Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj Love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love"

Transkript

1 Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret

2 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under sikrede og ordnede forhold. 2. Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år, og som overfor bestyrelsen godtgør, at han/hun er i besiddelse af den krævede svømmefærdighed. Som passivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde. Bestyrelsens skøn danner grundlag for enhver optagelse, og såfremt særlige grunde taler herfor, kan bestyrelsen nægte optagelse. 3. Ved optagelse som aktivt medlem af klubben betales kontingent for den aktuelle periode, og førend dette beløb er betalt, er pågældende ikke medlem. 4. Udnævnelse til æresmedlem sker ved simpel majoritet på en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer. Side 2 af 2 Revideret 2005

3 5. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet erlægges forud. Såfremt et medlem er i 1 måneds restance fremsendes påkrav og pågældende idømmes skriftligt rokarantæne. Henstår restancen ubetalt i endnu 2 uger, ekskluderes den pågældende fra klubben. Bestyrelsen kan i givet fald indberette eksklusionen til Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund. Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun genoptages, når det skyldige beløb samt restancegebyr er betalt. Udmeldelse skal ske med skriftlig henvendelse til klubben pr. den første i en måned. Kontingent opkræves af kassereren. Formand og kasserer betaler ikke kontingent. 6. Ethvert medlem har adgang til bådehuset. Kun aktive medlemmer har ret til at benytte bådene. Ikke medlemmer kan tilstedes adgang til bådehuset. 7. Klubbens medlemmer må rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer og bestemmelser. Overtrædelse heraf kan straffes med karantæne eller i særlige grove tilfælde eksklusion. Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel eller ejendom, er efter bestyrelsens beslutning herom erstatningspligtige overfor klubben. I samme forbindelse pålægges det bestyrelsen at tegne lovpligtig ulykkesforsikring og ansvarsforsikring, dækkende person- og tingsska- Side 3 af 3 Revideret 2005

4 de, som måtte kunne opstå ved medlemmernes færden i tilknytning til roklubben. Det pålægges medlemmerne, at forsikringen alene dækker for skade på personer eller ting, hvor skaden er opstået uforsætligt, og hvor skylden for det skete ikke kan føres tilbage til forsætlighed eller grov uagtsomhed. Gør et medlem sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, modarbejder han/ hun klubben eller forstyrrer arbejdsfreden i klubben, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen afgjort ved førstkommende generalforsamling, hvortil han/ hun har adgang. Forhold under 5 berettiger ikke til appel. På generalforsamlingen kan han/ hun igen optages som medlem, dersom generalforsamlingen vedtager dette med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 8. Bestyrelsen leder klubbens daglige arbejde og skal overvåge, at dens love og bestemmelser overholdes. Bestyrelsen består af: Formand Næstformand Kasserer 4 bestyrelsesmedlemmer: 1. Formand for Kajakudvalget 2. Formand for Aktivitetsudvalget 3. Formand for Hus og broudvalg 4. Formand for Inriggerudvalget I alt 7 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år ad gangen og afgår med: Lige år Formand Kasserer Formand for Inriggerudvalg Formand for Aktivitetsudvalg Ulige år Næstformand Formand for Kajakudvalg Formand for Hus & Broudvalg Side 4 af 4 Revideret 2005

5 Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra formand, kasserer og næstformand, suppleres af udvalgene. Formand, næstformand og kasserer suppleres indenfor den siddende bestyrelse frem til næste generalforsamling, hvor valg kan foretages. 9. Bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt de aktive roere. Bestyrelsesmøder afholdes efter aftale bestyrelsen imellem, når formanden finder det fornødent eller når halvdelen af bestyrelsen kræver det. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen, deriblandt formand og næstformand er til stede. Er et bestyrelsesmøde ikke beslutningsdygtigt, kan formanden med 3 dages varsel sammenkalde et ekstraordinært møde, der er beslutningsdygtigt under alle forhold. Afstemning sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen skal i samarbejde med klubbens udvalg udarbejde visioner og mål for større økonomiske investeringer. Visioner og mål forelægges klubbens medlemmer på generalforsamlingen, som godkender, justerer eller forkaster det foreslåede. Side 5 af 5 Revideret 2005

6 10. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar/ marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse jvf Nedsættelse af Aktivitetsudvalg, Inriggerudvalg, Kajakudvalg samt Hus- og broudvalg. 7. Valg af revisorer. 8. Nedsættelse af ad hoc udvalg. 9. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 10. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ved navns underskrift indsender begæring herom, med angivelse af forhandlingsemne. Bestyrelsen er i så fald pligtig til, inden 1 måned efter en sådan begæring, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indvarsling af denne sker som ovenfor anført. Side 6 af 6 Revideret 2005

7 11. Den lovligt indvarslede generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal. Alle afstemninger, den i 7 undtaget, afgøres ved simpel majoritet. 12. Enhver må personligt afgive sin stemme, dog kan skriftlig fuldmagt afgives. Intet medlem må repræsentere mere end 3 stemmer, og sådanne fuldmagter skal inden forhandlingernes begyndelse afleveres til dirigenten og godkendes af ham. Passive medlemmer har ikke stemmeret, men kan dog deltage i forhandlingerne. 13. Forhandlingerne på en generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges udenfor bestyrelsen af generalforsamlingen. Dirigenten undersøger, om generalforsamlingen er lovpligtigt indvarslet og beslutningsdygtig, og afgør alle formelle spørgsmål angående forhandlinger og stemmeafgivningen. Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning, medmindre et af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. 14. Klubbens pengemidler administreres af bestyrelsen og skal anbringes i et pengeinstitut, hvorfra intet kan hæves uden kassererens eller formandens underskrift. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Efter hvert kvartals udløb skal kassereren fremlægge en oversigt over løbende regnskab for bestyrelsen. Endvidere er kassereren pligtig til at føre enten en kassebog eller en hovedbog. Side 7 af 7 Revideret 2005

8 Revision foretages af de valgte revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Revisionen sal være kritisk, og skal som minimum omfatte kontrol af likvide beholdninger, samt gennemgang af bilag. 15. Bliver der på en generalforsamling ikke valgt en bestyrelse, er de fratrædende pligtige til at fungere indtil en ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles. Skulle der heller ikke her kunne vælges en bestyrelse, vil klubben være at anse for ophævet. Generalforsamlingen vælger da en komité, bestående af 3 medlemmer, som på bedste måde skal realisere klubbens aktiver, og af det indvundne beløb afvikles dens gæld i løbet af et år. Det eventuelle tiloversblevne beløb indsættes på en bankkonto, som overdrages til Dansk Forening for Rosport til midlertidig opbevaring. Det på bankkontoen indestående beløb anvendes til eventuel genoprettelse af klubben. 16. Et reglement for benyttelse af klubbens materiel og inventar udfærdiges af bestyrelse i samarbejde med udvalgene i klubben. I øvrigt betragtes Dansk Forening for Rosports ordens- og amatørbestemmelser, kapronings- og langtursreglement, samt Dansk Kano og Kajak forbunds bestemmelser som værende indeholdt i nærværende Vinterroningsreglement - der henvises til "Vinterroningsreglement for inriggere" samt til klubbens "Kajakregler". Side 8 af 8 Revideret 2005

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS Vedtaget og revideret på generalforsamlingen den dd.mm. 2010 Slettet: marts 1969 og på generalforsamlingen april 1984. 2 Navn og formål. Foreningens navn er Akademisk

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere