Landsregisteret for Patologi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsregisteret for Patologi."

Transkript

1 Landsregisteret for Patologi. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen, lokal 6214 Introduktion Landsregisteret for Patologi blev oprettet pr. 1. april 1997 for centralt at indsamle data om landets patologisk-anatomiske afdelingers ydelser, især m.h.p. at indsamle data til brug for komplettering af Cancerregisteret, således at dækningsgrad, nøjagtighed og aktualitet kunne blive forbedret. Registeret blev også oprettet som led i forberedelse af overgang til elektronisk cancerregistrering. Yderligere kan registeret være et supplement til anden sundhedsregistrering (Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret, Misdannelsesregisteret og IVF-registeret), og bidrage med data til analyser af ressourceanvendelse ved sygdomsbehandling og forebyggelse, planlægningsopgaver, kvalitetssikring og udvikling af referenceprogrammer. Overdragelsen af Cancerregisteret fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen fandt sted 1. januar En forudsætning for aftalen var, at der skulle ske en modernisering af cancerregistreringen, bl.a. ved oprettelse af et landsdækkende patologiregister. Patologisk anatomi Registrering Fællesindholdet Patologisk anatomi er læren om ændringer i legemets normale anatomi forårsaget af sygdom. Der beskrives såvel umiddelbart synlige som cellulære forandringer i organer og øvrige væv. Patologisk anatomi (i daglig tale kaldet patologi) er et lægefagligt laboratoriespeciale, der afgiver prøvesvar i form af diagnoser. Disse danner grundlag for sygdomsbehandling og for kontrol af sygdoms- og behandlingsforløb. Ikke mindst for cancersygdomme og disses forstadier er en patologisk-anatomisk undersøgelse oftest afgørende for korrekt diagnosticering og valg af behandling. Landets patologiafdelinger har altid ført individ- og diagnoserelaterede registre, som typisk indtil 1978 kun dækkede den enkelte afdeling. Med Kommunedatas Røde System skabtes et elektronisk system, som kom til at dække flere amter og som indeholdt en fælles databank for de tilsluttede amter. Imidlertid oprettede flere amter og afdelinger egne systemer, og bidrog således ikke til den fælles databank og kunne følgelig heller ikke trække på indholdet. Så tidligt som i 1983 blev der af Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering udarbejdet en rapport nr. 5 kaldet Registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser. Heri opstilledes et forslag til fællesindhold for patologiafdelingernes registrering af ydelser. Dette forslag blev imidlertid ikke ført ud i livet. I forbindelse med aftalen om overdragelse af Cancerregisteret fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen blev der i januar 1996

2 2 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle foretage en revision af rapport nr. 5. Arbejdsgruppen blev sammensat af repræsentanter fra de patologiske afdelinger, Sundhedsstyrelsen og Kommunedata. Arbejdsgruppen udfærdigede en rapport: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. revision af fællesindholdet for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser. Denne rapport kom til at udgøre grundlaget for: Fællesindhold for basisregistrering af patologiskanatomiske undersøgelser 1997 (herefter kaldet Fællesindholdet). Fællesindholdet blev obligatorisk for patologiregistrering den 1. juli 1997, på hvilket tidspunkt indberetningspligten til Landsregisteret for Patologi (LRP) trådte i kraft. Fra 1. april 1997 var det muligt at indberette på frivillig basis. Indberetning skulle ske månedsvis. Et uløst problem er indberetning til Landsregisteret for Patologi fra praktiserende patologer, Øjenpatologisk Institut, tandlægeskolerne i Århus og København, samt de tre retsmedicinske institutter. Fællesindholdet består af en opregning af Patologiregisterets bestanddele og en detaljeret beskrivelse af de enkelte variable. Patologiregisterets indhold falder i tre hovedgrupper: tids-, person- og afdelingsdata, ressourcedata samt diagnoser. Hovedgruppe I Hovedgruppe II Hovedgruppe III Patientdata Materialegruppe SNOMED-koder Rekvirerende instans Materialeantal Folkeundersøgelse Arbejdsprocedure Undersøgende instans Undersøgelsesnummer Tidsangivelser Definitioner Ved en undersøgelse forstås alt fremsendt materiale fra samme indgreb vedrørende samme problemstilling. Hvis der er særskilte materialer fra forskellige problemstillinger, opfattes det som flere undersøgelser. Patientdata omfatter især CPR-nummer og bopælskommune. I visse tilfælde registreres også moderens CPR-nummer. Rekvirerende instans er den sygehusafdeling patienten er indlagt på eller den praktiserende læge/speciallæge der indsender materiale til undersøgelse. Folkeundersøgelse er en systematisk undersøgelse af en befolkningsgruppe, f.eks. undersøgelse for livmoderhalskræft. Undersøgende instans er den patologiafdeling, evt. speciallæge i

3 Tabel 1.1: 3 patologi, det retsmedicinske institut eller andre, som udfører undersøgelsen. Undersøgelsesnummer tildeles materialet ved modtagelsen og sikrer sammen med oplysning om den undersøgende instans, en entydig identifikation af undersøgelsen. Tidsangivelser anføres ved rekvirering, ved modtagelse af materialet i patologiafdelingen og ved afsendelse af svar herfra. Materialetype er en inddeling af en undersøgelse, som opdeles i tre overordnede typer (histologi, cytologi og autopsi). Materialetypen beskriver de overordnede undersøgelsestyper nærmere. Histologi omhandler vævssnit skåret af vævsblokke og monteret på præparatglas til mikroskopisk undersøgelse. Dette giver mulighed for yderligere undersøgelse af de samme og naboceller ved supplerende snit fra vævsblokken og specialprocedurer. Cytologi omhandler enkeltceller eller celleflager monteret på præparatglas til mikroskopi. Dette giver som regel ikke mulighed for supplerende undersøgelse af de samme celler. Autopsi omhandler undersøgelse af afdøde. De tre overordnede undersøgelsestyper, med underinddelinger i materialetyper. Tallene i parenteser svarer til de koder der bruges i Tabel 1.4. Histologi (10) Cytologi (20) Autopsi (30) Simpelt hist. materiale (11) Hæmatologisk materiale (21) Voksen/barn (31) Komplekst hist. materiale (12) Finnålsaspirat (22) Foster/dødfødt/nyfødt barn (32) Hist. Konsultationsmateriale (13) Cervikal-/vaginalcytologi (23) Neuropatologisk (33) Andet cytologisk materiale (24) Cytologisk konsultationsmateriale (25) Materialeantal er antallet af separat mærkede beholdere (bøtter), som indgår i en enkelt undersøgelse. Arbejdsprocedurer er de procedurer, som materialet gennemgår. Det drejer sig for eksempel om fremstilling af vævsblokke til frysesnit, paraffinindstøbning eller elektronmikroskopisk undersøgelse, paraffinblokke som er trin- eller serieskårne samt glasmonteret materiale der bliver rutinefarvet, specialfarvet eller undersøgt med immunhistokemiske metoder. Disse procedurer opgøres som et antal af de enkelte variable. Endelig registreres om der er udført andre specielle procedurer som f.eks. flowcytometri, cytogenetik, PCR m.m., om der er udført hasteundersøgelse, eller om der er fuld elektronmikroskopisk undersøgelse.

4 4 Kodesystem Den Danske SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicin) for patologi er en dansk oversættelse og viderebearbejdelse af et amerikansk udviklet klassifikations- og nomenklatursystem som især anvendes til kodning og registrering af patologisk-anatomiske diagnoser. SNOMED er opdelt i seks akser, hvor grundstammen er de topografiske og morfologiske udsagn: Topografi (T), der omfatter alle anatomiske lokalisationer og strukturer, Morfologi (M), der omfatter alle strukturelle forandringer i væv, celler og subcellulære enheder, Ætiologi (Æ), der omfatter alle kausale faktorer knyttet til en sygdom, Funktion (F), der omfatter normale og abnorme funktionelle tilstande og enheder, Sygdom (S), der omfatter sygdomme og syndromer, Procedure (P), der omfatter administrative, præventive, diagnostiske og terapeutiske handlinger knyttet til undersøgelsen. Ved kodning, og dermed diagnoseafgivelse, kan elementer fra de forskellige akser frit sammenstilles, hvorfor et stort antal diagnostiske udsagn kan opnås ved brug af et mindre antal moduler. Et diagnostisk udsagn skal dog som et minimum bestå af en T-kode og en M-kode. Ovenstående bogstavbetegnelser efterfølges af et femcifret kodenummer, som er hierakisk opbygget, således at alle begreber fra de overordnede til de mest specifikke er arrangeret i et logisk system. Indberetninger fra de patologiske afdelinger Indkøringsfasen af Landsregisteret for Patologi har været stærkt præget af, at det ny fællesindhold krævede en tilretning af patologisystemerne i næsten alle amter. Det største system blev i marts 1997 bebudet nedlagt, til endeligt ophør 1. september 1999 og i relation hertil vil der ske nedlæggelse af den fælles databank. Dette har betydet udbudsforretninger, EU-licitationer og implementering af nye patologisystemer, som atter har medført gentagne ansøgninger om dispensation fra indberetningspligten, ustabil og mangelfuld indberetning. En del amter er i en overgangsperiode blevet ved med at indberette gennem deres tidligere system, der ikke levede op til Fællesindholdet, og et enkelt amt (Ribe) har fortsat dispensation til 1. juli 1999 for indberetning overhovedet. Kun Fyns Amt synes at have undgået større systemomlægning. Brugen af forskellige elektroniske systemer hos de enkelte patologiske afdelinger, der indberetter til Landsregisteret for Patologi, vanskeliggør registerarbejdet og indberetningerne er som nævnt i mange tilfælde mangelfulde i henhold til Fællesindholdet. For tiden pågår sonderinger angående oprettelse af en ny fælles patolo-

5 5 gidatabase. Med en patologidatabase oprettet under hensyntagen til Fællesindholdet, vil patologiregisteret kunne hente data direkte derfra og afdelinger og amter vill blive sparet for en ekstra indberetning. En fremherskende mangel ved de hidtil benyttede patologisystemer er, at der ikke findes oplysninger om de såkaldte ressourcetal i form af: Materialetyper og -antal, antal paraffinblokke, fryseblokke, elektronmikroskopiske (EM) blokke og trin/serieskårne blokke. Ligeledes registreres antal glas, antal specialfarvninger, antal immunfarvninger, andre specialprocedurer og diagnostisk EM undersøgelse, ikke. Hasteprocedurer registreres, men indberettes ikke. En del amter benytter nu et patologisystem, hvori der ikke findes sådanne mangler, men der er specifikt problemer for nogle af patologiafdelingerne, når det drejer sig om at registrere, hvorvidt der er tale om folkeundersøgelser, og nogle afdelinger registrerer relativt mange uoplyste materialetyper. Alle disse komplikationer har betydet, at den forudsete overgang til elektronisk cancerregistrering foreløbig er forsinket halvandet år. Validering af data Validering af data fra de månedlige indberetninger foregår i det omfang det er muligt. Indberetningerne der kommer Sundhedsstyrensen i hænde pr. diskette eller magnetbånd, kontrolleres både for logiske fejl, og om værdisættet af de forskellige variable stemmer overens med det i Fællesindholdet foreskrevne værdisæt. Eksempelvis kan nævnes at CPR-numre kontrolleres med Modulus 11-testen, rekvirerende og undersøgende instanser med den gældende sygehusklassifikation, samt SNOMED-koder med den i Sundhedsstyrelsen gældende klassifikation, senest opdateret pr. 11. juni Sundhedsstyrelsens yderregister forventes klar i løbet af efteråret, hvorfor der endnu ikke testes om de indrapporterede ydernumre er valide. Indberetninger Analyse af undersøgelser fra 16 patologiskanatomiske afdelinger. Tabel 1.2 viser for hver patologisk-anatomisk afdeling, hvornår denne har indberettet til patologiregisteret, samt antallet af undersøgelser. Henvendelse til afdelingerne har de sidste måneder øget indrapporteringen væsentligt. Der er således ud over de månedlige indrapporteringer også sket en betydelig indrapportering af data fra Af Tabel 1.2 fremgår det, at 16 ud af de 24 afdelinger har indberettet for hele I det efterfølgende har vi undersøgt disse indberetninger nærmere. Afgrænsningen med hensyn til tid og afde-

6 Tabel 1.2: 6 lingsantal er gjort for at gøre tallene sammenlignelige. Tabel 1.3 viser en oversigt over de 16 afdelinger. Antallet af undersøgelser indenfor amtet er sammenholdt med antallet af indbyggere i amtet, og andelen af undersøgelser set i forhold til befolkningen er udtrykt i promille. Det er ikke muligt at udregne antallet af undersøgelser blandt amtets indbyggere, da nogle afdelinger ikke kan indberette bopælskommune. Den næste kolonne er antallet af forskellige personer, som har fået foretaget en undersøgelse i 1998, og endelig ses antallet af folkeundersøgelser i tabellens sidste kolonne. Indberetningsperioder for samtlige 24 patologisk-anatomiske afdelinger, pr. 1. juni 1999, samt antallet af indberettede undersøgelser. Afdeling Perioder for I alt Indberetning 1301 Rigshospitalet * Jan99-Apr Bispebjerg ** Feb98-Feb Hvidovre Aug98-Feb Gentofte Jul97-Apr Glostrup Apr97-Mar Herlev Apr97-Apr Hillerød Maj98-Feb Roskilde Jul97-Apr Holbæk Jul97-Apr Slagelse Jul97-Apr Næstved Jul97-Apr Nykøbing F. Jul97-Apr Svendborg Jan98-Apr Odense Jan98-Apr Sønderborg Apr Esbjerg Dispensation Vejle Jul97-Apr Holstebro Dec98-Apr Århus Kom. Jul97-Apr Århus Amt. Jul97-Apr Randers Jul97-Apr Skive Jul97-Mar Aalborg Jul97-Apr Hjørring Jul97-Feb I alt * Incl. Færøerne og Grønland ** Incl. Bornholm

7 Tabel 1.3: Oversigt over de 16 afdelinger som har indberettet for hele Antal undersøgelser Indbyggere i amtet 7 Rate pr indbyggere Antal forskellige personer Antal folkeundersøgelser Afdeling Gentofte Glostrup Herlev * Roskilde Holbæk Slagelse Næstved Nykøbing F Svendborg Odense * Vejle Århus Kom Århus Amts Randers Skive Aalborg ** * I alt * Amter med problemer med folkeundersøgelsesrapportering ** Da afdelingen i Hjørring ikke er med i undersøgelsen, er beregningen for raten pr indbyggere ikke udregnet for Nordjyllands Amt. Undersøgelsestyper og materialetyper Fordelingen af undersøgelsestyper på de enkelte afdelinger fremgår af Figur 1.1. Sammenholdes Tabel 1.3 med Figur 1.1 fremgår det tydeligt, at Fyns Amt enten ikke foretager folkeundersøgelser eller ikke indrapporterer disse. Det sidste er tilfældet, da Sundhedsstyrelsen efter deadline på denne artikel har modtaget ca folkeundersøgelser, hvoraf ca er foretaget i Andre amter, hvor der kan være mistænke om mangelfuld indrapportering af folkeundersøgelser er Nordjyllands Amt og Københavns Amt. Den forskellige organisation af Folkeundersøgelser i de enkelte amter kan dække over afvigende registreringspraksis ved betragtning af de summerede værdier. Fordelingen af materialetyper blandt de 16 afdelinger ses i Tabel 1.4. Af Figur 1.1 og Tabel 1.4 fremgår det andet større indrapporteringsproblem. Det drejer sig om den store andel af uoplyste undersøgelser i Viborg og Nordjyllands amter (samt hos en del andre, ikke-viste afdelinger). Ved undersøgelse af de indgående T- og M-koder viser det sig, at 44 procent er cervix cytologi. Disse repræsenterer formentlig en betydelig andel af de savnede folkeundersøgelser. De resterende fordeler sig bredt på såvel histologi som cytologi, dog med et iøjnefaldende stort antal hudundersøgelser, nemlig 14 procent. Bemærk at de amter der benytter sig af et bestemt patologisystem, ikke kan specificere materialetype, men kun undersøgelsestype. Materialetypernes navn kan findes i Tabel 1.1.

8 8 Iøjnefaldende er også fraværet af registrerede autopsier i Viborg og Nordjyllands amter og manglen på neuropatologiske autopsier især i Fyns Amt. Fordelingen af materialetyper afspejler formentlig også en forskellig organisation på de enkelte afdelinger. Ressourcetal (data fra Hovedgruppe II) foreligger kun fra fem afdelinger, og vi har derfor valgt at vente med offentliggørelsen af disse tal til opsamlingen er mere komplet. Figur 1.1: Oversigt over undersøgelsestype fordelt på afdelingerne Gentofte Glostrup Herlev Roskilde Holbæk Slagelse Næstved Nykøbing F. Sygehus Fyn Odense Vejle Århus Kom. Århus Amts. Randers Skive Aalborg Histologi Cytologi Autopsi Uoplyst

9 9 Tabel 1.4: Oversigt over materialetype. Materialetypernes navn ses i Tabel 1.1. Bemærk at de afdelinger mærket med * kun indberetter undersøgelsestype, eks. 10 = Histologi. Afdelingen i Aalborg har skiftet patologisystem pr. 1. april Histologi Cytologi Autopsi Uoplyst Afdeling Gentofte * Glostrup Herlev Roskilde * Holbæk * Slagelse * Næstved * Nykøbing F. * Svendborg Odense Vejle Århus Kom * Århus Amts. * Randers * Skive Aalborg Hovedgruppe III Tabel 1.5 viser data fra Hovedgruppe III. Antallet af diagnoser er først vist, altså de undersøgelser hvortil der er knyttet en M-kode. Blandt disse undersøgelser, er der fundet de maligne (ondartede) tilfælde, samt andelen af disse blandt alle diagnoser. De tre næste kolonner (grå) viser antallet af personer som diagnoserne vedrører. Blandt disse personer har vi fundet antal personer med en malign diagnose, og endelig er dette tal sammenholdt med antallet af personer i alt. De to næste kolonner (hvid) viser antallet af benigne (godartede) diagnoser blandt alle diagnoser. Endelig er der blandt alle benigne diagnoser fundet antallet af inflammationer (betændelse), og en tilhørende procent-andel er vist i sidste kolonne. I Tabel 1.6 er samme analyse gjort, men kun for histologiske undersøgelser.

10 Tabel 1.5: Hovedgruppe III-data. Antallet af undersøgelser fremgår af Tabel Afdeling Diagnoser Personer i alt Malign Procent Malign, personer Procent Benign Procent Inflammation Procent af benign Gentofte , , , ,2 Glostrup , , , ,2 Herlev , , , ,3 Roskilde , , , ,6 Holbæk , , , ,8 Slagelse , , , ,0 Næstved , , , ,3 Nykøbing F , , , ,9 Svendborg , , , ,6 Odense , , , ,7 Vejle , , , ,2 Århus Kom , , , ,7 Århus Amts , , , ,2 Randers , , , ,0 Skive , , , ,8 Aalborg , , , ,3 I alt , , , ,7 Tabel 1.6: Hovedgruppe III-data for histologiske undersøgelser. Afdeling Diagnoser CPR Malign Procent Malign CPR Procent Benign Procent Inflammation Procent af benign Gentofte , , , ,1 Glostrup , , , ,6 Herlev , , , ,4 Roskilde , , , ,0 Holbæk , , , ,8 Slagelse , , , ,5 Næstved , , , ,9 Nykøbing F , , , ,3 Svendborg , , , ,3 Odense , , , ,1 Vejle , , , ,3 Århus Kom , , , ,3 Århus Amts , , , ,4 Randers , , , ,0 Skive , , , ,4 Aalborg , , , ,1 I alt , , , ,5 Konklusion Denne artikel er den første offentliggørelse af data indrapporteret til Landsregisteret for Patologi. Som det fremgår har implementeringen været langvarig og besværlig. Endnu er der mange små og en del større problemer at løse før registeret kan siges at være i

11 11 ordinær drift. Denne foreløbige og ufuldstændige opgørelse er ment som en hjælp til afdelinger og amter i deres arbejde med patologiregistrering ved at vise, hvorledes de indrapporterede data ser ud set fra centralt hold. Enhver sammenligning af afdelingerne må tages med det største forbehold, da kvaliteten af registeret er påvirket af at registeret er i sine første leveår. Forhåbentlig vil det inden for en overskuelig fremtid være muligt, at bringe registeret i ordinær drift således at data kan udnyttes til bl.a. komplettering af Cancerregisteret.

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 3. udgave af Rapport nr. 5, 2002 ISBN: 87-90365-36-4

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Vejledning. til CYRES

Vejledning. til CYRES Vejledning til CYRES September 2015 Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Produktion... 2 Opsætning af parametre... 2 Gem opsætning af parametre... 4 Opsætning af felter... 4 Oversigt over felter... 5 Søgning...

Læs mere

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES VEJLEDNING FOR KOMPE- TENCECENTRENE TIL SØGNING I PATOBANKEN VIA CYRES Maj - 2012 Indholdsfortegnelse Generelt...2 Opsætning af parametre...3 Gem opsætning af parametre...5 Opsætning af Felter...5 Print...6

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere