ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise Vestergaard, Bente Østergaard, Arne Bisgård, Ole Priess, Jens Peder Hedevang, Niels Ole D. Nielsen, Preben Andersen, Anders Bøge, Dorthe Dalsgaard, Ruth Kristensen, Ditte Staun, Bente Dahl, Søren Hendriksen, Svend Skov Madsen, Berit Kjølhede, Morten Enggaard, Johnny Kent Knudsen, Else Theill Sørensen, Jan D. Andersen, Annette V. Torp, Elsemarie Trøst, Erik Mortensen, Frede Frandsen, Elke Mølgaard, Carsten Håhr Veile, Kenneth Enggrob, Poul Erik Christensen Fraværende: Spørgetid: Der er ikke indkommet spørgsmål.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetforslag 2012 og budgetoverslagsårene , 1. behandling Kirkernes budget Revisionsberetning nr. 9 - afsluttende revision regnskab Halvårsregnskab og forventet regnskab pr Projektforslag for opførelse af geotermianlæg og drivvarmeanlæg Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr Biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Erklæring om vilje til ekspropriation af dele af Dølbyvej 51, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg Overtagelse af Østergade 5 B Rødding fra Region Midt Rammeaftale efter høringssvar Praksisundersøgelse om tilbagebetaling, aktivlovens 91 og 93 offentliggjort den 7. juni Frivillighedspolitik Pensionsstyrelsens rådighedstilsyn Vedtægt for Skive Ungdomsråd Sølvvej 20, Thorum - udbud af ejendommen...31 Samlet bilagsliste...33 SIDE 1

3 1. BUDGETFORSLAG 2012 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE , 1. BE- HANDLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Økonomiudvalget indstiller: At budgetforslag oversendes til byrådets 2. behandling. At fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandlingen fastsættes til fredag d. 30. september kl ÅBENT SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens 37 senest d. 15. september udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling. Budgetudarbejdelsen har taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2011 korrigeret for givne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, regeringsaftale og ny befolkningsprognose. Økonomiudvalget behandlede i møderne d. 17. maj og 14. juni 2011 budgetstatus 2012 med foreløbige udmeldinger af budgetrammer. Økonomiudvalget besluttede endvidere i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 22. marts 2011, at der skal ske en reduktion i pris- og lønfremskrivningen med 0,5% eller en tilsvarende reduktion efter fagudvalgets beslutning indenfor eget område, svarende til knap 10 mio. kr., der blev placeret i en pulje. Desuden blev det besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2012 på 1%, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med den flerårige balancestrategi i budget Økonomiudvalget behandlede endvidere i møderne d. 16. og 23. august 2011 udvalgenes samlede budgetforslag for 2012 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Budgetoplæg 2012 med generelle bemærkninger og udvalgenes bemærkninger samt beredskabskatalog, udvidelsesønsker og forslag til anlægsprojekter blev forelagt Byrådets budgetseminar d september Økonomiudvalget har på mødet d. 13. september 2011 udarbejdet budgetforslag med følgende indhold: Resultatopgørelse Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling SIDE 2

4 Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.773, , , ,6 Tilskud og udligning 1.006, , , ,8 Indtægter i alt 2.779, , , ,4 Driftsudgifter Service , , , ,1 Overførselsudgifter -676,8-688,8-700,2-715,1 Pris- og lønstigninger vedr. drift -60,4-122,0-187,0 Driftsudgifter i alt , , , ,2 Renter m.v. -17,0-17,2-16,5-15,9 Resultat af ordinær drift** 66,8 64,1 70,5 67,3 Anlæg Anlægsudgifter* -88,8-63,7-36,3-44,7 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -88,8-63,7-36,3-44,7 Resultat - skattefinansieret område -22,1 0,4 34,1 22,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 4,2 4,3 4,3 4,4 Anlægsresultat -1,6-1,2-1,6-1,5 Resultat - forsyningsvirksomheder 2,6 3,1 2,7 2,9 Resultat ialt (A+B) -19,5 3,5 36,8 25,5 Pengestrømme Resultat i alt -19,5 3,5 36,8 25,5 Afdrag på lån -43,5-45,2-42,9-37,7 Lånoptagelse 34,3 9,6 11,2 10,2 Øvrige finansforskydninger -2,1-2,2-2,2-2,2 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -30,8-34,4 2,9-4,2 SIDE 3

5 * Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 34,2 34,2 34,2 34,2 ** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 17 mio. kr., i alt 65 mio. kr. i Gennemsnitlig likviditet 147,2 116,1 102,3 104,2 Supplerende bemærkninger til budgetforslaget: Skatteprocenten er uændret 25,5% ligesom grundskyldspromillen er fastholdt til 20,68. Serviceudgifterne er ca. 45 mio. kr. under servicerammen i forhold til regeringsaftalen, hvilket svarer til en realvækst på ca. 2% under rammen. Der er afsat 88,8 mio. kr. netto i skattefinansierede anlægsudgifter. Heraf er der afsat 35,8 mio. kr. til borgernær anlæg til skoler, dagpasning, ældre og idræt for børn og unge, således at rammen på minimum 34,2 mio. kr. er overholdt. Der forudsættes låneoptagelse på 34,3 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. til rådhuset, 9,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 7,5 mio. kr. til borgernær anlæg, 4,1 mio. kr. til byfornyelse, 1,2 mio. kr. til vejrenoveringer, 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser og 0,1 mio. kr. til Fursund Færgeri. I budgetforslaget er der forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien. Siden udmeldingen af statsgarantien i juli 2011 har Finansministeriet med udsendelsen af Økonomisk Oversigt d. 24. august 2011 opjusteret skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan for med 0,6% fordelt med - 0,5% i , 0,4% i og 0,7% i KL har imidlertid ikke ændret på det skøn der svarer til statsgarantien, idet er er foretaget følgende vurdering: Der er i øjeblikket stor usikkerhed omkring udviklingen i dansk økonomi og udviklingen internationalt set. Det vil sige, at en evt. forværring af konjunkturerne hurtigt kan modvirke de bedre udsigter for kommunernes skattegrundlag. Endvidere er Finansministeriets skøn usikre, fordi ministeriet har valgt at tage højde for en række forslag og omlægninger for 2012, som først kan vedtages efter Folketingsvalget den 15. september På den baggrund vurderer KL, at usikkerheden om Finansministeriets nye skøn er så stor, at der ikke er grundlag for at revurdere KL s tidligere skatteskøn. Evt. ændringsforslag vedr. skatter og tilskud vil blive forelagt ved 2. behandlingen. Af bilagsmaterialet fremgår budgetforslaget tillige med takstoversigt. Endvidere henvises der til prioriteringsmateriale vedr. driftsreduktioner og udvidelser, anlægsforslag, generelle bemærkninger og udvalgenes bemærkninger, der blev udsendt til budgetseminaret, og som forefindes på kommunens hjemmeside under Byråd/kommune Økonomi Budget Budget 2012 Budgetseminar d. 1. og 2. september JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 4

6 Budgetforslag 2012, Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling SIDE 5

7 2. KIRKERNES BUDGET 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller, At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2012 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten. De samlede indtægter kan opgøres således: Kr. B2012 Kirkeskat 1,00% Udligningstilskud Tilbageførsel af 5%'s midler 2008/ Indtægter i alt Udgifterne kan opgøres således: Kr. B2012 Landskirkeskat Skive Provsti i alt %'s pulje, Skive Provsti Salling Provsti i alt %'s pulje, Salling Provsti Stiftsskat 0,41% PUK Udgifter i alt De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2012 kan herefter opgøres således. Kr. B2012 Indtægter Udgifter Balance (overskud +, underskud -) Kirkernes tilgodehavende, primo Kirkernes tilgodehavende, ultimo Med budgetforslaget er der således et samlet underskud på knap 0,7 mio. kr. Kirkens tilgodehavende forventes stort set at være brugt ultimo SIDE 6

8 Det samlede forbrug i såvel 2011 som 2012 forventes dog at blive mindre end det budgetterede idet 5% s midlerne på 2,8 mio. kr. årligt ikke forventes forbrugt fuldt ud, da de er øremærkede til uforudsete udgifter. Kirkens tilgodehavende ultimo 2011 kan således forventes at blive højere end de anførte kr. Likviditetsforbruget på 0,7 mio. kr. påvirker kommunens budget 2012, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed reducerer kommunens likviditet med 0,7 mio. kr. Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Kirkernes budget oversigt SIDE 7

9 3. REVISIONSBERETNING NR. 9 - AFSLUTTENDE REVISION REGNSKAB 2010 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Andersen ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning At de beskrevne ændringer i balancen for regnskab 2010 godkendes At forvaltningens kommentarer til revisionens anbefalinger godkendes ÅBENT SAGSFREMSTILLING BDO Kommunernes Revision har den 11. august 2011 fremsendt revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2010 afsluttende beretning for regnskabsåret Revisionsberetningen er sendt til byrådets medlemmer den 16. august Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder Årsregnskabet Revision af årsregnskabet Vurdering af kommunens økonomi Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion Særlige opgaver og analyser m.v. Derudover er der en oversigt over afgivne beretninger vedrørende 2010, revisors erklæring om habilitet og om at have modtaget de oplysninger de har anmodet om, samt oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for Revisionen har konstateret fejl i balancen ultimo Aktier og andelsbeviser er korrigeret med 425,1 mio. kr. som følge af, at den indre værdi fra åbningsbalancen for Skive Vand A/S skal indgå. Værdien af de materielle anlægsaktiver er korrigeret med 29,8 mio. kr. Modposten til korrektionerne er i begge tilfælde balancekontoen under Egenkapitalen. Disse fejl er korrigeret i Regnskabsberetning 2010, august ab/årsberetning_1908.pdf. Revisionens konklusioner er derudover positive. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner og eventuelle anbefalinger til administration af området. Forvaltningen har kommenteret anbefalingerne til itsikkerhedspolitikken og autorisationer i ressourcestyringssystemet der anvendes på Park og Vej. Byrådets afgørelse i forhold til revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerier. SIDE 8

10 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Notat - forvaltningernes kommentarer til anbefalinger i beretning nr. 9 SIDE 9

11 4. HALVÅRSREGNSKAB OG FORVENTET REGNSKAB PR Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandlinger At der gives tillægsbevilling til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på kr.. primært i forbindelse med regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og At der gives tillægsbevilling til en merindtægt fra skatter på kr. At der gives tillægsbevilling til en mindreudgift til skattefinansieret drift på kr. At der gives tillægsbevilling til en mindreudgift til skattefinansieret anlæg på kr. At gives en tillægsbevilling til en mindreindtægt fra grundsalg på kr. finansieret af en tilsvarende mindreudgift til byggemodning. Nettomerudgiften på kr. forudsættes finansieret af kassen. At der gives bevilling til optagelse af lån på 75,0 mio. kr. SAGSFREMSTILLING I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2011 skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab tillige med en opgørelse af det forventede regnskab for hele året. Indenrigsministeriet har fastlagt nærmere regler for udarbejdelsen af halvårsregnskabet og det forventede regnskab, hvilket i praksis betyder at den resultatopgørelse og bevillingsoversigt Skive Kommune plejer at udarbejde ved forventet regnskab blot skal suppleres med kolonner over halvårsregnskabet pr. 30. juni Endvidere skal halvårsregnskabet godkendes af byrådet før 1. behandlingen af budgettet for På baggrund af fagudvalgenes behandling af halvårsregnskabet kan det forventede regnskab sammenfattes således: Indtægter. Der søges om tillægsbevillinger til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på kr. bestående af: Mindreindtægt fra efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 med mio. kr. Mindreindtægt fra midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på kr., idet udmeldingen fra Indenrigsministeriet er på mio. kr., mens der er budgetteret med et beløb på kr. Midtvejsregulering af bloktilskuddet med en mindreindtægt på kr., der kan henføres til en regulering af kommunernes overgangstilskud i 2011 i forbindelse med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. SIDE 10

12 Mindreindtægt fra justering af grund- og udviklingsbidraget til regionerne med kr. Der søges om tillægsbevilling til en merindtægt fra skatter på kr. som følge af: Mindreudgift til afregning af det skrå skatteloft på kr. Merindtægt fra dødsboskat på kr. Merindtægt fra ejendomsskat på kr. svarende til det faktiske provenu. Drift. På den skattefinansierede drift søges der om tillægsbevillinger til mindreudgifter på i alt netto kr.: Merudgifter til lovændringer med kr. Mindreudgifter til forsikrede ledige med kr. Merudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets øvrige områder med kr. Merudgifter til boligsikring på kr. Kommunerne skal i 2011 overholde de budgetterede serviceudgifter i regnskabet. Såfremt kommunerne har et merforbrug vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. fordelt med 60% til den enkelte kommune og 40% til kommunerne under et. Skive Kommunes andel er på 26 mio. kr. fordelt med 15,5 mio. kr. individuelt og 10,5 mio. kr. kollektivt. Der tages imidlertid udgangspunkt i den aftalte ramme for serviceudgifterne for 2011, der ligger 1,2 mia. kr. over de budgetterede udgifter. Det betyder, at Skive Kommunes ramme ligger 10 mio. kr. over de budgetterede serviceudgifter. Skive Kommunes ramme for serviceudgifterne udgør således mio. kr. mod et budgetteret niveau på mio. kr. Det forventede serviceudgifter i regnskabet for 2011 kan opgøres til følgende (mio. kr.): Serviceudgifter 2011 Mio. kr. Serviceramme 1.958,8 Budgetterede serviceudgifter 1.948,8 Tillægsbevillinger pr ,2 Søgte tillægsbevillinger til vintertjeneste mv. -0,3 Faresignaler, ca. 4,0 Overførsler fra 2010 til ,6 Forventede overførsler fra 2011 til ,6 Forventede serviceudgifter ,3 Forventet mindreforbrug i forhold til rammen 12,5 De forventede serviceudgifter ligger således p.t. under rammen. Anlæg. Der søges om tillægsbevilling til en mindreudgift til Fuursund Hallen på kr. som følge af en momskorrektion. Fagudvalgene forventer et nettoforbrug på 176 mio. kr. i 2011 ud af et korrigeret budget på 260 mio. kr., hvoraf 101,5 mio. kr. er overført fra Forbruget er ultimo august på 53 mio. kr., excl. salg af KCL dog 87 mio. kr. Så der skal bruges 123 mio. kr. resten af året, for at nå det forventede forbrug. Der er forudsat overførsel af 10 mio. kr. vedr. rådhusbyggeri til 2012 og tilsvarende beløb vedr. låneadgang. På baggrund af forbruget ultimo august 2011 skønnes et mindreforbrug på 40 mio. kr. i forhold til opgørelsen fra fagudvalgene. SIDE 11

13 M.h.t. borgernær anlæg, der opgøres som bruttoudgift, er der ultimo august et forbrug på 16 mio. kr. af et korrigeret budget på 72 mio. kr. Det forventede forbrug er på 49 mio. kr., så igen skal der være et betydeligt forbrug resten af året, for at forventningerne skal overholdes. Borgernær anlæg, 2011, bruttoudgifter Mio. kr. Vedtaget budget ,3 Overførsel 2010-> ,0 Tillægsbevillinger 1,8 Korrigeret budget ,1 Forbrug pr betalte regninger 15,9 Forventet forbrug ,1 Forventet overførsel til ,0 Rammen for borgernær anlæg er i 2011 på 34,6 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder rammen for borgernær anlæg skal der ske deponering af halvdelen af mindreforbruget i forhold til rammen. Der henvises i øvrigt til bilag med en specifikation af borgernær anlæg. Det korrigerede budget for låneoptagelsen for 2011 er på 109,2 mio. kr., excl. ældreboliglån. Det forventede forbrug kan opgøres til 87,8 mio. kr. svarende til det forventede anlægsniveau, således at der forventes overført 21,4 mio. kr. til I lyset af det aktuelle forbrug ultimo august 2011 forventes dog et lavere anlægsforbrug på 40 mio. kr. mindre end det tilbagemeldte i 2011 og dermed også en lavere låneramme. Det vurderes således at lånerammen i 2011 vil udgøre 75 mio. kr., hvortil der søges om bevilling til låneoptagelse. Faresignaler. Faresignaler, mio. kr. Mio. kr. Vintertjeneste -3,0 Skive Havn -0,4 Vejafvandingsbidrag? Mindreforbrug, anlæg 40,0 Heraf lånefinansiering -13,0 I alt, nettomindreudgifter på max. 23,6 Likviditet. Den gennemsnitlige likviditet er over de seneste 12 måneder opgjort til 197,5 mio. kr. ultimo august Dertil kommer deponerede midler på 37 mio. kr. Likviditetsforbruget ændres fra 7,5 mio. kr. i det vedtagne budget til nu forventet 62,5 mio. kr. og kan forklares således (mio. kr.): Vedtaget budget -7,5 Givne tillægsbevillinger pr , netto 32,4 Søgte tillægsbevillinger pr ,4 Momdreforbrug, økonomisk decentralisering, drift 0,7 Merforbrug, anlæg, overførsler + nye bevillinger -18,5 Heraf finansieret af overførte lån/korte kreditter -10,5 Forventet likviditetsforbrug -56,8 Som følge af de forventede mindreudgifter til anlæg må likviditetsforbruget dog forventes at blive lavere og i en størrelsesorden af ca. 30 mio. kr. SIDE 12

14 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Forventet regnskab , notat Borgernær anlæg pr SIDE 13

15 5. PROJEKTFORSLAG FOR OPFØRELSE AF GEOTERMIANLÆG OG DRIVVAR- MEANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing ÅBENT UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Indstillingen fremsendes til Byrådet med anbefaling ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG TEKE-udvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at projektforslaget i sin helhed godkendes til gennemførelse at der samtidig træffes beslutning om at igangsætte udførelsen af en Energiplan, der skal indeholde bestemmelser og retningslinjer for den fremtidige energiforsyning i Skive Kommune. SAGSFREMSTILLING Skive Geotermi A/S har fremsendt projektforslag til godkendelse af opførelse af geotermianlæg og drivvarmeanlæg ved Rødding til varmeforsyning af byer og bysamfund i Skive Kommune. Projektbeskrivelse Projektet omfatter etablering af et geotermisk anlæg med en varmeeffekt på 16 MW og et drivvarmeanlæg på 20 MW. Projektet indeholder mulighed for at ændre forholdet mellem geotermi og biomasse, afhængig af resultatet af prøveboringer, men således at det samlede projekt har en effekt på 36 MW. På borepladsen udføres 4 borehuller og efterfølgende etablering af et drivvarmeanlæg, komplet med absorptionsvarmeanlæg, en teknikbygning/besøgscenter samt et tilhørende ca. 82 km langt transmissionssystem, som knytter de deltagende værker sammen til et samlet anlæg. Anvendelsen af geotermisk energi står ikke i vejen for udnyttelsen af forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme, men de 2 anlæg vil supplere hinanden, idet der er plads til, af begge anlæg vil få fuldt tilstrækkelige driftstimer og dermed en bedre udnyttelse af energien end hidtil. SIDE 14

16 Fysisk placering Selve borestedet er placeret syd for Rødding by, og der er truffet lejeaftale med lodsejer om en lejekontrakt gældende for 100 år. Drivvarmeanlægget påtænkes placeret i et område øst for Rødding By, der i henhold til gældende lokalplan er udlagt som industriområde. Der vil blive optaget forhandlinger med kommunen, efterhånden som bygningsanlæggets endelige placering, omfang og udformning konkretiseres i processen, herunder indhentning af nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer fra plan- og bygningsmæssige bestemmelser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Projektforslaget belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser af etablering af geotermianlægget ved Rødding og transmissionssystemet i Skive Kommune, og rapporten viser, at et 36 MW geotermisk anlæg er samfundsøkonomisk attraktivt. I beregningsperioden vil der være et samfundsøkonomisk overskud i størrelsesordenen 116 mio. kr. Projektet indebærer, at andelen af vedvarende energi (VE) i energiforsyningen i Skive Kommune øges betragteligt, så der vil ske en reduktion af behovet for afbrænding af naturgas. Endvidere vil forsyningssikkerheden øges, og det vil have en stabiliserende effekt på den fremtidige varmepris. Klima og Energistrategi Projektforslaget stemmer overens med kommunens godkendte Klima og Energistrategi, der har formuleret en overordnet strategi om, at kommunen skal være CO 2 -neutral i Geotermisk varme er CO 2 -neutral og vedvarende og kan dermed medvirke til udfasningen af fossile brændsler i Skive Kommune. De decentrale varmeværker forventes således at reducere forbruget af naturgas med ca. 95 %. En gennemførelse af projektforslaget forventes at kunne give en miljømæssig besparelse og dermed en reduktion af CO 2 - emissionen på ca t. pr. år. Foroffentlighed om geotermi Skive Kommunes planlægning for energiforsyning er samlet i Kommuneplanen, som peger på en bred vifte af lokale og vedvarende energikilder samt på behovet for en reduktion af CO 2 -emissionen. I den forbindelse har Geotermi i Skive Kommune været offentliggjort i en foroffentlighedsproces i henhold til Kommuneplanen. Økonomiudvalget har på møde den 23. august tiltrådt indstillingen om, at udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes, og at dette koordineres tæt med udarbejdelsen af en Energiplan for Skive Kommune. Indvindingstilladelse Skive Kommune har fremsendt ansøgning til Energistyrelsen, og det er på møde med Energistyrelsen aftalt at fremsende fornyet ansøgning om en indvindingstilladelse i henhold til undergrundsloven samtidig med, at der sker en overdragelse af koncessionen fra Skive Kommune til Skive Geotermi A/S. Energistyrelsen tilkendegiver at være indstillet på at meddele en sådan tilladelse, der gælder for 30 år og med en eventuel forlængelse på yderligere 20 år. Forvaltningens bemærkninger Efter en gennemgang af projektforslaget, herunder de samfundsøkonomiske beregninger og følsomhedsberegninger, er det forvaltningens vurdering, at projektet indebærer en tilfredsstillende positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og brugerøkonomi. SIDE 15

17 Gennemførelsen af projektforslaget vil endvidere miljømæssigt være en stor fordel, idet emissionen af drivhusgasser og partikler reduceres væsentligt. Projektforslaget er ligeledes i overensstemmelse med den godkendte Klima og Energistrategi, idet andelen af vedvarende energi forøges i stort omfang, så det er et væsentligt skridt for kommunen hen imod den godkendte vision om CO 2 -neutralitet i Endelig vil det samlede projekt efter forvaltningens vurdering indebære større forsyningssikkerhed samt lavere og mere stabile varmepriser i fremtiden. Over tid kan det medføre større stabilitet i ejendomssalgspriser og måske dermed større lyst til at investere i fast ejendom. En effektiv udnyttelse af returvarmen kan give andre og nye muligheder for erhvervsvirksomheder, ligesom man turistmæssigt vil kunne udnytte disse energier til nye aktiviteter i hele kommunen. JURA (herunder lovgrundlag) Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser - bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning, bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg samt vejledning fra 2007 til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Økonomi Det må forudsættes, at Skive Geotermi A/S efterfølgende vil anmode om en kommunegaranti for optagelse af lån i Kommune Kredit til finansiering af anlægsprojektet. BILAG Bilag 4 - Udbygningsplan for nye områder.pdf Bilag 1 - Oversigtskort med ledningsstræk.pdf Bilag 3 - Varighedskurve for varmebehov 2014.pdf Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger.pdf Notat selskabsøkonomi rev 5.pdf Notat projektforslag.pdf SIDE 16

18 6. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 OG LOKALPLAN NR BIOGASAN- LÆG PÅ RUSTEDMØLLEVEJ VED RYBJERG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nina Ørsted Andresen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Preben Andersen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 endeligt, idet Der foretages konsekvensrettelser i planerne i henhold til byrådets beslutning om, at lokalplan nr. 74 ikke ophæves, og at der i den forbindelse foretages mindre rettelser af redaktionel karakter i planerne, i forbindelse med den endelige vedtagelse. SAGSFREMSTILLING På byrådsmødet den blev forslag til kommuneplan nr. 14 og lokalplan nr. 243 vedtaget, idet lokalplan nr. 74 for vindmøller ved Rybjerg ikke ophæves. På den baggrund blev der i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanen foretaget ændringer i planerne i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den og frem til den Der er i løbet af den offentlige høring ikke modtaget nogen indlæg med bemærkninger og ændringsforslag. JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI BILAG Kommuneplantillæg nr 14 - Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf Lokalplan nr Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf Sammenfattende redegørelse - Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf SIDE 17

19 SIDE 18

20 7. ERKLÆRING OM VILJE TIL EKSPROPRIATION AF DELE AF DØLBYVEJ 51, SÅFREMT DER IKKE INDGÅS EN FRIVILLIG AFTALE OM SALG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Byrådet ÅBENT INDSTILLING Borgmesteren indstiller, at der afgives en erklæring om,, at byrådet med henvisning til lokalplan nr 225 har hjemmel til at ekspropriere ejendommen, og at kommunen er indstillet på at ekspropriere ejendommens jorder, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg. ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Borgmesterens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog den 22. december 2009 lokalplan nr 225 for et område til centerformål og boliger i Vinde. Lokalplanen omfatter Bodilsens Fabrik og ejendommen Dølbyvej 51. Området afgrænses mod nord af Dølbyvej og et større boligområde, mod vest af Bakkedraget og den ældre del af Vinde by og mod sydøst af Vestre Boulevard. Ejerne af Dølbyvej 51 har oplyst, at de ønsker at sælge ejendommen med undtagelse af hovedbygningen. Advokat Knud Borup Jensen har på vegne af ejerne oplyst, at der er forhandlinger med nogle bygherrer om salg af ejendommen. Advokat Knud Borup Jensen anmoder om, at kommunen meddeler, at der er hjemmel til at ekspropriere ejendommen, og at kommunen udsteder en bekræftelse på, at Skive Kommune vil gennemføre ekspropriation, såfremt der ikke sker et frivilligt salg af ejendommen. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om planlægning ØKONOMI - SIDE 19

21 8. OVERTAGELSE AF ØSTERGADE 5 B RØDDING FRA REGION MIDT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Det indstilles -at kommunen accepterer tilbuddet om at overtage Østergade 5 B, Rødding -at grunden stilles til rådighed for Rødding Skole SAGSFREMSTILLING Skive Kommune og Region Midt holdt i foråret 2009 møde vedrørende Østergade 5 B, Rødding, hvor der tidligere har været elværk. Det aftaltes her, at der skulle arbejdes videre med, at Regionen køber ejendommen, fjerner huset og foretager afværgeforanstaltninger. Herefter skal ejendommen overdrages vederlagsfrit til kommunen. Regionen har den 30. august 2011 meddelt, at ejendommen nu kan overdrages vederlagsfrit til Skive Kommune. Regionen oplyser, at ejendommen fortsat er kortlagt på vidensniveau 2, idet der er efterladt oliekomponenter, tungmetaller og evt. PAHér. Arealet er slutafdækket med ½ m rent muld, der er tilsået med græs, hvorfor ejendommen kan anvendes f.eks. i forbindelse med udearealer til Rødding skole, der er naboejendom. Rødding skole har tidligere tilkendegivet at være interesseret i at overtage arealet. JURA (herunder lovgrundlag) Jordforureningslovens 22, stk 3. ØKONOMI - SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere