Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion"

Transkript

1 NaturErhvervstyrelsen Økologi & Landbrugsloven Den 15. juli 2013 Sagsnr.: DANPED/AFF Dato: 22. maj 2013 Referat af møde 3/2013 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet: Lars Holdensen (LH) Thomas Helle (TH) Birgit Ingvorsen (BI) Sybille Kyed (SK) Jens Krogh (JK) Kasper Clausen (KC) Bo Egelund Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer Videncenter for Landbrug Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening Landbrug & Fødevarer Forbrugerrådet Fra NaturErhvervstyrelsen: Ane Frost Førde (AFF) dagsordenpunkt 1-11 Gitte Vinther (GVI) dagsordenpunkt 1-11 Joan Reimann (JORE) dagsordenpunkt 1-11 Anne Klottrup (ANKL) dagsordenpunkt 1 Malene Andersen (MAN) dagsordenpunkt 1-2 Tina Ravn (TINRAV) dagsordenpunkt 5-6 Rasmus Nimgaard (RANI) dagsordenpunkt 7 Tina Prakash (TIPA) dagsordenpunkt 8 Referent: Daniel Pedersen Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt som følger: 1. Behandling af køer for mælkefeber 2. Meddelelser (NaturErhvervstyrelsen) - Dispensationer, bilag Status for kontrol og sagsbehandling m.v. - Status for udegående dyr, bilag Status for strøm i og ved stalde, bilag Status for EU-arbejdet - Status for vurdering af terra seed - Status for vurdering af om komposteret husholdningsaffald fra storkøkkener kan sidestilles med komposteret husholdningsaffald fra alm. husholdninger - Roskilde Dyrskue og pjece 3. Meddelelser (erhvervet) 4. Evaluering af økologiforordningen, status og proces

2 5. Revision af vejledningen Vi overvejer at dele den nuværende vejledning og i en række vejledninger, der er målrettet de enkelte produktionsgrene. Vi hører meget gerne jeres mening herom og vil i det hele taget gerne have input til revisionen. 6. Statistik over overtrædelser i 2011, bilag 3.6.1, Biavl, bilag Fjerkræ/reaktion ved fjerpilning m.v., bilag 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, Eventuelt 1. Behandling af køer for mælkefeber Økologisk Landsforening havde spurgt NaturErhvervstyrelsen, om det er muligt for økologer selv at behandle deres dyr for mælkefeber, hvis de er tilmeldt ét af tilvalgsmodulerne i Sundhedsrådgivningsaftalerne. AFF oplyste, at efter forordningen skal behandlingen ske på en dyrlæges ansvar. Efter praksis betyder det, at dyrlæger skal diagnosticere dyrene, før medicinen kan gives. Hvis der åbnes op for en anden fortolkning, vil den ikke kun finde anvendelse på dette område. LH foreslog, at der i forbindelse med revisionen af økologireglerne vurderes på en liste over medicin, der ikke kræver, at midlerne først kan anvendes, når en dyrlæge har været inde over. Styrelsen er enig og vil bringe det med i det videre med revision af EU-reglerne ligesom det allerede er meldt tilbage til Kommissionen i forbindelse med styrelsens indspil til Impact assesment. 2. Meddelelser (NaturErhvervstyrelsen) Dispensationer Der var ingen bemærkninger. AFF oplyste, at der er 99 økologer, der har tilladelse til samtidig drift. Status for kontrol og sagsbehandling m.v. AFF oplyste, at der i første kvartal 2013 er foretaget 928 kontroller. Heraf er 33 kontroller hos nyansøgere og 98 er uanmeldte kontroller. Pr. 1. maj 2013 er der 117 uafsluttede kontrolsager, heraf er 97 husdyrsager. Der er pr. 22. maj registreret 2634 bedrifter. Til dato er der i 2013 modtaget 29 ansøgninger om autorisation. AFF oplyste, at styrelsen fremadrettet vil betragte et behandlingsforløb til at kunne vare mere end 14. dage. Dette vil blive præciseret med den kommende revision af vejledningen. Status for udegående dyr Erhvervet har oplevet, at kontrollen af udegående dyr er strammet op. Der var en drøftelse af området. Der var enighed om, at der er brug for en præcisering af den udtalelse, som Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet offentliggjorde ultimo 2012.

3 Status for strøm i og ved stalde Som opfølgning af tidligere drøftelser på brug af strøm i stalde har NaturErhvervstyrelsen udarbejdet et notat. Konklusionen er, at strøm ikke kan bruges i stalde efter de generelle regler. Derfor er dette også gældende for økologer. Konklusionen blev taget til efterretning. Dog oplyste erhvervet, at de vil gå videre med sagen overfor Fødevarestyrelsen. Status for EU-arbejdet På seneste møde i marts blev forslaget om at skærpe økologikontrollen vedtaget (kontrolforslaget). Forslaget har afsæt i en kritisk revisionsretsrapport fra sidste forår, hvor myndighedernes tilsyn med kontrol af private kontrolorganer blev kritiseret. Forslaget er en opstramning af kravene til myndighedernes tilsyn med kontrolorganerne. Ændringerne får ikke i sig selv betydning for danske økologer. Ikrafttræden af ændringerne er 1. januar På grund af arbejdet med evaluering af økologilovgivningen foretages der ikke mange ændringer af økologiforordningen. Evaluering kører primært mellem Kommissionen og interesseorganisationer. Vi har dog givet indspil i forbindelse med Rapporten til Rådet, som blev oversendt til Rådet og Parlamentet i maj 2012, og til det irske formandskab, som har foranlediget, at der er vedtaget rådskonklusioner her i maj. Rådskonklusionerne afspejler helt overordnede budskaber som en forbedret lovgivning og beskyttelse af økologibetegnelsen. Importforslag (Fødevarestyrelsens hovedområde) er varslet til afstemning på SCOF mødet i næste uge. Forslaget er en opdatering og for enkelte lande en udvidelse af anvendelsesområdet til også at dække regler for økologisk vin. Herudover er kontrolforordningen under revision. Kontrolforordningen er en generel lovgivning om myndighedernes kontrolforpligtelse og dækker også dele af økologikontrollen. Et af elementerne i ændringsforslaget er obligatoriske gebyrer for kontrollen. Herudover gælder generelt, at flere dele af denne lovgivning delegeres til Kommissionen, blandt andet omfanget og hyppigheden af den kontrol, der skal udføres, og hvor den skal finde sted. Status for vurdering af Terra Seed Økologisk Landsforening har spurgt, om Terra seed kan anvendes i økologien. Terra seed er en såmåtte fremstillet af genbrugspapir. Måtten må bruges, men må ikke efterfølgende nedpløjes, idet produktet ikke kan komme ind under produkter optaget på positivlisten for gødnings- og jordforbedringsprodukter. Der er taget kontakt til myndighederne i vore nabolande for at afklare deres praksis. De svenske myndigheder har meldt tilbage, at ingen af de svenske kontrolorganer har godkendt produktet, eller i øvrigt er bekendte med brugen af produktet. Området har drøftet i EGTOP-gruppen. Det forventes, at gruppen vil komme med en udtalelse i sommeren 2013.

4 SK oplyste, at SOIL har stillet skærpede krav til anvendelsen og opfordrede styrelsen til at gøre det samme, idet det tager for lang tid at afvente EU. Det blev konkluderet, at styrelsen igen vurderer på det danske afslag på brugen af Terra Seed. Status for vurdering af om komposteret husholdningsaffald fra storkøkkener kan sidestilles med komposteret husholdningsaffald fra alm. husholdninger Økologisk Landsforening ønsker, at brugen af komposteret husholdningsaffald fra storkøkkener skal sidestilles med husholdningsaffald fra almindelige husholdninger. NaturErhvervstyrelsen er positiv overfor, at positivlisten kan fortolkes så bredt, at husholdningsaffald fra storkøkkener kan indgå. Det er dog nødvendigt at høre Miljøstyrelsens syn på dette, og det er NaturErhvervstyrelsen i gang med at undersøge. Emnet har desuden været diskuteret på SCOF i forbindelse med arbejdet med at revidere bilagene for plantebeskyttelsesmidler og gødningsstoffer. Da foreslog Norge, at teksten for så vidt angår husholdningsaffald blev udvidet med eller fra sammenlignelige restprodukter fra andre kilder. Det kan vi under alle omstændigheder støtte. Roskilde Dyrskue og pjece Styrelsen orienterede om den fælles økologi camp på Roskilde Dyrskue. Fokus er på omlægning af køkkener og landmænd. Indtil videre har 8 landmænd og 11 storkøkkener meldt tilbage, at de ønsker en længere snak. 3. Meddelelser (erhvervet): BI orienterede om et projekt for at opnå bedre dyrevelfærd i især mindre økologiske besætninger. I forbindelse med projektet er der udarbejdet foldere til økologerne. Det blev aftalt, at BI sender foldere til styrelsen, som kontrollørerne kan udlevere ved økologikontrollen. 4. Evaluering af økologiforordningen, status og proces Dette punkt blev inddraget under status for EU-arbejdet. 5. Revision af vejledningen Punkt 5 og 6 hører delvist sammen. AFF oplyste, at styrelsen over vejer, at dele den nuværende vejledning op i en række mindre vejledninger, der er målrettet de enkelte produktionsgrene. Baggrunden for dette er dels resultatet af en interviewundersøgelse i vinter af nye økologer, som havde til formål at afklare mulige problemstillinger ved omlægning til økologi. Dels skyldes det også, at styrelsen har opfattelsen af, at mange overtrædelser kunne undgås, hvis landmændene læste vejledningen. Alt for mange overtrædelser skyldes uvidenhed om regler. Heller ikke alle konsulenter læser vejledningen. Erhvervet mente ikke, at styrelsen skal bruge ressourcer på at omskrive en vejledning, som det vurderer ikke vil få flere til at læse den. Der blev derfor diskuteret alternative virkemidler til at udbrede den nødvendige informationsmængde. Muligheder er blandt andet at fremhæve indsatsområder i kontrollen, gennemgå indsatsområder med landmænd én gang årligt, være proaktiv ift. overtrædelser og

5 viderebringe informationen til landmændene om, hvilke overtrædelser som er mest hyppige, og at de derfor skal være opmærksomme på dem. Forslagene drejede til sidst hen mod, at det var bedst med små korte nyheder på nettet og klummer i økologiske nyhedsbreve. Styrelsen oplyste, at den i år har bragt forårsnyhed omhandlende, hvad man skulle være mest opmærksom på. Om resultatet af nyheden er positivt, vides ikke på nuværende tidspunkt. Sidste år blev lignende gjort med dyr, hvilket dog ikke har afspejlet sig positivt i statistikken. Det blev konkluderet, at vejledningen i sin nuværende form beholdes, og at man løbende vurderer på muligheder for nyhedsbreve, m.v. Styrelsen vil fortsat opdatere vejledningen på nettet. Næste revision forventes i efteråret Statistik over overtrædelser i 2011 Statistik over overtrædelser fra 2011 blev drøftet. AFF oplyste, at overtrædelser med dyrevelfærd er stigende, hvilket er et problem for økologien. Især er problemerne større med lejearealer, strøelse og utilstrækkelig behandling. Erhvervet bemærkede, at talsættet var lille og spurgte desuden til, hvorvidt det stigende tal skyldtes tematiske kontroller. Styrelsen oplyste, at der altid udtages tematiske kontroller året rundt, og at praksis ikke har ændret sig. Det blev diskuteret, hvorvidt det stigende antal af overtrædelser skyldtes uvidenhed, idet Vejledningen om Økologisk Jordbrugsproduktion ikke blev brugt, jf. punkt 5. Virkemidler blev diskuteret, og det blev blandt andet foreslået, at kontrollørerne skal have checklister med ud med faste kontrolpunkter, så landmændene oplever en fast kontrolpraksis angående de vigtigste krav for dyrene. Endvidere blev det foreslået, at der blev skrevet direkte ud til landmændene med de hyppigste overtrædelser, myndighedernes indsatsområder og de tilhørende krav til hertil. Hertil kunne styrelsen offentliggøre en fast Top 10 af overtrædelser til de relevante medier og nyhedsbreve. 7. Biavl Lars Holdensen præsenterede forslag fra Landbrug & Fødevare til en revideret praksis for regler på biområdet. Forslaget indebærer blandt andet en anderledes fortolkning af 3-km radius baseret på især afgrøder indenfor radius. Styrelsen vil vurdere, om en sådan metode vil være kontrolrealistisk. Styrelsen oplyste, at den desuden afventer resultaterne af undersøgelser fra Aarhus Universitet om placering af økologiske bier i Danmark og biadfærd. Det forventes, at resultaterne er klar inden næste møde i kontroludvalget i september Fjerkræ/reaktion ved fjerpilning m.v. Der var en fortsat drøftelse af NaturErhvervstyrelsens reaktionsmuligheder ved konstatering af fjerpilning i økologiske fjerkræbedrifter. Erhvervet udtrykte bekymring for proportionalitet i sanktionsmulighederne. Det blev foreslået at afvente erhvervets (pakkeriernes) forslag, som indebærer screeninger på alle økologiske bedrifter i

6 30. uge med påbud som følge, hvis andelen af pillede fjerkræ er for stor. Desuden påpegede erhvervet muligheden for aldersdifferentieret toleranceniveauer og lagde vægt på, at påbud om handlingsplan skulle før påbud om omlægning, som ikke tydeligt fremgår af NaturErhvervstyrelsens notat jf. løsningspunkterne. Det blev i plenum konkluderet, at handlingsplaner er godt som drejebog for landmændene, og at NaturErhvervstyrelsen vil vurdere nærmere på brug af handlingsplaner. Endvidere vil styrelsen se på, om vi på fjerkræområdet går videre end almindelig praksis. 9. Eventuelt næste møde i Kontroludvalget er den 11. september 2013.

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 27. juni 2014 Sagsnr.: 14-60013-000003 TINRAV Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013 se af 21 grønne mærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere