Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS."

Transkript

1 Dato: 21. februar 2012 Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS. Udbygning af det eksisterende Cityområde med Polar Land (Polar X-plorer, Penguin Bay samt Polar Pizza og Pasta) og flytning af eventområdet til P2. Side 1/20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSØGER 3 2. ANSØGNING 3 3. GODKENDELSE 4 4. VILKÅR 5 5. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING 8 6. GODKENDELSENS VARIGHED KLAGEVEJLEDNING OFFENTLIGGØRELSE 17 BILAG 1. Beliggenhed af virksomheden 2. Beliggenhed af nye aktiviteter Indretning af nye aktiviteter 2012 Side 2

3 1. Ansøger Legoland ApS Nordmarksvej 9, 7190 Billund Matrikel nr.: 2az, Billund By, Grene CVR-nummer: P-nummer: Tlf.nr.: Kontaktperson: Heidi Rasmussen Tlf.nr.: adresse: Listepunkt: J204 Forlystelsesparker KS-nr: P8.5.1 V3 KS: DTP 2. Ansøgning LEGOLAND Billund ApS har søgt om tillæg til miljøgodkendelse til opførelse af Polar Land med rollercoaster, pingvinanlæg og restaurant på det nuværende Cityområde samt til flytning af eventområdet til det nuværende P2-areal. Ansøgningsmaterialet er indsendt den 27. juli 2011 af virksomheden til Billund Kommune. Supplerende oplysninger i sagen er tilgået kommunen 5. august, 30. august, 8. september, 15. september, 3. oktober, 13. oktober, 19. oktober og 27. oktober 2011, 30. november 2011, 31. januar Side 3

4 3. Godkendelse Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med 20, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt virksomheden til kommentering. Virksomhedens kommentarer, som vedrørte faktuelle og indretningsmæssige beskrivelser, er indarbejdet i godkendelsen. Baseret på de givne oplysninger som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering meddeler Billund Kommune i medfør af 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26/ tillæg til godkendelse af LEGOLAND Billund ApS, Nordmarksvej 9, 7190 Billund på vilkår, som anført i afsnit 4. Vilkårene i dette tillæg er et supplement til de gældende vilkår i virksomhedens samlede miljøgodkendelse af 30. august 1994, med senere tillæg. LEGOLAND Billund ApS har i forvejen følgende godkendelser: Miljøgodkendelse af 30. august 1994 Udvidelse med Borgland: Tillæg til miljøgodkendelse af 18. marts 1997 Udvidelse med Adventureland: Tillæg til miljøgodkendelse af 27. december 2000 Udvidelse med PowerBuilder og Picnicareal: Tillæg til miljøgodkendelse af 12. marts 2003 Udvidelse med Fire Brigade Academy: Tillæg til miljøgodkendelse af 16. februar 2005 Koncertaktiviteter: Tillæg til miljøgodkendelse af 24. juni 2005 Virksomhedens samlede spildevandstilladelse er under revision. Der meddeles særskilt spildevandstilladelse for udvidelsen, med henblik på indarbejdelse i samlet spildevandstilladelse senere på året. Side 4

5 4. Vilkår Generelt Støj 1. Udvidelsen skal drives og indrettes som beskrevet i afsnit 5, og som det i øvrigt fremgår af ansøgningen og forudsætningerne i støjberegningen. Ændringer skal forelægges kommunen for accept eller godkendelse. 2. Støjbidraget som helhed, dvs. fra hele LEGOLAND Parken målt som det ækvivalente, korrigerede støjbidrag må ikke overstige følgende grænser i skel til de nærmeste boligområder: Tidsrum Midlingstid timer Støjgrænse db(a) Alle dage Kl Alle dage Kl Alle dage Kl ½ 35 Maksimalværdien om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) Der må årligt afholdes 3 musikarrangementer, hvor støjgrænserne overskrides. Tidsrummet for koncerterne vil være med lydprøver samme dag efter kl Disse arrangementer er reguleret i Tillæg til Miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Parken Billund. Koncertaktiviteter. Luft og lugt 3. Virksomheden må ikke give anledning til luftgener, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige. Lugtbidraget fra virksomhedens afkast (punktafkast) må ikke overstige følgende værdier: Område Immisionskoncentrationsbidrag Områder for åben-lav 5 LE/m 3 boligbebyggelse Industriområder 10 LE/m 3 Affald 4. Affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til Billund kommunes erhvervsaffaldsregulativer 5. Animalsk affald skal afhændes til godkendt modtager 6. Affald skal opbevares så der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold. Beskyttelse af jord og grundvand Side 5

6 7. Flydende råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank 8. Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel Egenkontrol og driftsjournal 9. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst én gang pr. år, lade foretage en støjmåling/-beregning til eftervisning af, at støjgrænserne overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne skal udføres som miljømåling - ekstern støj i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre Miljømåling ekstern støj eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering DANAK, eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne/beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter at disse er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysning om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne. Målinger/beregninger skal udføres på tidspunkter, hvor virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold. 10. Virksomheden skal føre driftsjournal over de forhold, der vil kunne påvirke det omgivende miljø. Som minimum skal driftsjournalen indeholde følgende: Kvitteringer for tømning af olieudskillere og sandfang Kvitteringer for tømning af fedtudskillere Kvitteringer for aflevering af farligt affald Tidspunkt, antal, typer og varighed af arrangementer på Eventscenen Driftsforstyrrelser og uheld Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 11. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 3 er overholdt. Et forslag til dokumentationens omfang skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 1 måned efter, at kravet er fremsat. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at en accept til dokumentationens omfang foreligger, tilsendes miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt. Side 6

7 Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 luftprøver. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af gennemsnittet af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne er større end 50%, skal der enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50%, eller udføres beregninger på grundlag af gennemsnittet af måleseriens 2 højeste lugtbestemmelser. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OMLmetoden, idet der anvendes en midlingstid på 1 minut Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste månedlige 99%fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der dog kun kræves gennemført en måling og beregning hvert 3. år. Side 7

8 5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Baggrund for sagen LEGOLAND Billund ApS er omfattet af listepunkt J204 på Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder, jf. Bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Listepunkt J204 dækker forlystelsesparker. Produktionen er omfattet af VVM-proceduren i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning (nr af 06/ ). Der er den 8. september 2011 udarbejdet en VVM-screening af de nye aktiviteter i parken. Ved screeningen blev det vurderet, at ændringerne ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtigt. Listepunkt J204 er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og er ikke (i)- mærket. Ansøgningen og miljøgodkendelsen har derfor ikke været sendt i forudgående offentlighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 11. Beliggenhed og planmæssige forudsætninger Virksomheden er beliggende i den østlige del af Billund by (jf. Bilag 1 Beliggenhedsplan), i byzone inden for lokalplan nr. 60. Området er udlagt til turist- og parkområde. Området afgrænses mod nord af Billund lufthavn og mod syd af boligområder. Drift og indretning Rollercoaster Polar X-plorer 498 meter lang rutsjebane. Optræk af vogne som foregår med kædetræk af en stor elmotor placeret i toppen af rutsjebanen. Der laves et droptårn, hvor en del af rutsjebanen falder nogle meter i frit fald. Af- og påstigningsområdet benævnes i det følgende stationen. Støj Legoland har fremsendt dokumentation for ekstern støj fra Rollercoaster Polar X- plorer. Rapporten er udarbejdet af Arbejdsmiljøeksperten og dateret 21. juni 2011 og 10. juli Støjrapporten er baseret på støjmålinger foretaget d. 31. maj 2011 på et tilsvarende anlæg i Schwabenpark i Tyskland. Disse målinger er herefter benyttet til at opdatere virksomhedens eksisterende støjkortlægning for beregning af den eksterne støjbelastning i udvalgte referencepositioner. Beregningen er udført ved hjælp af SoundPLAN ver /11/2010. Opførelse af rollercoasteren medfører to væsentlige støjkilder. Dels er der optræk af vogne som foregår med kædetræk af en stor elmotor placeret i toppen af rollercoasteren og dels er der støj fra selve vognene ved kørsel på skinnerne. For at reducere støjen, støjdæmpes motoren ved opsætning af en skærmende kasse omkring motoren. For at sikre tilstrækkelig køling afskærmes top og nordside ikke. Dele af støjen fra rollercoasteren skærmes/reflekteres af bestående og nyopførte bygninger. Droptårnet laves indenfor i en stor bygning. På den sidste del af køreturen bremses vognene med trykluft. Dette er placeret indendørs i en tunnel. Side 8

9 Rapporten beregner et samlet summeret resultat for alle kilder i Legolandparken, idet modellen løbende bliver opdateret med nye og ændrede støjkilder. Det samlede støjniveau i tre udvalgte målepunkter er Dagperiode Kl Aften periode Kl Aastvej 6 Alle kilder L aeq, ref 44,9 44,1 Usikkerhed (db) 2,3 2,4 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +0,1 +0,8 Bogfinkevej 22 Alle kilder L aeq, ref 44,0 38,8 Usikkerhed (db) 2,4 2,4 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +1,0 +6,2 Fasanvej 25 Alle kilder L aeq, ref 39,4 36,9 Usikkerhed (db) 2,1 2,3 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +5,6 +8,1 Rapporten konkluderer, at virksomhedens støjgrænser jf. miljøgodkendelsen fra Billund kommune, kan anses for overholdt i samtlige tre referencepunkter, efter opførelse af Rollercoaster samt flytning af mobil scene, efter de i notatet opsatte driftsforudsætninger. Billund kommune vurderer at dokumentationen for støjforholdene er fyldestgørende. Der stilles vilkår om at Parkens hidtidige støjgrænser ved boligområderne opretholdes. Tidsrum Midlingstid timer Støjgrænse db(a) Alle dage Kl Alle dage Kl Alle dage Kl ½ 35 Maksimalværdien om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) Disse støjgrænser har været gældende siden den første miljøgodkendelse i 1994 og afspejler de vejledende støjgrænser for dagperioden. Denne støjgrænse er fastsat for både dag og aften perioden. Natperioden afspejler vejledende støjgrænser på 35 db(a). Luft og lugt Legoland har oplyst at man ikke forventer, at rollercoasteren giver anledning til luftog lugtemissioner. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 ved nærmeste bolig og anden følsom anvendelse, og 10 LE/m 3 ved nærmeste nabo i erhvervsområder. Side 9

10 Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Affald Affald fra sandfang og olieudskiller tilmeldes den kommunale tømningsordning. Der forudses ikke yderligere affaldsfraktioner fra rollercoasteren. Der stilles vilkår om, at affald bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Der er ikke processpildevand fra Rutsjebanen. Der anvendes smøremiddel (tynd olie) til kæden på liften. Der er spildbakke med opsamling og tilkobling til olieudskiller. Det forventes, at der årligt forbruges ca liter kædeolie. Der etableres sandfang og olieudskiller fra afløb af overfladevand i forbindelse med af- og påstigningsområdet. Efter udskilleren ledes regnvand til regnvandsledning. Smøremidlerne opbevares i dertil indrettede værkstedsområder. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Smøremidler opsamles i metalbakker og olieudskiller. Der opbevares ikke andre stoffer eller væsker i forbindelse med rollercoasteren, der kan give anledning til forurening af jord eller grundvand. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank Pingvinanlæg Penguin Bay Et såkaldt Sea Life akvariecenter med15 Gentoo pingviner (æselpingviner). Anlægget er i alt 156 m 2 og består af et stort landområde på ca. 80 m 2 og et vandområde på ca. 70 m 2 ( liter saltvand). Derudover et karantæneområde, et køkken til foderforberedelse, et lokale til filtersystemer og teknik samt en bygning der rummer ventilations- og klimaanlæg (i alt 175 m 2 ). Karantæneområdet er opdelt i et mindre område på 2 m 2 til kortvarig opbevaring og et større område på 30 m 2 med separat pool til længerevarende ophold. Karantæneområdet er forsynet med sin egen vandforsyning og selvstændigt ventilations- og kølingsanlæg. Steriliseringsbad og -kar mellem karantæneområde og udstillingsbassin forhindrer krydskontamination. Der bliver dagligt produceret et ton sne/is direkte ind i anlægget. Det er kun godkendt personale, der har adgang til pingvinanlægget. Pingvinanlægget etableres i overensstemmelse med gældende veterinærbestemmelser og gældende retningslinjer for Zoologiske anlæg. Miljøgodkendelsen vedrører således kun emissionerne fra drift af anlægget. Vandrensning (Livs Support Systemer) Vandfiltersystemerne består af flere på hinanden følgende filterdele, startende med et ristesystem i forbindelse med overløbet fra bassinet. Herefter følger tromlefilter, proteinafskummer og sandfiltre. Side 10

11 Overløbsrenderne er forsynet med et ristesystem med en maskestørrelse på ca. 1 cm., hvilket sikrer at større materiale, - fjer, større foderrester etc. frafiltreres. Affald fra dette ristesystem bortskaffes til forbrænding. Tromlefiltrets rolle er herefter at fjerne større partikler af organisk materiale såsom fjer, foderrester mm. Tromlefiltret består af en tromle med en meget fintmasket mesh, der sier urenheder fra vandet før det ledes videre til renseanlæggets øvrige enheder. Det frasiede materiale udskylles med rent vand og ledes herfra til kloakken. Tromlefiltret er automatiseret, således at det skylles når der er behov. Proteinafskummerens rolle er at fjerne mindre organisk materiale, primært proteiner og fedtstoffer hidrørende fra dyr, planter og foderrester i akvarievandet. Proteinafskummeren består af et vandtårn, hvor vand under stor cirkulation og tilsætning af luft og ozon passerer igennem specielle vandkamre og kommer i kontakt med mikroskopiske elektrisk ladede luftbobler. Som magnetiske støveklude tiltrækker luftboblerne uønskede protein- og fedtstoffer, som hæfter sig til boblerne, stiger til overfladen og skaber en tyktflydende brunlig skummasse. Fra opsamlingskummer i toppen af tårnet vaskes skummet ud af filtersystemet og afledes til kloak. Sandfiltrenes rolle er at fjerne de allermindste urenheder fra vandet, så det fremstår krystalklart i udstillingen. Det er med mellemrum nødvendigt at tilbageskylle filtrene for at bevare deres effektivitet. Det forventes at ske maksimalt én gang om ugen med et maksimalt vandforbrug på 7 m 3 pr. gang. Ved tilbageskyl af sandfiltret benyttes ferskvand. Der foregår en konstant vandcirkulation i bassinerne. Der stilles i afledningstilladelsen vilkår om, at sammensætningen af spildevandet fra anlægget dokumenteres ved analyser. Støj Hele anlægget er lydisoleret. Det forventes ikke at pingvinanlægget giver anledning til væsentlige støjgener. Anlægget bliver omfattet af gældende støjgrænser for LEGOLAND Parken. Luft og lugt Hele anlægget holdes afkølet på ca C. Ventilationsanlægget er udstyret med ekstra luftrensning i form af et UV-filter, der fjerner uønskede patogener fra luften samt et HEPA-filtersystem, der fjerner sporer fra bl.a. svampe. Der opføres separate ventilations- og køleanlæg for hhv. udstillingsområde og karantæneområde. Hele anlægget er placeret indendørs og forventes derfor ikke at give anledning til lugtgener i omgivelserne. Legoland bemærker, at pingvin hold i mange zoologiske parker, sker udendørs og at smittespredning undgås ved at pingvinholdet sker i saltvandsmiljø, mens det eksterne miljø er et ferskvandsmiljø. Billund kommune vurderer, at indretningen af ventilationsanlægget hindrer uønsket emissioner til luften. Der stilles vilkår om, at virksomheden skal overholde en immisionsgrænseværdi på 5 LE/m 3 i det omgivende miljø. Side 11

12 Der stilles endvidere vilkår om, at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Affald Animalske produkter som f.eks. døde dyr og restfoder opsamles og transporteres i lukkede, godkendte beholdere til forbrænding hos DAKA eller Dansk Dyrekremering. Dette udføres af internt LEGOLAND personale. Derudover forventes ikke særlige affaldsfraktioner fra anlægget. Der stilles vilkår om at affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Anlægget tilsluttes den kommunale vandforsyning. Spildevand fra såvel udstillingsområde som karantæne bortskaffes via det offentlige kloaksystem % af vandet i poolen bliver skiftet hver måned, svarende til 0,5-1 m 3 dagligt. Der vil derudover dagligt være 0,25 m 3 spildevand fra proteinafskummeren (i form af saltvandsskum). Dette vil blive udvandet med rent vand før udskylning til kloakken. Vandmængden herfra er i alt ca. 0,5 m 3 dagligt. Der er otte afløb fra landområdet direkte til kloak. Ekskrementer på landområdet bliver spulet to gange dagligt til afløb med rent vand. Det anslås at der ved hver spuling forbruges 0,25 m 3 vand. Ekskrementer i vandet afledes sammen med det øvrige spildevand. Der vil være vand i bassinerne året rundt. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Foder opbevares i køleskab og fryser. Medicin opbevares i aflåste skabe. Salt opbevares på paller i et adskilt lokale uden afløb. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer som kan forurene jord og grundvand skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank. Egenkontrol Én gang om måneden bliver der udtaget vandprøver til bakteriologiske tests. Disse tests udføres af analysefirmaet Analytech Miljølaboratorium A/S. Vandkvaliteten i anlægget analyseres jævnligt for affaldsstoffer, ammonium, nitrit og nitrat. Der stilles i afledningstilladelsen vilkår om at dokumentere spildevandets sammensætning. BAT Vandfiltersystemerne er udvalgt på baggrund af Sea Life s erfaringer fra lignende anlæg og består af flere på hinanden følgende filterdele, som hver især bidrager til et samlet vandrensningssystem, som både kvalitativt og kvantitativt sikrer vandkvalitet, Side 12

13 trivsel, driftsikkerhed, miljø og optimalt ressourceforbrug. Systemet er opbygget så der forbruges mindst muligt rent vand. Anlægget er optimeret ud fra Sea Life s ekspertise i design, opførelse, idriftsættelse og vedligeholdes af udstillingsanlæg for dyr. Driftsforstyrrelser og uheld I tilfælde af svigtende elforsyning til anlægget, er der forberedt til hurtig tilkobling af nødstrøm fra en mobil generator. Restaurant Polar Pizza og Pasta Restaurant med plads til ca. 350 gæster. Menu bestående af deep-pan pizza, pastaretter og salatbuffet. Deep-pan pizza tilberedes ud fra præfabrikeret pizzadej, tomatsovs og toppings i elopvarmet båndovn. Pastaretter købes hjem som helfabrikata, der opvarmes i elopvarmet båndovn og varmholdes. Salat købes primært som helfabrikata. Separat opvaskeafdeling med opvaskemaskine, skylleborde, udsugning m.m. Der bruges ikke friture i køkkenet. Støj Det forventes ikke at restauranten giver anledning til væsentlige støjgener. Anlægget bliver omfattet af gældende støjgrænser for LEGOLAND Parken. Luft og lugt Der etableres udsugning fra køkkenet. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 i det omgivende miljø. Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne Affald Affald indsamles og transporteres i lukkede, godkendte beholdere til forbrænding, i henhold til virksomhedens øvrige affaldshåndtering. Dette udføres af interne LEGOLAND affaldsfolk. Affald fra fedtudskiller tømmes og afhændes af Gadbjerg Kloakservice ApS sammen med affald fra parkens øvrige fedtudskillere. Der stilles vilkår om at affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Der etableres fedtudskiller fra restauranten. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Det forventes ikke at restauranten giver anledning til risiko for forurening af jord og grundvand. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer som kan forurene jord og grundvand skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et Side 13

14 afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank. Eventscene på P2 Scenen flyttes fra det nordvestlige hjørne af selve parken (ved picnicområdet ved Fire Brigade) til det nordvestlige hjørne af parkeringsarealet P2. Scenen er sammenklappelig og består af aluminiumsgitter-rammer beklædt med kraftig presenningsdug monteret på understel med transporthjul. Den mobile scene benyttes til en række større arrangementer samt til en række lejlighedsvis småarrangementer ved firmaarrangementer. Ved scenen er der opstillet to retningsbestemte højtalere. Området bliver afskærmet fra P-arealet med fast hegn. Der er ikke planlagt bænkeopstilling eller belægninger som ved det tidligere eventområde. Støj Planlagte arrangementer i løbet af sæsonen 2012: Gæsteoptræden (små skoleorkestre) op til 10 gange á 30 min. LEGOLAND Garden giver 10 koncerter á 20 min. Sommeroptræden daglig 4x20 min i perioden 28. juni 10. august. Op til 10 mindre koncerter á 2x40 min. Alle ovennævnte aktiviteter afvikles inden for tidsrummet Derudover bliver der afholdt tre store musikarrangementer jævnt fordelt over året i tidsrummet med lydprøver samme dag efter kl Disse arrangementer, hvor støjgrænserne overskrides, er reguleret i form af tillæg til miljøgodkendelse udarbejdet den 24. juni Flytning af eventscenen er indarbejdet i Støjrapporten, omtalt i forbindelse med beskrivelsen af Rollercoaster-anlægget. Støjbidraget herfra indgår i det samlede resultat for parken som helhed. Det vurderes på baggrund af rapporten at Legoland Parken fortsat kan overholde de gældende støjgrænser. Der stilles vilkår om, at der føres driftsjournal med oplysning om tidspunkt, antal, type og varighed af arrangementer på scenen. Luft og lugt Det forventes ikke, at arrangementerne på scenen giver anledning til luft- og lugtemission. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 i det omgivende miljø. Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne Affald Der forudses ikke særlige affaldsfraktioner fra eventscenen. Side 14

15 Affald skal bortskaffes og opbevares i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer Spildevand Der afledes ikke processpildevand fra sceneområdet. Jord og grundvand Der opbevares ikke stoffer eller væsker i forbindelse med eventscenen, der kan forventes at give anledning til forurening af jord eller grundvand. Side 15

16 6. Godkendelsens varighed Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den er endeligt meddelt. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78 a. Efter 8 år kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering og kan i den forbindelse ændre vilkårene, hvis det findes nødvendigt. I retsbekyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud såfremt: Der er kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. Forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen. Bygningernes indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. 7. Klagevejledning Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Klagen skal være kommunen i hænde senest d. 20. marts Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr, hvis størrelse er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klageren en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden den 21. august 2012 eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. Side 16

17 8. Offentliggørelse Godkendelsen vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den. 21. februar Godkendelsen vil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside En kopi af godkendelsen er sendt til: Embedslægeinstitutionen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Henvendelse om miljøgodkendelsen kan ske til Billund kommune, Natur- og miljøafdelingen,civilingeniør Ulla Berg Bojesen tlf , Bilag: 1. Beliggenhed af virksomheden 2. Beliggenhed af nye aktiviteter Indretning af nye aktiviteter 2012 Side 17

18 Beliggenhed Bilag 1 N Side 18

19 Beliggenhed af nye aktiviteter 2012 Bilag 2 N Rødt område: LEGOLAND Billund Blåt område: Placering af nye aktiviteter 2012 Side 19

20 Indretning af nye aktiviteter Bilag 3 N Side 20

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere