Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden Lukket - BU - Orientering juni BU - Fælles temadrøftelse - dagtilbudsøkonomi, opfølgning på forventet regnskab BU - Lukning af Børnehuset Søhus p.g.a. faldende børnetal BU - Vuggestuepladser i Røglebakken og Lærkereden, legestue i Lærkereden og indretning af loft i Bøgen BU - Eventuelt...16

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013 Sagsnr.: 12/24057

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 3. BU - Fælles temadrøftelse - dagtilbudsøkonomi, opfølgning på forventet regnskab 1 Sagsnr.: 13/5551 Resumé: Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2013 udsat behandlingen af forventet regnskab 1 til juni. I denne sag redegøres for dagtilbudsområdets økonomi og koncerndirektionens rådgivning vedr. håndtering af budgetoverskridelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at give tillægsbevilling til dagtilbudsområdet på 4,3 mio. kr. i 2013 som følge af fejl i budgetlægningen, 2. at tillægsbevillinger finansieres gennem negativ tillægsbevilling på skoleområdet af den andel af ikke-udbetalte lønmidler i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, som er tilbage efter der er reserveret midler til ekstra timer m.v. og herudover af kassebeholdningen, 3. at der gennemføres en budgetanalyse i to faser med henblik på kvalificere de fremtidige udfordringer og politiske handlemuligheder, 4. at direktionen får bemyndigelse til at indgå aftale med et konsulentfirma om at bistå i udførelsen af budgetanalysen som finansieres inden for konto 6, 5. at den foreslåede fremskrivningsmetode anvendes som grundlag for det administrative budgetoplæg for 2014 idet budgetskrivningen dog foreløbig placeres i en pulje under Økonomiudvalget øremærket dagtilbud, 6. at der tages stilling til hvor om og hvor meget budget der skal allokeres fra budgetskrivnings-puljen når resultaterne af budgetanalyse fase 1 foreligger, 7. at administrationen med afsæt i ovenstående udarbejdet forventet regnskab 2 og arbejder videre med handleplan for omkostningsreduktioner med henblik på budgetoverholdelse i Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingens punkt 3 7 tiltrædes Sagsfremstilling: Budgetoverskridelser på dagtilbudsområdet, direktionens rådgivning Der er til dagens fællesmøde fremsendt administrative notater som - med afsæt i nuværende vidensgrundlag - belyser: Hvorfor merforbrug relateret til dagtilbudsplanen er opstået (redegørelse for merforbrug). Hvordan merforbruget kan nedbringes på den korte og lidt længere bane (handleplan). Handleplanen er på et indledende plan. Forslag til fremadrettet fremskrivningsmetode som sandsynliggør at der i 2014 vil være budget til de børn der skal passes - givet det nuværende serviceniveau og

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 dagtilbudsstruktur-/kapacitet. Fremskrivningsmetoden vil udfordre andre budgetområder i kommunen, da budgettet generelt er under pres (jf. forventet regnskab 1 for Lejre Kommune). Om midlerne til kvalitet i dagtilbud (økonomiaftale 2013) er anvendt til formålet i Lejre Kommune. I notat af 21. maj 2013 er udarbejdet et revideret forventet regnskab 1, hvor der er taget hensyn til, at midlerne til kvalitet i dagtilbud er udmøntes til serviceforbedringer, at gæstedagplejen ikke fremgår som en budgetudfordring, men godkendt med budget 2013, samt at der kun angives effektiviseringer i dagplejen, som kan gennemføres i Nedenfor præsenteres direktionens vurdering af situationen og tilhørende rådgivning. Fra små til større udfordringer Forventet regnskab 1 og redegørelsen til fællesmødet afspejler, at budgetforudsætningerne i budget dels har været forkerte og dels er blevet udfordret af at faldet i børnetal har været større end forudsat ændret forældreadfærd - flere vælger privatdagpleje end forudsat i budget 2013, og kapaciteten på det kommunale dagtilbudsområde har ikke kunnet tilpasses hurtigt nok. Herudover er der blevet truffet nogle beslutninger undervejs, som øger udfordringerne: Ny tildelingsmodel der koster kommunen 3 mio. kr. mere end den oprindelige tildelingsmodel og 0,6 mio. kr. mere end budgettet i 2013, en "hånd" under de små institutioner (40 børnsprincippet) og endelig den nuværende praksis i pladsanvisningen, hvor der i højere grad tager hensyn til forældrenes ønsker til tilbud, end til dagtilbudsområdets økonomi. Set fra politisk side betyder det, at der er truffet en række principielle beslutninger på hvad der i dag viser sig at være et ufuldstændigt vidensgrundlag; nemlig beslutninger som man troede der var råd til, hvilket den nuværende situation viser ikke er tilfældet. I hvert fald ikke med mindre Kommunalbestyrelsen er parate til at allokere væsentligt flere budgetmidler til dagtilbudsområdet, på bekostning af andre områder i kommunen. Et kig fremad mod 2015, 16 og 17 viser et børnetal, som falder markant. Faldet vil udfordre dagtilbudsområdets økonomi yderligere og dermed også udfordre den nuværende styringspraksis, serviceniveau"et og kapacitet/struktur, jf. bilag x redegørelse, som netop fremhæver dette. Handleplansnotatet til dagens møde gør også opmærksom på problemstillingen, og peger på, at uagtet der med den nye tildelingsmodel alene betales for de børn, der passes i børnehaverne, så har Lejre Kommune fortsat en meget stor andel dagplejepladser (faste omkostninger som det tager tid at tilpasse og i nogle lokalområder er der slet ikke vuggestuepladser), ligesom 40-børnsgarantien vil blive meget dyr fremover med nuværende daginstitutionsstruktur kombineret med det faldende børnetal. Endelig fordyrer den nuværende praksis og tilhørende serviceniveau i pladsanvisningen den i forvejen dyre dagtilbudsstruktur ved ikke at sikre, at de dyre pladser "fyldes" først. Samlet set tegner der sig derfor endnu større udfordringer i fremtiden end i Fakta om fremtiden - budgetanalyse

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 Der har, som nævnt ovenfor, været forskellige tal og budgetforudsætninger, som har vist sig ikke at holde. Redegørelsen og forventet regnskab 1 viser, at der er forklaringer på de historiske forhold. Direktionen anbefaler, at fokus nu rettes mod at kvalificere udfordringsniveauet i overslagsårene (frem til 2017) og handlingsmuligheder på kort og længere sigt. Der bør gennemføres en grundig analyse som sikrer, at der kan lægges retvisende budgetter og træffes politiske beslutninger på et faktuelt sikkert grundlag, så situationen i 2013 ikke gentager sig. Analysen anbefales gennemført i to faser: Fase 1: Budgetanalyse, gennemføres nu. Formålet er at skabe et sikkert og retvisende grundlag for budget samt bistå ledelsen med at give den nuværende styringspraksis et kvalitetstjek. Det er et mål at afrapportere første gang på budgetseminaret i august. Fase 2: Handlemuligheder, gennemføres hen over efteråret/vinter. Formålet er at udarbejde 2-3 scenarier som viser politiske handlemuligheder på længere sigt og belyser fordele og ulemper både ift økonomi, kvalitet i kerneopgaverne og udmøntning af Lejre strategiens målsætninger m.v. Det er direktionens klare opfattelse, at fase 2 skal igangsættes snarest, d.v.s. af den nuværende Kommunalbestyrelse. De langsigtede beslutninger vil blive truffet af den nye Kommunalbestyrelse, men analysearbejdet skal igang nu for at sikre, at beslutninger i 2014 kan have en effekt allersenest i Der tilknyttes ekstern bistand til arbejdet. På kort sigt sigt Budgetoplæg 2014 Fremskrivningsmetoden beskrevet i bilaget betyder, at der for 2014 og frem tilføres budget til dagtilbudsområdet, i størrelsesordenen 6 mio. kr. i Fremskrivningsmetoden afspejler de politiske beslutninger som er truffet tidligere (40 børns princip, dagtilbudsplan/struktur, forældreønsker til plads i dagtilbud skal efterkommes m.v.); beslutninger som der i realiteten ikke har været råd til. Fremskrivningsmetoden vil - hvis den implementeres - udfordre kommunens samlede budget 2014, og vil formentlig skulle finansieres gennem omkostningsreduktioner på andre områder, idet Lejre Kommunes budget generelt er under pres. Direktionen vurderer som nævnt ovenfor, at der er behov for at skabe et mere sikkert og retvisende grundlag for budget 2014 og overslagsår gennem en budgetanalyse. Direktionen anbefaler derfor følgende vedr. 2014: At den fremlagte fremskrivningsmetode anvendes som grundlag for det administrative budgetoplæg i 2014 idet den samlede budgetfremskrivning dog foreløbig placeres i en pulje under Økonomiudvalget øremærket dagtilbud. Når resultaterne af budgetanalysen fase 1 foreligger, tager KB stilling til om og hvor meget budget der skal allokeres fra den foreløbige budgetfremskrivningspulje placeret under ØU. Løsningsmuligheder 2013 Redegørelsen for de problemer, der er opstået i 2013 viser, at en af forklaringerne er manglende budget pga. fejl i budgetlægningen. Direktionen anbefaler derfor, at der

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 tilføres budget i 2013 svarende til de egentlig budgetlægningsfejl, der er redegjort for. Det drejer sig om: Fejl vedr. flere børn i privat pasning: 2,0 mio. kr. Fejl vedr. indtægter fra forældrebetaling i dagplejen: 1,8 mio. kr. Fejl vedr. budgettering af pasning af eget barn: 0,5 mio. kr. I alt: 4,3 mio. kr. som tilføres dagtilbudsområdet gennem tillægsbevillinger. Der gives endvidere tillægsbevilling til Lærkereden vedr. oparbejdet merforbrug: 1,35 mio. kr. Tillægsbevillingerne kan finansieres af den andel af ikke-udbetalte lønmidler i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, som er tilbage efter der er reserveret midler til ekstra timer m.v. Dette afdækkes aktuelt. Restbeløbet må finansieres af kassen. I 2013 vil dagplejen og dagtilbudsområdet fortsat stå tilbage med budgetudfordringer, som skal håndteres gennem konkrete handlinger, jf. bilag handleplan for omkostningsreduktioner. Direktionen anbefaler, at der nu - med afsæt i ovenstående - sker en opdatering af forventet regnskab for dagtilbudsområdet og en videre bearbejdning af handleplanen, i sammenhæng med budgetanalyse fase 1. Målet er at de resterende budgetudfordringer kan håndteres inden for rammerne af Udvalget for Børn og Ungdom og at det bliver konkret og gennemsigtigt hvad det vil kræve. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Beslutning om genopretning af økonomien har ingen konsekvenser i relation til handicappolitikken. Konkrete beslutninger om ændring af serviceniveau eller strukturændringer vil bliver forelagt i særskilte sager. Økonomi og finansiering: Revideret Forventet regnskab fremgår af notat af 21. maj De samlede udfordringer er opgjort til 7 mio. kr. Der til kommer den af Udvalget for Børn og Ungdom anbefalede eftergivelse af gæld til Lærkereden på 1,35 mio. kr. Administrationen har opgjort, at de sparede lønmidler på skoleområdet udgør ca. 6 mio. kr. Heraf er ca. 1,5 mio. kr. disponeret til erstatningstimer for 0-8 klasse i næste skoleår og understøttelse af 9. klasse elevernes eksamensforberedelse i indeværende skoleår. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Lejre Kommunens udmøntning af pulje til styrkelse af kvaliteten på dagti...docx 2. Notat 21. maj håndtering af udfordringer på dagtilbudsområdet.docx 3. Punkt_ØU - Budgetfremskrivning på daginstitutionsområdet 4. Bilag 1 Forslag til ny fremskrivning til budget 2014.xlsx 5. NOTAT af 21. maj redegørelse for budgetudfordringer og dagtilbudsplanens økonomi.docx Øvrige sagsdokumenter:

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 4. BU - Lukning af Børnehuset Søhus p.g.a. faldende børnetal Sagsnr.: 13/9667 Resumé: På baggrund af det kraftigt faldende børnetal i Lejre Kommune herunder i Hvalsøområdet og med henblik på at effektivisere driften på dagtilbudsområdet anbefaler administrationen, at Søhus Børnehave lukkes med virkning fra 1. september Søhus Børnehave har et faldende børnetal. Pr. 1. august forventes børnetallet at være nede på 20 ud af 40 pladser. Søhus Børnehave har dermed det laveste børnetal i børnehusene i Hvalsø by. Lukningen af Søhus Børnehave vil derfor berøre færrest børn. Der er ledig kapacitet til børnehusets børn i de øvrige børnehuse i Hvalsøområdet. I den udstrækning det er muligt vil personalet blive omplaceret til andre børnehuse i Lejre Kommune. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til lukningen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Søhus Børnehave lukkes med virkning fra den 1. september Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Beslutningen om lukning af Søhus den 1. september sendes i høring frem til 12. juni med henblik på. behandling på ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Ungdom den 17. juni 2013 Sagsfremstilling: Børnetallet i Lejre Kommune er stærkt faldende og det gør det vanskeligt at opretholde en økonomisk og faglig bæredygtighed i børnehusene i Hvalsø by. Søhus Børnehave har pr. 1. juni børn indskrevet i børnehuset. Pr. 1. august forventes børnetallet at være 20. Søhus Børnehave har 40 pladser. På baggrund af det kraftigt faldende børnetal samt et lavt antal indskrevne børn i Søhus Børnehave, indstilles børnehaven til lukning, og de indskrevne børn tildeles pladser i områdets øvrige børnehuse. Der er ledig kapacitet i de omkringliggende børnehuse, og som udgangspunkt vil forældrene kunne vælge, hvilket børnehus de ønsker deres barn/børn overført til. Lukningen af Børnehuset Søhus vil give en driftsbesparelse. Samtidig vil fordelingen af børnene betyde forbedrede økonomiske og faglige muligheder for de omkringliggende børnehuse i Hvalsø by. Opgørelse over Pladssituationen i Hvalsø er vedlagt som bilag. Udtalelser: Forældrebestyrelsen og personalet har fremsendt udtalelse. De vedlægges som bilag. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen for Søhus udtaler, at den finder det dybt beklageligt at lukke Børnehuset, og at det vil betyde at flere børn skal igennem flere skift. Hvis Søhus lukkes, vil forældrebestyrelsen anbefale, at børnene rykkes/deles i to grupper, så de børn der skal i skole til næste år, kan følge hinanden og på den måde bevare deres relationer til hinanden.

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 Forældrebestyrelsen fortsætter, at den vil anbefale at samle de største børn i f.eks. Skovvejens Børnehus og samle de mindre børn i Remisen. Forældrebestyrelsen pointerer vigtigheden af, at der følger kendt personale med børnene, da dette måske kan gøre flytningen lidt nemmere for børnene. Forældrebestyrelsen udtaler, at den ligesom personalet vil pege på at en dato for en evt. lukning vil være den 1. september2013, således at der kan være tid til at sige ordentligt farvel til hinanden. Personalet Personalet udtaler, at det er meget interesserede i, at de børn de bringer videre fra Søhus får en positiv oplevelse, når de begynder et nyt sted. Personalet gør opmærksom på, at de fleste medarbejdere i Søhus har deres hovedferie i ugerne 30-33, hvilket indebærer at personalet ikke kan sikre at børnene overflyttes sammen med en for dem kendt voksen, hvis lukningstidspunktet bliver den 1. august Personalet udtaler, at dets oplæg til lukning derfor vil være den 1. september Personalet gør i sin udtalelse opmærksom på, at tretten af de nuværende børn i Søhus inden for ét kalenderår vil få tre institutionsskift, hvis Søhus lukkes: Nemlig fra Søhus til en midlertidig institution, fra en midlertidig institution til nybygget institution og fra nybygget institution til skole. Personalet udtaler desuden, at en lukningsvarsling af Søhus på under tre måneder ikke er arbejdsmiljømæssig rimelig. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at Børnehuset Søhus lukkes og at børnene fordeles til de øvrige børnehuse. I udtalelserne fra forældrebestyrelsen og personalet lægges der vægt på at ferieafviklingen gør det svært at tilrettelægge en god overflytning for det enkelte barn pr. 1. august. Administrationen anbefaler derfor, på baggrund af udtalelserne, at den endelige lukning af Søhus børnehave sker 1. september 2013, for at skabe muligheder for den bedst mulige overflytning. Administrationen vil i tæt samarbejde med områdets fællesleder og de pædagogiske ledere i de omkringliggende børnehuse sikre en god proces og overgang for børn, forældre og personale. Administrationen vil invitere forældrebestyrelsen og ledelsen til et møde for at tilrettelægge den bedst mulige proces for børn, forældre og personale. Pladsanvisningen vil kontakte de berørte forældre. Forældrene vil i en afgrænset periode få fortrinsret til at vælge børnehus til deres barn/børn. I den udstrækning det er muligt, vil der være personale fra Søhus med i de børnehuse som børnene flytter til. Personalet vil så vidt det er muligt, jf. Lejre Kommunes overordnede personalepolitik, blive omplaceret til andre børnehuse. Fremtidig anvendelse af bygningen, der i dag huser Søhus Børnehave, indgår i sagen vedrørende frigjorte kommunale bygninger efter dagtilbudsplanen. Sagen er under forberedelse i administrationen og forventes at blive behandlet i Økonomiudvalget senest i september Bygningen påtænkes anvendt til andet kommunalt formål.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser, idet ingen af de børn der i givet fald skal overflyttes fra Søhus til de øvrige børnehuse i Hvalsø by har særlige fysiske og/eller psykiske handicap som ikke kan tilgodeses i de øvrige børnehuse. Økonomi og finansiering: Lukningen af Søhus Børnehave vil samlet set effektivisere driften på dagtilbudsområdet. Fordelingen af børnene vil betyde forbedrede økonomiske og faglige muligheder for de omkringliggende børnehuse i Hvalsø by. Dertil vil lukningen af Søhus Børnehave give en driftsbesparelse da udbetalingen til 40- børnsprincippet nedsættes. Derudover vil lukningen af Børnehuset Søhus reducere udgifterne til ledelse, idet fælleslederen som i dag sidder i Søhus Børnehave skal sidde i ét af de øvrige nærliggende børnehuse. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. Pladssituationen Hvalsø 2. Udtalelse forældrebestyrelse 3. Udtalelse personale Øvrige sagsdokumenter:

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Vuggestuepladser i Røglebakken og Lærkereden, legestue i Lærkereden og indretning af loft i Bøgen Sagsnr.: 13/9438 Resumé: Kommunalbestyrelsen har den 22. oktober 2012 besluttet Dagtilbudsplan Af den følger at der indrettes en række vuggestuepladser i henholdsvis Allerslev og Øm, legestuer til dagplejen i Allerslevområdet og indretning af loftet i Børnehaven Bøgen. Der er tale om selvstændige anlægsopgaver. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til anlægsopgaverne samt frigivelse af anlægsmidler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til indretning af vuggestuepladser i Røglebakken, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken på 2,55 mio. kr., 3. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden, 4. at anlægsbevillingen finansieres af restbeløbet på kr. fra det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til vuggestuepladser Røglebakken, Lærkereden og Møllehuset, samt kr. af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb på kr. til legestuer, 5. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til indretning af loftet i Bøgen, 6. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til legestuer i Dagplejen på kr., 7. at der i budgetforslag 2014 indarbejdes et rådighedsbeløb på kr. til etablering af vuggestuepladser og legestue i Lærkereden. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales Sagsfremstilling: Administrationen har indhentet overslag over udgiften til anlægsprojekterne. De beskrives hver især i det følgende. Anlæg vuggestuepladser i Røglebakken I Dagtilbudsplanen var anlægsudgiften til indretning af 20 vuggestuepladser som erstatning for 20 småbørnspladser anslået til kr. Forudsætningen var at køkkenet ikke skulle renoveres. Model A I det foreliggende forslag renoveres det eksisterende bygningsområde, hvor de nuværende småbørnsgrupper er placeret. Der opføres en liggehal til 15 krybber. Køkkenet har ved en nærmere gennemgang vist sig at være meget slidt, og har stærkt behov for renovering herunder udvidelse af arealet. Køkkenforslaget sikrer, at køkkenet kan godkendes til produktion af både måltider til vuggestuebørnene samt frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske dette. Der etableres garderobe til vuggestuepladserne. Bygningsmæssig indretning inkl. Liggehal kr. Køkken inkl. Køkkenudstyr kr.

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 11 I alt kr. Model B Anlægsudgifterne kan nedbringes ved at undlade arealudvidelse af køkken, men fastholde renovering vedr. bygningsområdet hvor småbørnsgruppen er placeret, etablering af liggehal og renovering af eksisterende køkkenområde til produktion af måltider til 20 vuggestuepladser. Langt det meste af det køkkenudstyr der bliver sat ind i det renoverede køkken, vil kunne genbruges hvis der på et senere tidspunkt skal ske en udvidelse af produktionen til også at omfatte frokostmåltid til børnehavebørnene. Bygningsmæssig indretning inkl. Liggehal kr. Renovering, køkken kr. I alt kr. Anlæg vuggestuepladser og legestue i Lærkereden Vuggestuepladser: I Dagtilbudsplanen er anlægsudgiften til indretning af vuggestuepladser i Lærkereden anslået til kr. Forudsætningen var, at den nuværende stue i hovedhuset kunne bruges som den var til de mindre børn, og at der blev opsat låge i garderobeområdet. Desuden at badeværelset blev renoveret, så der var plads til et puslebord, at pavillonen blev brugt som den var til de større børn (kan max. rumme 30 børn), og at der blev opført en liggehal ved indgangen til hovedhuset til 8 krybber. I 2011 blev der udfærdiget energimærker på de kommunale ejendomme, som bekræftede at pavillonens energimæssige tilstand er på et G (den dårligste kategori). Ejendomsvedligeholdelsesmæssigt er den også i en tilstand som gør at det ikke er rentabelt at renovere bygningen. Legestue: I Dagtilbudsplanen er anlægsudgiften til indretning af legestue i Naturbørnehaven til dagplejen i Allerslev, Øm og Glim anslået til kr. Dagplejens administration peger nu på, at den vil foretrække at legestuen etableres i Lærkereden, idet 5 af områdets dagplejehjem er i Øm. Der er 2 dagplejehjem i Allerslev og ingen i Glim. Kort med dagplejehjemmenes beliggenhed er vedlagt som bilag. Model A På baggrund af pavillonens tilstand vil en mere permanent løsning derfor være at renovere det eksisterende hovedhus og bygge ca. 200 m2 til, samt at nedrive pavillonen. En tilbygning på 200 m2 kan rumme legestuen, vuggestuegruppe, én børnehavegruppe, garderober, badeværelser til grupperne og liggehal til 16 krybber (både til dagplejen og vuggestuen). Det eksisterende hovedhus renoveres og indrettes så det indeholder køkken, én børnehavegruppe, ét badeværelse og personalefaciliteter. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene. Samlet prisoverslag inkl. Rådgiverhonorar og inventar kr. Model B Alternativ uden nybyg - vuggestuepladser i Lærkereden og med legestue i Naturbørnehaven: Som alternativ kan de 8 vuggestuepladser placeres i den eksisterende bygning og børnehavebørnene samles i pavillonen. Pavillonen kan max. rumme 30 børn. Der renoveres badeværelse så der er plads til puslebord og opføres liggehal til 8 krybber.

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 Hvis denne løsning vælges må det i givet fald undersøges nærmere, hvorvidt modtagekøkkenet vil kunne godkendes til også at modtage mad til vuggestuebørnene. Som alternativ kan legestuen indrettes i Naturbørnehaven i Allerslev, Lejrevej 17B. Der kan etableres overdækning til barnevogne i forlængelse af eksisterende overdækning i gavlen af bygningen. Desuden skal lokalerne males, der etableres hæve-sænkebord til skiftefaciliteter og børnetoilet. Samlet prisoverslag renovering Lærkereden kr. Samlet prisoverslag for indretning af legestue i Naturbørnehaven kr. I alt kr. Indretning af loft i Bøgen På 1. sal i bygningen er der indrettet personalefaciliteter, så stueetagen kan rumme så meget læringsrum for børnene som muligt. Der er aldrig givet ibrugtagningstilladelse til 1. salen. For at opnå ibrugtagningstilladelse kræves det at følgende arbejder udføres: -Opsættelse af brandtrappe fra personalerummet på 1. salen -Vinduer i stueetagen, som kommer til at være ud for den nye brandtrappe fastnagles og der isættes brandglas -Depotrum på 1. salen over fællesrummet i stueetagen afgrænses af en væg Samlet prisoverslag kr. Administrationens vurdering: Anlægssag vuggestuepladser i Røglebakken Administrationen anbefaler at køkkenet i Røglebakken indrettes, så det også kan godkendes til tilberedning af frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske det. Køkkenet har ved en nærmere gennemgang vist sig at være meget slidt, og det har stærkt behov for en renovering herunder en udvidelse af arealet. Køkkenforslaget sikrer, at køkkenet kan godkendes til produktion af både måltider til vuggestuebørnene samt frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske dette. Det er administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at undlade renoveringen med arealudvidelse, idet udgiften til en senere opgradering vil blive uforholdsmæssig stor. Anlægssag vuggestuepladser og legestue i Lærkereden Administrationen anbefaler model A, som er den løsning der skaber mest kvalitet. Det betyder, at den utidssvarende pavillon nedtages, og en mere moderne tilbygning opføres. Etableringen af Dagplejens legestue i tilbygningen vil betyde et større samarbejde mellem Dagplejen og Lærkereden. Det vil samtidig betyde, at Dagplejens børn kan benytte legeplads og inde-faciliteter, samtidig med at Lærkeredens børn kan benytte Dagplejens legestue når den er ledig. Administrationen anbefaler, at der frigives midler til at igangsætte projektering og etablering af køkken. Det forventes at tilbygningen kan tages i brug februar Der skal derfor afsættes anlægssum på anlægsbudgettet Administrationen gør opmærksom på, at model B er en mulig løsning men må forventes at være en kortsigtet løsning. Pavillonen er urentabel og må forventes at skulle udskiftes

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 indenfor en årrække. Model B vil ligeledes betyde at børnehavebørnetallet nedskrives til 30. Samtidig vil det betyde at børnehaven er opdelt i to bygninger. Hvis det besluttes at indrette legestue til Dagplejen i Allerslev og Øm i Lærkereden, vil den fremtidig anvendelse af bygningen der i dag huser legestuen i Allerslev: Lejrevej 17F samt Naturbørnehavens tidligere lokaler: Lejrevej 17B i Allerslev, indgå i sagen vedrørende frigjorte kommunale bygninger efter Dagtilbudsplanen. Sagen er under forberedelse i administrationen og forventes at blive behandlet i Økonomiudvalget senest i september Bygningerne påtænkes anvendt til andet kommunalt formål. Drift ved etablering af vuggestuepladser i Lærkereden Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i Lærkereden i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. Meromkostningen i forhold til det samme antal dagplejepladser er kr. pr. plads pr. år. Dog indebærer en etablering af vuggestuepladser en tilpasning i Dagplejens personale. Besparelsen i Dagplejen ville kunne anvendes til delvis finansiering af driftsomkostninger ved vuggestuepladser. Der vil være en øget risiko for merudgifter i omstillingsperioden. Etableringen betyder at børnehuset får et antal enheder der ligger over 40 enheder. Tildelingsmodellen har en garantitildeling, som indebærer at et børnehus får normering svarende til 40 enheder, hvis det i gennemsnit over året har mindre end 40 børnehavebørn/enheder. Administrationen vurderer, at merudgifterne til etablering af vuggestuepladser opvejes af den manglende udbetaling som ellers ville være udløst i garantimodellen. Anlægssag indretning af loft i Bøgen Administrationen anbefaler, at Bøgens loft indrettes så det opfylder brandkravene og således kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og depotfaciliteter. Indretningen vil betyde forbedrede pædagogiske rammer for børnene i stueetagen. Tidsplan for anlægsprojekternes gennemførelse er vedlagt som bilag. Handicappolitik: Lejre Kommunes handicappolitik er medtænkt i anlægsprojekterne herunder vedr. tilgængelighed. Økonomi og finansiering: I Dagtilbudsplanen er udgiften til indretninger vurderet til: Vuggestuepladser i Røglebakken kr. Vuggestuepladser i Lærkereden kr. Legestue i Naturbørnehaven kr. Loft i Bøgen kr. Efter nærmere gennemgang af bygningerne og beregninger på arbejdets omfang er udgifterne vurderet til: Vuggestuepladser i Røglebakken 2,35 mio. kr. Vuggestuepladser og legestue i Lærkereden 4,91 mio. kr. (heraf kr. til etablering af køkken samt projektering af vuggestuepladser og legestue) Loft i Bøgen 0,275 mio. kr. I alt udgifter for 7,535 mio. kr.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 Udgifter til vuggestuepladser Røglebakken, loft i bøgen samt projektering af vuggestuepladser og legestue og køkken i Lærkereden beløber sig til i alt 3,375 mio. kr. På investeringsoversigten for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2013 er der frigivet en anlægsbevilling på 1,250 mio. kr. til indretning af 12 vuggestuepladser i Møllehuset, Kirke Sonnerup. Tilbage er der et ikke frigivet rådighedsbeløb på 2,55 mio. kr. Derudover foreslås følgende anlæg fra investeringsoversigten 2013 anvendt til finansiering af ovenstående projekter. Legestuer Dagplejen på kr. Legestuer på kr. I alt et rådighedsbeløb på kr. Administrationen foreslår, at der frigives: en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til finansiering af vuggestuepladser i Røglebakken, finansieret af restbeløbet på anlæg til vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken på 2,55 mio. kr. en anlægsbevilling til at igangsætte projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden på kr., finansieret med de resterende kr. fra anlæg vedr. vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken samt anlæg til legestuer på kr. en anlægsbevilling på kr. til loft i Bøgen, finansieret af anlæg til legestuer i Dagplejen med restbeløb på kr. I alt mio. kr. Desuden forslår administrationen, at der i budgetforslag 2014 indarbejdes et rådighedsbeløb på kr. til etablering af vuggestuepladser og legestue i Lærkereden. Administrationen gør opmærksom på, at der i budgetforslag 2014 er indarbejdet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Driftsudgifter vuggestuepladser i Lærkereden Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i Lærkereden i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. Driftsudgifterne indarbejdes i budget Oprettelse af 8 vuggestuepladser i Lærkereden, medfører en samtidig nedlæggelse af 8 dagplejepladser. (afskedigelser hvor der er tomme pladser). Besparelsen i Dagplejen ville kunne anvendes til delvis finansiering af driftsomkostninger ved vuggestuepladser. Meromkostningen i forhold til det samme antal dagplejepladser er kr. pr. plads pr. år. Ved vuggestuepladser er der en øget forældrebetaling i forhold til dagplejepladser på kr. pr. plads pr. år. Det giver en årlig merindtægt på kr. ved 8 vuggestuepladser. Oprettelse af 8 vuggestuepladser i Lærkereden vil mindske udgiften til 40 børns princippet. I 2013 forventes Lærkereden at have en gennemsnitlig belægning på 30,67 børn. Se i øvrigt bilag Pladssituationen i Allerslev for udvikling i 2013 og 2014.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 15 Ud over ovennævnte udgifter er der udgifter til økonoma/køkkenassistent på omkring kr. pr. år ved 8 vuggestuebørn. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Kort dagplejere i Allerslev og Øm samt legestuemuligheder 2. Pladssituationen Allerslev distrikt 3. Tidsplan for projektering og etablering af anlægsprojekterne Øvrige sagsdokumenter:

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Intet Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

19 Bilag: 3.1. Lejre Kommunens udmøntning af pulje til styrkelse af kvaliteten på dagti...docx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58006/13

20 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Kasper Teglgaard Koch D E Dato: 27. maj 2013 J.nr.: Lejre Kommunens udmøntning af pulje til styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet I Økonomiaftalen for 2013 fik kommunerne tilført 500 millioner kroner til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Lejre Kommunes andel af den samlede pulje er 2,365 mio. kr., hvilket indgår i Budget Budgettet forudsætter, at midlerne udmøntes til dagtilbudsområdets konkrete bevillinger i løbet af Siden budgettet blev vedtaget, har Kommunalbestyrelsen besluttet en ny og langsigtet Dagtilbudsplan. Heri indgår en ny ressourcetildelingsmodel for kommunens daginstitutioner. Modellen giver en øget tildeling i forhold til den forudgående ressourcetildelingsmodel og medfører et samlet budgetniveau, der ligger 0,6 mio. kr. over, hvad der er afsat til institutionerne i Budget Desuden nulstiller modellen den hidtidige demografireguleringspulje, som grundet faldende børnetal i 2013 er negativ og forudsætter en reduktion af institutionernes budgetter på 2,3 mio. kr. Samlet set opjusterer den nye ressourcetildelingsmodel institutionernes budgetter med 3,0 mio. kr., hvilket til fulde udmønter Lejre Kommunes andel af puljen til styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet. Med denne anvendelse undgår Lejre Kommune de personalemæssige besparelser, som den demografiske udvikling ellers er budgetteret til at medføre. Selvom Lejre Kommunes andel af puljen således ikke anvendes til egentlige nye initiativer eller ansættelser, så medfører et stabilt personaleniveau og et faldende børnetal en de facto opnormering pr. barn.

21 Bilag: 3.2. Notat 21. maj håndtering af udfordringer på dagtilbudsområdet.docx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58007/13

22 Udkast Intern Notat Håndteringer af udfordringer på dagtilbudsområdet Dette notat beskriver fremtidige mulige håndteringer af udfordringerne på Dato: 21. maj 2013 dagtilbudsområdet. De beskrevne initiativer har forskellige tidsperspektiver, J.nr.: og de økonomiske muligheder/ konsekvenser skal yderligere afdækkes. Dagplejen I 2007 var der 623 pladser i den kommunale dagpleje. I 2014 viser den nye befolkningsprognose at det forventes at den kommunale dagpleje skal passe 276 børn. Det betyder at dagplejen inklusiv omstilling til vuggestuepladser forventes at opsige 22 dagplejere frem mod Det betyder at der i 2014 forventes at være ca. 79 ansatte dagplejere i Lejre kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dennis Danielsen D E Dagplejen er løbende blevet tilpasset men administrationen anbefaler at dagplejen gennemgår en større budgetanalyse med henblik på at udpege mulige tilpasninger og strukturelle ændringer i den økonomiske tildeling til området. Administrationen anbefaler at analysen skal belyse følgende elementer i dagplejen: Ledelse: Dagplejen har i dag selvstændig ledelse. Der er en leder af dagplejen, samt en pædagogiske leder. Flere kommune har lagt dagplejen ind under de nye områdestrukturer, hvor en områdeleder varetager den overordnede ledelse af dagplejen (I Lejre kommune ville det være en af de nye Fællesleder). Det vil betyde en større sammenhæng mellem de forskellige tilbud. Det vil betyde at det er muligt at reducere ledelsestid i dagplejen. Administrationen: Ved en ændret ledelsesstruktur ville det være relevant at vurdere om der kan opnås driftsmæssige fordele ved at flytte dagplejens administration til Center for dagtilbud. Dagplejen har i dag selvstændig administration, og pladsstyrer til dagplejens pladser. Dagplejepædagoger: Dagplejepædagogerne varetager tilsynsopgaven. I 2013 opsiges/omplaceres en dagplejepædagog med

23 baggrund i det faldende børnetal. Det skal afklares hvordan dagplejepædagogerne fremadrettet skal reduceres ved det faldende børnetal. Frie pladser i dagplejen: Dagplejen får udover det forventede børnetal økonomi til at opretholde 26 tomme pladser. Pladserne er øremærket til handicappede børn, eller børn med særlige behov, samt hvis en dagpleje har 3 børn under 15 måneder. Det skal undersøges om behovet for frie pladser kan løses mere hensigtsmæssigt på det samlede dagtilbudsområde. Gæstedagplejen: Der er afsat 1 mio. til gæstedagpleje i 2013 og Gæstedagplejen skal evalueres i efteråret 2013, med henblik på at vurdere om ordningen er den mest hensigtsmæssige måde at tilbyde gæstedagpleje. Overførselsadgang: I forbindelse med analysen af dagplejens budget skal det vurderes om det vil være hensigtsmæssigt at give dagplejen overførselsadgang i lighed med andre decentrale institutioner. Partnerskab med KL: Lejre kommune har deltaget i et pilotprojekt med KL, om en analyse af dagplejens budget. Pilotprojektet bliver nu til et partnerskab hvor flere kommuner indtræder. Lejre kommune fortsætter i partnerskabet. Det vil betyde at KL i fælleskab med administrationen udarbejder en samlet rapport der belyser og sammenligner udgifterne i den kommunale dagpleje med andre kommuner. Større fleksibilitet ved at etablere vuggestue pladser Det faldende børnetal udfordrer dagplejens bæredygtighed. Det betyder at der i flere byområde ikke er dagplejer nok til at være bæredygtige. Det udfordrer forældrenes mulighed for at få en 0-2 års plads i sit nærmiljø. Det vil være hensigtsmæssigt at etablere vuggestuepladser i flere byområder for at have en fleksibilitet i pladser der kan skrues op og ned efter behov. Der betales ikke for tomme pladser i vuggestuerne. Dagtilbudsplanen opererer med nye vuggestuepladser i Osted og Kr. Såby. Det er ligeledes muligt at etablere vuggestuepladser i Birken, Hyllinge-Lyndby (som er selvejende men selv ønsker vuggestuepladser). Det vil betyde en større geografisk dækning af vuggestuepladser, og dermed give en større fleksibilitet i pladsstyringen. For dagplejen vil det betyde en yderligere reducering, og dermed betyde yderligere personaletilpasning. Etablering af vuggestuepladser skaber 0-5 års børnehuse Side 2 af 5

24 Etableringen af vuggestuepladser skaber bedre driftsmuligheder for det enkelte børnehus. Det betyder at der skabes 0-5 års børnehuse der bliver mindre sårbar overfor det almindelige udsving i børnetallet henover året. Den løbende omstilling til vuggestuepladser betyder at der i opsigelsesperioden er en øget risiko for at den enkelte opsagte dagplejer sygemelder sig. Det kan betyde at enkelte børn skal tilbydes en vuggestueplads, og at der dermed betales dobbelt for pladsen i opsigelsesperioden. Lukning af børnehuse I forbindelse med udmøntningen af den nye ressourcemodel blev 40 børns princippet indført som giver sikkerhed for institutioner under 40 enheder. I 2013 er følgende institutioner berørt af dette princip: Lærkereden, Bøgen, Søhus, Remisen, Skovvejen, Avnstrup. Med nuværende kendte forudsætninger vurderes princippet at betyde en ekstraudgift i 2013 på ca. 1.2 mio. Administrationen anbefaler at Søhus lukkes i sommer 2013 (UBU sag juni). Det vil betyde at nogle af børnene sandsynligvis fordeler sig til Remisen og Skovvejen. Det vil nedsætte sikkerhedsudbetalingen til disse institutioner. Derudover nedlægges Remisen i forbindelse med etableringen af ny institution i Hvalsø. På længere sigt vil det være hensigtsmæssigt at vurdere om Skovvejen kan tiltrække børn eller om den skal sammenlægges i det nyetablerede Børnehus. I forbindelse med etablering af vuggestuepladser i Lærkereden skal de ikke mere have tildeling efter 40 børns princippet. Dog er det usikkert om Lærkereden i kraft af det faldende børnetal fremadrettet kan tiltrække børn udenfor lokalområdet. Bøgen og Avnstrup forventes begge at blive kraftigt udfordret af det faldende børnetal og må forventes at have behov for sikkerhedsstillelse fra 40 børns puljen. Bøgen, Avnstrup og Lærkereden er alle beliggende i mindre tæt befolkede byområder. Det vurderes at alle tre institutioner bliver kraftigt udfordret af det faldende børnetal og administrationen anbefaler at en eller flere af disse børnehuse lukkes over en årrække. Revidering af puljeaftaler Side 3 af 5

25 Administrationen har tidligere fremsat et forslag om harmonisering af driftstilskuddet til puljeinstitutionerne med udgangspunkt i taksterne til private institutioner. Udvalget for Børn og Ungdom har efterspurgt en sag hvor revideringen af puljeaftalerne tager udgangspunkt i ressourcemodellen for de selvejende institutioner. Sagen forventes at blive forlagt politisk UBU juni. Budgetopfølgning i de nye områder De 4 nye områder overtager mer/ mindreforbrug for de enkelte børnehuse i området. Det betyder at områderne har forskelligt driftsmæssigt udgangspunkt. Områderne starter med følgende udgangspunkt. Område 1:Egebjerget/Egedalen, Røglebakken, Lærkereden, Osted * Lærkereden har et underskud på kr. Område 2:Hyllebjerget, Møllehuset, og Tusindfryd Område 3:Birken, Bøgen, Solsikken og Myretuen Område 4:Møllebjergh,Søhus,Remisen,Søpavillonen, Avnstrup Det betyder at flere af områderne fra starten skal udarbejde handleplaner. Det stiller krav til de nye fællesledere i en forandringsproces at håndtere det faldende børnetal, og samtidig skabe en stærk økonomistyring for at efterleve handleplanerne i det enkelte område. For at styrke økonomistyringen for fælleslederne vil det være hensigtsmæssigt at udmønte pengene følger barnet princippet måned for måned, så de administrative systemer til hver en tid afspejler det faktiske budget. Nedlæggelse af områdeinstitutioner Det faldende børnetal og en evt. lukning af en eller flere børnehuse vil betyde at det indenfor en årrække vil være hensigtsmæssigt at sammenlægge de nyetablerede 4 områdeinstitutioner til 3. Det vil betyde en besparelse i fælleslederløn. Tandplejen budgettildeling Efter at flere og flere unge behandles på den kommunale tandklinik har tandplejen skabt en stabil drift. Det betyder at tandplejen forventes at have et mindre forbrug på sin bevilling. Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny tildelingsmodel og udnytte rationalet til at løse andre udfordringer på Center for dagtilbuds bevillinger. Sundhedsplejen budgettildeling. Side 4 af 5

26 I lighed med Tandplejen vil der være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny tildelingsmodel der i højere grad tildeler på baggrund af demografi, da et fald i børnetallet er ensbetydende med færre fødsler. Dog er der kommet nye tiltag på sundhedsplejens område bl.a. lønnede praktikanter, samt Ændringer i sundhedsloven som betyder at de gravide fremover vil blive hjemsendt inden for 72 timer, hvilket betyder at de skal modtage hjemmebesøg på 3. og 5. dagen. Dette betyder øgede antal hjemmebesøg, samt arbejde i weekenderne. Med venlig hilsen Dennis Danielsen Centerchef for Center for Dagtilbud Side 5 af 5

27 Bilag: 3.3. Punkt_ØU - Budgetfremskrivning på daginstitutionsområdet Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58008/13

28 Lejre Kommune Side 1 ØU - Budgetfremskrivning på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 13/9309 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til ny fremskrivningsmodel for dagtilbudsområdet. Principperne bag modellen er, at dagtilbudsområdets samlede budget skal fremskrives efter den forventede demografiske udvikling, at pengene følger barnet og ændringer i pladsvalg medfører budgetjusteringer imellem områdets bevillinger, og at enhver institution ved årets start skal have et retvisende budget, som tilpasses i løbet af året. Formålet med en justeret fremskrivningsmodel er at sikre en tværgående og symmetrisk fremskrivning for det samlede område. Modellen afspejler desuden de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet igennem Dagtilbudsplanen. Endelig vurderes modellen at føre til bedre understøttelse af økonomistyringen på området. Med de nuværende børnetal vil fremskrivningsmodellen medføre et højere budget til det samlede dagtilbudsområde, end de nuværende fremskrivningsmetoder gør. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at den forelagte fremskrivningsmodel på dagtilbudsområdet godkendes Sagsfremstilling: Dagtilbudsområdet er økonomisk udfordret på en række områder. Det skyldes faldende børnetal, at flere børn vælger privat dagpleje frem for kommunal, samt omstilling fra dagplejepladser til vuggestuepladser. Udfordringerne blev bemærket i Forventet Regnskab og er uddybet i Forventet Regnskab Administrationen har foretaget en gennemgående analyse af området. Resultatet viser, at udfordringerne ikke alene skyldes strukturelle ændringer i børnetal og pladsvalg, men også har grund i ændrede budgetforudsætninger og i en uhensigtsmæssig fremskrivning af områdets budgetter. Det betyder, at der mangler budget til visse pasningstyper, og at den forventede forskydning mellem kommunal og privat pasning kun er indregnet med budgetreduktion af den kommunale pasning. Budget 2013 indeholdt dermed allerede fra vedtagelsestidspunktet risici for budgetoverskridelser. I det følgende beskrives det kort, hvorfor området er blevet økonomisk udfordret siden vedtagelsen af Budget Efterfølgende forelægges forslag til ny model for budgetfremskrivning, som i fremtiden kan sikre sammenhængende og tværgående budgettering af området. Uhensigtsmæssig budgetfremskrivning I budgetprocessen fremskrives samtlige af kommunes bevillinger. Udgangspunktet for fremskrivningen er budgetoverslagsår 1 i indeværende års budget. Fx fremskrives overslagsår 1 i Budget 2013, når Budget 2014 skal udarbejdes. Hertil lægges økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger vedtaget siden budgetvedtagelsen 2013, pris- og lønfremskrivning, evt. demografi samt evt. særlig fremskrivning. Herefter fremkommer det teknisk fremskrevne budget. Fremskrivning af budgetoverslagsåret sikrer dog ikke nødvendigvis et budget, der kan rumme de forventede udgifter på den

29 Lejre Kommune Side 2 enkelte bevilling. Det afhænger af de principper, som Kommunalbestyrelsen vedtager for hver enkelt bevilling. En række bevillinger fremskrives således alene med pris- og lønudviklingen, selvom aktiviteter og andre budgetforudsætninger kan have ændret sig. Dagtilbudsområdets bevillinger er hidtil blevet fremskrevet ud for forskellige principper. Mens bevillingerne til de kommunale dagtilbud er blevet fremskrevet på baggrund af befolkningsudviklingen, er udgifterne til privat pasning alene fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Det betyder, at en forventet forskydning imellem kommunal og privat pasning kun får betydning for budgettet til den kommunale pasning. I 2013 er budgettet til de kommunale dagtilbud således blevet reduceret, mens budgettet til de private tilbud ikke er blevet opskrevet. Med samme uhensigtsmæssighed er forældrebetalingen i dagplejen blevet pris- og lønfremskrevet, selvom børnetallet er faldende. Denne asymmetriske budgetfremskrivning på dagtilbudsområdet har samlet medført udfordringer for 6,6 mio. kr. i forhold til at overholde budget 2013, idet der passes flere børn i private tilbud end der er budget til, og fordi forældrebetalingen er lavere end budgetteret. De enkelte daginstitutioner er desuden blevet pris- og lønfremskrevet, mens befolkningsreguleringen er lagt som en reguleringspulje under områdets fællesudgifter. Derfor forudsættes institutionernes budgetter at blive justeret i forhold til det faktiske børnetal ved årets afslutning. Hvis børnetallet stiger i forhold til det forudgående år, så har reguleringspuljen været positiv. Hvis børnetallet falder, er puljen negativ. Alt andet lige, så udfordrer denne model økonomistyringen på de enkelte institutioner, idet budgettet ikke er retvisende i løbet af året. Ændrede budgetforudsætninger siden budgetvedtagelsen En række af de forudsætninger, som Budget 2013 blev lagt på baggrund af, er ændret siden budgettets vedtagelse. Det handler bl.a. om, at forskydningen mellem kommunal og privat pasning har været endnu større end forventet ved budgetlægningen. Siden Budget 2013 blev besluttet, er Dagtilbudsplanen desuden blevet vedtaget. Den nye ressourcetildelingsmodel udmønter et budgetbeløb pr. barn, hvilket samlet set overstiger det nuværende budget for institutionerne. Sådanne ændringer af budgetforudsætningerne kan en fremskrivningsmodel ikke tage højde for. Men en symmetrisk fremskrivning vil sikre, at budgetterne nemt kan justeres i løbet af året, såfremt forudsætningerne ændres. Ændringerne i pasningstendens og i ressourcetildeling må derfor må sikres medtaget i budgetlægningen for Øvrige udfordringer og forhold I budget 2013 indgår rationalisering gennem omprioritering på dagtilbudsområdet for i alt 4 mio. kr. Det har imidlertid ikke på nuværende tidspunkt været muligt at foretage omprioritering i denne størrelsesorden, hvilket medfører yderligere finansieringsudfordringer på området. Heller ikke denne type udfordringer løses af en ændret fremskrivning. Justering af fremskrivningsmodel for dagtilbudsområdets bevillinger Administrationen har udarbejdet forslag til en justeret model for fremskrivningen på dagtilbudsområdet. Formålet er at sikre, at ændringer i demografi og tendenser i pladsvalg systematisk indarbejdes på tværs af budgetterne. Selvom forudsætninger kan ændre sig i løbet af året, så minimerer en symmetrisk og systematisk fremskrivning risikoen for, at der i løbet af året forekommer uforudsete udgifter til pasning af børn. I bilag 1 fremgår den foreslåede fremskrivning for hver bevilling under dagtilbudsområdet. I det følgende uddybes forslaget, som har udgangspunkt i følgende tre principper:

30 Lejre Kommune Side 3 Dagtilbudsområdets samlede budget fremskrives efter den forventede demografiske udvikling Pengene følger barnet og ændringer i pladsvalg medfører budgetjusteringer imellem områdets bevillinger Enhver institution skal ved årets start have et retvisende budget, som tilpasses i løbet af året På nuværende tidspunkt indgår demografi kun i fremskrivningen af nogle bevillinger. Den nye model indebærer derimod en tværgående demografisk fremskrivning. Det betyder, at det samlede børnetal i befolkningsprognosen budgetlægges på de forskellige pasningstilbud, herunder alle kommunale og selvejende institutioner, den kommunale og private dagpleje samt pasning af eget barn. I henhold til denne fordeling justeres de enkelte budgetter: a. For de kommunale daginstitutioner anvendes ressourcetildelingsmodellen som beregningsgrundlag b. For de selvejende institutioner anvendes ressourcetildelingsmodellen som beregningsgrundlag c. For pulje og private institutioner anvendes det beregnede takstniveau d. For den kommunale dagpleje anvendes den budgetlagte gennemsnitlige udgift pr. barn i budgetoverslagsåret e. For den privat dagpleje anvendes det beregnede takstniveau f. For pasning af eget barn anvendes det beregnede takstniveau Som følge af Dagtilbudsplanens 40-børnsprincip er det nødvendigt at budgettere på institutionsniveau, ellers er det ikke muligt at beregne de forventede omkostninger hertil. En budgetlægning direkte på de enkelte institutioner vil dog ikke blot sikre den tværgående fremskrivning. Det betyder også, at demografitilpasningen flyttes direkte ud på institutionerne fra årets begyndelse i stedet for at blive indarbejdet som en pulje, der skal udkonteres ved årets afslutning. Det bidrager til gennemsigtighed og den decentrale økonomistyring, idet budgettet fra årets start afspejler forventningerne til institutionens økonomi. Ved hvert forventet regnskab vil tildelingen kunne justeres som følge af det faktiske børnetal. Indtægterne ved forældrebetaling må budgetteres på baggrund af den forventede pladsfordeling, frem for som hidtil efter pris- og lønfremskrivning. Fripladser/søskenderabat er derimod ikke mulige at demografifremskrive, hvorfor der foreslås en ren pris- og lønfremskrivning. Såfremt udgiftsniveauet ændrer sig markant, vil det blive lagt frem som en udfordring i løbet af budgetprocessen. Fællesudgifterne foreslås ligeledes pris- og lønfremskrevet. Desuden synes det hensigtsmæssigt, at de estimerede udgifter til dækning af 40-børnsprincippet lægges på bevillingen for fællesudgifter, som hører direkte under Centerchefen. Denne pulje kan udmøntes i løbet af året i forbindelse Forventet Regnskab. Sundhedspleje samt Tandleje foreslås pris- og lønfremskrevet. I løbet af næste budgetår bør begge områder dog analyseres med henblik på udarbejdelse af en ny og demografibestemt budgetmodel. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den foreslåede fremskrivningsmodel vil bidrage til en øget stabilitet og en bedre styring af dagtilbudsområdet.

31 Lejre Kommune Side 4 Det må konstateres, at den foreslående fremskrivning i højere grad vil opskrive dagtilbudsområdet samlede budget end de nuværende fremskrivningsmetoder. Dermed afhjælpes området i forhold til en del af de udfordringer, som er gældende i Modellen afspejler desuden de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet igennem Dagtilbudsplanen og indeholder en systematisk demografitilpasning på tværs af hele områdets bevillinger. Den foreslåede fremskrivningsmodel skal ses i sammenhæng med et øget fokus på økonomistyring. Oprettelsen af de fire kommunale virksomheder, som hver består af flere børnehuse, giver både stordriftsfordele og bedre muligheder for styring på tværs. Administrationen påtænker desuden at arbejde efter en yderligere kvalificering af ledelsesniveauets økonomistyringskompetencer i løbet af andet halvår i 2013 og i løbet af Handicappolitik: Den foreslåede fremskrivningsmodel har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Administrationen har beregnet, hvilken betydning det havde haft, såfremt den foreslåede fremskrivning var blevet anvendt i budgetlægningen for Dagtilbudsområdet samlede budget ville i så fald have været 4,1 mio. kr. højere, end det faktiske Budget Hertil skal lægges reguleringspuljen for demografi på 2,3 mio. kr., som ikke ville være blevet indarbejdet. Den samlede budgetforøgelse i 2013 havde således været 6,5 mio. kr. højere end med den nuværende fremskrivningsmodel. Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med at beregne budgettet for Det vurderes, at budgetforøgelsen vil være på samme niveau, om end det faldende børnetal vil øge betydningen og udgiften til 40-børnsreglen. Alt andet lige, så har den foreslåede fremskrivningsmodel konsekvenser for kommunens samlede budgetlægning for Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Bilag 1: Forslag til ny fremskrivning til budget 2014 Øvrige sagsdokumenter:

32 Bilag: 3.4. Bilag 1 Forslag til ny fremskrivning til budget 2014.xlsx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58009/13

33 Bevilling P/L (udmeldt af KL) Demografi Faktisk beløb (udmeldt på forhånd) Særlig fremskrivning Konkret beregning (pba. seneste opgørelse/ udgiftsniveau) Egen prognose (pba. landsprognose + seneste udvikling) Bemærkning 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 30 DAGTILBUD 40 FÆLLESUDG. DAGTILBUD M.V. x x - Betaling til og fra kommuner tager udgangspunkt i antal børn i seneste hele år fra Lejre der blev passet i anden kommune og antal børn fra anden kommune der blev passet i Lejre - Lederlønninger omplaceres i overensstemmelse med ledelsesmodellen vedtaget i den nye dagtilbudsplan, og P/Lfremskrives - Pulje til dæknig af 40-barnsprincippet i den nye tildelingsmodel fremskrives ud fra den forventede fordeling af børn på de enekelte institutioner (se princip under beskrivelse af bevilling ? område ? Område 4) - Reguleringspuljen (demografipuljen) er 0 ved budgetlægning idet der demografifremskrives på samtlige pasningstilbud. - Pulje til ekstra pladser til børn særlige behov (tidligere placeret på dagplejens budget, de såkaldte "frie pladser" til hadicappede børn og hvis en dagplejer har tre børn under 15 mdr. ) Størrelsen af puljen beregnes som en TILSKUD TIL PRIVAT PASNING x x - Antallet af børn i privat pasning antages at være det samme som seneste hele år. En tendens imod at tallet er stigende eller faldende (vurderes for private institutioner, puljeinstitutioner, privat dagpleje) vil blive forelagt som en politisk udfordring. Tilskuddet fremskrives på hvert enkelt pasningstilbud. - Antallet af børn hvor der betales tilskud til pasning af eget barn antages at være det samme som seneste hele år, medmindre tendens viser stigende eller faldende antal. 42 FORÆLDREBETALING DAGTILBUD x x Indtægterne fremskrives efter befolkningsprognosen og fordelingen af børn på hver enkelt pasningstilbud. (kommunal dagpleje, kommunale institutioner, forældrebetaling for børn fra andre kommuner samt Lejregård og Ammershøj) 43 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. x Pris- og lønfremskrives 44 SUNDHEDSPLEJEN x Pris- og lønfremskrives 45 DAGPLEJEN x x - Fremskrives på baggrund af forventede antal passede børn i kommunal dagpleje i Antallet af forventede børn i dagplejen beregnes ud fra seneste hele års faktiske pasninsgrad, og efterfølgende reduceret med de børn der antages passet andetsteds (kommunal vuggestue, privat pasning og pasning eget barn samt i pulje- og privatinstitutioner med vuggestuepladser). - Gæstedagplejen er tildelt 1 mio. kr. i budget Med mindre andet vedtages pris- og lønfremskrives denne. 4? OMRÅDE 1 x x Fremskrives på baggrund af forventede antal passede børn i kommunale institutioner i Børnene fordeles mellem institutionerne med udgangspunkt i fordelingen af de passede børn i Antallet af børn til fordeling er de børn der ikke antages passet andetsteds. 4? OMRÅDE 2 x x Fremskrives på baggrund af forventede antal passede børn i kommunale institutioner i Børnene fordeles mellem institutionerne med udgangspunkt i fordelingen af de passede børn i Antallet af børn til fordeling er de børn der ikke antages passet andetsteds. 4? OMRÅDE 3 x x Fremskrives på baggrund af forventede antal passede børn i kommunale institutioner i Børnene fordeles mellem institutionerne med udgangspunkt i fordelingen af de passede børn i Antallet af børn til fordeling er de børn der ikke antages passet andetsteds. 4? OMRÅDE 4 x x Fremskrives på baggrund af forventede antal passede børn i kommunale institutioner i Børnene fordeles mellem institutionerne med udgangspunkt i fordelingen af de passede børn i Antallet af børn til fordeling er de børn der ikke antages passet andetsteds. 65 TANDPLEJEN x Pris- og lønfremskrives

34 Bilag: 3.5. NOTAT af 21. maj redegørelse for budgetudfordringer og dagtilbudsplanens økonomi.docx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 58010/13

35 NOTAT Foreløbigt udkast af 22/ Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lene Jensen Koncerndirektionen D E Dato: 21. maj 2013 J.nr.: Redegørelse til Kommunalbestyrelsen - dagtilbudsplanens økonomiske forudsætninger På fællesmødet den 9. april 2013 mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Børn og ungdom, blev bl.a. besluttet følgende: Der udarbejdes en redegørelse til Udvalget for Børn & Ungdom for de fremlagte budgetudfordringer set i relation til budgetlægningen for 2013 og forudsætningerne i den vedtagne dagtilbudsplan. Samlede økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet i 2013 (7 mio. kr.) Dagtilbudsområdet har i forventet regnskab 1 fremlagt en oversigt over de skønnede udfordringer, som de fremstår ultimo marts I forventet regnskab er desuden fremlagt de skønnede mindreforbrug, som forventes uden der skal tages særskilt politisk beslutning. I nedenstående tabel er medtaget de budgetudfordringer og forventede mindreforbrug, som kan henføres til forudsætningerne for den vedtagne dagtilbudsplan. Demografipuljen og puljen til kvalitetsforbedring er beskrevet i notat (titel) og indgår derfor ikke i denne redegørelse. Forventede merforbrug Flere børn i privat pasning (0-2 år) 3,2 Færre indtægter fra forældrebetaling i dagplejen 2,4 Flere tilskud til pasning af eget barn (0-2 år) 0,5 Merforbrug til Dagtilbudsplanens ressourcetildelingsmodel 0,6 Ikke realiseret sparepuljer finansieret af omprioritering på dagtilbudsområdet 2,0 I alt 8,7 Forventede mindreforbrug Mindreforbrug på tilskud til puljeinstitutioner (færre børn) -1,5 Reduktion i administrationen i dagplejen (medarbejder forflyttet) -0,2 I alt -1,7 Udfordringer i alt 7,0

36 I de følgende er kort redegjort for de enkelte poster. Flere børn i privat pasning (0-2 år) 3,2 mio. kr. Lejre kommune oplever en stigning i antallet af børn, der søger den private dagpleje. I 2013 er der afsat budget til pasning af 9 børn i privat dagpleje. Budgettet fremkom ved at pris- og lønfremskrive budgettet, hvilket følger fremskrivningsmetoden fra tidligere år. Fremskrivningen tog imidlertid ikke højde for, at den kommunale dagplejes budget blev reduceret med forventning om, at der ville blive optaget 42 børn i den private dagpleje. Denne asymmetri i fremskrivningsmetoder betyder, at der er 33 børn, der ikke er afsat budget til, hverken i den kommunale eller den private dagpleje. Dette medfører en udfordring på 2,0 mio. kr. Ultimo 2012 og de første måneder af 2013 har det vist sig at det faktiske antal børn i privat dagpleje ikke er 42 men 63, idet yderligere 21 børn har valgt den private pasning. Denne ændring kunne ikke forudses på tidspunktet for budgetlægningen. Men det giver en øget udfordring på 1,2 mio. kr., hvis denne tendens fortsætter i hele Det betyder en samlet udfordring på privat pasning på 3.2 mio. Færre indtægter fra forældrebetaling i dagplejen 2,4 mio. kr. Budgettet til forældrebetalingen i dagplejen fremkom ved at pris- og lønfremskrive 2012-budgettet, hvilket følger fremskrivningsmetoden fra tidligere år. Det betød en forventet indtægt på forældrebetalingen på 10,8 mio. kr., med en forventning om, at dagplejen havde indskrevet 412 børn i Fremskrivningen tog imidlertid ikke højde for, at Dagplejens budget blev lagt med forventningen om, at der ville være 343 disponible pladser i den kommunale dagpleje. Det svarer til en forældreindtægt på 9,0 mio. kr., en forskel på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Dertil kommer, at det faktiske antal indskrevne børn er på forventet 321, da flere børn som tidligere beskrevet er blevet optaget i den private dagpleje. Det betyder en nuværende forventet indtægt i forældrebetalingen på 8,4 mio. kr. Samlet set betyder det, at der forventes færre indtægter fra forældrebetalingen i dagplejen på 2,4 mio. kr. Flere tilskud til pasning af eget barn (0-2 år) 0,5 mio. kr. På bevillingen til udgifter til tilskud ved pasning af eget barn var i budget 2012 et forbrug på 0,5 mio. kr., der ikke var budgetteret. Det forventes, at der er et udgiftsniveau i samme størrelsesorden i 2013, hvilket betyder en yderligere udfordring på 0,5 mio. på bevillingen. Merforbrug til Dagtilbudsplanens ressourcetildelingsmodel 0,6 mio. kr. Den nye ressourcemodel er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. april Principperne bag ressourcetildelingsmodellen indeholder et princip om at børnehaver med en normering til 40 eller færre enheder er sikret tildeling af deres normering, uanset det faktiske børneantal. Alle øvrige institutioner reguleres op eller ned ved årets udgang på baggrund af de faktiske børnetal. Børnetallet der er anvendt ved beregningerne af udfordringerne er gennemsnittet af det faktiske børnetal i 2012 og de indskrevne børn pr. 20. marts 2013 samt venteliste 1. prioritet. I hovedtal giver det følgende ændringer i forhold til den tidligere ressourcemodel. ressourcetildelingen til fagpersonale giver en øget tildeling på 2,9 mio. kr. ledelsesprincipperne giver en mindre tildeling på 1,1 mio. kr. 40 børns princippet giver en øget tildeling 1,2 mio. kr. Den samlede udgift til den nye ressourcetildelingsmodel er 62,8 mio. kr. Vedtaget budget 2013 er til normering af fagpersonale, og ledelse afsat 62,2 mio. kr. Der er således en merudgift ved den nye ressourcetildelingsmodel, med de anvendte børnetal, på 0,6 mio. kr. Hvis børnetallene og fordelingen imellem institutionerne ændres i forhold til den forudsætning, som er brugt ved forventet regnskab 1, vil tildelingen til fagpersonale og 40 børns princippet ændrer sig. Ikke realiseret sparepuljer finansieret af omprioritering på dagtilbudsområdet 2,0 mio. kr. Side 2 af 5

37 I budget 2013 blev vurderet, at der ved omstilling jf. forslag til dagtilbudsplan kunne frigives 4 mio. kr., der kunne anvendes til at dække omstillingsudgifter på dagtilbudsområdet, primært som følge af etablering af vuggestuepladser og reduktion i antallet af dagplejepladser. Puljen var ligeledes forudsat at kunne dække den 1 mio. kr. som dagplejen er tilført, til fortsættelse af forsøg med ansættelse af fuldtids gæstedagplejer. En proaktiv indsat og tæt dialog med de faglige organisationer, har medført at omstillingsudgifterne i forbindelse med oprettelse af vuggestuepladser i Møllehuset ikke er blevet på 1,5 mio. kr. som forventet. Den anden store omstillingsudgift er oprettelse af ny daginstitution i Hvalsø, som vil øge antallet af vuggestuepladser. Da den nye institution først bliver klar til anvendelse i 2014, forventes der ikke omstillingsudgifter ved reduktion af dagplejepladser i Hvalsø. Samlet set forventes fortsat omstillingsudgifter for dagplejen på ca. 1 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anvise reduktioner ved dagtilbudsplanens realisering, som kan frigøre 1 mio. kr. Mindreforbrug på tilskud til puljeinstitutioner (færre børn) -1,5 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på tilskud til børn i privat og puljeinstitutioner i forhold til vedtaget budget, svarende til 1,5 mio. kr. Mindreforbrug skyldes.. (måske lidt mere forklaring) Reduktion i administrationen i dagplejen (medarbejder forflyttet) -0,2 mio. kr. Som følge af reduktionen i antallet af dagplejere, reduceres dagplejens administration med en dagpleje pædagog i 2013, hvilket forventes at få halvårs effekt i 2013, og helårseffekt i Håndtering af de beskrevne udfordringer Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2013 (forventer jeg) besluttet følgende om forventet regnskab 1; Det - så vidt angår Udvalget for Børn & Ungdoms vedkommende udsættes til behandling på fællesmødet mellem Udvalget for Børn & Ungdom og Økonomiudvalget den 4. juni 2013 og Økonomiudvalgets møde den 18. juni På mødet skal direktionen fremlægge en handleplan, som håndterer udfordringerne både i budget 2013 og fremadrettet i budget Side 3 af 5

38 Sammenhængen mellem de beskrevne udfordringer og forudsætningerne i den vedtagne dagtilbudsplan Forudsætninger for dagtilbudsplanen er informationer om befolkning, prognose, beliggenhed og kapacitet af eksisterende dagtilbud, privat institutioner, privat pasning. I dagtilbudsplanen er redegjort for disse forudsætninger. Planens forslag og konklusioner er baseret på forudsætningerne, og er i større eller mindre grad følsom overfor ændringer. I de følgende afsnit, er redegjort for hvordan de beskrevne udfordringer ændrer på forudsætningerne og hvordan det påvirker planens forslag og konklusioner, i det omfang dette er muligt at beskrive. Befolkningsprognosen Dagtilbudsplanen er grundlæggende baseret på de kendte befolkningstal og befolkningsprognosen Udfordringerne som beskrevet i forventet regnskab 1 er baseret på den nyeste befolkningsprognose Dette giver alt andet lige nye forudsætninger. Vedlagt dette notat er diagrammer som viser befolkningsprognoserne for de sidste 4 år. De væsentligste ændringer mellem befolkningsprognose 2011 og 2013 er, at børnetallet falder kraftigt, specielt de 0-2 årige. Dette kan bl.a. forklares med at der ikke er bygget de boliger, som tidligere har været forudsat i prognoserne og dermed ikke har været den forventede tilflytning af kvinder i den fødedygtige alder (20-40 år). Ændringen i prognosegrundlaget betyder, at flere børnehaver risikerer at være omfattet af 40 børns garantien, da antallet af børnehavebørn falder hurtigere end forventet. Omstillingspresset på dagplejen er større end forventet, da dagplejen både rammes af det større fald i antallet af nyfødte, etableringen af vuggestuepladser og en øgning i antallet der vælger privat pasning. Fordeling mellem kommunale og private pasningstilbud (efterspørgsel) Dagtilbudsplanen er baseret på en skønnet efterspørgsel efter private pasningstilbud. Udfordringerne som beskrevet i forventet regnskab 1 er baseret på den faktiske efterspørgsel efter kommunale og private pasningstilbud primo Der er ingen væsentlig forskel mellem den skønnede fordeling primo 2011 og den faktiske fordeling primo I budget 2013 er ikke taget højde for den faktiske fordeling mellem kommunale og private pasningstilbud. Udviklingen i fordelingen mellem private og kommunale pasningstilbud betyder, at omstillingspresset på dagplejen er stort, da dagplejen både rammes af det større fald i antallet af nyfødte, etableringen af vuggestuepladser og en øgning i antallet, der vælger privat pasning. Pasningsandelen - fejl i forudsætninger for fordeling af børn i 0-2 års aldersgruppen I dagtilbudsplanen er forudsat at børn i aldersgruppen 0-2 år har en pasningsandel på næsten 100% - når der ses bort fra 0-½ års aldersgruppen. I budget 2013 er ikke budgetlagt for 33 børn svarende til 6 % af aldersgruppe. Dermed opnås kun en pasningsandel på ca. 94 %. Dette er sket ved, at der er reduceret i bevillingen til den kommunale dagpleje uden, at der tilsvarende er tilført bevilling til private pasning. Ligeledes er der i dagtilbudsplanen ikke forudsat at ca. 8 forældre (svarende til 0,5 mio. kr.) får tilskud til pasning af eget barn. Dette gør at pasningsandel falder yderligere. Inkonsistens i beregning af indtægter fra forældrebetaling (dagplejen) Dagtilbudsplanen har som forudsætning, at reglerne for forældrebetaling er uændret. Når der i budget 2013 er beregnet en øgning af indtægten fra forældrebetaling (pl fremskrivning) samtidig med at antallet af børn i den kommunale dagpleje er faldende vil det betyde en manko, og dermed, at der indarbejdes et rationaliseringskrav, som ikke er eksplicit besluttet i forbindelse med den politiske vedtagelse af budget Økonomiske konsekvenser af øget antal vuggestuepladser Side 4 af 5

39 I dagtilbudsplanen er forudsat, at antallet af vuggestuepladser skal øges over hele perioden. Vuggestuepladser koster mere pr. barn, fordi der både er mere fagpersonale og økonoma (madtilbud). I budget 2013 er denne øgning i omkostninger pr. barn, som vuggestuepladser medfører, forudsat finansieres ved omstilling indenfor dagtilbudsområdet. Skal denne forudsætning fremadrettet være konsistent, så skal der ske en strukturtilpasning, så udgiften generelt falder pr. barn for de 3-6 årige således at der dermed er plads til at udgiften pr. barn for de 0-2 årige stiger. Side 5 af 5

40 Bilag: 4.1. Pladssituationen Hvalsø Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 57075/13

41 Hvalsø distrikt Oversigt over antal børn der ønsker plads pr. måned i børnehaverne i perioden til År 2013 Børnehave Norm. Tal Jfr. normering Remisen Skovvejens Møllebjerghave Søpavilionen Avnstrup Lukning af Søhus I alt

42 Bilag: 4.2. Udtalelse forældrebestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55786/13

43 Udtagelse vedrørende lukning af Søhus børnehave Vi er som bestyrelse i Søhus blevet bekendt med kommunens pludselige beslutning om at lukke vores institution pr Det er dybt beklageligt at man har taget denne beslutning, ikke mindst for personalet, men også for vores børn, som skal hives væk for deres trygge og vante omgivelser og deres gode legekammerater. Børnene bliver nu en brik i en fordelingsproces, som vil betyde at flere af børnene skal igennem flere skift. For nogle af børnene vil det betyde 2 flytninger af børnehave indenfor 8 måneder. Beslutningen er jo taget af kommunen og vi vil derfor anbefale og håbe på at børnene rykkes/deles i to grupper, så de børn der skal i skole næste år, kan følge hinanden, på den måde kan de bevare deres relationer til hinanden. Social trivsel er for alle børn forbundet med at være elsket, tryg, anerkendt og føle, at man er noget værd både i de andres og i egne øjne. Derfor er venner og venskaber alt afgørende. Men også forholdet til de voksne, om man bliver set, hørt, får opmærksomhed bliver rost har stor betydning. Vi vil anbefale, at samle de største børn i f.eks. Skovvejens Børnehave (vi har lades os fortælle at dette er muligt), og flytte 2 af personalerne med fra Søhus Børnehave. De mindre børn kunne samles i Remissens børnehave sammen med det resterende personale fra Søhus Børnehave. Vi vil rigtig gerne pointere vigtigheden af, at der følger kendt personale med børnene, da dette måske kan gøre flytningen lidt nemmere for børnene og skulle det ikke være børnenes og pædagogernes tarv? Det handler om børn og deres tryghed og langt hen ad vejen også om forældrenes tryghed, vi håber derfor at I vil imødekomme vores forslag, om at rykke lukkedagen for Søhus børnehave, så alle børn og personalet har fået afviklet deres ferie. Vores oplæg til lukning, vil ligesom personalets, være d For på denne måde kan vi få sagt ordentlig farvel til hinanden og ikke mindst Søhus børnehave. Det skal dog understreges at vi langt fra er tilfredse med det der sker og det er lagt fra det vi er blevet lovet tidligere. Denne udtagelse er blevet lavet på et døgn, da den skulle være færdig, så forældrene i Søhus kunne nå at få den, inden vores personale møde. Man kan ikke forlange, at vi kommer omkring alt det vi vil sige og derfor vil vi kæmpe videre, i denne sag. På vegne af forældrebestyrelsen i Søhus børnehave

44 Bilag: 4.3. Udtalelse personale Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55785/13

45 Søhus børnehave Sandbechs Allé Hvalsø tlf Udtalelse vedrørende lukning af Søhus En lukning af Søhus 1. august 2013 vil for både børn og voksne blive en meget ublid start på et nyt kapitel. Både børn, forældre og personale afholder deres hovedferie i ugerne 28-33, hvilket medfører at der er børn der starter op i ny institution uden en kendt voksen, dette mener vi ikke er i barnets tarv! Vi som personale er meget interesserede i, at de børn vi bringer videre fra Søhus får en positiv oplevelse, når de starter op et nyt sted. Varetagelsen af dette vil den 1. august 2013 blive meget ringe da størstedelen af vores personale har deres hovedferie i ugerne Derved kan vi ikke sikre at børnene overflyttes sammen med en for dem kendt voksen! Vi mener at børnene derved bliver tabt ved en sådan forhastet lukning og overflytning. Personalet i Søhus vil samtidigt også gerne have mulighed for, at afvikle Søhus på en, for børn, forældre og personale, ordentlig og værdig måde!! Vi mener ikke at der bliver taget hensyn til det enkelte barn!! Tretten af vores børn i Søhus vil indenfor èt kalenderår skulle have, ikke bare to institutionsskift, men tre skift. Nemlig fra Søhus til en midlertidig institution, fra en midlertidig institution til nybygget institution og fra nybygget institution til skole!! Arbejdsmiljømæssigt mener vi ej heller, at en lukningsvarsling af Søhus på under tre måneder er rimelige personalemæssige forhold!!?? Vores oplæg til lukning af Søhus vil derfor være lukning fra 1/9-13. På vegne af personalet i Søhus Souschef Lone Mejnert Hansen

46 Bilag: 5.1. Kort dagplejere i Allerslev og Øm samt legestuemuligheder Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. juni Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56676/13

47 Mulig legestueplacering Dagplejer i Lejre/Øm meter Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf ,Mail: Dagplejer Lejre/Øm Dato: J.Nr. Mål: 1:15000 Init.: anba

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU - Fælles temadrøftelse - dagtilbudsøkonomi,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering febr. 2013...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring)...3 4. BU -

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011 Referat tirsdag den 8. marts 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 17. juni 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 17. juni 2013 Referat mandag den 17. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Godkendelse af

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. marts 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. marts 2013 Referat tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Digitalisering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Dagtilbudsplan 2012 2020

Dagtilbudsplan 2012 2020 Dagtilbudsplan 2012 2020 Indhold Indledning... 4 Anbefalinger... 6 Model for en ny ledelsesstruktur... 8 To ledelsesniveauer som bærende princip... 10 Virksomhedsleder... 10 Pædagogisk leder... 11 Etablering

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere