ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise Vestergaard, Bente Østergaard, Arne Bisgård, Ole Priess, Jens Peder Hedevang, Niels Ole D. Nielsen, Preben Andersen, Anders Bøge, Dorthe Dalsgaard, Ruth Kristensen, Ditte Staun, Bente Dahl, Søren Hendriksen, Svend Skov Madsen, Berit Kjølhede, Morten Enggaard, Johnny Kent Knudsen, Else Theill Sørensen, Jan D. Andersen, Annette V. Torp, Elsemarie Trøst, Erik Mortensen, Frede Frandsen, Elke Mølgaard, Carsten Håhr Veile, Kenneth Enggrob, Poul Erik Christensen Fraværende: Spørgetid: Der er ikke indkommet spørgsmål.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetforslag 2012 og budgetoverslagsårene , 1. behandling Kirkernes budget Revisionsberetning nr. 9 - afsluttende revision regnskab Halvårsregnskab og forventet regnskab pr Projektforslag for opførelse af geotermianlæg og drivvarmeanlæg Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr Biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Erklæring om vilje til ekspropriation af dele af Dølbyvej 51, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg Overtagelse af Østergade 5 B Rødding fra Region Midt Rammeaftale efter høringssvar Praksisundersøgelse om tilbagebetaling, aktivlovens 91 og 93 offentliggjort den 7. juni Frivillighedspolitik Pensionsstyrelsens rådighedstilsyn Vedtægt for Skive Ungdomsråd Sølvvej 20, Thorum - udbud af ejendommen...31 Samlet bilagsliste...33 SIDE 1

3 1. BUDGETFORSLAG 2012 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE , 1. BE- HANDLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Økonomiudvalget indstiller: At budgetforslag oversendes til byrådets 2. behandling. At fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandlingen fastsættes til fredag d. 30. september kl ÅBENT SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens 37 senest d. 15. september udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling. Budgetudarbejdelsen har taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2011 korrigeret for givne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, regeringsaftale og ny befolkningsprognose. Økonomiudvalget behandlede i møderne d. 17. maj og 14. juni 2011 budgetstatus 2012 med foreløbige udmeldinger af budgetrammer. Økonomiudvalget besluttede endvidere i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 22. marts 2011, at der skal ske en reduktion i pris- og lønfremskrivningen med 0,5% eller en tilsvarende reduktion efter fagudvalgets beslutning indenfor eget område, svarende til knap 10 mio. kr., der blev placeret i en pulje. Desuden blev det besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2012 på 1%, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med den flerårige balancestrategi i budget Økonomiudvalget behandlede endvidere i møderne d. 16. og 23. august 2011 udvalgenes samlede budgetforslag for 2012 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Budgetoplæg 2012 med generelle bemærkninger og udvalgenes bemærkninger samt beredskabskatalog, udvidelsesønsker og forslag til anlægsprojekter blev forelagt Byrådets budgetseminar d september Økonomiudvalget har på mødet d. 13. september 2011 udarbejdet budgetforslag med følgende indhold: Resultatopgørelse Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling SIDE 2

4 Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.773, , , ,6 Tilskud og udligning 1.006, , , ,8 Indtægter i alt 2.779, , , ,4 Driftsudgifter Service , , , ,1 Overførselsudgifter -676,8-688,8-700,2-715,1 Pris- og lønstigninger vedr. drift -60,4-122,0-187,0 Driftsudgifter i alt , , , ,2 Renter m.v. -17,0-17,2-16,5-15,9 Resultat af ordinær drift** 66,8 64,1 70,5 67,3 Anlæg Anlægsudgifter* -88,8-63,7-36,3-44,7 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -88,8-63,7-36,3-44,7 Resultat - skattefinansieret område -22,1 0,4 34,1 22,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 4,2 4,3 4,3 4,4 Anlægsresultat -1,6-1,2-1,6-1,5 Resultat - forsyningsvirksomheder 2,6 3,1 2,7 2,9 Resultat ialt (A+B) -19,5 3,5 36,8 25,5 Pengestrømme Resultat i alt -19,5 3,5 36,8 25,5 Afdrag på lån -43,5-45,2-42,9-37,7 Lånoptagelse 34,3 9,6 11,2 10,2 Øvrige finansforskydninger -2,1-2,2-2,2-2,2 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -30,8-34,4 2,9-4,2 SIDE 3

5 * Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 34,2 34,2 34,2 34,2 ** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 17 mio. kr., i alt 65 mio. kr. i Gennemsnitlig likviditet 147,2 116,1 102,3 104,2 Supplerende bemærkninger til budgetforslaget: Skatteprocenten er uændret 25,5% ligesom grundskyldspromillen er fastholdt til 20,68. Serviceudgifterne er ca. 45 mio. kr. under servicerammen i forhold til regeringsaftalen, hvilket svarer til en realvækst på ca. 2% under rammen. Der er afsat 88,8 mio. kr. netto i skattefinansierede anlægsudgifter. Heraf er der afsat 35,8 mio. kr. til borgernær anlæg til skoler, dagpasning, ældre og idræt for børn og unge, således at rammen på minimum 34,2 mio. kr. er overholdt. Der forudsættes låneoptagelse på 34,3 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. til rådhuset, 9,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 7,5 mio. kr. til borgernær anlæg, 4,1 mio. kr. til byfornyelse, 1,2 mio. kr. til vejrenoveringer, 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser og 0,1 mio. kr. til Fursund Færgeri. I budgetforslaget er der forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien. Siden udmeldingen af statsgarantien i juli 2011 har Finansministeriet med udsendelsen af Økonomisk Oversigt d. 24. august 2011 opjusteret skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan for med 0,6% fordelt med - 0,5% i , 0,4% i og 0,7% i KL har imidlertid ikke ændret på det skøn der svarer til statsgarantien, idet er er foretaget følgende vurdering: Der er i øjeblikket stor usikkerhed omkring udviklingen i dansk økonomi og udviklingen internationalt set. Det vil sige, at en evt. forværring af konjunkturerne hurtigt kan modvirke de bedre udsigter for kommunernes skattegrundlag. Endvidere er Finansministeriets skøn usikre, fordi ministeriet har valgt at tage højde for en række forslag og omlægninger for 2012, som først kan vedtages efter Folketingsvalget den 15. september På den baggrund vurderer KL, at usikkerheden om Finansministeriets nye skøn er så stor, at der ikke er grundlag for at revurdere KL s tidligere skatteskøn. Evt. ændringsforslag vedr. skatter og tilskud vil blive forelagt ved 2. behandlingen. Af bilagsmaterialet fremgår budgetforslaget tillige med takstoversigt. Endvidere henvises der til prioriteringsmateriale vedr. driftsreduktioner og udvidelser, anlægsforslag, generelle bemærkninger og udvalgenes bemærkninger, der blev udsendt til budgetseminaret, og som forefindes på kommunens hjemmeside under Byråd/kommune Økonomi Budget Budget 2012 Budgetseminar d. 1. og 2. september JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 4

6 Budgetforslag 2012, Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling SIDE 5

7 2. KIRKERNES BUDGET 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller, At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2012 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten. De samlede indtægter kan opgøres således: Kr. B2012 Kirkeskat 1,00% Udligningstilskud Tilbageførsel af 5%'s midler 2008/ Indtægter i alt Udgifterne kan opgøres således: Kr. B2012 Landskirkeskat Skive Provsti i alt %'s pulje, Skive Provsti Salling Provsti i alt %'s pulje, Salling Provsti Stiftsskat 0,41% PUK Udgifter i alt De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2012 kan herefter opgøres således. Kr. B2012 Indtægter Udgifter Balance (overskud +, underskud -) Kirkernes tilgodehavende, primo Kirkernes tilgodehavende, ultimo Med budgetforslaget er der således et samlet underskud på knap 0,7 mio. kr. Kirkens tilgodehavende forventes stort set at være brugt ultimo SIDE 6

8 Det samlede forbrug i såvel 2011 som 2012 forventes dog at blive mindre end det budgetterede idet 5% s midlerne på 2,8 mio. kr. årligt ikke forventes forbrugt fuldt ud, da de er øremærkede til uforudsete udgifter. Kirkens tilgodehavende ultimo 2011 kan således forventes at blive højere end de anførte kr. Likviditetsforbruget på 0,7 mio. kr. påvirker kommunens budget 2012, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed reducerer kommunens likviditet med 0,7 mio. kr. Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Kirkernes budget oversigt SIDE 7

9 3. REVISIONSBERETNING NR. 9 - AFSLUTTENDE REVISION REGNSKAB 2010 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Andersen ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning At de beskrevne ændringer i balancen for regnskab 2010 godkendes At forvaltningens kommentarer til revisionens anbefalinger godkendes ÅBENT SAGSFREMSTILLING BDO Kommunernes Revision har den 11. august 2011 fremsendt revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2010 afsluttende beretning for regnskabsåret Revisionsberetningen er sendt til byrådets medlemmer den 16. august Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder Årsregnskabet Revision af årsregnskabet Vurdering af kommunens økonomi Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion Særlige opgaver og analyser m.v. Derudover er der en oversigt over afgivne beretninger vedrørende 2010, revisors erklæring om habilitet og om at have modtaget de oplysninger de har anmodet om, samt oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for Revisionen har konstateret fejl i balancen ultimo Aktier og andelsbeviser er korrigeret med 425,1 mio. kr. som følge af, at den indre værdi fra åbningsbalancen for Skive Vand A/S skal indgå. Værdien af de materielle anlægsaktiver er korrigeret med 29,8 mio. kr. Modposten til korrektionerne er i begge tilfælde balancekontoen under Egenkapitalen. Disse fejl er korrigeret i Regnskabsberetning 2010, august ab/årsberetning_1908.pdf. Revisionens konklusioner er derudover positive. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner og eventuelle anbefalinger til administration af området. Forvaltningen har kommenteret anbefalingerne til itsikkerhedspolitikken og autorisationer i ressourcestyringssystemet der anvendes på Park og Vej. Byrådets afgørelse i forhold til revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerier. SIDE 8

10 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Notat - forvaltningernes kommentarer til anbefalinger i beretning nr. 9 SIDE 9

11 4. HALVÅRSREGNSKAB OG FORVENTET REGNSKAB PR Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandlinger At der gives tillægsbevilling til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på kr.. primært i forbindelse med regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og At der gives tillægsbevilling til en merindtægt fra skatter på kr. At der gives tillægsbevilling til en mindreudgift til skattefinansieret drift på kr. At der gives tillægsbevilling til en mindreudgift til skattefinansieret anlæg på kr. At gives en tillægsbevilling til en mindreindtægt fra grundsalg på kr. finansieret af en tilsvarende mindreudgift til byggemodning. Nettomerudgiften på kr. forudsættes finansieret af kassen. At der gives bevilling til optagelse af lån på 75,0 mio. kr. SAGSFREMSTILLING I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2011 skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab tillige med en opgørelse af det forventede regnskab for hele året. Indenrigsministeriet har fastlagt nærmere regler for udarbejdelsen af halvårsregnskabet og det forventede regnskab, hvilket i praksis betyder at den resultatopgørelse og bevillingsoversigt Skive Kommune plejer at udarbejde ved forventet regnskab blot skal suppleres med kolonner over halvårsregnskabet pr. 30. juni Endvidere skal halvårsregnskabet godkendes af byrådet før 1. behandlingen af budgettet for På baggrund af fagudvalgenes behandling af halvårsregnskabet kan det forventede regnskab sammenfattes således: Indtægter. Der søges om tillægsbevillinger til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på kr. bestående af: Mindreindtægt fra efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 med mio. kr. Mindreindtægt fra midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på kr., idet udmeldingen fra Indenrigsministeriet er på mio. kr., mens der er budgetteret med et beløb på kr. Midtvejsregulering af bloktilskuddet med en mindreindtægt på kr., der kan henføres til en regulering af kommunernes overgangstilskud i 2011 i forbindelse med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. SIDE 10

12 Mindreindtægt fra justering af grund- og udviklingsbidraget til regionerne med kr. Der søges om tillægsbevilling til en merindtægt fra skatter på kr. som følge af: Mindreudgift til afregning af det skrå skatteloft på kr. Merindtægt fra dødsboskat på kr. Merindtægt fra ejendomsskat på kr. svarende til det faktiske provenu. Drift. På den skattefinansierede drift søges der om tillægsbevillinger til mindreudgifter på i alt netto kr.: Merudgifter til lovændringer med kr. Mindreudgifter til forsikrede ledige med kr. Merudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets øvrige områder med kr. Merudgifter til boligsikring på kr. Kommunerne skal i 2011 overholde de budgetterede serviceudgifter i regnskabet. Såfremt kommunerne har et merforbrug vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. fordelt med 60% til den enkelte kommune og 40% til kommunerne under et. Skive Kommunes andel er på 26 mio. kr. fordelt med 15,5 mio. kr. individuelt og 10,5 mio. kr. kollektivt. Der tages imidlertid udgangspunkt i den aftalte ramme for serviceudgifterne for 2011, der ligger 1,2 mia. kr. over de budgetterede udgifter. Det betyder, at Skive Kommunes ramme ligger 10 mio. kr. over de budgetterede serviceudgifter. Skive Kommunes ramme for serviceudgifterne udgør således mio. kr. mod et budgetteret niveau på mio. kr. Det forventede serviceudgifter i regnskabet for 2011 kan opgøres til følgende (mio. kr.): Serviceudgifter 2011 Mio. kr. Serviceramme 1.958,8 Budgetterede serviceudgifter 1.948,8 Tillægsbevillinger pr ,2 Søgte tillægsbevillinger til vintertjeneste mv. -0,3 Faresignaler, ca. 4,0 Overførsler fra 2010 til ,6 Forventede overførsler fra 2011 til ,6 Forventede serviceudgifter ,3 Forventet mindreforbrug i forhold til rammen 12,5 De forventede serviceudgifter ligger således p.t. under rammen. Anlæg. Der søges om tillægsbevilling til en mindreudgift til Fuursund Hallen på kr. som følge af en momskorrektion. Fagudvalgene forventer et nettoforbrug på 176 mio. kr. i 2011 ud af et korrigeret budget på 260 mio. kr., hvoraf 101,5 mio. kr. er overført fra Forbruget er ultimo august på 53 mio. kr., excl. salg af KCL dog 87 mio. kr. Så der skal bruges 123 mio. kr. resten af året, for at nå det forventede forbrug. Der er forudsat overførsel af 10 mio. kr. vedr. rådhusbyggeri til 2012 og tilsvarende beløb vedr. låneadgang. På baggrund af forbruget ultimo august 2011 skønnes et mindreforbrug på 40 mio. kr. i forhold til opgørelsen fra fagudvalgene. SIDE 11

13 M.h.t. borgernær anlæg, der opgøres som bruttoudgift, er der ultimo august et forbrug på 16 mio. kr. af et korrigeret budget på 72 mio. kr. Det forventede forbrug er på 49 mio. kr., så igen skal der være et betydeligt forbrug resten af året, for at forventningerne skal overholdes. Borgernær anlæg, 2011, bruttoudgifter Mio. kr. Vedtaget budget ,3 Overførsel 2010-> ,0 Tillægsbevillinger 1,8 Korrigeret budget ,1 Forbrug pr betalte regninger 15,9 Forventet forbrug ,1 Forventet overførsel til ,0 Rammen for borgernær anlæg er i 2011 på 34,6 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder rammen for borgernær anlæg skal der ske deponering af halvdelen af mindreforbruget i forhold til rammen. Der henvises i øvrigt til bilag med en specifikation af borgernær anlæg. Det korrigerede budget for låneoptagelsen for 2011 er på 109,2 mio. kr., excl. ældreboliglån. Det forventede forbrug kan opgøres til 87,8 mio. kr. svarende til det forventede anlægsniveau, således at der forventes overført 21,4 mio. kr. til I lyset af det aktuelle forbrug ultimo august 2011 forventes dog et lavere anlægsforbrug på 40 mio. kr. mindre end det tilbagemeldte i 2011 og dermed også en lavere låneramme. Det vurderes således at lånerammen i 2011 vil udgøre 75 mio. kr., hvortil der søges om bevilling til låneoptagelse. Faresignaler. Faresignaler, mio. kr. Mio. kr. Vintertjeneste -3,0 Skive Havn -0,4 Vejafvandingsbidrag? Mindreforbrug, anlæg 40,0 Heraf lånefinansiering -13,0 I alt, nettomindreudgifter på max. 23,6 Likviditet. Den gennemsnitlige likviditet er over de seneste 12 måneder opgjort til 197,5 mio. kr. ultimo august Dertil kommer deponerede midler på 37 mio. kr. Likviditetsforbruget ændres fra 7,5 mio. kr. i det vedtagne budget til nu forventet 62,5 mio. kr. og kan forklares således (mio. kr.): Vedtaget budget -7,5 Givne tillægsbevillinger pr , netto 32,4 Søgte tillægsbevillinger pr ,4 Momdreforbrug, økonomisk decentralisering, drift 0,7 Merforbrug, anlæg, overførsler + nye bevillinger -18,5 Heraf finansieret af overførte lån/korte kreditter -10,5 Forventet likviditetsforbrug -56,8 Som følge af de forventede mindreudgifter til anlæg må likviditetsforbruget dog forventes at blive lavere og i en størrelsesorden af ca. 30 mio. kr. SIDE 12

14 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Forventet regnskab , notat Borgernær anlæg pr SIDE 13

15 5. PROJEKTFORSLAG FOR OPFØRELSE AF GEOTERMIANLÆG OG DRIVVAR- MEANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing ÅBENT UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Indstillingen fremsendes til Byrådet med anbefaling ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG TEKE-udvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at projektforslaget i sin helhed godkendes til gennemførelse at der samtidig træffes beslutning om at igangsætte udførelsen af en Energiplan, der skal indeholde bestemmelser og retningslinjer for den fremtidige energiforsyning i Skive Kommune. SAGSFREMSTILLING Skive Geotermi A/S har fremsendt projektforslag til godkendelse af opførelse af geotermianlæg og drivvarmeanlæg ved Rødding til varmeforsyning af byer og bysamfund i Skive Kommune. Projektbeskrivelse Projektet omfatter etablering af et geotermisk anlæg med en varmeeffekt på 16 MW og et drivvarmeanlæg på 20 MW. Projektet indeholder mulighed for at ændre forholdet mellem geotermi og biomasse, afhængig af resultatet af prøveboringer, men således at det samlede projekt har en effekt på 36 MW. På borepladsen udføres 4 borehuller og efterfølgende etablering af et drivvarmeanlæg, komplet med absorptionsvarmeanlæg, en teknikbygning/besøgscenter samt et tilhørende ca. 82 km langt transmissionssystem, som knytter de deltagende værker sammen til et samlet anlæg. Anvendelsen af geotermisk energi står ikke i vejen for udnyttelsen af forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme, men de 2 anlæg vil supplere hinanden, idet der er plads til, af begge anlæg vil få fuldt tilstrækkelige driftstimer og dermed en bedre udnyttelse af energien end hidtil. SIDE 14

16 Fysisk placering Selve borestedet er placeret syd for Rødding by, og der er truffet lejeaftale med lodsejer om en lejekontrakt gældende for 100 år. Drivvarmeanlægget påtænkes placeret i et område øst for Rødding By, der i henhold til gældende lokalplan er udlagt som industriområde. Der vil blive optaget forhandlinger med kommunen, efterhånden som bygningsanlæggets endelige placering, omfang og udformning konkretiseres i processen, herunder indhentning af nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer fra plan- og bygningsmæssige bestemmelser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Projektforslaget belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser af etablering af geotermianlægget ved Rødding og transmissionssystemet i Skive Kommune, og rapporten viser, at et 36 MW geotermisk anlæg er samfundsøkonomisk attraktivt. I beregningsperioden vil der være et samfundsøkonomisk overskud i størrelsesordenen 116 mio. kr. Projektet indebærer, at andelen af vedvarende energi (VE) i energiforsyningen i Skive Kommune øges betragteligt, så der vil ske en reduktion af behovet for afbrænding af naturgas. Endvidere vil forsyningssikkerheden øges, og det vil have en stabiliserende effekt på den fremtidige varmepris. Klima og Energistrategi Projektforslaget stemmer overens med kommunens godkendte Klima og Energistrategi, der har formuleret en overordnet strategi om, at kommunen skal være CO 2 -neutral i Geotermisk varme er CO 2 -neutral og vedvarende og kan dermed medvirke til udfasningen af fossile brændsler i Skive Kommune. De decentrale varmeværker forventes således at reducere forbruget af naturgas med ca. 95 %. En gennemførelse af projektforslaget forventes at kunne give en miljømæssig besparelse og dermed en reduktion af CO 2 - emissionen på ca t. pr. år. Foroffentlighed om geotermi Skive Kommunes planlægning for energiforsyning er samlet i Kommuneplanen, som peger på en bred vifte af lokale og vedvarende energikilder samt på behovet for en reduktion af CO 2 -emissionen. I den forbindelse har Geotermi i Skive Kommune været offentliggjort i en foroffentlighedsproces i henhold til Kommuneplanen. Økonomiudvalget har på møde den 23. august tiltrådt indstillingen om, at udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes, og at dette koordineres tæt med udarbejdelsen af en Energiplan for Skive Kommune. Indvindingstilladelse Skive Kommune har fremsendt ansøgning til Energistyrelsen, og det er på møde med Energistyrelsen aftalt at fremsende fornyet ansøgning om en indvindingstilladelse i henhold til undergrundsloven samtidig med, at der sker en overdragelse af koncessionen fra Skive Kommune til Skive Geotermi A/S. Energistyrelsen tilkendegiver at være indstillet på at meddele en sådan tilladelse, der gælder for 30 år og med en eventuel forlængelse på yderligere 20 år. Forvaltningens bemærkninger Efter en gennemgang af projektforslaget, herunder de samfundsøkonomiske beregninger og følsomhedsberegninger, er det forvaltningens vurdering, at projektet indebærer en tilfredsstillende positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og brugerøkonomi. SIDE 15

17 Gennemførelsen af projektforslaget vil endvidere miljømæssigt være en stor fordel, idet emissionen af drivhusgasser og partikler reduceres væsentligt. Projektforslaget er ligeledes i overensstemmelse med den godkendte Klima og Energistrategi, idet andelen af vedvarende energi forøges i stort omfang, så det er et væsentligt skridt for kommunen hen imod den godkendte vision om CO 2 -neutralitet i Endelig vil det samlede projekt efter forvaltningens vurdering indebære større forsyningssikkerhed samt lavere og mere stabile varmepriser i fremtiden. Over tid kan det medføre større stabilitet i ejendomssalgspriser og måske dermed større lyst til at investere i fast ejendom. En effektiv udnyttelse af returvarmen kan give andre og nye muligheder for erhvervsvirksomheder, ligesom man turistmæssigt vil kunne udnytte disse energier til nye aktiviteter i hele kommunen. JURA (herunder lovgrundlag) Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser - bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning, bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg samt vejledning fra 2007 til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Økonomi Det må forudsættes, at Skive Geotermi A/S efterfølgende vil anmode om en kommunegaranti for optagelse af lån i Kommune Kredit til finansiering af anlægsprojektet. BILAG Bilag 4 - Udbygningsplan for nye områder.pdf Bilag 1 - Oversigtskort med ledningsstræk.pdf Bilag 3 - Varighedskurve for varmebehov 2014.pdf Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger.pdf Notat selskabsøkonomi rev 5.pdf Notat projektforslag.pdf SIDE 16

18 6. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 OG LOKALPLAN NR BIOGASAN- LÆG PÅ RUSTEDMØLLEVEJ VED RYBJERG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nina Ørsted Andresen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Preben Andersen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 endeligt, idet Der foretages konsekvensrettelser i planerne i henhold til byrådets beslutning om, at lokalplan nr. 74 ikke ophæves, og at der i den forbindelse foretages mindre rettelser af redaktionel karakter i planerne, i forbindelse med den endelige vedtagelse. SAGSFREMSTILLING På byrådsmødet den blev forslag til kommuneplan nr. 14 og lokalplan nr. 243 vedtaget, idet lokalplan nr. 74 for vindmøller ved Rybjerg ikke ophæves. På den baggrund blev der i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanen foretaget ændringer i planerne i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den og frem til den Der er i løbet af den offentlige høring ikke modtaget nogen indlæg med bemærkninger og ændringsforslag. JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI BILAG Kommuneplantillæg nr 14 - Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf Lokalplan nr Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf Sammenfattende redegørelse - Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf SIDE 17

19 SIDE 18

20 7. ERKLÆRING OM VILJE TIL EKSPROPRIATION AF DELE AF DØLBYVEJ 51, SÅFREMT DER IKKE INDGÅS EN FRIVILLIG AFTALE OM SALG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Byrådet ÅBENT INDSTILLING Borgmesteren indstiller, at der afgives en erklæring om,, at byrådet med henvisning til lokalplan nr 225 har hjemmel til at ekspropriere ejendommen, og at kommunen er indstillet på at ekspropriere ejendommens jorder, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg. ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Borgmesterens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog den 22. december 2009 lokalplan nr 225 for et område til centerformål og boliger i Vinde. Lokalplanen omfatter Bodilsens Fabrik og ejendommen Dølbyvej 51. Området afgrænses mod nord af Dølbyvej og et større boligområde, mod vest af Bakkedraget og den ældre del af Vinde by og mod sydøst af Vestre Boulevard. Ejerne af Dølbyvej 51 har oplyst, at de ønsker at sælge ejendommen med undtagelse af hovedbygningen. Advokat Knud Borup Jensen har på vegne af ejerne oplyst, at der er forhandlinger med nogle bygherrer om salg af ejendommen. Advokat Knud Borup Jensen anmoder om, at kommunen meddeler, at der er hjemmel til at ekspropriere ejendommen, og at kommunen udsteder en bekræftelse på, at Skive Kommune vil gennemføre ekspropriation, såfremt der ikke sker et frivilligt salg af ejendommen. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om planlægning ØKONOMI - SIDE 19

21 8. OVERTAGELSE AF ØSTERGADE 5 B RØDDING FRA REGION MIDT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Det indstilles -at kommunen accepterer tilbuddet om at overtage Østergade 5 B, Rødding -at grunden stilles til rådighed for Rødding Skole SAGSFREMSTILLING Skive Kommune og Region Midt holdt i foråret 2009 møde vedrørende Østergade 5 B, Rødding, hvor der tidligere har været elværk. Det aftaltes her, at der skulle arbejdes videre med, at Regionen køber ejendommen, fjerner huset og foretager afværgeforanstaltninger. Herefter skal ejendommen overdrages vederlagsfrit til kommunen. Regionen har den 30. august 2011 meddelt, at ejendommen nu kan overdrages vederlagsfrit til Skive Kommune. Regionen oplyser, at ejendommen fortsat er kortlagt på vidensniveau 2, idet der er efterladt oliekomponenter, tungmetaller og evt. PAHér. Arealet er slutafdækket med ½ m rent muld, der er tilsået med græs, hvorfor ejendommen kan anvendes f.eks. i forbindelse med udearealer til Rødding skole, der er naboejendom. Rødding skole har tidligere tilkendegivet at være interesseret i at overtage arealet. JURA (herunder lovgrundlag) Jordforureningslovens 22, stk 3. ØKONOMI - SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2013. Mødedato: 17. september 2013. Byrådssalen, Torvegade 10 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2013. Mødedato: 17. september 2013. Byrådssalen, Torvegade 10 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2013 Mødedato: 17. september 2013 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere