Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 7. februar Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar Nr Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter): Onsdag den 15. januar 2014 blev der holdt møde om overtallige i Københavns Postcenter (KHC) / Brevproduktion Øst (BPØ). Ved møderne om overtallige anvendes der flere forskellige navnelister, der skal medvirke til at skabe et godt overblik over personalesituationen. 1. Den første navneliste indeholder informationer om antallet af ansatte, der, ansøgt eller uansøgt, er blevet afskediget på grund af overtallighed, helbredsårsager, disciplinære forseelser, ikke længere ønsker at arbejde i Københavns Postcenter (BPØ), har fået andet arbejde, eller er afskediget med pension samt ansatte, der er forflyttet til en anden enhed eller et andet forretningsområde. Navnelisten omfatter perioden 1. januar 31. december 2014 og omfatter XX personer midt i januar Af de XX stillinger vil XX ikke blive genbesat. X stillinger skal vurderes forhold til genbesættelse. X stillinger var genbesat eller ville blive genbesat. Navnelisten omfatter alle ansættelsesformer. Der var tilføjet X nye personer på navnelisten siden midten af december Den anden navneliste indeholder informationer om overtallige medarbejdere, der skal omplaceres. Navnelisten omfatter X personer midt i januar Der var tilføjet X personer siden midten af december Navnelisten omfatter produktionsmedarbejdere, ledere og specialister, der er ansat på overenskomst eller er ansat på særlige vilkår / tjenestemænd (3F). 3. Den tredje navneliste indeholder informationer om medarbejdere, der har ansøgt om en fratrædelsesordning ved frivillig fratrædelse. Navnelisten omfatter X personer midt i januar Navnelisten omfatter produktionsmedarbejdere, der er ansat på overenskomst eller er ansat på særlige vilkår (3F). 4. Den fjerde navneliste indeholder informationer om de overtallige medarbejdere, som er blevet omplaceret. Navnelisten omfatter X personer, der er blevet fundet nye faste stillinger til i

2 Status pr 15. januar 2014 siden 1. januar 2014 var: XX medarbejdere ansøgt / uansøgt afskedigelse. X medarbejdere var stoppet i KHC / BPØ X medarbejdere var overtallige. X medarbejdere godkendt til frivillig fratrædelsesordning. X medarbejdere var placeret i nye faste stillinger. Som følge af, at Emne Banken ikke har ansatte tilmeldt, som skal omplaceres til andre faste stillinger i Københavns Postcenter, blev det ved mødet besluttet, at den suspendererede lokale lokalaftale om Retningslinjer for opslag og besættelse af nye eller ledige stillinger i Københavns Postcenter skal tages i anvendelse. Dermed bliver det igen muligt at gennemføre lokal rokering indenfor produktionschefernes produktionsområder: Opsamling 1 Opsamling 2 Facility Service og Spredning Nat. Lokal rokering er et lokalt opslag af lokale ledige stillinger. Når produktionschefen har besat opslåede ledige stillinger orienteres tillidsrepræsentanterne om, hvem produktionschefen har udpeget. Efter en lokal rokering skal eventuelle ubesatte ledige stillinger og afledte ledige stillinger anmeldes til Team Personale. Ledige stillinger kan i givet fald blive besat med ansøgere fra ønskebrønden. Ledige stillinger efter lokal rokering besættes efterfølgende via Internt Stillingsopslag i hele Københavns Postcenter. Opslaget sættes på opslagstavlen ved kantinen onsdag kl 16:00 og nedtages den efterfølgende onsdag kl. 12:00. Ansøgninger der indleveres til Team Personale inden torsdag kl 08:00 betragtes som rettidig indleveret. Der anvendes en blanket benævnt D 10 ved ansøgning. Team Personale sikre at ansøgerne bedømmes. Produktionschefen vælger minimum 5 ansøgere, som indkaldes til en kemisamtale. Efter samtalerne vælger produktionschefen den (eller de) ansatte, som skal tildeles den (eller de) ledige stillinger. Efterfølgende orienteres tillidsrepræsentanterne om hvem produktionschefen har udpeget. Møde om forbedringer af lønaften for kontorpakmestre i Københavns Postcenter: Fredag den 10. torsdag den 16. og torsdag den 23. januar 2014 blev der holdt forhandlingsmøder om forbedringer af lønaftalen for kontorpakmestre i Københavns Postcenter. I foråret 2013 udarbejdede forhandlingsudvalget i Fællesklubben KHC et forslag om forbedringer af lønaftalen for kontorpakmestrene i Københavns Postcenter. Forslaget skulle indgå i forhandlingerne om lønforbedringer i det 2. år i overenskomstperioden fra 1. marts 2012 til 28. februar Forslaget omfattede forslag om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Forslaget blev præsenteret for brevcenterchefen ved et møde inden sommerferien, så sommerferien kunne anvendes til at beregne, hvad det ville koste at gennemføre de forskellige forslag. 2

3 I begyndelsen af efteråret 2013 blev der igen holdt et forhandlingsmøde. Ved mødet foreslog den nye brevcenterchef, at der i stedet blev arbejdet med at udforme en helt ny lønaftale, som skulle opbygges på en ny måde. Fællesklubben KHC havde ingen problemer med at indgå i drøftelser om en ny lønaftale, når målet var en bedre aftale. Fællesklubben KHC var derfor indstillet på at stille forhandlingerne om lønforbedringer i bero indtil en ny aftale var klar. Igennem efteråret blev der holdt møder om den nye lønaftale og af mange årsager viste det sig, at drøftelserne om den nye lønaftale tog længere tid end først antaget. Omkring jul 2013 meddelte Fællesklubben KHC, at forhandlinger om lønforbedringerne, der i begyndelsen af efteråret var stillet i bero, måtte genoptages, så forhandlingerne kunne afsluttes inden overenskomstperiodens udløb. Brevcenterchefen valgte at lade personalechefen gennemføre forhandlingerne med forhandlingsudvalget fra Fællesklubben KHC, der består af fællestillidsrepræsentanten og de 2 tillidsrepræsentanter for kontorpakmestrene. Derudover deltog personalekonsulenten som referent og med teknisk bistand i forhold til beregninger af de forskellige forslag som behandles. Personalechefen har fra første minut gjort det klart, at Post Nord, Post Danmark og Københavns Postcenter fortsat var mærket af indtægtsfaldet på grund af faldet i antallet af breve og der derfor ikke var ret meget at forhandle om. Fællesklubben KHC har gjort opmærksom på, at de ansatte kontorpakmestre i 2013 har bidraget til gode resultater i Københavns Postcenter i forhold til overholdelse af budgettet for produktionen og ikke mindst i forhold til god kvalitet ved overholdelse af leveringsfrister og lav fejlprocent i sorteringsarbejdet. Dette på trods af de vanskelige forhold Post Danmark står midt i og den usikkerhed det giver de ansatte i forhold til hvad fremtiden vil bringe af mærkbare forandringer. Det er meget svært for de ansatte at forstå, at de gode resultater de leverer, ikke påskønnes kontant ved forbedringer af lønforholdene. Det er ikke en rimelig behandling af de ansatte, at lønforbedringer afgøres af, om det går op eller det går ned i den internationale økonomi? Virksomheden burde sikre, at der blev afsat ekstra penge i budgetterne til de ansatte, som kunne udmøntes såfremt de ansatte gjorde et godt stykke arbejde for virksomheden. Personalechefen har været optaget af, at der sideløbende holdes møder om nye lønaftaler i Københavns Postcenter for både overenskomstansatte postarbejdere og for kontorpakmestre m. m. ansat på særlige vilkår eller som frivilligt udlånte tjenestemænd. På den baggrund ville det være hensigtsmæssigt med en enkel løsning, der ikke var bureaukratisk eller komplicerede arbejdet med de nye lønaftaler yderligere. Fællesklubben KHC havde, på grund af situationen med uklarhed om hvordan den fremtidige lønaftale udformes, fremsat forslag om et engangsbeløb et forårstillæg, der helt undtagelsesvis kun skulle gælde i dette enkeltstående tilfælde. Beløbet skulle i givet fald være relativt stort, idet virksomheden ikke skulle betale til de ansatte i de efterfølgende år, som det var tilfældet ved tildeling af funktionstillæg eller kvalifikationstillæg. 3

4 Fællesklubben KHC har grundlæggende den opfattelse, at alle ansatte skal bidrage hver på deres plads for at det er muligt at opnå gode resultater. Derfor var det fornuftigt med en ligelig og retfærdig løsning, hvor alle kontorpakmestre modtog et engangsbeløb sammen med et brev fra brevcenterchefen, hvor ledelsen gav udtryk for at de havde bemærket de gode resultater og krisen taget i betragtning ønskede, at de ansatte modtag en kontant påskønnelse. Alternativt foreslog Fællesklubben KHC tildelig af et antal funktionstillæg i prioriteret rækkefølge. Personalechefen var mest positiv overfor tildeling af kvalifikationstillæg til ansatte, der havde gjort en særlig indsats og anvendt deres særligt gode personlige egenskaber og / eller faglige færdigheder. Fællesklubben KHC tilføjede, at der var behov for at oprette et par skævheder indenfor funktionstillæggene, men at det kunne være en mulighed at tildele kvalifikationstillæg såfremt antallet og kriterierne var de rette. Personalechefen havde behov for at drøfte mulighederne for at tildele kvalifikationstillæg med supplementspension med brevcenterchefen og produktionscheferne inden næste møde kunne afholdes. Mødet kan muligvis først afholdes i uge Møde om mulighederne for at ændre lønaftalerne i Københavns Postcenter: I september 2013 blev der indledt forhandlinger om mulighederne for at ændre lønaftalerne i Københavns Postcenter (BPØ / KHC), så der opnås større lighed mellem kontorpakmestrenes og postarbejdernes lønaftaler. Brevcenterchefen har ledet forhandlingerne og fra ledelsesside har deltagerne været personalechefen, personalekonsulenten samt chefkonsulenten fra Post Danmark, der deltager som tekniker. Fra de to 3F-fællesklubber har deltagerne været 3 repræsentanter fra Postarbejdernes Fællesklub og fra Fællesklubben KHC deltog Henrik B Larsen og Per C Andersen (John M Pedersen har været fraværende ved de første møder). Brevcenterchefen har ønsket at lønaftalerne i Københavns Postcenter blev mere transparente (gennemsigtige) og uden så mange forskellige funktionstillæg. Bedømmelsessystemet skulle være så enkelt som muligt for dermed undgå forskellige fortolkninger blandt chefer og ledere i produktionsområder og tidsafsnit. Lønsummen skulle være neutral. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen har meddelt ledelsen, at resultat ikke ville blive én fælles lønaftale. Der skulle være én lønaftale for hver af de to overenskomster. Derudover var det afgørende, at stillingsprofilerne blev ajourført i alle produktionsområder og tidsafsnit i alle team og for hver enkelt ansat, hvis den enkelte udførte særlige opgaver. Postarbejdernes fællesklub udtalte, at postarbejdernes repræsentanter havde svært ved at se, hvordan det ville blive muligt at få lighed mellem de to forskellige lønsystemer Minimalløn, som de overenskomstansatte postarbejdere var omfattet af og Normalløn, som de ansatte på særlige vilkår var omfattet af? Ved de efterfølgende møder har parterne behandlet et udkast til et princippapir, som beskriver formålet og baggrunden for omlægningen af lønaftalerne i Københavns Postcenter. 4

5 Mødedeltagerne har drøftet forudsætninger og forskellige muligheder. Hvilken løn- og tillægsstruktur kunne opbygges og hvordan kunne tingene beskrives og defineres i detaljer. Drøftelserne har især drejet sig om kvalifikationstillæg og funktionstillæg. Tirsdag den 4. februar 2014 blev der igen holdt møde. Ved mødet blev der enighed om reglerne for tildeling af kvalifikationstillæg. Ved de kommende møder vil forhandlingerne blive opdelt, så der holdes møder mellem ledelsen og Postarbejdernes repræsentanter og andre møder mellem ledelsen og Fællesklubben KHC s repræsentanter. Ved møder skal der forhandles om funktionstillæg og overgangsordninger. Møde om måling af dieselforurening i gård 5 og gård 7: Tirsdag den 28. januar 2014 blev der holdt et møde om Dieselforurening i Københavns Postcenter. Ved mødet blev det aftalt, at der skulle gennemføres målinger af dieselforurening i gård 5 og gård 7 sandsynligvis i uge I mødet deltog en repræsentant fra Det Økologiske Råd 2 repræsentanter fra Aftaler & Vilkår i Post Danmark, AVDK sikkerhedsgruppen i Gård 5 og Gård 7 1 personalekonsulent brevcenterchefen og fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen. Repræsentanten fra Det Økologiske Råd var i stand til at måle alle steder i gårdene og dermed finde de steder, hvor forureningen var værst. Måleudstyret kunne måle hvert sekund, så derfor var det muligt at indsamle rigtig mange data. I første omgang ville Det Økologiske Råd foretage en række målinger for at se, hvor meget forurening der var i gård 5 og i gård 7. Hvis forureningsniveauet ikke var højere end i resten af København, ville der ikke blive iværksat en fuld måling. Det Økologiske Råd skulle informeres om, hvad områderne kaldes i gård 7 og gård 5 (om ikke andet: nord, syd øst og vest), så det bagefter præcist kunne fastlægges, hvor de højeste værdier af dieselforurening var blevet målt. Såfremt der skulle gennemføres en fuld undersøgelse, ville den blive gennemført en torsdag (det bliver mandag den 17. marts 2014). Der måles fra kl. (ca.) 16:00 24:00 lidt længere, hvis der er en vognrække eller stor trafik omkring og lidt efter midnat? Målingerne omfattede et fast målepunkt på Rampen i gård 7 ved plads 12 17, hvor Rampe-folkene var mest udsat for lastbilernes dieseludstødning. Derudover ville der blive et eller to mobile måleudstyr, der kunne følge en medarbejder én på rampen og / eller én truckfører. Ved mødet var der enighed om, at det netop er vigtigt at finde de steder hvor medarbejderne udsættes for de største koncentrationer af dieselforurening. Medarbejderne på Rampen og Truck holdet blev informeret i uge Sikkerhedsgruppen skulle tale med Rampe-folkene og med Truckholdet om målingerne og blandt andet spørge, om der var én på Rampen, der ville være målepunkt og dermed den medarbejder, som 5

6 måleholdet skulle følge med deres måleudstyr og hvilken truck, der skulle følges. Det var muligt at montere måleudstyret på trucken. Derudover ville medarbejderne blive spurgt om de kendte steder i gård 5 eller i gård 7, hvor dieselkoncentrationen er stor og dermed vil være gode steder at måle? I forhold til Truckholdet skulle det sikres, at alle større påvirkninger af dieselforurening, blev målt. Det skulle det, for at afklare om der var særlige opgaver, der skulle måles på? Det kunne være opgaver, som truckførerne udførte om aftenen i gård 7 eller i gård 5 med læsning af lastbiler? eller oprydning af paller og postcontainere, hvor en truckfører kørte rundt i det samme område i minutter stod ud af trucken og arbejdede ind i trucken igen osv. Det kunne også være på andre tidspunkter end torsdag aften? Det kunne være om dagen eller om natten? Det var vigtigt at få alt med også særlige situationer, hvor medarbejderne blev udsat for høj dieselforurening. Det Økologiske Råd ville efterfølgende udarbejde en rapport med de mange måleresultater. Han var i stand til at vurdere, om resultaterne viste, at medarbejderne var i risiko eller havde været i risiko for at deres helbred kunne have taget skade. Det Økologiske Råd havde kontakt til en speciallæge. Tillidsrepræsentanterne ville blive involveret i opgaven med målingerne og få mulighed for at vurdere, hvor der skulle måles og hvornår? I forhold til eventuelle konsekvenser af måleresultaterne ville det kunne deles i 2 dele: 1. Den ene del handler om det værende og det fremadrettede. Resultaterne af målingerne vil blive omsat til kurver, hvor spidserne viser den største dieselforureninger. Opgaven bestod efterfølgende i, at få taget toppene af, så forureningen kom ned på et godt sundhedsmæssigt niveau. Årsagerne til dieselforureningen skulle findes og der skulle gøres noget eksempelvis: Der skulle opsættes filtre osv. 2. Den anden del handler om den dieselforurening, som medarbejdere i Københavns Postcenter tidligere havde været udsat for. Medarbejdere, der havde arbejdet i Københavns Postcenter indenfor de seneste 34 år, skulle informeres om resultaterne via fagforeningens blade eller pensionisternes blade? Især i perioden fra 1980 til 1995 var der meget kraftig dieselforurening fra lastbiler og DSB s toge med dieselmotorer. Medarbejdere, der havde været udsat for forureningen, skulle henvises til egne praktiserende læger. Deres læger skulle henvise dem til speciallæge eller til arbejdsmedicinsk klinik. De skulle få foretaget en helbredsundersøgelse, der kunne finde eventuelle skader på grund af den dieselforurening, de har været udsat for. Det var vigtigt ikke at skabe unødig frygt. Der ville blive informeret om undersøgelsesresultaterne til alle medarbejdere på Rampen og på Truckholdet og til arbejdsmiljøgruppen og tillidsrepræsentanter og til chefer og fællestillidsrepræsentanter. 6

7 Såfremt måleresultaterne viste, at der var for høj dieselforurening, skulle der arbejdes på at få forureningen nedsat til det mindst mulige. Medarbejderne skulle henvises til deres egen praktiserende læge og få en henvisning til en speciallæge. Ændringer i konceptet for udviklingssamtaler: Post Nord og dermed Post Danmark har med virkning fra 2014 besluttet at iværksætte en række ændringer i konceptet for Udviklingssamtaler. Fremover hedder det ikke medarbejderudviklingssamtaler (MUS) nu hedder det Udviklingssamtaler. På mange måder ligner konceptet det tidligere. De ansatte tilbydes en årlig udviklingssamtale der indkaldes til udviklingssamtale der er et samtaleskema det er muligt at aftale en udviklingsplan. Indholdet i udviklingssamtalerne er fortsat fortroligt mellem leder og ansat. Men der er også ændringer. De ansatte vil blive bedt om at vurdere sig selv i forhold til arbejdsindsats og medarbejderskab og som noget helt nyt indgår kundeløftet i udviklingssamtalerne. Det skal bidrage til at alle medarbejdere bliver en del af den servicekultur, som skal sikre, at Post Danmark har en fremtid. Som forberedelse til udviklingssamtalen skal de ansatte gennemtænke, hvordan de stiller sig til forskellige forhold. De skal blandt andet bedømme sig selv på en skala fra grøn til rød, hvor grøn er yderst tilfredsstillende og hvor rød er forbedring nødvendig. På samme måde bedømmer de ansatte deres egen indsats i forhold til de 6 hjørnestene i medarbejderskabet. Ved udviklingssamtalen vil lederen stille en række spørgsmål til den ansatte. Eksempelvis vil der blive spurgt om Hvad skal du konkret gøre anderledes for bedre at leve op til Kundeløftet? Umiddelbart er denne sætning en meget ubehagelig konstruktion. Den enkelte ansatte skal selv erkende: Hvad skal jeg konkret gøre anderledes for bedre at leve op til kundeløftet underforstået, jeg gør det ikke godt nok jeg gør ikke mit bedste jeg skal gøre noget andet for bedre at leve op til forventningerne. Hvad den enkelte ansatte vil svare på dette spørgsmål er op til hver enkelt ansat. Det kan være en mulighed for at komme med forslag og en mulighed for at fremføre hvilke forudsætninger, der skal opfyldes af virksomheden, chefer og ledere, hvis det skal lykkes. Fællesklubben KHC er urolig for, hvilke konsekvenser det kan få for en ansat, hvis lederen bedømmer den ansatte som rød Forbedring nødvendig? Fællesklubben KHC mener, at de ansatte skal underrettes løbende om ledernes bedømmelse af de ansattes arbejde (præstation og adfærd). Det er især påkrævet, hvis der er forhold som ikke er tilfredsstillende og skal rettes. Det er ikke rimeligt, at de ansatte først informeres om forhold, der vurderes til Forbedring nødvendig, ved en hemmelig udviklingssamtale. Fællesklubben KHC får ikke oplysninger om hvor mange ansatte, der er blevet bedømt med Rød kun hvis de enkelte ansatte fortæller det til deres tillidsrepræsentanter. Konsekvenserne af at en ansats bedømmelse forbliver rød på et emne, er ikke anderledes, end hvis lederens bedømmelse var givet i ord, som hidtil. 7

8 Selvom de ansatte kan føle usikkerhed eller endog frygt ved at skulle deltage i en udviklingssamtale og der kan være utryghed om, hvordan lederne bedømmer de ansatte og hvilke konsekvenser det kan få så opfordrer Fællesklubben KHC de ansatte til, at man benytter muligheden for at give sin mening til kende og at lederne holdes fast på dét, der bliver skrevet i samtaleskemaet og i udviklingsplanen. Fællesklubben KHC er bekymret for, at udviklingssamtalerne i højere og højere grad bliver eksamens samtaler. Samtaler, som de ansatte finder ubehagelige på grund af frygt for ikke at besvare spørgsmålene korrekt, har ikke en positiv værdi. Derudover er vi ængstelige for at udviklingssamtalerne kan blive (vil blive?) anvendt til hemmelig holdningsbearbejdning af de ansatte. I Københavns Postcenter har vi indenfor de seneste år desværre haft en ledelse, der ikke kendte grænserne for, hvad man med rimelighed kunne forvente af de ansatte. Fællesklubben KHC vil bede brevcenterchefen i Købehavns Postcenter om at orientere samarbejdsudvalget (CSU) og tillidsrepræsentanterne i de lokale kontaktudvalg om, hvordan ledelsens vurdere de generelle tendenser fra udviklingssamtalerne herunder om behov for uddannelse eller andet og at der i fællesskab løbende følges op på de enkelte ansattes udviklingsplaner. Fællesklubben KHC mener, at det må være en naturlig følge af ledelsens ønske om involvering af fællesklubberne i samarbejdet, at der blev fulgt op på udviklingsplanerne for de enkelte ansatte i et Udviklingsudvalg (Uddannelsesudvalg) i postcentret. Valg af medtillidsrepræsentant i sektion 3 produktionsledere og specialister: Mandag den 13. januar 2014 blev der afholdt opstillingsmøde vedrørende valg af medtillidsrepræsentant i sektion 3 i Fællesklubben KHC, som omfatter produktionsledere og specialister. I følge Love for Fællesklubben KHC 5. stk. 3 kan der vælges 1 medtillidsrepræsentant i sektion 3. Medtillidsrepræsentanten vælges i ulige år. Der var derfor tale om et valg i en valgperiode som beskrevet i 7. stk. 6. Forslag til kandidater skulle afleveres til fællestillidsrepræsentanten senest ved opstillingsmødets begyndelse kl Der indkom 1 forslag om, at produktionsleder Charlotte Andersen var kandidat. Forslaget var underskrevet af kandidaten og en stiller. Dermed er XXXXXX XXXXXXXX valgt som medtillidsrepræsentant for produktionsledere og specialister. Valget er gældende frem til januar Møde i Postbranchen i 3F København: Tirsdag den 21. januar 2014 blev der holdt bestyrelsesmøde i Postbranchen i 3F København. Bestyrelsen i Postbranchen består af formandskabet, faglige sekretærer fra 3F København indenfor Post og fællestillidsrepræsentanter fra Storkøbenhavn. Formandskabet består af 2 faglige sekretærer. 8

9 1. Vedtægterne blev drøftet og godkendes ved det konstituerende møde den 4. marts Der ville blive udarbejdet et nyt forslag til forretningsorden, idet der blev stillet forslag om ændring af mødernes ledelsesform, så møderne fremover skulle ledes af en dirigent. Efter det konstituerende bestyrelsesmøde ville der blive udarbejdet en ny navneliste og en mailliste. 2. 3F havde på Hovedbestyrelsesmødet i december 2013 besluttet, at Fagbladet fremadrettet skulle omdeles af Post Danmark. Postbranchens bestyrelse var enig i, at alle fagblade burde omdeles af Post Danmark forudsat, at der indgås en arbejdsklausul med Post Danmark, som indebar at hele opgaven er overenskomstdækket, samt at virksomheden sikrede en god kvalitet. 3. en repræsentant fra Postområde Sjælland forklarede, at siden etableringen af de nye postområder, var rejseudgifterne for tillidsrepræsentanter, til eksempelvis klub- og tillidsrepræsentantsmøder, blevet en udfordring, idet rejseafstandene var blevet markant større. Postbranchen anbefalede, at tillidsrepræsentanterne tog en drøftelse med ledelsen med henblik på at virksomheden dækkede de fornødne udgifter. 4. Postbranchens bestyrelse var enig i, at Postbranchen skulle søge indflydelse på den fremtidige transport i København. Medlemmer af bestyrelsen, der ønskede at blive involveret i arbejdet, kunne meddele dette til Postbranchens ledelse. 5. En faglig sekretær havde sendt en mail til alle klubber med forespørgsel om, hvem der ønskede afstemning på arbejdspladsen om resultatet af overenskomstforhandlingerne. Der manglede stadig svar fra nogle postkontorer. Der var visse tekniske problemer med opdeling af kollegerne ved de enkelte geografiske enheder. Det ville blive undersøgt, om der kunne findes en god løsning inden afstemningen påbegyndes. 6. En repræsentant fra Postområde Sjælland gav en kort redegørelse om projekt Arbejdsdeling I Klargøringen (AIK) og spurgte ind til Alectias rapport om AIK. Rapporten indeholdt flere anbefalinger, som de lokale tillidsrepræsentanter burde tage med i drøftelserne om AIK. Der var en generel bekymring om belastningen som følge af indførelsen af AIK. Bestyrelsen i Postbranchen var generelt bekymret for, om AIK ville forringe arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøudvalget i Distribution skulle drøfte rapporten og i den sammenhæng burde arbejdsmiljøudvalgets medlemmer gøres bekendt med Postbranchens holdning. Der var derfor enighed om, at tage kontakt til Partsudvalgets medlemmer med henblik på, at de tog en drøftelse med virksomheden om de forringede forhold som følge af AIK. */ Rapporten udsendes til bestyrelsen i Postbranchen. 7. Projektet vedrørende Nummersortering var udskudt til maj 2014 på grund af problemer. En repræsentant fra Postområde Sjælland gennemgik de praktiske problemer, som nummersortering havde givet. 9

10 Postbranchens bestyrelse var bekymret for, at projektet ville resultere i ringere kvalitet og havde svært ved at se formålet med projektet. 8. Fællestillidsrepræsentanten fra Facility Management forklarede om problemer med udsugning i forbindelse med svejsning på Brøndby Pakkecenter (BRC). Forholdene var påtalt og virksomheden ville få forholdene udbedret. 9. En repræsentant fra Postområde København og Nordsjælland meddelte, at der var drøftelser om etablering af deltidstjenester med 1560 timer pr år i Postområde København og Nordsjælland. I forbindelse med den efterfølgende debat lovede en repræsentant fra formandskabet at undersøge, hvorvidt allerede deltidsansatte postarbejdere risikerede karantæne i A-kassen, hvis de blev varslet ned i tid? Svaret var, at der i forhold til at blive varslet ned i tid, ikke var forskel på fuldtids- og deltidsansattes postarbejderes rettigheder. Hvis en ansat på fuld- eller deltid varsles ned i tid, så det medførte et indtægtstab, ville det være en væsentlig ændring af vilkårene for ansættelsen, der ikke ville være karantænegivende. Der, hvor der i det hele taget var tydelig forskel på de ansattes rettigheder, var ikke i forhold til selve timetallet, men i forhold til om en postarbejder var ansat på timeløn eller ansat på månedsløn. En repræsentant fra formandskabet sagde, at han var bekymret for, at vi med en sådan aftale risikerede, at vi om få år kun benyttede deltidsansatte postarbejdere i omdeling, samt at vi på denne måde forskelsbehandlede vores medlemmer i forhold til minimumsmodellen med fri hver anden lørdag. En repræsentant fra formandskabet supplerede med, at det egentlige problem var, at der i dag ansættes postarbejdere på deltid, som oftest på timeløn og med meget lave beskæftigelsesgrader. Det var derfor Postbranchens opgave, at sikre postarbejderne en beskæftigelsesgrad, som gjorde det muligt at leve af jobbet. Udsigterne til at etablere sådanne tjenester og tilmed aftale en lønkompensation op til fuld tid, var derfor både sund fornuft og i overensstemmelse med vores forpligtelse til at sikre postarbejdernes overenskomstmæssige interesser. 10. En repræsentant fra Postområde København og Nordsjælland fortalte, at der derudover var drøftelser med ledelsen i Postområde København og Nordsjælland, om udvidelse af overenskomstens mulighed for seniorordninger, så disse ville gælde for ansatte ned til 50 år. 11. En repræsentant fra Pakkedistribution informerede om, at der var indgået lokalaftale i Postområde Pakker om Commotive. Fremadrettet kunne ledelsen ikke benytte systemet til disciplinære formål men alene til kvalitetsopfølgning. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant - Fællesklubben KHC. 10

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Københavns Postcenter fredag den 4. april 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 10. april 2014. Nr. 3 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Københavns Postcenter torsdag den 14. februar 2013. Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere