Beboerinformation. Måløv Park april Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00"

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park april 2005 Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl Regnskab, budget og indkomne forslag vil blive omdelt inden mødet Indhold: Opstillinger Bestyrelsens skriftlige beretning Interview med den nye varmemester Udlejningsfrister Hilsen fra Olafur Billigt bredbånd Hønseforeningen Mail til afdelingsbestyrelsen: Afdelingens hjemmeside:

2 Opstilling til afdelingsmødet Afdelingsbestyrelsen har fået en henvendelse fra en beboer, der opfordrer til at vi samtidig med beretningen melder ud hvem i afdelingsbestyrelsen der er på valg, og hvem der genopstiller. Principielt må det jo være afhængig af afdelingsmødets beslutninger, men med det forbehold at der ikke sker noget helt uventet på afdelingsmødet giver vi følgende udmelding: Hans Peter Nielsen, Klakkebjerg 67 formand på valg modtager genvalg Arne Hjøllund, Knastebakken 163 kasserer ikke på valg Joan Jensen, Måløvgårdsvej 52 bestyrelsen ikke på valg Jens Wenzel, Knastebakken 295 bestyrelsen på valg modtager genvalg Erik Ree, Knastebakken 99 bestyrelsen på valg modtager genvalg Jette Thomsen, Knastebakken 253 suppleant på valg modtager ikke genvalg Kim Jarner, Knastebakken 145 suppleant på valg modtager genvalg Vi understreger at enhver beboer naturligvis kan opstille/opstilles til de poster der er på valg, og at alle poster i øvrigt kan nybesættes hvis afdelingsmødet beslutter det. Desuden skal det nævnes at det er tradition i afdelingen at suppleanter deltager på fuld kraft. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens årlige beretning Opfølgning på beslutninger fra seneste afd. møder: Ombygning i gang Ombygning af to boliger til fire mindre boliger er nu i fuld gang og forventes færdig med udgangen af maj. Alt er gået godt. Udlejning af de ledige boliger blev annonceret i vores beboerinformation i marts og tidsfrister findes andet sted i denne beboerinformation. Område med belægningsprøve Udformning af projektet er blevet forsinket, men er i gang og ventes afsluttet snarest, så udførelsen kan komme i gang i løbet af sommeren. Herefter må løsningen evalueres. Campingvogne Det tog lidt tid, men det endte med at alle permanent placerede campingvogne kom væk, sådan som afdelingsmødet har besluttet det skal være. Legepladsudvalg: På seneste afdelingsmøde blev det besluttet at legepladsudvalget skulle udskilles fra det grønne udvalg. Efter to annonceringer lykkedes det at etablere et udvalg der ikke kun bestod af medlemmer fra bestyrelsen og det grønne udvalg. Udvalget består af: Winnie (Må 62) / Lisbeth (Kl 81, grønne udv.) / Hans Peter (Kl 67, afd. best.) Legeplads ved Må 56 er renoveret, ny sandkasseplads ved Kn 311 er under udførelse, Rutsjebane på store legeplads er renoveret, fugleredegynge (op til 4 børn i samme kurv) er ved at blive stillet op på store legeplads. Gennemgang af alle lokallegepladser pågår, og reparationer vil blive foretaget snarest. 2

3 IT-udvalg Et IT-udvalg er blevet nedsat, som besluttet på seneste afdelingsmøde. Det er lykkedes at få fat i en beboer, som ikke er medlem af afdelingsbestyrelsen. Udvalget består af: Ole (Kn 265) og fra afd. best. Arne, Jens, Erik og Kim IT-udvalget har i det forløbne år afholdt en række møder og indhentet oplysninger om etableringsog driftsomkostninger i andre boligforeninger hvor der er etableret totalløsninger for forsyning med TV/radio, telefoni og internet. Fælles for løsningerne er brugertilbud om abonnement på forskellige TV/radio- og internetpakkestørrelser og dertil knyttede forskellige priser. Hertil kommer abonnements og samtalepriser på telefonien. IT-udvalget har for nyligt gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende forbrugsmønstret i Måløv Park på de forskellige områder og vil snarest behandle resultaterne med henblik på at give et skøn på de økonomiske fordele ved at etablere en totalløsning eller dele heraf i Måløv Park. Slutteligt skal det nævnes at udvalget nøje følger Ballerup kommunes planer om etablering af et bynet, som skulle kunne gøre et sådant projekt endnu mere fordelagtigt. Der er givet tilsagn fra Ballerup kommune om, at en politisk beslutning er snarlig forestående og en trinvis iværksættelse vil kunne ske, i løbet af få måneder efter denne er taget. Kalk på badeværelser: Den ordning med afkalkning for vedligeholdelseskontoen, der blev besluttet på sidste afdelingsmøde har været benyttet af 3 husstande. Det var også en del af beslutningen at afdelingsbestyrelsen skulle undersøge muligheden for at undgå at kalk sætter sig fast ved hjælp af magneter eller strømimpulser. Det er i første omgang blevet til litteraturundersøgelse. Der markedsføres en del løsninger, men dokumentationen for at de virker er mangelfuld. Omvendt har teknikken været brugt i 100 år inden for skibsfart. Vi netop besluttet at installere et prøveanlæg hos en interesseret beboer. Andet: Personale Olafur er gået på pension, og Flemming Christensen er tiltrådt som ny varmemester. Flemming Villumsen er holdt op som gårdmand, og en ny mand, Martin Hansen, er ansat og tiltræder den 2. maj. Martin vil særligt have fokus på de grønne områder. Sedler omdelt af FB Der er fra FB blevet omdelt en seddel der gør rede for at et delegeretmøde enstemmigt har besluttet at FB ikke frivilligt vil gå ind i en ordning med salg af almene boliger. I og med at beslutningen var enstemmig, fremgår det at vi har stemt for den. Det er i overensstemmelse med et pålæg vi har fået på et tidligere afdelingsmøde. Fra FB er der også omdelt en seddel om fortrydelsesret. Ordningen går ud på at en enlig beboer der finder en samlever og flytter, har ret til at vende tilbage hvis samlivet går i fisk. Vi har kritiseret formuleringen af ordningen, fordi vi mener den er uforståelig, men i øvrigt bakket op om selve ordningen. Vi har også arbejdet for at ordningen blev bredere, sådan at det ikke kun er samlivsbetinget flytning der er inkluderet. Her kunne man fx. tænke på en beboer der ønskede at flytte langt ud på landet, men det gik også i fisk. Det er vi ikke kommet nogen vegne med i FBsystemet, Derimod har kommunen (borgmesteren) vist forståelse for princippet. De nye udlejningsregler for små boliger kan ses som et lille skridt i den retning. 3

4 5-års eftersyn I forbindelse med problemer med støj fra og manglende funktion af udsugningen fra badeværelset, har vi måttet erkende at fejlene skyldes at beboere har grebet ind i indstillingen eller ikke renholdt kontrolventilen tilstrækkeligt. Fælleshuset Der har været afholdt et møde om støj fra fælleshuset, og det er blevet besluttet at støjmålingsudstyret skal være mere følsomt efter kl Der er sat nye bordben på alle borde. De gamle, som vi synes var mere elegante, kunne ikke holde til de vibrationer der opstår når en person trækker bordet henover gulvet, og det har ikke haft den ønskede effekt at vi har præciseret at bordene skal løftes af to personer. Men det mener vi i øvrigt fortsat de skal. Nye carporte Der er opført 6 nye carporte. På den centrale parkeringsplads lykkedes det at få et vanskeligt puslespil til at gå op: nye og gamle lejere blev blandet mellem hinanden således at alle blev tilfredse med deres nye placering. Lokalplanen siger at opførelse af carporte skal følge en samlet plan. I forbindelse med indhentning af byggetilladelse har kommunen accepteret at vi frem for en fast plan arbejder med lokaliseringsprincipper. Det giver os lidt mere råderum til at imødekomme ønsker. I henhold til de formulerede principper kan der ikke opføres carporte på de to små p-pladser ved Knastebakken, og det vil være vanskeligt at klemme flere ind på den centrale p-plads. Maling af vinduer Vi skal have malet vinduer i løbet af sommeren både på 1.sal og i stuen. Maling på 1. sal forudsættes at foregå indefra uden stillads. Der indhentes i øjeblikket tilbud fra 3 firmaer. Køkkenmodernisering Der har været indlæg ved inspektør og afdelingsbestyrelse om de forskellige modeller for køkkenmodernisering. Efter sommer, når regelgrundlaget sandsynligvis er afklaret, påtænker afdelingsbestyrelsen at lave en brugerundersøgelse af behov og ønsker på området, svarende til den undersøgelse der er foretaget på IT-området. Bydelen Som det tidligere er fortalt i en beboerinformation, har FB s 7 afdelinger i Måløv givet et svar til kommunens bypolitiske høring. En væsentlig del heraf var konkretiseret med et ønske om at få Østerhøj-bydelens center strammet op. Skolebestyrelsen har taget nogle af disse synspunkter til sig, og der har været holdt et møde med borgmesteren. Her var meldingen at der vil blive arbejdet videre med sagen. Måløv Bylaug har foræret afdelinger og grundejerforeninger i Østerhøjområdet et års medlemskab. Vi har besluttet at fortsætte i Måløv Bylaug, og da Østerhøj Byting alligevel ikke fungerer, har vi foreslået at Østerhøj Byting nedlægges og at områdets organisationer alle bakker op om Måløv Bylaug. Vi kunne så få et Østerhøjudvalg el. lign. indenfor Måløv Bylaugs rammer. MB har reageret positivt på initiativet. To lokale beboere (Kim Jarner og Flemming Vejen fra hhv. skolebestyrelsen og institutionernes fælles forældrebestyrelse) arbejder videre med sagen, og det vil muligvis munde ud i en beslutning og en anbefaling på et sidste bytingsmøde. 4

5 Kultur Kulturgruppen (Palle + Helle, Kn 237) har med hjælp fra øvrige beboere arrangeret sommerfest (04) og fastelavn. Der arbejdes pt. med en sommerfest til afholdelse 18. juni. Det pågående arbejde med biograf er forsinket. Det er aftalt gennemført til efteråret. Uafhængigt af kulturgruppen har Palle gennemført urpremiere på to film med levende musik i fælleshuset. Desuden gennemfører Venskabsforeningen Ballerup-Prag 10 et musikarrangement torsdag den 9. juni. Disse 3 arrangementer har fået stillet huset til rådighed, og støjmålingen er slukket, fordi de har almen interesse, annonceres i bebyggelsen og er åbne for alle beboere. Det grønne udvalg I efteråret er der foretaget omfattende genplantninger med bløde buske i rosenbuskadser. Der er sket opfølgende efterplantning. Etablering af opholdsplads med sandkasse ved Kn 311/313 er umiddelbart forestående. Afdelingsbestyrelsen Jeg er nok lidt nørdet! Vores nye varmemester, Flemming Christensen, troede aldrig han ville forlade Herlev. Men da han besøgte Måløv Park første gang, var han solgt Man skal ikke være sammen med Flemming i ret mange minutter, før man bliver smittet af hans engagement. Han glæder sig i den grad til at komme i gang. Og respekt for beboerne er et af nøgleordene: Alle skal vide, at de kan komme herned og få løst deres problemer! Flemming taler entusiastisk om indkøb af kummeplanter, stole og et cafébord, så vi allerede i entréen føler os velkomne på kontoret, når vi kommer for at få fikset vores løbende cisterner og knirkende gulve. Flemming har dog været i gang et stykke tid. I halvanden måned har han været i lære hos Olafur: Olafur har givet mig en god indgang til det her job. Det vil jeg gerne takke ham for. Han er knalddygtig, men jeg er selvfølgelig mig, og det håber jeg beboerne forstår. Tingene kan ikke undgå at blive lidt anderledes! Flemming er 41 år og enlig far til Mads på ni. Han har boet i Herlev siden han var otte år gammel. Hele hans venskabskreds og familie bor indenfor en kort radius. Han har været varmemester i FB s Vestergården 1 og 3 i Herlev i ni år. Det havde han det fint med, og sådan havde han egentlig tænkt sig det skulle fortsætte FB s inspektør opfordrede mig til at søge stillingen efter Olafur. Jeg var skeptisk, men da han gjorde det anden gang, tog jeg alligevel ud og kiggede på Måløv Park. Rækkehusene og de store friarealer er meget attraktive. Og da beboerne også matcher min generation, var jeg solgt! Flemming tænkte, at han sagtens kunne blive boende i Herlev og arbejde her. Men Måløv Park har allerede smittet ham, og nu hvor Mads har set legepladsen og prærien, er han også vild i varmen: Vi bor her nok indenfor et års tid, vil jeg tro! Økologi har en stor plads i Flemmings hjerte. Og bestyrelsen i Måløv Park er langt mere økologisk orienteret end på hans tidligere arbejdsplads: Jeg glæder mig til at samarbejde med bestyrelsen 5

6 om miljø og økologi. Jeg synes selv, jeg har mange gode idéer om pleje af de grønne områder og om andre projekter som for eksempel affaldshåndtering! Men han mener også, at det ikke er noget, han skal blande sig for meget i for det er bestyrelsen og beboerne som bestemmer. Når de beslutter noget så skal det laves det er det vi er her for! Flemming har dog allerede taget initiativer på miljøområdet. Hans friske øjne er faldet på de store mængder papir fra chokolade og is, som flyder alle vegne. I de sidste par dage har man kunne se Flemming og de andre samle det ind. Og de er ikke færdige endnu: Jeg kan godt li, at der er orden i sagerne. Det gælder også sagerne her på kontoret! Fremover vil edb og internettet komme til at spille en større rolle i sagsgangen, håber Flemming. Jeg er nok lidt nørdet, men jeg er vild med IT. En aktiv hjemmeside for Måløv Park vil fx gøre underværker..! Flemming er forsigtig, og vil ikke sige for meget. Han vil nødig føre sig frem. Men optimismen lyser ud af ham, da han slutter: Jeg har fået en god velkomst, og jeg er sikker på, jeg får et godt samarbejde med bestyrelsen og alle beboerne! Interview: Bo Fixdahl Vinterparkering Sæsonen for vinterparkering har nu været slut i nogen tid, og derfor er det tid til at tage de forskellige skilte ned. På et tidspunkt vil de skilte der sidder tilbage blive fjernet. 6

7 Udlejning Ombygningen betyder, at der bliver to nye førstesals boliger på 41 m 2 med to værelser til udlejning fra den 1. juni Adresserne er Knastebakken 33B og Knastebakken 83B. Den månedlige husleje er 2.623,00 kr. eksklusive vand, varme, copy-dan og antenneafgift. Indskuddet er 4.690,00 kr. Udlejning af de to boliger foregår efter følgende tidsfrister: Nuværende beboere i Måløv Park: Henvendelse til 3B s kundeafdeling inden kl Tidligere Beboere i Måløv Park: Henvendelse til Ballerup Kommune inden kl Borgere i Ballerup kommune: Henvendelse til Ballerup Kommune inden kl B s kundeafdeling / Afdelingsbestyrelsen Til beboere og afdelingsbestyrelse i Måløv Park Jeg siger hermed tak for den fine gave jeg fik på min sidste arbejdsdag i Måløv Park. Vinreolen kom sig meget vel da der var mange som betænkte mig med en vingave. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til de mange beboere som deltog i min reception. Det var herligt at se så mange beboere, som gav sig tid til at møde op og gøre det til en uforglemmelig dag for mig. Endnu engang tak til afd. best. for det store arrangement og gaven. Tak for det gode samarbejde med mange forskellige afd. best. igennem 33 år. Så er det jo på tide at nye kræfter og ideer kommer til. Endnu engang tak. Olafur G. Karlsson fhv. varmemester Billigt bredbånd i Måløv Park For nogle dage siden blev der husstandsomdelt en invitation til et møde i fælleshuset om billigt bredbånd i Måløv Park. Mødet d. 3. maj er indkaldt af en beboer i Måløv Park og internetfirmaet ComWare. Afdelingsbestyrelsen og IT-udvalget, som blev nedsat på sidste ordinære afdelingsmøde, skal blot knytte nogle korte bemærkninger til dette møde: Mødet er indkaldt på privat initiativ og er ikke koordineret med de undersøgelser og overvejelser som IT-udvalget foretager mht. at kunne træffe et kvalificeret valg af en evt. fælles løsning for forsyning af TV, telefoni og internet i Måløv Park. Det er en individuel afgørelse om man vil købe de ydelser firmaet ComWare tilbyder, da det grundlæggende svarer til at købe andre ADSL-løsninger fra fx TDC, Tele2 eller andre udbydere. Afdelingen er ikke involveret i investeringer og træffer ingen beslutninger på fællesskabets vegne når det gælder den enkeltes valg af ydelse. Men Internetfirmaet ComWare skal indgå kontrakt med afdelingen om evt. udlægning af telekabler og etablering af telecentral. Vi har fået oplyst at ComWare vil søge en 7

8 kontraktlig aftale med afdelingen hvis mindst 24 husstande er interesserede. Her kan naturligvis opstå det problem at en sådan kontrakt kan binde og begrænse Måløv Parks muligheder for at vælge en anden samlet løsning på TV, telefoni og internetområdet i fremtiden. Afdelingsbestyrelsen vil derfor ikke indgå en sådan kontrakt uden godkendelse fra et afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen og IT-udvalget Vi har høns i Måløv Park! Alle har jo nok set at der nede ved haverne op til Byggeren er en hønsegård, men det er ikke sikkert at alle véd hvem den tilhører, og om det er noget man kan være med i. Det er det! Hønsegården er et projekt hvor 6 husstande i øjeblikket deltager men der er plads til to mere! Der er mange gode grunde til at være med i HØNSERINGEN: Hønsene lægger æg, økologiske/salmonellafri, flotte! (næsten det bedste:) Man kan komme af med næsten alt sit madaffald på en fornuftig måde Man kommer i kontakt med andre beboere Har man børn, er det en oplagt idé at være med, tænk at komme med ind i hønsehuset og hønsegården! og at se hvor æggene kommer fra! Vi er delt op i grupper som skiftes til at passe hønsene i en uge ad gangen, så det er begrænset hvor meget arbejde der er. Vi holder hønsemøde en gang om måneden (kan man kun komme en gang imellem er det ikke noget problem). Hønsefoder og halm køber vi hos Byggeren, og vi deler udgifterne. Hvert forår holder vi en rengørings/vedligeholdelsesdag, hvor vi slutter med en hønsemiddag. I år bliver det en lørdag i slutningen af maj/begyndelsen af juni, så hvis I er hurtige kan I nå at være med! Er I interesseret så kontakt Ole Carlsen, Knastebakken 65, / 8

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning Nyt om køkkenmoderniseringen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet Beboerinformation Måløv Park juni 2002 www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe Ja, så er den der, Måløv Parks hjemmeside. Vi ved at mange har ventet længe på at alle centrale oplysninger om det at bo

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 16 / juni / 2011 Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag TRYGHED UNDER TAG Læs mere side 2 TRYGHED UNDER TAG / REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere