Vedtægter for VK Heden anno 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for VK Heden anno 2015"

Transkript

1 Vedtægter for VK Heden anno Navn og hjemsted Foreningens navn: VK Heden anno Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab og forpligtende medlemskab, at fremme vægtløft, styrkeløft og vægttræningens udbredelse i Herning og omegn. 3. Medlemskab af organisationer Foreningen kan med bestyrelsens tilslutning, tilmelde sig relevante idrætsforbund/foreninger Nuværende tilslutninger: DVF (Dansk Vægtløftnings Forbund) DSF (Dansk styrkeløft Forbund) 4a. Medlemmer optagelse Foreningen optager kun medlemmer der dyrker eller vil dyrke en af de i 2 nævnte discipliner For at blive medlem af foreningen skal man være fyldt mindst 13 år.

2 1. 3. Såfremt medlemskontingent ikke betales jf. 4b og senest efter to påmindelser, anses det som udmeldelse af foreningen Medlemmerne skal nøje overholde vedtægter og reglementer fastsat af foreningen Foreningens bestyrelse kan til enhver tid idømme et medlem karantæne eller eksklusion ved overtrædelse af foreningens vedtægter og reglementer. 4b Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen. 1.1 Betales medlemskontingent hvert halve år: Første halv år betales senest med udgangen af februar. Sidste halv år betales senest med udgangen af august 1.2 Ved indmeldelse midt i en sæson betales forholdsmæssigt kontingent, bestemt af et bestyrelsesmedlem Medlemmer der ikke rettidigt indbetaler deres kontingent, mister trænings- og stemmeret, og kan ekskluderes af klubben Ved udmeldelse af foreningen refunderes resterende kontingent ikke. 4c Det forventes at bestyrelsesmedlemmer får frikontingent til og med det halvår hvori generalforsamlingen ligger. Dette punkt behandles på første bestyrelsesmøde i Aktive instruktører får frikontingent.

3 Børneattest vil blive indhentet på trænere før ansættelse Bestyrelsen har bemyndigelse til at ændre en instruktørs frikontingent i forhold til antal undervisningstimer. 5a. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Mødet indkaldes mindste 2 uger før generalforeningens afholdelse Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde 8 dage inden mødets afholdelse. Forslagsstilleren har mødepligt, ellers bortfalder forslaget Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet. (evt. forelæggelse af næste års budget). 4. Indkomne forslag. 5. Valg i henhold til 6 stk. 2 og Valg af bestyrelsessuppleanter ( 2 stk) 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. 5.1 General forsamlingens beslutninger indføres til protokol.

4 1. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. 5b Foreningens vedtægter kan ændres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 5c Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 30 % af medlemmerne skriftlig forlanger herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel vedlagt motiveret dagsorden. 5d For at være stemmeberettiget skal der kunne forevises betalt girokort (seneste kontingent opkrævning) eller anden dokumentation på generalforsamlingen. 1.1 Man må ingen kontingentrestance have. 1.2 Medlemskabet skal have haft en varighed på mindst 4 måneder For at komme på valg til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i mindst 6 måneder op til generalforsamling, hvor man kommer på valg. 5e Hvert medlem har én stemme, desuden har bestyrelsens medlemmer stemmeret.

5 1.1 Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. 1.2 Ved afstemninger på generalforsamlinger hvor der opstår gentagende stemmelighed, forkastes forslaget. 1.3 Skriftlig afstemning skal på forlangende foretages. 6a. Foreningens daglige ledelse Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved ordinær generalforsamling. 1.1 Bestyrelsen på de 5 medlemmer består af: Bestyrelsesmedlem /1 Per Plauborg Bestyrelsesmedlem /2 Kristian Gjesager Bestyrelsesmedlem /3 Jacob Sloth Bestyrelsesmedlem /4 Peter Uhrskov Bestyrelsesmedlem /5 Tina Facius Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, efter ordinær generalforsamling Bestyrelsesmedlem 1, 3 og 5 vælges på ulige år Bestyrelsesmedlem 2 og 4 vælges på lige år. 6b Møder indkaldes af formanden, og skal endvidere indkaldes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

6 1. 3. Ved afstemninger inden for bestyrelsen hvor stemmelighed opstår, er forslaget forkastet eller formandens stemme er afgørende Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. 6c Bestyrelsen handler i alle sager på medlemmerne vegne, og deres påbud skal efterkommes Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger Hvis der er forfald på nogle af posterne i valgperioden kan bestyrelsen konstituere ikke valgte personer til den ledige post (valgbare efter vedtægterne) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6d Træningen skal forgå inden for god ro og orden Eksklusion fra foreningen kan forekomme ved: Ureglementeret opførsel. Voldelig adfærd. Indtagelse af ulovlige stoffer. Indtagelse af alkohol.

7 2.1 Alkohol er dog tilladt på foreningens område ved særlige arrangementer. 2.2 Inden eksklusion kan der forekomme advarsler Bestyrelsen er i sin fulde ret til at ekskludere medlemmer Se 4a Foreningen er underlagt Anti Doping Danmarks regelsæt. Mistanke om indtagelse af præstationsfremmende midler vil blive anmeldt. 7. Regnskab og revision Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut Kun kassereren har adgang til den konto, dog kan myndigheden over kontoen overdrages ved specielle omstændigheder Regnskabsåret er 1. januar 31.december Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før den ordinære generalforsamling Bestyrelsen skal drage omsorg for, at revisoren kan have afsluttet revisionen senest den 3 uge i april, således at regnskabet og status kan foreligge på den ordinære generalforsamling med revisorens påtegning 8. Anvendelse af eventuelt overskud Et eventuelt overskud i foreningen forvaltes af bestyrelsen og benyttes i prioriteret rækkefølge til aflønning af instruktører, udstyr og tilkøbt undervisning. 9. Tegningsregler Foreningen tegnes af bestyrelsen.

8 10. Hæftelse Hverken bestyrelsesmedlemmer eller foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens tilskud medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. 11. Vedtægtsændringer Ved vedtægtsændringer kræves der, at ¾ af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 12. Opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til lignende formål indenfor folkeoplysningslovens område. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den: Dirigentens navn og underskrift. Formandens navn og underskrift Bestyrelsen pr. 1/ Formand Per Plauborg

9 Kasser Jakob Sloth Sekretær Tina Facius Medlem/revisor Kristian Gjesager Medlem/revisorsupp Peter Uhrskov

10

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere