Landsregisteret for Patologi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsregisteret for Patologi."

Transkript

1 Landsregisteret for Patologi. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen, lokal 6214 Introduktion Landsregisteret for Patologi blev oprettet pr. 1. april 1997 for centralt at indsamle data om landets patologisk-anatomiske afdelingers ydelser, især m.h.p. at indsamle data til brug for komplettering af Cancerregisteret, således at dækningsgrad, nøjagtighed og aktualitet kunne blive forbedret. Registeret blev også oprettet som led i forberedelse af overgang til elektronisk cancerregistrering. Yderligere kan registeret være et supplement til anden sundhedsregistrering (Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret, Misdannelsesregisteret og IVF-registeret), og bidrage med data til analyser af ressourceanvendelse ved sygdomsbehandling og forebyggelse, planlægningsopgaver, kvalitetssikring og udvikling af referenceprogrammer. Overdragelsen af Cancerregisteret fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen fandt sted 1. januar En forudsætning for aftalen var, at der skulle ske en modernisering af cancerregistreringen, bl.a. ved oprettelse af et landsdækkende patologiregister. Patologisk anatomi Registrering Fællesindholdet Patologisk anatomi er læren om ændringer i legemets normale anatomi forårsaget af sygdom. Der beskrives såvel umiddelbart synlige som cellulære forandringer i organer og øvrige væv. Patologisk anatomi (i daglig tale kaldet patologi) er et lægefagligt laboratoriespeciale, der afgiver prøvesvar i form af diagnoser. Disse danner grundlag for sygdomsbehandling og for kontrol af sygdoms- og behandlingsforløb. Ikke mindst for cancersygdomme og disses forstadier er en patologisk-anatomisk undersøgelse oftest afgørende for korrekt diagnosticering og valg af behandling. Landets patologiafdelinger har altid ført individ- og diagnoserelaterede registre, som typisk indtil 1978 kun dækkede den enkelte afdeling. Med Kommunedatas Røde System skabtes et elektronisk system, som kom til at dække flere amter og som indeholdt en fælles databank for de tilsluttede amter. Imidlertid oprettede flere amter og afdelinger egne systemer, og bidrog således ikke til den fælles databank og kunne følgelig heller ikke trække på indholdet. Så tidligt som i 1983 blev der af Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering udarbejdet en rapport nr. 5 kaldet Registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser. Heri opstilledes et forslag til fællesindhold for patologiafdelingernes registrering af ydelser. Dette forslag blev imidlertid ikke ført ud i livet. I forbindelse med aftalen om overdragelse af Cancerregisteret fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen blev der i januar 1996

2 2 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle foretage en revision af rapport nr. 5. Arbejdsgruppen blev sammensat af repræsentanter fra de patologiske afdelinger, Sundhedsstyrelsen og Kommunedata. Arbejdsgruppen udfærdigede en rapport: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. revision af fællesindholdet for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser. Denne rapport kom til at udgøre grundlaget for: Fællesindhold for basisregistrering af patologiskanatomiske undersøgelser 1997 (herefter kaldet Fællesindholdet). Fællesindholdet blev obligatorisk for patologiregistrering den 1. juli 1997, på hvilket tidspunkt indberetningspligten til Landsregisteret for Patologi (LRP) trådte i kraft. Fra 1. april 1997 var det muligt at indberette på frivillig basis. Indberetning skulle ske månedsvis. Et uløst problem er indberetning til Landsregisteret for Patologi fra praktiserende patologer, Øjenpatologisk Institut, tandlægeskolerne i Århus og København, samt de tre retsmedicinske institutter. Fællesindholdet består af en opregning af Patologiregisterets bestanddele og en detaljeret beskrivelse af de enkelte variable. Patologiregisterets indhold falder i tre hovedgrupper: tids-, person- og afdelingsdata, ressourcedata samt diagnoser. Hovedgruppe I Hovedgruppe II Hovedgruppe III Patientdata Materialegruppe SNOMED-koder Rekvirerende instans Materialeantal Folkeundersøgelse Arbejdsprocedure Undersøgende instans Undersøgelsesnummer Tidsangivelser Definitioner Ved en undersøgelse forstås alt fremsendt materiale fra samme indgreb vedrørende samme problemstilling. Hvis der er særskilte materialer fra forskellige problemstillinger, opfattes det som flere undersøgelser. Patientdata omfatter især CPR-nummer og bopælskommune. I visse tilfælde registreres også moderens CPR-nummer. Rekvirerende instans er den sygehusafdeling patienten er indlagt på eller den praktiserende læge/speciallæge der indsender materiale til undersøgelse. Folkeundersøgelse er en systematisk undersøgelse af en befolkningsgruppe, f.eks. undersøgelse for livmoderhalskræft. Undersøgende instans er den patologiafdeling, evt. speciallæge i

3 Tabel 1.1: 3 patologi, det retsmedicinske institut eller andre, som udfører undersøgelsen. Undersøgelsesnummer tildeles materialet ved modtagelsen og sikrer sammen med oplysning om den undersøgende instans, en entydig identifikation af undersøgelsen. Tidsangivelser anføres ved rekvirering, ved modtagelse af materialet i patologiafdelingen og ved afsendelse af svar herfra. Materialetype er en inddeling af en undersøgelse, som opdeles i tre overordnede typer (histologi, cytologi og autopsi). Materialetypen beskriver de overordnede undersøgelsestyper nærmere. Histologi omhandler vævssnit skåret af vævsblokke og monteret på præparatglas til mikroskopisk undersøgelse. Dette giver mulighed for yderligere undersøgelse af de samme og naboceller ved supplerende snit fra vævsblokken og specialprocedurer. Cytologi omhandler enkeltceller eller celleflager monteret på præparatglas til mikroskopi. Dette giver som regel ikke mulighed for supplerende undersøgelse af de samme celler. Autopsi omhandler undersøgelse af afdøde. De tre overordnede undersøgelsestyper, med underinddelinger i materialetyper. Tallene i parenteser svarer til de koder der bruges i Tabel 1.4. Histologi (10) Cytologi (20) Autopsi (30) Simpelt hist. materiale (11) Hæmatologisk materiale (21) Voksen/barn (31) Komplekst hist. materiale (12) Finnålsaspirat (22) Foster/dødfødt/nyfødt barn (32) Hist. Konsultationsmateriale (13) Cervikal-/vaginalcytologi (23) Neuropatologisk (33) Andet cytologisk materiale (24) Cytologisk konsultationsmateriale (25) Materialeantal er antallet af separat mærkede beholdere (bøtter), som indgår i en enkelt undersøgelse. Arbejdsprocedurer er de procedurer, som materialet gennemgår. Det drejer sig for eksempel om fremstilling af vævsblokke til frysesnit, paraffinindstøbning eller elektronmikroskopisk undersøgelse, paraffinblokke som er trin- eller serieskårne samt glasmonteret materiale der bliver rutinefarvet, specialfarvet eller undersøgt med immunhistokemiske metoder. Disse procedurer opgøres som et antal af de enkelte variable. Endelig registreres om der er udført andre specielle procedurer som f.eks. flowcytometri, cytogenetik, PCR m.m., om der er udført hasteundersøgelse, eller om der er fuld elektronmikroskopisk undersøgelse.

4 4 Kodesystem Den Danske SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicin) for patologi er en dansk oversættelse og viderebearbejdelse af et amerikansk udviklet klassifikations- og nomenklatursystem som især anvendes til kodning og registrering af patologisk-anatomiske diagnoser. SNOMED er opdelt i seks akser, hvor grundstammen er de topografiske og morfologiske udsagn: Topografi (T), der omfatter alle anatomiske lokalisationer og strukturer, Morfologi (M), der omfatter alle strukturelle forandringer i væv, celler og subcellulære enheder, Ætiologi (Æ), der omfatter alle kausale faktorer knyttet til en sygdom, Funktion (F), der omfatter normale og abnorme funktionelle tilstande og enheder, Sygdom (S), der omfatter sygdomme og syndromer, Procedure (P), der omfatter administrative, præventive, diagnostiske og terapeutiske handlinger knyttet til undersøgelsen. Ved kodning, og dermed diagnoseafgivelse, kan elementer fra de forskellige akser frit sammenstilles, hvorfor et stort antal diagnostiske udsagn kan opnås ved brug af et mindre antal moduler. Et diagnostisk udsagn skal dog som et minimum bestå af en T-kode og en M-kode. Ovenstående bogstavbetegnelser efterfølges af et femcifret kodenummer, som er hierakisk opbygget, således at alle begreber fra de overordnede til de mest specifikke er arrangeret i et logisk system. Indberetninger fra de patologiske afdelinger Indkøringsfasen af Landsregisteret for Patologi har været stærkt præget af, at det ny fællesindhold krævede en tilretning af patologisystemerne i næsten alle amter. Det største system blev i marts 1997 bebudet nedlagt, til endeligt ophør 1. september 1999 og i relation hertil vil der ske nedlæggelse af den fælles databank. Dette har betydet udbudsforretninger, EU-licitationer og implementering af nye patologisystemer, som atter har medført gentagne ansøgninger om dispensation fra indberetningspligten, ustabil og mangelfuld indberetning. En del amter er i en overgangsperiode blevet ved med at indberette gennem deres tidligere system, der ikke levede op til Fællesindholdet, og et enkelt amt (Ribe) har fortsat dispensation til 1. juli 1999 for indberetning overhovedet. Kun Fyns Amt synes at have undgået større systemomlægning. Brugen af forskellige elektroniske systemer hos de enkelte patologiske afdelinger, der indberetter til Landsregisteret for Patologi, vanskeliggør registerarbejdet og indberetningerne er som nævnt i mange tilfælde mangelfulde i henhold til Fællesindholdet. For tiden pågår sonderinger angående oprettelse af en ny fælles patolo-

5 5 gidatabase. Med en patologidatabase oprettet under hensyntagen til Fællesindholdet, vil patologiregisteret kunne hente data direkte derfra og afdelinger og amter vill blive sparet for en ekstra indberetning. En fremherskende mangel ved de hidtil benyttede patologisystemer er, at der ikke findes oplysninger om de såkaldte ressourcetal i form af: Materialetyper og -antal, antal paraffinblokke, fryseblokke, elektronmikroskopiske (EM) blokke og trin/serieskårne blokke. Ligeledes registreres antal glas, antal specialfarvninger, antal immunfarvninger, andre specialprocedurer og diagnostisk EM undersøgelse, ikke. Hasteprocedurer registreres, men indberettes ikke. En del amter benytter nu et patologisystem, hvori der ikke findes sådanne mangler, men der er specifikt problemer for nogle af patologiafdelingerne, når det drejer sig om at registrere, hvorvidt der er tale om folkeundersøgelser, og nogle afdelinger registrerer relativt mange uoplyste materialetyper. Alle disse komplikationer har betydet, at den forudsete overgang til elektronisk cancerregistrering foreløbig er forsinket halvandet år. Validering af data Validering af data fra de månedlige indberetninger foregår i det omfang det er muligt. Indberetningerne der kommer Sundhedsstyrensen i hænde pr. diskette eller magnetbånd, kontrolleres både for logiske fejl, og om værdisættet af de forskellige variable stemmer overens med det i Fællesindholdet foreskrevne værdisæt. Eksempelvis kan nævnes at CPR-numre kontrolleres med Modulus 11-testen, rekvirerende og undersøgende instanser med den gældende sygehusklassifikation, samt SNOMED-koder med den i Sundhedsstyrelsen gældende klassifikation, senest opdateret pr. 11. juni Sundhedsstyrelsens yderregister forventes klar i løbet af efteråret, hvorfor der endnu ikke testes om de indrapporterede ydernumre er valide. Indberetninger Analyse af undersøgelser fra 16 patologiskanatomiske afdelinger. Tabel 1.2 viser for hver patologisk-anatomisk afdeling, hvornår denne har indberettet til patologiregisteret, samt antallet af undersøgelser. Henvendelse til afdelingerne har de sidste måneder øget indrapporteringen væsentligt. Der er således ud over de månedlige indrapporteringer også sket en betydelig indrapportering af data fra Af Tabel 1.2 fremgår det, at 16 ud af de 24 afdelinger har indberettet for hele I det efterfølgende har vi undersøgt disse indberetninger nærmere. Afgrænsningen med hensyn til tid og afde-

6 Tabel 1.2: 6 lingsantal er gjort for at gøre tallene sammenlignelige. Tabel 1.3 viser en oversigt over de 16 afdelinger. Antallet af undersøgelser indenfor amtet er sammenholdt med antallet af indbyggere i amtet, og andelen af undersøgelser set i forhold til befolkningen er udtrykt i promille. Det er ikke muligt at udregne antallet af undersøgelser blandt amtets indbyggere, da nogle afdelinger ikke kan indberette bopælskommune. Den næste kolonne er antallet af forskellige personer, som har fået foretaget en undersøgelse i 1998, og endelig ses antallet af folkeundersøgelser i tabellens sidste kolonne. Indberetningsperioder for samtlige 24 patologisk-anatomiske afdelinger, pr. 1. juni 1999, samt antallet af indberettede undersøgelser. Afdeling Perioder for I alt Indberetning 1301 Rigshospitalet * Jan99-Apr Bispebjerg ** Feb98-Feb Hvidovre Aug98-Feb Gentofte Jul97-Apr Glostrup Apr97-Mar Herlev Apr97-Apr Hillerød Maj98-Feb Roskilde Jul97-Apr Holbæk Jul97-Apr Slagelse Jul97-Apr Næstved Jul97-Apr Nykøbing F. Jul97-Apr Svendborg Jan98-Apr Odense Jan98-Apr Sønderborg Apr Esbjerg Dispensation Vejle Jul97-Apr Holstebro Dec98-Apr Århus Kom. Jul97-Apr Århus Amt. Jul97-Apr Randers Jul97-Apr Skive Jul97-Mar Aalborg Jul97-Apr Hjørring Jul97-Feb I alt * Incl. Færøerne og Grønland ** Incl. Bornholm

7 Tabel 1.3: Oversigt over de 16 afdelinger som har indberettet for hele Antal undersøgelser Indbyggere i amtet 7 Rate pr indbyggere Antal forskellige personer Antal folkeundersøgelser Afdeling Gentofte Glostrup Herlev * Roskilde Holbæk Slagelse Næstved Nykøbing F Svendborg Odense * Vejle Århus Kom Århus Amts Randers Skive Aalborg ** * I alt * Amter med problemer med folkeundersøgelsesrapportering ** Da afdelingen i Hjørring ikke er med i undersøgelsen, er beregningen for raten pr indbyggere ikke udregnet for Nordjyllands Amt. Undersøgelsestyper og materialetyper Fordelingen af undersøgelsestyper på de enkelte afdelinger fremgår af Figur 1.1. Sammenholdes Tabel 1.3 med Figur 1.1 fremgår det tydeligt, at Fyns Amt enten ikke foretager folkeundersøgelser eller ikke indrapporterer disse. Det sidste er tilfældet, da Sundhedsstyrelsen efter deadline på denne artikel har modtaget ca folkeundersøgelser, hvoraf ca er foretaget i Andre amter, hvor der kan være mistænke om mangelfuld indrapportering af folkeundersøgelser er Nordjyllands Amt og Københavns Amt. Den forskellige organisation af Folkeundersøgelser i de enkelte amter kan dække over afvigende registreringspraksis ved betragtning af de summerede værdier. Fordelingen af materialetyper blandt de 16 afdelinger ses i Tabel 1.4. Af Figur 1.1 og Tabel 1.4 fremgår det andet større indrapporteringsproblem. Det drejer sig om den store andel af uoplyste undersøgelser i Viborg og Nordjyllands amter (samt hos en del andre, ikke-viste afdelinger). Ved undersøgelse af de indgående T- og M-koder viser det sig, at 44 procent er cervix cytologi. Disse repræsenterer formentlig en betydelig andel af de savnede folkeundersøgelser. De resterende fordeler sig bredt på såvel histologi som cytologi, dog med et iøjnefaldende stort antal hudundersøgelser, nemlig 14 procent. Bemærk at de amter der benytter sig af et bestemt patologisystem, ikke kan specificere materialetype, men kun undersøgelsestype. Materialetypernes navn kan findes i Tabel 1.1.

8 8 Iøjnefaldende er også fraværet af registrerede autopsier i Viborg og Nordjyllands amter og manglen på neuropatologiske autopsier især i Fyns Amt. Fordelingen af materialetyper afspejler formentlig også en forskellig organisation på de enkelte afdelinger. Ressourcetal (data fra Hovedgruppe II) foreligger kun fra fem afdelinger, og vi har derfor valgt at vente med offentliggørelsen af disse tal til opsamlingen er mere komplet. Figur 1.1: Oversigt over undersøgelsestype fordelt på afdelingerne Gentofte Glostrup Herlev Roskilde Holbæk Slagelse Næstved Nykøbing F. Sygehus Fyn Odense Vejle Århus Kom. Århus Amts. Randers Skive Aalborg Histologi Cytologi Autopsi Uoplyst

9 9 Tabel 1.4: Oversigt over materialetype. Materialetypernes navn ses i Tabel 1.1. Bemærk at de afdelinger mærket med * kun indberetter undersøgelsestype, eks. 10 = Histologi. Afdelingen i Aalborg har skiftet patologisystem pr. 1. april Histologi Cytologi Autopsi Uoplyst Afdeling Gentofte * Glostrup Herlev Roskilde * Holbæk * Slagelse * Næstved * Nykøbing F. * Svendborg Odense Vejle Århus Kom * Århus Amts. * Randers * Skive Aalborg Hovedgruppe III Tabel 1.5 viser data fra Hovedgruppe III. Antallet af diagnoser er først vist, altså de undersøgelser hvortil der er knyttet en M-kode. Blandt disse undersøgelser, er der fundet de maligne (ondartede) tilfælde, samt andelen af disse blandt alle diagnoser. De tre næste kolonner (grå) viser antallet af personer som diagnoserne vedrører. Blandt disse personer har vi fundet antal personer med en malign diagnose, og endelig er dette tal sammenholdt med antallet af personer i alt. De to næste kolonner (hvid) viser antallet af benigne (godartede) diagnoser blandt alle diagnoser. Endelig er der blandt alle benigne diagnoser fundet antallet af inflammationer (betændelse), og en tilhørende procent-andel er vist i sidste kolonne. I Tabel 1.6 er samme analyse gjort, men kun for histologiske undersøgelser.

10 Tabel 1.5: Hovedgruppe III-data. Antallet af undersøgelser fremgår af Tabel Afdeling Diagnoser Personer i alt Malign Procent Malign, personer Procent Benign Procent Inflammation Procent af benign Gentofte , , , ,2 Glostrup , , , ,2 Herlev , , , ,3 Roskilde , , , ,6 Holbæk , , , ,8 Slagelse , , , ,0 Næstved , , , ,3 Nykøbing F , , , ,9 Svendborg , , , ,6 Odense , , , ,7 Vejle , , , ,2 Århus Kom , , , ,7 Århus Amts , , , ,2 Randers , , , ,0 Skive , , , ,8 Aalborg , , , ,3 I alt , , , ,7 Tabel 1.6: Hovedgruppe III-data for histologiske undersøgelser. Afdeling Diagnoser CPR Malign Procent Malign CPR Procent Benign Procent Inflammation Procent af benign Gentofte , , , ,1 Glostrup , , , ,6 Herlev , , , ,4 Roskilde , , , ,0 Holbæk , , , ,8 Slagelse , , , ,5 Næstved , , , ,9 Nykøbing F , , , ,3 Svendborg , , , ,3 Odense , , , ,1 Vejle , , , ,3 Århus Kom , , , ,3 Århus Amts , , , ,4 Randers , , , ,0 Skive , , , ,4 Aalborg , , , ,1 I alt , , , ,5 Konklusion Denne artikel er den første offentliggørelse af data indrapporteret til Landsregisteret for Patologi. Som det fremgår har implementeringen været langvarig og besværlig. Endnu er der mange små og en del større problemer at løse før registeret kan siges at være i

11 11 ordinær drift. Denne foreløbige og ufuldstændige opgørelse er ment som en hjælp til afdelinger og amter i deres arbejde med patologiregistrering ved at vise, hvorledes de indrapporterede data ser ud set fra centralt hold. Enhver sammenligning af afdelingerne må tages med det største forbehold, da kvaliteten af registeret er påvirket af at registeret er i sine første leveår. Forhåbentlig vil det inden for en overskuelig fremtid være muligt, at bringe registeret i ordinær drift således at data kan udnyttes til bl.a. komplettering af Cancerregisteret.

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 3. udgave af Rapport nr. 5, 2002 ISBN: 87-90365-36-4

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere