TV 2 Reklame Baunegårdsvej Hellerup. København den 2. juni Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet en klage til Radio- og tvnævnet over en tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S. Jan Lauridtsen klager over, at Cybercity reklamerer med fri fastnettelefoni og frit ubegrænset bredbånd for kun 268 kr. om måneden uden at oplyse, at fastnettelefoni kun dækker over telefoni mellem fastnettelefoner, mens telefoni fra fastnet til mobiltelefon ikke er omfattet af tilbudet. Ifølge klageren kan ordet fastnettelefoni betyde alle opkald foretaget af en fastnettelefon, og han finder derfor, at reklamen er vildledende og i strid med markedsføringsloven. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Beskrivelse TV 2 Reklame har tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med tv-reklamen Mødelokale fra Cybercity. Reklamefilmen varer 45 sekunder. Ved reklamefilmens begyndelse sidder fire medarbejdere omkring et mødebord. Chefen står for bordenden. Chefen siger: Nu skal I høre, her er det så vores nyeste våben. Vi tilbyder nu ubegrænset bredbånd og ubegrænset telefoni. Der zoomes ind på en router med cybercity s logo på. Chefen sætter et stik i routeren fra en telefon, der står på bordet og sætter derpå et stik i sin computer. J.nr.:

2 - 2 - En medarbejder siger: Ikke for noget men det lyder altså virkelig dyrt. Chefen siger en vrængende lyd, som angiver, at svaret er forkert. Han vender et skilt, hvorpå der står: 268,- Medarbejderen siger derpå: Det lyder altså virkelig billigt. Chefen siger: Bingo. Medarbejderen sidder med en kuglepen og blok og siger: jamen så, det noterer jeg mig lige her. Virkelig billigt. Der vises herefter en computerskærm med skiltet: Fri telefoni og bredbånd kun 268,- pr. måned. Bestil på eller Nederst på skærmen i bunden står med mindre skriftsstørrelse: Totalprisen for 6 måneder med bredbånd 128/128 kbit/s og fastnettelefoni i Danmark er 1608 kr. I enkelte områder er det ikke muligt at levere tilbudet. Mens skiltet er på, siger en mandlig speak: Få fri fastnettelefoni og ubegrænset bredbånd for kun 268 om måneden. Bestil inden 1. maj så koster oprettelsen 0 kr.. Derefter vises et nyt skilt med Cybercitys logo og teksten Umenneskeligt simpelt. Høring TV 2 Reklame er i høringssvar af 28. marts 2006 fremkommet med følgende kommentarer til Radio- og tv-nævnet:. Efter vores opfattelse ligger der i udtrykket fastnettelefoni, at man ringer fra én fastnettelefon til en anden. Opkaldet vil i sådanne tilfælde udelukkende transmitteres via forbundne kabler i enten jorden eller luften, hvilket efter vores vurdering er, hvad der forstås ved et fast net. Det illustreres efter vores mening i reklamen ved, at chefen sætter stikket i en almindelig

3 - 3 - bordtelefon, hvorved det understreges, at der er tale om telefoni via kabler. Ringer man derimod til en mobiltelefon, vil det teknisk ske ved, at signalet formidles til modtagerens telefon via en mobilmast, hvorfor der efter vores opfattelse ikke kan tales om fastnettelefoni i en sådan situation. Det er på denne baggrund TV 2/ Reklames opfattelse, at reklamen for Cybercity ikke er vildledende. Der vedlægges en udtalelse fra annoncøren, en CD-rom med en kopi af reklamen samt en tekstudskrift. Cybercity har i brev af 27. marts 2006 fremsendt følgende kommentarer: Det fremgår af sagen, at Jan Lauridtsen (herefter Klager) klager over, at ordet fastnettelefoni er vildledende, idet begrebet fastnettelefoni efter Klagers opfattelse er tvetydigt. Klager har via Cybercitys hjemmeside bemærket, at produktet ikke omfatter opkald til mobilnettet, men alene fastnettet. Dette finder Klager ikke er tilstrækkeligt klart, hvis man alene forholder sig til TV-reklamens budskab. Cybercity skal i det følgende forholde sig til Klagers anbringende. Cybercity er af den klare opfattelse, at begrebet fastnettelefoni dækker over opkald indenfor og mellem fastnet (dvs. samtaler mellem fastnetabonnenter). I teksten, der indgår i TV-reklamen, indgår begrebet fri telefoni, hvilket efter Cybercitys opfattelse er begrebet for såvel mobil- som fastnettelefoni, hvorfor det da også i speak præciseres, at der er tale om fri fastnettelefoni (udskrift af reklamens speak og tekst vedlægges). Som prisstrukturerne på mobilnettet er konstrueret i dag, ville et produkt indeholdende frit opkald til såvel mobil som fastnet have været et markant dyrere produkt, hvorfor det da også af denne årsag klart må have formodningen imod sig at fri fastnettelefoni også skulle indeholde et dyrt mobilelement. Havde Cybercity haft til hensigt at lancere et sådan produkt ville Cybercity ikke lade seerne være i tvivl om, at opkald til mobilnet også var

4 - 4 - omfattet. Udtrykket fri fastnettelefoni ville i så fald være vildledende og urimeligt mangelfuld (dog mest til skade for Cybercity selv). Sammenfattende er det Cybercitys opfattelse, at reklamen ikke på nogen måde vildleder seerne og derfor ej heller er i strid med markedsføringslovens 3, stk.1. Forbrugerombudsmanden er i brev af 11. april 2006 fremkommet med følgende kommentarer: Annoncøren har anvendt udtrykkene fri telefoni og fri fastnettelefoni. Annoncøren har i deres brev af 27. marts 2006 oplyst, at begrebet telefoni efter deres opfattelse omfatter såvel mobil- som fastnettelefoni, modsat fastnettelefoni der kun dækker over opkald inden for og mellem fastnet. (dvs. samtaler mellem fastnetabonnenter). Man erkender at have anvendt begrebet angivelsen fri telefoni i reklamen. Det anføres, at det netop derfor i speaken præciseres, at der kun er tale om fri fastnettelefoni. Det er vores opfattelse, at begge de anvendte angivelser er egnede til at bringe forbrugeren i tvivl om, hvad det egentlig er, der ligger i tilbuddet. Begge angivelser kan eksempelvis opfattes således, at man tror, at prisen omfatter alle opkald fra en fastnettelefon- altså både opkald til mobil- og fastnettelefoner. Det er desuden vildledende et sted i en reklame at oplyse, at der er tale om fri telefoni og et andet sted, at der er tale om fri fastnettelefoni, som er tiltænkt at begrænse indholdet af det første udsagn. Vi finder, at Cybercity har overtrådt markedsføringslovens 2, ved i deres reklame at have anvendt angivelserne fri telefoni og fri fastnettelefoni for et produkt, der reelt kun indeholder opkald fra en fastnettelefon til en anden telefon. Anvendelsen af angivelserne anses således som vildledende og egnede til at påvirke efterspørgslen af det pågældende produkt. Hertil kommer at seere generelt næppe vil have mulighed for at læse og opfatte en tekst samtidig med, at der kører et speak med et andet indhold. Ligeledes står teksten på skærmen i så kort tid og med så små typer, at man kan have svært ved at læse den.

5 - 5 - For så vidt angår den internetforbindelse, der i reklamen benævnes bredbånd, kan det oplyses, at den tilbudte hastighed ikke opfylder IT- og Telestyrelsens krav til at kunne kaldes bredbånd. IT- og Telestyrelsens definition af bredbånd er en hastighed på minimum 2Mbit/s. Alle forbindelser derunder bør ikke kaldes bredbånd. Vi finder på denne baggrund, at Cybercity ligeledes har overtrådt markedsføringslovens 2, ved at anvende betegnelser bredbånd for en internet forbindelse med en hastighed på 128/128 kbit/s. På baggrund af forbrugerombudsmandens bemærkninger vedrørende ITog Telestyrelsens krav til hastigheden af bredbåndsforbindelser, har Nævnet via TV2 Reklame givet annoncøren Cybercity lejlighed til at fremkomme med yderligere bemærkninger. I brev af 10. maj 2006 har Cybercity anført følgende: Det er Cybercitys vurdering, at forbrugerombudsmandens oplysninger om IT- og Telestyrelsens opfattelse af, hvad der skal forstås ved begrebet bredbånd, er af ældre dato. Således fremgår følgende af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udviklings besvarelse af spørgsmål S 758 stillet af Morten Helveg Petersen den 13. april 2005: Morten Helveg Petersen spørger: Hvordan definerer ministeren en bredbåndsforbindelse med hensyn til hastigheden? Ministerens svar Jeg har indhentet en udtalelse fra IT- og Telestyrelsen, der oplyser følgende: Der er tidligere blevet opereret med en definition på bredbånd, som blev defineret til at være 2 Mbit/s og højere transmissionshastigheder. I international sammenhæng er det almindeligt accepteret, at definitionen på bredbånd, navnlig i statistisk sammenhæng, er på 144 kbit/s. Denne definition anvendes således af både OECD og EU-Kommissionen i deres statistiske opgørelser. I Danmark anvendes denne definition ligeledes i statistisk sammenhæng. Jeg kan henholde mig til det af IT- og

6 - 6 - stisk sammenhæng. Jeg kan henholde mig til det af IT- og Telestyrelsen oplyste. Gennemgår man det materiale, som IT- og Telestyrelsen har udarbejdet i den seneste tid vedrørende bredbånd, så vil man blandt andet i en afgørelse af 2. november 2005 for bredbåndsmarkedet (s.8) finde følgende afsnit: Af markedsafgørelse vedrørende bredbåndsprodukter fremgår følgende: Under hensyntagen til EU-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder og EU-Kommissionens retningslinjer for markedsanalyser og vurdering af SMP.afgrænser IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens 84 b engrosmarkedet for bredbåndstilslutning således, at det omfatter bredbåndsprodukter, hvor kapaciteten er mere end 128 kbit/s Det fremgår af dette afsnit, at bredbåndsprodukter med en hastighed på mere en 128 kbit/s er omfattet af styrelsens afgørelse. Yderligere kan man på side 47 i det materiale, som blev udsendt forud for den pågældende afgørelse finde følgende passus vedrørende begrebet bredbånd :. Der findes flere forskellige definitioner af, hvad der er indeholdt i begrebet bredbånd. I Danmark har man således traditionelt haft den holdning, at kun produkter med en overførelseskapacitet på 2 Mbit/s eller derover er egentlige bredbåndsprodukter. Europa-Kommissionen har imidlertid defineret alt, der ligger over 128/ kbit/s, som bredbånd. Til brug for denne markedsafgrænsning vil Kommissionens grænse blive anvendt, idet langt de fleste af de slutbrugerprodukter, som Kommissionen har forudsat berørt af reguleringen af dette marked (primært ADSL), har en overførselskapacitet på 2 Mbit/s og derunder. Det relevante slutbrugerprodukt, som reguleringen af dette engrosmarked sigter mod, er således et ADSLækvivalent, dvs. slutbrugerbredbåndsprodukter med kapacitet mellem 128 kbit/s og 2 Mbit/s. Cybercity er som indledningsvist nævnt, af den opfattelse, at forbrugerombudsmandens udtalelse må bero på IT- og Telestyrelsens tidligere opfattelse af bredbånd, som den tog sig ud forinden styrelsen harmonerede denne opfattelse med den internationale forståelse heraf.

7 - 7 - Det kan dog konstateres, at Cybercitys ADSL-produkt på 128/128 kbit/s ikke er omfattet af denne definition, som EU-Kommissionen, OECD samt IT- og Telestyrelsen anvender i deres statistiske opgørelser. På den baggrund har Cybercity valgt at opgrade sit mindste ADSL-produkt, så dette fremadrettet vil ligge inden for denne definition. Cybercity skal imidlertid gøre opmærksom på, at eftersom Cybercity tydeliggør i TV-reklamen, at det bredbåndsprodukt, der i det aktuelle tilbud tages udgangspunkt i, er hastigheden 128/128, så anser selskabet ikke slutbrugerne for vildledt Nævnet har den 23. maj 2006 rettet telefonisk henvendelse til IT- og Telestyrelsen og anmodet om deres kommentarer til høringssvaret fra Cybercity vedrørende definitionen af begrebet bredbånd. IT- og Telestyrelsen har oplyst, at bredbånd nu defineres som internetforbindelser med en hastighed på over 128/128 kbit/s. I praksis betyder det, at bredbånd som definition alene anvendes om internethastigheder på minimum 144 kbit/s. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 behandlet sagen på sit møde den 31. maj 2006 og skal udtale: Jan Lauridtsen klager over, at Cybercity reklamerer med fri fastnettelefoni og frit ubegrænset bredbånd for kun 268 kr. om måneden uden at oplyse, at fastnettelefoni kun dækker over telefoni mellem fastnettelefoner, mens telefoni fra fastnet til mobiltelefon ikke er omfattet af tilbudet. Ifølge klageren kan ordet fastnettelefoni betyde alle opkald foretaget af en fastnettelefon, og han finder derfor, at reklamen er vildledende og i strid med markedsføringsloven. I henhold til 8, stk. 2, i reklamebekendtgørelsen, skal reklamer være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normsæt. Markedsføringslovens 2, stk. 1, foreskriver, at der ikke må anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser.

8 - 8 - I reklamen nævnes det indledningsvis, at selskabet tilbyder ubegrænset bredbånd og ubegrænset telefoni. Kort tid efter fremvises et skilt med teksten: fri telefoni og bredbånd for kun 268 kr. om måneden, og først senere i reklamen angives det, at tilbudet er begrænset til fastnettelefoni. Ifølge forbrugerombudsmanden har selskabet dermed overtrådt markedsføringslovens 2, stk. 1, ved i reklamen at have anvendt angivelsen fri telefoni for et produkt, der reelt kun omfatter fri fastnettelefoni. Dette understreges af, at teksten på skærmen er skrevet med meget lille skrift og har et andet indhold end speaken. Det kan derfor ifølge forbrugerombudsmanden være svært for forbrugerne at forstå begrænsningerne i tilbudet. Det er imidlertid Nævnets opfattelse, at reklamens indhold tilstrækkeligt tydeligt signalerer, at der er tale om opkald fra en fastnettelefon og ikke fri telefoni fra alle telefoner (inklusive mobiltelefoner). Dette illustreres ved, at chefen i reklamen kobler et stik fra sin almindelige bordtelefon til routeren, der også bliver koblet til computeren. Det fremgår desuden også klart af reklamens speak og af det skilt, som afslutter reklamen, at der er tale om fri fastnettelefoni. Nævnet er imidlertid enig med klageren og forbrugerombudsmanden i, at det ikke fremgår af reklamen, at tilbudet om fri fastnettelefoni kun omfatter fri telefoni mellem fastnettelefoner og ikke fri telefoni fra en fastnettelefon til mobiltelefoner. Hverken teksten eller billederne i reklamefilmen indeholder således oplysninger om, hvilke typer opkald der er omfattet af tilbudet. Begrebet fri fastnettelefoni kan derfor efter Nævnets opfattelse nemt forstås af forbrugeren som omfattende fri telefoni fra en fastnettelefon, uanset til hvilken type telefon der ringes. Det kan i den forbindelse ikke tillægges betydning, som anført af annoncøren, at fri telefoni fra fastnet til mobiltelefoner ville være et væsentligt dyrere produkt. Det kan således ikke forventes, at forbrugerne skal have indgående kendskab til prisstrukturerne på markedet, når tilbuddet præsenteres. Det er ligeledes uden betydning, om begrebet fastnet ifølge TV 2 Reklame refererer til telefoni, der transmitteres via kabler, idet udtrykket fastnettelefoni af forbrugeren nemt kan opfattes som omfattende alle opkald, der udgår fra en fastnettelefon.

9 - 9 - Det er således Nævnets opfattelse, at angivelsen af begrebet fri fastnettelefoni er vildledende og mangelfuldt, idet det ikke præciseres, at tilbudet er begrænset til telefoni mellem to fastnettelefoner. For så vidt angår reklamens anvendelse af begrebet frit bredbånd, fremgår det af høringssvaret fra Cybercity og IT- og Telestyrelsen, at begrebet bredbånd efter IT- og Telestyrelsens anvisninger ikke kan anvendes for internetforbindelser med en hastighed på 128/128 kbit/s. Begrebet bredbånd dækker efter IT- og Telestyrelsens opfattelse over forbindelser på hastigheder over 128/128 kbit/s, som er anvendt af Europa-Kommissionen som den nedre grænse for, hvad der kan anses som et slutbrugerbredbåndsprodukt. Cybercity har i deres høringssvar anført, at anvendelsen af betegnelsen bredbånd ikke er vildledende, idet hastigheden af den tilbudte internetforbindelse fremgår af teksten i reklamen. Efter Nævnets opfattelse vil bredbånd imidlertid for forbrugeren kunne opfattes som en betegnelse, som angiver, at der er tale om en særligt hurtig internetforbindelse. Begrebet bredbånd bruges således ikke om alle internetforbindelser som for eksempel modem, almindeligt ADSL osv. Det er på denne baggrund Nævnets opfattelse, at anvendelsen af betegnelsen bredbånd, er vildledende markedsføring, idet det ikke kan forventes, at forbrugeren er bevidst om, at den hastighed, som er angivet i reklamens tekst, ikke lever op til kravene til bredbånd. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Tv-reklamen for Cybercity sendt på TV 2/Danmark A/S er i strid med 2, stk. 1, i markedsføringsloven, jf. 8, stk. 2, i reklamebekendtgørelsen. Christian Scherfig formand /Jessika Heltberg Auken nævnssekretær

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0132 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn.

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn. Kendelse af 9. februar 2010 (J.nr. 2009-0019017) Andelskasse påbudt at ophøre med at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn, herunder at slette ordet bank fra andelskassens domænenavn. Lov

Læs mere