REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB REGLER FOR TENNISBANERNES BENYTTELSE REGLER FOR TENNISBANERNES BENYTTELSE 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB REGLER FOR TENNISBANERNES BENYTTELSE REGLER FOR TENNISBANERNES BENYTTELSE 2"

Transkript

1 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB REGLER FOR TENNISBANERNES BENYTTELSE REGLER FOR TENNISBANERNES BENYTTELSE 2 GÆSTESPILSREGLEMENT 4 SÅDAN RESERVERER DU BANE 5 LOVE FOR KFUMS TENNISKLUB Københavns Idrætsanlægs reglement, som er placeret ved kontoret, skal til enhver tid overholdes. Ved alt boldspil samt færden på sportspladsen og i omklædningsrum må god omgangstone samt passende opførsel fordres af samtlige medlemmer. Efter rettidig indbetaling af kontingent til KFUM's Tennisklub tildeles hvert medlem et brugernavn og en adgangskode, som altid skal benyttes ved tegning af bane. Tegning af bane foregår ved at man logger ind i reserveringssystemet med sit brugernavn og adgangskode og vælger den ønskede spilledag, spilletidspunkt samt den ønskede bane efterfulgt af valg medspiller. Tegning af en bane kan ske indtil 7 dage forud, dog kun for én bane ad gangen. For gyldig tegning af en bane kræves mindst 2 medlemmer. En fraværende spillers brugernavn må ikke benyttes af andre. Banerne kan kun benyttes af medlemmerne eller ikke-medlemmer, som deltager i en af klubben godkendt turnering. Med hensyn til gæstespil henvises til gæstespilsreglement. Ret til tegnet bane bortfalder, hvis banen ikke er taget i brug senest 10 min. efter spilletidens påbegyndelse. Herefter er banen til fri disposition for klubbens medlemmer. KTU-holdturneringer, klubtræning, klubturnering og andre af bestyrelsen godkendte arrangementer har prioritet frem for almindelig tegning af banerne. Bestyrelsen kan i ovennævnte tilfælde til enhver tid disponere over banerne. Spilletider: Dagspillere kan i tidsrummet mandag - fredag kun tegne sig for spilletid mellem kl kl på banerne 5 8 og kl kl på banerne 1 4. Juniorspillere kan kun tegne sig for spilletid

2 3 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB 2015 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB mellem kl kl på banerne 5 8 og kl kl på banerne 1 4. GÆSTESPILSREGLEMENT 10. Det er kun tilladt at betræde banerne i sko, der er beregnet til tennisspil. Sko med hæle eller knopper må ikke bruges. 1. Gæstespil er tilladt mod gebyr af 100 kr. betalt gennem bookingssystemet og skal ske sammen med et af klubbens medlemmer Når nettet er sænket, må banen ikke benyttes. Når spillet er afsluttet, skal banen klargøres. 2. Tennisklubbens medlemmer må spille med max. 3 gæster ad gangen per bane Dersom et medlem overtræder reglerne for tennisbanernes benyttelse, kan bestyrelsen påtale dette over for medlemmet og kan tildele karantæne eller ophæve medlemskabet. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende ovenstående regler afgøres af bestyrelsen i henhold til klubbens love Gæstespillere skal såvel som medlemmer uvise samme adfærdsregler som beskrevet i "Reglerne for tennisbanernes benyttelse". Ethvert medlem af klubben har ret og pligt til at gribe ind over for misbrug af ordningen. Misbrug vil kunne føre til misbrugerens udelukkelse fra deltagelse i gæstespilsordningen. Vær i øvrigt opmærksom på, at det kan være farligt for små børn at opholde sig på tennisbanen. Bestyrelsen, Januar 2015 DEN DAGLIGE VEDLIGEHOLDELSE AF BANERNE Efter spil fejes banerne. Er der under spillet kommet huller i gruslaget, lukkes de med foden eller en skraber, inden banerne fejes. Linierne fejes med en liniekost. Banerne vandes efter behov (som regel af de spillere, der skal til at påbegynde en time). Husk, at en tennistime på grus er lig med 55 minutters spil og FEM minutters banevedligeholdelse.

3 5 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB 2015 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB SÅDAN RESERVERER DU BANE LOVE FOR KFUMS TENNISKLUB RESERVERING I "GLASHUSET" I klubben er der opstillet en computerskærm med tastatur, hvor du kan oprette/slette reservationer. Systemet er nemt at bruge først indtaster du dit brugernavn og din tilhørende adgangskode - og herefter du kan se ledige/optagede baner fra den pågældende dag og 4 dage frem. Du kan se flere dage frem ved at trykke "gå 4 dage fremad". De grønne felter er ledige timer. Når du skal reservere, markeres den ønskede ledige banetime. Her bliver du bedt om at indtaste din medspillers navn har du glemt det, kan du søge på enten fornavn eller efternavn NAVN OG HJEMSTED Gæstespil er tilladt mod gebyr af 100 kr. betalt gennem bookingssystemet og skal ske sammen med et af klubbens medlemmer. FORMÅL Klubbens formål er at fremme interessen for tennis blandt Storkøbenhavns ungdom. MEDLEMMER I klubben kan optages såvel aktive som passive mænd og kvinder. RESERVERING VIA INTERNETTET Hvis du har adgang til Internettet, kan du nu sidde hjemme eller på jobbet og reservere bane via Banebookning linket på klubbens hjemmesideadressen er: Banebookningen kan også findes via bookingsystemets egen hjemmeside: Når du har indtastet dit brugernavn og adgangskode, får du vist en oversigt over, ledige/optagede baner fra den pågældende dag og 4 dage frem. Du kan se flere dage frem ved at trykke "gå 4 dage fremad". De grønne felter er ledige timer. Når du skal reservere, markeres den ønskede ledige banetime. Her bliver du bedt om at indtaste din medspillers navn har du glemt det, kan du søge på enten fornavn eller efternavn. Banetimer, du selv har reserveret, er markeret med blåt, så du let kan se, hvornår du skal spille. Hvis systemet ikke accepterer dit reservationsønske kan grunden være, at du eller din makker har en reservation i forvejen, eller at dine/jeres medlemsrettigheder ikke giver adgang til at reservere på det pågældende tidspunkt. Har du problemer med systemet eller spørgsmål derom, er du velkommen til at kontakte klubbens administrator MEDLEMSKAB Indmeldelse sker skriftligt/elektronisk til KFUMs Tennisklub, Nøkkerosevej 23, 2400 København NV, på en af klubbens indmeldelsesblanketter. Der betales indmeldelsesgebyr, som fastsættes på budget- og kontingentmødet. Indmeldelse er bindende for pågældende regnskabsår. UDMELDELSE Udmeldelse kan ske skriftligt/elektronisk til klubbens bestyrelse. Manglende rettidig kontingentindbetaling kan efter bestyrelsens beslutning betragtes som udmeldelse. Ved genindmeldelse afkræves nyt indmeldelsesgebyr. KONTINGENT Det årlige kontingent, som kun dækker spil på udendørs baner, opdeles i følgende grupper: a. Senior - fuldtidsspiller (over 24 år). b. Senior - dagspiller (over 24 år). c. Junior (under 18 år). d. Ungsenior fuldtidsspiller (18-24 år) e. Ungsenior dagspiller (18-24 år) f. Passiv. Kontingentet fastlægges på det årlige budget- og kontingentmøde. Kontingentet består af kontingent til KFUMs Tennisklub samt CFkontingent til KFUM Centralforeningen.

4 7 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB 2015 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB CF kontingent betales efter regler vedtaget i KFUM centralforeningen og fastlægges årligt af KFUM centralforeningen. Kontingent betales årligt forud. Bestyrelsen er berettiget til efter skriftlig ansøgning, når omstændighederne taler derfor, at meddele hel eller delvis kontingentfrihed, dog højst for et år ad gangen. UDELUKKELSE OG KARANTÆNE Et medlem, der ikke følger givne regler, eller hvis adfærd i klubben eller som repræsentant for denne skønnes uacceptabel, kan af bestyrelsen udelukkes. Et medlem, som udelukkes, kan efter ønske få sin sag behandlet og endeligt afgjort på klubbens førstkommende generalforsamling efter udelukkelsen. Udelukkelsen skal være optaget som et særskilt punkt på dagsordenen, og det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig. Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til udelukkelse, kan bestyrelsen idømme det pågældende medlem karantæne i indtil tre måneder. BESTYRELSEN Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem samt formændene for senior-, aktivitets-, ungdoms- og kommunikationsudvalgene Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved afstemning er ved stemmelighed formandens stemme afgørende. Hvis kassererposten ikke kan besættes ved valg blandt bestyrelsens medlemmer, kan bestyrelsen vedtage at ansætte en lønnet/ulønnet kasserer uden for bestyrelsen/foreningen. UDVALG Der nedsættes følgende udvalg: Senior-, aktivitets-, ungdoms- og kommunikationsudvalg. Hvert udvalg vælger en formand, som indtræder i bestyrelsen Udvalgene består af formand og et eller flere medlemmer. Udvalgene foretager selv den indbyrdes fordeling af opgaverne. TEGNINGSRET Klubben forpligtes ved underskrift af formanden/næstformanden og Stk. 5 kasserer i forening. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indvarsling til generalforsamling med angivelse af dagsorden og de bestyrelsesposter, der skal besættes, sker ved mail til samtlige medlemmer, der har angivet en mailadresse, samt opslag på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer kan stilles af bestyrelsen og af ethvert stemmeberettiget medlem. Dagsordenen skal indeholde følgende: a. Valg af dirigent. b. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. d. Behandling af indkomne forslag. e. Nyvalg efter afgående bestyrelsesmedlemmer. f. Valg af udvalgsmedlemmer. g. Valg af revisor. h. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må enten være stillet af bestyrelsen eller af et medlem og være formanden eller næstformanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. BUDGET- OG KONTINGENTMØDE Budget- og kontingentmøde for det kommende regnskabsår afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse til budget- og kontingentmøde sker ved mail til samtlige medlemmer, der har angivet en mailadresse, som ved opslag på klubbens hjemmeside senest 14 dage før mødet. Bestyrelsens forslag vedrørende budgettet og kontingentet skal være vedlagt indkaldelsen. Dagsorden skal mindst indeholde følgende: a. Valg af dirigent. b. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år. c. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. d. Eventuelt.

5 9 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB 2015 REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest tre uger efter at mindst 20 stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved mail til samtlige medlemmer, der har angivet en mailadresse, samt ved opslag på klubbens hjemmeside senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse med angivelse af dagsorden. ADGANG - STEMMERET VALGBARHED Adgang til klubbens generalforsamling samt budget- og kontingentmøde har alle medlemmer. Stemmeret på generalforsamling og budget- og kontingentmøde har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som er fyldt 16 år. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år. Følgende bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen: Det lige år vælges formand, sekretær og menigt medlem; det ulige år vælges næstformand og kasserer. BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNINGSREGLER En lovligt indvarslet generalforsamling og budget- og kontingentmøde er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemninger skal, hvis blot ét stemmeberettiget medlem forlanger det, foretages skriftligt. Afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal - jf. dog paragraf 20 og 21. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelse og udvalg foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der herved ingen afgørelse, foretages lodtrækning. SUPPLERING Afgår et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem i årets løb, supplerer bestyrelsen eller udvalgene sig selv. LØNNEDE LEDERE Bestyrelsen antager og afskediger lønnede ledere Disse kan, for så vidt de aflønnes af klubbens kasse, ikke være medlemmer af bestyrelsen. KLUBEMBLEMER OG ÆRESMEDLEMMER Klubbens emblem og æresnål uddeles af bestyrelsen efter regler fastsat af denne. REGNSKAB OG REVISION Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Over klubbens indtægter, udgifter, aktiver og passiver føres et regnskab efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Årsregnskabet, der revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor og den af KFUM Centralforeningens bestyrelse udpegede revisor, skal være forelagt klubbens bestyrelse i revideret stand senest 14 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være underskrevet af formanden og kassereren. Kassereren skal ved hvert bestyrelsesmøde underrette bestyrelsen om klubbens øjeblikkelige økonomiske stilling, og såfremt blot ét bestyrelsesmedlem kræver det, skal kassereren forevise kassebeholdning og ajourført kassebog. LOVÆNDRINGER Forslag til ændringer i eller tillæg til nuværende love skal angives på dagsordenen for generalforsamlingen som et særskilt punkt. Forslaget er vedtaget, når to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor og KFUM Centralforeningen godkender beslutningen. OPLØSNING Forslag til opløsning af klubben skal angives på dagsordenen som et særskilt punkt og er vedtaget, når mindst tre fjerdedele af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor og KFUM Centralforeningens bestyrelse godkender beslutningen. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue Kristelig Forening for Unge Mænd i København (KFUM Centralforeningen) til almene formål. NB: Ændringer i lovene er vedtaget på generalforsamlingerne 22. februar 1978, 13. februar 1980, 23. februar 1983, 27. februar 1985, 25. februar 1986, 14. februar 1989, 4. december 1989, 22. februar 1993, 21. februar 1994, 20. februar 1995, 25. februar 2002, 27. februar 2006, 28. februar 2008, 23. februar 2009, 28. februar 2011, 28. februar 2012, 25. februar 2013 og 24. februar 2014.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 Klubbens navn er Holte Ride-Klub. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og gennem det forpligtende

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere