Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 7. februar Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar Nr Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter): Onsdag den 15. januar 2014 blev der holdt møde om overtallige i Københavns Postcenter (KHC) / Brevproduktion Øst (BPØ). Ved møderne om overtallige anvendes der flere forskellige navnelister, der skal medvirke til at skabe et godt overblik over personalesituationen. 1. Den første navneliste indeholder informationer om antallet af ansatte, der, ansøgt eller uansøgt, er blevet afskediget på grund af overtallighed, helbredsårsager, disciplinære forseelser, ikke længere ønsker at arbejde i Københavns Postcenter (BPØ), har fået andet arbejde, eller er afskediget med pension samt ansatte, der er forflyttet til en anden enhed eller et andet forretningsområde. Navnelisten omfatter perioden 1. januar 31. december 2014 og omfatter XX personer midt i januar Af de XX stillinger vil XX ikke blive genbesat. X stillinger skal vurderes forhold til genbesættelse. X stillinger var genbesat eller ville blive genbesat. Navnelisten omfatter alle ansættelsesformer. Der var tilføjet X nye personer på navnelisten siden midten af december Den anden navneliste indeholder informationer om overtallige medarbejdere, der skal omplaceres. Navnelisten omfatter X personer midt i januar Der var tilføjet X personer siden midten af december Navnelisten omfatter produktionsmedarbejdere, ledere og specialister, der er ansat på overenskomst eller er ansat på særlige vilkår / tjenestemænd (3F). 3. Den tredje navneliste indeholder informationer om medarbejdere, der har ansøgt om en fratrædelsesordning ved frivillig fratrædelse. Navnelisten omfatter X personer midt i januar Navnelisten omfatter produktionsmedarbejdere, der er ansat på overenskomst eller er ansat på særlige vilkår (3F). 4. Den fjerde navneliste indeholder informationer om de overtallige medarbejdere, som er blevet omplaceret. Navnelisten omfatter X personer, der er blevet fundet nye faste stillinger til i

2 Status pr 15. januar 2014 siden 1. januar 2014 var: XX medarbejdere ansøgt / uansøgt afskedigelse. X medarbejdere var stoppet i KHC / BPØ X medarbejdere var overtallige. X medarbejdere godkendt til frivillig fratrædelsesordning. X medarbejdere var placeret i nye faste stillinger. Som følge af, at Emne Banken ikke har ansatte tilmeldt, som skal omplaceres til andre faste stillinger i Københavns Postcenter, blev det ved mødet besluttet, at den suspendererede lokale lokalaftale om Retningslinjer for opslag og besættelse af nye eller ledige stillinger i Københavns Postcenter skal tages i anvendelse. Dermed bliver det igen muligt at gennemføre lokal rokering indenfor produktionschefernes produktionsområder: Opsamling 1 Opsamling 2 Facility Service og Spredning Nat. Lokal rokering er et lokalt opslag af lokale ledige stillinger. Når produktionschefen har besat opslåede ledige stillinger orienteres tillidsrepræsentanterne om, hvem produktionschefen har udpeget. Efter en lokal rokering skal eventuelle ubesatte ledige stillinger og afledte ledige stillinger anmeldes til Team Personale. Ledige stillinger kan i givet fald blive besat med ansøgere fra ønskebrønden. Ledige stillinger efter lokal rokering besættes efterfølgende via Internt Stillingsopslag i hele Københavns Postcenter. Opslaget sættes på opslagstavlen ved kantinen onsdag kl 16:00 og nedtages den efterfølgende onsdag kl. 12:00. Ansøgninger der indleveres til Team Personale inden torsdag kl 08:00 betragtes som rettidig indleveret. Der anvendes en blanket benævnt D 10 ved ansøgning. Team Personale sikre at ansøgerne bedømmes. Produktionschefen vælger minimum 5 ansøgere, som indkaldes til en kemisamtale. Efter samtalerne vælger produktionschefen den (eller de) ansatte, som skal tildeles den (eller de) ledige stillinger. Efterfølgende orienteres tillidsrepræsentanterne om hvem produktionschefen har udpeget. Møde om forbedringer af lønaften for kontorpakmestre i Københavns Postcenter: Fredag den 10. torsdag den 16. og torsdag den 23. januar 2014 blev der holdt forhandlingsmøder om forbedringer af lønaftalen for kontorpakmestre i Københavns Postcenter. I foråret 2013 udarbejdede forhandlingsudvalget i Fællesklubben KHC et forslag om forbedringer af lønaftalen for kontorpakmestrene i Københavns Postcenter. Forslaget skulle indgå i forhandlingerne om lønforbedringer i det 2. år i overenskomstperioden fra 1. marts 2012 til 28. februar Forslaget omfattede forslag om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Forslaget blev præsenteret for brevcenterchefen ved et møde inden sommerferien, så sommerferien kunne anvendes til at beregne, hvad det ville koste at gennemføre de forskellige forslag. 2

3 I begyndelsen af efteråret 2013 blev der igen holdt et forhandlingsmøde. Ved mødet foreslog den nye brevcenterchef, at der i stedet blev arbejdet med at udforme en helt ny lønaftale, som skulle opbygges på en ny måde. Fællesklubben KHC havde ingen problemer med at indgå i drøftelser om en ny lønaftale, når målet var en bedre aftale. Fællesklubben KHC var derfor indstillet på at stille forhandlingerne om lønforbedringer i bero indtil en ny aftale var klar. Igennem efteråret blev der holdt møder om den nye lønaftale og af mange årsager viste det sig, at drøftelserne om den nye lønaftale tog længere tid end først antaget. Omkring jul 2013 meddelte Fællesklubben KHC, at forhandlinger om lønforbedringerne, der i begyndelsen af efteråret var stillet i bero, måtte genoptages, så forhandlingerne kunne afsluttes inden overenskomstperiodens udløb. Brevcenterchefen valgte at lade personalechefen gennemføre forhandlingerne med forhandlingsudvalget fra Fællesklubben KHC, der består af fællestillidsrepræsentanten og de 2 tillidsrepræsentanter for kontorpakmestrene. Derudover deltog personalekonsulenten som referent og med teknisk bistand i forhold til beregninger af de forskellige forslag som behandles. Personalechefen har fra første minut gjort det klart, at Post Nord, Post Danmark og Københavns Postcenter fortsat var mærket af indtægtsfaldet på grund af faldet i antallet af breve og der derfor ikke var ret meget at forhandle om. Fællesklubben KHC har gjort opmærksom på, at de ansatte kontorpakmestre i 2013 har bidraget til gode resultater i Københavns Postcenter i forhold til overholdelse af budgettet for produktionen og ikke mindst i forhold til god kvalitet ved overholdelse af leveringsfrister og lav fejlprocent i sorteringsarbejdet. Dette på trods af de vanskelige forhold Post Danmark står midt i og den usikkerhed det giver de ansatte i forhold til hvad fremtiden vil bringe af mærkbare forandringer. Det er meget svært for de ansatte at forstå, at de gode resultater de leverer, ikke påskønnes kontant ved forbedringer af lønforholdene. Det er ikke en rimelig behandling af de ansatte, at lønforbedringer afgøres af, om det går op eller det går ned i den internationale økonomi? Virksomheden burde sikre, at der blev afsat ekstra penge i budgetterne til de ansatte, som kunne udmøntes såfremt de ansatte gjorde et godt stykke arbejde for virksomheden. Personalechefen har været optaget af, at der sideløbende holdes møder om nye lønaftaler i Københavns Postcenter for både overenskomstansatte postarbejdere og for kontorpakmestre m. m. ansat på særlige vilkår eller som frivilligt udlånte tjenestemænd. På den baggrund ville det være hensigtsmæssigt med en enkel løsning, der ikke var bureaukratisk eller komplicerede arbejdet med de nye lønaftaler yderligere. Fællesklubben KHC havde, på grund af situationen med uklarhed om hvordan den fremtidige lønaftale udformes, fremsat forslag om et engangsbeløb et forårstillæg, der helt undtagelsesvis kun skulle gælde i dette enkeltstående tilfælde. Beløbet skulle i givet fald være relativt stort, idet virksomheden ikke skulle betale til de ansatte i de efterfølgende år, som det var tilfældet ved tildeling af funktionstillæg eller kvalifikationstillæg. 3

4 Fællesklubben KHC har grundlæggende den opfattelse, at alle ansatte skal bidrage hver på deres plads for at det er muligt at opnå gode resultater. Derfor var det fornuftigt med en ligelig og retfærdig løsning, hvor alle kontorpakmestre modtog et engangsbeløb sammen med et brev fra brevcenterchefen, hvor ledelsen gav udtryk for at de havde bemærket de gode resultater og krisen taget i betragtning ønskede, at de ansatte modtag en kontant påskønnelse. Alternativt foreslog Fællesklubben KHC tildelig af et antal funktionstillæg i prioriteret rækkefølge. Personalechefen var mest positiv overfor tildeling af kvalifikationstillæg til ansatte, der havde gjort en særlig indsats og anvendt deres særligt gode personlige egenskaber og / eller faglige færdigheder. Fællesklubben KHC tilføjede, at der var behov for at oprette et par skævheder indenfor funktionstillæggene, men at det kunne være en mulighed at tildele kvalifikationstillæg såfremt antallet og kriterierne var de rette. Personalechefen havde behov for at drøfte mulighederne for at tildele kvalifikationstillæg med supplementspension med brevcenterchefen og produktionscheferne inden næste møde kunne afholdes. Mødet kan muligvis først afholdes i uge Møde om mulighederne for at ændre lønaftalerne i Københavns Postcenter: I september 2013 blev der indledt forhandlinger om mulighederne for at ændre lønaftalerne i Københavns Postcenter (BPØ / KHC), så der opnås større lighed mellem kontorpakmestrenes og postarbejdernes lønaftaler. Brevcenterchefen har ledet forhandlingerne og fra ledelsesside har deltagerne været personalechefen, personalekonsulenten samt chefkonsulenten fra Post Danmark, der deltager som tekniker. Fra de to 3F-fællesklubber har deltagerne været 3 repræsentanter fra Postarbejdernes Fællesklub og fra Fællesklubben KHC deltog Henrik B Larsen og Per C Andersen (John M Pedersen har været fraværende ved de første møder). Brevcenterchefen har ønsket at lønaftalerne i Københavns Postcenter blev mere transparente (gennemsigtige) og uden så mange forskellige funktionstillæg. Bedømmelsessystemet skulle være så enkelt som muligt for dermed undgå forskellige fortolkninger blandt chefer og ledere i produktionsområder og tidsafsnit. Lønsummen skulle være neutral. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen har meddelt ledelsen, at resultat ikke ville blive én fælles lønaftale. Der skulle være én lønaftale for hver af de to overenskomster. Derudover var det afgørende, at stillingsprofilerne blev ajourført i alle produktionsområder og tidsafsnit i alle team og for hver enkelt ansat, hvis den enkelte udførte særlige opgaver. Postarbejdernes fællesklub udtalte, at postarbejdernes repræsentanter havde svært ved at se, hvordan det ville blive muligt at få lighed mellem de to forskellige lønsystemer Minimalløn, som de overenskomstansatte postarbejdere var omfattet af og Normalløn, som de ansatte på særlige vilkår var omfattet af? Ved de efterfølgende møder har parterne behandlet et udkast til et princippapir, som beskriver formålet og baggrunden for omlægningen af lønaftalerne i Københavns Postcenter. 4

5 Mødedeltagerne har drøftet forudsætninger og forskellige muligheder. Hvilken løn- og tillægsstruktur kunne opbygges og hvordan kunne tingene beskrives og defineres i detaljer. Drøftelserne har især drejet sig om kvalifikationstillæg og funktionstillæg. Tirsdag den 4. februar 2014 blev der igen holdt møde. Ved mødet blev der enighed om reglerne for tildeling af kvalifikationstillæg. Ved de kommende møder vil forhandlingerne blive opdelt, så der holdes møder mellem ledelsen og Postarbejdernes repræsentanter og andre møder mellem ledelsen og Fællesklubben KHC s repræsentanter. Ved møder skal der forhandles om funktionstillæg og overgangsordninger. Møde om måling af dieselforurening i gård 5 og gård 7: Tirsdag den 28. januar 2014 blev der holdt et møde om Dieselforurening i Københavns Postcenter. Ved mødet blev det aftalt, at der skulle gennemføres målinger af dieselforurening i gård 5 og gård 7 sandsynligvis i uge I mødet deltog en repræsentant fra Det Økologiske Råd 2 repræsentanter fra Aftaler & Vilkår i Post Danmark, AVDK sikkerhedsgruppen i Gård 5 og Gård 7 1 personalekonsulent brevcenterchefen og fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen. Repræsentanten fra Det Økologiske Råd var i stand til at måle alle steder i gårdene og dermed finde de steder, hvor forureningen var værst. Måleudstyret kunne måle hvert sekund, så derfor var det muligt at indsamle rigtig mange data. I første omgang ville Det Økologiske Råd foretage en række målinger for at se, hvor meget forurening der var i gård 5 og i gård 7. Hvis forureningsniveauet ikke var højere end i resten af København, ville der ikke blive iværksat en fuld måling. Det Økologiske Råd skulle informeres om, hvad områderne kaldes i gård 7 og gård 5 (om ikke andet: nord, syd øst og vest), så det bagefter præcist kunne fastlægges, hvor de højeste værdier af dieselforurening var blevet målt. Såfremt der skulle gennemføres en fuld undersøgelse, ville den blive gennemført en torsdag (det bliver mandag den 17. marts 2014). Der måles fra kl. (ca.) 16:00 24:00 lidt længere, hvis der er en vognrække eller stor trafik omkring og lidt efter midnat? Målingerne omfattede et fast målepunkt på Rampen i gård 7 ved plads 12 17, hvor Rampe-folkene var mest udsat for lastbilernes dieseludstødning. Derudover ville der blive et eller to mobile måleudstyr, der kunne følge en medarbejder én på rampen og / eller én truckfører. Ved mødet var der enighed om, at det netop er vigtigt at finde de steder hvor medarbejderne udsættes for de største koncentrationer af dieselforurening. Medarbejderne på Rampen og Truck holdet blev informeret i uge Sikkerhedsgruppen skulle tale med Rampe-folkene og med Truckholdet om målingerne og blandt andet spørge, om der var én på Rampen, der ville være målepunkt og dermed den medarbejder, som 5

6 måleholdet skulle følge med deres måleudstyr og hvilken truck, der skulle følges. Det var muligt at montere måleudstyret på trucken. Derudover ville medarbejderne blive spurgt om de kendte steder i gård 5 eller i gård 7, hvor dieselkoncentrationen er stor og dermed vil være gode steder at måle? I forhold til Truckholdet skulle det sikres, at alle større påvirkninger af dieselforurening, blev målt. Det skulle det, for at afklare om der var særlige opgaver, der skulle måles på? Det kunne være opgaver, som truckførerne udførte om aftenen i gård 7 eller i gård 5 med læsning af lastbiler? eller oprydning af paller og postcontainere, hvor en truckfører kørte rundt i det samme område i minutter stod ud af trucken og arbejdede ind i trucken igen osv. Det kunne også være på andre tidspunkter end torsdag aften? Det kunne være om dagen eller om natten? Det var vigtigt at få alt med også særlige situationer, hvor medarbejderne blev udsat for høj dieselforurening. Det Økologiske Råd ville efterfølgende udarbejde en rapport med de mange måleresultater. Han var i stand til at vurdere, om resultaterne viste, at medarbejderne var i risiko eller havde været i risiko for at deres helbred kunne have taget skade. Det Økologiske Råd havde kontakt til en speciallæge. Tillidsrepræsentanterne ville blive involveret i opgaven med målingerne og få mulighed for at vurdere, hvor der skulle måles og hvornår? I forhold til eventuelle konsekvenser af måleresultaterne ville det kunne deles i 2 dele: 1. Den ene del handler om det værende og det fremadrettede. Resultaterne af målingerne vil blive omsat til kurver, hvor spidserne viser den største dieselforureninger. Opgaven bestod efterfølgende i, at få taget toppene af, så forureningen kom ned på et godt sundhedsmæssigt niveau. Årsagerne til dieselforureningen skulle findes og der skulle gøres noget eksempelvis: Der skulle opsættes filtre osv. 2. Den anden del handler om den dieselforurening, som medarbejdere i Københavns Postcenter tidligere havde været udsat for. Medarbejdere, der havde arbejdet i Københavns Postcenter indenfor de seneste 34 år, skulle informeres om resultaterne via fagforeningens blade eller pensionisternes blade? Især i perioden fra 1980 til 1995 var der meget kraftig dieselforurening fra lastbiler og DSB s toge med dieselmotorer. Medarbejdere, der havde været udsat for forureningen, skulle henvises til egne praktiserende læger. Deres læger skulle henvise dem til speciallæge eller til arbejdsmedicinsk klinik. De skulle få foretaget en helbredsundersøgelse, der kunne finde eventuelle skader på grund af den dieselforurening, de har været udsat for. Det var vigtigt ikke at skabe unødig frygt. Der ville blive informeret om undersøgelsesresultaterne til alle medarbejdere på Rampen og på Truckholdet og til arbejdsmiljøgruppen og tillidsrepræsentanter og til chefer og fællestillidsrepræsentanter. 6

7 Såfremt måleresultaterne viste, at der var for høj dieselforurening, skulle der arbejdes på at få forureningen nedsat til det mindst mulige. Medarbejderne skulle henvises til deres egen praktiserende læge og få en henvisning til en speciallæge. Ændringer i konceptet for udviklingssamtaler: Post Nord og dermed Post Danmark har med virkning fra 2014 besluttet at iværksætte en række ændringer i konceptet for Udviklingssamtaler. Fremover hedder det ikke medarbejderudviklingssamtaler (MUS) nu hedder det Udviklingssamtaler. På mange måder ligner konceptet det tidligere. De ansatte tilbydes en årlig udviklingssamtale der indkaldes til udviklingssamtale der er et samtaleskema det er muligt at aftale en udviklingsplan. Indholdet i udviklingssamtalerne er fortsat fortroligt mellem leder og ansat. Men der er også ændringer. De ansatte vil blive bedt om at vurdere sig selv i forhold til arbejdsindsats og medarbejderskab og som noget helt nyt indgår kundeløftet i udviklingssamtalerne. Det skal bidrage til at alle medarbejdere bliver en del af den servicekultur, som skal sikre, at Post Danmark har en fremtid. Som forberedelse til udviklingssamtalen skal de ansatte gennemtænke, hvordan de stiller sig til forskellige forhold. De skal blandt andet bedømme sig selv på en skala fra grøn til rød, hvor grøn er yderst tilfredsstillende og hvor rød er forbedring nødvendig. På samme måde bedømmer de ansatte deres egen indsats i forhold til de 6 hjørnestene i medarbejderskabet. Ved udviklingssamtalen vil lederen stille en række spørgsmål til den ansatte. Eksempelvis vil der blive spurgt om Hvad skal du konkret gøre anderledes for bedre at leve op til Kundeløftet? Umiddelbart er denne sætning en meget ubehagelig konstruktion. Den enkelte ansatte skal selv erkende: Hvad skal jeg konkret gøre anderledes for bedre at leve op til kundeløftet underforstået, jeg gør det ikke godt nok jeg gør ikke mit bedste jeg skal gøre noget andet for bedre at leve op til forventningerne. Hvad den enkelte ansatte vil svare på dette spørgsmål er op til hver enkelt ansat. Det kan være en mulighed for at komme med forslag og en mulighed for at fremføre hvilke forudsætninger, der skal opfyldes af virksomheden, chefer og ledere, hvis det skal lykkes. Fællesklubben KHC er urolig for, hvilke konsekvenser det kan få for en ansat, hvis lederen bedømmer den ansatte som rød Forbedring nødvendig? Fællesklubben KHC mener, at de ansatte skal underrettes løbende om ledernes bedømmelse af de ansattes arbejde (præstation og adfærd). Det er især påkrævet, hvis der er forhold som ikke er tilfredsstillende og skal rettes. Det er ikke rimeligt, at de ansatte først informeres om forhold, der vurderes til Forbedring nødvendig, ved en hemmelig udviklingssamtale. Fællesklubben KHC får ikke oplysninger om hvor mange ansatte, der er blevet bedømt med Rød kun hvis de enkelte ansatte fortæller det til deres tillidsrepræsentanter. Konsekvenserne af at en ansats bedømmelse forbliver rød på et emne, er ikke anderledes, end hvis lederens bedømmelse var givet i ord, som hidtil. 7

8 Selvom de ansatte kan føle usikkerhed eller endog frygt ved at skulle deltage i en udviklingssamtale og der kan være utryghed om, hvordan lederne bedømmer de ansatte og hvilke konsekvenser det kan få så opfordrer Fællesklubben KHC de ansatte til, at man benytter muligheden for at give sin mening til kende og at lederne holdes fast på dét, der bliver skrevet i samtaleskemaet og i udviklingsplanen. Fællesklubben KHC er bekymret for, at udviklingssamtalerne i højere og højere grad bliver eksamens samtaler. Samtaler, som de ansatte finder ubehagelige på grund af frygt for ikke at besvare spørgsmålene korrekt, har ikke en positiv værdi. Derudover er vi ængstelige for at udviklingssamtalerne kan blive (vil blive?) anvendt til hemmelig holdningsbearbejdning af de ansatte. I Københavns Postcenter har vi indenfor de seneste år desværre haft en ledelse, der ikke kendte grænserne for, hvad man med rimelighed kunne forvente af de ansatte. Fællesklubben KHC vil bede brevcenterchefen i Købehavns Postcenter om at orientere samarbejdsudvalget (CSU) og tillidsrepræsentanterne i de lokale kontaktudvalg om, hvordan ledelsens vurdere de generelle tendenser fra udviklingssamtalerne herunder om behov for uddannelse eller andet og at der i fællesskab løbende følges op på de enkelte ansattes udviklingsplaner. Fællesklubben KHC mener, at det må være en naturlig følge af ledelsens ønske om involvering af fællesklubberne i samarbejdet, at der blev fulgt op på udviklingsplanerne for de enkelte ansatte i et Udviklingsudvalg (Uddannelsesudvalg) i postcentret. Valg af medtillidsrepræsentant i sektion 3 produktionsledere og specialister: Mandag den 13. januar 2014 blev der afholdt opstillingsmøde vedrørende valg af medtillidsrepræsentant i sektion 3 i Fællesklubben KHC, som omfatter produktionsledere og specialister. I følge Love for Fællesklubben KHC 5. stk. 3 kan der vælges 1 medtillidsrepræsentant i sektion 3. Medtillidsrepræsentanten vælges i ulige år. Der var derfor tale om et valg i en valgperiode som beskrevet i 7. stk. 6. Forslag til kandidater skulle afleveres til fællestillidsrepræsentanten senest ved opstillingsmødets begyndelse kl Der indkom 1 forslag om, at produktionsleder Charlotte Andersen var kandidat. Forslaget var underskrevet af kandidaten og en stiller. Dermed er XXXXXX XXXXXXXX valgt som medtillidsrepræsentant for produktionsledere og specialister. Valget er gældende frem til januar Møde i Postbranchen i 3F København: Tirsdag den 21. januar 2014 blev der holdt bestyrelsesmøde i Postbranchen i 3F København. Bestyrelsen i Postbranchen består af formandskabet, faglige sekretærer fra 3F København indenfor Post og fællestillidsrepræsentanter fra Storkøbenhavn. Formandskabet består af 2 faglige sekretærer. 8

9 1. Vedtægterne blev drøftet og godkendes ved det konstituerende møde den 4. marts Der ville blive udarbejdet et nyt forslag til forretningsorden, idet der blev stillet forslag om ændring af mødernes ledelsesform, så møderne fremover skulle ledes af en dirigent. Efter det konstituerende bestyrelsesmøde ville der blive udarbejdet en ny navneliste og en mailliste. 2. 3F havde på Hovedbestyrelsesmødet i december 2013 besluttet, at Fagbladet fremadrettet skulle omdeles af Post Danmark. Postbranchens bestyrelse var enig i, at alle fagblade burde omdeles af Post Danmark forudsat, at der indgås en arbejdsklausul med Post Danmark, som indebar at hele opgaven er overenskomstdækket, samt at virksomheden sikrede en god kvalitet. 3. en repræsentant fra Postområde Sjælland forklarede, at siden etableringen af de nye postområder, var rejseudgifterne for tillidsrepræsentanter, til eksempelvis klub- og tillidsrepræsentantsmøder, blevet en udfordring, idet rejseafstandene var blevet markant større. Postbranchen anbefalede, at tillidsrepræsentanterne tog en drøftelse med ledelsen med henblik på at virksomheden dækkede de fornødne udgifter. 4. Postbranchens bestyrelse var enig i, at Postbranchen skulle søge indflydelse på den fremtidige transport i København. Medlemmer af bestyrelsen, der ønskede at blive involveret i arbejdet, kunne meddele dette til Postbranchens ledelse. 5. En faglig sekretær havde sendt en mail til alle klubber med forespørgsel om, hvem der ønskede afstemning på arbejdspladsen om resultatet af overenskomstforhandlingerne. Der manglede stadig svar fra nogle postkontorer. Der var visse tekniske problemer med opdeling af kollegerne ved de enkelte geografiske enheder. Det ville blive undersøgt, om der kunne findes en god løsning inden afstemningen påbegyndes. 6. En repræsentant fra Postområde Sjælland gav en kort redegørelse om projekt Arbejdsdeling I Klargøringen (AIK) og spurgte ind til Alectias rapport om AIK. Rapporten indeholdt flere anbefalinger, som de lokale tillidsrepræsentanter burde tage med i drøftelserne om AIK. Der var en generel bekymring om belastningen som følge af indførelsen af AIK. Bestyrelsen i Postbranchen var generelt bekymret for, om AIK ville forringe arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøudvalget i Distribution skulle drøfte rapporten og i den sammenhæng burde arbejdsmiljøudvalgets medlemmer gøres bekendt med Postbranchens holdning. Der var derfor enighed om, at tage kontakt til Partsudvalgets medlemmer med henblik på, at de tog en drøftelse med virksomheden om de forringede forhold som følge af AIK. */ Rapporten udsendes til bestyrelsen i Postbranchen. 7. Projektet vedrørende Nummersortering var udskudt til maj 2014 på grund af problemer. En repræsentant fra Postområde Sjælland gennemgik de praktiske problemer, som nummersortering havde givet. 9

10 Postbranchens bestyrelse var bekymret for, at projektet ville resultere i ringere kvalitet og havde svært ved at se formålet med projektet. 8. Fællestillidsrepræsentanten fra Facility Management forklarede om problemer med udsugning i forbindelse med svejsning på Brøndby Pakkecenter (BRC). Forholdene var påtalt og virksomheden ville få forholdene udbedret. 9. En repræsentant fra Postområde København og Nordsjælland meddelte, at der var drøftelser om etablering af deltidstjenester med 1560 timer pr år i Postområde København og Nordsjælland. I forbindelse med den efterfølgende debat lovede en repræsentant fra formandskabet at undersøge, hvorvidt allerede deltidsansatte postarbejdere risikerede karantæne i A-kassen, hvis de blev varslet ned i tid? Svaret var, at der i forhold til at blive varslet ned i tid, ikke var forskel på fuldtids- og deltidsansattes postarbejderes rettigheder. Hvis en ansat på fuld- eller deltid varsles ned i tid, så det medførte et indtægtstab, ville det være en væsentlig ændring af vilkårene for ansættelsen, der ikke ville være karantænegivende. Der, hvor der i det hele taget var tydelig forskel på de ansattes rettigheder, var ikke i forhold til selve timetallet, men i forhold til om en postarbejder var ansat på timeløn eller ansat på månedsløn. En repræsentant fra formandskabet sagde, at han var bekymret for, at vi med en sådan aftale risikerede, at vi om få år kun benyttede deltidsansatte postarbejdere i omdeling, samt at vi på denne måde forskelsbehandlede vores medlemmer i forhold til minimumsmodellen med fri hver anden lørdag. En repræsentant fra formandskabet supplerede med, at det egentlige problem var, at der i dag ansættes postarbejdere på deltid, som oftest på timeløn og med meget lave beskæftigelsesgrader. Det var derfor Postbranchens opgave, at sikre postarbejderne en beskæftigelsesgrad, som gjorde det muligt at leve af jobbet. Udsigterne til at etablere sådanne tjenester og tilmed aftale en lønkompensation op til fuld tid, var derfor både sund fornuft og i overensstemmelse med vores forpligtelse til at sikre postarbejdernes overenskomstmæssige interesser. 10. En repræsentant fra Postområde København og Nordsjælland fortalte, at der derudover var drøftelser med ledelsen i Postområde København og Nordsjælland, om udvidelse af overenskomstens mulighed for seniorordninger, så disse ville gælde for ansatte ned til 50 år. 11. En repræsentant fra Pakkedistribution informerede om, at der var indgået lokalaftale i Postområde Pakker om Commotive. Fremadrettet kunne ledelsen ikke benytte systemet til disciplinære formål men alene til kvalitetsopfølgning. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant - Fællesklubben KHC. 10

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015:

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Københavns Postcenter den 24. oktober 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr :

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr : Københavns Postcenter den 24. november 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Københavns Postcenter fredag den 2. maj 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Opsigelse af Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med Personalereduktioner

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 13. november 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015 Ekstraordinært møde for fællestillidsrepræsentanter

Læs mere

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018:

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Marts 2017. Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Det faglige arbejde gennemføres indenfor de rammer, der er fastsat i Love for Klubben i TTA & INC

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 17. april 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 23. april 2015. Nr. 3 2015 Københavns Postcenter solgt til en pensionskasse

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Københavns Postcenter torsdag den 3. juli 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 Københavns Postcenter fredag den 21. december 2012. Beretning om 2012 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 2012 et dårligt år for Post Danmark. Personalereduktionerne fortsatte på

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Københavns Postcenter fredag den 4. april 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr Københavns postcenter fredag den 23. december. 2016. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december 2016. Nr. 10. 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 4. september 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Tirsdag den 8. september 2015. Nr. 7 2015 Produktionstilrettelæggelse og tjenestelister

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter torsdag den 9. juli 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 16. juli 2015. Nr. 6 2015 Folketingsvalg 2015: Der blev holdt valg til

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober Nr Københavns Postcenter fredag den 3. oktober 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 10. oktober 2014. Nr. 8 2014 Ordinært møde i centersamarbejdsudvalget (CSU) i Københavns Postcenter

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Beretning om 2013. Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014.

Beretning om 2013. Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014. Københavns Postcenter mandag den 7. januar 2014. Beretning om 2013 Fællesmøde i Fællesklubben KHC. Søndag den 19. januar 2014. 2013 blev endnu et halvdårligt år for Post Danmark. Antallet af breve blev

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1.

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere 2015 Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar.

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar. Deltagere. Gunnar Schmidt, Hans Mortensen, Kurt Hansen, Jens Bossen, Lone Korsgaard Birkedal, Michael Haas, Annegrethe Christophersen,

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 16. oktober 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015 Krigserklæring: Post Nord, Danmark, er

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår.

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Personale og Løn afsnit 3 4.12.2013 Cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere Indledning Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressource Center

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressource Center KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressource Center Tidsplan for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere 2018 Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere