Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne"

Transkript

1 Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne Running footer 1

2 2Running footer

3 Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

4

5 Forord Fakta og udviklingstendenser på biblioteksområdet Vision Strategisk retning a. Biblioteket som socialt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet det nye forsamlingshus b. Biblioteket som tilgængelig og attraktiv ramme c. Læring, uddannelse og dannelse for alle d. Biblioteket som formidler af kunst og kultur e. Udviklingen af det digitale bibliotek som supplement til det traditionelle bibliotek Kilder

6 Forord Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk ønsker at sætte en retning for udviklingen af kommunens biblioteksvirksomhed, så vi også i fremtiden har et tilbud af høj kvalitet til vores borgere i alle aldre et tilbud som afspejler samfundsudviklingen og borgernes behov, og som samtidig understøtter bibliotekets hovedopgave: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteket er et efterspurgt kultur- og fritidstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dagligt bruger næsten borgere bibliotekets faciliteter, tilbud og aktiviteter alene og sammen med andre. For lokalsamfundet er Stadsbiblioteket med sine mange tilbud og attraktive placering i byrummet et naturligt samlingspunkt for borgerne, som inspirerer til nysgerrighed og kreativitet, som giver mulighed for at tilegne sig ny viden og indsigt, og som giver mulighed for kunstneriske og kulturelle oplevelser og aktiviteter borgere imellem. Ligesom mange af landets øvrige biblioteker står også biblioteket i Lyngby-Taarbæk Kommune midt i en større forandringsproces. Teknologi- og medieudviklingen har ændret borgernes forbrugsmønster og medievaner. På landsplan er konsekvenserne blandt andet et vigende udlån af fysiske materialer, en voksende supplerende benyttelse af bibliotekets digitale tilbud i form af film og bøger og af andre privat udbudte digitale tjenester, der formidler bøger, adgang til oplysning o.l. Samtidig har mange borgere yderligere forventninger til bibliotekets indhold og tilbud. Bibliotekets hovedopgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet kan derfor nu og fremadrettet ikke længere indfries alene ved at stille en bog- og materialesamling til rådighed og udlåne bøger og musik. Biblioteket må hele tiden nytænke tilbud, metoder og service for at opfylde sit formål, herunder for eksempel ved øget anvendelse af digitale tilbud, nye anvendelser af biblioteksrummet mv. 6

7 Stadsbibliotekets bygning har 50 års jubilæum i 2018, og bygningen bærer præg af behov for en renovering og modernisering. Derfor giver det mening, at vi nu tager stilling til, hvordan vi fremadrettet ønsker, at biblioteket skal indrettes, og hvordan bibliotekets formål skal indfries. Strategien er udarbejdet med afsæt i det lovbestemte formål for biblioteksvirksomhed, nyeste undersøgelser af borgernes kultur- og biblioteksvaner samt af bibliotekets samfundsmæssige betydning, de oprindelige tanker bag bygningen af det nuværende Stadsbibliotek, inspiration fra Kultur- og Fritidsudvalgets besøg på andre af landets biblioteker og kulturhuse, indspark fra videnspersoner inden for biblioteksvirksomhed samt dialog med ansatte på biblioteket. Strategien understøtter samtidig målsætningerne for Lyngby-Taarbæk Vidensby, som kommunen sammen med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samarbejder om. Strategien løber frem til 2024 og suppleres af tre-årige handleplaner med initiativer, der konkret understøtter en realisering af strategien. Borgmester, Sofia Osmani 7

8 8Running footer

9 Running footer 9

10 Fakta og udviklingstendenser på biblioteksområdet Folkebibliotekerne er den mest benyttede kulturinstitution i Danmark med årligt 36 millioner besøgende. Det svarer til, at hver dansker kommer på biblioteket seks gange om året. 55 % af hele Danmarks befolkning bruger biblioteket mindst en gang om året. Andelen har dog været vigende de seneste år. Det er kvinder, personer med lang videregående uddannelse, lavtlønnede, familier med hjemmeboende børn og nydanskere, der bruger biblioteket mest. Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne har en lang tradition og historie. Det første bibliotek i Lyngby åbnede i 1854, og Danmarks første musikbibliotek åbnede i bygningen Gramlille i Lyngby i Bibliotekstilbudet i Lyngby-Taabæk Kommune består i dag af Stadsbiblioteket samt de ubemandede filialbiblioteker i Virumhallen og på Taarbæk skole. I 2015 besøgte personer Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne. Samlet blev der udlånt fysiske materialer og digitale materialer, sidstnævnte svarende til 3,15 % af det samlede udlån på bibliotekerne. Udlånet af musik cd er er halveret over de seneste 5 år. I modsætning til landstendensen har bibliotekets fysiske udlån dog ikke været stagnerende, men været stigende frem til 2012, herefter faldende for igen at være svagt stigende siden

11 200 Figur 1. Udvikling i udlån, materialebestand og besøgende for hele landet, (2013=indeks 100) Note: Det store fald i udlån i 2008 hænger sammen med lukning af et meget stort antal biblioteker i forbindelse med kommunalreformen. Data for 2015 bliver først frigivet fra Danmarks Statistik i juni UDLÅN I ALT BESØGSTAL BESTAND 160 Figur 2. Udvikling i udlån, materialebestand og besøgende for Lyngby-Taarbæk Bibliotekernet, (2013=indeks 100) UDLÅN I ALT BESØGSTAL BESTAND Fakta og udviklingstendenser på biblioteksområdet 11

12 Vision Biblioteket skal være mere for flere og spille en aktiv og udviklende rolle i lokalsamfundet, der fremmer den enkelte borgers livskvalitet, personlige udvikling, mestring af eget liv og deltagelse i fællesskaber med andre. Derfor er det visionen, at: Biblioteket understøtter borgernes dannelse og oplysning og dermed deres evne og lyst til aktivt at deltage i samfundslivet ved at være et kulturelt og socialt samlingspunkt for viden, læring, aktiviteter og oplevelser. 12

13 Running footer 13

14 Strategisk retning Strategien omfatter 5 fokusområder, der sætter retning for bibliotekets udvikling i perioden : a. Biblioteket som socialt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet det nye forsamlingshus b. Biblioteket som tilgængelig og attraktiv ramme c. Læring, uddannelse og dannelse for alle d. Biblioteket som formidler af kunst og kultur e. Udviklingen af det digitale bibliotek som supplement til det traditionelle bibliotek 14

15 a. Biblioteket som socialt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet det nye forsamlingshus Biblioteket bruges som fysisk mødested på tværs af økonomiske og sociale skel. På trods af et generelt fald i det fysiske udlån af materialer, er antallet af besøgende ikke faldet tilsvarende de seneste 10 år. Det vidner om, at biblioteket i stigende grad bliver brugt til andre formål end det traditionelle materialeudlån mv., herunder som kulturelt og socialt mødested. Som mødested understøtter biblioteket frivillighed og lokale fællesskaber, hvor den enkelte oplever at høre til og glæden ved at være sammen med andre. Deltagelse i fællesskaber bidrager til en større forståelse for, hvordan den enkelte agerer i det offentlige rum og deltager i samfundet og derigennem bidrager til sammenhængskraften i samfundet. I rapport om Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi fremgår, at bibliotekernes kulturelle og sociale funktion har en samfundsøkonomisk værdi for borgerne, der betydeligt overstiger den direkte betaling for bibliotekerne over skatten. Den samfundsøkonomiske værdi omfatter ikke alene den enkeltes værdi ved eget brug af biblioteket, men også den enkeltes oplevelse af værdi gennem andres brug af bibliotekets ydelser. I Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker vi, at biblioteket faciliterer lokale fællesskaber og styrker medborgerskabet gennem relevante aktiviteter og rammer, herunder ved at skabe muligheder for at etablere interessefællesskaber og -netværk, arrangere debataftener om samfundsforhold o.l. Strategisk retning 15

16 FAKTA 61 % af alle brugere er enige i, at mødet med andre mennesker kan gøre et besøg på biblioteket til en positiv oplevelse. 68 % af de danske folkebiblioteker samarbejder med frivillige, og flere biblioteker forventer, at frivillige i fremtiden vil løfte flere og nye opgaver. 36 % af nydanskere besøger biblioteket mindst én dag om måneden eller oftere. MÅL Biblioteket opleves som et uformelt mødested og supplerer det organiserede foreningsliv og folkeoplysningen. Flere brugerstyrede aktiviteter supplerer de eksisterende aktiviteter på biblioteket. Biblioteket inviterer til arrangmenter med fokus på demokrati og samfund. 16 Strategisk retning

17 Running footer 17

18 b. Biblioteket som tilgængelig og attraktiv ramme Det skal være nemt og attraktivt at bruge biblioteket både hjemmefra og ved fysisk fremmøde. Af Kulturministeriets rapport Folkebibliotekerne i Vidensamfundet (2013) fremgår, at et generelt indsatsområde for bibliotekerne er at øge graden af tilgængelighed og mere systematisk arbejde for, at biblioteket er et tilbud til hele befolkningen. Bibliotekets mulighed for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet i det fysiske biblioteksrum forudsætter rammer, som inviterer borgerne til at komme. I Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker vi, at biblioteket er tilgængeligt i form af længere åbningstider, yder en differentieret betjening og fremstår med en attraktiv og moderne indretning af biblioteksrummet, som appellerer til forskellige målgrupper - både de, som ønsker stilhed og fordybelse og de, som ønsker aktiviteter og oplevelser. 18 Strategisk retning

19 FAKTA I perioden er de danske folkebibliotekers gennemsnitlige åbningstid øget med 135 %. 30 % af biblioteksbrugerne angiver, at de ville besøge biblioteket oftere, hvis der var længere åbningstider. 26 % af biblioteksbrugerne ville bruge biblioteket oftere, såfremt der var flere nye bøger. MÅL Biblioteksrummet og faciliteterne er nyindrettet med færre fysiske materialer og med anvendelsesmuligheder til flere forskellige formål. Flere fleksible og differentierede betjeningsformer er en del af biblioteksservicen. Brugerne har øget adgang til selvbetjening. Åbningstiderne er udvidet mest muligt. Biblioteket rummer nye serviceydelser (fx borgerservice med pas og kørekort). Biblioteket arbejder systematisk med konceptudvikling og formidling af tilbud. Strategisk retning 19

20 Running 20 footer

21 Running footer 21

22 c. Læring, uddannelse og dannelse for alle Biblioteket skal fremme oplysning og uddannelse. Læring sker både før, under og efter formel skolegang, og biblioteket skal tilvejebringe lærings- og inspirationstilbud med udgangspunkt i brugernes generelle og individuelle behov - på tværs af aldersgrupper/målgrupper og inden for bestemte aldersgrupper/målgrupper. Læsning 76 % af befolkningen mener, at biblioteket er med til at få folk til at læse. Det er særligt blandt de yngste og de ældste aldersgrupper, hvor biblioteket bidrager positivt til læsningen. Læsning af litteratur giver plads til eftertænksomhed, udvikling af fantasien, indlevelse, bringer forståelse for eget og andre samfund og spiller derigennem en vigtig rolle for den personlige dannelse og som afsæt for givende samtaler og dialoger. Derudover indvirker gode læsefærdigheder både positivt på uddannelsesniveauet og sandsynligheden for at gennemføre en uddannelse. Børn og unge, der læser i deres fritid, er dygtigere læsere end de, der aldrig læser i deres fritid. Sammenhængen er markant og dokumenteret i PISA undersøgelser. Børn, som er aktive fritidslæsere, har en større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse senere i livet. Hele 88 % af danskere med en længere videregående uddannelse angiver, at de i høj grad brugte biblioteket som børn. Bibliotekerne bidrager til en væsentlig del af fritidslæsningen og har dermed en væsentlig betydning for det samlede uddannelsesniveau i befolkningen bredt set. Det skaber livskvalitet for den enkelte, medvirker til at bryde den sociale arv og indvirker positivt på samfundsøkonomien. I Lyngby-Taarbæk Kommune vil vi fastholde og udvikle bibliotekets rolle i forhold til at inspirere og udbrede læselysten hele livet. 22 Strategisk retning

23 FAKTA: 89 % af alle børn i aldersgruppen 7 15 år henter deres fritidslæsning på biblioteket. 93 % af befolkningen vurderer, at biblioteket bidrager til børns læselyst. Den samfundsmæssige værdi af bibliotekernes bidrag til forbedrede læsefærdigheder er opgjort til 2 mia. kr. MÅL: Antallet/andelen af fritidslæsere er øget/fastholdt ved at biblioteket inspirerer til og understøtter læselyst for alle målgrupper med et særligt fokus på børn og unge. Småbørns sprog er styrket i et samarbejde mellem biblioteket og dagtilbud. Bibliotekets formidling af materiale på kommunens folkeskoler er samorganiseret med skolernes biblioteksvirksomhed. Biblioteket er opsøgende over for ikke-læsere. Strategisk retning 23

24 Oplysning og uddannelse Biblioteket kan ikke længere indfri sin opgave med at fremme oplysning og uddannelse alene ved at give adgang til en bogsamling og udlåne bøger og musik mv. Befolkningen har i dag adgang til en overflod af information, ikke mindst på digitale og sociale medier. Udfordringen for biblioteket er at hjælpe borgerne frem til den relevante information og understøtte borgerne gennem relevante aktiviteter i deres uddannelse og livsmestring. For børn og unge kan det for eksempel handle om at tilbyde hjælp til opgaveskrivning, lektiehjælp og -støtte samt arrangementer for skoler og andre uddannelsessteder. For voksne kan det handle om at udvikle undervisningstilbud, som for eksempel gør borgerne mere selvhjulpne ved at styrke IT- færdigheder og evne til at navigere på digitale platforme. I Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker vi gennem programsat undervisning og andre former for målrettet betjening og service i biblioteksrummet at fremme både oplysning og uddannelse. 24 Strategisk retning

25 FAKTA: 74 % af befolkningen mener, at biblioteket har hjulpet dem i skole- eller uddannelsesmæssig henseende. 36 % af befolkningen vurderer, at biblioteket direkte har haft betydning for gennemførelse af uddannelsen. MÅL: Borgerne er gjort mere selvhjulpne gennem bibliotekets tilbud om fri adgang til kurser og undervisning. Der er udviklet nye tilbud, der fremmer oplysning og uddannelse, i et samarbejde mellem biblioteket og med foreninger, frivillige, skoler og uddannelsesinstitutioner. Der er et integreret samarbejde mellem biblioteket, folkeskolen og musikskolen. Strategisk retning 25

26 d. Biblioteket som formidler af kunst og kultur Kunst og kultur beriger med livsglæde og indtryk og medvirker til at danne, uddanne, skabe udsyn og identitet for mennesker og samfundet som helhed. Kunst og kultur giver forståelse for vores historie og vores rødder. På den måde er kunst og kultur vigtige forudsætninger for at skabe stærke medborgere og fællesskaber på tværs af sociale og etniske forskelle. Ikke mindst for børn gælder, at de bliver bedre til at udvikle en lang række vigtige kompetencer, når de har mulighed for at møde kunst og kultur i hverdagen som individer og som medborgere i et demokratisk fællesskab. Kendskab til kunstneriske og kulturelle udtryksformer er med til at udvikle børns fantasi, nuancere deres verdensopfattelse og udvide deres horisont. FN s Børnekonvention, som Danmark tiltrådte i 1991, siger bl.a., at børn og unge har ret til at møde kunst og kultur gennem deres opvækst. Da Stadsbiblioteket åbnede i 1968 var det i udgangspunktet tænkt som en ramme for en lang række kulturelle aktiviteter, der rakte ud over bibliotekslovens formål som et kulturhus med både plads til bøger, koncerter, udstillinger og foredragsaktiviteter. I Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker vi, at biblioteket som oprindeligt tænkt - er et kulturhus for alle borgere. Biblioteket skal gøre en aktiv indsats for at have en bred vifte af forskellige kunstneriske og kulturelle tilbud, herunder have et særligt fokus på at introducere børn og unge til kunst og kultur for derigennem at spille en afgørende rolle i udviklingen af både deres sociale og kulturelle kompetencer. 26 Strategisk retning

27 FAKTA: 48 % med en lang uddannelse henholdsvis 23 % med kort uddannelse lægger vægt på, at der findes gode kulturtilbud ved valg af bopælskommune. Næsten halvdelen af de adspurgte videreuddannede, som er flyttet inden for de sidste 10 år angav, at tilstedeværelsen af et godt kulturelt tilbud i kommunen, betød noget ved valget af bopælskommune. For kortuddannede var det kun hver 4. som angav gode kulturtilbud som betydende for valg af kommune. Særligt blandt de årige, som er flyttet indenfor de seneste 10 år betyder tilstedeværelsen af gode kulturtilbud rigtig meget. MÅL: Biblioteket opleves som et kulturhus med et bredt tilbud inden for kunst og kultur til alle borgere, herunder i varierende former fra tekster, billeder, musik- og foredragsarrangementer mv. Brugerne oplever, at de kunstneriske og kulturelle aktiviteter inspirerer, overrasker, giver indsigt og fornøjer. Arrangementer og aktiviteter afholdes på de forskellige lokaliteter, som hører under biblioteket. Børnebiblioteket er indrettet med fokus på visuelle, auditive, kinæstetiske og taktile oplevelser, som stimulerer sanserne og giver lyst til at være på biblioteket Strategisk retning 27

28 Running 28 footer

29 Running footer 29

30 e. Udviklingen af det digitale bibliotek som supplement til det traditionelle bibliotek Brugen af IT spiller en stadig stigende rolle. Borgerne er vant til at færdes digitalt, og biblioteket oplever en stigende efterspørgsel efter digitale materialer og en forventning om at kunne få adgang til disse hjemmefra. En lang række udlån vil derfor fremadrettet kunne ske uden besøg på biblioteket. Den digitale adgang til bibliotekets ydelser vil for nogle målgrupper i lige så høj eller højere grad end det fysiske bibliotek kunne medvirke til at indfri bibliotekets opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Onlinetilbud kan måske endda medvirke til at nå andre og nye målgrupper. Større tilgængelighed til digitale materialer og udviklingen af digitale løsninger på biblioteket gør borgerne mere selvhjulpne og medvirker til at frigøre ressourcer til andre formål. Staten og kommunerne har som følge af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi flyttet flere servicefunktioner over på digitale platforme, ligesom der pågår en digitalisering af bogsamlingen og øvrige materialer, der har resulteret i digitale udlånstilbud som E-Reolen og Filmstriben, som gør det muligt at besøge biblioteket alle døgnets 24 timer. Udvælgelse og indkøb af materialer til biblioteket har i en årrække været et markant indsatsområde. Digitaliseringen og den centraliserede indkøbsfunktion i Danskernes Digitale Bibliotek betyder, at det lokale materialevalg formentligt forsvinder. Biblioteket skal derfor tilbyde materialer på de platforme, som borgerne efterspørger, samtidig med at biblioteket skal tilskynde til at benytte materialer i digital form. I Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker vi, at biblioteket følger den digitale udvikling og har fokus på blandt andet at give adgang til relevante selvbetjeningsløsninger, understøtte borgernes digitale kompetencer samt at synliggøre det digitale bibliotek, så flest muligt får glæde af de digitale tjenester. 30 Strategisk retning

31 FAKTA: Overgangen til e-post og digital kommunikation mellem myndigheder og borgere giver en offentlig besparelse på ca. 1 mia. kr. Oven i det kommer de private økonomiske gevinster for den enkelte borger i form af tidsbesparelser og færre udgifter i forbindelse med kommunikation med myndigheder, banker og lignende. 35 % af befolkningen bruger biblioteket mindst en gang om måneden, heraf bruger 14 % af befolkningen det digitale bibliotekstilbud mindst en gang om måneden MÅL: De digitale muligheder er gjort aktivt tilgængelige og synliggjort på biblioteket, herunder adgangen til digital selvbetjening. Synligheden af de digitale biblioteksydelser er øget, så flere benytter online-tjenester. Den digitale formidling i det fysiske rum er øget. Strategisk retning 31

32 Running 32 footer

33 Running footer 33

34 Kilder: Rapport; Danskernes Holdning til biblioteker Danmarks Biblioteksforening & Moos Bjerre Rapport: Fremtidens Biblioteker. Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Tænketanken Fremtidens Biblioteker & Moos Bjerrre Rapport: Folkebibliotekernes Samfundsøkonomiske Værdi. Tænketanken Fremtidens Biblioteker & Copenhagen Economics Danmarks Statistik, oktober 2016 Foto: Tine Sletting. Side 12 og 22 Jacob Boserup 34

35 Running footer 35

36 Stadsbiblioteket i Lyngby Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Indhold Vi mødes på biblioteket Biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution Vision Livskraft fra 0-100 Biblioteksstrategi Køge Kommune Biblioteket styrker medborgerskab

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek

Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2013-2014 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Mål i aftalen 5. Opfølgning på mål 6. Økonomi 7. Gensidige

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Analyse af aktuelle biblioteks- og borgerserviceemner

Analyse af aktuelle biblioteks- og borgerserviceemner Analyse af aktuelle biblioteks- og borgerserviceemner Fra rammer til indhold Siden kommunesammenlægningen har folkebibliotekerne i Danmark omorganiseret og justeret. Der har været sammenlægninger med kulturhuse,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Bibliotekspolitik for Hørsholm Kommune

Bibliotekspolitik for Hørsholm Kommune Bibliotekspolitik for Hørsholm Kommune Bibliotekspolitiske målsætninger Vi har et velfungerende og vellidt bibliotek, men det kan blive meget bedre. Hørsholm Bibliotek vil spille en central rolle i Hørsholm

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Notat om bibliotekernes udvikling

Notat om bibliotekernes udvikling Notat om bibliotekernes udvikling 1 1. Baggrund vilkår og udfordringer for biblioteksdrift anno 2015 Bibliotekerne er på det kommunale landkort den største kulturinstitution og på landsplan den næst største

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag Pressemeddelelse, 23. april 2017 Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag offentliggør i morgen en ny undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet 6. Udvalgets sammenfatning Vidensamfundets og globaliseringens

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

BIBLIOTEKS- STRATEGI FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- STRATEGI FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- STRATEGI FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD STRATEGI Vejle Bibliotekerne - vækst i mennerskers liv... side 3 Udgangspunktet... side 5 Mission... side 6 Fokusområder... side 7 Det eksterne

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og

Læs mere

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Offentlig digitalisering: Udfordringer og faldgruber Offentlig digitalisering - erfaringer

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13 Interessentanalyse - de væsentligste konklusioner København 07.03.13 Interessentsondering Der er gennemført en mindre interessentsondering for at blive klogere på, hvilke fremtidsscenarier, som Tænketanken

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker FREMTIDENS BIBLIOTEK - borgerens ønsker Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Overblik Side 4 Skab fremtidens bibliotek nu Side 5 Hvem besøger bibliotekerne? Side 6 Hvorfor går danskerne på biblioteket? Side

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 04-03-2015 18:30 Mødeafholdelse Ordrup Bibliotek Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund Protokollen blev læst og mødet hævet kl:

Læs mere