Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005"

Transkript

1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre drøftet den fremtidige kommunale inddeling. Det retlige grundlag for inddelingen vil blive fastlagt med hjemmel i lov om revision af den kommunale inddeling, jf. lovforslag nr. L 68, når lovforslaget herom er vedtaget af Folketinget. Endvidere vil det retlige grundlag for de forpligtende kommunale samarbejder blive fastlagt i lov om forpligtende samarbejder (L 69). Baggrunden for drøftelserne har først og fremmest været nes tilbagemeldinger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 29. juni 2004, hvor samtlige kommunalbestyrelser er blevet anmodet om senest den 1. januar 2005 at oplyse over for ministeriet, hvorledes den nødvendige bæredygtighed ønskedes opnået. Endvidere har henvendelser til Folketingets Kommunaludvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra grupper af borgere, der har fremsat ønsker til grænsejusteringer, folkeafstemninger mv. indgået i drøftelserne. Der er enighed mellem de nævnte partier om, at det vil være væsentligt for den lokale forberedelse af den nye struktur, herunder forberedelsen af kommunalvalget i november 2005, at den kommunale inddeling vil være endeligt afklaret senest 1. juli Partierne er derfor enige om at give en forhåndsgodkendelse af langt de fleste kommunedannelser. Der er samtidig enighed om at igangsætte en proces for afklaring af de forholdsvis få uafklarede forhold. 1. Godkendelse Partierne har som udgangspunkt lagt kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger til grund for de, der godkendes med denne aftale. Ændringer i de, der godkendes med denne aftale om den kommunale inddeling, forudsætter enighed blandt partierne. Hovedparten af kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger vedrører, der vurderes at være bæredygtige. Dvs., som har mere end ca indbyggere, eller, der ved sammenlægning overstiger ca indbyggere. Det bemærkes, at der er taget særlige hensyn til ø-nes forhold, jf. afsnit 6.

2 2 Endvidere ønsker fire at indgå forpligtende kommunale samarbejder, som har en befolkningsstørrelse på mindst ca indbyggere. Partierne er enige om at godkende, der lever op til ovenstående krav om bæredygtighed, såfremt der ikke er væsentlige forhold, der taler imod, se nedenfor. I bilag 2 er vist partiernes stillingtagen til hver enkelt kommune. Partierne har i den forbindelse godkendt de kommunedelinger, som kommunalbestyrelserne i Mariager og Sønderhald har indstillet. Der er enighed om, at de fem nye regioners grænser skal justeres på baggrund af beslutninger om de nye kommunedannelser. 2. Folkeafstemninger Partierne er enige om, at der i de tilfælde, hvor Folketingets Kommunaludvalg eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet har modtaget et betydeligt og entydigt ønske om en justering af den kommunale grænsedragning fra borgerne i det pågældende område af kommunen, bør gives borgerne mulighed for at få indflydelse på det pågældende områdes fremtidige kommunale tilhørsforhold ved en folkeafstemning. Partierne er enige om, at forudsætningen for en justering af grænsedragningen er, at den nye kommune, der skal afgive området, og den nye kommune, der modtager området, fortsat vil danne et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver. Endvidere er det en forudsætning at den ønskede justering af grænsedragningen alene vil medføre en mindre forskydning af indbyggertallet i den nye kommune, der ved en eventuel justering skal afgive området. Der er enighed om, at det i disse tilfælde vil være en betingelse for godkendelsen af en række, at der gennemføres en afstemning i et bestemt afgrænset område i ne om det fremtidige kommunale tilhørsforhold i det pågældende område. Partierne er enige om, at udfaldet af folkeafstemningen skal lægges til grund for det pågældende områdes fremtidige kommunale tilhørsforhold. Partierne er på den baggrund enige om at godkende følgende på betingelse af, at der afholdes folkeafstemning i afgrænsede områder i de pågældende : Ny kommune bestående af Ullerslev, Nyborg og Ørbæk med betingelse om folkeafstemning i Flødstrup Sogn i Ullerslev Kommune Ny kommune bestående af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup med betingelse om folkeafstemninger i henholdsvis Hvilsom skoledistrikt og Gedsted skoledistrikt i Aalestrup Kommune. Der har endvidere været ønske om afstemning i Hvam skoledistrikt. Som følge de vanskeligheder, som en udskillelse af dette område vil kunne skabe for Aalestrups fremtidige byudvikling, i kombination med, at kommunegrænsen samtidig vil være regionsgrænse, er dette ønske ikke imødekommet.

3 3 Ny kommune bestående af Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup, og Kolding med betingelse om folkeafstemninger i henholdsvis Bjerning Sogn, Fjelstrup Sogn og Hjerndrup Sogn i Christiansfeld Kommune Ny kommune bestående af Nørre-Rangstrup, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Tønder med betingelse om folkeafstemning i Bevtoft Sogn i Nørre-Rangstrup Kommune Ny kommune bestående af Brædstrup, Gedved og Horsens med betingelse om folkeafstemninger i henholdsvis Voerladegård Sogn og Sdr. Vissing Sogn i Brædstrup Kommune Ny kommune bestående af Tørring-Uldum, Juelsminde og Hedensted med betingelse om folkeafstemning i Grejs Sogn i Tørring- Uldum Kommune Ny kommune bestående af Vinderup, Holstebro og Ulfborg-Vemb med betingelse om folkeafstemning i Mogenstrup afstemningsområde i Vinderup Kommune Ny kommune bestående af Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup med betingelse om folkeafstemning i Uvelse afstemningsområde i Slangerup Kommune Ny kommune bestående af Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg, Ølgod og Helle med betingelse om folkeafstemning i Grimstrup Sogn i Helle Kommune Ny kommune bestående af Fjends, Bjerringbro, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg med betingelse om folkeafstemning i Vestfjends i Fjends Kommune. Den nærmere afgrænsning af afstemningsområdet sker efter drøftelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Endvidere er partierne enige om at godkende Ny kommune bestående af Egtved, Børkop, Give, Jelling og Vejle med betingelse om folkeafstemninger i henholdsvis Vester Nebel Sogn og Øster Starup Sogn i Egtved Kommune og med det forbehold, at opmandsprocessen vedr. Give kan have konsekvenser for kommunen. Partierne er enige om hurtigst muligt at tilvejebringe en lovhjemlet pligt for kommunalbestyrelserne til at gennemføre de nævnte folkeafstemninger, hvis kommunalbestyrelserne ikke følger opfordringen om at afholde folkeafstemning i de ovennævnte områder. Senest den 18. marts 2005 skal kommunalbestyrelserne i de berørte over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyse om status for de folkeafstemninger med henblik på ministeriets vurdering af behovet for at tilvejebringe lovhjemmel. De berørte kommunalbestyrelser vil inden denne dato desuden kunne drøfte den præcise geografiske afgrænsning af afstemningsområdet med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senest den 1. maj 2005 skal kommunalbestyrelserne i de berørte over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyse afstemningsresultatet.

4 4 3. Nye kommunedannelser Fire s tilbagemelding til Indenrigs- og Sundhedsministeriet lever ikke op til strukturaftalens bæredygtighedskrav. Det drejer sig om Holmsland, Hvorslev, Farum og Værløse. Partierne anser det for væsentligt, at der overalt i landet skabes grundlag for en bæredygtig kommunal opgaveløsning. Det er derfor væsentligt, at alle indgår i løsninger, der vil være holdbare over en længere årrække. To af de nævnte, Farum og Værløse, grænser op til hinanden. Det fremgår af de to s tilbagemeldinger, at de begge har haft drøftelser med nabo om blandt andet mulighederne for sammenlægning. Sådanne drøftelser har derfor også fundet sted mellem Farum og Værløse, idet det har været en lokal vurdering, at hensyn til infrastruktur, geografi, trafikforbindelser, handels- og pendlingsmønstre samt kulturelle fællestræk vil kunne tilgodeses ved et nærmere samarbejde mellem de to. Drøftelserne førte dog til den konklusion, at Farum Kommunes økonomiske situation p.t. måtte anses for en barriere for en sammenlægning. Partierne er enige om, at Farum og Værløse hver for sig ikke er bæredygtige, og at en sammenlægning af disse to vil være den principielt rigtige løsning. Partierne mener ikke, at Farum Kommunes økonomiske situation bør være en barriere for en sammenlægning. Derfor er der enighed om, at indenrigs- og sundhedsministeren optager nærmere drøftelse med de to om, på hvilke nærmere vilkår en sammenlægning skal finde sted. Da Holmsland Kommunes tilbagemelding ikke opfylder kravet om bæredygtighed, er partierne endvidere enige om, at følgende lægges sammen: Holmsland Kommune og ny kommune bestående af Egvad, Ringkøbing, Skjern og Videbæk Der er ligeledes enighed om, at indenrigs- og sundhedsministeren optager drøftelser om, på hvilke nærmere vilkår sammenlægningen skal finde sted. Hvorslev Kommune gøres til genstand for en særskilt udrednings- og beslutningsproces ved en opmand, jf. neden for. 4. Nærmere vurdering af kommunedannelser i visse områder Partierne anerkender for alle dele af landet det arbejde og den proces, der er gået forud for nes tilbagemelding til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. det fremtidige kommunale tilhørsforhold. Partierne anerkender samtidig, at langt størsteparten af ne opfylder kravet om bæredygtighed.

5 5 Partierne er videre enige om, at der i enkelte områder er behov for en yderligere undersøgelse af de omstændigheder, der ligger til grund for nes tilbagemeldinger, herunder den lokale forankring af de ønskede løsninger, samtidig med at partierne dog anerkender, at det arbejde, som ligger til grund for tilbagemeldingerne, i sagens natur også vil spille en væsentlig rolle i den videre proces. I nogle områder er der udtrykt stærke ønsker om folkeafstemning om hele kommunens fremtidige tilhørsforhold. Der er imidlertid enighed blandt partierne om, at ønsket om folkeafstemning i disse afspejler komplekse bagvedliggende strukturer, som ikke umiddelbart lader sig afdække ved en folkeafstemning. Det drejer sig konkret om: Nørager Kommune i ny kommune bestående af Nørager, Støvring og Skørping Fredensborg-Humlebæk Kommune i ny kommune bestående af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo, Herudover er partierne opmærksomme på, at bl.a. rækkefølgen af kommunalbestyrelsernes beslutninger og fastlæggelsen af regionsgrænsen mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark kan have haft afgørende betydning for nes tilbagemeldinger i det midtjyske område. Samtidig er partierne enige om, at resultatet af folkeafstemningen i Give giver baggrund for at kigge på området igen. Disse forhold har betydning for kommunedannelserne i det midtjyske område centreret om: Den ny kommune bestående af Ikast, Nørre-Snede og Brande Give Kommune i ny kommune bestående af Vejle, Egtved, Børkop, Give og Jelling Endelig har en række borgere, interesseorganisationer, repræsentanter for erhvervslivet samt kommunalpolitikere fra Lolland udtrykt bekymring over beslutningsprocessen og de beslutninger om kommunedannelser, den har resulteret i på Lolland. Generelt udtrykkes der bekymring over konsekvenserne for den fremtidige udvikling på øen i forhold til den økonomiske situation, herunder Lollands status som vanskeligt stillet udkantsområde, det fremtidige offentlige serviceniveau, erhvervsudviklingen og udviklingen i beskæftigelsen. Det drejer sig om: Ny kommune bestående af Rudbjerg, Ravnsborg og Nakskov Ny kommune bestående af Maribo, Højreby, Rødby og Holeby 5. Opmandskonstruktion Partierne er enige om, at der vil være behov for at tilvejebringe et supplerende beslutningsgrundlag, inden der tages endelig stilling til den kommunale inddeling for Hvorslev Kommune og for de i afsnit 4 nævnte områder.

6 6 Til at tilvejebringe et sådant oplæg ønsker partierne at udpege en opmand. Partierne er enige om at anmode tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen om at varetage denne funktion. Opmanden skal belyse de beslutningsprocesser, der har ført frem til kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om de fremtidige kommunedannelser i områderne. Det skal fremgå om tilbagemeldingerne er baseret på lokale folkeafstemninger, hvilke temaer der i givet fald har været genstand for afstemning, og om kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger er baseret på et bredt tværpolitisk flertal i kommunalbestyrelserne. Endvidere bør det belyses, om udefra kommende forhold, herunder afstemninger i nabo og beslutninger om grænsedragningen for regionerne, har påvirket beslutningerne og i givet fald hvordan. Opmanden vil få til opgave på basis af samtaler med de involverede og lokale interessenter og under hensyn til de hidtidige beslutningsprocesser at vurdere, om de foreslåede kommunedannelser er hensigtsmæssige, jf. 3 i forslag til lov om revision af den kommunale inddeling 1). Hvis dette ikke vurderes at være tilfældet, skal opmanden komme med forslag til, hvilke mere hensigtsmæssige kommunedannelser der efter hans opfattelse vil kunne vinde bred lokal opbakning. På basis af opmandens løsningsforslag optages der en fornyet drøftelse mellem partierne om den kommunale inddeling af de områder, der er omfattet af opmandens undersøgelse, med henblik på at opnå enighed om den endelige kommunale inddeling af disse områder. Opmanden sekretariatsbetjenes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Opmandens forslag til løsning bør foreligge inden 1. maj Opmanden afgiver en mundtlig midtvejsorientering til partierne primo april Ø- Der er enighed om, at følgende ø-, der ønsker at bevare selvstændigheden og som følge heraf ønsker at indgå forpligtende samarbejde, godkendes under den forudsætning, at de indgår et sådant samarbejde: Langeland Kommune Ærø Kommune Samsø Kommune Læsø Kommune Der er endvidere enighed om, at kommunalbestyrelsen i de nævnte senest den 1. maj 2005 skal oplyse Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sine ønsker om, hvilke der skal indgå i et forpligtende samarbejde med ø-kommunen, fordelingen af opgaverne inden for det forpligtende samarbejde samt eventuelle særlige vilkår, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse bør gælde for det pågældende forpligtende samarbejde.

7 7 Det overlades til indenrigs- og sundhedsministeren i overensstemmelse med reglerne i forslaget til lov om forpligtende kommunale samarbejder at fastsætte eventuelle særlige vilkår herunder dispensationer fra lovgivningen som skal gælde for de enkelte samarbejder vedrørende ø-. Der er udtrykt et stort ønske om folkeafstemning på Fanø om øens fremtidige kommunale status. Samtidig har Esbjerg Kommune været afvisende over for at indgå en samarbejdsaftale med Fanø. Der har i debatten været uklarhed om de konsekvenser, som en manglende samarbejdsaftale måtte have for øens fremtidige forhold. For at skabe klarhed over øens fremtidige forhold er der enighed om, at der gennemføres en folkeafstemning om sammenlægning eller et forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune. Der gælder samme frister for kommunens tilbagemelding om denne folkeafstemning som for de foran nævnte folkeafstemninger. 1) 3 i forslag til lov om revision af den kommunale inddeling: Ved dannelsen af nye skal det tilstræbes, at de får en sådan størrelse og et sådant omfang, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver. Det skal ligeledes tilstræbes, at der ved dannelsen af nye tages hensyn til kulturel og erhvervsmæssig samhørighed, og at der indgår såvel landområder som byområder i de nye. Stk. 2. Ved dannelsen af nye skal der tages hensyn til kommunalbestyrelsernes ønsker om kommunesammenlægninger og om indgåelse af aftaler om forpligtende kommunale samarbejder i medfør af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Stk. 3. Ved dannelsen af nye skal der tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ikke ønsker at indgå i en kommunesammenlægning. Der skal endvidere tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelserne i de, der udgør en ø, ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, der alene omfatter ne på øen.

8 8 Bilag 1. Baggrund Lov om revision af den kommunale inddeling Det fremgår af forslag til lov om revision af den kommunale inddeling (L 68), at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at gennemføre en revision af den kommunale inddeling ved dannelsen af nye med virkning fra den 1. januar 2007, og at ministeren senest den 1. juli 2005 udfærdiger en fortegnelse over ændringerne i den kommunale inddeling. Efter lovforslaget skal det ved dannelsen af de nye tilstræbes, at de får en sådan størrelse og et sådant omfang, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver, ligesom det skal tilstræbes, at der ved dannelsen af nye tages hensyn til kulturel og erhvervsmæssig samhørighed, og at der indgår såvel landområder som byområder i de nye. Ved dannelsen af de nye skal der tages hensyn til kommunalbestyrelsernes ønsker om kommunesammenlægninger og om indgåelse af aftaler om forpligtende kommunale samarbejder. Desuden skal der tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ikke ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, ligesom der skal tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelserne i de, der udgør en ø, ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, der alene omfatter ne på øen. Efter lovforslaget skal revisionen af den kommunale inddeling søges gennemført ved hele, medmindre der foreligger særlige forhold. Lov om forpligtende kommunale samarbejder Det fremgår af forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder (L 69), at Indenrigs- og Sundhedsministeren udpeger de grupper af, hvis kommunalbestyrelser skal samarbejde efter reglerne i denne lov. Af lovforslaget fremgår bl.a., at ministeren senest den 1. juli 2005 udfærdiger en fortegnelse over de nævnte grupper af. Lovforslaget fastsætter, at det vil udpegelsen af grupper af skal tilstræbes, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for varetagelsen af de kommunale opgaver, som samarbejdet skal omfatte, ligesom det i lovforslaget er fastsat, at der ved udpegelsen skal tages hensyn til kommunalbestyrelsernes ønsker om at indgå forpligtende kommunale samarbejder. Desuden fremgår det af lovforslaget, at der ved udpegelsen af grupper af skal tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ønsker at indgå i et samarbejde efter loven,

9 ligesom der skal tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelserne i de, der udgør en ø, og som ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, der alene omfatter ne på øen, ønsker at indgå i et samarbejde efter denne lov. 9

10 10 Bilag 2. Oversigt over det nye kommunale landkort Kommune Region Hovedstaden Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Albertslund Kommune Hvidovre Kommune Høje Tåstrup Kommune Ny kommune bestående af Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Ny kommune bestående af Søllerød og Birkerød Ishøj Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Værløse Kommune Allerød Kommune Farum Kommune Ny kommune bestående af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Ny kommune bestående af Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris Ny kommune bestående af Frederiksværk og Hundested Ny kommune bestående af Græsted-Gilleleje og Helsinge Helsingør Kommune Ny kommune bestående af Hillerød og Skævinge Hørsholm Kommune Bornholms Kommune Region Sjælland Ny kommune bestående af Bramsnæs, Hvalsø og Lejre Greve Kommune Ny kommune bestående af Gundsø, Ramsø og Roskilde Ny kommune bestående af Køge og Skovbo Solrød Kommune Ny kommune bestående af Vallø og Stevns Ny kommune bestående af Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk, Høng og Kalundborg Godkendelse med samarbejdsaftale med samarbejdsaftale med samarbejdsaftale med samarbejdsaftale Sammenlægning med Farum Kommune Sammenlægning med Værløse Kommune Opmand med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Uvelse afstemningsområde om tilhørsforhold. med forbehold for, at en løsning for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kan have konsekvenser for kommunen med betingelse om at modtage Uvelse afstemningsområde fra Slangerup Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. endvidere med forbehold for, at en løsning for Fredensborg- Humlebæk og Karlebo kan have konsekvenser for kommunen. med forbehold for, at en løsning for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kan have konsekvenser for kommunen.

11 11 Ny kommune bestående af Dianalund, Sorø og Stenlille Ny kommune bestående af Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm Ny kommune bestående af Fuglebjerg, Fladså, Holmegård, Næstved og Suså Ny kommune bestående af Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse Ny kommune bestående af Haslev, Fakse og Rønnede Ny kommune bestående af Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse Ny kommune bestående af Holeby, Højreby, Maribo og Rødby Ringsted Kommune Ny kommune bestående af Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg Ny kommune bestående af Nakskov, Rudbjerg og Ravnsborg Ny kommune bestående af Nykøbing-Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster Region Syddanmark Ny kommune bestående af Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup Ny kommune bestående af Bogense, Otterup og Søndersø Ny kommune bestående af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev Ny kommune bestående af Egebjerg, Gudme og Svendborg Ny kommune bestående af Ejby, Middelfart og Nørre Aaby Ny kommune bestående af Kerteminde, Langeskov og Munkebo Ny kommune bestående af Marstal og Ærøskøbing Ny kommune bestående af Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Odense Kommune Ny kommune bestående af Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær Ny kommune bestående af Augustenborg, Broager, Gråsten Nordborg, Sønderborg, Sundeved og Sydals Ny kommune bestående af Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Aabenraa Ny kommune bestående af Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nr. Rangstrup, Skærbæk og Tønder Ny kommune bestående af Christiansfeld, Kolding, Lunderskov og Vamdrup Ny kommune bestående af Gram, Haderslev og Vojens Ny kommune bestående af Rødding, Brørup, Holsted og Vejen Ny kommune bestående af Billund og Grindsted Ny kommune bestående af Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod Ny kommune bestående af Bramming, Esbjerg og Ribe kom- Opmand Opmand med betingelse om at modtage Flødstrup Sogn fra Ullerslev Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med betingelse om ø-samarbejdsaftale. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Flødstrup Sogn om tilhørsforhold. med betingelse om ø-samarbejdsaftale. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Bevtoft Sogn i Nørre Rangstrup om tilhørsforhold. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Bjerring, Fjelstrup og Hjerndrup sogne om tilhørsforhold, samt om modtagelse af Øster Starup og Vester Nebel sogne fra Egtved Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med betingelse om at modtage Bevtoft Sogn fra Nørre Rangstrup Kommune samt Bjerring, Fjelstrup og Hjerndrup sogne fra Chr.feld Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med forbehold for, at en løsning for Give kan have konsekvenser for kommunen. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Grimstrup Sogn om tilhørsforhold. med betingelse om at modtage Grimstrup

12 12 mune Fanø Kommune Ny kommune bestående af Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Fredericia Kommune Region Midtjylland Ny kommune bestående af Brædstrup, Gedved og Horsens Ny kommune bestående af Hedensted, Juelsminde og Tørring- Uldum Ny kommune bestående af Nørre Snede, Brande og Ikast Ny kommune bestående af Aulum-Haderup, Herning, Trehøje og Aaskov Ny kommune bestående af Egvad, Ringkøbing, Skjern og Videbæk Holmsland Kommune Ny kommune bestående af Holstebro, Ulfborg-Vemb og Vinderup Ny kommune bestående af Lemvig og Thyborøn-Harboøre Ny kommune bestående af Struer og Thyholm Ny kommune bestående af Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde Ny kommune bestående af Galten, Hørning, Ry og Skanderborg Ny kommune bestående af Gjern, Silkeborg Them og Kjellerup Ny kommune bestående af Grenå, Nørre-Djurs, Rougsø og Sønderhald Øst Ny kommune bestående af Hadsten, Hinnerup og Hammel Ny kommune bestående af Langå, Nørhald, Purhus og Randers og Sønderhald Vest samt Havndal-området fra Mariager Kommune Odder Kommune Samsø Kommune Århus Kommune Ny kommune bestående af Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg Hvorslev Kommune Ny kommune bestående af Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre Sogn fra Helle Kommune, samt Fanø Kommune, såfremt folkeafstemningerne tilsiger dette. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i hele kommunen om tilhørsforhold. Opmand fsva. Give Kommune. Godkendelse af kommunen forudsætter endvidere afholdelse af folkeafstemning i Øster Starup og Vester Nebel sogne i Egtved Kommune, samt modtagelse af Grejs Sogn fra Tørring-Uldum Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Voerladegård og Sdr. Vissing sogne i Brædstrup Kommune. Godkendt med betingelse om afholdelse af folkeafstemning i Grejs Sogn i Tørring-Uldum Kommune. Opmand med forbehold for, at en løsning for Ikast/Brande/Nørre-Snede kan have konsekvenser for kommunen.. Sammenlægning med Holmsland. Sammenlægning med ny kommune bestående af Egvad, Ringkøbing, Skjern og Videbæk med betingelse om folkeafstemning i Mogenstrup afstemningsområde i Vinderup Kommune. med betingelse om at modtage Voerladegård og Sdr. Vissing sogne fra Brædstrup Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. med forbehold for, at en løsning for Ikast/Brande/Nørre-Snede kan have konsekvenser for kommunen med forbehold for, at en løsning for Hvorslev Kommune med tilgrænsende områder i Langå Kommune kan have konsekvenser for kommunen. med forbehold for, at en løsning for Hvorslev Kommune med tilgrænsende områder i Langå Kommune kan have konsekvenser for kommunen. med betingelse om ø-samarbejdsaftale. med betingelse om folkeafstemning i Vestfjends i Fjends Kommune, samt modtagelse af Gedsted skoledistrikt fra Aalestrup Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette, samt med forbehold for, at en løsning for Hvorslev Kommune kan have konsekvenser for kommunen. Opmand med betingelse om at modtage Mogenstrup afstemningsområde fra Vinderup Kommune og Vestfjends fra Fjends Kommune, såfremt en folkeafstemning tilsiger det.

13 13 Region Nordjylland Ny kommune bestående af Mariager (ekskl. Havndal), Arden, Hadsund og Hobro Ny kommune bestående af Hanstholm, Thisted og Sydthy Morsø Kommune Ny kommune bestående af Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars ) Ny kommune bestående af Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro Ny kommune bestående af Brønderslev og Dronninglund Ny kommune bestående af Frederikshavn, Skagen og Sæby Ny kommune bestående af Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg Ny kommune bestående af Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal Læsø Kommune Ny kommune bestående af Nørager, Skørping og Støvring med betingelse om at modtage Hvilsom skoledistrikt fra Aalestrup Kommune, såfremt folkeafstemning tilsiger dette. endvidere med forbehold for, at en løsning for Nørager Kommune kan have konsekvenser for kommunen. med betingelse om folkeafstemning i Hvilsom skoledistrikt og Gedsted skoledistrikt i Aalestrup Kommune. endvidere med forbehold for, at en løsning for Nørager Kommune kan have konsekvenser for kommunen. med betingelse om ø-samarbejdsaftale. Opmand fsva. Nørager Kommuner

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

STATUS 2014. Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Besøgstjenesten og andre aktiviteter for ensomme Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 Røde Kors-afdelinger med besøgstjeneste... 4 Andre former for aktiviteter... 8 Besøgsmodtagere...

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Marginalskatterne efter Pinsepakken

Marginalskatterne efter Pinsepakken Marginalskatterne efter Pinsepakken Peter Guldager lektor, cand.polit. Nationaløkonomisk Institut Handelshøjskolen i Århus Resumé Et væsentligt element i pinsepakken var en nedsættelse af bundskatteprocenten

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Strukturreform. Udmøntningsplan

Strukturreform. Udmøntningsplan Strukturreform Udmøntningsplan September 2004 Aftale om struktur- og opgavereform Indledning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 24. juni 2004 aftale om strukturreform.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Privat Børnepasning Dagplejeformidlingen Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V. Dagplejeformidlingen i Glostrup Rådhusvej 2 2600 Glostrup

Privat Børnepasning Dagplejeformidlingen Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V. Dagplejeformidlingen i Glostrup Rådhusvej 2 2600 Glostrup Socialcentret Vesterbro Matthæusgade 37 1666 København V 12538 Privat Børnepasning Vester voldgade 87. 3. sal 1704 København V Dagplejekontoret Svendborggade 5 2100 København Ø 12734 13833 Birgit Jørgensen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Kommunernes tilbud på stammeområdet

Kommunernes tilbud på stammeområdet Kommunernes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen maj 2004 Per Fabæch Knudsen: Kommunernes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: 87-90588-11-8

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere