestyrelserne i de berørte over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyse afstemningsresultatet.

4 4 3. Nye kommunedannelser Fire s tilbagemelding til Indenrigs- og Sundhedsministeriet lever ikke op til strukturaftalens bæredygtighedskrav. Det drejer sig om Holmsland, Hvorslev, Farum og Værløse. Partierne anser det for væsentligt, at der overalt i landet skabes grundlag for en bæredygtig kommunal opgaveløsning. Det er derfor væsentligt, at alle indgår i løsninger, der vil være holdbare over en længere årrække. To af de nævnte, Farum og Værløse, grænser op til hinanden. Det fremgår af de to s tilbagemeldinger, at de begge har haft drøftelser med nabo om blandt andet mulighederne for sammenlægning. Sådanne drøftelser har derfor også fundet sted mellem Farum og Værløse, idet det har været en lokal vurdering, at hensyn til infrastruktur, geografi, trafikforbindelser, handels- og pendlingsmønstre samt kulturelle fællestræk vil kunne tilgodeses ved et nærmere samarbejde mellem de to. Drøftelserne førte dog til den konklusion, at Farum Kommunes økonomiske situation p.t. måtte anses for en barriere for en sammenlægning. Partierne er enige om, at Farum og Værløse hver for sig ikke er bæredygtige, og at en sammenlægning af disse to vil være den principielt rigtige løsning. Partierne mener ikke, at Farum Kommunes økonomiske situation bør være en barriere for en sammenlægning. Derfor er der enighed om, at indenrigs- og sundhedsministeren optager nærmere drøftelse med de to om, på hvilke nærmere vilkår en sammenlægning skal finde sted. Da Holmsland Kommunes tilbagemelding ikke opfylder kravet om bæredygtighed, er partierne endvidere enige om, at følgende lægges sammen: Holmsland Kommune og ny kommune bestående af Egvad, Ringkøbing, Skjern og Videbæk Der er ligeledes enighed om, at indenrigs- og sundhedsministeren optager drøftelser om, på hvilke nærmere vilkår sammenlægningen skal finde sted. Hvorslev Kommune gøres til genstand for en særskilt udrednings- og beslutningsproces ved en opmand, jf. neden for. 4. Nærmere vurdering af kommunedannelser i visse områder Partierne anerkender for alle dele af landet det arbejde og den proces, der er gået forud for nes tilbagemelding til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. det fremtidige kommunale tilhørsforhold. Partierne anerkender samtidig, at langt størsteparten af ne opfylder kravet om bæredygtighed.

5 5 Partierne er videre enige om, at der i enkelte områder er behov for en yderligere undersøgelse af de omstændigheder, der ligger til grund for nes tilbagemeldinger, herunder den lokale forankring af de ønskede løsninger, samtidig med at partierne dog anerkender, at det arbejde, som ligger til grund for tilbagemeldingerne, i sagens natur også vil spille en væsentlig rolle i den videre proces. I nogle områder er der udtrykt stærke ønsker om folkeafstemning om hele kommunens fremtidige tilhørsforhold. Der er imidlertid enighed blandt partierne om, at ønsket om folkeafstemning i disse afspejler komplekse bagvedliggende strukturer, som ikke umiddelbart lader sig afdække ved en folkeafstemning. Det drejer sig konkret om: Nørager Kommune i ny kommune bestående af Nørager, Støvring og Skørping Fredensborg-Humlebæk Kommune i ny kommune bestående af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo, Herudover er partierne opmærksomme på, at bl.a. rækkefølgen af kommunalbestyrelsernes beslutninger og fastlæggelsen af regionsgrænsen mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark kan have haft afgørende betydning for nes tilbagemeldinger i det midtjyske område. Samtidig er partierne enige om, at resultatet af folkeafstemningen i Give giver baggrund for at kigge på området igen. Disse forhold har betydning for kommunedannelserne i det midtjyske område centreret om: Den ny kommune bestående af Ikast, Nørre-Snede og Brande Give Kommune i ny kommune bestående af Vejle, Egtved, Børkop, Give og Jelling Endelig har en række borgere, interesseorganisationer, repræsentanter for erhvervslivet samt kommunalpolitikere fra Lolland udtrykt bekymring over beslutningsprocessen og de beslutninger om kommunedannelser, den har resulteret i på Lolland. Generelt udtrykkes der bekymring over konsekvenserne for den fremtidige udvikling på øen i forhold til den økonomiske situation, herunder Lollands status som vanskeligt stillet udkantsområde, det fremtidige offentlige serviceniveau, erhvervsudviklingen og udviklingen i beskæftigelsen. Det drejer sig om: Ny kommune bestående af Rudbjerg, Ravnsborg og Nakskov Ny kommune bestående af Maribo, Højreby, Rødby og Holeby 5. Opmandskonstruktion Partierne er enige om, at der vil være behov for at tilvejebringe et supplerende beslutningsgrundlag, inden der tages endelig stilling til den kommunale inddeling for Hvorslev Kommune og for de i afsnit 4 nævnte områder.

6 6 Til at tilvejebringe et sådant oplæg ønsker partierne at udpege en opmand. Partierne er enige om at anmode tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen om at varetage denne funktion. Opmanden skal belyse de beslutningsprocesser, der har ført frem til kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om de fremtidige kommunedannelser i områderne. Det skal fremgå om tilbagemeldingerne er baseret på lokale folkeafstemninger, hvilke temaer der i givet fald har været genstand for afstemning, og om kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger er baseret på et bredt tværpolitisk flertal i kommunalbestyrelserne. Endvidere bør det belyses, om udefra kommende forhold, herunder afstemninger i nabo og beslutninger om grænsedragningen for regionerne, har påvirket beslutningerne og i givet fald hvordan. Opmanden vil få til opgave på basis af samtaler med de involverede og lokale interessenter og under hensyn til de hidtidige beslutningsprocesser at vurdere, om de foreslåede kommunedannelser er hensigtsmæssige, jf. 3 i forslag til lov om revision af den kommunale inddeling 1). Hvis dette ikke vurderes at være tilfældet, skal opmanden komme med forslag til, hvilke mere hensigtsmæssige kommunedannelser der efter hans opfattelse vil kunne vinde bred lokal opbakning. På basis af opmandens løsningsforslag optages der en fornyet drøftelse mellem partierne om den kommunale inddeling af de områder, der er omfattet af opmandens undersøgelse, med henblik på at opnå enighed om den endelige kommunale inddeling af disse områder. Opmanden sekretariatsbetjenes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Opmandens forslag til løsning bør foreligge inden 1. maj Opmanden afgiver en mundtlig midtvejsorientering til partierne primo april Ø- Der er enighed om, at følgende ø-, der ønsker at bevare selvstændigheden og som følge heraf ønsker at indgå forpligtende samarbejde, godkendes under den forudsætning, at de indgår et sådant samarbejde: Langeland Kommune Ærø Kommune Samsø Kommune Læsø Kommune Der er endvidere enighed om, at kommunalbestyrelsen i de nævnte senest den 1. maj 2005 skal oplyse Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sine ønsker om, hvilke der skal indgå i et forpligtende samarbejde med ø-kommunen, fordelingen af opgaverne inden for det forpligtende samarbejde samt eventuelle særlige vilkår, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse bør gælde for det pågældende forpligtende samarbejde.

7 7 Det overlades til indenrigs- og sundhedsministeren i overensstemmelse med reglerne i forslaget til lov om forpligtende kommunale samarbejder at fastsætte eventuelle særlige vilkår herunder dispensationer fra lovgivningen som skal gælde for de enkelte samarbejder vedrørende ø-. Der er udtrykt et stort ønske om folkeafstemning på Fanø om øens fremtidige kommunale status. Samtidig har Esbjerg Kommune været afvisende over for at indgå en samarbejdsaftale med Fanø. Der har i debatten været uklarhed om de konsekvenser, som en manglende samarbejdsaftale måtte have for øens fremtidige forhold. For at skabe klarhed over øens fremtidige forhold er der enighed om, at der gennemføres en folkeafstemning om sammenlægning eller et forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune. Der gælder samme frister for kommunens tilbagemelding om denne folkeafstemning som for de foran nævnte folkeafstemninger. 1) 3 i forslag til lov om revision af den kommunale inddeling: Ved dannelsen af nye skal det tilstræbes, at de får en sådan størrelse og et sådant omfang, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver. Det skal ligeledes tilstræbes, at der ved dannelsen af nye tages hensyn til kulturel og erhvervsmæssig samhørighed, og at der indgår såvel landområder som byområder i de nye. Stk. 2. Ved dannelsen af nye skal der tages hensyn til kommunalbestyrelsernes ønsker om kommunesammenlægninger og om indgåelse af aftaler om forpligtende kommunale samarbejder i medfør af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Stk. 3. Ved dannelsen af nye skal der tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ikke ønsker at indgå i en kommunesammenlægning. Der skal endvidere tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelserne i de, der udgør en ø, ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, der alene omfatter ne på øen.

8 8 Bilag 1. Baggrund Lov om revision af den kommunale inddeling Det fremgår af forslag til lov om revision af den kommunale inddeling (L 68), at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at gennemføre en revision af den kommunale inddeling ved dannelsen af nye med virkning fra den 1. januar 2007, og at ministeren senest den 1. juli 2005 udfærdiger en fortegnelse over ændringerne i den kommunale inddeling. Efter lovforslaget skal det ved dannelsen af de nye tilstræbes, at de får en sådan størrelse og et sådant omfang, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver, ligesom det skal tilstræbes, at der ved dannelsen af nye tages hensyn til kulturel og erhvervsmæssig samhørighed, og at der indgår såvel landområder som byområder i de nye. Ved dannelsen af de nye skal der tages hensyn til kommunalbestyrelsernes ønsker om kommunesammenlægninger og om indgåelse af aftaler om forpligtende kommunale samarbejder. Desuden skal der tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ikke ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, ligesom der skal tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelserne i de, der udgør en ø, ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, der alene omfatter ne på øen. Efter lovforslaget skal revisionen af den kommunale inddeling søges gennemført ved hele, medmindre der foreligger særlige forhold. Lov om forpligtende kommunale samarbejder Det fremgår af forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder (L 69), at Indenrigs- og Sundhedsministeren udpeger de grupper af, hvis kommunalbestyrelser skal samarbejde efter reglerne i denne lov. Af lovforslaget fremgår bl.a., at ministeren senest den 1. juli 2005 udfærdiger en fortegnelse over de nævnte grupper af. Lovforslaget fastsætter, at det vil udpegelsen af grupper af skal tilstræbes, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for varetagelsen af de kommunale opgaver, som samarbejdet skal omfatte, ligesom det i lovforslaget er fastsat, at der ved udpegelsen skal tages hensyn til kommunalbestyrelsernes ønsker om at indgå forpligtende kommunale samarbejder. Desuden fremgår det af lovforslaget, at der ved udpegelsen af grupper af skal tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ønsker at indgå i et samarbejde efter loven,

9 ligesom der skal tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelserne i de, der udgør en ø, og som ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, der alene omfatter ne på øen, ønsker at indgå i et samarbejde efter denne lov. 9

10 10 Bilag 2. Oversigt over det nye kommunale landkort Kommune Region Hovedstaden Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Albertslund Kommune Hvidovre Kommune Høje Tåstrup Kommune Ny kommune bestående af Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Ny kommune bestående af Søllerød og Birkerød Ishøj Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Værløse Kommune Allerød Kommune Farum Kommune Ny kommune bestående af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Ny kommune bestående af Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris Ny kommune bestående af Frederiksværk og Hundested Ny kommune bestående af Græsted-Gilleleje og Helsinge Helsingør Kommune Ny kommune bestående af Hillerød og Skævinge Hørsholm Kommune Bornholms Kommune Region Sjælland Ny kommune bestående af Bramsnæs, Hvalsø og Lejre Greve Kommune Ny kommune bestående af Gundsø, Ramsø og Roskilde Ny kommune bestående af Køge og Skovbo Solrød Kommune Ny kommune bestående af Vallø og Stevns Ny kommune bestående af Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk, Høng og Kalundborg Godkendelse med samarbejdsaftale med samarbejdsaftale med samarbejdsaftale med samarbejdsaftale Sammenlægning med Farum Kommune Sammenlægning med Værløse Kommune Opmand med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Uvelse afstemningsområde om tilhørsforhold. med forbehold for, at en løsning for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kan have konsekvenser for kommunen med betingelse om at modtage Uvelse afstemningsområde fra Slangerup Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. endvidere med forbehold for, at en løsning for Fredensborg- Humlebæk og Karlebo kan have konsekvenser for kommunen. med forbehold for, at en løsning for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kan have konsekvenser for kommunen.

11 11 Ny kommune bestående af Dianalund, Sorø og Stenlille Ny kommune bestående af Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm Ny kommune bestående af Fuglebjerg, Fladså, Holmegård, Næstved og Suså Ny kommune bestående af Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse Ny kommune bestående af Haslev, Fakse og Rønnede Ny kommune bestående af Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse Ny kommune bestående af Holeby, Højreby, Maribo og Rødby Ringsted Kommune Ny kommune bestående af Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg Ny kommune bestående af Nakskov, Rudbjerg og Ravnsborg Ny kommune bestående af Nykøbing-Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster Region Syddanmark Ny kommune bestående af Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup Ny kommune bestående af Bogense, Otterup og Søndersø Ny kommune bestående af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev Ny kommune bestående af Egebjerg, Gudme og Svendborg Ny kommune bestående af Ejby, Middelfart og Nørre Aaby Ny kommune bestående af Kerteminde, Langeskov og Munkebo Ny kommune bestående af Marstal og Ærøskøbing Ny kommune bestående af Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Odense Kommune Ny kommune bestående af Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær Ny kommune bestående af Augustenborg, Broager, Gråsten Nordborg, Sønderborg, Sundeved og Sydals Ny kommune bestående af Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Aabenraa Ny kommune bestående af Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nr. Rangstrup, Skærbæk og Tønder Ny kommune bestående af Christiansfeld, Kolding, Lunderskov og Vamdrup Ny kommune bestående af Gram, Haderslev og Vojens Ny kommune bestående af Rødding, Brørup, Holsted og Vejen Ny kommune bestående af Billund og Grindsted Ny kommune bestående af Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod Ny kommune bestående af Bramming, Esbjerg og Ribe kom- Opmand Opmand med betingelse om at modtage Flødstrup Sogn fra Ullerslev Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med betingelse om ø-samarbejdsaftale. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Flødstrup Sogn om tilhørsforhold. med betingelse om ø-samarbejdsaftale. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Bevtoft Sogn i Nørre Rangstrup om tilhørsforhold. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Bjerring, Fjelstrup og Hjerndrup sogne om tilhørsforhold, samt om modtagelse af Øster Starup og Vester Nebel sogne fra Egtved Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med betingelse om at modtage Bevtoft Sogn fra Nørre Rangstrup Kommune samt Bjerring, Fjelstrup og Hjerndrup sogne fra Chr.feld Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med forbehold for, at en løsning for Give kan have konsekvenser for kommunen. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Grimstrup Sogn om tilhørsforhold. med betingelse om at modtage Grimstrup

12 12 mune Fanø Kommune Ny kommune bestående af Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Fredericia Kommune Region Midtjylland Ny kommune bestående af Brædstrup, Gedved og Horsens Ny kommune bestående af Hedensted, Juelsminde og Tørring- Uldum Ny kommune bestående af Nørre Snede, Brande og Ikast Ny kommune bestående af Aulum-Haderup, Herning, Trehøje og Aaskov Ny kommune bestående af Egvad, Ringkøbing, Skjern og Videbæk Holmsland Kommune Ny kommune bestående af Holstebro, Ulfborg-Vemb og Vinderup Ny kommune bestående af Lemvig og Thyborøn-Harboøre Ny kommune bestående af Struer og Thyholm Ny kommune bestående af Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde Ny kommune bestående af Galten, Hørning, Ry og Skanderborg Ny kommune bestående af Gjern, Silkeborg Them og Kjellerup Ny kommune bestående af Grenå, Nørre-Djurs, Rougsø og Sønderhald Øst Ny kommune bestående af Hadsten, Hinnerup og Hammel Ny kommune bestående af Langå, Nørhald, Purhus og Randers og Sønderhald Vest samt Havndal-området fra Mariager Kommune Odder Kommune Samsø Kommune Århus Kommune Ny kommune bestående af Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg Hvorslev Kommune Ny kommune bestående af Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre Sogn fra Helle Kommune, samt Fanø Kommune, såfremt folkeafstemningerne tilsiger dette. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i hele kommunen om tilhørsforhold. Opmand fsva. Give Kommune. Godkendelse af kommunen forudsætter endvidere afholdelse af folkeafstemning i Øster Starup og Vester Nebel sogne i Egtved Kommune, samt modtagelse af Grejs Sogn fra Tørring-Uldum Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Voerladegård og Sdr. Vissing sogne i Brædstrup Kommune. Godkendt med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Grejs Sogn i Tørring-Uldum Kommune. Opmand med forbehold for, at en løsning for Ikast/Brande/Nørre-Snede kan have konsekvenser for kommunen.. Sammenlægning med Holmsland. Sammenlægning med ny kommune bestående af Egvad, Ringkøbing, Skjern og Videbæk med betingelse om folkeafstemning i Mogenstrup afstemningsområde i Vinderup Kommune. med betingelse om at modtage Voerladegård og Sdr. Vissing sogne fra Brædstrup Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med forbehold for, at en løsning for Ikast/Brande/Nørre-Snede kan have konsekvenser for kommunen med forbehold for, at en løsning for Hvorslev Kommune med tilgrænsende områder i Langå Kommune kan have konsekvenser for kommunen. med forbehold for, at en løsning for Hvorslev Kommune med tilgrænsende områder i Langå Kommune kan have konsekvenser for kommunen. med betingelse om ø-samarbejdsaftale. med betingelse om folkeafstemning i Vestfjends i Fjends Kommune, samt modtagelse af Gedsted skoledistrikt fra Aalestrup Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette, samt med forbehold for, at en løsning for Hvorslev Kommune kan have konsekvenser for kommunen. Opmand med betingelse om at modtage Mogenstrup afstemningsområde fra Vinderup Kommune og Vestfjends fra Fjends Kommune, såfremt en folkeafstemning tilsiger det.

13 13 Region Nordjylland Ny kommune bestående af Mariager (ekskl. Havndal), Arden, Hadsund og Hobro Ny kommune bestående af Hanstholm, Thisted og Sydthy Morsø Kommune Ny kommune bestående af Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars ) Ny kommune bestående af Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro Ny kommune bestående af Brønderslev og Dronninglund Ny kommune bestående af Frederikshavn, Skagen og Sæby Ny kommune bestående af Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg Ny kommune bestående af Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal Læsø Kommune Ny kommune bestående af Nørager, Skørping og Støvring med betingelse om at modtage Hvilsom skoledistrikt fra Aalestrup Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. endvidere med forbehold for, at en løsning for Nørager Kommune kan have konsekvenser for kommunen. med betingelse om folkeafstemning i Hvilsom skoledistrikt og Gedsted skoledistrikt i Aalestrup Kommune. endvidere med forbehold for, at en løsning for Nørager Kommune kan have konsekvenser for kommunen. med betingelse om ø-samarbejdsaftale. Opmand fsva. Nørager Kommuner

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet en Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet Reformens gennemførelse 3 hovedelementer: Geografi Nyt kommunalt landkort Opgavefordeling Kommuner-regioner-staten Økonomi Finansierings-

Læs mere

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE

KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE KODEARK PÅ TVÆRS AF REGISTRE Ark over lokale koder. Bemærk at der kan være variationer mellem registrene i anvendelsen af disse kodesæt REGION kode betydning Gyldig fra dato Gyldig til dato 1081 Region

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER 29. september 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Bjarne T. Hansen direkte tlf. 33557729 Resumé: DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER For fire ud af ti danskere gælder, at de har kunnet

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Julegenerationslejr Ingen aktivitet. Kontaktperson. Julehjælp. Juleaften Julecafé. Andet

Julegenerationslejr Ingen aktivitet. Kontaktperson. Julehjælp. Juleaften Julecafé. Andet Albertslund Allerød Anne Marie Brixtofte Olsen 48175293 ambrixtofte@gmail.com Arden Christian Odgaard 98561728 chr.odg@mail.dk Assens Hanne Svenstrup 64711679 hannes@webspeed.dk Augustenborg/Sydals Aulum-Haderup

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Kommunestatistik 2003

Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Borgmesteren. Kære borgmester

Borgmesteren. Kære borgmester Borgmesteren Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 4. maj 2006 Kære borgmester Regeringens integrationsplan fra maj

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005 Albertslund Kommune ja ja Kommunen oplyser, at den eksisterende personalepolitik opfylder intentioner ved kommunalreformen. Kommunen forventer, at implementeringen af kommunalreformen kan ske ved naturlig

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere