Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Hjortespring Rideklub"

Transkript

1 Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme interessen for heste og ridesport 2) At oplyse og skabe viden om heste og Ridning 3) At skabe fællesaktiviteter for klubbens medklemmer 4) At forbedre forholdene for ridesporten i Herlev Kommune 1 2 Klubbens formål søges gennemført ved ridestævner, ridemærkeprøver, foredrag, medlemsmøder, andre aktiviteter og tiltag efter godkendelse af bestyrelsen eller mindste 3 medlemmer af bestyrelsen. Hjortesprings Rideklub s formål er at skabe gode muligheder for at dyrke ridesporten med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Fremme viden om hesten og godt samarbejde mellem hest og rytter herunder ridning på hestens præmisser. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen. Klubben er en selvstændig afdeling under Herlev Idrætsforening(HI) og er medlem af Dansk Ride Forbund(DRF) under Dansk Idrætsforbund. Som følge heraf er klubben og hvert enkelt medlem forpligtiget til at rette sig efter disse organisationers reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. Ret til medlemskab af klubben har enhver med interesse for heste- og ridesport. 3 4 I klubben optages aktive medlemmer over 18 år (senior), aktive medlemmer under 18 (junior) og passive senior/junior medlemmer. Juniorer er ikke valgbare og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, (myndighedskrav). Passive medlemmer over 18 år er valgbare og har stemmeret til generalforsamlingen, men kan ikke deltage i ridestævner og andre sportslige aktiviteter. De har dog mulighed for at deltage i de aktiviteter der forgår uden hest, såsom sociale sammenkomster og foredrag. Anmodning om optagelse i klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen. Ved anmodning om medlemskab skal der opgives, navn, adresse, telefon nr., mailadresse, samt fødselsdato og år. Dette gælder både aktive og passive medlemmer. Personer, der er i restance i andre afdelinger under HI, kan kun optages med den pågældende afdeling/forenings samtykke.

2 Medlemskabet er gældende fra den dato, kontingentet er modtaget på rideklubbens konto. Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af klubben ved at rette skriftlig henvendelse til kasseren. Dog er der ingen refundering af kontingent. Såfremt det årlige kontingent ikke betales bortfalder medlemskab. 5 Stk.1 Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for HI og distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. Afgørelsen meddeles HI inden 14 dage. I det af 5 stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbund s Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund (eksklusion) Der betales fuld kontingent i karantæne periode, og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For 5 stk. 2 og 3 gælder at kontingent for indeværende periode skal betales) Klubbens aktiviteter søges primært finansieret gennem indbetaling af kontingent, afholdelse af indtægtsgivende aktiviteter samt evt. offentlige og private tilskud. Kontingentets størrelse fastsættes ved hver ordinær generalforsamling. Kontingentet betales forud, og forfalder hver 1/1. Nye medlemmer opkræves kontingent ved indmeldelse. Sker indmeldelse mellem 1/1 til 30/6 betales 6

3 fuldt årskontingent. Hvor der ved indmeldelse fra 1/7 til 31/12 betales halvt årskontingent Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskab revideres af klubbens revisor. Foreningens kasse må max indeholde kroner i kontanter. De resterende aktiver skal placeres i bank. Stk. 6 Tegningsret: Formanden og kassereren samt 1 bestyrelsesmedlem danner i økonomiske forhold tegningsretten i Hjortespring Rideklub. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i årets første halvår. Den Ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel vha. hjemmeside, facebookside, nyhedsbrev eller lign. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmeoptæller 4. Beretning 5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet. 6. Fastsættelse af kontingent 7. Behandling af evt. indkomne forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Forslag der ønsket optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel og skal afholdes, når det er vedtaget af bestyrelsen, eller når mindst 30 % af klubbens aktive medlemmer kræver det med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal, mellem 5 og 9 inkl. suppleanter. Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem, dog mindst 4 gange årligt på foranledning af formanden. 8

4 På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmerne, som derefter konstituerer sig og fordeler følgende poster på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt menige medlemmer og 2 revisorer. Følgende grupper af mennesker kan ikke indvælges i klubbens bestyrelse: - Ejere og forpagtere samt disses samlevere af det ridecenter hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem forpagtere/ejere og klub. - Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er lejeforhold tilstede. - Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte. Alle valg har virkning fra generalforsamlingens sluttidspunkt- De i stk. 2 nævnte personer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og halvdelen af bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Næstformanden, kassereren og halvdelen af bestyrelsen vælges i ulige år. Ved afstemning på generalforsamlingen har et hvert fremmødt seniormedlem én stemme, der kan yderligere stemmes ved fuldmagt, dog kun en fuldmagt pr person. Stk. 6 Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. Stk.7 Ved enhver afstemning anvendes simpelt flertal, jf. dog 9 stk. 2. Afstemning forgår ved håndsoprækning, dog undtaget personvalg, hvor skriftlig afstemning anvendes. Såfremt 1 medlem forlanger skriftlig afstemning, skal dette imødekommes. Stk. 8 Der udfærdiges beslutningsreferat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og formanden. Referatet udsendes til medlemmerne. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang den finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede inkl. formanden. Forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutninger indføres i et beslutningsreferat, der føres over alle møder. Beslutningsreferater opbevares af formanden og skal være tilgængelige for medlemmerne. 10 Nuværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst ¾ af de afgivne stemmer har stemt for. Blanke 9

5 stemmer medregnes ikke. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse. Opløsning af klubben kan kun foregå, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves det, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. Evt. løsøre skal ved opløsningen af klubben tilfalde hestens værn. Evt. faste besiddelser skal tilfalde oprindelige investorer. 11 Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtigelser. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler med henblik på at fremme klubbens formål.

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 Klubbens navn er Holte Ride-Klub. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og gennem det forpligtende

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere