Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou."

Transkript

1 26. marts 2009 Referat Begivenhed Møde i Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg marts Referat af møde i Kunstrådets internationale billedkunstudvalg marts Godkendt af CBA d. 19. marts 2009 Godkendt af udvalget d. 23. marts 2009 Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou. Til stede fra sekretariatet: Anette Østerby, Rikke Bjørnbøl, Merete Jankowski (mandag), Lotte S. Lederballe Pedersen (tirsdag), Theis Petersen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med den tilføjelse at formand for Billedkunstudvalget, Elisabeth Toubro, siden udsendelsen af dagsorden var blevet inviteret til en dialog vedr. input fra billedkunstområdet til Kunstrådets globaliseringsstrategi. Tilføjelsen blev indført i dagsorden som nyt punkt Opfølgning på handlingsplanen. Anette Østerby gennemgik notatet, der oplister status for udvalgets opfølgning på handlingsplanen. Residencies: Vedrørende den igangværende research i fht. et potentielt residency i New Delhi, blev det fra udvalget kommenteret, at det bør overvejes om Mumbai er et mere oplagt valg end New Delhi, idet Mumbai tilsyneladende har et rigere kunstliv. CBA meddelte, at hun via kontakt til Hans Ulrich Obrist, som hun mødtes med i februar i London, og som har kurateret udstillingen Indian Highway om indisk samtidskunst på Serpentine Gallery, har etableret mulighed for at Kunststyrelsens medarbejdere kan researche på det indiske kunstmiljø ad den vej, idet Obrist gerne stiller sit netværk til rådighed herfor. Denne udstilling kortlagde miljøerne i Indien. Udvalget diskuterede forholdet til de 3 danske institutter i Rom, Athen og Damaskus. De danske institutter ser gerne flere samtidskunstnere på deres residency, hvilket Kunststyrelsen evt. kan fremme ved at lægge links på egen hjemmeside til institutternes opslag. Udvalget ser ikke umiddelbart et behov for samarbejde udover dette. Mht. et evt. samarbejde med Townhouse residency besluttede udvalget at muligheden skal slås op på kunst.dk. Udvalget foreslår, at de selv udvælger 3 kunstnere, som Townhouse dernæst kan vælge imellem. Journal nr.

2 Side 2 Udvalget bad sekretariatet om at indhente et budget for samarbejdet med Townhouse (inkluderende både Cairo og Ramallah), med henblik på at der kan sendes en dansk kunstner af sted i Udvalget forventer, at sekretariatet fremlægger konkret budget mv. hertil på udvalgets møde i juni, hvor der samlet set tages stilling til udvalgets residencies, deres økonomier mv.. Udvalget afventer også frem til debat og beslutning på junimødet et forslag til et budget og strukturbeskrivelse for samarbejdet mellem Museet for Samtidskunst i Roskilde og MIS i Sao Paulo. Kunststyrelsen bedes derfor rykke parterne for dette i tide i forhold til næste udvalgsmøde. Anette Østerby redegjorde for samspillet mellem besøgsprogrammerne og udvalgets biennaleliste. Det vurderes som en fordel for danske kunstnere, at flere kuratorer fra de vigtigste biennaler har deltaget på besøgsprogrammerne. Sekretariatet udarbejder til næste møde en liste over biennaler, som finder sted i 2010 og hvilke kuratorer der er inviteret. DIVA: I fht. DIVA programmet foreslog udvalget at sekretariatet booker lejligheden på Charlottenborg for Dialog med CKU: Udvalget udtrykte ønske om dialog med CKU vedr. erfaringer med kunststøtte til 3. verden. Hvis muligt, kan CKU inviteres til udvalgets møde i forbindelse med ansøgningsfristen i august. Offentlig debat: Udvalget diskuterede forskellige muligheder for at fremhæve udvalgets arbejde i den offentlige debat. Udvlaget ønskede at Christine Buhl Andersen tager kontakt til Politiken for at høre om der er interesse for udvalgets arbejde i f.eks. en kronik eller helst en artikel om en af de danske kunstnere, der er sendt til udlandet. Sekretariatet hører om Lene Lund kan lave historie om dansk kunstner på residency, og evt. interview med udvalget til Kopenhagen.dk og Kunsten.nu om udvalgets globaliseringsstrategi. Derudover foreslog udvalget, at der i forbindelse med den pressemeddelelse der udgår efter hvert møde, indgår mere information om søgemulighederne under udvalget. Udvalget har derudover planlagt, at der skal afholdes et seminar om globalisering i efteråret 2009, f.eks. med Kunstakademiet som aktør. 3. Økonomi. Theis Petersen gennemgik oversigten over udvalgets midler for 2009 og deres fordeling på budgetposter, samt orienterede om udvalgets rammebevilling til drift af udvalget. Udvalget blev erindret om, at de midler udvalget har fået overdraget fra Billedkunstudvalget til støtte af produktion af værker i forbindelse med danske kunstneres deltagelse på udvalgte biennaler, kun er givet for 2 år ad gangen og at evt resterende midler fra 2009 ikke vil kunne overføres til Udvalget godkendte fordelingen af midler på budgetposter. 4. Venedig biennalen. Lotte S. Lederballe Pedersen gennemgik statusrapport og revideret budget for Venedig biennalen Det blev opsummeret at udvalget ved sidste møde havde ønsket 3 evaluatorer, og at den tredje skulle være en billedkunstner. Udvalget har imidlertid kun afsat midler til 2. Udvalget besluttede, at det vigtigste er at evaluatorerne kan forholde sig til det kuratoriske greb der er anvendt i den danske pavillion. Udvalget ønsker i prioriteret rækkefølge 2 af følgende 3: 1. Hou Hanru. 2. Judith Hof. 3. Sarat Maharaj.

3 Side 3 Udvalget diskuterede derudover pressehåndtering, ekstern finansiering og håndtering af moms-spørgsmål. Det blev endnu engang understreget at Kunststyrelsen i henhold til kontraktansvar og ansvarsfordeling forventes at følge projektets økonomi med meget streng styring, så der ikke opstår et økonomisk underskud ved projektets afslutning. I den forbindelse udleverede og gennemgik Lotte S. Lederballe Pedersen et notat vedr. økonomistyringen af projektet. 5. Status for besøgsprogrammer. Udvalget fik forelagt en opgørelse over de gennemførte besøgsprogrammer i 2008, og udtrykte stor tilfredshed med det udførte arbejde. 6. Residency i Kina. Anette Østerby gennemgik notatet vedr. et residency i Kina, hvori der var opstillet to modeller for det videre arbejde. Udvalget besluttede ikke at følge nogen af de to modeller, idet det endnu er for usikkert hvad der reelt er den optimale løsning. Udvalget besluttede i stedet at afvente et varslet hollandsk initiativ og så evt. forsøge at knytte sig til dette, evt. i samarbejde med IASPIS og OCA. Udvalget forventer en status på udvalgets møde i juni i forbindelse med generel drøftelse af museets residencyprogrammer. 7. Arbejdsdeling med Billedkunstudvalget mht. Formidling. Udvalget gennemgik forslaget til ny formulering af ansøgningsvejledningen vedr. støtte til formidling. Udvalget besluttede ikke at anvende forslaget fra Kunststyrelsen, men formulerede i stedet selv følgende: - Når der er knyttet et udstillingssted i udlandet til en ansøgning, skal der søges om katalog i Det Internationale Billedkunstudvalg. - Når der er knyttet et udstillingssted i Danmark til en ansøgning, eller der ansøges om en bog der ikke udgives i forbindelse med en udstillingsaktivitet, skal der søges i Billedkunstudvalget. Forslaget fra udvalget skal ligeledes godkendes i Billedkunstudvalget, før den nye formulering kan skrives ind i ansøgningsvejledningerne for de to billedkunstudvalg. 8. Kunstrådets globaliseringsstrategi. Formand for Billedkunstudvalget Elisabeth Toubro deltog på mødet mht. en dialog vedr. input fra billedkunstområdet til Kunstrådets globaliseringsstrategi. Kunstrådet skal på sit møde 11. marts 2009 diskutere en globaliseringsstrategi, og inden da ønsker de to udvalg at koordinere sine input. Udvalget præsenterede de 4 ideer, som var blevet besluttet på udvalgsmødet 18. februar, og siden formidlet til Kunstrådets sekretariat. Elisabeth Toubro orienterede udvalget om, at hun samme dag gennemførte uformelle dialogmøder med enkelte personer fra kunstlivet for herigennem at orientere sig om hvilke behov man har noteret sig i kunstlivet, inden hun skal til Kunstrådets møde 11. marts Udvalget orienterede Elisabeth Toubro om, at udvalget har planlagt at gennemføre et globaliseringsseminar i efteråret 2009, som skal facilitere en åben dialog med kunstlivet om internationalisering. Udvalget inviterede Elisabeth Toubro og Billedkunstudvalget til at deltage i planlægningen og gennemførelsen af dette seminar. 9. Meddelelser. - Meddelelser fra formanden. Christine Buhl Andersen har på linje med de øvrige udvalgsformænd været til et møde med kulturministeren, som blev orienteret om udvalgets arbejde såvel i udlandet som i Danmark, om planerne for Venedigbiennalen om at udvalget finder det helt afgørende væsentligt for det danske kunstliv, at der etableres en international kunsthal af format og med en ordentlig basisøkonomi i København.

4 Side 4 Christine Buhl Andersen orienterede om at der har fundet møder sted mellem MIS, Museum of Images and Asound i Sao Paulo og Museet for Samtidskunst i Roskilde om residency-udveksling, og at udvalget kan forvente at modtage ansøgninger som følge af disse møder. UKK, Akademirådet og BKF har oplyst overfor CBA, at de er uenige i den fremtidige konstruktion med to udvalg og en fælles formand, og at de vil protestere mod dette lovforslag overfor Folketingets Kulturudvalg. Christine Buhl Andersen orienterede vedr. dette. Christine Buhl Andersen har ligesom medlemmerne af Kunstrådet modtaget et oplæg fra Kunstrådets formand, Mads Øvlisen, vedr. en mere visionær kunstpolitik i Danmark. Udvalget diskuterede oplægget og CBA lovede at bringe udvalgets kommentarer videre til Kunstrådet på mødet den 11. marts. Udvalget understregede at det er vigtigt at kunne fremlægge resultater for egen periode efter de fire år og ikke kun klage over manglende visioner. CBA meddelte at hun har modtaget en henvendelse fra galleristerne Nicolai Wallner og Niels Stærk som beklager af messen i Mexico ikke længere er på udvalgets messeliste. Udvalget besluttede at svare, at man i den grad prioriterer både Mexico, Mellem- og Sydamerika, hvilket bl.a. ses i udvalgets støttepolitik samt i det forhold, at der er oprettet nye residencies for danske billedkunstnere både i Mexico, Rio de Janeiro og snart også i Sao Paulo. Men at der for messepuljens vedkommende altid er tale om en afvejning af mange forskellige ønsker i forhold til den begrænsede sum penge, udvalget har at gøre godt med. Dog vil udvalget igen til oktober 2009 overveje om netop denne messe skal optages på listen igen. Fristen for galleriernes ønsker til revision af listen blev besluttet til 1. oktober Meddelelser fra udvalgsmedlemmer. Mikael Andersen påpegede, at kunstlivet ofte ikke kan skelne mellem initiativer der kommer fra, og er støttet af, International Koordination i Kunststyrelsen og initiativer der stammer fra Det Internationale Billedkunstudvalg. Dette kan være et problem i mange tilfælde, da de to instanser ofte opererer med vidt forskellige kunstpolitiske agendaer og især i tilfælde hvor KIB ikke kan stå inde for det kunstfaglige niveau i de aktiviteter der hører under IK. Der var enighed i udvalget om, at bede Kunststyrelsen gøre klarere opmærksom på, hvem der er ansvarlig for hvad, således at det fx i forbindelse med pressemeddelelser tydeliggøres når der er tale om initiativer støttet af Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Det blev endvidere besluttet, at IK/Kunststyrelsen skal have at vide, at udvalget finder denne kommunikationsproblematik meget uheldig i det daglige. Mikael Andersen berettede, at det går dårligt for mange gallerier, og appellerede til udvalget om at se mere velvilligt på ansøgninger fra gallerier. Jakob Jakobsen oplyste at han overvejer sin position i udvalget, idet han fortsat finder processen omkring lovforslaget til den nye Kunstrådslov med forslag om 2 udvalg og en fælles formand, utilfredsstillende, fordi KIB ikke var blevet inddraget i modsætning til hvad Kulturudvalgets medlemmer ifølge JJs oplysninger har fået at vide. Han mener fortsat, at 2 udvalg med hver sin formand er den bedste løsning, da en enkelt formand vil skabe en unødvendig centralisering og det vil være et uoverkommeligt job, hvis der skal være tale om en aktivt praktiserende billedkunstner. Eva Koch erklærede sig enig med Jakob Jakobsen i, at den optimale løsning ville have været 2 udvalg med hver sin formand. Christine Buhl Andersen, svarede til dette, at hun respekterer deres holdning fuldt ud, og at man derfor som aftalt har orienteret Folketingets Kulturudvalg om de forskellige holdninger i KIB. Men at hun personligt synes, at der i den nuværende konstruktion med et Kunstråd, finder det uhensigtsmæssigt, at hun ikke har plads i dette Kunstråd, og derfor ser hun forslaget med 2 udvalg og en fælles formand som en god løsning forudsat at KIB bevares som udvalg. På sigt mener CBA imidlertid at hele konstruktionen omkring Kunststyrelsen og Kunstrådet bør diskuteres, da der vil komme til at hvile en voldsom arbejdsbyrde på én formand for begge udvalg, hvilket i

5 Side 5 værste fald kan udelukke de kandidater, der har forstand på det internationale arbejde fordi de ikke har tid til at påtage sig posten. Det peger på, at den gamle løsning med et selvstændigt center med en åremålsansat direktør, der havde dette som sit egentlige job var bedre. Udvalgsmedlemmerne udtrykte bekymring for, om den nuværende administration af administrative afslag generelt er for hård. Udvalget besluttede at se tiden an, og bl.a. afvente det nye digitale ansøgningsskema. Udvalgsmedlemmerne besluttede, at øge fokus på de afrapporteringer, som hvert projekt indleverer til sekretariatet efter afslutningen af et projekt. Udvalget ønsker fremover at få forelagt udvalgte rapporter i forbindelse med udvalgets møder. - Meddelelser fra sekretariatet. Anette Østerby orienterede udvalget om, at kunstfaglig medarbejder Merete Jankowski vil deltage i, og holde oplæg på, et seminar i Cairo om residencies arrangeret af Townhouse og den hollandske Fonds BKUB, samt at kunstfaglig medarbejder Lotte S. Lederballe Pedersen, vil rejse til Cuba, for at genopfriske relationen til udvalgets residency der. Anette Østerby orienterede endvidere udvalget om, at administrationen af messe-puljen fremover vil blive varetaget af sekretariatsmedarbejder Rikke Bjørnbøl. 10. Kunstrådet. Orientering vedr. Kunstrådet skete på mødet under andre punkter, og udgik som selvstændigt punkt. 11. Sager til behandling. Udvalget behandlede 137 ansøgninger. 12. Projekter der skal fremhæves i pressemeddelelse. Udvalget vedtog en formulering i forbindelse med pressemeddelelsen, og udvalgte en række projekter, som udvalget ønskede fremhævet i pressemeddelelsen. 13. Næste møde. Næste møde i udvalget er juni Evt. Der var intet under dette punkt.

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst

Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst Kunststyrelsen Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst 6. januar 2009 1. Indledning 1.1 Baggrund Kunstrådet udnævnte i 2006 U-TURN kvadriennale for samtidskunst (herefter kaldt

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Indhold 2 Medlemmer af bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere