Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS."

Transkript

1 Dato: 21. februar 2012 Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS. Udbygning af det eksisterende Cityområde med Polar Land (Polar X-plorer, Penguin Bay samt Polar Pizza og Pasta) og flytning af eventområdet til P2. Side 1/20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSØGER 3 2. ANSØGNING 3 3. GODKENDELSE 4 4. VILKÅR 5 5. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING 8 6. GODKENDELSENS VARIGHED KLAGEVEJLEDNING OFFENTLIGGØRELSE 17 BILAG 1. Beliggenhed af virksomheden 2. Beliggenhed af nye aktiviteter Indretning af nye aktiviteter 2012 Side 2

3 1. Ansøger Legoland ApS Nordmarksvej 9, 7190 Billund Matrikel nr.: 2az, Billund By, Grene CVR-nummer: P-nummer: Tlf.nr.: Kontaktperson: Heidi Rasmussen Tlf.nr.: adresse: Listepunkt: J204 Forlystelsesparker KS-nr: P8.5.1 V3 KS: DTP 2. Ansøgning LEGOLAND Billund ApS har søgt om tillæg til miljøgodkendelse til opførelse af Polar Land med rollercoaster, pingvinanlæg og restaurant på det nuværende Cityområde samt til flytning af eventområdet til det nuværende P2-areal. Ansøgningsmaterialet er indsendt den 27. juli 2011 af virksomheden til Billund Kommune. Supplerende oplysninger i sagen er tilgået kommunen 5. august, 30. august, 8. september, 15. september, 3. oktober, 13. oktober, 19. oktober og 27. oktober 2011, 30. november 2011, 31. januar Side 3

4 3. Godkendelse Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med 20, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt virksomheden til kommentering. Virksomhedens kommentarer, som vedrørte faktuelle og indretningsmæssige beskrivelser, er indarbejdet i godkendelsen. Baseret på de givne oplysninger som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering meddeler Billund Kommune i medfør af 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26/ tillæg til godkendelse af LEGOLAND Billund ApS, Nordmarksvej 9, 7190 Billund på vilkår, som anført i afsnit 4. Vilkårene i dette tillæg er et supplement til de gældende vilkår i virksomhedens samlede miljøgodkendelse af 30. august 1994, med senere tillæg. LEGOLAND Billund ApS har i forvejen følgende godkendelser: Miljøgodkendelse af 30. august 1994 Udvidelse med Borgland: Tillæg til miljøgodkendelse af 18. marts 1997 Udvidelse med Adventureland: Tillæg til miljøgodkendelse af 27. december 2000 Udvidelse med PowerBuilder og Picnicareal: Tillæg til miljøgodkendelse af 12. marts 2003 Udvidelse med Fire Brigade Academy: Tillæg til miljøgodkendelse af 16. februar 2005 Koncertaktiviteter: Tillæg til miljøgodkendelse af 24. juni 2005 Virksomhedens samlede spildevandstilladelse er under revision. Der meddeles særskilt spildevandstilladelse for udvidelsen, med henblik på indarbejdelse i samlet spildevandstilladelse senere på året. Side 4

5 4. Vilkår Generelt Støj 1. Udvidelsen skal drives og indrettes som beskrevet i afsnit 5, og som det i øvrigt fremgår af ansøgningen og forudsætningerne i støjberegningen. Ændringer skal forelægges kommunen for accept eller godkendelse. 2. Støjbidraget som helhed, dvs. fra hele LEGOLAND Parken målt som det ækvivalente, korrigerede støjbidrag må ikke overstige følgende grænser i skel til de nærmeste boligområder: Tidsrum Midlingstid timer Støjgrænse db(a) Alle dage Kl Alle dage Kl Alle dage Kl ½ 35 Maksimalværdien om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) Der må årligt afholdes 3 musikarrangementer, hvor støjgrænserne overskrides. Tidsrummet for koncerterne vil være med lydprøver samme dag efter kl Disse arrangementer er reguleret i Tillæg til Miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Parken Billund. Koncertaktiviteter. Luft og lugt 3. Virksomheden må ikke give anledning til luftgener, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige. Lugtbidraget fra virksomhedens afkast (punktafkast) må ikke overstige følgende værdier: Område Immisionskoncentrationsbidrag Områder for åben-lav 5 LE/m 3 boligbebyggelse Industriområder 10 LE/m 3 Affald 4. Affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til Billund kommunes erhvervsaffaldsregulativer 5. Animalsk affald skal afhændes til godkendt modtager 6. Affald skal opbevares så der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold. Beskyttelse af jord og grundvand Side 5

6 7. Flydende råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank 8. Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel Egenkontrol og driftsjournal 9. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst én gang pr. år, lade foretage en støjmåling/-beregning til eftervisning af, at støjgrænserne overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne skal udføres som miljømåling - ekstern støj i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre Miljømåling ekstern støj eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering DANAK, eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne/beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter at disse er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysning om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne. Målinger/beregninger skal udføres på tidspunkter, hvor virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold. 10. Virksomheden skal føre driftsjournal over de forhold, der vil kunne påvirke det omgivende miljø. Som minimum skal driftsjournalen indeholde følgende: Kvitteringer for tømning af olieudskillere og sandfang Kvitteringer for tømning af fedtudskillere Kvitteringer for aflevering af farligt affald Tidspunkt, antal, typer og varighed af arrangementer på Eventscenen Driftsforstyrrelser og uheld Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 11. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 3 er overholdt. Et forslag til dokumentationens omfang skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 1 måned efter, at kravet er fremsat. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at en accept til dokumentationens omfang foreligger, tilsendes miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt. Side 6

7 Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 luftprøver. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af gennemsnittet af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne er større end 50%, skal der enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50%, eller udføres beregninger på grundlag af gennemsnittet af måleseriens 2 højeste lugtbestemmelser. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OMLmetoden, idet der anvendes en midlingstid på 1 minut Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste månedlige 99%fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der dog kun kræves gennemført en måling og beregning hvert 3. år. Side 7

8 5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Baggrund for sagen LEGOLAND Billund ApS er omfattet af listepunkt J204 på Miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder, jf. Bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Listepunkt J204 dækker forlystelsesparker. Produktionen er omfattet af VVM-proceduren i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning (nr af 06/ ). Der er den 8. september 2011 udarbejdet en VVM-screening af de nye aktiviteter i parken. Ved screeningen blev det vurderet, at ændringerne ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtigt. Listepunkt J204 er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og er ikke (i)- mærket. Ansøgningen og miljøgodkendelsen har derfor ikke været sendt i forudgående offentlighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 11. Beliggenhed og planmæssige forudsætninger Virksomheden er beliggende i den østlige del af Billund by (jf. Bilag 1 Beliggenhedsplan), i byzone inden for lokalplan nr. 60. Området er udlagt til turist- og parkområde. Området afgrænses mod nord af Billund lufthavn og mod syd af boligområder. Drift og indretning Rollercoaster Polar X-plorer 498 meter lang rutsjebane. Optræk af vogne som foregår med kædetræk af en stor elmotor placeret i toppen af rutsjebanen. Der laves et droptårn, hvor en del af rutsjebanen falder nogle meter i frit fald. Af- og påstigningsområdet benævnes i det følgende stationen. Støj Legoland har fremsendt dokumentation for ekstern støj fra Rollercoaster Polar X- plorer. Rapporten er udarbejdet af Arbejdsmiljøeksperten og dateret 21. juni 2011 og 10. juli Støjrapporten er baseret på støjmålinger foretaget d. 31. maj 2011 på et tilsvarende anlæg i Schwabenpark i Tyskland. Disse målinger er herefter benyttet til at opdatere virksomhedens eksisterende støjkortlægning for beregning af den eksterne støjbelastning i udvalgte referencepositioner. Beregningen er udført ved hjælp af SoundPLAN ver /11/2010. Opførelse af rollercoasteren medfører to væsentlige støjkilder. Dels er der optræk af vogne som foregår med kædetræk af en stor elmotor placeret i toppen af rollercoasteren og dels er der støj fra selve vognene ved kørsel på skinnerne. For at reducere støjen, støjdæmpes motoren ved opsætning af en skærmende kasse omkring motoren. For at sikre tilstrækkelig køling afskærmes top og nordside ikke. Dele af støjen fra rollercoasteren skærmes/reflekteres af bestående og nyopførte bygninger. Droptårnet laves indenfor i en stor bygning. På den sidste del af køreturen bremses vognene med trykluft. Dette er placeret indendørs i en tunnel. Side 8

9 Rapporten beregner et samlet summeret resultat for alle kilder i Legolandparken, idet modellen løbende bliver opdateret med nye og ændrede støjkilder. Det samlede støjniveau i tre udvalgte målepunkter er Dagperiode Kl Aften periode Kl Aastvej 6 Alle kilder L aeq, ref 44,9 44,1 Usikkerhed (db) 2,3 2,4 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +0,1 +0,8 Bogfinkevej 22 Alle kilder L aeq, ref 44,0 38,8 Usikkerhed (db) 2,4 2,4 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +1,0 +6,2 Fasanvej 25 Alle kilder L aeq, ref 39,4 36,9 Usikkerhed (db) 2,1 2,3 Grænseværdi (db(a)) Margin (db) +5,6 +8,1 Rapporten konkluderer, at virksomhedens støjgrænser jf. miljøgodkendelsen fra Billund kommune, kan anses for overholdt i samtlige tre referencepunkter, efter opførelse af Rollercoaster samt flytning af mobil scene, efter de i notatet opsatte driftsforudsætninger. Billund kommune vurderer at dokumentationen for støjforholdene er fyldestgørende. Der stilles vilkår om at Parkens hidtidige støjgrænser ved boligområderne opretholdes. Tidsrum Midlingstid timer Støjgrænse db(a) Alle dage Kl Alle dage Kl Alle dage Kl ½ 35 Maksimalværdien om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) Disse støjgrænser har været gældende siden den første miljøgodkendelse i 1994 og afspejler de vejledende støjgrænser for dagperioden. Denne støjgrænse er fastsat for både dag og aften perioden. Natperioden afspejler vejledende støjgrænser på 35 db(a). Luft og lugt Legoland har oplyst at man ikke forventer, at rollercoasteren giver anledning til luftog lugtemissioner. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 ved nærmeste bolig og anden følsom anvendelse, og 10 LE/m 3 ved nærmeste nabo i erhvervsområder. Side 9

10 Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Affald Affald fra sandfang og olieudskiller tilmeldes den kommunale tømningsordning. Der forudses ikke yderligere affaldsfraktioner fra rollercoasteren. Der stilles vilkår om, at affald bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Der er ikke processpildevand fra Rutsjebanen. Der anvendes smøremiddel (tynd olie) til kæden på liften. Der er spildbakke med opsamling og tilkobling til olieudskiller. Det forventes, at der årligt forbruges ca liter kædeolie. Der etableres sandfang og olieudskiller fra afløb af overfladevand i forbindelse med af- og påstigningsområdet. Efter udskilleren ledes regnvand til regnvandsledning. Smøremidlerne opbevares i dertil indrettede værkstedsområder. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Smøremidler opsamles i metalbakker og olieudskiller. Der opbevares ikke andre stoffer eller væsker i forbindelse med rollercoasteren, der kan give anledning til forurening af jord eller grundvand. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank Pingvinanlæg Penguin Bay Et såkaldt Sea Life akvariecenter med15 Gentoo pingviner (æselpingviner). Anlægget er i alt 156 m 2 og består af et stort landområde på ca. 80 m 2 og et vandområde på ca. 70 m 2 ( liter saltvand). Derudover et karantæneområde, et køkken til foderforberedelse, et lokale til filtersystemer og teknik samt en bygning der rummer ventilations- og klimaanlæg (i alt 175 m 2 ). Karantæneområdet er opdelt i et mindre område på 2 m 2 til kortvarig opbevaring og et større område på 30 m 2 med separat pool til længerevarende ophold. Karantæneområdet er forsynet med sin egen vandforsyning og selvstændigt ventilations- og kølingsanlæg. Steriliseringsbad og -kar mellem karantæneområde og udstillingsbassin forhindrer krydskontamination. Der bliver dagligt produceret et ton sne/is direkte ind i anlægget. Det er kun godkendt personale, der har adgang til pingvinanlægget. Pingvinanlægget etableres i overensstemmelse med gældende veterinærbestemmelser og gældende retningslinjer for Zoologiske anlæg. Miljøgodkendelsen vedrører således kun emissionerne fra drift af anlægget. Vandrensning (Livs Support Systemer) Vandfiltersystemerne består af flere på hinanden følgende filterdele, startende med et ristesystem i forbindelse med overløbet fra bassinet. Herefter følger tromlefilter, proteinafskummer og sandfiltre. Side 10

11 Overløbsrenderne er forsynet med et ristesystem med en maskestørrelse på ca. 1 cm., hvilket sikrer at større materiale, - fjer, større foderrester etc. frafiltreres. Affald fra dette ristesystem bortskaffes til forbrænding. Tromlefiltrets rolle er herefter at fjerne større partikler af organisk materiale såsom fjer, foderrester mm. Tromlefiltret består af en tromle med en meget fintmasket mesh, der sier urenheder fra vandet før det ledes videre til renseanlæggets øvrige enheder. Det frasiede materiale udskylles med rent vand og ledes herfra til kloakken. Tromlefiltret er automatiseret, således at det skylles når der er behov. Proteinafskummerens rolle er at fjerne mindre organisk materiale, primært proteiner og fedtstoffer hidrørende fra dyr, planter og foderrester i akvarievandet. Proteinafskummeren består af et vandtårn, hvor vand under stor cirkulation og tilsætning af luft og ozon passerer igennem specielle vandkamre og kommer i kontakt med mikroskopiske elektrisk ladede luftbobler. Som magnetiske støveklude tiltrækker luftboblerne uønskede protein- og fedtstoffer, som hæfter sig til boblerne, stiger til overfladen og skaber en tyktflydende brunlig skummasse. Fra opsamlingskummer i toppen af tårnet vaskes skummet ud af filtersystemet og afledes til kloak. Sandfiltrenes rolle er at fjerne de allermindste urenheder fra vandet, så det fremstår krystalklart i udstillingen. Det er med mellemrum nødvendigt at tilbageskylle filtrene for at bevare deres effektivitet. Det forventes at ske maksimalt én gang om ugen med et maksimalt vandforbrug på 7 m 3 pr. gang. Ved tilbageskyl af sandfiltret benyttes ferskvand. Der foregår en konstant vandcirkulation i bassinerne. Der stilles i afledningstilladelsen vilkår om, at sammensætningen af spildevandet fra anlægget dokumenteres ved analyser. Støj Hele anlægget er lydisoleret. Det forventes ikke at pingvinanlægget giver anledning til væsentlige støjgener. Anlægget bliver omfattet af gældende støjgrænser for LEGOLAND Parken. Luft og lugt Hele anlægget holdes afkølet på ca C. Ventilationsanlægget er udstyret med ekstra luftrensning i form af et UV-filter, der fjerner uønskede patogener fra luften samt et HEPA-filtersystem, der fjerner sporer fra bl.a. svampe. Der opføres separate ventilations- og køleanlæg for hhv. udstillingsområde og karantæneområde. Hele anlægget er placeret indendørs og forventes derfor ikke at give anledning til lugtgener i omgivelserne. Legoland bemærker, at pingvin hold i mange zoologiske parker, sker udendørs og at smittespredning undgås ved at pingvinholdet sker i saltvandsmiljø, mens det eksterne miljø er et ferskvandsmiljø. Billund kommune vurderer, at indretningen af ventilationsanlægget hindrer uønsket emissioner til luften. Der stilles vilkår om, at virksomheden skal overholde en immisionsgrænseværdi på 5 LE/m 3 i det omgivende miljø. Side 11

12 Der stilles endvidere vilkår om, at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Affald Animalske produkter som f.eks. døde dyr og restfoder opsamles og transporteres i lukkede, godkendte beholdere til forbrænding hos DAKA eller Dansk Dyrekremering. Dette udføres af internt LEGOLAND personale. Derudover forventes ikke særlige affaldsfraktioner fra anlægget. Der stilles vilkår om at affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Anlægget tilsluttes den kommunale vandforsyning. Spildevand fra såvel udstillingsområde som karantæne bortskaffes via det offentlige kloaksystem % af vandet i poolen bliver skiftet hver måned, svarende til 0,5-1 m 3 dagligt. Der vil derudover dagligt være 0,25 m 3 spildevand fra proteinafskummeren (i form af saltvandsskum). Dette vil blive udvandet med rent vand før udskylning til kloakken. Vandmængden herfra er i alt ca. 0,5 m 3 dagligt. Der er otte afløb fra landområdet direkte til kloak. Ekskrementer på landområdet bliver spulet to gange dagligt til afløb med rent vand. Det anslås at der ved hver spuling forbruges 0,25 m 3 vand. Ekskrementer i vandet afledes sammen med det øvrige spildevand. Der vil være vand i bassinerne året rundt. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Foder opbevares i køleskab og fryser. Medicin opbevares i aflåste skabe. Salt opbevares på paller i et adskilt lokale uden afløb. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer som kan forurene jord og grundvand skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank. Egenkontrol Én gang om måneden bliver der udtaget vandprøver til bakteriologiske tests. Disse tests udføres af analysefirmaet Analytech Miljølaboratorium A/S. Vandkvaliteten i anlægget analyseres jævnligt for affaldsstoffer, ammonium, nitrit og nitrat. Der stilles i afledningstilladelsen vilkår om at dokumentere spildevandets sammensætning. BAT Vandfiltersystemerne er udvalgt på baggrund af Sea Life s erfaringer fra lignende anlæg og består af flere på hinanden følgende filterdele, som hver især bidrager til et samlet vandrensningssystem, som både kvalitativt og kvantitativt sikrer vandkvalitet, Side 12

13 trivsel, driftsikkerhed, miljø og optimalt ressourceforbrug. Systemet er opbygget så der forbruges mindst muligt rent vand. Anlægget er optimeret ud fra Sea Life s ekspertise i design, opførelse, idriftsættelse og vedligeholdes af udstillingsanlæg for dyr. Driftsforstyrrelser og uheld I tilfælde af svigtende elforsyning til anlægget, er der forberedt til hurtig tilkobling af nødstrøm fra en mobil generator. Restaurant Polar Pizza og Pasta Restaurant med plads til ca. 350 gæster. Menu bestående af deep-pan pizza, pastaretter og salatbuffet. Deep-pan pizza tilberedes ud fra præfabrikeret pizzadej, tomatsovs og toppings i elopvarmet båndovn. Pastaretter købes hjem som helfabrikata, der opvarmes i elopvarmet båndovn og varmholdes. Salat købes primært som helfabrikata. Separat opvaskeafdeling med opvaskemaskine, skylleborde, udsugning m.m. Der bruges ikke friture i køkkenet. Støj Det forventes ikke at restauranten giver anledning til væsentlige støjgener. Anlægget bliver omfattet af gældende støjgrænser for LEGOLAND Parken. Luft og lugt Der etableres udsugning fra køkkenet. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 i det omgivende miljø. Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne Affald Affald indsamles og transporteres i lukkede, godkendte beholdere til forbrænding, i henhold til virksomhedens øvrige affaldshåndtering. Dette udføres af interne LEGOLAND affaldsfolk. Affald fra fedtudskiller tømmes og afhændes af Gadbjerg Kloakservice ApS sammen med affald fra parkens øvrige fedtudskillere. Der stilles vilkår om at affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer. Spildevand Der etableres fedtudskiller fra restauranten. Forholdene omkring afledning af spildevand behandles i særskilt afledningstilladelse. Jord og grundvand Det forventes ikke at restauranten giver anledning til risiko for forurening af jord og grundvand. Der stilles vilkår om, at flydende råvarer og hjælpestoffer som kan forurene jord og grundvand skal opbevares i lukkede beholdere enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb til kloak eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et Side 13

14 afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank. Eventscene på P2 Scenen flyttes fra det nordvestlige hjørne af selve parken (ved picnicområdet ved Fire Brigade) til det nordvestlige hjørne af parkeringsarealet P2. Scenen er sammenklappelig og består af aluminiumsgitter-rammer beklædt med kraftig presenningsdug monteret på understel med transporthjul. Den mobile scene benyttes til en række større arrangementer samt til en række lejlighedsvis småarrangementer ved firmaarrangementer. Ved scenen er der opstillet to retningsbestemte højtalere. Området bliver afskærmet fra P-arealet med fast hegn. Der er ikke planlagt bænkeopstilling eller belægninger som ved det tidligere eventområde. Støj Planlagte arrangementer i løbet af sæsonen 2012: Gæsteoptræden (små skoleorkestre) op til 10 gange á 30 min. LEGOLAND Garden giver 10 koncerter á 20 min. Sommeroptræden daglig 4x20 min i perioden 28. juni 10. august. Op til 10 mindre koncerter á 2x40 min. Alle ovennævnte aktiviteter afvikles inden for tidsrummet Derudover bliver der afholdt tre store musikarrangementer jævnt fordelt over året i tidsrummet med lydprøver samme dag efter kl Disse arrangementer, hvor støjgrænserne overskrides, er reguleret i form af tillæg til miljøgodkendelse udarbejdet den 24. juni Flytning af eventscenen er indarbejdet i Støjrapporten, omtalt i forbindelse med beskrivelsen af Rollercoaster-anlægget. Støjbidraget herfra indgår i det samlede resultat for parken som helhed. Det vurderes på baggrund af rapporten at Legoland Parken fortsat kan overholde de gældende støjgrænser. Der stilles vilkår om, at der føres driftsjournal med oplysning om tidspunkt, antal, type og varighed af arrangementer på scenen. Luft og lugt Det forventes ikke, at arrangementerne på scenen giver anledning til luft- og lugtemission. Der stilles vilkår om, at Legoland som helhed skal overholde en immissionsgrænseværdi for lugt på 5 LE/m3 i det omgivende miljø. Der stilles endvidere vilkår om at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for parkens område som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne Affald Der forudses ikke særlige affaldsfraktioner fra eventscenen. Side 14

15 Affald skal bortskaffes og opbevares i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativer Spildevand Der afledes ikke processpildevand fra sceneområdet. Jord og grundvand Der opbevares ikke stoffer eller væsker i forbindelse med eventscenen, der kan forventes at give anledning til forurening af jord eller grundvand. Side 15

16 6. Godkendelsens varighed Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den er endeligt meddelt. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78 a. Efter 8 år kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering og kan i den forbindelse ændre vilkårene, hvis det findes nødvendigt. I retsbekyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud såfremt: Der er kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. Forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen. Bygningernes indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. 7. Klagevejledning Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Klagen skal være kommunen i hænde senest d. 20. marts Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr, hvis størrelse er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klageren en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden den 21. august 2012 eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. Side 16

17 8. Offentliggørelse Godkendelsen vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den. 21. februar Godkendelsen vil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside En kopi af godkendelsen er sendt til: Embedslægeinstitutionen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Henvendelse om miljøgodkendelsen kan ske til Billund kommune, Natur- og miljøafdelingen,civilingeniør Ulla Berg Bojesen tlf , Bilag: 1. Beliggenhed af virksomheden 2. Beliggenhed af nye aktiviteter Indretning af nye aktiviteter 2012 Side 17

18 Beliggenhed Bilag 1 N Side 18

19 Beliggenhed af nye aktiviteter 2012 Bilag 2 N Rødt område: LEGOLAND Billund Blåt område: Placering af nye aktiviteter 2012 Side 19

20 Indretning af nye aktiviteter Bilag 3 N Side 20

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej 1 5854 Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. UDKAST Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Dec. 2014 Revurdering af miljøgodkendelse samt

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift

Læs mere