ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise Vestergaard, Bente Østergaard, Arne Bisgård, Ole Priess, Jens Peder Hedevang, Niels Ole D. Nielsen, Preben Andersen, Anders Bøge, Dorthe Dalsgaard, Ruth Kristensen, Ditte Staun, Bente Dahl, Søren Hendriksen, Svend Skov Madsen, Berit Kjølhede, Morten Enggaard, Johnny Kent Knudsen, Else Theill Sørensen, Jan D. Andersen, Annette V. Torp, Elsemarie Trøst, Erik Mortensen, Frede Frandsen, Elke Mølgaard, Carsten Håhr Veile, Kenneth Enggrob, Poul Erik Christensen Fraværende: Spørgetid: Der er ikke indkommet spørgsmål.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetforslag 2012 og budgetoverslagsårene , 1. behandling Kirkernes budget Revisionsberetning nr. 9 - afsluttende revision regnskab Halvårsregnskab og forventet regnskab pr Projektforslag for opførelse af geotermianlæg og drivvarmeanlæg Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr Biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Erklæring om vilje til ekspropriation af dele af Dølbyvej 51, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg Overtagelse af Østergade 5 B Rødding fra Region Midt Rammeaftale efter høringssvar Praksisundersøgelse om tilbagebetaling, aktivlovens 91 og 93 offentliggjort den 7. juni Frivillighedspolitik Pensionsstyrelsens rådighedstilsyn Vedtægt for Skive Ungdomsråd Sølvvej 20, Thorum - udbud af ejendommen...31 Samlet bilagsliste...33 SIDE 1

3 1. BUDGETFORSLAG 2012 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE , 1. BE- HANDLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Økonomiudvalget indstiller: At budgetforslag oversendes til byrådets 2. behandling. At fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandlingen fastsættes til fredag d. 30. september kl ÅBENT SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens 37 senest d. 15. september udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling. Budgetudarbejdelsen har taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2011 korrigeret for givne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, regeringsaftale og ny befolkningsprognose. Økonomiudvalget behandlede i møderne d. 17. maj og 14. juni 2011 budgetstatus 2012 med foreløbige udmeldinger af budgetrammer. Økonomiudvalget besluttede endvidere i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 22. marts 2011, at der skal ske en reduktion i pris- og lønfremskrivningen med 0,5% eller en tilsvarende reduktion efter fagudvalgets beslutning indenfor eget område, svarende til knap 10 mio. kr., der blev placeret i en pulje. Desuden blev det besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2012 på 1%, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med den flerårige balancestrategi i budget Økonomiudvalget behandlede endvidere i møderne d. 16. og 23. august 2011 udvalgenes samlede budgetforslag for 2012 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Budgetoplæg 2012 med generelle bemærkninger og udvalgenes bemærkninger samt beredskabskatalog, udvidelsesønsker og forslag til anlægsprojekter blev forelagt Byrådets budgetseminar d september Økonomiudvalget har på mødet d. 13. september 2011 udarbejdet budgetforslag med følgende indhold: Resultatopgørelse Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling SIDE 2

4 Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.773, , , ,6 Tilskud og udligning 1.006, , , ,8 Indtægter i alt 2.779, , , ,4 Driftsudgifter Service , , , ,1 Overførselsudgifter -676,8-688,8-700,2-715,1 Pris- og lønstigninger vedr. drift -60,4-122,0-187,0 Driftsudgifter i alt , , , ,2 Renter m.v. -17,0-17,2-16,5-15,9 Resultat af ordinær drift** 66,8 64,1 70,5 67,3 Anlæg Anlægsudgifter* -88,8-63,7-36,3-44,7 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -88,8-63,7-36,3-44,7 Resultat - skattefinansieret område -22,1 0,4 34,1 22,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 4,2 4,3 4,3 4,4 Anlægsresultat -1,6-1,2-1,6-1,5 Resultat - forsyningsvirksomheder 2,6 3,1 2,7 2,9 Resultat ialt (A+B) -19,5 3,5 36,8 25,5 Pengestrømme Resultat i alt -19,5 3,5 36,8 25,5 Afdrag på lån -43,5-45,2-42,9-37,7 Lånoptagelse 34,3 9,6 11,2 10,2 Øvrige finansforskydninger -2,1-2,2-2,2-2,2 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -30,8-34,4 2,9-4,2 SIDE 3

5 * Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 34,2 34,2 34,2 34,2 ** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 17 mio. kr., i alt 65 mio. kr. i Gennemsnitlig likviditet 147,2 116,1 102,3 104,2 Supplerende bemærkninger til budgetforslaget: Skatteprocenten er uændret 25,5% ligesom grundskyldspromillen er fastholdt til 20,68. Serviceudgifterne er ca. 45 mio. kr. under servicerammen i forhold til regeringsaftalen, hvilket svarer til en realvækst på ca. 2% under rammen. Der er afsat 88,8 mio. kr. netto i skattefinansierede anlægsudgifter. Heraf er der afsat 35,8 mio. kr. til borgernær anlæg til skoler, dagpasning, ældre og idræt for børn og unge, således at rammen på minimum 34,2 mio. kr. er overholdt. Der forudsættes låneoptagelse på 34,3 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. til rådhuset, 9,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 7,5 mio. kr. til borgernær anlæg, 4,1 mio. kr. til byfornyelse, 1,2 mio. kr. til vejrenoveringer, 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser og 0,1 mio. kr. til Fursund Færgeri. I budgetforslaget er der forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien. Siden udmeldingen af statsgarantien i juli 2011 har Finansministeriet med udsendelsen af Økonomisk Oversigt d. 24. august 2011 opjusteret skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan for med 0,6% fordelt med - 0,5% i , 0,4% i og 0,7% i KL har imidlertid ikke ændret på det skøn der svarer til statsgarantien, idet er er foretaget følgende vurdering: Der er i øjeblikket stor usikkerhed omkring udviklingen i dansk økonomi og udviklingen internationalt set. Det vil sige, at en evt. forværring af konjunkturerne hurtigt kan modvirke de bedre udsigter for kommunernes skattegrundlag. Endvidere er Finansministeriets skøn usikre, fordi ministeriet har valgt at tage højde for en række forslag og omlægninger for 2012, som først kan vedtages efter Folketingsvalget den 15. september På den baggrund vurderer KL, at usikkerheden om Finansministeriets nye skøn er så stor, at der ikke er grundlag for at revurdere KL s tidligere skatteskøn. Evt. ændringsforslag vedr. skatter og tilskud vil blive forelagt ved 2. behandlingen. Af bilagsmaterialet fremgår budgetforslaget tillige med takstoversigt. Endvidere henvises der til prioriteringsmateriale vedr. driftsreduktioner og udvidelser, anlægsforslag, generelle bemærkninger og udvalgenes bemærkninger, der blev udsendt til budgetseminaret, og som forefindes på kommunens hjemmeside under Byråd/kommune Økonomi Budget Budget 2012 Budgetseminar d. 1. og 2. september JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 4

6 Budgetforslag 2012, Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling SIDE 5

7 2. KIRKERNES BUDGET 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller, At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2012 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten. De samlede indtægter kan opgøres således: Kr. B2012 Kirkeskat 1,00% Udligningstilskud Tilbageførsel af 5%'s midler 2008/ Indtægter i alt Udgifterne kan opgøres således: Kr. B2012 Landskirkeskat Skive Provsti i alt %'s pulje, Skive Provsti Salling Provsti i alt %'s pulje, Salling Provsti Stiftsskat 0,41% PUK Udgifter i alt De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2012 kan herefter opgøres således. Kr. B2012 Indtægter Udgifter Balance (overskud +, underskud -) Kirkernes tilgodehavende, primo Kirkernes tilgodehavende, ultimo Med budgetforslaget er der således et samlet underskud på knap 0,7 mio. kr. Kirkens tilgodehavende forventes stort set at være brugt ultimo SIDE 6

8 Det samlede forbrug i såvel 2011 som 2012 forventes dog at blive mindre end det budgetterede idet 5% s midlerne på 2,8 mio. kr. årligt ikke forventes forbrugt fuldt ud, da de er øremærkede til uforudsete udgifter. Kirkens tilgodehavende ultimo 2011 kan således forventes at blive højere end de anførte kr. Likviditetsforbruget på 0,7 mio. kr. påvirker kommunens budget 2012, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed reducerer kommunens likviditet med 0,7 mio. kr. Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Kirkernes budget oversigt SIDE 7

9 3. REVISIONSBERETNING NR. 9 - AFSLUTTENDE REVISION REGNSKAB 2010 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Andersen ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning At de beskrevne ændringer i balancen for regnskab 2010 godkendes At forvaltningens kommentarer til revisionens anbefalinger godkendes ÅBENT SAGSFREMSTILLING BDO Kommunernes Revision har den 11. august 2011 fremsendt revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2010 afsluttende beretning for regnskabsåret Revisionsberetningen er sendt til byrådets medlemmer den 16. august Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder Årsregnskabet Revision af årsregnskabet Vurdering af kommunens økonomi Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion Særlige opgaver og analyser m.v. Derudover er der en oversigt over afgivne beretninger vedrørende 2010, revisors erklæring om habilitet og om at have modtaget de oplysninger de har anmodet om, samt oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for Revisionen har konstateret fejl i balancen ultimo Aktier og andelsbeviser er korrigeret med 425,1 mio. kr. som følge af, at den indre værdi fra åbningsbalancen for Skive Vand A/S skal indgå. Værdien af de materielle anlægsaktiver er korrigeret med 29,8 mio. kr. Modposten til korrektionerne er i begge tilfælde balancekontoen under Egenkapitalen. Disse fejl er korrigeret i Regnskabsberetning 2010, august ab/årsberetning_1908.pdf. Revisionens konklusioner er derudover positive. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner og eventuelle anbefalinger til administration af området. Forvaltningen har kommenteret anbefalingerne til itsikkerhedspolitikken og autorisationer i ressourcestyringssystemet der anvendes på Park og Vej. Byrådets afgørelse i forhold til revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerier. SIDE 8

10 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Notat - forvaltningernes kommentarer til anbefalinger i beretning nr. 9 SIDE 9

11 4. HALVÅRSREGNSKAB OG FORVENTET REGNSKAB PR Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandlinger At der gives tillægsbevilling til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på kr.. primært i forbindelse med regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og At der gives tillægsbevilling til en merindtægt fra skatter på kr. At der gives tillægsbevilling til en mindreudgift til skattefinansieret drift på kr. At der gives tillægsbevilling til en mindreudgift til skattefinansieret anlæg på kr. At gives en tillægsbevilling til en mindreindtægt fra grundsalg på kr. finansieret af en tilsvarende mindreudgift til byggemodning. Nettomerudgiften på kr. forudsættes finansieret af kassen. At der gives bevilling til optagelse af lån på 75,0 mio. kr. SAGSFREMSTILLING I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2011 skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab tillige med en opgørelse af det forventede regnskab for hele året. Indenrigsministeriet har fastlagt nærmere regler for udarbejdelsen af halvårsregnskabet og det forventede regnskab, hvilket i praksis betyder at den resultatopgørelse og bevillingsoversigt Skive Kommune plejer at udarbejde ved forventet regnskab blot skal suppleres med kolonner over halvårsregnskabet pr. 30. juni Endvidere skal halvårsregnskabet godkendes af byrådet før 1. behandlingen af budgettet for På baggrund af fagudvalgenes behandling af halvårsregnskabet kan det forventede regnskab sammenfattes således: Indtægter. Der søges om tillægsbevillinger til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på kr. bestående af: Mindreindtægt fra efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 med mio. kr. Mindreindtægt fra midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på kr., idet udmeldingen fra Indenrigsministeriet er på mio. kr., mens der er budgetteret med et beløb på kr. Midtvejsregulering af bloktilskuddet med en mindreindtægt på kr., der kan henføres til en regulering af kommunernes overgangstilskud i 2011 i forbindelse med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. SIDE 10

12 Mindreindtægt fra justering af grund- og udviklingsbidraget til regionerne med kr. Der søges om tillægsbevilling til en merindtægt fra skatter på kr. som følge af: Mindreudgift til afregning af det skrå skatteloft på kr. Merindtægt fra dødsboskat på kr. Merindtægt fra ejendomsskat på kr. svarende til det faktiske provenu. Drift. På den skattefinansierede drift søges der om tillægsbevillinger til mindreudgifter på i alt netto kr.: Merudgifter til lovændringer med kr. Mindreudgifter til forsikrede ledige med kr. Merudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets øvrige områder med kr. Merudgifter til boligsikring på kr. Kommunerne skal i 2011 overholde de budgetterede serviceudgifter i regnskabet. Såfremt kommunerne har et merforbrug vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. fordelt med 60% til den enkelte kommune og 40% til kommunerne under et. Skive Kommunes andel er på 26 mio. kr. fordelt med 15,5 mio. kr. individuelt og 10,5 mio. kr. kollektivt. Der tages imidlertid udgangspunkt i den aftalte ramme for serviceudgifterne for 2011, der ligger 1,2 mia. kr. over de budgetterede udgifter. Det betyder, at Skive Kommunes ramme ligger 10 mio. kr. over de budgetterede serviceudgifter. Skive Kommunes ramme for serviceudgifterne udgør således mio. kr. mod et budgetteret niveau på mio. kr. Det forventede serviceudgifter i regnskabet for 2011 kan opgøres til følgende (mio. kr.): Serviceudgifter 2011 Mio. kr. Serviceramme 1.958,8 Budgetterede serviceudgifter 1.948,8 Tillægsbevillinger pr ,2 Søgte tillægsbevillinger til vintertjeneste mv. -0,3 Faresignaler, ca. 4,0 Overførsler fra 2010 til ,6 Forventede overførsler fra 2011 til ,6 Forventede serviceudgifter ,3 Forventet mindreforbrug i forhold til rammen 12,5 De forventede serviceudgifter ligger således p.t. under rammen. Anlæg. Der søges om tillægsbevilling til en mindreudgift til Fuursund Hallen på kr. som følge af en momskorrektion. Fagudvalgene forventer et nettoforbrug på 176 mio. kr. i 2011 ud af et korrigeret budget på 260 mio. kr., hvoraf 101,5 mio. kr. er overført fra Forbruget er ultimo august på 53 mio. kr., excl. salg af KCL dog 87 mio. kr. Så der skal bruges 123 mio. kr. resten af året, for at nå det forventede forbrug. Der er forudsat overførsel af 10 mio. kr. vedr. rådhusbyggeri til 2012 og tilsvarende beløb vedr. låneadgang. På baggrund af forbruget ultimo august 2011 skønnes et mindreforbrug på 40 mio. kr. i forhold til opgørelsen fra fagudvalgene. SIDE 11

13 M.h.t. borgernær anlæg, der opgøres som bruttoudgift, er der ultimo august et forbrug på 16 mio. kr. af et korrigeret budget på 72 mio. kr. Det forventede forbrug er på 49 mio. kr., så igen skal der være et betydeligt forbrug resten af året, for at forventningerne skal overholdes. Borgernær anlæg, 2011, bruttoudgifter Mio. kr. Vedtaget budget ,3 Overførsel 2010-> ,0 Tillægsbevillinger 1,8 Korrigeret budget ,1 Forbrug pr betalte regninger 15,9 Forventet forbrug ,1 Forventet overførsel til ,0 Rammen for borgernær anlæg er i 2011 på 34,6 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder rammen for borgernær anlæg skal der ske deponering af halvdelen af mindreforbruget i forhold til rammen. Der henvises i øvrigt til bilag med en specifikation af borgernær anlæg. Det korrigerede budget for låneoptagelsen for 2011 er på 109,2 mio. kr., excl. ældreboliglån. Det forventede forbrug kan opgøres til 87,8 mio. kr. svarende til det forventede anlægsniveau, således at der forventes overført 21,4 mio. kr. til I lyset af det aktuelle forbrug ultimo august 2011 forventes dog et lavere anlægsforbrug på 40 mio. kr. mindre end det tilbagemeldte i 2011 og dermed også en lavere låneramme. Det vurderes således at lånerammen i 2011 vil udgøre 75 mio. kr., hvortil der søges om bevilling til låneoptagelse. Faresignaler. Faresignaler, mio. kr. Mio. kr. Vintertjeneste -3,0 Skive Havn -0,4 Vejafvandingsbidrag? Mindreforbrug, anlæg 40,0 Heraf lånefinansiering -13,0 I alt, nettomindreudgifter på max. 23,6 Likviditet. Den gennemsnitlige likviditet er over de seneste 12 måneder opgjort til 197,5 mio. kr. ultimo august Dertil kommer deponerede midler på 37 mio. kr. Likviditetsforbruget ændres fra 7,5 mio. kr. i det vedtagne budget til nu forventet 62,5 mio. kr. og kan forklares således (mio. kr.): Vedtaget budget -7,5 Givne tillægsbevillinger pr , netto 32,4 Søgte tillægsbevillinger pr ,4 Momdreforbrug, økonomisk decentralisering, drift 0,7 Merforbrug, anlæg, overførsler + nye bevillinger -18,5 Heraf finansieret af overførte lån/korte kreditter -10,5 Forventet likviditetsforbrug -56,8 Som følge af de forventede mindreudgifter til anlæg må likviditetsforbruget dog forventes at blive lavere og i en størrelsesorden af ca. 30 mio. kr. SIDE 12

14 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Forventet regnskab , notat Borgernær anlæg pr SIDE 13

15 5. PROJEKTFORSLAG FOR OPFØRELSE AF GEOTERMIANLÆG OG DRIVVAR- MEANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing ÅBENT UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Indstillingen fremsendes til Byrådet med anbefaling ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG TEKE-udvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at projektforslaget i sin helhed godkendes til gennemførelse at der samtidig træffes beslutning om at igangsætte udførelsen af en Energiplan, der skal indeholde bestemmelser og retningslinjer for den fremtidige energiforsyning i Skive Kommune. SAGSFREMSTILLING Skive Geotermi A/S har fremsendt projektforslag til godkendelse af opførelse af geotermianlæg og drivvarmeanlæg ved Rødding til varmeforsyning af byer og bysamfund i Skive Kommune. Projektbeskrivelse Projektet omfatter etablering af et geotermisk anlæg med en varmeeffekt på 16 MW og et drivvarmeanlæg på 20 MW. Projektet indeholder mulighed for at ændre forholdet mellem geotermi og biomasse, afhængig af resultatet af prøveboringer, men således at det samlede projekt har en effekt på 36 MW. På borepladsen udføres 4 borehuller og efterfølgende etablering af et drivvarmeanlæg, komplet med absorptionsvarmeanlæg, en teknikbygning/besøgscenter samt et tilhørende ca. 82 km langt transmissionssystem, som knytter de deltagende værker sammen til et samlet anlæg. Anvendelsen af geotermisk energi står ikke i vejen for udnyttelsen af forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme, men de 2 anlæg vil supplere hinanden, idet der er plads til, af begge anlæg vil få fuldt tilstrækkelige driftstimer og dermed en bedre udnyttelse af energien end hidtil. SIDE 14

16 Fysisk placering Selve borestedet er placeret syd for Rødding by, og der er truffet lejeaftale med lodsejer om en lejekontrakt gældende for 100 år. Drivvarmeanlægget påtænkes placeret i et område øst for Rødding By, der i henhold til gældende lokalplan er udlagt som industriområde. Der vil blive optaget forhandlinger med kommunen, efterhånden som bygningsanlæggets endelige placering, omfang og udformning konkretiseres i processen, herunder indhentning af nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer fra plan- og bygningsmæssige bestemmelser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Projektforslaget belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser af etablering af geotermianlægget ved Rødding og transmissionssystemet i Skive Kommune, og rapporten viser, at et 36 MW geotermisk anlæg er samfundsøkonomisk attraktivt. I beregningsperioden vil der være et samfundsøkonomisk overskud i størrelsesordenen 116 mio. kr. Projektet indebærer, at andelen af vedvarende energi (VE) i energiforsyningen i Skive Kommune øges betragteligt, så der vil ske en reduktion af behovet for afbrænding af naturgas. Endvidere vil forsyningssikkerheden øges, og det vil have en stabiliserende effekt på den fremtidige varmepris. Klima og Energistrategi Projektforslaget stemmer overens med kommunens godkendte Klima og Energistrategi, der har formuleret en overordnet strategi om, at kommunen skal være CO 2 -neutral i Geotermisk varme er CO 2 -neutral og vedvarende og kan dermed medvirke til udfasningen af fossile brændsler i Skive Kommune. De decentrale varmeværker forventes således at reducere forbruget af naturgas med ca. 95 %. En gennemførelse af projektforslaget forventes at kunne give en miljømæssig besparelse og dermed en reduktion af CO 2 - emissionen på ca t. pr. år. Foroffentlighed om geotermi Skive Kommunes planlægning for energiforsyning er samlet i Kommuneplanen, som peger på en bred vifte af lokale og vedvarende energikilder samt på behovet for en reduktion af CO 2 -emissionen. I den forbindelse har Geotermi i Skive Kommune været offentliggjort i en foroffentlighedsproces i henhold til Kommuneplanen. Økonomiudvalget har på møde den 23. august tiltrådt indstillingen om, at udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes, og at dette koordineres tæt med udarbejdelsen af en Energiplan for Skive Kommune. Indvindingstilladelse Skive Kommune har fremsendt ansøgning til Energistyrelsen, og det er på møde med Energistyrelsen aftalt at fremsende fornyet ansøgning om en indvindingstilladelse i henhold til undergrundsloven samtidig med, at der sker en overdragelse af koncessionen fra Skive Kommune til Skive Geotermi A/S. Energistyrelsen tilkendegiver at være indstillet på at meddele en sådan tilladelse, der gælder for 30 år og med en eventuel forlængelse på yderligere 20 år. Forvaltningens bemærkninger Efter en gennemgang af projektforslaget, herunder de samfundsøkonomiske beregninger og følsomhedsberegninger, er det forvaltningens vurdering, at projektet indebærer en tilfredsstillende positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og brugerøkonomi. SIDE 15

17 Gennemførelsen af projektforslaget vil endvidere miljømæssigt være en stor fordel, idet emissionen af drivhusgasser og partikler reduceres væsentligt. Projektforslaget er ligeledes i overensstemmelse med den godkendte Klima og Energistrategi, idet andelen af vedvarende energi forøges i stort omfang, så det er et væsentligt skridt for kommunen hen imod den godkendte vision om CO 2 -neutralitet i Endelig vil det samlede projekt efter forvaltningens vurdering indebære større forsyningssikkerhed samt lavere og mere stabile varmepriser i fremtiden. Over tid kan det medføre større stabilitet i ejendomssalgspriser og måske dermed større lyst til at investere i fast ejendom. En effektiv udnyttelse af returvarmen kan give andre og nye muligheder for erhvervsvirksomheder, ligesom man turistmæssigt vil kunne udnytte disse energier til nye aktiviteter i hele kommunen. JURA (herunder lovgrundlag) Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser - bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning, bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg samt vejledning fra 2007 til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Økonomi Det må forudsættes, at Skive Geotermi A/S efterfølgende vil anmode om en kommunegaranti for optagelse af lån i Kommune Kredit til finansiering af anlægsprojektet. BILAG Bilag 4 - Udbygningsplan for nye områder.pdf Bilag 1 - Oversigtskort med ledningsstræk.pdf Bilag 3 - Varighedskurve for varmebehov 2014.pdf Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger.pdf Notat selskabsøkonomi rev 5.pdf Notat projektforslag.pdf SIDE 16

18 6. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 OG LOKALPLAN NR BIOGASAN- LÆG PÅ RUSTEDMØLLEVEJ VED RYBJERG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nina Ørsted Andresen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Preben Andersen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 endeligt, idet Der foretages konsekvensrettelser i planerne i henhold til byrådets beslutning om, at lokalplan nr. 74 ikke ophæves, og at der i den forbindelse foretages mindre rettelser af redaktionel karakter i planerne, i forbindelse med den endelige vedtagelse. SAGSFREMSTILLING På byrådsmødet den blev forslag til kommuneplan nr. 14 og lokalplan nr. 243 vedtaget, idet lokalplan nr. 74 for vindmøller ved Rybjerg ikke ophæves. På den baggrund blev der i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanen foretaget ændringer i planerne i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den og frem til den Der er i løbet af den offentlige høring ikke modtaget nogen indlæg med bemærkninger og ændringsforslag. JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI BILAG Kommuneplantillæg nr 14 - Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf Lokalplan nr Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf Sammenfattende redegørelse - Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf SIDE 17

19 SIDE 18

20 7. ERKLÆRING OM VILJE TIL EKSPROPRIATION AF DELE AF DØLBYVEJ 51, SÅFREMT DER IKKE INDGÅS EN FRIVILLIG AFTALE OM SALG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Byrådet ÅBENT INDSTILLING Borgmesteren indstiller, at der afgives en erklæring om,, at byrådet med henvisning til lokalplan nr 225 har hjemmel til at ekspropriere ejendommen, og at kommunen er indstillet på at ekspropriere ejendommens jorder, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg. ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Borgmesterens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog den 22. december 2009 lokalplan nr 225 for et område til centerformål og boliger i Vinde. Lokalplanen omfatter Bodilsens Fabrik og ejendommen Dølbyvej 51. Området afgrænses mod nord af Dølbyvej og et større boligområde, mod vest af Bakkedraget og den ældre del af Vinde by og mod sydøst af Vestre Boulevard. Ejerne af Dølbyvej 51 har oplyst, at de ønsker at sælge ejendommen med undtagelse af hovedbygningen. Advokat Knud Borup Jensen har på vegne af ejerne oplyst, at der er forhandlinger med nogle bygherrer om salg af ejendommen. Advokat Knud Borup Jensen anmoder om, at kommunen meddeler, at der er hjemmel til at ekspropriere ejendommen, og at kommunen udsteder en bekræftelse på, at Skive Kommune vil gennemføre ekspropriation, såfremt der ikke sker et frivilligt salg af ejendommen. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om planlægning ØKONOMI - SIDE 19

21 8. OVERTAGELSE AF ØSTERGADE 5 B RØDDING FRA REGION MIDT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Det indstilles -at kommunen accepterer tilbuddet om at overtage Østergade 5 B, Rødding -at grunden stilles til rådighed for Rødding Skole SAGSFREMSTILLING Skive Kommune og Region Midt holdt i foråret 2009 møde vedrørende Østergade 5 B, Rødding, hvor der tidligere har været elværk. Det aftaltes her, at der skulle arbejdes videre med, at Regionen køber ejendommen, fjerner huset og foretager afværgeforanstaltninger. Herefter skal ejendommen overdrages vederlagsfrit til kommunen. Regionen har den 30. august 2011 meddelt, at ejendommen nu kan overdrages vederlagsfrit til Skive Kommune. Regionen oplyser, at ejendommen fortsat er kortlagt på vidensniveau 2, idet der er efterladt oliekomponenter, tungmetaller og evt. PAHér. Arealet er slutafdækket med ½ m rent muld, der er tilsået med græs, hvorfor ejendommen kan anvendes f.eks. i forbindelse med udearealer til Rødding skole, der er naboejendom. Rødding skole har tidligere tilkendegivet at være interesseret i at overtage arealet. JURA (herunder lovgrundlag) Jordforureningslovens 22, stk 3. ØKONOMI - SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere