Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS."

Transkript

1 Dato: 21. februar 2012 Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS. Udbygning af det eksisterende Cityområde med Polar Land (Polar X-plorer, Penguin Bay samt Polar Pizza og Pasta) og flytning af eventområdet til P2. Side 1/20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSØGER 3 2. ANSØGNING 3 3. GODKENDELSE 4 4. VILKÅR 5 5. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING 8 6. GODKENDELSENS VARIGHED KLAGEVEJLEDNING OFFENTLIGGØRELSE 17 BILAG 1. Beliggenhed af virksomheden 2. Beliggenhed af nye aktiviteter Indretning af nye aktiviteter 2012 Side 2

3 1. Ansøger Legoland ApS Nordmarksvej 9, 7190 Billund Matrikel nr.: 2az, Billund By, Grene CVR-nummer: P-nummer: Tlf.nr.: Kontaktperson: Heidi Rasmussen Tlf.nr.: adresse: Listepunkt: J204 Forlystelsesparker KS-nr: P8.5.1 V3 KS: DTP 2. Ansøgning LEGOLAND Billund ApS har søgt om tillæg til miljøgodkendelse til opførelse af Polar Land med rollercoaster, pingvinanlæg og restaurant på det nuværende Cityområde samt til flytning af eventområdet til det nuværende P2-areal. Ansøgningsmaterialet er indsendt den 27. juli 2011 af virksomheden til Billund Kommune. Supplerende oplysninger i sagen er tilgået kommunen 5. august, 30. august, 8. september, 15. september, 3. oktober, 13. oktober, 19. oktober og 27. oktober 2011, 30. november 2011, 31. januar Side 3

4 3. Godkendelse Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med 20, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt virksomheden til kommentering. Virksomhedens kommentarer, som vedrørte faktuelle og indretningsmæssige beskrivelser, er indarbejdet i godkendelsen. Baseret på de givne oplysninger som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering meddeler Billund Kommune i medfør af 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26/ tillæg til godkendelse af LEGOLAND Billund ApS, Nordmarksvej 9, 7190 Billund på vilkår, som anført i afsnit 4. Vilkårene i dette tillæg er et supplement til de gældende vilkår i virksomhedens samlede miljøgodkendelse af 30. august 1994, med senere tillæg. LEGOLAND Billund ApS har i forvejen følgende godkendelser: Miljøgodkendelse af 30. august 1994 Udvidelse med Borgland: Tillæg til miljøgodkendelse af 18. marts 1997 Udvidelse med Adventureland: Tillæg til miljøgodkendelse af 27. december 2000 Udvidelse med PowerBuilder og Picnicareal: Tillæg til miljøgodkendelse af 12. marts 2003 Udvidelse med Fire Brigade Academy: Tillæg til miljøgodkendelse af 16. februar 2005 Koncertaktiviteter: Tillæg til miljøgodkendelse af 24. juni 2005 Virksomhedens samlede spildevandstilladelse er under revision. Der meddeles særskilt spildevandstilladelse for udvidelsen, med henblik på indarbejdelse i samlet spildevandstilladelse senere på året. Side 4

5 4. Vilkår Generelt Støj 1. Udvidelsen skal drives og indrettes som beskrevet i afsnit 5, og som det i øvrigt fremgår af ansøgningen og forudsætningerne i støjberegningen. Ændringer skal forelægges kommunen for accept eller godkendelse. 2. Støjbidraget som helhed, dvs. fra hele LEGOLAND Parken målt som det ækvivalente, korrigerede støjbidrag må ikke overstige følgende grænser i skel til de nærmeste boligområder: Tidsrum Midlingstid timer Støjgrænse db(a) Alle dage Kl Alle dage Kl Alle dage Kl ½ 35 Maksimalværdien om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) Der må årligt afholdes 3 musikarrangementer, hvor støjgrænserne overskrides. Tidsrummet for koncerterne vil være med lydprøver samme dag efter kl Disse arrangementer er reguleret i Tillæg til Miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Parken Billund. Koncertaktiviteter. Luft og lugt 3. Virksomheden må ikke give anledning til luftgener, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige. Lugtbidraget fra virksomhedens afkast (punktafkast) må ikke overstige følgende værdier: Område Immisionskoncentrationsbidrag Områder for åben-lav 5 LE/m 3 boligbebyggelse Industriområder 10 LE/m 3 Affald 4. Affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til Billund kommunes erhvervsaffaldsregulativer 5. Animalsk affald skal afhændes til godkendt modtager 6. Affald skal opbevares så der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold. Beskyttelse af jord og grundvand Side 5

6 7. Flydende råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank 8. Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel Egenkontrol og driftsjournal 9. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst én gang pr. år, lade foretage en støjmåling/-beregning til eftervisning af, at støjgrænserne overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne skal udføres som miljømåling - ekstern støj i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre Miljømåling ekstern støj eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering DANAK, eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne/beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter at disse er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysning om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne. Målinger/beregninger skal udføres på tidspunkter, hvor virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold. 10. Virksomheden skal føre driftsjournal over de forhold, der vil kunne påvirke det omgivende miljø. Som minimum skal driftsjournalen indeholde følgende: Kvitteringer for tømning af olieudskillere og sandfang Kvitteringer for tømning af fedtudskillere Kvitteringer for aflevering af farligt affald Tidspunkt, antal, typer og varighed af arrangementer på Eventscenen Driftsforstyrrelser og uheld Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 11. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 3 er overholdt. Et forslag til dokumentationens omfang skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 1 måned efter, at kravet er fremsat. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at en accept til dokumentationens omfang foreligger, tilsendes miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt. Side 6

7 Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 luftprøver. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af gennemsnittet af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne er større end 50%, skal der enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50%, eller udføres beregninger på grundlag af gennemsnittet af måleseriens 2 højeste lugtbestemmelser. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OMLmetoden, idet der anvendes en midlingstid på 1 minut Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste månedlige 99%fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der dog kun kræves gennemført en måling og beregning hvert 3. år. Side 7

8 5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Baggrund for sagen LEGOLAND Billund ApS er omfattet af listepunkt J204 på Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder, jf. Bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Listepunkt J204 dækker forlystelsesparker. Produktionen er omfattet af VVM-proceduren i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning (nr af 06/ ). Der er den 8. september 2011 udarbejdet en VVM-screening af de nye aktiviteter i parken. Ved screeningen blev det vurderet, at ændringerne ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtigt. Listepunkt J204 er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og er ikke (i)- mærket. Ansøgningen og miljøgodkendelsen har derfor ikke været sendt i forudgående offentlighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 11. Beliggenhed og planmæssige forudsætninger Virksomheden er beliggende i den østlige del af Billund by (jf. Bilag 1 Beliggenhedsplan), i byzone inden for lokalplan nr. 60. Området er udlagt til turist- og parkområde. Området afgrænses mod nord af Billund lufthavn og mod syd af boligområder. Drift og indretning Rollercoaster Polar X-plorer 498 meter lang rutsjebane. Optræk af vogne som foregår med kædetræk af en stor elmotor placeret i toppen af rutsjebanen. Der laves et droptårn, hvor en del af rutsjebanen falder nogle meter i frit fald. Af- og påstigningsområdet benævnes i det følgende stationen. Støj Legoland har fremsendt dokumentation for ekstern støj fra Rollercoaster Polar X- plorer. Rapporten er udarbejdet af Arbejdsmiljøeksperten og dateret 21. juni 2011 og 10. juli Støjrapporten er baseret på støjmålinger foretaget d. 31. maj 2011 på et tilsvarende anlæg i Schwabenpark i Tyskland. Disse målinger er herefter benyttet til at opdatere virksomhedens eksisterende støjkortlægning for beregning af den eksterne støjbelastning i udvalgte referencepositioner. Beregningen er udført ved hjælp af SoundPLAN ver /11/2010. Opførelse af rollercoasteren medfører to væsentlige støjkilder. Dels er der optræk af vogne som foregår med kædetræk af en stor elmotor placeret i toppen af rollercoasteren og dels er der støj fra selve vognene ved kørsel på skinnerne. For at reducere støjen, støjdæmpes motoren ved opsætning af en skærmende kasse omkring motoren. For at sikre tilstrækkelig køling afskærmes top og nordside ikke. Dele af støjen fra rollercoasteren skærmes/reflekteres af bestående og nyopførte bygninger. Droptårnet laves indenfor i en stor bygning. På den sidste del af køreturen bremses vognene med trykluft. Dette er placeret indendørs i en tunnel. Side 8

9 Rapporten beregner et samlet summeret resultat for alle kilder i Legolandparken, idet modellen løbende bliver opdateret med nye og ændrede støjkilder. Det samlede støjniveau i tre udvalgte målepunkter er Dagperiode Kl Aften periode Kl Aastvej 6 Alle kilder L aeq, ref 44,9 44,1 Usikkerhed (db) 2,3 2,4 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +0,1 +0,8 Bogfinkevej 22 Alle kilder L aeq, ref 44,0 38,8 Usikkerhed (db) 2,4 2,4 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +1,0 +6,2 Fasanvej 25 Alle kilder L aeq, ref 39,4 36,9 Usikkerhed (db) 2,1 2,3 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +5,6 +8,1 Rapporten konkluderer, at virksomhedens støjgrænser jf. miljøgodkendelsen fra Billund kommune, kan anses for overholdt i samtlige tre referencepunkter, efter opførelse af Rollercoaster samt flytning af mobil scene, efter de i notatet opsatte driftsforudsætninger. Billund kommune vurderer at dokumentationen for støjforholdene er fyldestgørende. Der stilles vilkår om at Parkens hidtidige støjgrænser ved boligområderne opretholdes. Tidsrum Midlingstid timer Støjgrænse db(a) Alle dage Kl Alle dage Kl Alle dage Kl ½ 35 Maksimalværdien om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) Disse støjgrænser har været gældende siden den første miljøgodkendelse i 1994 og afspejler de vejledende støjgrænser for dagperioden. Denne støjgrænse er fastsat for både dag og aften perioden. Natperioden afspejler vejledende støjgrænser på 35 db(a). Luft og lugt Legoland har oplyst at man ikke forventer, at rollercoasteren giver anledning til luftog lugtemissioner. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 ved nærmeste bolig og anden følsom anvendelse, og 10 LE/m 3 ved nærmeste nabo i erhvervsområder. Side 9

10 Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Affald Affald fra sandfang og olieudskiller tilmeldes den kommunale tømningsordning. Der forudses ikke yderligere affaldsfraktioner fra rollercoasteren. Der stilles vilkår om, at affald bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Der er ikke processpildevand fra Rutsjebanen. Der anvendes smøremiddel (tynd olie) til kæden på liften. Der er spildbakke med opsamling og tilkobling til olieudskiller. Det forventes, at der årligt forbruges ca liter kædeolie. Der etableres sandfang og olieudskiller fra afløb af overfladevand i forbindelse med af- og påstigningsområdet. Efter udskilleren ledes regnvand til regnvandsledning. Smøremidlerne opbevares i dertil indrettede værkstedsområder. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Smøremidler opsamles i metalbakker og olieudskiller. Der opbevares ikke andre stoffer eller væsker i forbindelse med rollercoasteren, der kan give anledning til forurening af jord eller grundvand. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank Pingvinanlæg Penguin Bay Et såkaldt Sea Life akvariecenter med15 Gentoo pingviner (æselpingviner). Anlægget er i alt 156 m 2 og består af et stort landområde på ca. 80 m 2 og et vandområde på ca. 70 m 2 ( liter saltvand). Derudover et karantæneområde, et køkken til foderforberedelse, et lokale til filtersystemer og teknik samt en bygning der rummer ventilations- og klimaanlæg (i alt 175 m 2 ). Karantæneområdet er opdelt i et mindre område på 2 m 2 til kortvarig opbevaring og et større område på 30 m 2 med separat pool til længerevarende ophold. Karantæneområdet er forsynet med sin egen vandforsyning og selvstændigt ventilations- og kølingsanlæg. Steriliseringsbad og -kar mellem karantæneområde og udstillingsbassin forhindrer krydskontamination. Der bliver dagligt produceret et ton sne/is direkte ind i anlægget. Det er kun godkendt personale, der har adgang til pingvinanlægget. Pingvinanlægget etableres i overensstemmelse med gældende veterinærbestemmelser og gældende retningslinjer for Zoologiske anlæg. Miljøgodkendelsen vedrører således kun emissionerne fra drift af anlægget. Vandrensning (Livs Support Systemer) Vandfiltersystemerne består af flere på hinanden følgende filterdele, startende med et ristesystem i forbindelse med overløbet fra bassinet. Herefter følger tromlefilter, proteinafskummer og sandfiltre. Side 10

11 Overløbsrenderne er forsynet med et ristesystem med en maskestørrelse på ca. 1 cm., hvilket sikrer at større materiale, - fjer, større foderrester etc. frafiltreres. Affald fra dette ristesystem bortskaffes til forbrænding. Tromlefiltrets rolle er herefter at fjerne større partikler af organisk materiale såsom fjer, foderrester mm. Tromlefiltret består af en tromle med en meget fintmasket mesh, der sier urenheder fra vandet før det ledes videre til renseanlæggets øvrige enheder. Det frasiede materiale udskylles med rent vand og ledes herfra til kloakken. Tromlefiltret er automatiseret, således at det skylles når der er behov. Proteinafskummerens rolle er at fjerne mindre organisk materiale, primært proteiner og fedtstoffer hidrørende fra dyr, planter og foderrester i akvarievandet. Proteinafskummeren består af et vandtårn, hvor vand under stor cirkulation og tilsætning af luft og ozon passerer igennem specielle vandkamre og kommer i kontakt med mikroskopiske elektrisk ladede luftbobler. Som magnetiske støveklude tiltrækker luftboblerne uønskede protein- og fedtstoffer, som hæfter sig til boblerne, stiger til overfladen og skaber en tyktflydende brunlig skummasse. Fra opsamlingskummer i toppen af tårnet vaskes skummet ud af filtersystemet og afledes til kloak. Sandfiltrenes rolle er at fjerne de allermindste urenheder fra vandet, så det fremstår krystalklart i udstillingen. Det er med mellemrum nødvendigt at tilbageskylle filtrene for at bevare deres effektivitet. Det forventes at ske maksimalt én gang om ugen med et maksimalt vandforbrug på 7 m 3 pr. gang. Ved tilbageskyl af sandfiltret benyttes ferskvand. Der foregår en konstant vandcirkulation i bassinerne. Der stilles i afledningstilladelsen vilkår om, at sammensætningen af spildevandet fra anlægget dokumenteres ved analyser. Støj Hele anlægget er lydisoleret. Det forventes ikke at pingvinanlægget giver anledning til væsentlige støjgener. Anlægget bliver omfattet af gældende støjgrænser for LEGOLAND Parken. Luft og lugt Hele anlægget holdes afkølet på ca C. Ventilationsanlægget er udstyret med ekstra luftrensning i form af et UV-filter, der fjerner uønskede patogener fra luften samt et HEPA-filtersystem, der fjerner sporer fra bl.a. svampe. Der opføres separate ventilations- og køleanlæg for hhv. udstillingsområde og karantæneområde. Hele anlægget er placeret indendørs og forventes derfor ikke at give anledning til lugtgener i omgivelserne. Legoland bemærker, at pingvin hold i mange zoologiske parker, sker udendørs og at smittespredning undgås ved at pingvinholdet sker i saltvandsmiljø, mens det eksterne miljø er et ferskvandsmiljø. Billund kommune vurderer, at indretningen af ventilationsanlægget hindrer uønsket emissioner til luften. Der stilles vilkår om, at virksomheden skal overholde en immisionsgrænseværdi på 5 LE/m 3 i det omgivende miljø. Side 11

12 Der stilles endvidere vilkår om, at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Affald Animalske produkter som f.eks. døde dyr og restfoder opsamles og transporteres i lukkede, godkendte beholdere til forbrænding hos DAKA eller Dansk Dyrekremering. Dette udføres af internt LEGOLAND personale. Derudover forventes ikke særlige affaldsfraktioner fra anlægget. Der stilles vilkår om at affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Anlægget tilsluttes den kommunale vandforsyning. Spildevand fra såvel udstillingsområde som karantæne bortskaffes via det offentlige kloaksystem % af vandet i poolen bliver skiftet hver måned, svarende til 0,5-1 m 3 dagligt. Der vil derudover dagligt være 0,25 m 3 spildevand fra proteinafskummeren (i form af saltvandsskum). Dette vil blive udvandet med rent vand før udskylning til kloakken. Vandmængden herfra er i alt ca. 0,5 m 3 dagligt. Der er otte afløb fra landområdet direkte til kloak. Ekskrementer på landområdet bliver spulet to gange dagligt til afløb med rent vand. Det anslås at der ved hver spuling forbruges 0,25 m 3 vand. Ekskrementer i vandet afledes sammen med det øvrige spildevand. Der vil være vand i bassinerne året rundt. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Foder opbevares i køleskab og fryser. Medicin opbevares i aflåste skabe. Salt opbevares på paller i et adskilt lokale uden afløb. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer som kan forurene jord og grundvand skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank. Egenkontrol Én gang om måneden bliver der udtaget vandprøver til bakteriologiske tests. Disse tests udføres af analysefirmaet Analytech Miljølaboratorium A/S. Vandkvaliteten i anlægget analyseres jævnligt for affaldsstoffer, ammonium, nitrit og nitrat. Der stilles i afledningstilladelsen vilkår om at dokumentere spildevandets sammensætning. BAT Vandfiltersystemerne er udvalgt på baggrund af Sea Life s erfaringer fra lignende anlæg og består af flere på hinanden følgende filterdele, som hver især bidrager til et samlet vandrensningssystem, som både kvalitativt og kvantitativt sikrer vandkvalitet, Side 12

13 trivsel, driftsikkerhed, miljø og optimalt ressourceforbrug. Systemet er opbygget så der forbruges mindst muligt rent vand. Anlægget er optimeret ud fra Sea Life s ekspertise i design, opførelse, idriftsættelse og vedligeholdes af udstillingsanlæg for dyr. Driftsforstyrrelser og uheld I tilfælde af svigtende elforsyning til anlægget, er der forberedt til hurtig tilkobling af nødstrøm fra en mobil generator. Restaurant Polar Pizza og Pasta Restaurant med plads til ca. 350 gæster. Menu bestående af deep-pan pizza, pastaretter og salatbuffet. Deep-pan pizza tilberedes ud fra præfabrikeret pizzadej, tomatsovs og toppings i elopvarmet båndovn. Pastaretter købes hjem som helfabrikata, der opvarmes i elopvarmet båndovn og varmholdes. Salat købes primært som helfabrikata. Separat opvaskeafdeling med opvaskemaskine, skylleborde, udsugning m.m. Der bruges ikke friture i køkkenet. Støj Det forventes ikke at restauranten giver anledning til væsentlige støjgener. Anlægget bliver omfattet af gældende støjgrænser for LEGOLAND Parken. Luft og lugt Der etableres udsugning fra køkkenet. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 i det omgivende miljø. Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne Affald Affald indsamles og transporteres i lukkede, godkendte beholdere til forbrænding, i henhold til virksomhedens øvrige affaldshåndtering. Dette udføres af interne LEGOLAND affaldsfolk. Affald fra fedtudskiller tømmes og afhændes af Gadbjerg Kloakservice ApS sammen med affald fra parkens øvrige fedtudskillere. Der stilles vilkår om at affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Der etableres fedtudskiller fra restauranten. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Det forventes ikke at restauranten giver anledning til risiko for forurening af jord og grundvand. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer som kan forurene jord og grundvand skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et Side 13

14 afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank. Eventscene på P2 Scenen flyttes fra det nordvestlige hjørne af selve parken (ved picnicområdet ved Fire Brigade) til det nordvestlige hjørne af parkeringsarealet P2. Scenen er sammenklappelig og består af aluminiumsgitter-rammer beklædt med kraftig presenningsdug monteret på understel med transporthjul. Den mobile scene benyttes til en række større arrangementer samt til en række lejlighedsvis småarrangementer ved firmaarrangementer. Ved scenen er der opstillet to retningsbestemte højtalere. Området bliver afskærmet fra P-arealet med fast hegn. Der er ikke planlagt bænkeopstilling eller belægninger som ved det tidligere eventområde. Støj Planlagte arrangementer i løbet af sæsonen 2012: Gæsteoptræden (små skoleorkestre) op til 10 gange á 30 min. LEGOLAND Garden giver 10 koncerter á 20 min. Sommeroptræden daglig 4x20 min i perioden 28. juni 10. august. Op til 10 mindre koncerter á 2x40 min. Alle ovennævnte aktiviteter afvikles inden for tidsrummet Derudover bliver der afholdt tre store musikarrangementer jævnt fordelt over året i tidsrummet med lydprøver samme dag efter kl Disse arrangementer, hvor støjgrænserne overskrides, er reguleret i form af tillæg til miljøgodkendelse udarbejdet den 24. juni Flytning af eventscenen er indarbejdet i Støjrapporten, omtalt i forbindelse med beskrivelsen af Rollercoaster-anlægget. Støjbidraget herfra indgår i det samlede resultat for parken som helhed. Det vurderes på baggrund af rapporten at Legoland Parken fortsat kan overholde de gældende støjgrænser. Der stilles vilkår om, at der føres driftsjournal med oplysning om tidspunkt, antal, type og varighed af arrangementer på scenen. Luft og lugt Det forventes ikke, at arrangementerne på scenen giver anledning til luft- og lugtemission. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 i det omgivende miljø. Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne Affald Der forudses ikke særlige affaldsfraktioner fra eventscenen. Side 14

15 Affald skal bortskaffes og opbevares i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer Spildevand Der afledes ikke processpildevand fra sceneområdet. Jord og grundvand Der opbevares ikke stoffer eller væsker i forbindelse med eventscenen, der kan forventes at give anledning til forurening af jord eller grundvand. Side 15

16 6. Godkendelsens varighed Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den er endeligt meddelt. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78 a. Efter 8 år kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering og kan i den forbindelse ændre vilkårene, hvis det findes nødvendigt. I retsbekyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud såfremt: Der er kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. Forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen. Bygningernes indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. 7. Klagevejledning Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Klagen skal være kommunen i hænde senest d. 20. marts Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr, hvis størrelse er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klageren en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden den 21. august 2012 eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. Side 16

17 8. Offentliggørelse Godkendelsen vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den. 21. februar Godkendelsen vil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside En kopi af godkendelsen er sendt til: Embedslægeinstitutionen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Henvendelse om miljøgodkendelsen kan ske til Billund kommune, Natur- og miljøafdelingen,civilingeniør Ulla Berg Bojesen tlf , Bilag: 1. Beliggenhed af virksomheden 2. Beliggenhed af nye aktiviteter Indretning af nye aktiviteter 2012 Side 17

18 Beliggenhed Bilag 1 N Side 18

19 Beliggenhed af nye aktiviteter 2012 Bilag 2 N Rødt område: LEGOLAND Billund Blåt område: Placering af nye aktiviteter 2012 Side 19

20 Indretning af nye aktiviteter Bilag 3 N Side 20

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted Dato: 4. november 2014 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål Virksomheden drives af: FK Trådindustri Industrikrogen

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 06.12. 2013 Godkendelse af: Vask og tankning af fly ved Hangar 02 på Billund Lufthavn Passagerterminalen 10, 7190 Billund

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg af d. 28. juni 2016 til Miljøgodkendelse af d. 9 juli 2015 Tillæg til miljøgodkendelse Stakroge Jern og Metalopkøb ApS Slagterivej 14, 7200 Grindsted af d. 9. juli 2015 - For godkendelse af placering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup Tilslutningstilladelse For PP Galvano Ophæng ApS Industrivej 22 3550 Slangerup Captia sag: 010733-2010 Udarbejdet af: ahjen KS af: kbech Godkendt af ahjen Frederikssund Kommune 2014 Indhold Datablad...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø Måde Skydebaner Mådevej 113b 6705 Esbjerg Ø V/Leif K. Jensen, lkj@esenet.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. december 2014 Sags id 2014-13667 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon direkte

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

VVM screening. ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund

VVM screening. ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund VVM screening ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Dato: 19.02.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.4.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden Rundt

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Munks Produkt ApS Banevænget 11 4930 Maribo FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 14. DECEMBER 2015 Munks produkt Aps har den 25. november 2015 søgt om justering af vilkår 23 i miljøgodkendelsen af 4. december

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere