Behandling af disciplinærsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af disciplinærsager"

Transkript

1 Behandling af disciplinærsager i Behandling af disciplinærsager 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Viborg Golfklubs Ordens- og etiketteregler Viborg Golfklubs vedtægter 12 - Amatør- og Ordensudvalg 3. Viborg Golfklubs virksomhedsplan 2010 afsnit om Amatør- og Ordensudvalg 1. Ordens- og etiketteregler for Viborg Golfklub Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes i klubbens område. For at opfylde denne målsætning har bestyrelsen formuleret en række ordens- og etiketteregler for korrekt opførsel omkring klubhuset og på banen. Ordensforskrifter for færdsel på klubbens område Enhver hjælper med at opretholde orden i og omkring klubhuset. Efter indtagelse af mad eller drikkevarer anbringes brugt service på servicevognen i Golf Caféen. Det er kun tilladt at færdes i klubhuset og Golf Caféen med rengjorte sko. Brug de opstillede skobørster i gården. Der er forbud mod tobaksrygning i alle indendørs lokaler, jfr. lov om Røgfri Miljøer. Det er ikke tilladt at henstille fodtøj i gangarealer. Medbragte mad- og drikkevarer må ikke nydes i Golf Caféen, på terrassen eller i klubhuset. Flasker og service er ikke tilladt i omklædningsrummene. De sidste, der forlader lokalerne, skal sørge for at alt lys er slukket og alle yderdøre og vinduer er forsvarligt lukkede. Udstyr, bags, køller og trolleys må ikke transporteres gennem eller anbringes i klublokaler, gange, og omklædningsrum. Rengøring af golfudstyr må kun finde sted på den dertil indrettede vaskeplads. Hunde og andre husdyr må ikke medtages i klubhuset og skal altid føres i snor på klubbens område. Alle efterladte effekter, golfudstyr, beklædningsgenstande og fodtøj i omklædningsrummene bliver fjernet ved den daglige rengøring og anbragt i den opstillede glemt kasse i inforummet. Mere værdifulde effekter som ure, punge og lignende, tilstræbes opbevaret på sekretariatet. Klubben er uden ansvar for spilleres eller gæsters værdigenstande og effekter, herunder også for udstyr, der opbevares i lockerrum. Der kræves ordentlig og anstændig beklædning. Bar mave accepteres ikke. Det samme gælder for mænds vedkommende T shirts uden ærmer. Det er ikke tilladt at færdes barfodet i området omkring klubhuset, i gangarealer og i Golf Caféen. Overdreven indtagelse af alkohol i forbindelse med spil eller træning er ikke tilladt. Øl vin og spiritus serveres ikke til og må ikke nydes af personer under 18 år. Ordensforskrifter for spil på banen Spil på banen er underkastet The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew s golfregler samt gældende etiketteregler. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillere tager ubegrænset hensyn. Det indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før de ved tegn har tilkendegivet, at de er klar over, at der bliver slået. Der må ikke slås bolde ud, når personale eller andre opholder sig på drivingrange. Behandling af disciplinærsager 2

3 Det forventes af medlemmer og gæster, at de beskytter banen ved: at lægge tørv på plads teesteder dog undtaget. ikke at tage prøvesving, hvor der tages tørv med, på teesteder. at reparere nedslagsmærker på greens. at glatte mærker og fodspor i bunkers med de udlagte river. ikke at træde nærmere hullet end 30 cm. at iagttage, at hulkanten ikke bliver beskadiget i forbindelse med manøvrering af flagstangen. at respektere opsatte anvisningsskilte. ikke at køre med/anbringe trolleys på teestederne, trække dem over greens eller gennem bunker. Det påbydes alle at bidrage til at fremme spillet på banen, samt at undgå unødige forsinkelser bl.a. ved at: undgå unødigt mange prøvesving. vinke igennem, så snart det er klart, at efterfølgende spillere går hurtigere og der er plads foran. holde tempo på banen, især når der er mange spillere på banen. anbringe sin trolley/bag således, at man hurtigt kan gå videre. undgå råben og anden støjende adfærd. efterleve pligten til at følge den normale hulrækkefølge. Dog tillades spilstart på 10. hul på ugens 18 huls bane med seneste udslag kl Tider fordeles ved boldrende. Øvrige forhold: Gyldig medlemsbadge/greenfee billet skal altid bæres synligt. Det er ikke tilladt at spille med træningsbolde på banen. Øvelsesspil mod de ordinære greens og fra banens bunkers er forbudt. Spillere må ikke medtage hunde på banen. Brug af mobiltelefoner er kun tilladt efter accept fra medspiller(e), hvis det ikke forsinker eller på anden måde er til gene for spillets afvikling. Cigaretskod, tomme flasker og øvrigt affald må ikke smides på banen, men skal anbringes i de på teestederne opstillede skraldespande. Det er ikke tilladt at spille flere end 4 spillere på et hold (i en bold). Der gælder handicapbegrænsning på banen som fastsat i reglerne for tidsreservation. Ordensforskrifter for træningsområder Der er alene adgang til drivingrange for medlemmer med synligt bagmærke, eller greenfeegæster med synlig greenfeekvittering. Herudover også for forældre til juniorspillere i forbindelse med træning eller aktivitet i klubben. Det er kun golftræneren, der har ret til at undervise på træningsanlægget Det henstilles, at samtale, herunder eventuel mobiltelefon samtale, foregår uden gener for de personer, der træner. Boldkurve/-spande stilles tilbage til boldkassen efter brug. Træningsbolde må kun anvendes på træningsbanen. Overalt ved indspilsgreenen lægges tørv på plads. Puttetræning på indspilsgreenen bør så vidt muligt undgås. Træning af indspil har fortrinsret. Det er ikke tilladt at øve indspil på puttinggreen. Der skal rives i øvebunkeren efter brug. Behandling af disciplinærsager 3

4 Sanktioner for overtrædelse af ordensreglerne Det er medlemmer af bestyrelsen, personale ansat af Viborg Golfklub, eller medlemmer af Baneserviceudvalget, der har beføjelsen til på stedet at vurdere om der er sket et regelbrud og regelbruddets alvor. De pågældendes anvisninger skal følges omgående uden diskussion. Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og baneservicepersonale kan pålægge et medlem eller en gæst, der overtræder ordens- og etikettereglerne, en sanktion. For gæsters vedkommende vil hjemmeklubben såfremt sanktionen er påtale eller bortvisning - få skriftlig information, der vil indeholde oplysning om dato og tidspunkt for forseelsen, forseelsens art samt den anvendte sanktion. Manglende betaling af greenfee medfører altid 1 års karantæne. Hvis den, der uden betaling af greenfee, spiller i selskab med et medlem af Viborg Golfklub, opkræves medlemmet for den manglende greenfeebetaling, hvis medlemmet er eller bør være bekendt med forseelsen. Medlemmerne har ansvar for, at deres gæster er bekendt med reglerne og overholder dem. Hvis et medlem har en gæst med, der bryder reglerne, kan medlemmet pålægges sanktioner. I tilfælde af uregelmæssigheder anvendes følgende sanktionsmuligheder: Henstilling Påtale Bortvisning Henstilling gives, når en spiller ikke iagttager almindelige hensyn til bane og/eller andre spillere, så som manglende genplacering af turfs, opretning af nedslagsmærke, rivning af bunker eller når der i øvrigt gøres skade på baneanlægget eller der udvises generende adfærd over for andre spillere, herunder ved brug af mobiltelefon. Henstillinger skal følges øjeblikkeligt. Påtale gives, når en spiller nægter at følge en henstilling eller pådrager sig gentagne henstillinger eller når overtrædelsen er af alvorlig karakter, herunder negativ reaktion på vejledning fra Baneservice. Ligeledes gives der påtale, når forseelsen er af sikkerhedsmæssig karakter. Påtaler indberettes til bestyrelsen. Bortvisning sker, når en spiller ikke har lovlig adkomst til spil på banen. Eventuel betalt greenfee refunderes ikke. Ligeledes sker der bortvisning, når en spiller pådrager sig en gentagen påtale, eller når en forseelse har direkte sikkerhedsmæssig karakter. Bortvisninger indberettes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Amatør- og Ordensudvalg med henblik på ophævelse eller ikendelse af yderligere sanktioner. En spiller kan indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Amatør- og Ordensudvalg med henblik på prøvelse af sanktionens berettigelse. Indbringelse har ikke opsættende virkning. Amatør- og Ordensudvalget kan ophæve eller stadfæste sanktionen og kan ikende yderligere sanktioner Vedtaget af Viborg Golfklubs bestyrelse Den 10. marts 2010 Revideret den 17. juni 2010 ******* Behandling af disciplinærsager 4

5 2. Uddrag Viborg Golfklubs vedtægter 12. Amatør- og Ordensudvalg Klubbens bestyrelse nedsætter et Amatør- og Ordensudvalg bestående af tre medlemmer, der skal nyde almindelig anseelse og ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Medlemmerne vælges for fire kalenderår ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen kan ikke afsætte medlemmerne i funktionsperioden. I tilfælde af vakance, udpeger bestyrelsen et nyt medlem for den resterende del af perioden. Formanden for udvalget, der ikke behøver at være medlem af golfklubben, udpeges af bestyrelsen og skal så vidt muligt være jurist. Bestyrelsen udpeger en suppleant, der i et udvalgsmedlems midlertidige fravær eller i tilfælde af inhabilitet deltager i behandlingen af udvalgets sager. Udvalget har kompetence til at behandle disciplinærsager, der vedrører brud på amatørreglerne brud af golfens etiketteregler brud på klubbens ordensregler, jf. 10, stk. 3 brud på normer for acceptabel adfærd på klubbens område, selv om der ikke er fastsat regler herom i medfør af 10, stk. 3 Klage til udvalget skal indgives skriftligt senest 8 dage efter, at en påstået forseelse har fundet sted. Klage kan indgives af klubbens medlemmer, gæstespillere og af klubbens bestyrelse. Klage fra et medlem eller en gæstespiller indgives til bestyrelsen, der straks videresender klagen til udvalgets medlemmer. Udvalgets formand skal uden unødigt ophold indlede klagesagens behandling og har ansvaret for, at den gennemføres hurtigst muligt. Bestyrelsen har ret til at være repræsenteret under mundtlige behandlinger samt til at ytre sig i alle sager, dog ikke om skyldspørgsmål medmindre bestyrelsen er klagende part i sagen. Udvalget kan idømme følgende sanktioner: Advarsel Ved en førstegangsforseelse anvendes en skriftlig advarsel, med mindre der er tale om en grov forseelse. Karantæne I gentagelsestilfælde, eller hvor der er tale om en grov forseelse, kan et medlem i en tidsbestemt periode udelukkes fra alle eller enkelte af klubbens turneringer og/eller forbydes at benytte klubbens faciliteter. Suspension Ved suspension fratages spillerens handicap, således at spilleren er udelukket fra alt golfspil, hvor handicap er en forudsætning. Suspension betyder samtidig forbud mod benyttelse af alle klubbens faciliteter. En afgørelse om suspension skal indeholde: 1. Længden af suspensionen 2. Konsekvensen af suspensionen 3. Muligheden for at generhverve handicap Eksklusion Et medlem kan fratages sit medlemskab af klubben, hvis det tidligere har været idømt karantæne eller suspension, eller der foreligger en særdeles grov forseelse. Behandling af disciplinærsager 5

6 Udvalgets afgørelser kan påklages til Amatør- og Ordensudvalget under Dansk Golf Union. Klage skal ske inden 4 uger efter, at meddelelse om afgørelsen er kommet frem til parten. Bestyrelsen kan ikke ændre eller omgøre udvalgets afgørelser, men har altid adgang til at påklage disse, også hvor klagen ikke er indgivet af bestyrelsen. ******* 3. Uddrag af Viborg Golfklubs virksomhedsplan Amatør- og Ordensudvalg Bestyrelsen nedsætter et Amatør- og Ordensudvalg efter reglerne 12 i klubbens vedtægter. Udvalget er undergivet de i vedtægternes 12 fastsatte regler, men træffer i øvrigt selv bestemmelse om sagernes behandlingsmåde, herunder om behandling alene skal ske på skriftligt grundlag, eller om der tillige skal være mundtlig forhandling med forklaring af parter og eventuelle vidner. Udvalget skal dog iagttage følgende: 1. Indklagede skal hurtigst muligt skriftligt gøres bekendt med indholdet af en klage. Meddelelsen skal indeholde en sagsfremstilling samt hvor der er tale om brud på regler - en henvisning til den bestemmelse, der anses for overtrådt. 2. Indklagede skal samtidig have oplysning om, hvorledes der skal svares på klagen og indenfor hvilken frist, svaret skal foreligge. Udvalgets formand fastsætter fristens længde til mindst 3 dage og længere, hvis det skønnes forsvarligt under hensyn til sagens karakter. Det skal i meddelelsen præciseres, at afgørelsen kan blive truffet på det foreliggende grundlag, hvis der ikke svares inden for den anførte frist. 3. Såfremt udvalget træffer bestemmelse om mundtlig forhandling, skal parterne indkaldes skriftligt med et varsel på mindst 3 dage. Såfremt klagen kræver en omgående afgørelse, kan udvalget undtagelsesvis fastsætte en kortere frist. Det skal i indkaldelsen præciseres, at en afgørelse kan blive truffet på det foreliggende grundlag, hvis der ikke gives møde til den mundtlige forhandling. 4. En part har ret til at have en bisidder, som blandt andet er berettiget til at indgive skriftlige indlæg på en parts vegne. Er bisidderen ikke advokat, skal parten til udvalget indgive en skriftlig fuldmagt for bisidderen. En part kan under en mundtlig forhandling møde både ved og med sin bisidder. 5. Der skal gives bestyrelsen mulighed for at udtale sig i sager, der behandles af Amatør- og ordensudvalget. Bestyrelsen har ret til at overvære den mundtlige forhandling af sager, som bestyrelsen ikke er part i, og kan i sådanne sager udtale sig om sanktionsspørgsmålet, men ikke om skyldspørgsmålet. 6. Udvalgets afgørelse træffes med almindeligt flertal. Afgørelse om straf træffes ved kendelse, der skal være skriftlig og indeholde en sagsfremstilling, gengivelse af forklaringer og en begrundelse for resultatet. 7. Afgørelsen skal indeholde en klagevejledning. Behandling af disciplinærsager 6

7 8. Kopi af afgørelsen skal straks sendes til bestyrelsen, der foranlediger afgørelsen offentliggjort i anonymiseret form. A jour ført den 17. juni 2010 Behandling af disciplinærsager 7

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen

VEDTÆGTER for Ejerforeningen VEDTÆGTER for Ejerforeningen Alkale Apt. (Ocean View Residence III, Blok E) Şükrü Kaptanoğlu Cad. Alkale Apt E Blok Cikcilli 07400 Alanya/Antalya, Tyrkey Indholdsfortegnelse. 1. Navn 2. Hjemsted og værneting

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere