VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal."

Transkript

1 VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts 2014 blev navnet ændret til vedtægter og der blev foretaget en gennemgribende ændring med tilføjelse af væsentlige regnskabsmæssige bestemmelser samt en forbedring af overskueligheden ved en opdeling i følgende hovedpunkter: KLUBBEN MEDLEMMER BESTYRELSE REGNSKAB GENERALFORSAMLINGEN KLUBBENS OPHØR KLUBBEN 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn anvendes Ordrupdal Rideklub (forkortet OD). Klubbens hjemsted er Mosehøjvej 29, 2920 Charlottenlund, Gentofte Kommune. Klubben er stiftet den 24. februar Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten - herunder ridning, pasning og viden om den islandske hest. Klubben skal virke for at samle medlemmerne til udøvelsen af denne idræt på såvel motions- som konkurrenceplan, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. 3 Rideklubben er medlem af SIG, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte kommune. Rideklubben er medlem af Dansk Islandshesteforening, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter foreningens reglement og bestemmelser, herunder de fastsatte voldgiftsbestemmelser. MEDLEMMER 4 I Pyttur kan optages aktive og passive seniormedlemmer samt aktive ungdoms- og junior- medlemmer. Et medlem er juniormedlem til og med det kalenderår, hvori denne fylder 18 år, og ungdomsmedlem fra det 19. til det 25 år. Passive medlemmer er uden ret til deltagelse i ridesportslige arrangementer afholdt af Pyttur, men er velkomne som tilskuere. 1/6

2 Ryttere skal være aktive medlemmer af Pyttur. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af daglig leder. Udmeldelse skal ske skriftligt til daglig leder med mindst én måneds varsel til 1. januar. 5a Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. 5b I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tælles som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. 6 Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingent opkræves for både aktive og passive medlemmer helårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemskab og medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af samtlige forfaldne kontingenter og øvrige restancer. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemskab og medlemsrettigheder. BESTYRELSE 7a Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, der alle skal være amatører og som vælges på generalforsamlingen, tillige med 2 suppleanter til bestyrelsen. Af de 5-7 bestyrelsesmedlemmer kan mindst 1 være ungdoms- og junior- repræsentant. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år. Således at halvdelen af medlemmerne er på valg i et år, og de resterende medlemmer er på valg året efter. Bestyrelsen skal sikre, ved indstilling af kandidater til generalforsamlingen, at bestyrelsen kontinuerligt består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter (kaldet 1. suppleant og 2. suppleant) samt besidder relevant og fornøden viden og kompetence til at lede foreningen. 2/6

3 Såfremt bestyrelsen (inklusive benyttelse af suppleanter) i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger ved forfald kommer ned på 4 bestyrelsesmedlemmer eller færre, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage med henblik på valg af nye medlemmer og suppleanter. Bestyrelsen vælger af sin midte selv sin formand samt besætter øvrige poster. Snarest muligt efter hvert års ordinære generalforsamling afholdes konstituerende bestyrelsesmøde til valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsens kontaktperson til daglig leder. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller af næstformanden hver for sig eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvilket betyder at de kan underskrive og økonomisk disponere på foreningens vegne samt indgå skriftlige og mundtlige aftaler omkring den daglige drift og anskaffelser. Alle ikke ubetydelige og ikke budgetgodkendte dispositioner bør så vidt muligt godkendes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan ved enighed give særlig skriftlig prokura eventuelt tidsbegrænset og økonomisk afgrænset til navngivne bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med særlige projekter samt eksempelvis give kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens bank og postgirokonti. Afgivelse af særlig skriftlig prokura kræver underskrift fra minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Dertil kræves en godkendende underskrift af det bestyrelsesmedlem der modtager prokura. (Prokura er en fuldmagt, som legitimerer den der modtager prokura til at handle for klubben og dermed juridisk forpligte klubben med de angivne begrænsninger). Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Et medlem af bestyrelsen må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til massemedier eller rette henvendelse til offentligheden om foreningens forhold. Bestyrelsen fastsætter fra gang til gang retningslinjer for information til foreningens ansatte, medlemmer og offentligheden om foreningens forhold. Bestyrelsen udfører en del aktiviteter gennem underudvalg. Det tilstræbes, at der i et underudvalg deltager to bestyrelsesmedlemmer eller et bestyrelsesmedlem og daglig leder. De faste underudvalg er Kommuneudvalg, Sponsorudvalg, Forskønnelsesudvalg og Aktivitetsudvalg. Dertil er der i bestyrelsen udpeget et bestyrelsesmedlem som særlig ansvarlig for bygninger og deres vedligeholdelse samt udpeget et bestyrelsesmedlem som særlig ansvarlig for juridiske forhold. Bestyrelsen kan løbende nedsætte et eller flere underudvalg, med deltagelse af medlemmer udenfor bestyrelsen og eventuelt et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Underudvalg skal godkendes af generalforsamlingen. Ethvert udvalg kan efter behov supplere sig selv. Nedsættelse af ad hoc udvalg eller valg af fagansvarlige indenfor bestyrelsen besluttes af bestyrelsen alene. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af ledere, instruktører og andre medarbejdere samt om anvendelsen af kommunale og andre tilskud, kontingentindtægter m.m. Bestyrelsen kan i den forbindelse beslutte at delegere dele af denne kompetence. Bestyrelsen fører tilsyn med daglige leders ledelse af foreningen, herunder fastsætter daglig leders ansættelsesvilkår og godkender kontrakten. 3/6

4 Bestyrelsens formand har underskiftskompetencen i forhold til daglig leders ansættelses- kontrakt, lejekontrakt m.m. Bestyrelsen vælger et bestyrelsesmedlem og en suppleant for denne som varetager den løbende kontakt til daglig leder på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen for anvendelsen af eventuelle modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for klubbens drift. Bestyrelsen kan meddele prokura til daglig leder til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse, som er en følge af daglig drift eller bestyrelses- eller generalforsamlings- beslutninger. Bestyrelsen er bemyndiget til at forpligte klubben økonomisk og om nødvendigt optage lån til brug for klubbens drift af Ordrupdal, dog maximalt kr ,00. Beløb herudover skal godkendes af en generalforsamling. 7b De i Folkeoplysningslovens 5 stk. 4 nævnte personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: A. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. B. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. C. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. 8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne skønner det nødvendigt, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter anmodning herom. Beslutninger træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal, dog har eventuelle ungdoms- eller juniorrepræsentanter ikke stemmeret i økonomiske anliggender. Ved stemmelighed er formandens eller, ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. For at gyldige beslutninger kan træffes af bestyrelsen, skal mindst 3 af dens stemmeberettigede medlemmer være til stede, deriblandt formanden eller næstformanden. Sekretæren fører protokol over beslutningerne på bestyrelsesmøderne. Denne protokol skal underskrives af samtlige tilstedeværende. REGNSKAB 9 Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Årsregnskabet udarbejdes af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen skal påse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet. 4/6

5 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og administrationen i foreningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Kassereren varetager den løbende kontrol med dette, herunder at påse, at der føres et overskueligt og klart bogholderi i overensstemmelse med god regnskabsskik og at kontrollere, at foreningens interne kontrol og formue forvaltning foregår på en betryggende måde, herunder foretage kasse- og bankkonti eftersyn. Regnskabet revideres af en ekstern statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision. Den ordinære generalforsamling vælger ekstern revisor for ét år ad gangen. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år, som udarbejdes af bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen sørger kassereren for at det godkendte årsregnskab tilsendes Gentofte Kommune. 10a Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Det enkelte medlem hæfter ikke personligt. 10b Eventuelle overskud, der opstår ved driften af Ordrupdal, skal tilfalde den fortsatte drift af klubben. GENERALFORSAMLINGEN 11 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Tid og sted for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen og medlemmerne fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 5/6

6 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Formanden aflægger beretning. 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4) Fastsættelse af kontingenter. 5) Behandling af indkomne forslag. 6) Valg af bestyrelse og suppleanter. 7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 8) Eventuelt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen, eller mindst to medlemmer, kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 12 Til ændring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DI til godkendelse. 13 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. KLUBBENS OPHØR 14 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor Gentofte Kommune. Ovenfor anførte vedtægter (tidligere love) trådte i kraft 1. marts 1983 med senere ændringer. 6/6

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 Klubbens navn er Holte Ride-Klub. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og gennem det forpligtende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere